Giáo án lớp 4 (Tuần 24)

Chia sẻ: Ho Minh Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
706
lượt xem
66
download

Giáo án lớp 4 (Tuần 24)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn. Mục tiêu: Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui. Hiểu nội dung: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. ( trả lời được các câu hỏi SGK )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 (Tuần 24)

 1. Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Tr aàn Vaên Phong TUẦN 24 Thứ 2 ngày 01 tháng02 năm 2010 TẬP ĐỌC VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN I.Mục tiêu: - Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui. - Hiểu nội dung: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. ( trả lời được các câu hỏi SGK ) II. Đồ dùng dạy học: - Tranh SGK III.Các hoạt động dạy học: A.Bài cũ: - Gọi HS đọc thuộc bài: Khúc hát ru những - 2HS đọc em bé lớn trên lưng mẹ - Nhận xét ghi điểm B.Bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài. a. Luyện đọc - GV hướng dẫn đọc - 1 HS đọc bài - Chia đoạn: 5 đoạn - Luyện đọc lần 1,kết hợp luyên đọc từ khó - 5 HS đọc nối tiếp - Luyện đọc lần 2- giải nghĩa một số từ ở - 5 HS đọc nối tiếp phần chú giải - Luyện đọc lần 3 - Đọc nhóm đôi b.Tìm hiểu bài: - 1 HS đọc bài - HS đọc thầm đoạn 1và 2 - Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì? - Em muốn sống an toàn - Tên của chủ điểm gợi cho em điều gì? - Muốn nói đến ước mơ khát vọng của thiếu nhi về một cuộc sống an toàn - Cuộc thi vẽ tranh về chủ điểm Em muốn - Nhằm nâng cao ý thức phòng sống an toàn nhằm mục đích gì? tránh tai nạn cho trẻ em - Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào? - Chỉ trong vòng 4 tháng đã co 50000 bức tranh của thiếu nhi… - Đoạn 1 và 2 nói lên điều gì? - Ý nghĩa và sự hưởng ứng của TN cả nước với cuộc thi - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn còn lại - HS đọc - Điều gì cho em thấy các em nhận thức đúng - Chỉ cần điểm tên một số tác về chủ đề cuộc thi? phẩm.. - Những nhận xétnào thể hiện sự đánh giá - 60 bức tranh được chọn treo ở
 2. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong cao khả năng thẩm mỹ của các em? triển lãm… - Em hiểu “ thể hiện bằng ngôn ngữ hội - Là thể hiện điều mình muốn nói hoạ” nghĩa là gì? qua những nét vẽ, màu sắc… - Đoạn cuối bài cho ta biết điều gì? - Nhận thức của các em nhỏ về cuộc sống an toàn bằng ngôn ngữ hội hoạ - Nội dung chính của bài là gì? - HS nêu - GV ghi bảng - HS nhắc lại c. Luyện đọc diễn cảm - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm -HS luyện đọc - Tổ chức cho HS thi đọc -HS thi đọc - Nhận xét C.Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - Học bài chuẩn bị cho bài sau **************************************************************** TOÁN LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Thực hiện được phép cộng hai phân số, cộng một số tự nhiên với phân số, cộng một phân số với số tự nhiên. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng nhóm III.Các hoạt động dạy học: A.Bài cũ: - Gọi HS lên bảng thực hiện phép tính - 1 HS lên bảng cả lớp làm nháp 6 1 a, + =? 5 2 - Nhận xét B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: 2.Hướng dẫn luyện tập - HS nêu yêu cầu Bài 1 Tính - HS theo dõi - GV làm mẫu - Hướng dẫn HS làm - 3 HS làm trên bảng, cả lớp làm vào vở - Nhận xét chữa bài - 2HS đọc bài Bài 3 - 1 HS giải vào bảng nhóm, cả lớp - Hướng dẫn HS giải làm vào vở - Thu vở chấm chữa bài C.Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học
 3. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong - Bài tập ở VBT   ế    Ti  t: 2 Thø ba ngµy 02 t h¸ng 02 n¨m 2010     To¸n PhÐp trõ ph©n sè I . M t i ªu: ôc - BiÕt trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè. - Bài tập cần thực hiện: 1, 2ab. Bài tập 2b, c, 3 hs khá giỏi làm. I I . §å dïng d¹y häc: - Hai b¨ng giÊy h×nh ch÷ nhËt, kÐo thíc, phi ếu. I I I .Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: Gv viÕt b¶ng 12 – 8 ; 24 - - 2HS thùc hiÖn 12 - NhËn xÐt ghi ®iÓm 2.Bµi míi : Mt: BiÕt trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè.
 4. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong a.Giíi thiÖu bµi b.Thùc hµnh trªn b¨ng giÊy ­ GV thao t¸c,  hí  dÉn nh sgk  ng ­ HS thao t¸c nh Gv 5 3 ­ G hi b¶ng  − = ? 6 6 2 ­ Cßn   b¨ng giÊy ­   PhÇn   cßn   l¹i   l   bao   nhi   µ ªu 6 phÇn b¨ng gi Êy? c. × nh thµnh phÐ p trõ  2 ph© n H  sè   cã cï ng m Éu  sè ­ Hs tù lµm nªu kÕt qu¶ 5 3 2 ­ HS thö l¹i kÕt qu¶ TÝnh  − = 6 6 6 ­ HS nªu  ­ G v hí  dÉn thùc hi n ng Ö *  N ªu  quy t c phÐ p  trõ   2  ph© n ¾   sè ­ 2 HS đọc nªu yªu cÇu 3. Thùc hµnh ­ 4 HS lªn b¶ng lµm, c¶  Bµi 1 TÝnh líp lµm vµo vë, vài hs nêu ­ Yªu cÇu HS tù lµm kết quả, lớp nx ­ NhËn xÐt ch÷a bµi ­ HS đọc nªu yªu cÇu Bµi 2a, b Rót gän råi tÝnh ­   2   HS   lµm  phieáu ,   c¶  GV lµm mÉu híng dÉn líp lµm vµo vë, vài hs nêu kết quả, lớp nx ­NhËn xÐt ch÷a bµi   ài 2c, d, 3hs khá giỏi làm. *B    3.Cñng cè dÆn dß: ­Muốn trừ 2 phân số cùng mẫu ta làm thế ­Vài hs nêu nào? ­ NhËn xÐt tiÕt häc -Hs nêu ­ Bµi tËp ë VBT LÞch sö Tieát:   3  ¤n tËp I.Môc tiªu: ­ BiÕt thèng kª nh÷ng  sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu cña  lÞch sö níc ta tõ buæi ®Çu ®éc lËp ®Õn thêi HËu Lª (thÕ kû  XV) (tªn sù liÖn, thêi gian x¶y ra sù kiÖn) ­ KÓ l¹i mét trong nh÷ng sù kiªn lÞch sö tiªu biÓu tõ  buæi ®Çu ®éc lËp ®Õn thêi HËu Lª (thÕ kû XV). II.§å dïng d¹y häc: ­ PhiÕu häc tËp cña HS
 5. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong ­ Tranh ¶nh tõ  bµi 7 ® Õn  bµi 19 III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Giíi thiÖu bµi: 2.Bµi míi: *  Ho¹t   ®éng   1:   C¸c   giai  ®o¹n   lÞch   sö   vµ   sù   kiÖn  lÞch   sö   tiªu   biÓu   tõ   938  ®Õn thÕ kû XV ­   Gv   ph¸t   phiÕu   cho   HS  (   néi   dung   c©u   hái   ghi   ë  ­ HS hoµn thµnh phiÕu phiÕu bµi tËp ) ­ §äc bµi lµm cña m×nh ­   Yªu   cÇu   HS   hoµn   thµnh  ­Caùc nhoùm  coøn l ïi  nhaän  a phiÕu xeùt ­ Gäi HS ®äc kÕt qu¶ ­ NhËn xÐt chèt l¹i ý ®óng  *  Ho¹t   ®éng   2:   Thi   kÓ   c¸c  ­H s laéng  nghe sù   kiÖn   lÞch   sö,   nh©n   vËt  ­H s   nhaåm   keå   thaàm   theo  lÞch sö ®∙ häc nhoùm ñoâi ­ GV giíi thiÖu chñ ®Ò cuéc  ­ HS thi kÓ thi ­Lôùp nhaän xeùt ­ GV  khuyÕn  khÝch  tuyªn  d­ ¬ng HS kÓ dïng tranh ­H s laéng nghe. ­ Tæng kÕt cuéc thi 3.Cñng cè dÆn dß: ­NhËn xÐt tiÕt häc ­Ghi   nhí   c¸c   sù   kiÖn   lÞch  sö ********************************************************** ************ Tieát: 5 TËp ®äc §oµn t huyÒ ® n ¸nh c¸ I.Môc tiªu: ­ Bíc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m mét, hai khæ th¬ trong bµi  víi giäng vui, tù hµo. ­ HiÓu néi dung: Ca ngîi vΠ®Ñp huy hoµng cña biÓn c¶,  vΠ®Ñp cña lao ®éng. (TLCH trong sgk) ­ Thuéc mét, hai khæ th¬ yªu thÝch. II.§å dïng d¹y häc: ­ Tranh SGK ­ Phieá   vieát   vaøo   noäi   dung   ñoaïn   1,   2   höôùng   daãn  luyeän ñoïc.
 6. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A.Bµi cò: ­G äi 2 HS ® äc bµi V Ï vÒ cuéc sèng  ­2   hs   leân   ñoï   tra   c an toµn l i caâu hoûi ôø TLCH vÒ néi dung ­NhËn xÐ t ghi ® iÓm B . µ i m í B i: 1.Giíi thiÖu bµi 2.Hêng   dÉn   luyÖn   ®äc   vµ   t×m  hiÓunbµi a.LuyÖn ®äc ­Híng dÉn HS ®äc ­5 HS ®äc nèi tiÕp ­LuyÖn   ®äc   lÇn   1,   kªt   hîp   luyÖn  ­5HS ®äc nèi tiÕp ®äc tõ khã ­§äc nhãm ®«i ­LÇn 2, gi¶i nghÜa mét sè tõ ­LÇn 3 luyÖn ®äc nhãm ®«i ­§äc   theo   khæ   th¬  ­G v ñoï  di c eãn  caûm  l ïi  baøi. a TLCH b.T×m hiÓu bµi ­§oµn   thuyÒn   ra   kh¬i  ­§oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ra kh¬i vµo  lóc hoµng h«n lóc nµo? ­MÆt   trêi   xuèng   biÓn  nh hßn löa ­Nh÷ng c©u th¬ nµo cho biÕt ®iÒu  ­Trë vÒ lóc b×nh minh ®ã? ­C©u h¸t c¨ng buåm… ­§oµn   thuyÒn   ®¸nh   c¸   trë   vÒ   lóc  ­§oµn thuyÒn ch¹y ®ua nµo? ­T×m   nh÷ng   h×nh   ¶nh   nãi   lªn   vΠ ­HS nªu ND ®Ñp huy hoµng cña biÓn c¶? ­C«ng   viÖc,   ho¹t   ®éng   cña   ngêi  ®¸nh   c¸   ®îc   miªu   t¶   ®Ñp   nh  thÕ  ­HS  ti eáp  noái ñoï  5  c nµo? ñoaï n ­Bµi th¬ ca ngîi ®iÒu g×? ­Lôùp  tì  gi ï  ñoï   m o ng c ­GV chèt ghi néi dung cuûa baøi . c.LuyÖn ®äc diÔn c¶m ­H s  laéng   nghe,   ñoï   c tha àm  di eãn  caûm  theo  ­GV   híng   dÉn   tæ   chøc   luyÖn   ®äc  nhoùm 2 diÔn c¶m 2 khæ th¬ ®Çu ­Lôùp   th i   ñoï   di c eãn   ­G v quan saùt gi uùp ñôõ caûm . ­H s ñoï  nhaãm  thuoäc  c 1,   2   khoå   theo   yù  ­G v neâu nhi eäm  vuï HTL th í . ch ­H s   th i   ñoï   thuoäc  c ­NhËn xÐt ghi ®iÓm loøng . C.Cñng cè dÆn dß:
 7. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong ­Neâu laïi noäi dung baøi? ­NhËn xÐ t ti t häc Õ ­Vaøi hs neâu ­Häc bµi chuÈn bÞ cho bµi sau Tieát: 1 Thø t ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2010 ChÝnh t¶  (nghe viÕt) Ho¹ sü t « ngäc v©n I.Môc tiªu: ­   Nghe   viÕt   ®óng   bµi   chÝnh   t¶;   tr×nh   bµy   ®óng   bµi  chÝnh t¶ v¨n xu«i. ­ Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶ ph¬ng ng÷. II.§å dïng d¹y häc ­ PhiÕu bµi tËp III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A.Bµi cò  Gäi hs ®äc 1sè tõ: hoaï só, níc  ­HS viÕt b¶ng con Ñöùc, sung síng ­NhËn xÐt B.Bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi 2.Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ ­GV ®äc bµi viÕt ­Theo dâi ­1 HS ®äc bµi viÕt ­§o¹n v¨n nãi vÒ ai? ­Ca ngîi ho¹ sü T« Ngäc  ­Gv ®äc 1 sè tõ khã trong bµi1 V©n ­Gv   nh¾c   nhë   1   sè  yªu  cÇu  khi  ­HS viÐt tõ khã viÕt chÝnh t¶ ­§äc ®o¹n viÕt ­HS nghe viÕt chÝnh t¶ ­Hs doø la ï i baøi   ­ChÊm bµi 3.Híng dÉn lµm bµi tËp ­§äc   yªu   cÇu   bµi   tËp  ­GV   gióp   ®ì   HS   yÕu   hoµn   thµnh  2a,3a la àn löô ï t laøm vë bµi tËp ­HS   lµm   VBT   ­2HS   lµm  phiÕu ­Quan saùt giuùp ñôõ. ­§äc kÕt qu¶ bµi lµm ­Chèt lêi gi¶i ®óng C.Cñng cè dÆn dß: ­NhËn xÐt tiÕt häc ­ViÕt l¹i nh÷ng tõ viÕt sai
 8. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong ********************************************************** ************ Tieát:   3  To¸n PhÐ t rõ ph© sè p n (ti p  theo) Õ I.Môc tiªu: ­ BiÕt trõ hai ph©n sè kh¸c m©u sè. ­Baøi taäp  caàn thö ï  hi c eän : 1, 3. baøi taäp  2 hs khaù  gi i l oû aøm . II.§å dïng d¹y häc ­ B¶ng con, phi eáu III.Ho¹t ®éng d¹y häc: A.Bµi cò: 9 7 ­2HS   lªn   b¶ng   thùc  ­Gäi   2   HS   thùc   hiÖn   − =  12 12 hiÖn 8 5 ;     − = 23 23 ­NhË xÐt ghi ®iÓm B.Bµi míi: MT: BiÕt trõ hai ph©n sè kh¸c m©u sè.
 9. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong 1. G í i t i Ö bµi i u 2. H nh t hµnh phÐ t r õ 2 ph© sè × p n kh¸ c m sè Éu ­§äc l¹i VD - GV nªu vÝ dô ghi b¶ng 4 2 − ­Ta quy ®ång mÉu sè 2  5 3 ­M uèn thùc  hi  phÐ p tÝnh  ta  l   PS ªn µm thÕ  nµo? 4 2 12 10 2 ­GV ghi b¶ng  − = − = 5 3 15 15 15 ­Nªu quy t¾c sgk ­M uèn trõ  hai ph© n sè kh¸c m Éu sè  ta  l  ntn? µm ­HS lµm b¶ng con ­GV rót ra  quy t c ¾ ­GV l  1 VD kh¸c HS l Êy µm 3 1 6 4 2                      − = − = 4 2 8 8 8 ­Hs ñoïc xaùc ñònh y/  3.LuyÖ n tËp thùc hµnh c Bµi 1 TÝnh ­Lµm b¶ng con ­Yªu cÇu HS tù lµm ­Lôùp nhaän xeùt ­Q uan saùt giuùp ñôõ ­Nh©n xÐt *Baøi taäp 2 hs khaù gioûi laøm. ­2   HS   ®äc   bµi   to¸n  Bµi 3:  xaùc ñònh y/c ­Híng dÉn HS gi¶i ­HS gi¶i vµo vë, 2 hs  thi laøm phieáu, lôùp  nhaän xeùt                   Bµi  ­Quan saùt giuùp ñôõ gi i ¶ D i n   tÝch   ® Ó   trång   Ö c© y xanh l µ ­Thu vë chÊm 6 2 16 ­NhËn xÐt               − = (d i n   Ö 7 5 35 C.Cñng cè dÆn dß: tÝch ) ­Muoán  tröø hai phaân soá khoâng                    §¸p   cuøng maãu ta laøm ntn? 16 sè  (d i n  tÝch) Ö ­NhËn xÐt tiÕt häc 35 ­Daën doø ­H s neâu LuyÖn tõ vµ c©u
 10. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong Tieát: 4 C©u kÓ Ai lµ g×? I.Môc tiªu: ­ H i u cÊu t¹o ,  t¸c  dông cña c© u kÓ A i l  g× ? Ó µ ­ NhËn bi t ®î  c© u kÓ  A i l  g× ? Trong ® o¹ Õ c µ n v¨n; bi t Õ dÆ t c© u kÓ  theo  m Éu ® ½ häc ® Î  hÓ  vÒ  ngêi b¹n , ngêi th© n  trong  gi  ® ×nh. a II.  §å d ï ng d ¹y häc: ­B¶ng phô   III.C¸c ho¹t ®äng d¹y häc   : 1 . i cò : Bµ ­   §äc   thuéc   4   c© u  tôc   ng÷   ë  ti t tr í Õ c ­ NhËn xÐ t 2 . i m í Bµ i: a.Giíi thiÖu bµi b.PhÇn nhËn xÐt ­ §äc 6 c©u v¨n sgk ­   Yªu   cÇu   HS   ®äc   3   c©u   in  ­ §äc c©u hái 2,3,4 nghiªng ( GV ghi b¶ng) ­ HS ®äc 3 c©u v¨n ­   C©u   nµo   dïng   ®Ó   giíi   thiÖu,  c©u   nµo   nªu   nhËn   ®Þnh   vÒ   b¹n  ­ HS  lµm  ë  vë bµi  tËp,  DiÖu Chi? nªu bµi lµm ­ Gvchèt lêi gi¶i ®óng * Híng dÉn HS t×m bé phËn TLCH  Ai   lµ  g×?  (C¸i   g×,   con   g×)   vµ  ­ HS lµm VBT lµ g× (lµ ai, lµ con g×?) ­ 1 HS lµm b¶ng líp ­   Nªu   kÕt   qu¶   bµi   lµm  tríc líp ­ Gv chèt lêi gi¶i ®óng ­ Líp nhËn xÐt ­   HS   tiÕp   tôc   lµm   bµi  tËp 3 VBT  TLCH ­ §äc môc ghi nhí ­ GV rót ra ghi nhí (sgk) c. LuyÖn tËp ­ §äc yªu cÇu bµi tËp Bµi 1Caù nhaân ­   HS   ®äc   tõng   c©u     ­  ­  Híng   dÉn   HS   tr¶   lêi   c©u   nµo  nªu miÖng bµi lµm c©u giíi thiÖu, c©u nµo lµ c©u  ­ HS lµm vµo vë nhËn ®Þnh ­ §äc yªu cÇu BT Gv kÕt luËn ­Vaøi HS lµm phi eáu Bµi 2Caù nhaân ­Lôùp l aøm  VBT ­ GV híng dÉn HS  nªu miÖng mét  ­Vaøi hs neâu sè   c©u   ®Ó   giíi   thiÖu   1   b¹n  trong   líp   (   hoÆc   tõng   ngêi  trong gia ®×nh) ­H s laéng nghe ­ NhËn xÐt
 11. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong 3. Cñng cè dÆ dß: n - NhËn xÕt t iÕt häc - VÒ nhµ hoµn thµnh vë bµi tËp - ChuÈn bÞ cho bµi sau Ti eát : 5 ĐẠO ĐỨC GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (Tiếp theo) I.Mục tiêu: - Biết được vì sao phải bảo vệ giữ gìn các công trình công cộng. - Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng. - Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng. II. Đồ dùng dạy học: - Nội dung trì chơi ô chữ kỳ diệu - Nội dung một số câu chuyện về tấm gương giữ gìn công trình công cộng. III.Các hoạt động dạy học: A.Bài cũ: - 3 HS nêu lại ghi nhớ B.Bài mới: - Giới thiệu bài: * Hoạt động 1: -Hoạt động cá nhân MT: Biết được vì sao phải bảo vệ giữ gìn các công trình công cộng. - Hãy nêu các công trình công cộng ở địa -HS nêu phương em? - Tình trạng hiện nay ntn? - HS nêu - Nêu biện pháp giư gìn các công trình công - HS nêu cộng đó? -Lôùp nhaän xeùt - GV nhận xét tổng hợp ý kiến * Hoạt động 2: Trò chơi ô chữ kỳ diệu MT: Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng. - GV đưa ra 2 ô chữ cùng các lời gợi ý -Hs ñoïc lôøi gôïi yù - Hướng dẫn HS chơi - Phổ biến luật chơi - HS nghe - Tổ chức cho HS chơi - HS chơi -Lôùp nhaän xeùt - Nhận xét HS chơi * Hoạt đông 3: Kể chuyện tấm gương MT: Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng. - Neâu nhieäm vuï Yêu cầu HS kể -Hs laéng nghe -Quan saùt giuùp ñôõ - Nhoùm ñoâi keå thaàm - Một số HS kể - Lôùp nhaän xeùt - Nhận xét, keát luaän choát laï i
 12. Tröôøng Tieåu hoïc Bình Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong C.Củng cố dặn dò: -Nhận xét tiết học - Hs laéng nghe -Học bài thực những điều đã học Tieát: 1 Thø n¨m ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2010 KỸ THUẬT CHĂM SÓC RAU HOA I.Mục tiêu: - Biết mục đích, tác dụng, cách tiến hành một số công việc chăm sóc rau hoa. - Làm được một số công việc chăm sóc rau hoa. II. Đồ dùng dạy học - Tranh SGK, bình tưới nước III. Các hoạt động dạy học: A.Giới thiệu bài: -HS nghe B.Bài mới: 1.Tưới nước cho cây -Vì sao phải tưới nước cho cây? -HS trả lời -Gvcho HS quan sát hình 1 -HS quan sát h1 -Hãy nêu cách tưới nước ở hình 1a và hình -Trả lời 1b? GV kết luận 2.Tỉa cây -HS quan sát va đọc thầm mục 2 -Cho HS quan sát hình 2 và nêu nhận xét -GV nêu mục đích của việc tỉa cây -1HS đọc 3.Làm cỏ cho rau, hoa -HS trả lời -Em hãy nêu tác hại của cỏ dại đối với cây rau, hoa? -Tai sao phải chọn những ngày nắng để làm cỏ? -Gv kết luận 4.Vun xới đất cho rau, hoa -HS trả lời -Theo em vun xới đất cho rau, hoa có tác dụng gì? -Vun đất quanh gốc có tác dụng? -Đọc phần ghi nhớ -GVkết luận C.Củng cố dặn dò: -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị để tiết sau thực hành ********************************************************************************* Tieát: 3 ĐỊA LÝ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 13. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong I. Mục tiêu: - N  ®î  m ét ªu c  sè ® Æ c i  ® Óm chñ yÕ u cña Thµnh phè Hå ChÝ  Mi nh: + VÞ trÝ  n»m ë ® ång b»ng Nam Bé, ven s«ng Sµi G ßn + Thµnh phè lí  nhÊt c¶ ní n c. + Trung t m ki  t , v¨n  ho¸ khoa häc lí :  c¸c  s¶n  © nh Õ n phÈm   c«ng   nghi p   cña   thµnh   phè  ® a  d¹ng ;  ho¹t   ® éng  th ¬ ng  Ö m ¹i rÊ t ph¸t tri n . Ó ­ ChØ ®î  Thµnh phè Hå ChÝ M i c nh trªn  b¶n ® å II.§å  d ï ng d ¹y häc: ­ B¶n ® å i t Nam , c  ® å  V Ö  Lî  Thµnh phè Hå ChÝ M i nh III.  C ¸c ho¹t ® äng ¹y häc  d 1.Bµi cò: HS nh¾c l¹i ghi nhí cña bµi tr­ ­2Hs íc NhËn xÐt   2.Bµi míi   : G i  th i u  bµi íi Ö *Ho¹t ®éng 1: Thµnh phè trΠlín  ­ HS quan s¸t c¶ níc ­   Treo   lîc   ®å   TPHCM   vµ   giíi  ­ TP §∙ 300 tuæi thiÖu ­ Sµi gån Gia ®Þnh ­ Yªu cÇu HS dùa vµo SGK ®Ó tr¶  ­ Tõ n¨m 1976 lêi ­ HS l¾ng nghe ­ TPHCM ®∙ bao nhiªu tuæi? ­ S«ng Sµi Gßn ­ Tríc ®©y TP cã tªn lµ g×? ­ Bµ RÞa Vòng Tµu, §ång  ­   Thµnh   phè   mang   tªn   B¸c   khi  Nai,   B×nh   D¬ng,T©y  nµo? Ninh,Long   An,   TiÒn  ­ GV gi¶ng Giang ­ Dßng s«ng nµo ch¶y qua thµnh  ­ BiÓn §«ng phè? ­   §êng   s¾t,   ®êng   «   t«,  ­ Thµnh phè, tØnh nµo tiÕp gi¸p  dêng thuû, hµng kh«ng víi TPHCM? ­ HS nªu nhËn xÐt ­   PhÝa   ®«ng   cña   TP   tiÕp   gi¸p  víi g×? ­  Tõ   thµnh   phè   ®i  ®Ðn  c¸c  n¬i  b»n nh÷ng lo¹i ®êng giao th«ng  ­ HS kÓ nµo?   ­  Yªu  cÇu  HS   ®äc   b¶ng  sè   liÖu  ­ HS nªu trong sgk nhËn xÐt vÒ diÖn tÝch  vµ   d©n   sè  cña  TPHCM   so   víi   Hµ  ­ HS nªu Néi *Ho¹t   ®éng   2:  Trung   t©m   kinh   ­ HS ®äc môc ghi nhí tÕ, v¨n ho¸, khoa häc lín ­ KÓ tªn c¸c nghµnh c«ng nghiÖp 
 14. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong cña TPHCM ? ­ N ªu nh÷ ng dÉn chøng thÓ  hi n  Ö TP l  trung  t m ki  t  lí  cña  µ © nh Õ n c¶ ní c? ­ N ªu nh÷ ng dÉn chøng thÓ  hi n  Ö TP   l   trung   t m   v¨n   ho¸,   khoa  µ © häc lí ?n ­ G v chèt l¹i   C.Cñng cè dÆn dß: ­ NhËn xÐt tiÕt häc: ­ Häc bµi chuÈn bÞ cho bµi sau   ********************************************************* *************  Tieát: 4 TËp lµm v¨n LuyÖ t Ëp x© dùng ® n v¨n m ªu t ¶ c© cèi n y o¹ i y I.Môc  tiªu:­   VËn   dông   nh÷ng   hiÓu   biÕt   vÒ   ®o¹n   v¨n   trong  bµi v¨n t¶ c©y cèi ®∙ häc ®Ó viÕt ®îc mét sè ®o¹n v¨n cho  hoµn chØnh. II.C¸c ho¹t ®éngd¹y häc A.Bµi cò: ­2 HS ®äc l¹i ghi nhí ë  tiÕt tríc ­NhËn xÐt ghi ®iÓm ­§äc   bµi   tËp   2VBT   tiÕt  B.Bµi míi: tríc 1.Giíi thiÖu bµi  2.Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 1: Caù nhaân ­Y/c   nªu   tõng   ý   trong   dµn   bµi  trªn ­§äc yªu cÇu bµi tËp ­Q uan saùt gi uùp ñôõ ­§äc dµn ý bµi v¨n miªu  ­Gv kÕt luËn t¶ c©y chuèi tiªu Bµi 2: Caù nhaân ­Lôùp nhaän xeùt ­G v  neâu nhi eäm  vu ï ­§äc yªu cÇu bµi tËp ­Q uan saùt gi uùp ñôõ ­HS lµm vµo VBT ­2   hs   laøm   baøi   vaøo  ­GV,   HS   chän   bµi   lµm   hay   nhËn  phi eáu xÐt ­§äc bµi lµm tríc líp C.Cñng cè dÆn dß: ­Lôùp nhaän xeùt ­NhËn xÐt tiÕt häc ­Hoµn   thµnh   bµi   tËp,   chuÈn   bÞ  cho bµi sau ­H s laéng  nghe ********************************************************** ************ Tieát: 5 To¸n
 15. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong LuyÖn tËp I.Môc tiªu: ­Thùc  hi n   dî   phÐ p  trõ   hai  ph© n  sè,   trõ   m ét  sè   tù   Ö c nhi  cho m ét ªn  ph© n sè, trõ  m ét  ph© n sè cho m ét  sè t nhi . ªn ­Baøi taäp  caàn thö ï  hi c eän : 1, 2a, b, c, 3. Baøi taäp   2d, 4 hs khaù gi i loû aøm II.H o ¹t ® éng ¹y häc:  d A.Bµi cò: ­G oï 2   HS   lªn   b¶ng   thùc   hiÖn  i  4 2 20 3 ­2 Hs thö ï  hi c eän −    ;   − 5 3 16 4 ­NhËn xÐt ghi ®iÓm B.Bµi míi: MT;  Thùc hiÖn dîc phÐp trõ hai ph©n sè, trõ mét sè tù  nhiªn   cho   mét   ph©n   sè,   trõ   mét   ph©n   sè   cho   mét   sè   t nhiªn. 1.Giíi thiÖu bµi 2.Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1 TÝnh ­HS ñoïc nªu yªu cÇu  ­G v neâu nhi eäm  vu ï ­2 HS lªn b¶ng lµm ­Q uan saùt gi uùp ñôõ  ­Lôùp laøm vôû ­GV nhËn xÐt ch÷a bµi ­Nhaän xeùt  Bµi 2a, b, c TÝnh ­HS ñoïc nªu yªu cÇu  G v neâu nhi eäm  vu ï ­HS    lµm  vµo  vë  vµ  nªu  ­Q uan saùt gi uùp ñôõ  miÖng bµi lµm ­NhËn xÐt ­Lôùp nhaän xeùt *Baøi 2d hs khaù gioûi laøm Bµi 3 TÝnh (theo mÉu ) ­HS ñoïc nªu yªu cÇu GV thùc hiÖn mÉu ­2 hs thi phieáu  ­Yªu cÇu HS lµm vµo vë ­Lôùp laøm vôû ­Thu vë chaám. ­Nhaän xeùt chænh söûa *Baøi 4 hs khaù gioûi laøm   C.Cñng cè dÆn dß   : ­Laéng nghe ­NhËn xÐt tiÕt häc ­Lµm bµi tËp ë VBT ********************************************************** ************ Tieát: 1 Thø s¸u ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 2010 TËp l  v¨n µm Tãm t t n  tøc ¾  ti I.Môc tiªu: ­ HiÓu thÕ nµo lµ tãm t¾t tin tøc, c¸ch tãm t¾t tin  tøc.
 16. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong ­ Bí  ® Çu n¾ m ®î  c¸ch  tãm  t t ti  tøc  qua thùc  hµnh  c c ¾ n tãm  t t m ét ¾  b¶n ti . n II.§å dïng d¹y häc:           ­ PhiÕu BT III.Ho¹t ®éng d¹y häc: A.Bµi cò: ­2   HS   ®äc   bµi:   VÏ   vÒ   cuéc  ­Em h∙y nªu nh÷ng tin chÝnh  sèng an toµn trong b¶n tin? ­HS nªu NhËn xÐt B.Bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi 2.PhÇn nhËn xÐt Bµi 1 a)Híng dÉn HS X§ ®o¹n b¶n  ­§äc y/c­ ®äc b¶n tin tin ­X§ ®o¹n cña b¶n tin b)Hìng dÉn lµm phÇn b ­Lµm bµi vµo vë BT NhËn   xÐt   chèt   lêi   gi¶i  ­§äc l¹i bµi ®óng   (   d¸n   phiÕu   ghi  s½n ) c)Hìng   dÉn   tãm   t¾t   b¶n  ­Nªu c¸ch tãm t¾t tríc líp tin ­NhËn xÐt ­Gv   gióp   ®ì   c¸c   em   biÕt  ­§äc y/c c¸ch   tãm   t¾t   b¶n   tin   mét  ­Trao ®æi­kÕt luËn phÇn ghi  c¸ch ng¾n gän nhí Bµi 2 ­GV cïng HS nhËn xÐt rót ra  ­§äc ghi nhí phÇn ghi nhí 3.Ghi nhí (sgk ) 4.LuyÖn tËp ­§äc y/c Bµi 1Caù nhaân ­Lµm BT GV gîi ý gióp HS hoµn thµnh  ­§äc bµi, nhËn xÐt b¶n tin ng¾n gän ®ñ ý chÝnh ­H s ñoï  xaùc ñònh y/ c c ­NhËn xÐt ­2 hs l aøm  phi eáu Baøi 2 Caù nhaân ­Lôùp l aøm  vôõ ­Neâu nhi eäm  vu ï ­Ñoï  baøi vi c eát ­Q uan saùt gi uùp ñôõ ­Lôùp nhaän xeùt ­Keát luaän  choát l ïi a ­H s laéng nghe 5.Cñng cè dÆn dß ­ NhËn xÐt tiÕt häc ­ Häc bµi, chuÈn bÞ cho bµi  sau
 17. Tr öôøng Ti eåu hoï c Bì nh Sôn 3 GV: Traàn Vaên Phong ********* ** * * * * * * * * * * * **** **** **** **** **** **** **** **** **** ********* ** To¸n Tieát: 2 LuyÖn tËp chung I . M t i ªu: ôc - Thùc hi Ön ® c céng, t r õ hai ph© sè, céng t r õ m uî n ét sè t ù nhi ª n ví i ( cho) m ét ph© sè, céng t r õ m n ét ph© sè n ví i ( cho) m sè t ù nhi ª n. ét - Bi Õt t × t hµnh phÇn cha bi Õt t r ong phÐp céng phÐp m t r õ ph© sè. n - Baøi taäp  can thö ï  hi c eän : 1b, c, 1b, c, 3. Baøi 2a,  1a, 4 hs khaù gi i l oû aøm . II. Chuaån bò: Phieáu I I I . C¸c ho¹ t ®éng d¹ y häc: 1. G í i t hi Ö bµi i u 2. H ng dÉn l µm bµi t Ëp í Bµi 1 (b. c ) TÝnh MT: - Thùc hiÖn ®uîc céng, trõ hai ph©n sè, céng trõ mét sè tù nhiªn ví i (cho) mét ph©n sè, céng t rõ mét ph©n sè ví i (cho) mét sè tù nhiªn . - Yªu cÇu HS tù lµm bµi - HS nªu yªu cÇu - Quan saùt giuùp ñôõ - 2 HS l ªn b¶ng lµm - C¶ l í p lµm vµo vë - NhËn xÐt ch÷a bµi ­Lôùp nhaän xeùt *Baøi 1a hs khaù gioûi laøm Bµi 2 ( b,c) TÝnh - T¬ng tù bµi 1 - HS ñoïc ñeà nªu y/c - Quan saùt  giuùp ñôõ - Lµm bµi vôû ­2hs laøm phieáu - NhËn xÐt ch÷a bµi ­Lôùp nhaän xeùt *Baøi 2a hs khaù gioûi laøm Bµi 3 Caù nhaân MT BiÕt t×m thµnh phÇn cha biÕt trong phÐp céng phÐp trõ ph©n sè.
 18. Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Traàn   aên   V P h on g -Híng dÉn HS lµm, Gv lµm mÉu - H s ñoï  xaùc ñònh y/c c - Lµm bµi vµo vë - Hai hs th i phieáu 4 3 X+ = - Q uan saùt giuùp ñôõ 5 2 3 11 X - = 2 8 - ChÊm ch÷a bµi X= 3 4 − 3.Cñng cè dÆn dß: 2 5 - NhËn xÐt t iÕt häc 11 3 X= + - Lµm bµi tËp cßn l¹ i vµ ë VBT 8 2 7 X= 10 23 X= 8 - H s laéng nghe ********************************************************** *********** Tieát:   3  KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I.Môc tiªu: - Chän ® c©u chuyÖn nãi vÒ mét ho¹t déng ®· tham gia îc (hoÆc chøng kiÕn) gãp phÇn gi÷ g×n xãm lµng (®êng phè, tr - êng häc) xanh s¹ch ®Ñp. - BiÕt s¾p xÕp c¸c sù viÖc cho hîp lý ®Ó kÓ l¹ i râ rµng - BiÕt trao ® ví i b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. æi II. §å dïng d¹y häc: - Tranh ¶nh vÒ gi÷ g×n b¶o vÖ m«i tr êng III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Giíi thiÖu bµi 2.Híng dÉn kÓ chuyÖn a.T×m hiÓu ®Ò GV viÕt ®Òlªn b¶ng - 1 HS ®äc ®Ò - Ph©n tÝch ®Ò bµi, g¹ch ch©n dí i nh÷ng tõ ng÷ träng t©m - 2 HS ®äc phÇn gîi ý sgk - Mét sè HS gií i thiÖu - Yªu cÇu HS gií i thiÖu c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ - 4 HS t¹o thµnh nhãm kÓ
 19. Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Traàn  Vaên   Phong b.KÓ trong nhãm chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa  c©u chuyÖn GV quan s¸t gióp ®ì  c.KÓ tríc líp ­GV tæ chøc cho HS thi kÓ ­4­5   em   thi   kÓ,   em   kh¸c  theo dâi nhËn xÐt ­Cïng HS theo dâi b×nh chän  nh÷ng HS kÓ hay ­NhËn xÐt ghi ®iÓm 3.Cñng cè dÆn dß: ­NhËn xÐt tiÕt häc. ­Lu«n cã ý thøc b¶o vÖ m«i  trêng ********************************************************** ************ Tieát: 4 Luþªn tõ vµ c©u VÞ ng÷ trong c©u kÓ ai lµ g×? I.Môc tiªu: ­ N¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó phôc vô cho viÖc nhËn  biÕt vÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµ g×? ­  NhËn biÕt vµ bíc ®Çu t¹o ®îc c©u kÓ Ai lµ g×? B»ng  c¸ch ghÐp 2 bé phËn c©u ­ BiÕt ®Æt 2, 3 c©u kÓ Ai lµ g× dùa theo 2, 3 c©u cho  tríc. II.§å dïng d¹y häc: ­ B¶ng phô, b¶ng nhãm III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A.Bµi cò: ­Nªu   c©u   kÓ   Ai   lµ  g×   ntn?  Cho  ­! HS nªu VD B.Bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi 2.NhËn xÐt ­Tæ chøc híng dÉn lµm bµi tËp ­Treo b¶ng phô ghi bµi tËp 1 ­§äc yªu cÇu bµi tËp Bµi 1 ­T×m c©u cã d¹ng Ai lµ g×? ­HS nªu c©u hái t×m VN ­GV g¹ch ch©n c©u kÓ Ai lµ g×? ­T×m VN trong c©u kÓ Ai lµ g×? GV   g¹ch   díi   bé   phËn   VN   trong  ­Lµ   danh   tõ   (   côm   danh  c©u tõ ) t¹o thµnh ­Nh÷ng tõ ng÷ nµo cã thÓ lµm VN  ­Nªu ghi nhí trong c©u Ai lµ g×?
 20. Tröôøng  Tieåu  hoïc Bình  Sôn  3 GV: Traàn  Vaên   Phong ­§äc yªu cÇu 3.LuyÖn tËp ­§äc   bµi   a­   X§   c©u   kÓ  Bµi 1 Ai lµ g× vµ VN cña c©u ­GV ghi b¶ng ­§äc yªu cÇu bµi tËp ­Chèt lêi gi¶i ®óng Bµi 2   GhÐp nh÷ng tõ ng÷ thÝch  ­1 HS lµm phiÕu líp lµm  hîp ë cét A víi cét B t¹o thµnh  VBT c©u kÓ ­Nªu kÕt qu¶ ­GV ghi s½n phiÕu ­§äc yªu cÇu bt NhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng Bµi 3 ­HS lµm miÖng 2 c©u cßn  ­Gv   híng  dÉn  lµm  mÉu  1   sè   c©u  l¹i lµm vë bµi tËp ngoµi s¸ch ­Gv nhËn xÐt chèt bµi C.Cñng cè dÆn dß: ­NhËn xÐt tiÕt häc ­Hoµn thµnh VBT ********************************************************** ***********   Tieát 5    SINH HOAÏT TAÄP THEÅ I /Lôùp tröôûng ñieàu khieån:1/ Caùn söï töøng toå laàn löôït leân baùo caùo tình hình hoïc taäp, veä sinh tröôøng lôùp vaø vieäc thöïc hieän noäi qui hoïc sinh cuûa toå mình. 2/ Caùc lôùp phoù nhaän xeùt baùo caùo veà t ình hình chung cuûa caû lôùp veà caùc maët treân. 3/ YÙ kieán moät vaøi Hs phaûn hoài. 4/ Lôùp tröôûng nhaän xeùt chung veà caùc maët treân cuøng Gv I I / Gv nhaän xeùt – neâu phöông höôùng tuaàn tieáp theo: 1/ Nhaän xeùt a) Öu ñieåm:-Phöôïng, Hieàn, t ích cöïc trong vieäc veä sinh tröôøng lôùp. - Ña soá Hs nöõ thöïc hieân vieâc veä sinh trang phuïc toát. - Ngaân, Löïu, Thaéng, chuù yù trong giôø hoïc vaø tích cöïc ñoùng goùp yù kieán xaây döïng baøi. b) Toàn taï i : - Coøn moät soá Hs thöïc hieän vieäc veä sinh chua toát nhö: Long, Ngaân, Ñaït - K Ngaân, Duyeân queân mang phuø hieäu - AÁm, H Long, Ñaït noùi tuïc 2/Phöông höôùng tuaàn tieáp theo: Khaéc phuïc toàn taï i phaùt huy öu ñieãm ôû tuaàn t ieáp theo.
Đồng bộ tài khoản