Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

Chia sẻ: abcdef_25

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: giúp HS biết và hiểu: - Những sự kiện cơ bản về diễn biến của CM qua các giai đoạn; vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của CM. - Ý nghĩa lịch sử của CM. 2/ Tư tưởng: - Nhận thức tính chất hạn chế của CMTS. - Bài học kinh nghiệm rút ra từ CMTS Pháp. 3/ Kỹ năng: - Vẽ, sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê. - Biết phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

Bài 2:
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/ Kiến thức: giúp HS biết và hiểu:
- Những sự kiện cơ bản về diễn biến của CM qua các giai đoạn;
vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của
CM.
- Ý nghĩa lịch sử của CM.
2/ Tư tưởng:
- Nhận thức tính chất hạn chế của CMTS.
- Bài học kinh nghiệm rút ra từ CMTS Pháp.
3/ Kỹ năng:
- Vẽ, sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê.
- Biết phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học
với cuộc sống.
II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU:
- Bản đồ nước Pháp thế kỉ 18.
- Tìm hiểu nội dung các hình trong SGK.
- Tra cứu các thuật ngữ CC/DC/CM; khái niệm giai cấp, đ/cấp.
- Sơ đồ 3 đẳng cấp.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1/ On định.
2/ KT bài cũ: CC tiết 2.
3/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài mới:
CMTS đã thành công ở một số nước mà ta đã học và tiếp tục nổ
ra; trong đó ở nước Pháp đạt đến sự phát triển cao. Vì sao CMTS nổ
ra và phát triển ở Pháp? CM trải qua những giai đoạn nào? Ý nghĩa
lịch sử ra sao? Đó là những vấn đề mà chúng ta cần biết.
b/ Dạy và học bài mới:
Tiết 3:
I/ NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG:
* Hoạt động 1: 1/ Tình hình kinh tế:
- HS đọc SGK. - Về nông nghiệp:
 Tính chất lạc hậu của nền NN + Công cụ và phương thức
Pháp thể hiện ở những điểm nào? canh tác thô sơ lạc hậu.
 Nguyên nhân của sự lạc hậu này + Ruộng đất bị bỏ hoang, mất
do đâu? (sự bóc lột của PK địa chủ) mùa, đói kém.
- GV giảng thuật.
- HS đọc SGK. - Công thương nghiệp: phát triển
 CĐPK đã kìm hãm sự phát triển nhưng bị chế độ PK kìm hãm.
của công thương nghiệp ra sao?
(thuế nặng, ko có đv tiền tệ và đo
lường thống nhất, sức mua của dân
hạn chế).
2/ Tình hình chính trị xã hội:
- GV trình bày: trước CM  Pháp - Chính trị: là nước quân chủ
là nước QCCC – vua nắm mọi chuyên chế.
quyền hành, ND: nộp tô thuế cho
quý tộc, địa chủ.
 XH Pháp trước CM phân ra - XH: chia làm 3 đẳng cấp:
những đẳng cấp nào?
- gt KN g/ cấp, đẳng cấp SGK/154
- sử dụng mô hình XH Pháp sau: SƠ ĐỒ XÃ HỘI PHÁP TRƯỚC
CM:

Q UÝ TỘC
TĂNG LỮ

- có mọi quyền
hành.
NÔNG DÂN
TƯ SẢN
ĐẲNG CẤP THỨ BA
CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN
- không có KHÁC

quyền gì cả
- phải đóng thuế
- Qua sơ đồvà ày: em hãy vụ biết
n làm nghĩa cho
vai trò, vị trí, quyền lợi của các
đẳng cấp.
 sự khác nhau giữa các đẳng cấp
và giai cấp:
(TD: GCPK gồm 2 đ/c: QT + tăng
lữ
Đẳng cấp 3 gồm: ND, TS, các
tầng lớp khác (B/dân thành thị))
- Thảo luận nhóm: quan sát hình 5
SGK, hãy miêu tả tình cảnh người
ND trong XH Pháp?
( 1 nông dân già, tay chống chiếc
cuốc (tiêu biểu cho nền NN lạc
hậu) cõng trên lưng QT+TL (chịu
sự áp bức). Trong túi áo, túi quần
ND có những tờ văn tự vay nợ,
cầm ruộng đất. Các hình chim, thỏ
nói lên đặc quyền của thế lực PK
(có quyền nuôi các loài vật này,
nếu ND bắt giết sẽ bị trừng phạt) +
chuột (phá hoại mùa màng)
- HS đọc SGK 3/ Đấu tranh trên mặt trận tư
tưởng:
 Nội dung tư tưởng mới? (tố cáo, - Xuất hiện tư tưởng “Triết học
phê phán CĐPK) ánh sáng” tiêu biểu là: Saclơ
- Cho HS xem ảnh ở nhà tt + Mông–texki–ơ Vônte, Giăng
những đoạn trích giắc Rútxô.
 Dựa vào những đoạn trích trong
SGK, em hãy nêu 1 vài điểm chủ
yếu trong tt của M-V-R?
(M+R: nói về quyền tự do của con
người + việc bảo đảm quyền tự do.
V: thể hiện sự quyết tâm đánh đổ
bọn PK thống trị (thể hiện sự dối
trá) và tăng lữ (bọn đê tiện)
* Hoạt động 2: II/ CÁCH MẠNG BÙNG NỔ:
- HS đọc SGK. 1/ Sự khủng hoảng của chế độ
quân chủ chuyên chế
 Sự khủng hoảng của CĐ QCCC - Nhà nước mắc nợ không trả
được  thu nhiều thuế.
thể hiện ở những điểm nào?
 CTN đình đốn  CN + thợ
(1789: 5 tỉ Livrơ)
TC thất nghiệp.
 Vì sao nhân dân đứng dậy đấu
tranh? Kể một vài cuộc khởi
nghĩa?
- GV nhắc lại (hoặc hỏi hs) về tình
hình nước Pháp trước CM + sự KH
của CĐ QCCC  gợi ý cho hs trả
lời về hệ quả tất yếu => cuộc CM
chống PK do GCTS đứng đầu sẽ
nổ ra.
 Vì sao CM bùng nổ?
- GV trình bày tóm tắt về hội nghị 2/ Mở đầu thắng lợi của CM:
3 đẳng cấp  thể hiện >< giữa vua - 5/5/1789: vua Lu-I 16 triệu
+ đẳng cấp 3 đạt tới tột đỉnh. tập Hội nghị 3 đẳng cấp.
=>  những nguyên nhân nào dẫn - 17/6/1789: Đẳng cấp 3 họp
thành Hội Đồng Dân Tộc 
tới CMTS Pháp?
tuyên bố QH lập hiến ( có
quyền soạn thảo Hiến Pháp,
thông qua các đạo luật về tài
chính)
 những nhà tư tưởng tiến bộ
Pháp (TK 18) đã đóng góp gì trong
việc chuẩn bị cho CM?
- Dùng bức tranh “Tấn công pháo
đài – nhà tù Baxti” để nói về cuộc
đấu tranh của QCND: “Pháo đài
Baxti được xây dựng để bảo vệ
kinh thành Paris; có hào sâu xung
quanh ngăn cách; có cầu treo và
đại bác phòng giữ. Về sau, pháo
đài được dùng để giam cầm; giết
hại những người chống CĐPK.
Ngục Baxti là tượng trưng cho uy
quyền của CĐPK. Sáng sớm
14/7/1789, 300.000 quần chúng
Paris cầm vũ khí, kéo đến bao vây,
tấn công ngục Baxti. Sau 4 giờ
chiến đấu, quần chúng ùa vào; đội
bảo vệ đầu hàng; giết chết viên sỹ
quan chỉ huy chống cự lại.”
 Vì sao việc đánh chiếm pháo - 14/7/1789: quần chúng vũ
đài Baxti đã mở đầu cho thắng lợi trang phá ngục Baxti.
của CM? (CĐ/ QCCC bị giáng đòn  mở đầu cho thắng lợi của
đầu tiên quan trọng; CM bước đầu CMTS Pháp.
thắng lợi, tiếp tục phát triển)
 CMTS Pháp bắt đầu ntn?
4/ Củng cố:
- Tình hình nước Pháp trước CM?
- CMTS Pháp bùng nổ ntn? – làm BTLS.
5/ Dặn dò:
- Học thuộc bài.
- Xem trước III bài 2.
- Tập trả lời CH/SGK – làm BTLS.

Tiết 4:
* Hoạt động 3: III/ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA
CM:
1/ Chế độ QCLH (14/7/1789 –
10/8/1792)
- GV nhắc hs nhớ lại CĐ QCLH ở - CM thắng lợi ở Paris  phái
Anh  nói rõ: CM thắng lợi ở Paris lập hiến (đại tư sản) lên cầm
nhanh chóng lan rộng. GCTS lợi quyền.
dụng sức mạnh của quần chúng để
nắm chính quyền, xoa dịu sự căm
phẫn của nhân dân, hạn chế quyền
vua (dù vua Lu-I 16 vẫn ở ngôi vua)
- Về nội dung Tuyên Ngôn: hs đọc - Cuối tháng 8/1789: Quốc hội
SGK/13. thông qua Tuyên ngôn Nhân
 Em có nhận xét gì về TN nhân quyền và Dân quyền.
quyền và dân quyền?
Gợi ý:
+ Tuyên ngôn và Hiến pháp 1791
phục vụ quyền lợi của ai là chủ yếu?
+ Quần chúng có được hưởng quyền
lợi gì ko?
+ Sự thỏa hiệp của GCTS với PK
thể hiện ở điểm nào?
+ Vì sao có sự thỏa hiệp này?
 em hiểu thế nào là CĐ QCLH? - 9/1791: thông qua HP xác lập
(vua ko nắm thực quyền – quyền lực chế độ QCLH.
thuộc về QH)
- GV giảng thuật:
Vua liên kết với lực lượng phản
động + cầu cứu PK Châu Âu 
4/1792 Ao – Phổ  Pháp. 8/1792:
80 vạn quân Phổ vào nước Pháp.
 Nhân dân pháp đã hành động ntn - 10/8/1792: Nhân dân Paris
khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả? cùng quân tình nguyện các địa
Nền CH được xác lập. phương đứng lên lật đổ sự thống
trị của phái lập hiến, xóa bỏ
CĐPK.
- GV giảng thuật. 2/ Bước đầu của nền Cộng hòa
(21/9/1792 – 2/6/1793)
 Kết quả của ngày 10/8/1792 có - Sau khi lật đổ phái lập hiến,
cao hơn giai đoạn trước ko? Thể chính quyền chuyển sang tay TS
hiện ở những điểm nào? công thương nghiệp (phái Gi-
- Dựa vào lược đồ: nước Pháp rông-đanh).
TK18, cụ thể hóa tình hình “Tổ - 21/9/1792: nền CH đầu tiên
quốc lâm nguy” của nước Pháp được thành lập.
(Vùng nổi loạn chống CM lan rộng; - 20/9/1792: Pháp thắng Ao –
cuộc tấn công nước Pháp từ nhiều Phổ trận Van-mi.
phía) (SGK/14” mùa xuân  quyền
lực “) (lược đồ h.10 SGK/15)
 Khi nước Pháp bị KH, thái độ - Mùa xuân 1793: A + các nước
của phái Gi-rông-đanh ra sao? PK Châu Âu tấn công Pháp.
(SGK) Quần chúng nhân dân phải Trong nước, bọn phản động nổi
loạn  đ/sống nhân dân khốn
làm gì để bảo vệ Tổ quốc; lật đổ
phái Gi – rông-đanh? khổ, phái Gi-rông-đanh chỉ lo
 Tình hình chiến sự trên đất Pháp củng cố quyền lực.
1792-1793?
 vì sao nhân dân Pháp phải lật đổ - 2/6/1793: nhân dân Paris đã lật
phái Gi-rông-đanh? (ko lo tổ chức đổ phái Gi-rông-đanh.
chống ngoại xâm, nội phản, ổn định
cuộc sống; chỉ lo củng cố quyền
lực)
- GV giảng thuật: chú ý những biện 3/ Chuyên chính dân chủ CM
pháp kiên quyết, tiến bộ của CP/CM Gia – cô – banh (2/6/1793 –
để hs hiểu k/n Chuyên chính DCCM 27/7/1794)
- sau khi phái Gi-rông-đanh bị
(SGK/16)
lật đổ, chính quyền CM thuộc về
phái Gia-cô-banh.
 Em có nhận xét gì về những biện - QH do phái Gia-cô-banh chiến
pháp của chính quyền Gia-cô-banh đa số, cử ra UB quốc ước, đứng
(HS thảo luận) đầu là Rô-be-xpi-e.
- gt về Rô-be-xpi-e, nêu các phẩm
chất tốt đẹp của ông. (kiên quyết
CM, ko chịu khuất phục trước kẻ
thù, là người “ko thể bị mua chuộc”)
(cho xem ảnh)
- HS thảo luận: vì sao TS phản CM
tiến hành cuộc đảo chính? (ngăn
chặn CM tiếp tục phát triển vì đụng
chạm nhiều đến quyền lợi của
chúng.)
 Những nguyên nhân nào dẫn đến - Sau chiến thắng, nội bộ phái
sự thất bại của phái Gia-cô-banh? Gia-cô-banh bị chia rẽ. Nhân
(>< nội bộ phái cầm quyền, nhân dân ko ủng hộ chính quyền.
dân xa rời CP) – vì sao? (quyền lợi - 27/7/1794: TS phản CM đảo
nhân dân ko được bảo đảm như phái chính  Rô-be-xpi-e + các bạn
Gia-cô-banh đã hứa) Thái độ của chiến đấu bị xử tử.
GCTS Pháp? Vì sao sau năm 1794, => CMTS Pháp kết thúc.
CM Pháp ko thể tiếp tục phát triển?
-HS đọc SGK 4/ Ý nghĩa LS của CMTS Pháp:
- GV phân tích.
 Vì sao nói CMTS Pháp là cuộc - CMTS Pháp đã lật đổ CĐPK,
CMTS triệt để nhất? (do những kết đưa GCTS lên cầm quyền, xóa
quả đạt được  nêu cụ thể – lớn bỏ nhiều trở ngại trên con đường
hơn Anh + BM; đặc biệt đã giải phát triển của CNTB.
quyết vấn đề ruộng đất cho ND) - Quần chúng nhân dân là lực
 Tác động, ảnh hưởng của CM lượng chủ yếu đưa CM đạt đến
Pháp đối với trong nước (SGK) và đỉnh cao: nền chuyên chính dân
nước ngoài (góp phần thúc đẩy cuộc chủ Gia-cô-banh.
đấu tranh cho mục tiêu DTDC)
 Những hạn chế của CMTS Pháp? - Hạn chế;
+ Chưa đáp ứng đầy đủ quyền
(SGK)
 Dựa vào đoạn trích SGK/17, lợi cơ bản của nhân dân (không
nhận xét về CM Pháp + Mỹ TK18? giải quyết triệt để vấn đề ruộng
* KL bằng đoạn văn SGV/27 đất cho ND, không hoàn toàn
“người ta gọi… tạo ra” xóa bỏ CĐ bóc lột PK).
 SƠ KẾT BÀI HỌC:
GV nhấn mạnh các điểm chủ yếu:
- CM Pháp 1789 là cuộc CMTS triệt để nhất, nó đã lật đổ CĐ
QCCC trong nước và có ảnh hưởng đến sự phát triển LSTG; để
lại dấu ấn sâu sắc ở Châu Âu trong suốt TK XIX và sang cả TK
XX, được Lênin đánh giá là “ đại CM Pháp”.
- Quần chúng nhân dân có vai trò to lớn trong việc đưa đến thắng
lợi và phát triển của CMTS Pháp cuối TK18.
- Tuy có nhiều hạn chế, nhưng CMTS Pháp đã để lại nhiều bài
học kinh nghiệm.
4/ Củng cố:
- Lập niên biểu những sự kiện chính của CMTS Pháp (1789-
1794)
- Vai trò của nhân dân trong CMTS Pháp được thể hiện ở những
điểm nào?
- Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự
phát triển của CMTS Pháp.
- Trình bày + phân tích ý nghĩa LS của CMTS Pháp.
5/ Dặn dò:
- Học thuộc bài.
- Tập trả lời Ch/SGK
- Làm BTLS.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản