Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Chia sẻ: abcdef_25

I –MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : HS cần : - Biết được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. – Những nét chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thị dưới sự tác động của khai thác thuộc địa. – Hiểu được cơ sở dẫ đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới. 2. Tư tưởng –Thấy được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp: mâu thuẫn cơ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

BÀI 29:
Tiết 45 & 46:
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN
PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở
VIỆT NAM (2 tiết)
I –MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Kiến thức : HS cần : - Biết được các chính sách chính trị, kinh
tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. – Những nét
chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông
thôn và thành thị dưới sự tác động của khai thác thuộc địa. – Hiểu
được cơ sở dẫ đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc
mới.
2. Tư tưởng –Thấy được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp:
mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX; thái độ
chính trị của từng giai cấp, tầng lớp đối với độc lập dân tộc. – Trân
trọng hành động yêu nước của các sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX.
3. Kỹ năng +Bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá, rút ra các
đặc điểm của sự kiện lịch sử. + Kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử và
sơ đồ để nhân thức lịch sử
II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC + Bản đồ hành chính Đông Dương
thời thuộc Pháp + Sơ đồ bộ máy thống trị của Pháp ở Dông Dương
III TIẾN TRINH DẠY HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ :
+ Vì sao môt số sĩ phu quan lại ở triều đình Huế đưa ra những đề
nghị cải cách ở những năm cuối thế kỷ XIX
+Nội dung cải cách ,cải cách nào mang tính tiêu biểu ?
+ Tại sao những đề nghị cải cách đó không được thực hiện ?
2/ Bài mời :
Vào bài : Sau khi hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam
bằng quân sự( 1896) thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa
Việt Nam một cách quy mô . Chúng ta lần lượt tìm hiểu những thủ
đoạn , chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, mà Pháp áp
dụng trong cuộc khai thác, tìm hiểu những biến đổi về kinh rế, xã
hội dưới tác động cuộc khai thác
Bài mới ;
Tiết 45:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GHI BẢNG

I CUỘC KHAI THÁC
THUỘC ĐỊA LẦN THỨ
NHẤT CỦA THỰC DÂN I CUỘC KHAI THÁC
THUỘC ĐỊA LẦN THỨ
PHÁP
1. Tổ chức bộ máy nhà NHẤT CỦA THỰC DÂN
nước: PHÁP
Hoạt động 1 :
Mục tiêu : Hiểu rõ dã tâm của
thực dân Pháp trong việc thực 1/-Thục dân Pháp thành lập
hiện công cuộc khai thác. Liên bang Đông Dương gồm
Hiểu được âm mưu của Pháp Việt Nam, Cam-pu-chia và
trong việc tổ chức bộ máy Lào , đứng đầu là viên toàn
nhà nước Việt Nam quyền người Pháp
Phương pháp: -Băc Kỳ là xứ nửa bảo hộ,
GV yêu cầu HS suy nghĩ và Trung Kỳ theo chế độ bảo hộ,
trả lời câu hỏi :Thực dân Nam kỳ là thuộc địa
Pháp tiến hành cuộc khai thác - Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh ,
thuộc địa Việt nam nhằm đứng đầu xứ và tỉnh là quan
mục đích gì ? ( Vơ vét sức người Pháp
người, sưc của, chiếm lâu dài - Dưới tỉnh là phủ, huyện
và biến Việt Nam thành một châu
tỉnh của Pháp ) - Đơn vị cơ sở là làng xã do
GV treo sơ đồ tổ chức bộ các chức dịc địa phương cai
máy thống trị của Pháp ở quản
Đông Dương lên bảng,=>HS - Bộ máy chính quyền từ
quan sát, suy nghĩ,nghe GV trung ương đến địa phương
mô tả sơ lược bộ máy chính đều do Pháp chi phối
quyền của Pháp ở Đông
Dưông, có thể cho HS thảo
luận nhóm;
Em có nhận xét gì về bộ máy
chính quyền của Pháp ở
Đông Dương ?( Chặt chẽ, vói
tay xuống tận vùng nông
thôn;kết hợp giũa nhà nước
thực dân và quan lại phong
kiến)
Mục đích chính sách cai trị
Đông Dương của thực dân
Pháp thể hiện ở bộ máy chính
quyền của Pháp ở Đông
Dương như thế nào ? (Chia rẽ
các dân tộc Đông Dương, các
dân tộc ỡ Việt Nam. Biến 2/ Nông nghiệp : Đẩy mạnh
Đông Dương thành một tỉnh cướp đoạt ruộng đất
của Phápvà xóa tên trên bản -Công nghiệp : Khai thác
dồ: Tăng cường áp bức làm than và kim loại: xây dựng
giàu cho tư bản) một số cơ sỏ công nghiệp nhu
2.Chính sách kinh tế : : xi măng, gach ngói, điện,
Hoạt dộng 2 : nước…..
Mục tiêu :Hiểu được mục tiêu _Thương nghiệp :độc chiếm
, nét chính về nội dung chính thị trường mua bán hàng hóa,
sách kinh tế của cuộc khai nguyên liệu, thu thuế nặng
thác=> Biến đổi kinh tế( tích (muối, thuốc phiện, rượu)
cực, tiêu cực) -Giao thông vận tải :mở
Phương pháp : mang đường xá, cầu cống,
GV nêu câu hỏi : Mục tiêu bến bải.. để vân chuyển hàng
của cuộc khai thác thuộc địa hóa đàn áp các cuộc nổi dậy
VN của thực dân Pháp ? ( Vơ của nhân dân
vét sức người, sức của tối đa )
GV đặt vấn đề : Nội dung
chính của chính sách kinh tế
thể hiện mục tiêu trên như thế
nào ? ( Nông nghiệp, công
nghiệpGV dẳt vấn đề : Nội dung
chính của chính sách kinh tế
thể hiện ý đồ trên như thế nào
? ( nông nghiệp, công nghiệp,
thương nghiệp, giao thông
vận tải )
GV nêu câu hỏi : Qua nội
dung các chính sách kinh tế
nêu trên, hãy chỉ ra những
yếu tố tích cực và tiêu cực
của các chính sách đó ? (
Tích cực :Nền sản xuất
TBCN được du nhập vào
VN,so với nền kinh tế phong
kiến có nhiều tiến
bộ………………Tiêu cực :
Tài nguyên thiên nhiên bị bóc
lột cùng kiệt,Nông nghiệp
dậm chân tại chỗ, công 3/
nghiệp phát triển nhỏ giọt, - Giai đoạn đầu : Duy trì nền
thiếu hẳn công nghiệp giáo dục Hán học
nặng.Tóm lại : Nền kinh tế - Năm 1905 :
VN vẫn là nền kinh tế sản + Hệ thống GD gồm 3 bậc
xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc) học : Au học, Tiểu học,
3/ Chính sách văn hóa giáo Trung học, sửa lại nền Hán
dục : Học
Hoạt động 3 : + Mở thiêm trường , tăng
Mục tiêu : Mục đích của thêm tiếng Pháp
chính sách văn hóa, giáo dục -1907 : Mở trường Đại học
của Pháp áp dụng ở VN. Nắm Đông Dương
được hệ thống giáo dục của - Đáo tạo một lớp người bản
Pháp áp dụng ở VN thể hiện xứ phục vụ công việc cai trị
ý đồ thâm hiểm của Pháp như -
thế nào ?
Phương pháp :
GV cho học sinh đọc 5 dòng
đầu của mục 3, suy nghĩ và
trả lời câu hỏi : Chính sách
văn hóa giáo dục Pháp áp
dụng ở VN từ cuộc khai thác
nhằm mục tiêu gì ? ( Muốn
tạo ra một lớp người chỉ biết
phục tùng, kìm hãm nhân dân
ta trong vòng ngu dốt để dễ
bề cai trị )
GV cho HS đọc đoạn in II NHỮNG BIẾN CHUYỂN
nghiêng của mục 3 để nhận CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
xét về hệ thống GD của Pháp
?(Hạn chế tối đa số người đi
học,càng lên cao số người
học càng ít , ngu dân,đào tạo
tay sai)

1/
- Quan lại, địa chủ : ngày
HS làm BTLS
Sơ kết bài học và dặn dò học càng đông đảo thêm, có thế
lực kinh tế, chính trị, trở
sinh
Tiết 2 thành tay sai của thực dân
Bài mới : Chính sách khai - Nông dân : bị bần cùng,
thác thuộc địa lần thứ nhất căm thù đế quốc, sẵn sàng
làm nền kinh tế nước ta có đứng lên đấu tranh
những biến chuyển, có nhân
tố mới của nền sản xuất
TBCN=> biến chuyển trong
XH
II NHỮNG BIẾN CHUYỂN
CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
1/ Các vùng nông thôn :
Hoạt động 1 :
Mục tiêu : Vùng nông thôn
tuy không xuất hiện giai cấp 2/
mới, nhưng hai giai cấp địa - Đầu thế ky XX đô thị xuất
chủ và nông dân có nhiều xáo hiện ngày càng nhiều
trộn, thái độ chính trị của hai - Đô thị là trung tâm hành
giai cấp nầy chính, tập trung cơ sở sản
Phương pháp : xuất, dịch vụ, đầu mối chính
GV : Thời PK, nông thôn VN trị trong cả nước
có nhũng giai cấp nào ?( Địa - Ở đô thị, xuất hiện một số
chủ phong kiến, nông dân tầng lớp và giai cấp mới :
GV cho HS thảo luận nhóm + Tư sản : kinh doanh công
dựa trên phần nội dung SGK thương nghiệp, thỏa hiệp với
mục 1 : Dưới tác động của đế quốc
cuộc khai thác, tình hình các + Tiểu tư sản : làm công,
giai cấp ở nông thôn VN biến buôn bán nhỏ, cuộc sống bấp
chuyển như thế nào ? Thái độ bênh
chính trị của họ ?
2/ Đô thị phát triển, sụ xuất
hiện các giai cấp, tầng lớp
mới:
Hoạt động 2
Mục tiêu : Cuối thế kỷ XIX + Giai cấp công nhân : làm
đầu thế kỷ XX , đô thị VN ra việc trong các đồn điền, hầm
đời va ngày càng phát triển. mỏ, đời sống khổ cực, tinh
Cùng với nó là sự xuất hiện thần đấu tranh mạnh mẽ
các giai tầng mới. Địa vị kinh
tế vàthái độ chính trị của các
giai tầng mới :
Phương pháp : 3/
GV :Dùng bản đồ VN yêu -Anh hưởng bên ngoài tác
cầu HS dựa vào 3 dòng đầu động vào VN : tư tưởng dân
của mục 2 SGK chỉ trên bản chủ tư sản ở Châu Au truyền
đồ những đô thị VN cuối thế bá vào VN qua sách báo của
kỷ XIX đầu thế kỷ XX Trung Quốc ; Nhật Bản Duy
Tân và đi theo con đường tư
bản chủ nghĩa trở nên hùng
cường và đánh thắng Nga
trong cuộc chiến tranh Nga
Yêu cầu HS ghi nhớ các giai Nhật( 1904-1905)
tầng XH mới xuất hiện : tầng -Các tri thức Nho học tiến bộ
lớp tư sản, tiểu tư sản thành Việt Nam muốn đi theo con
thị và công nhân đường dân chủ tư sản
HS dọc SGK và trả lời : Địa
vị kinh tế và thái độ chính trị
của các tầng lớp mới và giai
tầng mới
3/ Xu hướng mới trong cuộc
vận động giải phóng dân tộc :
Hoạt dộng 3 :
Mục tiêu : Vì sao xuất hiện
xu hướng mới trong cuộc vận
động giải phóng dân tộc hồi
đầu thế kỷ XX. Vì sao gọi đó
là xu hướng mới ?
Phương pháp :
GV trình bày : Nguyên nhân
thất bại của phong trào Cần
Vương. Mục tiêu của phong
trào Cần Vương không còn
phù hợp với hoàn cảnh có
nhiều đổi thay Đầu thề kỷ
XX vận động giải phóng dân
tộc VN xuất hiện Xu hướng
mới. Đó là xu hướng theo con
duờng dân chủ tư sản
Vì sao xuất hịện xu hướng
mới trong cuộc vận động giải
phóng dân tộc hồi đầu thế kỷ
XX ( Xã hội VN có sự phân
hóa sâu sắc , xuất hiện những
giai tầng mới,do có địa vị
kinh tế, chính trị mới nên có
cách suy nghĩ mới về con
đường giải phóng dân tộc; Do
các tư tưởng dân chủ tư sản
của Châu Au được truyền bá
vào VN qua sách báo của
Trung Quốc ; Tấm gương tự
cường của Nhật Bản


HS làm BTLS
Củng cố :
Tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xã
-
hội VN ?
- Câu 3 SGK trang 143 ?
Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX ?
-

Sơ kết và dăn dò :
Từ một nước phong kiến, Việt nam trở thành nước thuộc địa nửa
phong kiến. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam : nông dân
với phong kiến; dân tộc ta với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc .
Trong bối cảnh đó đã xuất hiện xu hướng mới trong cuộc vận động
giải phóng dân tộc. Đó là những phong trào nào ? Chuẩn bị bài 29 :
Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918 để
tháy rõ hơn
Học thuộc bai 28, phàn II và hoàn chỉnh càc BTLS
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản