Giáo án lớp 4: Môn : Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

Chia sẻ: abcdef_14

I. Mục tiêu: - Hiểu được sư khác nhau giữa tiếng và từ . Dùng tiếng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu, từ bao giờ cũng có nghĩa , còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa - Phân biệt được từ đơn và từ phức - Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ II. Chuẩn bị : - Bảng viết sẵn câu : nhờ bạn giúp đỗ lại có chí học hành nhiều năm liền Hạnh là học sinh tiên tiến III. Hoạt động dạy học TG Hoạt động...

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: Môn : Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

Từ đơn và từ phức
Môn : Luyện từ và câu (5)
I. Mục tiêu:
- Hiểu được sư khác nhau giữa tiếng và từ . Dùng tiếng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu, từ
bao giờ cũng có nghĩa , còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa
- Phân biệt được từ đơn và từ phức
- Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ
II. Chuẩn bị :
- Bảng viết sẵn câu : nhờ bạn giúp đỗ lại có chí học hành nhiều năm liền Hạnh là học sinh tiên
tiến
III. Hoạt động dạy học

TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
Gọi một Hs lên trả lời - 3 Hs đọc
- Tác dụng và cách dùng dấu hai chấm?
- Gọi 3 Hs đọc đoạn văn đã giao ở tiết trước
- Nhận xét ghi điểm
2 Bài mới: - Hs theo dõi
Giới thiệu: GV đưa ra từ : học, học hành, hợp
tác xã .
Em có nhận xét gì về số lượng tiếng của 3 từ - Từ học có 1 tiếng, từ học hành có
2tiếng, từ hợp tác xã có 3 tiếng
trên?
Bài học hôm nay giúp các em hiểu rõ về từ 1
tiếng và từ gồm nhiều tiếng.
GV ghi bảng : từ đơn và từ phức.
Yêu cầu Hs đọc câu văn mà GV viết sẵn trên + Hs nối tiếp nhau nhắc lại đề
bảng. Mỗi từ được phân bằng 1 dấu gạch . +2 Hs đọc: “Nhờ/ bạn/ giúp đỡ/ lại/
có/ chí/ học hành/ nhiều/ năm liền/
Hạnh/ là/ họcsinh/ tiên tiến/”
Câu văn trên có bao nhiêu từ? + Có 14 từ
Em có nhận xét gì về các từ trong câu văn +Có từ gồm một tiếng và có từ gồm
2 tiếng.
trên?
Gọi 1 Hs đọc yêu cầu bài 1. + 1 Hs đọc bài 1 SGK
Gọi các nhóm trả lời. Nhóm khác bổ sung Hs thảo luận nhóm và hoàn thành
GV chốt: Từ đơn là : nhờ, bạn, lại , có, chí, phiếu
nhiều, năm, liền, Hạnh là.
Từ ghép là : giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên Đại diện nhóm báo cáo
tiến.
Hỏi: từ gồm có mấy tiếng? +Từ gồm 1 hay nhiều tiếng
-Tiếng dùng để làm gì? +Tiếng dùng để cấu tạo nên từ, một
tiếng tạo nên từ đơn, 2 tiếng trở lên
tạo nên từ phức.
-Từ dùng để làm gì? +Từ dùng để đặt câu
Thế nào là từ đơn? thế nào là từ phức? +Từ đơn là từ có1 tiếng, từ phức là
từ gồm hai hay nhiều tiếng.
Gọi Hs đọc ghi nhớ SGK -Yêu cầu Hs tìm từ + 2 hoặc 3 Hs đọc
đơn , từ phức. + Hs trả lời

Nhận xét, tuyên dương Hs
Luyện tập
Bài 1 : Gọi 1 Hs đọc yêu cầu bài 1 1 Hs đọc. 1 Hs lên bảng làm
Yêu cầu Hs tự làm bài GV nhận xét cùng Hs + Hs viết vào vở
+ Rất/ công bằng/ rất/ thông minh/
+ Vừa/ độ lượng/ lại/ đa tình/ đa
mang/
Hỏi: những từ nào là từ đơn? + Rất, vừa, lại.
Những từ nào là từ phức? + Công bằng, thông minh, đa t ình,
đa mang, độ lượng
GV dùng phấn màu gạch chân dưới từ đơn
(vàng) từ phức(đỏ)
Bài 2: Gọi 1 Hs đọc yêu cầu
GV hướng dẫn theo dõi các nhóm +Lớp hoạt động nhóm
Nhận xét ,tuyên dương + Đại diện nhóm báo cáo
Bài 3 : Gọi Hs đọc yêu cầu và mẫu +1 Hs đọc
Yêu cầu Hs đặt câu + Hs đặt câu
Nhận xét , sửa sai
3.Củng cố - dặn dò :
Thế nào là từ đơn? Cho ví dụ
Thế nào là từ phức? Cho ví dụ
Nhận xét:
Dặn dò: về làm lại bài 2, 3
Chuẩn bị bài sau
Thø ngµy th¸ng
TuÇn n¨m
luyÖn tõ vµ c©u (6)
M«n:
Më réng vèn tõ: nh©n hËu, ®oµn kÕt
I.Môc tiªu:
Më réng vèn tõ ng÷ theo chñ ®iÓm nh©n hËu, ®oµn kÕt
RÌn luyÖn ®Ó sö dông dông tèt vèn tõ trªn
HiÓu ®­îc ý nghÜa cña mét sè c©u thµnh ng÷ tôc ng÷ thuéc chñ ®iÓm
II.CHUÈN BÞ:
ViÕt s½n bµi 3
Pho to vµi trang tõ ®iÓn tiÕng viÖt cho Hs (nÕu cã)
III.Ho¹t ®éng d¹y häc
TG Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
1.KiÓm tra bµi cò
Gäi 2 Hs hái - 2Hs lªn b¶ng tr¶ lêi
TiÕng dïng ®Ó lµm g×? Tõ dïng ®Ó lµm g×?
Cho vÝ dô.
ThÕ nµo lµ tõ ®¬n? ThÕ nµo lµ phøc? Cho
vÝ dô.
NhËn xÐt ghi ®iÓm
- Chñ ®iÓm :Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ
2.Bµi míi
Hái: TuÇn nµy chóng ta häc chñ ®iÓm cã tªn th­¬ng th©n .Tªn ®ã nãi lªn con ng­êi
lµ g×? Tªn ®ã nãi lªn ®iÒu g×? Bµi häc h«m h·y biÕt th­¬ng yªu nhau
nay sÏ gióp c¸c em cã thªm vèn tõ vµ c¸ch sö -
dông tõ ng÷ thuéc chñ ®iÓm ®ang häc. -Hs nèi tiÕp nhau ®äc l¹i ®Ò
GV ghi ®Ò H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1: Gäi Hs ®äc yªu cÇu - Th¶o luËn nhãm
Chia líp lµm hai nhãm ®Ó th¶o luËn nhãm - §¹i diÖn nhãm d¸n phiÕu
Tuyªn d­¬ng (Cã thÓ hái nghÜa cña mét vµi tõ - NhËn xÐt - Bæ sung
võa t×m ®­îc vµ cho ®Æt c©u ) - 1 Hs ®äc
Bµi 2: Gäi Hs ®äc yªu cÇu Hs tù lµm theo - Th¶o luËn nhãm
nhãm - §¹i diÖn nhãm d¸n phiÕu
Nhãm lªn d¸n phiÕu Nh©n hËu, nh©n tõ, nh©n ¸i, hiÒn
- Chèt l¹i tõ ®óng( cã thÓ hái nghÜa cña c¸c tõ hËu, phóc hËu, ®«n hËu, trung hËu
Tµn ¸c, ®éc ¸c, hung ¸c, tµn b¹o.
)
C­u mang, che chë, ®ïm bäc
§Ì nÐn, ¸p bøc, chia rÏ.
- 1 Hs ®äc
- 1 Hs lªn b¶ng lµm
NhËn xÐt tuyªn d­¬ng - Líp lµm vë
- 3 ®Õn 5 Hs ®äc bµi lµm cña m×nh
Bµi 3: Gäi Hs ®äc yªu cÇu
Hs nhËn xÐt bµi cña b¹n - Hs tù do ph¸t biÓu
Chèt l¹i ý ®óng - 2 Hs ®äc
- Th¶o luËn nhãm ®«i
Hái: Em thÝch c©u thµnh ng÷ nµo nhÊt? V× - Hs ph¸t biÓu
sao?
Bµi 4: Gäi Hs ®äc yªu cÇu cña bµi
NhËn xÐt tuyªn d­¬ng

3.Cñng cè dÆn dß
NhËn xÐt tiÕt häc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản