Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Chia sẻ: abcdef_22

A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này , học sinh biết :  Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình ( Hà Nội ) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.  Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  Ngày 2-9 trở thành ngày Quốc khánh của nước ta . B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Các hình minh họa trong SGK .  Phiếu học tập của học sinh . C . HOẠT ĐỘNG...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

L ỊCH SỬ :
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
 
A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Học xong bài này , học sinh biết :
 Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình ( Hà N ội ) Chủ tịch Hồ
Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập .
 Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa
 Ngày 2-9 trở thành ngày Quốc khánh của nước ta .
B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 Các hình minh họa trong SGK .
 Phiếu học tập của học sinh .
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. Kiểm tra bài cũ :
- G ọi học sinh lên bảng trả lời các câu - 2 học sinh lên bảng lần lượt trả lời các
hỏi về nội dung bài trước . câu hỏi :
+ Em hãy tường thuật lại cuộc tổng
khởi nghĩa giành chính quyền ở H à Nội
ngày 18-8 -1945 .
- G iáo viên nhận xét đánh giá . + Thắng lợi của cách mạng tháng 8 có ý
nghĩa như thế nào với dân tộc ta ?

II . Bài mới : ( 27’)
1. Giới thiệu :
- G iáo viên cho học sinh quan sát các hình minh họa về ngày 2-9-1945 và giới
thiệu bài ; trong b ài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự kiện lịch sử trọng
đại của dân tộc qua bài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập .
2. Quang cảnh Hà Nội ngày 2 -9-1945 .
- G iáo viên yêu cầu học sinh đọc sách - H ọc sinh làm việc theo cặp. Lần lượt
giáo khoa và dùng tranh ảnh của sách từng em miêu tả cho bạn bên cạnh
giáo khoa để miêu tả quang cảnh của Hà nghe và sửa chữa cho nhau .
Nội vào ngày 2-9-1945 .
- G iáo viên tổ chức cho học sinh thi tả - 3 học sinh thi tả, có thể dùng tranh
quang cảnh ngày 2-9-1945. minh họa, dùng lời của mình hoặc đọc
các bài thơ có tả quang cảnh ngày 2-9-
1945 mà mình biết .
- G iáo viên tổ chức cho học sinh lớp bình - Cả lớp bình chọn bạn tả hay, hấp dẫn
chọn bạn tả hay nhất, hấp dẫn nhất nhất .
- G iáo viên tuyên dương học sinh được
bình chọn .
- G iáo viên kết luận : Hà Nội tưng bừng
cờ hoa . Đồng bào Hà Nội không kể trẻ ,
già, trai, gái mọi người đều xuống đường


1
hướng về Ba Đình chờ buổi lễ . Đội danh
dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới
dựng .
3.Diễn biến buổi lễ Tuyên ngôn độc lập
- Y êu cầu học sinh làm việc theo nhóm: - H ọc sinh làm việc theo nhóm 4 ,cùng
cùng đọc và thảo luận về diễn biến của đọc SGK và thảo luận để xây dựng
buổi lễ. Các câu hỏi gợi ý : d iễn biến của buổi lễ .
+ Buổi lễ bắt đầu khi nào ? + Buổi lễ bắt đầu đúng 14 giờ .
+ Trong buổi lễ diễn ra các sự việc + Các sự kiện diễn ra trong buổi lễ :
chính nào ?  Bác Hồ và các vị trong Chính phủ
lâm thời bước lên lễ đài chào nhân
dân .
 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc
lập .
 Các thành viên của Chính phủ lâm
thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng
bào quốc dân.
+ Buổi lễ kết thúc ra sao ? + Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói
Bác Hồ và lời khảng định trong bản
Tuyên ngôn Độc lập còn vang vọng
mãi trong mỗi người dân Việt Nam .
- G iáo viên tổ chức cho học sinh mỗi - 3 nhóm cử 3 đại diện lần lượt trình
nhóm cử đại diện trình bầy diễn biến buổi b ày biễn biến trước lớp, H ọc sinh
lễ tuyên bố độc lập trước lớp .Học sinh d ưới lớp cùng nhau nhận xét, bổ sung
lớp cùng nhau nhận xét bổ sung , ý kiến .
- G iáo viên : Khi đang đọc bản Tuyên - Bác Hồ dừng để hỏi : “ Tôi nói, đồng
ngôn độc lập, Bác Hồ kính yêu của chúng b ào nghe rõ không ? ”.
ta đã dừng lại để làm gì ?
- Theo em, việc Bác dừng lại và hỏi nhân - H ọc sinh : Đ iều đó cho thấy Bác Hồ
dân “ Tôi nói, đồng bào nghe rõ không ? ” rất gần giũi, giản dị và cũng vô cùng
cho thấy tình cảm của Người với nhân kính trọng nhân dân . Vì lo lắng nhân
dân như thế nào ? d ân không nghe rõ được nội dung bản
Tuyên ngôn Độc lập, một văn bản có ý
nghĩa lịch sử trọng đại đối với lịch sử
- G iáo viên kết luận những nét chính về đ ất nước nên Bác trìu mến hỏi : “ Tôi
diẽn biến của lễ tuyên bố độc lập . nói, đồng bào nghe rõ không ? ”
4. Một số nội dung của bản Tuyên
ngôn độc lập :
- Gọi 2 học sinh đọc 2 đoạn trích của - 2 học sinh lần lượt đọc trước lớp .
Tuyên ngôn độc lập .
- Y êu cầu học sinh : Hãy trao đổi với bạn - H ọc sinh trao đổi với nhau để tìm
bên cạnh và cho biết nội dung chính của hiểu nội dung chính bản Tuyên ngôn
2 đoạn trích bản Tuyên ngôn độc lập . Độc lập .
- Cho 3 học sinh nêu ý kiến trước lớp. - 3 học sinh nêu ý kiến trước lớp . Cả
lớp nhận xét, bổ sung .
Giáo viên kết luận : Bản Tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đọc ngày 2-9-1945 đã


2
khẳng định quyền độc lập , tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam , đồng thời
cũng khẳng đ ịnh dân tộc Việt Nam sữ quyết tâm giữ vững quyền tự do độc lập ấy
5. Ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2-
9-1945 :
- Y êu cầu học sinh thảo luận để tìm - H ọc sinh thảo luận để trả lời các câu
hiểu ý nghĩa lịch sử của sự kiện 2-9 - hỏi , sau đó rút ra ý nghĩa của sự kiện
1945 thông qua các câu hỏi : lịch sử 2-9-1945 : Sự kiên Bác Hồ đọc
- Sự kiện lịch sử 2-9-1945 đã khẳng Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1045 đã
định điều gì về nền độc lập của dân tộc khảng định quyền độc lập của dân tộc ta
Việt Nam, đã chấm rứt sự tồn tại của với toàn thế giới , cho thế giới thấy rằng
chế độ nào ở Việt Nam ? Tuyên bố khai ở Việt Nam đã có một chế độ mới ra đời
sinh ra chế độ nào ? Những việc đó có thay thế chế độ thực dân phong kiến,
như thế nào đến lịch sử dân tộc ta ? Thể đánh dấu kỉ nguyên độc lập của dân tộc
hiện điều gì về truyền thống của người ta .
Việt Nam ? Sự kiện này cùng cho thấy truyền thống
bất khuất kiên cường của người Việt
Nam trong đấu tranh giành độc lập dân
tộc .
- G iáo viên tổ chức cho học sinh trình - 2 nhóm đại diện trình bầy trước lớp ,
bày kết quả thảo luận trước lớp . cả lớp theo dõi, nhận xét bổ sung .
Giáo viên nhận xét và kết luận : Sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập
ngày 2-9-1945 đã khẳng định quyền độc lập của dân tộc ta, kết thúc hơn 80 năm
thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta , khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa . Sự kiện này một lần nữa khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất
trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập của dân tộc ta .
- H ọc sinh nối tiếp nhau trả lời:
III . Củng cố - dặn dò : ( 3’)
- Ngày 2-9-1945 là ngày gì dân tộc ta ? + Ngày kỉ niệm Bác Hồ đọc Tuyên
ngôn độc lập .
+ Ngày khai sinh ra nước Cộng hòa
X ã hội Chủ nghĩa Việt Nam .
N gày quốc khánh của nước Cộng hòa
X ã hội Chủ nghĩa Việt Nam .
- Phát biểu cảm nghĩ về hình ảnh Bác Hồ - 1 số học sinh trình bày trước lớp .
trong ngày 2-9-1945 .
- Nhận xét tiết học .
- Chuẩn bị bài ôn tập .
Thời gian Sự kiện tiêu biểu Nội dung cơ bản Các nhân vật lịch sử tiêu biểu
3
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản