Giáo án lớp 5 môn LỊCH SỬ: CÁCH MẠNG MÙA THU

Chia sẻ: abcdef_22

A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, học sinh biết :  Sự kiện tiêu biểu của Cách mạng tháng 8 là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn .  Ngày 19-8 trở thành ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 ở nước ta .  Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 .  Liên hệ với các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương . B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Ảnh tư liệu về Cách mạng tháng 8 ở Hà Nội...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn LỊCH SỬ: CÁCH MẠNG MÙA THU

L ỊCH SỬ
CÁCH MẠNG MÙA THU
 
A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Học xong b ài này, học sinh biết :
 Sự kiện tiêu biểu của Cách mạng tháng 8 là cuộc khởi nghĩa giành chính
quyền ở H à Nội, Huế, Sài Gòn .
 N gày 19-8 trở thành ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 ở nước ta .
 Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 .
 Liên hệ với các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương .
B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 Ảnh tư liệu về Cách mạng tháng 8 ở Hà Nội .
 Tư liệu lịch sử về ngày khởi nghĩa ở địa phương .
 Phiếu học tập chúng ta học sinh .
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. K iểm tra bài cũ :
- G ọi học sinh lên bảng trả lời các câu - 2 học sinh lên b ảng trả lời câu hỏi :
hỏi về nội dung bài trước . + Thuật lại cuộc khởi nghĩa 12-9-1930
ở Nghệ An .
+ Trong những năm 1939-1931 , ở
- Giáo viên nhận xét ,đánh giá . vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh diễn ra
điều gì mới ?
II. Bài mới : 27’.
1. Giới thiệu :
- Em biết gì về ngày 19-8 ? Giáo viên giới thiệu : Ngày 19-8 là ngày kỉ niệm cuộc
Cách mạng tháng Tám . D iẽn biến của cuộc cách mạng này ra sao, cuộc cách mạng
có ý nghĩa như thế nào với lịch sử dân tộc ta. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học
hôm nay .
2. Thời cơ cách mạng
- 1 học sinh đọc phần chữ nhỏ đầu tiên - 1 học sinh đọc thành tiếng phần “ Cuối
năm 1940… đã giành được thắng lợi
trong bài .
quyết định với cuộc khởi nghĩa ở các
thành phố lớn H uế, Sài Gòn, nhất là ở
Hà Nội ”.
- G iáo viên nêu vấn đề : Tháng 3 -1945 , - H ọc sinh thảo luận để trả lời câu hỏi .
phát xít Nhật hất cẳng Pháp, giành
quyền đô hộ nước ta . Giữa tháng 8-
1945, quân phiệt Nhật ở Châu Á đầu
hàng quân đồng minh. Đ ảng ta xác định
đây là thời cơ để chúng ta tiến hành tổng
khởi nghĩa giành chính quyền trên cả
nước. Theo em, vì sao Đ ảng ta lại xác
định đây là thời cơ ngàn năm có một
cho Cách mạng Việt Nam ?


1
+ Giáo viên gợi ý thêm : tình hình kẻ - H ọc sinh dựa vào gợi ý của giáo viên
thù của chúng ta lúc này như thế nào? để giải thích thời cơ cách mạng : Đảng
ta xác định đ ây là thời cơ ngàn năm có
một vì : Từ năm 1940 N hật và Pháp
cùng đô hộ nước ta nhưng tháng 3- 1945
Nhật dảo chính Pháp để độc chiếm nước
ta .Tháng 8 – 1945, quân Nhật ở châu Á
thua trận và đầu hàng quân Đồng minh,
thế lực của chúng dang suy giảm rất
nhiều , nên ta phải chớp lấy thời cơ này
để làm cách mạng .
Giáo viên : Nhận thấy thời cơ đến , Đảng ta nhanh chóng phát lệnh tổng khởi
nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc . Để động viên quyết tâm của toàn dân tộc
, Bác Hồ đ ã nói : “ Dù hi sinh đến đâu , dù phải đốt cháy cả dãy Trường S ơn cũng
cương quyết giành cho được độc lập ” . H ưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa của
Đảng , lời kêu gọi của Bác nhân dân ta khắp nơi đã nổi dậy , trong đó tiêu biểu là
cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội . Chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc
khởi nghĩa này .
3. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà
Nội 19-8-1945
- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm - H ọc sinh m việc theo nhóm 4, lần lượt
cùng đọc SGK và thuật lại cuộc khởi từng học sinh thuật lại trước nhóm cuộc
nghĩa giành chính quyền ở H à Nội ngày khởi nghĩa 19-8-1945 ở Hà Nội , các
học sinh khác trong nhóm theo dõi, bổ
19-8-1945 .
sung ý kiến cho nhau .
- Yêu cầu 1 học sinh trình b ày trước - 1 học sinh trình bày trước lớp ,học sinh
lớp. cả lớp theo dõi bổ sung ý kiến và thống
nhất như sau :
N gày 18 -8-1945, cả Hà Nội xuất hiện cờ đỏ sao vàng, tràn ngập khí thế cách mạng
Sáng 19-9-1945, hàng chục vạn nhân dân nội thành, ngoại thành và các tỉnh lân
cận xuống đường biểu dương lực lượng . Họ mang trong tay những vũ khí thô sơ
như giáo mác, mã tấu… tiến về quảng trường Nhà hát lớn thành phố . Đ ến trưa ,
đại diện yur ban khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa giành chính quyền. Ngay
sau đó, cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang cướp chính quyền . Quần
chunhs cách mạng có sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu x ong vào chiếm các cơ
quan đầu não của kẻ thù như Phủ Khâm sai, Sở Mật thám, Sở Cảnh sát, Trại Bảo
an binh,…
K hi đoàn biểu tình kéo đến Phủ Khâm sai, lính bảo an ở đây được sẵn sàng lệnh
nổ súng. Quàn chúng nhất tề hô vang khẩu hiệu, đập cửa, đồng thời thuyết phục
lính Bảo an đừng bắn, những người vượt hàng rào nhẩy vào Phủ .
Chiều 19-8-1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng .
4. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành
chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi
nghĩa giành chính quyền ở địa
phương .
- Yêu cầu 1 học sinh nhắc lại kết quả - H ọc sinh : Chiều 19-8-1945 , cuộc khởi


2
của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toang
ở Hà Nội. thắng .
- Giáo viên nêu vấn đề : N ếu cuộc khởi - H ọc sinh trao đổi và nêu : Hình n là
nghĩa giành chính quyền ở H à Nội nơi có cơ quan đầu não của giặc , nếu
không toàn thắng thì việc giành chính Hà Nội không giành được chính quyền
quyền ở các địa phương khác sẽ ra sao ? thì việc giành chính quyền ở các địa
phương khác sẽ gặp rất nhiều khó khăn .
- Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Hà N ội - Cuộc khởi nghĩa của nhóm Hà Nội đã
có tác đ ộng như thế nào đến tinh thần cổ vũ tinh thần nhân dân cả nước đứng
Cách mạng của nhân dân cả nước ? lên đấu tranh giành chính quyền .
- G iáo viên tóm tắt ý kiến của học sinh . - H ọc sinh lắng nghe .
- G iáo viên hỏi tiếp : Sau Hà Nội , - H ọc sinh đọc SGK và nêu : Tiếp theo
những nơi nào đã giàng được chính sau Hà Nội đến lượt Huế ( 23-8 ), Sài
quyền ? Gòn ( 25-8) và đến 28 -8 1945, cuộc
tổng khởi nghĩa đã thành công trên cả
- Giáo viên yêu cầu học sinh liên hệ : nước .
Em biết gì về cuộc khởi nghĩa giành - Một số học sinh nêu trước lớp .
chính quyền ở quê hương mình năm
1945 ?
- G iáo viên kể lại cuộc khởi nghĩa giành
chính quyền ở địa phương năm 1945 :
5. Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi
của Cách mạng tháng 8 .
- Yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp – - H ọc sinh thảo luận theo cặp ,trả lời các
các câu hỏi gợi ý : câu hỏi gợi ý để rút ra nguyên nhân
thắng lợi của Cách mạng tháng Tám .
+ Vì sao nhân dân ta giành được thắng + Nhân dân ta giành được thắng lợi
lợi trong Cách mạng tháng 8 ? ( nhân trong Cách mạng tháng Tám là vìnhd ta
dân ta có truyền thống gì ? . Ai là người có một lòng yêu ncsaau sắc đồng thời lại
lãnh đạo nhân dân ta làm Cách mạng có Đảng lãnh đạo, Đ ảng đã chuẩn bị sẵn
thắng lợi ? ) sàng cho cách mạng và chớp thời cơ
ngàn năm có một .
+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám + Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
có ý nghĩa như thế nào? cho thấy lòng yêu nước và tinh thần
cách mạng của nhân dân ta. Chúng ta
- G iáo viên kết luận về nguyên nhân và giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát
ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng tháng khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của thực
dân, phong kiến .
Tám .
III . Củng cố dặn dò : 3’.
- Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi : - H ọc sinh suy nghĩ nêu ý kiến :
+ Vì sao mùa thu 1945 được gọi là mùa +Vì mùa thu này, d ưới sự lãnh đạo của
thu Cách mạng ? Đảng và Bác Hồ nhân dân ta đã đứng
lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền
thắng lợi. Từ mùa thu này, dân tộc ta từ
một dân tộc bị nô lệ hơn 80 năm trở
thành dân tộc độc lập tự do .


3
+Vì sao ngày 19-8 được lấy làm ngày kỉ + Vì đay là ngày nhân dân Hà Nội tiến
niệm Cách mạng tháng 8 -1945 . hành khởi nghĩa và giành thắng lợi , đi
dầu cổ vũ cho nhân dân cả nước tiến lên
tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên
cả nước .
- N hận xét ,đánh giá tiết học .
- V ề học bài và tìm hiểu về ngày Bác Hồ
đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra
nước Việt Nam Dan chủ Công hòa 2-9 -
1945 .
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản