Giáo án lớp 4: Khoa học: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG

Chia sẻ: abcdef_14

I/ Mục tiêu : - Sau bài học, HS có khả năng - Nêu được những yếu tố mà con người cũng như những sinh vật khác cần để duy trì sự sống cho mình. -Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ con người mới cần trong cuộc sống. - HS thấy được sự cần thiết của những điều kiện để con người sống và phát triển. II/ Đồ dùng dạy - học : - Hình trang 4,5 SGK - Bộ phiếu dùng cho trò chơi “ cuộc hành trình đến hành tinh...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: Khoa học: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG

CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG
Khoa học ( Tiết 1)
I/ Mục tiêu :
- Sau bài học, HS có khả năng
- Nêu được những yếu tố mà con người cũng như những sinh vật khác cần để
duy trì sự sống cho mình.
-Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ con người mới cần
trong cuộc sống.
- HS thấy được sự cần thiết của những điều kiện để con người sống và phát
triển.
II/ Đồ dùng dạy - học :
- Hình trang 4,5 SGK
- Bộ phiếu dùng cho trò chơi “ cuộc hành trình đến hành tinh khác “
III/ Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh
A. Bài cũ
- Kiểm tra sách vở của HS - Để SGK lên bàn.
B. Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Để sống và phát
triển con người cần có những điều kiện
gì bài học hôm nay sẽ cho ta biết điều
đó.
* Hoạt động 1 : Động não
+ Mục tiêu : HS liệt kê tất cả những gì
các em cần có cho cuộc sống của mình
+ Cách tiến hành:
* Bước 1 :
- G v đặt vấn đề và nêu yêu cầu : Kể ra - HS lắng nghe.
những thứ các em cần dùng hằng ngày
để duy trì sự sống của mình.
- GV chỉ định từng HS, mỗi HS trình - HS phát biểu ý kiến
bày ngắn gọn.
- GV ghi các ý đó lên bảng.
* Bước 2 :
- GV tóm tắt các ý kiến của HS đã
được ghi trên bảng và rút ra nhận xét
chung
- GV kết luận
- Những điều kiện cần để con người
sống và phát triển :
+ Điều kiện vật chất : Thức ăn, nước
uống, quần áo, nhà ở, các đồ dùng
trong gia đình, phương tiện đi lại.
+ Điều kiện tinh thần ; văn hoá xã hội
như : tình cảm gia đình, bạn bè, làng
1 Nguyễn Thị Bắc-ĐTĐ
xóm, phương tiện học tập, vui chơi,
giải trí.
* Hoạt động 2 : Làm việc với phiếu
học tập và SGK .
+ Mục tiêu : HS phân biệt được những
yếu tố mà con người cũng như sinh vật
khác cần để duy trì sự sống của mình
với N yếu tố mà chỉ có con người mới
cần
+ cách tiến hành :
- Bước1 : Làm việc với phiếu học tập - HS hoạt động theo nhóm làm việc với
phiếu học tập
theo nhóm
- GV phát phiếu học tập thẹo nhóm
phiếu học tập
Hãy dánh dấu vào các cột tương ứng
với những yếu tố cần cho sự sống của
con người,động vật, thực vật

Những yếu tố cần Động Thự
Con
cho sự sông người vật c vât - HS thảo luận và đánh dấu vào ô trống
1. Không khí x x x
các cột tương ứng.
2. Nước x x x
- Đại diện HS các nhóm lên trình bày
3. Ánh sáng x x x
kết quả trước lớp.
4. Nhiệt độ x x x
- HS khác bổ sung( nếu sai)
5. Thức ăn x x x
6. Nhà ở x
7. Tình cảm gia đình x
8. Phương tiện giao x
thông x
9. Tình cảm b ạn b è x
10. Quần áo x
11. Trường học x
12. Sách báo x
13. Đồ chơi x
( HS có thể kể thêm)


- Bước 2: HS chữa bài tập theo đáp án
trên
-Bước 3: Thảo luận cả lớp - HS thảo luận 2 câu hỏi SGK
+GV yêu cầu HS mở sgk thảo luận 2
câu hỏi sgk
+GV kết luận :
-Con người , ĐV, TV đều cần thức ăn , - HS lắng nghe
nước uống , không khí , ánh sáng ,
nhiệt độ thích hợp để duy trì sự sống
của mình .
-Hơn hẳn sinh vật khác , cuộc sống con

2 Nguyễn Thị Bắc-ĐTĐ
người còn cần nhà ở , quần áo, phương
tiện giao thông và những tiện nghi
khác, con người cần những điều kiện
về tinh thầ n, văn hoá, xã hội.
* Hoạt động 3 : Trò chơi “ Cuộc hành
trình đến hành tinh khác “
+ Mục tiêu : C ủng cố những kiến thức
đã học về những điều kiện cần để duy
trì cuộc sống con người.
+ Cách tiến hành :
- Bước 1 : Tổ chức - HS tham gia trò chơi theo nhóm
- GV chia lớp thành nhóm nhỏ, mỗi
nhóm GV phát cho 1 bộ đồ chơi gồm
20 tấm phiếu có vẽ những thứ cần có
để duy trì cuộc sống và những thứ các
e m muốn có.
- Bước 2 : Hướng dẫn cách chơi
+ GV yêu cầu các nhóm hãy bàn bạc - Các nhóm đính các phiếu đã chọn lên
và chọn ra 10 thứ ( được vẽ trong 20 bảng ( theo nhóm đã được bố trí)
phiếu ) mà các em thấy cần phai mang
theo khi đến hành tinh khác, sau đó HS
chọn lại 6 phiếu còn lại nộp cho GV
- Bước 3 : Thảo luận - Các nhóm thảo luận so sánh các
+ các nhóm so sánh kết quả lựa chọn phiếu đã lựa chọn với nhóm khác và
của mình với nhóm khác và mỗi nhóm giải thích
giải thích vì sao lại lựa chọn như vậy
3/ Củng cố- dặn dò :
- GV gọi 1-2 HS nhắc lại những điều
kiện cần thiết để duy trì cuộc sống con
người
* Bài sau : Trao đổi chất ở người
- GV nhận xét tiết học
3 Nguyễn Thị Bắc-ĐTĐ
Khoa học ( Tiết 2) TRAO ĐỐI CHẤT Ở NGƯỜI (6)

I/ Mục tiêu :
Sau bài học, HS biết
- Kể ra những việc hằng ngày cơ thể lấy vào và thải ra trong quá trình sống
- Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.
- HS thấy được những việc cần phải làm để quá trình trao đổi chất diễn ra
thuận lợi.
II/ Đồ dùng dạy - học :
- Hình trang 6,7 SGK
- Giấy khổ A4 hoặc vở BT, bút vẽ
III/ Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh
1. Bài cũ
- Như mọi sinh vật khác, con người cần - 2- 3 HS trả lời.
gì để duy trì sự sống của mình ?
- Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc
sống của con người cần những gì ?
2. Dạy bài mới :
a/ Giới thiệu bài m ới : Hằng ngày cơ thể
con người phải lấy từ môi trường những
gì và thải ra những gì. Quá trình đó gọi là
gì. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu
được điều đó.
b/ Tìm hiểu bài :
* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về sự trao đổi
chất ở người
+ Mục tiêu: - HS kể ra những gì hằng
ngày cơ thể lấy vào và thải ra trong quá
trình sống.
- Nêu được thế nào là sự trao đổi chất .
- Quan sát và thảo luận theo cặp.
+ Cách tíên hành :
Bước 1 : GV giao nhiệm vụ cho HS quan
sát và thảo luận theo cặp.
- Kể tên những gì được vẽ ở hình 1 trang - HS trả lời
- ánh sáng, nước, thức ăn
6/ SGK.
- Phát hiện những thứ có vai trò quan
trọng đối với sự sống của con người.
- Phát hiện những yếu tố cần cho sự sống - Không khí
con người mà không được thể hiện qua
hình vẽ
4 Nguyễn Thị Bắc-ĐTĐ
- Tìm xem cơ thể người lấy gì từ môi - Lấy thức ăn, nước, không khí.
trường và thải ra môi trường những g ì - Thải ra chất thừa, cặn bã ( mồ hôi,
trong quá trình sống của mình. nước tiêu, phân, khí Các-bô-níc)
Bước 2 : Hoạt động cả lớp
- Gọi 1 số HS lên trình bày kết quả của - Các nhóm khác nghe và bổ sung
cặp mình. thêm cho đầy đủ.
Bước 3 :
- GV yêu cầu HS đọc đoạn đầu trong - 1-2 đọc thành tiếng trước lớp
mục bạn cần biết và trả lời câu hỏi : - Lớp đọc thầm và trả lời
+ Trao đổi chất là gì ?
+ Nêu vai trò sự trao đổi chất đối với con
người, động vật, thực vật.
- Gv kết luận :
+ Hằng ngày cơ thể con người phải lấy từ - HS lắng nghe
môi trường thức ăn, nước uống, khí oxy
và thải ra phân, nước tiểu, mồ hôi và khí
các – bô- níc để sống và phát triển.
+ Trao đổi chất là quá trình cơ thể lấy
thức ăn, nước uống, không khí từ môi
trường và thải ra chất thừa, cặn bã
+ Con người, động vật có trao đối chất
với môi trường mới sống đ ược.
+ Hoạt động 2 : thực hành viết hoặc vẽ sơ
đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi
trường :
+ Mục tiêu : HS biết trình bày một cách
sáng tạo những kiến thức đã học về sự
trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường.
- Cách tiến hành :
Bước 1 : Làm việc cá nhân - HS vẽ sơ đồ bằng chữ hoặc bằng ảnh
+ Yêu cầu HS viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao tuỳ theo sáng tạo ( vẽ trên giấy A4).
đổi chất theo trí tưởng tượng .
+ GV giúp HS hiểu sơ đồ trao đổi chất ở
hình 2/7 SGK
Bước 2 : trình bày sản phẩm
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của - Cả lớp lắng nghe và nhận xét
mình.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS có
bài vẽ tốt
3/ Củng cố, dặn dò :
- Trao đổi chất là gì ? Tại sao con người
và động vật, thực vật luôn luôn thực hiện
sự trao đổi chất ?
* Bài sau : Trao đổi chất ở người
- GV nhận xét tiết học

5 Nguyễn Thị Bắc-ĐTĐ
6 Nguyễn Thị Bắc-ĐTĐ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản