Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 17)CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) (tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_25

CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918 – 1923 QUỐC TẾ CỘNG SẢN THÀNH LẬP Mục tiêu : - Cách mạng tháng 11 ở Đức. Sự thành lập Quốc tế cộng sản. Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi Thảo luận : nguyên Các nhóm thảo nhân nào đã làm bùng luận. nổ cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở châu Âu? - GV nhận xét. Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất. Tác động của Cách mạng tháng 10 Nga. - GV : một cao trào cách Mâu thuẫn xã hội mạng bùng...

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 17)CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) (tiết 2)

Bài 17 (tiết 2)CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI (1918 – 1939)
CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918 – 1923
QUỐC TẾ CỘNG SẢN THÀNH LẬP
Mục tiêu :
- Cách mạng tháng 11 ở Đức. Sự thành lập Quốc tế cộng sản.
Nội dung :
Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi
Thảo luận : nguyên Các nhóm thảo
nhân nào đã làm bùng luận.
nổ cao trào cách mạng
1918 – 1923 ở châu
Âu?
- GV nhận xét. Hậu quả của
chiến tranh thế giới
thứ nhất.
Tác động của
Cách mạng tháng 10
Nga.
- GV : một cao trào cách Mâu thuẫn xã hội
mạng bùng nổ ở hầu gay gắt ở các nước
khắp các nước châu Âu châu Âu.
đặc biệt lên cao ở Đức.
- Tại sao cách mạng
bùng nổ ở Đức?

- GV tường thuật cuộc Bại trận khủng
cách mạng tháng 11 ở hoảng nghiêm trọng,
Đức : tác động của cách
Cách mạng bắt đầu mạng tháng 10 Nga.
nổ ngày
bùng
3/11/1918 bằng cuộc
khởi nghĩa của thủy
thủ ở Kien, công
nhân đã ủng hộ cuộc
khởi nghĩa, họ tuyên
bố tổng bãi công, lập
ra các Xô Viết đại
biểu công nhân và
binh lính. Xô Viết
này bắt đầu vũ trang
cho quần chúng.
Chỉ trong vòng một
tuần lễ cuộc khởi
nghĩa lan rộng nhiều
thành phố lật đổ
chính phủ phản động
thành lập các Xô
Viết.
Ngày 9/11/1918
công nhân binh lính
Beclin đã tổng bãi
công, chuyển thành
khởi nghĩa vũ trang
họa hình
(minh
61/88). Quần chúng
nhân dân đã đập tan
sự kháng cự của bọn
sĩ quan quân đội
thành với
trung
chính phủ, chiếm
được thành phố. Vua
Đức Vinhem II bắt mạng
- Cách
buộc phải thoái vị và tháng 11/1918
rời đất nước. Nền nổ ra ở Đức,
quân chủ bị lật đổ. lật đổ chế độ
“Xô Viết đại biểu chủ,
quân
toàn quyền của nhân Lật đổ chế độ thành lập nền
dân” được thành lập quân chủ. cộng hòa tư
ở Beclin. Thiết lập nền sản.
Nhưng cuối cùng cộng hòa tư sản. - 12/1918 Đảng
mọi thành quả cách Thành quả rơi cộng sản Đức
mạng lại rơi vào tay vào tay giai cấp tư thành lập.
giai cấp tư sản. sản.
- Phát vấn : kết quả của
cách mạng 11/1918 ở
Đức?

- Điểm hạn chế của cách
mạng tháng 11/1918?

- GV : nền cộng hòa đã
được thành lập, các
cụoc đấu tranh của
công nhân vẫn tiếp tục
diễn ra mạnh mẽ 
30/12/1918 Đảng cộng
sản Đức được thành
lập. Với nhiệm vụ lật
đổ chính quyền của giai
cấp tư sản và địa chủ
thiết lập nền chuyên
chính vô sản  đánh
dấu bước phát triển của
CM.
- Trong những năm 1919
– 1923 phong trào cách
mạng vẫn tiếp tục diễn
ra ở Đức.
- GV : phong trào cách
mạng dâng cao mạnh
mẽ ở Hunggari và các
nước châu Âu khác 
nhiều Đảng cộng sản đã Mác lãnh đạo,
được thành lập : Đảng thời gian 1864 –
cộng sản Hunggari, 1870.
Đảng cộng sản Pháp,
Đảng cộng sản Anh, Enghen, thời gian
Đảng cộng sản Italia … từ 1889 – 1914.
 Sự phát triển của
phong trào cách mạng
châu Âu nói riêng và
thế giới nói chung đòi
hỏi có một tổ chức
quốc tế lãnh đạo cách
mạng theo đường lối
đúng đắn.
- Phát vấn : quốc tế thứ
nhất do ai lãnh đạo?
Thời gian hoạt động?
- Quốc tế thứ hai do ai
lãnh đạo? Thời gian
hoạt động? - Ngày
- GV : với những hoạt 2/3/1919 Đại
động tích cực của hội thành lập
Lênin và Đảng Quốc tế cộng
sản, khai mạc
Bônsêvich Nga. Ngày
2/3/1919 Đại hội thành ở Matxcơva.
lập Quốc tế cộng sản Tồn tại từ 1919 – (Quốc tế thứ
III)  tổ chức
còn gọi là Quốc tế thứ 1943 tiến hành 7 lần
ba đã khai mạc ở đại hội, đề ra đường mạng
cách
Matxcơva. Trong đại lối cách mạng đúng của giai cấp
hội có đại biểu 19 đắn cho từng thời kỳ vô sản và các
Đảng, quan sát viên 15 phát triển của cách dân tộc bị áp
nước. Đặc biệt, lần đầu mạng thế giới. bức trên toàn
tiên trong sinh hoạt Thông qua luận thế giới.
chính trị quốc tế có sự cương về vấn đề dân
tham gia của đại biểu tộc và thuộc địa do
phương Đông như Lênin dự thảo
Trung Quốc, Triều Tiên Con đường cứu
 chứng tỏ Quốc tế nuớc, giải phóng dân
cộng sản không những tộc cho nhân dân
là tổ chức của CN các Việt Nam. Kết quả
nước tư bản mà còn là CMGPDT Việt Nam
tổ chức của quần chúng thắng lợi hoàn toàn.
lao động bị áp bức ở
các nước thuộc địa phụ
thuộc.
- Phát vấn : qua phần
chuẩn bị ở nhà, hãy cho
biết hoạt động của
Quốc tế cộng sản?
- Nguyễn Ai Quốc đã tìm
thấy ở Luận cương vấn
đề gì? Kết quả?


- GV : 1943 do sự thay
đổi của tình hình thế
giới Quốc tế cộng sản
tuyên bố giải tán. Quốc
tế cộng sản có công lao
to lớn trong việc thống
nhất và phát triển
phong trào cách mạng
thế giới.
2. Củng cố :
- Làm bài tập thực hành : 5/73.
3. Dặn dò :
- Học bài + làm bài tập.
- Xem, trả lời câu 3, 4/92 trong SGK.

Tài Liệu Lịch sử Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản