Giáo án lớp 1 năm 2011 - Tuần 6

Chia sẻ: hoang_trong

Tham khảo bài viết 'giáo án lớp 1 năm 2011 - tuần 6', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án lớp 1 năm 2011 - Tuần 6

HỌC VẦN

Bài 22: p, ph, nh

I. MỤC TIÊU

- Đọc và viết được: p, ph, nh, phố xá, nhà lá

- Đọc được câu ứng dụng

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề.

II. ĐỒ DÙNG

- Tranh minh hoạ các từ khoá (SGK)

- Tranh minh hoạ câu ứng dụng

- Tranh minh hoạ phần luyện nói

III. HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Bài cũ
- Cho 2 học sinh lên bảng đọc viết các từ - Học sinh lên bảng trình bày

khoá bài trước
- 2 em đọc câu ứng dụng
2. Hoạt động 2: Bài mới
a) Giới thiệu

- Cho học sinh quan sát tranh tìm ra âm mới: p, - Học sinh quan sát tranh

thảo luận nhóm trả lời câu
ph, nh

hỏi
- Giáo viên đọc

- Học sinh đọc
3. Hoạt động 3: Dạy chữ ghi âm
Âm : p
* Nhận diện

- Chữ p gồm những nét nào? - Học sinh quan sát trả lời

câu hỏi
- So sánh chữ p – n

Âm p và âm n giống và khác nhau ở ch ỗ

nào?
c) Phát âm và đánh vần

- Phát âm: Giáo viên phát âm mẫu - Học sinh phát âm và đánh

vần
- Giáo viên đánh vần

- Giáo viên sửa sai
Âm : ph
* Nhận diện: Âm ph được ghép mấy con chữ, là - Học sinh quan sát trả lời

những chữ nào?
* So sánh p với ph
* Phát âm và đánh vần

- Phát âm: Giáo viên phát âm mẫu - Học sinh phát âm

- Đánh vần: Giáo viên đánh vần - Học sinh đánh vần
* Hướng dẫn học sinh luyện bảng
- Giáo viên viết mẫu - Học sinh quan sát

p, ph, phố xá - Học sinh viết vào không

trung
- Giáo viên nhận xét

- Lưu ý nét nối giữa ph
Âm : nh
* Nhận diện: Âm nh được ghép mấy con chữ, là
những chữ nào? - Học sinh quan sát trả lời
* Phát âm và đánh vần

- Phát âm: Giáo viên phát âm mẫu - Học sinh phát âm

- Đánh vần: Giáo viên đánh vần - Học sinh đánh vần
* Hướng dẫn học sinh luyện bảng
- Giáo viên viết mẫu - Học sinh quan sát

- Học sinh luyện bảng
nh, nhà lá

- Giáo viên nhận xét
* Đọc từ ứng dụng

- Giáo viên giải thích - Học sinh đọc

- Giáo viên đọc mẫu

- Giáo viên nhận xétTiết 2: LUYỆN TẬP
4. Hoạt động 4: Luyện tập
a) Luyện đọc

- Cho học sinh đọc lại toàn bài tiết 1 - Học sinh đọc bài SGK
- Cho học sinh quan sát tìm câu ứng dụng - Học sinh đọc câu ứng dụng
b) Luyện viết
- Cho học sinh viết vở tiếng Việt - Học sinh luyện viết trong

vở tiếng Việt
- Giáo viên hướng dẫn

- Giáo viên quan sát và uốn nắn những em cầm

bút sai hoặc các em ngồi không đúng tư thế
c) Luyện nói - Học sinh quan sát tranh
- Cho học sinh quan sát tranh, thảo luận và trả thảo luận nhóm

lời câu hỏi - Đại diện nhóm trả lời
- Giáo viên nhận xét - Các nhóm nhận xét bổ sung
5. Hoạt động 5: Củng cố dặn dò

- Cho học sinh nhắc lại nội dung bài

- Về đọc lại bài

- Tìm từ chứa vần mới, xem trước bài


MĨ THUẬT
ĐẠO ĐỨC

GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU

- Học sinh hiểu: Trẻ em có quyền được học hành

- Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

- Học sinh biết yêu quý giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

II. ĐỒ DÙNG

- Vở bài tập đạo đức, bút chì màu

- Tranh bài tập

- Các đồ dùng học tập

- Bài hát “Sách bút thân yêu ơi”
III. HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Bài cũ
2. Hoạt động 2: Bài mới

- Cho học sinh ôn lại bài: - Học sinh thảo luận theo

cặp
- Vì sao phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm lên trình

bày
3. Hoạt động 3:

Bài tập 12 - Các em thi các tổ nhóm

- Cho học sinh thi “Sách vở sạch đẹp nhất”

- Cử ra ban giám khảo - Học sinh đọc

-Giáo viên đánh giá, nhận xét chung

Bài tập: Cho học sinh đọc câu thơ:

“Muốn cho sách vở đẹp lâu

Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn”
4. Hoạt động 4: Củng cố dặn dò

- Giáo viên nhận xét chung giờ

- Liên hệ gia đình học sinh luôn giữ gìn sách vở

gọn gàng

- Về thực hành tốt bài học

- Xem trước bài 4: Gia đình em
Thứ ba ngày …. tháng … năm 200…

TOÁN

SỐ 10

I. MỤC TIÊU

- Học sinh có khái niệm ban đầu về số 10

- Biết đọc viết số 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 10

- Biết vị trí số 10 trong dãy số tự nhiên từ 0 đến 10

II. ĐỒ DÙNG

- Tranh vẽ bài tập SGK

- Các nhóm có 10 đồ vật cùng loại

III. HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Bài cũ

- Cho học sinh chữa bài tập về nhà - Học sinh chữa bài tập

- Đếm từ 0 đến 9. So sánh các số từ 0 đến 9
2. Hoạt động 2: Bài mới

a) Lập số 10 - Học sinh quan sát tranh và

trả lời câu hỏi
- Cho học sinh quan sát hình trả lời câu hỏi

Giáo viên kết luận: Các nhóm đều có số - Học sinh thảo luận nhóm

lượng là mười, ta dùng số 10 để chỉ số lượng - Đại diện nhóm lên trình

của mỗi nhóm đó. bày

b) Giới thiệu về số 10
- Cho học sinh quan sát số 10

- Giáo viên giới thiệu số 10 in và số 10 vi ết.

Hướng dẫn cách viết số 10 - Số 9

- Nhận biết thứ tự số 10. - Số 0 bé nhất, số 10 lớn

+ Số 10 đứng ở sau số nào? nhất

+ Từ 0 đến 10 số nào lớn nhất, số nào bé - Học sinh đếm

nhất

+ Cho học sinh đếm từ 1 đến 10
3. Hoạt động 3: Thực hành

Bài 1: Hướng dẫn học sinh viết số 10: - Cho học sinh viết số 10

Bài 2: Viết số thích hợp điền vào ô trống học sinh thảo luận
- Cho

nhóm
- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Đại diện nhóm trả lời câu

hỏi
Bài 4; 5: Cho học sinh làm nhóm - Học sinh thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm lên trình

bày
4. Hoạt động 4: Củng cố dặn dò

- Nhận xét giờ học

- Về nhà làm bài tập ở phần bài tập toán


HỌC VẦN
Bài 23: g - gh

I. MỤC TIÊU

- Đọc và viết được g, gh, gả ri, ghế gỗ

- Đọc được câu ứng dụng

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề.

II. ĐỒ DÙNG

- Tranh minh hoạ các từ khoá (SGK)

- Tranh minh hoạ câu ứng dụng

- Tranh minh hoạ phần luyện nói

III. HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Bài cũ
- Cho học sinh viết và đọc các từ ứng dụng - Học sinh lên bảng trình bày
- 2 em đọc câu ứng dụng
2. Hoạt động 2: Bài mới
a) Giới thiệu

- Cho học sinh quan sát tranh tìm ra âm mới: g - - Học sinh quan sát tranh và

trả lời câu hỏi
gh
3. Hoạt động 3: Dạy chữ ghi âm
Âm : g

* Nhận diện

- Chữ k gồm những nét nào?

- So sánh chữ g - a
c) Phát âm và đánh vần
- Phát âm: Giáo viên phát âm mẫu - Học sinh phát âm và đánh

vần
- Giáo viên đánh vần
d) Hướng dẫn viết bảng

- Giáo viên viết mẫu - Học sinh quan sát
- Học sinh viết bảng
g – gà
- Giáo viên nhận xét - Học sinh luyện bảng con
Âm : gh
* Nhận diện: Âm gh được ghép mấy con chữ, là - Học sinh quan sát trả lời

những chữ nào?
* So sánh g với gh
* Phát âm và đánh vần

- Phát âm: Giáo viên phát âm mẫu - Học sinh phát âm

- Đánh vần: Giáo viên đánh vần - Học sinh đánh vần
* Hướng dẫn học sinh luyện bảng
- Giáo viên viết mẫu - Học sinh quan sát luyện

bảng
gh, ghế

- Giáo viên sửa sai và nhận xét
4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng

- Giáo viên giải nghĩa từ - Học sinh luyện đọc

- Giáo viên đọc mẫu

- Giáo viên nhận xétTiết 2: LUYỆN TẬP
5. Hoạt động 5: Luyện tập
a) Luyện đọc

- Cho học sinh đọc lại toàn bài tiết 1 - Học sinh đọc
- Cho học sinh quan sát tìm câu ứng dụng - Học sinh đọc câu ứng dụng
b) Luyện viết
- Cho học sinh viết vở tiếng Việt - Học sinh luyện viết trong

vở tiếng Việt
g, gh

gà ri, ghế gỗ

- Giáo viên hướng dẫn

- Giáo viên quan sát và uốn nắn những em cầm

bút sai hoặc các em ngồi không đúng tư thế
c) Luyện nói - Học sinh quan sát tranh

- Cho học sinh quan sát tranh, thảo luận và trả thảo luận nhóm

lời câu hỏi - Đại diện nhóm trả lời
- Giáo viên nhận xét - Các nhóm nhận xét bổ sung
6. Hoạt động 6: Củng cố dặn dò

- Cho học sinh nhắc lại nội dung bài

- Về đọc lại bài

- Tìm từ chứa vần mới, xem trước bàiTHỂ DỤC

ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ, TRÒ CHƠI

I. MỤC TIÊU
- Ôn một số kĩ năng đội hình, đội ngũ đã h ọc, yêu c ầu th ực hi ện chính xác,

nhanh

- Làm quen với trò chơi “ Qua đường lội”. Yêu cầu biết tham gia trò chơi.

II. ĐỊA ĐIỂM

- Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập

- Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi

III. HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Phần mở bài
- Giáo viên tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu - Học sinh tập hợp 2 hàng

cầu bài học dọc và báo cáo sĩ số nghe

Giáo viên phổ biến yêu cầu
- Cho học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát

- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình

tự nhiên 30 – 40 m

- Đi vòng tròn và hít thở sâu

- Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”
2. Hoạt động 2: Phần cơ bản

a) Tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm,

nghỉ, quay phải, quay trái 2 – 3 lần - Học sinh thực hành

b) Dàn hàng, dồn hàng (2 lần) - Cho học sinh thi đua theo tổ

c) Đi thường theo nhịp, 1, 2 hàng dọc xem tổ nào xếp hàng nhanh

- Giáo viên hướng dẫn học sinh bước chân trái nhất và đẹp nhất
trước rồi đi thường

- Giáo viên dùng còi thổi theo nhịp

- Cho học sinh thi xếp hàng

- Giáo viên nhận xét đánh giá
d) Trò chơi: “Qua đường lội” - Học sinh chơi theo nhóm
3. Hoạt động 3: Phần kết thúc

- Cho học sinh đứng vỗ tay hát - Học sinh thực hành

- Giáo viên hệ thống lại bài học, nhận xét giờ và - Học sinh ôn lại bài

giao việc về nhà


Thứ tư ngày … tháng …. năm 200…

TOÁN

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

- Giúp học sinh củng cố nhận biết về số lượng trong phạm vi 10

- Đọc viết so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10

II. ĐỒ DÙNG

- Tranh vẽ bài tập

- Que tính, hộp bộ đồ dùng học tập toán

III. HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Bài cũ
- Cho học sinh chữa bài tập về nhà - Học sinh chữa bài tập
2. Hoạt động 2: Bài mới

Bài 1: Nối mỗi nhóm vật với số thích hợp - Học sinh luyện tập

Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn

Bài 3: Điền số hình tam giác vào ô trống

Bài 4: So sánh các số - Học sinh luyện đọc rồi đại

diện nhóm lên đọc kết quả
a) Điền dấu thích hợp >,
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản