Giáo án lớp 4: ĐỊA LÍ: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN.

Chia sẻ: abcdef_13

I-Mục tiêu: -Biết và trình bày một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của cươ người ở Tây nguyên: khai thác sức nước và khai thác rừng . -Rèn luyện kĩ năng xem , phân tích bản đồ ,ranh giới. -Nêu được qui trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ. -Biết được mối quan hệ địa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên nhiên với các hoạt động sản xuất của con người. -Có ý thức bảo về nguồn nước và bảo về rừng. II- Đồ dùng học tập: Lược đồ các...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: ĐỊA LÍ: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN.

ĐỊA LÍ: (TIẾT 8 )
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN.
BÀI:
I-Mục tiêu:
-Biết và trình bày một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của cươ người ở Tây nguyên:
khai thác sức nước và khai thác rừng .
-Rèn luyện kĩ năng xem , phân tích bản đồ ,ranh giới.
-Nêu được qui trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ.
-Biết được mối quan hệ địa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên
nhiên với các hoạt động sản xuất của con người.
-Có ý thức bảo về nguồn nước và bảo về rừng.
II- Đồ dùng học tập:
Lược đồ các sông chính ở Tây Nguyên.
-Bản đồ dịa lí tự nhiên .
-Một số tranh ảnh về nhà máy thuỷ điện , rừng Tây Nguyên.
III- Hoạt động dạy và học:


Giáo viên Hoc sinh
1- Bài cũ :
Y/c 2 hs lên bảng vẽ sơ đồ và trình bày - 2 hs lên bảng vẽ và trả lời câu hỏi.
về nội dung kiến thức đã học về hoạt
động của người dân ở Tây Nguyên.
-Nhận xét chung ,ghi điểm.
2- Bài mới :
-Giới thiệu: Hôm nay chúng ta sẽ tiếp -Hs lắng nghe.
tục tìm hiểu các nội dung về hoạt động
sản xuất của người dân ở Tây Nguyên.
* Hoạt động 1 : Khai thác sức nước .
-Y/c hs quan sát lược đồ các sông chính -Hs quan sát lược đồ các sông chính.
ở Tây Nguyên , trả lời các câu hỏi sau. -Tiến hành thảo luận nhóm 6.
1-Nêu tên và chỉ một số con sông chính 1- Các sông chính ở Tây Nguyên là : Xê
ở Tây Nguyên trên bản đồ. Xan,Ba , Đồng Nai.
2-Đặc điểm dòng chảy của các con sông 2-Các sông ở đây chảy qua nhiều vùng
ở đây như thế nào? Điều đó có tác dùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm
thác ghềnh . Người dân đã tận dụng sức
gì?
nước chảy để chạy tua –bin sản xuất ra
điện , phục vụ đời sống con người.
+ Nhận xét câu trả lời của bạn
+Nhận xét câu trả lời cảu hs .
-Hỏi: +Em biết những nhà máy thuỷ -Trả lời : Y-a-li….
điện nổi tiếng nào ở Tây nguyên?
+Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên -Hs chỉ vị trí trên lược đồ và bản đồ.
lược đồ và cho biết nó nằm trên con -trả lời: Nhà máy thuỷ điện Y-a –li nằm
sông nào? trên sông Xê Xan .
+Nhân xét câu trả lời của hs . -Hs cả lớp theo dõi nhận xét ,bổ sung.
+Mô tả thêm vị trí của nhà máy thuỷ -Lắng nghe..
điện Y-a-li.
Gv kết luận :Tây Nguyên là nơi bắt
nguồn của nhiều con sông . Địa hình với
nhiều Cao nguyên xếp tầng đã khiến
cho các lòng sông lắm thác ghềnh , là
điều kiện để khai thác nguồn nước , sức
nước của các nhà máy thuỷ điện .
* Hoạt động 2:Rừng và việc khai thác
rừng ở Tây Nguyên.
-Y/c hs thảo luận nhóm đôi, trả lời cá -Hs thảo luận nhóm đôi và trả lời câu
câu hỏi sau. hỏi.
1-Rừng Tây Nguyên có mấy loại?Tại 1-Rừng Tây Nguyên có hai loại : rừng
sao lại có sự phân chia như vậy? rậm nhiệt đới và rựng khộp vào mùa
khô. Có sự phân chia như vậy vì điều đó
phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu của Tây
Nguyên có hai mùa :mưa và khô rõ rệt.
2- Rừng Tây Nguyên cho ta những sản 2-Rừng Tây Nguyên co ta nhiều sản vật ,
vật gì? Y/c hs quan sát hình 9 ,10. Hãy nhất là đồ gỗ. Ngoài gỗ rừng còn có tre
nêu qui trình sản xuất ra gỗ. nứa , mây , các loại cây làm thuoocsvaf
nhiều thú quí.
-Qui trình sản xuất ra đồ gỗ : gỗ được
khai thác và vận chuyển đến xưởng cưa,
xẻ gỗ sau đó được đưa đến xưởng mộc
để làm ra các sản phẩm đồ gỗ.
3-Việc khai thác rừng hiện nay như thế 3-Việc khai thác rừng hiện nay chưa tốt ,
vẫn còn hiện tượng khai thác bừa bãi ,
nào?
ảnh hưởng xấu đến môi trường và sinh
hoạt của con người .
4-Những nguyên nhân chính nào ảnh 4-Những nguyên nhân ảnh hưởng đến
hưởng đến rừng? rừng là :khai thác rừng bừa bãi , đốt phá
-Gv kết luận: rừng làm nương ,rẫy ,, mở rộng diện tích
Tây Nguyên có hai mùa : mưa và khô rõ trồng cây công nghiệp không hợp lí và
rệt nên cũng có hai loại rừng đặc trưng tập quán du canh du cư.
..Rừng Tây Nguyên cho nhiều sản vật
,nhất là gỗ…Tuy nhiên việc khai thác
rừng bừa bãi với nhiều nguyên nhân
khác nhau đã và đang ảnh hưởng tới môi
trường và con người.
Vậy có biện pháp nào để giữ rừng ? -Hs trả lời:
+Khai thác hợp lí.
+Tạo điều kiện để đống bào định canh
định cư, không đốt phá rừng .
+Mở rộng diện tích trồng cây công
nghiệp hợp lí….
-Y/c hs đọc lại ghi nhớ. -2 -4 hs đọc ghi nhớ.
3- Củng cố và dặn dò:
-Trò chơi:
-GV treo pa-nô y/c hs gắn hoa đỏ vào ý
đúng ,hoa xanh vào chỗ sai.
-Tổng kết : Qua bài học hôm nay các em
hiểu được rằng rừng là một tài nguyên
phong phú của đất nước ta.nên hiện nay
nhà nước ta cũng lập ra một đội bảo vệ
rừng để ngăn chặn nạn đốt phá rừng bừa
bãi và cho trồng lại ở những nơi đất
trống
và đồi trọc , đó là biện pháp chống xói
mòn , hạn hán lũ lụt .
-Nhận xét tiết học .
-Dặn về nhà học ôn bài và tìm hiểu bài
mới:Thành phố Đà Lạt.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản