Giáo án lớp 4 (Tuần 24)

Chia sẻ: hominhtampro

Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn. Mục tiêu: Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui. Hiểu nội dung: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. ( trả lời được các câu hỏi SGK )

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 (Tuần 24)

Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Tr aàn Vaên
Phong
TUẦN 24

Thứ 2 ngày 01 tháng02 năm 2010

TẬP ĐỌC
VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN

I.Mục tiêu:
- Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui.
- Hiểu nội dung: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước
hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt
là an toàn giao thông. ( trả lời được các câu hỏi SGK )
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh SGK
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ:
- Gọi HS đọc thuộc bài: Khúc hát ru những - 2HS đọc
em bé lớn trên lưng mẹ
- Nhận xét ghi điểm
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.
a. Luyện đọc
- GV hướng dẫn đọc - 1 HS đọc bài
- Chia đoạn: 5 đoạn
- Luyện đọc lần 1,kết hợp luyên đọc từ khó - 5 HS đọc nối tiếp
- Luyện đọc lần 2- giải nghĩa một số từ ở - 5 HS đọc nối tiếp
phần chú giải
- Luyện đọc lần 3 - Đọc nhóm đôi
b.Tìm hiểu bài: - 1 HS đọc bài
- HS đọc thầm đoạn 1và 2
- Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì? - Em muốn sống an toàn
- Tên của chủ điểm gợi cho em điều gì? - Muốn nói đến ước mơ khát
vọng của thiếu nhi về một cuộc
sống an toàn
- Cuộc thi vẽ tranh về chủ điểm Em muốn - Nhằm nâng cao ý thức phòng
sống an toàn nhằm mục đích gì? tránh tai nạn cho trẻ em
- Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào? - Chỉ trong vòng 4 tháng đã co
50000 bức tranh của thiếu nhi…
- Đoạn 1 và 2 nói lên điều gì? - Ý nghĩa và sự hưởng ứng của
TN cả nước với cuộc thi
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn còn lại - HS đọc
- Điều gì cho em thấy các em nhận thức đúng - Chỉ cần điểm tên một số tác
về chủ đề cuộc thi? phẩm..
- Những nhận xétnào thể hiện sự đánh giá - 60 bức tranh được chọn treo ở
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
cao khả năng thẩm mỹ của các em? triển lãm…
- Em hiểu “ thể hiện bằng ngôn ngữ hội - Là thể hiện điều mình muốn nói
hoạ” nghĩa là gì? qua những nét vẽ, màu sắc…
- Đoạn cuối bài cho ta biết điều gì? - Nhận thức của các em nhỏ về
cuộc sống an toàn bằng ngôn ngữ
hội hoạ
- Nội dung chính của bài là gì? - HS nêu
- GV ghi bảng - HS nhắc lại
c. Luyện đọc diễn cảm
- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm -HS luyện đọc
- Tổ chức cho HS thi đọc -HS thi đọc
- Nhận xét
C.Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Học bài chuẩn bị cho bài sau
****************************************************************
TOÁN
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu:
- Thực hiện được phép cộng hai phân số, cộng một số tự nhiên với phân số,
cộng một phân số với số tự nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ:
- Gọi HS lên bảng thực hiện phép tính - 1 HS lên bảng cả lớp làm nháp
6 1
a, + =?
5 2
- Nhận xét
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Hướng dẫn luyện tập - HS nêu yêu cầu
Bài 1 Tính - HS theo dõi
- GV làm mẫu
- Hướng dẫn HS làm - 3 HS làm trên bảng, cả lớp làm
vào vở

- Nhận xét chữa bài - 2HS đọc bài
Bài 3 - 1 HS giải vào bảng nhóm, cả lớp
- Hướng dẫn HS giải làm vào vở

- Thu vở chấm chữa bài
C.Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
- Bài tập ở VBT

  ế   
Ti  t: 2 Thø ba ngµy 02 t h¸ng 02 n¨m 2010
   
To¸n
PhÐp trõ ph©n sè

I . M t i ªu:
ôc
- BiÕt trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè.
- Bài tập cần thực hiện: 1, 2ab. Bài tập 2b, c, 3 hs khá giỏi làm.
I I . §å dïng d¹y häc:
- Hai b¨ng giÊy h×nh ch÷ nhËt, kÐo thíc, phi ếu.
I I I .Ho¹t ®éng d¹y häc:

1.Bµi cò:
Gv viÕt b¶ng 12 – 8 ; 24 - - 2HS thùc hiÖn
12
- NhËn xÐt ghi ®iÓm
2.Bµi míi :
Mt: BiÕt trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè.
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
a.Giíi thiÖu bµi
b.Thùc hµnh trªn b¨ng giÊy
­ GV thao t¸c,  hí  dÉn nh sgk 
ng ­ HS thao t¸c nh Gv
5 3
­ G hi b¶ng  − = ?
6 6 2
­ Cßn   b¨ng giÊy
­   PhÇn   cßn   l¹i   l   bao   nhi  
µ ªu 6
phÇn b¨ng gi Êy?
c. × nh thµnh phÐ p trõ  2 ph© n
H  sè  
cã cï ng m Éu  sè ­ Hs tù lµm nªu kÕt qu¶
5 3 2 ­ HS thö l¹i kÕt qu¶
TÝnh  − =
6 6 6 ­ HS nªu 
­ G v hí  dÉn thùc hi n
ng Ö
*  N ªu  quy t c phÐ p  trõ   2  ph© n
¾  
sè ­ 2 HS đọc nªu yªu cÇu
3. Thùc hµnh ­ 4 HS lªn b¶ng lµm, c¶ 
Bµi 1 TÝnh líp lµm vµo vë, vài hs nêu
­ Yªu cÇu HS tù lµm kết quả, lớp nx

­ NhËn xÐt ch÷a bµi ­ HS đọc nªu yªu cÇu
Bµi 2a, b Rót gän råi tÝnh ­   2   HS   lµm  phieáu ,   c¶ 
GV lµm mÉu híng dÉn líp lµm vµo vë, vài hs nêu
kết quả, lớp nx
­NhËn xÐt ch÷a bµi
  ài 2c, d, 3hs khá giỏi làm.
*B   
3.Cñng cè dÆn dß:
­Muốn trừ 2 phân số cùng mẫu ta làm thế ­Vài hs nêu
nào?
­ NhËn xÐt tiÕt häc -Hs nêu
­ Bµi tËp ë VBT
LÞch sö
Tieát:   3 
¤n tËp

I.Môc tiªu:
­ BiÕt thèng kª nh÷ng  sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu cña 
lÞch sö níc ta tõ buæi ®Çu ®éc lËp ®Õn thêi HËu Lª (thÕ kû 
XV) (tªn sù liÖn, thêi gian x¶y ra sù kiÖn)
­ KÓ l¹i mét trong nh÷ng sù kiªn lÞch sö tiªu biÓu tõ 
buæi ®Çu ®éc lËp ®Õn thêi HËu Lª (thÕ kû XV).
II.§å dïng d¹y häc:
­ PhiÕu häc tËp cña HS
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
­ Tranh ¶nh tõ  bµi 7 ® Õn  bµi 19
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1.Giíi thiÖu bµi:
2.Bµi míi:
*  Ho¹t   ®éng   1:   C¸c   giai 
®o¹n   lÞch   sö   vµ   sù   kiÖn 
lÞch   sö   tiªu   biÓu   tõ   938 
®Õn thÕ kû XV
­   Gv   ph¸t   phiÕu   cho   HS 
(   néi   dung   c©u   hái   ghi   ë  ­ HS hoµn thµnh phiÕu
phiÕu bµi tËp ) ­ §äc bµi lµm cña m×nh
­   Yªu   cÇu   HS   hoµn   thµnh  ­Caùc nhoùm  coøn l ïi  nhaän 
a
phiÕu xeùt
­ Gäi HS ®äc kÕt qu¶
­ NhËn xÐt chèt l¹i ý ®óng 
*  Ho¹t   ®éng   2:   Thi   kÓ   c¸c  ­H s laéng  nghe
sù   kiÖn   lÞch   sö,   nh©n   vËt  ­H s   nhaåm   keå   thaàm   theo 
lÞch sö ®∙ häc nhoùm ñoâi
­ GV giíi thiÖu chñ ®Ò cuéc  ­ HS thi kÓ
thi ­Lôùp nhaän xeùt
­ GV  khuyÕn  khÝch  tuyªn  d­
¬ng HS kÓ dïng tranh ­H s laéng nghe.
­ Tæng kÕt cuéc thi
3.Cñng cè dÆn dß:
­NhËn xÐt tiÕt häc
­Ghi   nhí   c¸c   sù   kiÖn   lÞch 


**********************************************************
************

Tieát: 5 TËp ®äc
§oµn t huyÒ ®
n ¸nh c¸
I.Môc tiªu:
­ Bíc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m mét, hai khæ th¬ trong bµi 
víi giäng vui, tù hµo.
­ HiÓu néi dung: Ca ngîi vΠ®Ñp huy hoµng cña biÓn c¶, 
vΠ®Ñp cña lao ®éng. (TLCH trong sgk)
­ Thuéc mét, hai khæ th¬ yªu thÝch.
II.§å dïng d¹y häc:
­ Tranh SGK
­ Phieá   vieát   vaøo   noäi   dung   ñoaïn   1,   2   höôùng   daãn 
luyeän ñoïc.
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
­G äi 2 HS ® äc bµi V Ï vÒ cuéc sèng  ­2   hs   leân   ñoï   tra  
c
an toµn l i caâu hoûi
ôø
TLCH vÒ néi dung
­NhËn xÐ t ghi ® iÓm
B . µ i m í
B i:
1.Giíi thiÖu bµi
2.Hêng   dÉn   luyÖn   ®äc   vµ   t×m 
hiÓunbµi
a.LuyÖn ®äc
­Híng dÉn HS ®äc ­5 HS ®äc nèi tiÕp
­LuyÖn   ®äc   lÇn   1,   kªt   hîp   luyÖn  ­5HS ®äc nèi tiÕp
®äc tõ khã ­§äc nhãm ®«i
­LÇn 2, gi¶i nghÜa mét sè tõ
­LÇn 3 luyÖn ®äc nhãm ®«i ­§äc   theo   khæ   th¬ 
­G v ñoï  di
c eãn  caûm  l ïi  baøi.
a TLCH
b.T×m hiÓu bµi ­§oµn   thuyÒn   ra   kh¬i 
­§oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ra kh¬i vµo  lóc hoµng h«n
lóc nµo? ­MÆt   trêi   xuèng   biÓn 
nh hßn löa
­Nh÷ng c©u th¬ nµo cho biÕt ®iÒu  ­Trë vÒ lóc b×nh minh
®ã? ­C©u h¸t c¨ng buåm…

­§oµn   thuyÒn   ®¸nh   c¸   trë   vÒ   lóc  ­§oµn thuyÒn ch¹y ®ua
nµo?
­T×m   nh÷ng   h×nh   ¶nh   nãi   lªn   vΠ ­HS nªu ND
®Ñp huy hoµng cña biÓn c¶?
­C«ng   viÖc,   ho¹t   ®éng   cña   ngêi 
®¸nh   c¸   ®îc   miªu   t¶   ®Ñp   nh  thÕ  ­HS  ti eáp  noái ñoï  5 
c
nµo? ñoaï n
­Bµi th¬ ca ngîi ®iÒu g×? ­Lôùp  tì  gi ï  ñoï  
m o ng c
­GV chèt ghi néi dung cuûa baøi .
c.LuyÖn ®äc diÔn c¶m ­H s  laéng   nghe,   ñoï  
c
tha àm  di eãn  caûm  theo 
­GV   híng   dÉn   tæ   chøc   luyÖn   ®äc  nhoùm 2
diÔn c¶m 2 khæ th¬ ®Çu ­Lôùp   th i   ñoï   di
c eãn  
­G v quan saùt gi uùp ñôõ caûm .
­H s ñoï  nhaãm  thuoäc 
c
1,   2   khoå   theo   yù 
­G v neâu nhi eäm  vuï HTL th í .
ch
­H s   th i   ñoï   thuoäc 
c
­NhËn xÐt ghi ®iÓm loøng .
C.Cñng cè dÆn dß:
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
­Neâu laïi noäi dung baøi?
­NhËn xÐ t ti t häc
Õ ­Vaøi hs neâu
­Häc bµi chuÈn bÞ cho bµi sau
Tieát: 1 Thø t ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2010

ChÝnh t¶  (nghe viÕt)
Ho¹ sü t « ngäc v©n

I.Môc tiªu:
­   Nghe   viÕt   ®óng   bµi   chÝnh   t¶;   tr×nh   bµy   ®óng   bµi 
chÝnh t¶ v¨n xu«i.
­ Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶ ph¬ng ng÷.
II.§å dïng d¹y häc
­ PhiÕu bµi tËp
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò 
Gäi hs ®äc 1sè tõ: hoaï só, níc  ­HS viÕt b¶ng con
Ñöùc, sung síng
­NhËn xÐt
B.Bµi míi
1.Giíi thiÖu bµi
2.Híng dÉn viÕt chÝnh t¶
­GV ®äc bµi viÕt ­Theo dâi
­1 HS ®äc bµi viÕt
­§o¹n v¨n nãi vÒ ai? ­Ca ngîi ho¹ sü T« Ngäc 
­Gv ®äc 1 sè tõ khã trong bµi1 V©n
­Gv   nh¾c   nhë   1   sè  yªu  cÇu  khi  ­HS viÐt tõ khã
viÕt chÝnh t¶
­§äc ®o¹n viÕt ­HS nghe viÕt chÝnh t¶
­Hs doø la ï i baøi  
­ChÊm bµi
3.Híng dÉn lµm bµi tËp ­§äc   yªu   cÇu   bµi   tËp 
­GV   gióp   ®ì   HS   yÕu   hoµn   thµnh  2a,3a la àn löô ï t laøm
vë bµi tËp ­HS   lµm   VBT   ­2HS   lµm 
phiÕu
­Quan saùt giuùp ñôõ. ­§äc kÕt qu¶ bµi lµm
­Chèt lêi gi¶i ®óng
C.Cñng cè dÆn dß:
­NhËn xÐt tiÕt häc
­ViÕt l¹i nh÷ng tõ viÕt sai
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
**********************************************************
************
Tieát:   3 
To¸n
PhÐ t rõ ph© sè
p n
(ti p  theo)
Õ

I.Môc tiªu:
­ BiÕt trõ hai ph©n sè kh¸c m©u sè.
­Baøi taäp  caàn thö ï  hi
c eän : 1, 3. baøi taäp  2 hs khaù 
gi i l
oû aøm .
II.§å dïng d¹y häc
­ B¶ng con, phi eáu
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:A.Bµi cò:
9 7 ­2HS   lªn   b¶ng   thùc 
­Gäi   2   HS   thùc   hiÖn   − = 
12 12 hiÖn
8 5
;     − =
23 23
­NhË xÐt ghi ®iÓm
B.Bµi míi:
MT: BiÕt trõ hai ph©n sè kh¸c m©u sè.
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
1. G í i t i Ö bµi
i u
2. H nh t hµnh phÐ t r õ 2 ph© sè
× p n
kh¸ c m sè
Éu ­§äc l¹i VD
- GV nªu vÝ dô ghi b¶ng
4 2

­Ta quy ®ång mÉu sè 2 
5 3
­M uèn thùc  hi  phÐ p tÝnh  ta  l   PS
ªn µm
thÕ  nµo?
4 2 12 10 2
­GV ghi b¶ng  − = − =
5 3 15 15 15 ­Nªu quy t¾c sgk
­M uèn trõ  hai ph© n sè kh¸c m Éu sè 
ta  l  ntn?
µm ­HS lµm b¶ng con
­GV rót ra  quy t c
¾
­GV l  1 VD kh¸c HS l
Êy µm
3 1 6 4 2
                     − = − =
4 2 8 8 8 ­Hs ñoïc xaùc ñònh y/ 
3.LuyÖ n tËp thùc hµnh c
Bµi 1 TÝnh ­Lµm b¶ng con
­Yªu cÇu HS tù lµm ­Lôùp nhaän xeùt
­Q uan saùt giuùp ñôõ

­Nh©n xÐt
*Baøi taäp 2 hs khaù gioûi laøm. ­2   HS   ®äc   bµi   to¸n 
Bµi 3:  xaùc ñònh y/c
­Híng dÉn HS gi¶i ­HS gi¶i vµo vë, 2 hs 
thi laøm phieáu, lôùp 
nhaän xeùt
                  Bµi 
­Quan saùt giuùp ñôõ gi i

D i n   tÝch   ® Ó   trång  
Ö
c© y xanh l µ
­Thu vë chÊm 6 2 16
­NhËn xÐt               − = (d i n  
Ö
7 5 35
C.Cñng cè dÆn dß: tÝch )
­Muoán  tröø hai phaân soá khoâng                    §¸p  
cuøng maãu ta laøm ntn? 16
sè  (d i n  tÝch)
Ö
­NhËn xÐt tiÕt häc 35
­Daën doø

­H s neâu
LuyÖn tõ vµ c©u
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
Tieát: 4 C©u kÓ Ai lµ g×?
I.Môc tiªu:
­ H i u cÊu t¹o ,  t¸c  dông cña c© u kÓ A i l  g× ?
Ó µ
­ NhËn bi t ®î  c© u kÓ  A i l  g× ? Trong ® o¹
Õ c µ n v¨n; bi t Õ
dÆ t c© u kÓ  theo  m Éu ® ½ häc ® Î  hÓ  vÒ  ngêi b¹n , ngêi th© n 
trong  gi  ® ×nh.
a
II.  §å d ï ng d ¹y häc:
­B¶ng phô
 
III.C¸c ho¹t ®äng d¹y häc   :
1 . i cò :

­   §äc   thuéc   4   c© u  tôc   ng÷   ë 
ti t tr í
Õ c
­ NhËn xÐ t
2 . i m í
Bµ i:
a.Giíi thiÖu bµi
b.PhÇn nhËn xÐt ­ §äc 6 c©u v¨n sgk
­   Yªu   cÇu   HS   ®äc   3   c©u   in  ­ §äc c©u hái 2,3,4
nghiªng ( GV ghi b¶ng) ­ HS ®äc 3 c©u v¨n
­   C©u   nµo   dïng   ®Ó   giíi   thiÖu, 
c©u   nµo   nªu   nhËn   ®Þnh   vÒ   b¹n  ­ HS  lµm  ë  vë bµi  tËp, 
DiÖu Chi? nªu bµi lµm
­ Gvchèt lêi gi¶i ®óng
* Híng dÉn HS t×m bé phËn TLCH 
Ai   lµ  g×?  (C¸i   g×,   con   g×)   vµ  ­ HS lµm VBT
lµ g× (lµ ai, lµ con g×?) ­ 1 HS lµm b¶ng líp
­   Nªu   kÕt   qu¶   bµi   lµm 
tríc líp
­ Gv chèt lêi gi¶i ®óng ­ Líp nhËn xÐt
­   HS   tiÕp   tôc   lµm   bµi 
tËp 3 VBT  TLCH
­ §äc môc ghi nhí
­ GV rót ra ghi nhí (sgk)
c. LuyÖn tËp ­ §äc yªu cÇu bµi tËp
Bµi 1Caù nhaân ­   HS   ®äc   tõng   c©u     ­ 
­  Híng   dÉn   HS   tr¶   lêi   c©u   nµo  nªu miÖng bµi lµm
c©u giíi thiÖu, c©u nµo lµ c©u  ­ HS lµm vµo vë
nhËn ®Þnh
­ §äc yªu cÇu BT
Gv kÕt luËn ­Vaøi HS lµm phi eáu
Bµi 2Caù nhaân ­Lôùp l aøm  VBT
­ GV híng dÉn HS  nªu miÖng mét  ­Vaøi hs neâu
sè   c©u   ®Ó   giíi   thiÖu   1   b¹n 
trong   líp   (   hoÆc   tõng   ngêi 
trong gia ®×nh) ­H s laéng nghe
­ NhËn xÐt
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
3. Cñng cè dÆ dß:
n
- NhËn xÕt t iÕt häc
- VÒ nhµ hoµn thµnh vë bµi tËp
- ChuÈn bÞ cho bµi sauTi eát : 5 ĐẠO ĐỨC
GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (Tiếp theo)

I.Mục tiêu:
- Biết được vì sao phải bảo vệ giữ gìn các công trình công cộng.
- Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng.
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.
II. Đồ dùng dạy học:
- Nội dung trì chơi ô chữ kỳ diệu
- Nội dung một số câu chuyện về tấm gương giữ gìn công trình công cộng.
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ:
- 3 HS nêu lại ghi nhớ
B.Bài mới:
- Giới thiệu bài:
* Hoạt động 1: -Hoạt động cá nhân
MT: Biết được vì sao phải bảo vệ giữ gìn các công trình công cộng.
- Hãy nêu các công trình công cộng ở địa -HS nêu
phương em?
- Tình trạng hiện nay ntn? - HS nêu
- Nêu biện pháp giư gìn các công trình công - HS nêu
cộng đó? -Lôùp nhaän xeùt
- GV nhận xét tổng hợp ý kiến
* Hoạt động 2: Trò chơi ô chữ kỳ diệu
MT: Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng.
- GV đưa ra 2 ô chữ cùng các lời gợi ý -Hs ñoïc lôøi gôïi yù
- Hướng dẫn HS chơi
- Phổ biến luật chơi - HS nghe
- Tổ chức cho HS chơi - HS chơi
-Lôùp nhaän xeùt
- Nhận xét HS chơi
* Hoạt đông 3: Kể chuyện tấm gương
MT: Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.
- Neâu nhieäm vuï Yêu cầu HS kể -Hs laéng nghe
-Quan saùt giuùp ñôõ - Nhoùm ñoâi keå thaàm
- Một số HS kể
- Lôùp nhaän xeùt
- Nhận xét, keát luaän choát laï i
Tröôøng Tieåu hoïc Bình Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
C.Củng cố dặn dò:
-Nhận xét tiết học - Hs laéng nghe
-Học bài thực những điều đã học
Tieát: 1 Thø n¨m ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2010
KỸ THUẬT
CHĂM SÓC RAU HOA
I.Mục tiêu:
- Biết mục đích, tác dụng, cách tiến hành một số công việc chăm sóc rau hoa.
- Làm được một số công việc chăm sóc rau hoa.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh SGK, bình tưới nước
III. Các hoạt động dạy học:
A.Giới thiệu bài: -HS nghe
B.Bài mới:
1.Tưới nước cho cây
-Vì sao phải tưới nước cho cây? -HS trả lời
-Gvcho HS quan sát hình 1 -HS quan sát h1
-Hãy nêu cách tưới nước ở hình 1a và hình -Trả lời
1b?
GV kết luận
2.Tỉa cây -HS quan sát va đọc thầm mục 2
-Cho HS quan sát hình 2 và nêu nhận xét
-GV nêu mục đích của việc tỉa cây -1HS đọc
3.Làm cỏ cho rau, hoa -HS trả lời
-Em hãy nêu tác hại của cỏ dại đối với cây
rau, hoa?
-Tai sao phải chọn những ngày nắng để làm
cỏ?
-Gv kết luận
4.Vun xới đất cho rau, hoa -HS trả lời
-Theo em vun xới đất cho rau, hoa có tác
dụng gì?
-Vun đất quanh gốc có tác dụng? -Đọc phần ghi nhớ
-GVkết luận
C.Củng cố dặn dò:
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị để tiết sau thực hành
*********************************************************************************
Tieát: 3 ĐỊA LÝ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
I. Mục tiêu:
- N  ®î  m ét
ªu c  sè ® Æ c i
 ® Óm chñ yÕ u cña Thµnh phè Hå ChÝ 
Mi nh:
+ VÞ trÝ  n»m ë ® ång b»ng Nam Bé, ven s«ng Sµi G ßn
+ Thµnh phè lí  nhÊt c¶ ní
n c.
+ Trung t m ki  t , v¨n  ho¸ khoa häc lí :  c¸c  s¶n 
© nh Õ n
phÈm   c«ng   nghi p   cña   thµnh   phè  ® a  d¹ng ;  ho¹t   ® éng  th ¬ ng 
Ö
m ¹i rÊ t ph¸t tri n .
Ó
­ ChØ ®î  Thµnh phè Hå ChÝ M i
c nh trªn  b¶n ® å
II.§å  d ï ng d ¹y häc:
­ B¶n ® å i t Nam , c  ® å
 V Ö  Lî  Thµnh phè Hå ChÝ M i nh
III.  C ¸c ho¹t ® äng ¹y häc
 d
1.Bµi cò:
HS nh¾c l¹i ghi nhí cña bµi tr­ ­2Hs
íc
NhËn xÐt
 
2.Bµi míi   :
G i  th i u  bµi
íi Ö
*Ho¹t ®éng 1: Thµnh phè trΠlín  ­ HS quan s¸t
c¶ níc
­   Treo   lîc   ®å   TPHCM   vµ   giíi  ­ TP §∙ 300 tuæi
thiÖu ­ Sµi gån Gia ®Þnh
­ Yªu cÇu HS dùa vµo SGK ®Ó tr¶  ­ Tõ n¨m 1976
lêi ­ HS l¾ng nghe
­ TPHCM ®∙ bao nhiªu tuæi? ­ S«ng Sµi Gßn
­ Tríc ®©y TP cã tªn lµ g×? ­ Bµ RÞa Vòng Tµu, §ång 
­   Thµnh   phè   mang   tªn   B¸c   khi  Nai,   B×nh   D¬ng,T©y 
nµo? Ninh,Long   An,   TiÒn 
­ GV gi¶ng Giang
­ Dßng s«ng nµo ch¶y qua thµnh  ­ BiÓn §«ng
phè? ­   §êng   s¾t,   ®êng   «   t«, 
­ Thµnh phè, tØnh nµo tiÕp gi¸p  dêng thuû, hµng kh«ng
víi TPHCM? ­ HS nªu nhËn xÐt
­   PhÝa   ®«ng   cña   TP   tiÕp   gi¸p 
víi g×?
­  Tõ   thµnh   phè   ®i  ®Ðn  c¸c  n¬i 
b»n nh÷ng lo¹i ®êng giao th«ng  ­ HS kÓ
nµo?  
­  Yªu  cÇu  HS   ®äc   b¶ng  sè   liÖu  ­ HS nªu
trong sgk nhËn xÐt vÒ diÖn tÝch 
vµ   d©n   sè  cña  TPHCM   so   víi   Hµ  ­ HS nªu
Néi
*Ho¹t   ®éng   2:  Trung   t©m   kinh   ­ HS ®äc môc ghi nhí
tÕ, v¨n ho¸, khoa häc lín
­ KÓ tªn c¸c nghµnh c«ng nghiÖp 
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
cña TPHCM ?
­ N ªu nh÷ ng dÉn chøng thÓ  hi n  Ö
TP l  trung  t m ki  t  lí  cña 
µ © nh Õ n
c¶ ní c?
­ N ªu nh÷ ng dÉn chøng thÓ  hi n  Ö
TP   l   trung   t m   v¨n   ho¸,   khoa 
µ ©
häc lí ?n
­ G v chèt l¹i  
C.Cñng cè dÆn dß:

­ NhËn xÐt tiÕt häc:
­ Häc bµi chuÈn bÞ cho bµi sau
  *********************************************************
************* 
Tieát: 4 TËp lµm v¨n
LuyÖ t Ëp x© dùng ® n v¨n m ªu t ¶ c© cèi
n y o¹ i y
I.Môc  tiªu:­   VËn   dông   nh÷ng   hiÓu   biÕt   vÒ   ®o¹n   v¨n   trong 
bµi v¨n t¶ c©y cèi ®∙ häc ®Ó viÕt ®îc mét sè ®o¹n v¨n cho 
hoµn chØnh.
II.C¸c ho¹t ®éngd¹y häc
A.Bµi cò: ­2 HS ®äc l¹i ghi nhí ë 
tiÕt tríc
­NhËn xÐt ghi ®iÓm ­§äc   bµi   tËp   2VBT   tiÕt 
B.Bµi míi: tríc
1.Giíi thiÖu bµi 
2.Híng dÉn HS lµm bµi tËp
Bµi 1: Caù nhaân
­Y/c   nªu   tõng   ý   trong   dµn   bµi 
trªn ­§äc yªu cÇu bµi tËp
­Q uan saùt gi uùp ñôõ ­§äc dµn ý bµi v¨n miªu 
­Gv kÕt luËn t¶ c©y chuèi tiªu
Bµi 2: Caù nhaân ­Lôùp nhaän xeùt
­G v  neâu nhi eäm  vu ï ­§äc yªu cÇu bµi tËp
­Q uan saùt gi uùp ñôõ ­HS lµm vµo VBT
­2   hs   laøm   baøi   vaøo 
­GV,   HS   chän   bµi   lµm   hay   nhËn  phi eáu
xÐt ­§äc bµi lµm tríc líp
C.Cñng cè dÆn dß: ­Lôùp nhaän xeùt
­NhËn xÐt tiÕt häc
­Hoµn   thµnh   bµi   tËp,   chuÈn   bÞ 
cho bµi sau ­H s laéng  nghe

**********************************************************
************
Tieát: 5 To¸n
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
LuyÖn tËp
I.Môc tiªu:
­Thùc  hi n   dî   phÐ p  trõ   hai  ph© n  sè,   trõ   m ét  sè   tù  
Ö c
nhi  cho m ét
ªn  ph© n sè, trõ  m ét  ph© n sè cho m ét  sè t nhi . ªn
­Baøi taäp  caàn thö ï  hi
c eän : 1, 2a, b, c, 3. Baøi taäp  
2d, 4 hs khaù gi i loû aøm
II.H o ¹t ® éng ¹y häc:
 d
A.Bµi cò:
­G oï 2   HS   lªn   b¶ng   thùc   hiÖn 

4 2 20 3 ­2 Hs thö ï  hi
c eän
−    ;   −
5 3 16 4
­NhËn xÐt ghi ®iÓm
B.Bµi míi:
MT;  Thùc hiÖn dîc phÐp trõ hai ph©n sè, trõ mét sè tù 
nhiªn   cho   mét   ph©n   sè,   trõ   mét   ph©n   sè   cho   mét   sè   t
nhiªn.
1.Giíi thiÖu bµi
2.Híng dÉn luyÖn tËp
Bµi 1 TÝnh ­HS ñoïc nªu yªu cÇu
 ­G v neâu nhi eäm  vu ï ­2 HS lªn b¶ng lµm
­Q uan saùt gi uùp ñôõ  ­Lôùp laøm vôû
­GV nhËn xÐt ch÷a bµi ­Nhaän xeùt 
Bµi 2a, b, c TÝnh ­HS ñoïc nªu yªu cÇu
 G v neâu nhi eäm  vu ï ­HS    lµm  vµo  vë  vµ  nªu 
­Q uan saùt gi uùp ñôõ  miÖng bµi lµm
­NhËn xÐt ­Lôùp nhaän xeùt
*Baøi 2d hs khaù gioûi laøm
Bµi 3 TÝnh (theo mÉu ) ­HS ñoïc nªu yªu cÇu
GV thùc hiÖn mÉu ­2 hs thi phieáu
 ­Yªu cÇu HS lµm vµo vë ­Lôùp laøm vôû
­Thu vë chaám. ­Nhaän xeùt chænh söûa
*Baøi 4 hs khaù gioûi laøm
 
C.Cñng cè dÆn dß   : ­Laéng nghe
­NhËn xÐt tiÕt häc
­Lµm bµi tËp ë VBT
**********************************************************
************
Tieát: 1 Thø s¸u ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 2010

TËp l  v¨n
µm
Tãm t t n  tøc
¾  ti
I.Môc tiªu:
­ HiÓu thÕ nµo lµ tãm t¾t tin tøc, c¸ch tãm t¾t tin 
tøc.
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
­ Bí  ® Çu n¾ m ®î  c¸ch  tãm  t t ti  tøc  qua thùc  hµnh 
c c ¾ n
tãm  t t m ét
¾  b¶n ti .
n
II.§å dïng d¹y häc:
          ­ PhiÕu BT
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
­2   HS   ®äc   bµi:   VÏ   vÒ   cuéc 
­Em h∙y nªu nh÷ng tin chÝnh  sèng an toµn
trong b¶n tin? ­HS nªu
NhËn xÐt
B.Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi
2.PhÇn nhËn xÐt
Bµi 1
a)Híng dÉn HS X§ ®o¹n b¶n  ­§äc y/c­ ®äc b¶n tin
tin ­X§ ®o¹n cña b¶n tin
b)Hìng dÉn lµm phÇn b ­Lµm bµi vµo vë BT
NhËn   xÐt   chèt   lêi   gi¶i  ­§äc l¹i bµi
®óng   (   d¸n   phiÕu   ghi 
s½n )
c)Hìng   dÉn   tãm   t¾t   b¶n  ­Nªu c¸ch tãm t¾t tríc líp
tin ­NhËn xÐt
­Gv   gióp   ®ì   c¸c   em   biÕt  ­§äc y/c
c¸ch   tãm   t¾t   b¶n   tin   mét  ­Trao ®æi­kÕt luËn phÇn ghi 
c¸ch ng¾n gän nhí
Bµi 2
­GV cïng HS nhËn xÐt rót ra  ­§äc ghi nhí
phÇn ghi nhí
3.Ghi nhí (sgk )
4.LuyÖn tËp ­§äc y/c
Bµi 1Caù nhaân ­Lµm BT
GV gîi ý gióp HS hoµn thµnh  ­§äc bµi, nhËn xÐt
b¶n tin ng¾n gän ®ñ ý chÝnh ­H s ñoï  xaùc ñònh y/
c c
­NhËn xÐt ­2 hs l aøm  phi eáu
Baøi 2 Caù nhaân ­Lôùp l aøm  vôõ
­Neâu nhi eäm  vu ï ­Ñoï  baøi vi
c eát
­Q uan saùt gi uùp ñôõ ­Lôùp nhaän xeùt

­Keát luaän  choát l ïi
a ­H s laéng nghe
5.Cñng cè dÆn dß
­ NhËn xÐt tiÕt häc
­ Häc bµi, chuÈn bÞ cho bµi 
sau
Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên
Phong
********* ** * * * * * * * * * * * **** **** **** **** **** **** **** **** ****
********* **

To¸n
Tieát: 2 LuyÖn tËp chung
I . M t i ªu:
ôc
- Thùc hi Ön ® c céng, t r õ hai ph© sè, céng t r õ m
uî n ét
sè t ù nhi ª n ví i ( cho) m ét ph© sè, céng t r õ m
n ét ph© sè
n
ví i ( cho) m sè t ù nhi ª n.
ét
- Bi Õt t × t hµnh phÇn cha bi Õt t r ong phÐp céng phÐp
m
t r õ ph© sè.
n
- Baøi taäp  can thö ï  hi
c eän : 1b, c, 1b, c, 3. Baøi 2a, 
1a, 4 hs khaù gi i l oû aøm .
II. Chuaån bò: Phieáu
I I I . C¸c ho¹ t ®éng d¹ y häc:
1. G í i t hi Ö bµi
i u
2. H ng dÉn l µm bµi t Ëp
í
Bµi 1 (b. c ) TÝnh
MT: - Thùc hiÖn ®uîc céng, trõ hai ph©n sè, céng trõ mét
sè tù nhiªn ví i (cho) mét ph©n sè, céng t rõ mét ph©n sè
ví i (cho) mét sè tù nhiªn .
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi - HS nªu yªu cÇu
- Quan saùt giuùp ñôõ - 2 HS l ªn b¶ng lµm
- C¶ l í p lµm vµo vë
- NhËn xÐt ch÷a bµi ­Lôùp nhaän xeùt
*Baøi 1a hs khaù gioûi laøm
Bµi 2 ( b,c) TÝnh
- T¬ng tù bµi 1 - HS ñoïc ñeà nªu y/c
- Quan saùt  giuùp ñôõ - Lµm bµi vôû
­2hs laøm phieáu
- NhËn xÐt ch÷a bµi ­Lôùp nhaän xeùt
*Baøi 2a hs khaù gioûi laøm
Bµi 3 Caù nhaân
MT BiÕt t×m thµnh phÇn cha biÕt trong phÐp céng phÐp trõ
ph©n sè.
Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Traàn   aên  
V
P h on g
-Híng dÉn HS lµm, Gv lµm mÉu - H s ñoï  xaùc ñònh y/c
c
- Lµm bµi vµo vë
- Hai hs th i phieáu
4 3
X+ =
- Q uan saùt giuùp ñôõ 5 2
3 11
X - =
2 8
- ChÊm ch÷a bµi X=
3 4

3.Cñng cè dÆn dß: 2 5
- NhËn xÐt t iÕt häc 11 3
X= +
- Lµm bµi tËp cßn l¹ i vµ ë VBT 8 2
7
X=
10
23
X=
8
- H s laéng nghe

**********************************************************
***********Tieát:   3 
KÓ chuyÖn
KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
I.Môc tiªu:
- Chän ® c©u chuyÖn nãi vÒ mét ho¹t déng ®· tham gia
îc
(hoÆc chøng kiÕn) gãp phÇn gi÷ g×n xãm lµng (®êng phè, tr -
êng häc) xanh s¹ch ®Ñp.
- BiÕt s¾p xÕp c¸c sù viÖc cho hîp lý ®Ó kÓ l¹ i râ
rµng
- BiÕt trao ® ví i b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.
æi
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh ¶nh vÒ gi÷ g×n b¶o vÖ m«i tr êng
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1.Giíi thiÖu bµi
2.Híng dÉn kÓ chuyÖn
a.T×m hiÓu ®Ò
GV viÕt ®Òlªn b¶ng - 1 HS ®äc ®Ò
- Ph©n tÝch ®Ò bµi, g¹ch
ch©n dí i nh÷ng tõ ng÷ träng
t©m - 2 HS ®äc phÇn gîi ý sgk
- Mét sè HS gií i thiÖu
- Yªu cÇu HS gií i thiÖu c©u
chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ - 4 HS t¹o thµnh nhãm kÓ
Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Traàn  Vaên  
Phong
b.KÓ trong nhãm chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa 
c©u chuyÖn
GV quan s¸t gióp ®ì 
c.KÓ tríc líp
­GV tæ chøc cho HS thi kÓ ­4­5   em   thi   kÓ,   em   kh¸c 
theo dâi nhËn xÐt
­Cïng HS theo dâi b×nh chän 
nh÷ng HS kÓ hay
­NhËn xÐt ghi ®iÓm
3.Cñng cè dÆn dß:
­NhËn xÐt tiÕt häc.
­Lu«n cã ý thøc b¶o vÖ m«i 
trêng

**********************************************************
************
Tieát: 4 Luþªn tõ vµ c©u
VÞ ng÷ trong c©u kÓ ai lµ g×?

I.Môc tiªu:
­ N¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó phôc vô cho viÖc nhËn 
biÕt vÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµ g×?
­  NhËn biÕt vµ bíc ®Çu t¹o ®îc c©u kÓ Ai lµ g×? B»ng 
c¸ch ghÐp 2 bé phËn c©u
­ BiÕt ®Æt 2, 3 c©u kÓ Ai lµ g× dùa theo 2, 3 c©u cho 
tríc.
II.§å dïng d¹y häc:
­ B¶ng phô, b¶ng nhãm
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
­Nªu   c©u   kÓ   Ai   lµ  g×   ntn?  Cho  ­! HS nªu
VD
B.Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi
2.NhËn xÐt
­Tæ chøc híng dÉn lµm bµi tËp
­Treo b¶ng phô ghi bµi tËp 1 ­§äc yªu cÇu bµi tËp
Bµi 1
­T×m c©u cã d¹ng Ai lµ g×? ­HS nªu c©u hái t×m VN
­GV g¹ch ch©n c©u kÓ Ai lµ g×?
­T×m VN trong c©u kÓ Ai lµ g×?
GV   g¹ch   díi   bé   phËn   VN   trong  ­Lµ   danh   tõ   (   côm   danh 
c©u tõ ) t¹o thµnh
­Nh÷ng tõ ng÷ nµo cã thÓ lµm VN  ­Nªu ghi nhí
trong c©u Ai lµ g×?
Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Traàn  Vaên  
Phong
­§äc yªu cÇu
3.LuyÖn tËp ­§äc   bµi   a­   X§   c©u   kÓ 
Bµi 1 Ai lµ g× vµ VN cña c©u
­GV ghi b¶ng
­§äc yªu cÇu bµi tËp
­Chèt lêi gi¶i ®óng
Bµi 2   GhÐp nh÷ng tõ ng÷ thÝch  ­1 HS lµm phiÕu líp lµm 
hîp ë cét A víi cét B t¹o thµnh  VBT
c©u kÓ ­Nªu kÕt qu¶
­GV ghi s½n phiÕu ­§äc yªu cÇu bt
NhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng
Bµi 3 ­HS lµm miÖng 2 c©u cßn 
­Gv   híng  dÉn  lµm  mÉu  1   sè   c©u  l¹i lµm vë bµi tËp
ngoµi s¸ch
­Gv nhËn xÐt chèt bµi
C.Cñng cè dÆn dß:
­NhËn xÐt tiÕt häc
­Hoµn thµnh VBT
**********************************************************
***********
 
Tieát 5 
  SINH HOAÏT TAÄP
THEÅ
I /Lôùp tröôûng ñieàu khieån:1/ Caùn söï töøng toå laàn
löôït leân baùo caùo tình hình hoïc taäp, veä sinh tröôøng
lôùp vaø vieäc thöïc hieän noäi qui hoïc sinh cuûa toå
mình.
2/ Caùc lôùp phoù nhaän xeùt baùo caùo veà t ình hình chung
cuûa caû lôùp veà caùc maët treân.
3/ YÙ kieán moät vaøi Hs phaûn hoài.
4/ Lôùp tröôûng nhaän xeùt chung veà caùc maët treân cuøng
Gv
I I / Gv nhaän xeùt – neâu phöông höôùng tuaàn tieáp theo:
1/ Nhaän xeùt a) Öu ñieåm:-Phöôïng, Hieàn, t ích cöïc trong
vieäc veä sinh tröôøng lôùp.
- Ña soá Hs nöõ thöïc hieân vieâc veä sinh trang phuïc
toát.
- Ngaân, Löïu, Thaéng, chuù yù trong giôø hoïc vaø tích
cöïc ñoùng goùp yù kieán xaây döïng baøi.
b) Toàn taï i : - Coøn moät soá Hs thöïc hieän vieäc veä sinh
chua toát nhö: Long, Ngaân, Ñaït
- K Ngaân, Duyeân queân mang phuø hieäu
- AÁm, H Long, Ñaït noùi tuïc
2/Phöông höôùng tuaàn tieáp theo: Khaéc phuïc toàn taï i
phaùt huy öu ñieãm ôû tuaàn t ieáp theo.
Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Traàn  Vaên  
Phong
  
D uyeät ngaøy 05 thaùng 2 naêm 2010
  
  
Nhaâm Thò Thanh
M ü thuËt
VÏ trang trÝ: T×m hiÓu vÒ ch÷ nÐt ®Òu
 
I.Môc tiªu  :
­ H i u ki u ch÷ nÐ t ® Òu,
Ó Ó  nhËn ra  ® Æ c i
 ® Óm cña nã.
­ T« ®î  m µu
c  vµo dßng ch÷ nÐ t ® Òu  cã s½ n.
II.§å dïng d¹y häc:
  ­ Vë vÏ, mµu ch×, thíc
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
­KiÓm   tra   ®å   dïng   häc   tËp 
cña HS
B.Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi
2.Quan s¸t nhËn xÐt ­HS quan s¸t
­Yªu   cÇu   HS   quan   s¸t   mÉu  ­HS chØ
ch÷ sgk
­§©u lµ ch÷ in hoa? §©u lµ  ­Lµ   ch÷   cã   ®é   dµy   c¸c   nÐt 
ch÷ in thêng? ®Òu nhau
­Ch÷ nÐt ®Òu lµ c¸c nÐt ch÷  ­ChiÒu cao b»ng nhau
ntn? ­ChiÒu réng kh«ng b»ng nhau
­ChiÒu   cao  cña  c¸c  nÐt  ch÷ 
nh thÕ nµo?
Tröôøng   Tieåu   hoïc Bình  Sôn  3 GV: Traàn  Vaên  
Phong
­Chi u réng  cña c¸c  nÐ t ch÷ 
Ò
cã b»ng nhau kh«ng? ­HS  quan s¸t mÉu ch÷ sgk
­GV chèt ­Quan s¸t GV kÎ
3.Híng dÉn c¸ch kΠch÷ nÐt  
®Òu
­Thùc hµnh trong vë vÏ
­GV híng dÉn kΠch÷ nÐt ®Òu 
( thao t¸c mÉu ë b¶ng líp )
4.Thùc hµnh ­HS tr×nh bµy vë vÏ
­Yªu   cÇu   HS   quan   s¸t   mÉu 
ch÷ t« mµu vµo ch÷ cho ®Òu 
®Ñp
5.NhËn xÐt ®¸nh gi¸

­GV   nhËn   xÐt   mét   sè   s¶n 
phÈm
C.Cñng cè dÆn dß:
­NhËn xÕt tiÕt häc
­VÒ nhµ tËp kΠlai ch÷ nÐt 
®Òu

¢m nh¹c
¤n tËp bµi h¸t: “chim s¸o”
I.Môc tiªu:
­ BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ dóng lêi ca.
­ BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®«ng phô ho¹
II.§å dïng d¹y häc
­ Nh¹c cô quen dïng
III.C¸c ho¹t ®äng d¹y häc
1.PhÇn më ®Çu 
­GV  giíi  thÖu  néi  dung   bµi  ­Chó ý theo dâi
h¸t 
­¤n tËp bµi h¸t: Chim s¸o
2.PhÇn c¬ b¶n
­¤n bµi hµt: Chim s¸o
­HS c¶ líp h¸t  ­TËp biÓu diÔn theo nhãm vµ 
­GV tËp cho HS mét sè ®éng  c¸ nh©n
t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t
­Tæ chøc cho HS thi h¸t ­HS thi h¸t theo tæ
­H¸t   kÕt   hîp   vç   tay   theo 
  nhÞp
­GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng ­HS thi h¸t c¸ nh©n
3.Cñng cã dÆn dß:
­NhËn xÐt tiÕt häc 
­¤n l¹i bµi h¸t
Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Traàn  Vaên  
Phong
Khoa häc
¸nh s¸ng cÇn cho sù sèng (TiÕp theo)
I.Môc tiªu:
­ N ªu ®î  vai trß  cña ¸nh s¸ng :
c
+ §èi víi  ® êi  sèng cña con  ngêi  cã  thøc  ¨n , sëi 
:
Êm ,  søc khoÎ
+ §èi víi  ® éng vËt:  di chuyÓ n, ki  ¨n , tr¸nh  kΠ
Õm
th ï
II.§å dïng d¹y häc:
­ Tranh SGK, c¸c tÊm phiÕu
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
­ Nªu vai trß cña ¸nh s¸ng  ­1 HS  nªu
®èi víi ®êi sèng thùc vËt?
­ NhËn xÐt
B.Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi
2Ph¸t triÓn bµi
*Ho¹t   ®éng   1:   T×m   hiÓu   vÒ  ­HS th¶o luËn nhãm 2­ nªu ý 
vai   trß   cña   ¸nh   s¸ng   ®èi  kiÕn
víi con ngêi
­ GV chèt ý ®óng ­ §äc môc b¹n cÇn biÕt
*Ho¹t   ®éng   2:   Vai   trß   cña  ­   HS   th¶o   luËn   nhãm   2   TL 
¸nh   s¸ng   ®èi   víi   dêi   sèng  c©u hái
®éng vËt ­   Quan   s¸t   h×nh   nªu   tríc 
­   KÓ   tªn   1   sè   déng   vËt   mµ  líp
em   biÕt,   nh÷ng   con   vËt   ®ã 
cÇn ¸nh s¸ng ®Ó lµm g×?
­ KÓ tªn 1 sè ®éng vËt kiÕm 
¨n   vµo   ban   ®ªm,   1sè   ®éng 
vËt kiÕm ¨n vµo ban ngµy?
­ NÕu kh«ng cã ¸nh s¸ng th× 
®éng vËt sÏ ntn?

­ Gv kÕt luËn ­   §¹i   diÖn   c¸c   nhãm   tr×nh 
C. Cñng cè dÆn dß: bµy
­ NhËn xÐt tiÕt häc ­ §äc môc b¹n cÇn biÕt
­ Häc bµi chuÈn bÞ cho bµi 
sau
Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Traàn  Vaên  
Phong
Khoa häc
¸nh s¸ng cÇn cho sù sèng

I Môc tiªu:
­ N ªu ®î  thùc v© t
c  cÇn ¸nh sang ® Ó  duy tr×  sù sèng.
II.§å dïng d¹y häc:
­ 1 Kh¨n tay s¹ch, c¸c tÊm phiÕu b»ng b×a
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
­Bãng   tèi   xuÊt   hiÖn   ë   ®©u?   vµ  ­1HS TL
khi nµo?
­NhËn xÐt 
B.Bµi míi:
1Giíi thiÖu bµi
2.Ph¸t   triÓn   bµi ­HS quan s¸t tranh sgk, 
*  Ho¹t ®éng 1:  T×m hiÓu vÒ vai  TLCH ë sgk
trß   cña   ¸nh   s¸ng   ®èi   víi   sù  ­1 HS ®äc c©u hái sgk
sèng cña thùc vËt ­HS quan s¸t TL nhãm 2. 
TL tríc líp


­GV tiÓu kÕt ( môc b¹n cÇn biÕt  ­HS liªn hÖ thùc tÕ
) ­HSTL
* Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nhu cÇu 
vÒ ¸nh s¸ng
­GV ®Æt vÊn ®Ò: C©y xanh
­Em   h∙y   kÓ   tªn   1   sè   lo¹i   c©y  ­HS   nªu   môc   b¹n   cÇn 
cÇn nhiÒu ¸nh s¸ng vµ 1 sè c©y  biÕt
cÇn Ýt ¸nh s¸ng?
­Nªu   1sè   øng   dông   vÒ   nhu   cÇu 
¸nh s¸ng cña c©y trong kü thuËt 
trång trät?
­Gv kÕt luËn:
C.Cñng cè dÆn dß:
­NhËn xÐt tiÕt häc
­Häc bµi, chuÈn bÞ cho bµi sau
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản