Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chia sẻ: abcdef_22

A . MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh nêu được : - Tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ . - Sơ lược diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ . - Ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ . B . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bản đồ hành chính Việt Nam . - Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to ( Nếu có điều kiện ). - Phiếu học của học sinh . - Học sinh sưu tầm các tranh ảnh , tư liệu truyện kể...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trường Tiểu Học Tam Hoà - Giáo án Lớp 5 –Giáo viên : NGUYỄN THỊ NGA

LỊCH SỬ :
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

A . MỤC TIÊU :
Học xong bài này , học sinh nêu được :
- Tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ .
- Sơ lược diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ .
- Ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ .
B . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
- Bản đồ hành chính Việt Nam .
- Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to ( Nếu có điều kiện ).
- Phiếu học của học sinh .
- Học sinh sưu tầm các tranh ảnh , tư liệu truyện kể về chiến dịch Điện Biên Phủ .
C . MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
I . Kiểm tra Bài cũ .
Ho ạt động dạy Hoạt động học
- Giáo viên gọi 3 học sinh len bảng hỏi và yêu - 3 học sinh lần lượt lên b ảng trả lời cách
cầu trả lời câu hỏi về nội dung b ài cũ , sau đó câu hỏi sau :
nhận xét và cho điểm học sinh . + Đại hội đại biểu to àn quốc lần thứ 2 của
Đảng đ ã đề ra nhiệm vụ gì cho Cách mạng
Việt Nam ?
+ Kể về 1 trong 7 anh hùng được bầu chọn
trong Đại hội chiến sỹ thi đua và cán bộ
- Giáo viên hỏi học sinh : Ngày 7-5 hằng năm ở gương mẫu toàn quốc .
nước ta có lễ kỉ niệm gì ? - Học sinh : Lễ kỉ niệm chiến thắng Điện
Biên Phủ .

II. Bài mới .
1. Giới thiệu bài mới
- Giáo viên giới thiệu : Nhà thơ Tố Hữu đã viết:
Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ lên thiên sử vàng
Đó là niềm tự hòa , là tiếng reo vang của d ân tộc Việt Nam về chiến thắng Điện Biên Phủ “
Một mốc vàng chói lọi trong lịch sử ” như Bác Hồ đ ã khẳng định .
Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ.

2.Ho ạt động 1:
Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và âm mưu của giặc Pháp
Ho ạt động dạy Hoạt động học
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa - Học sinh đọc Chú thích của sách giáo khoa
và tìm hiểu hai khái niệm : Tập đoàn cứ điểm , và nêu:
p háo đài . + Tập đo àn cứ điểm : là nhiều cứ điểm ( vị trí
phòng thủ có công sự vững chắc ) hợp thành
một hệ thống phòng thủ kiên cố ( tại Điện
Biên Phủ địch xây 49 cứ đ iểm ).
+ Pháo đài : Công trình quân sự kiên cố ,1
Trường Tiểu Học Tam Hoà - Giáo án Lớp 5 –Giáo viên : NGUYỄN THỊ NGA

vững chắc để phòng thủ .
- 3 học sinh lần lượt lên b ảng .
- Giáo viên treo bản đồ hành chính Việt Nam ,
yêu cầu học sinh lên chỉ vị trí của Điện Biên
Phủ .
- Giáo viên nêu một số thông tin về tập đo àn cứ điểm Điện Biên Phủ : Vị trí của Điện Biên Phủ
là một vị trí trọng yếu , án ngữ cả vùng Tây Bắc Việt Nam và thượng Lào. Thực dân Pháp được
sự giúp đỡ của Mĩ về đô-la , vũ khí , chuyên gia quân sự đ ã xây dựng Tập đoàn cứ điểm Điện
Biên Phủ kiên cố nhất ở Đông Dương . Tổng số binh lính lúc đông nhất 16.200 người , gồm có
12 tiểu đoàn , 7 đ ại đội bộ binh , 3 tiểu đoàn pháo binh , 1 tiểu đoàn công binh , 1 đại đội tăng
M24, 1 Đại đội vận tải , 1 phi đội 12 máy bay thường trực . Pháp hu ênh hoang cho rằng Điện
Biên Phủ là “ Pháo đài khổng lồ không thể công phá”.
- Giáo viên hỏi : Theo em , vì sao Pháp lại xây - Học sinh nêu ý kiến trước lớp .
d ựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc
nhất Đông Dương ?
- Giáo viên nêu : Thực dân Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài kiên cố , vững chắc
nhất Đông Dương với âm mưu thu hút và tiêu diệt bộ đội ta .

3.Ho ạt động 2 :
Chiến dịch Điện Biên Phủ
Ho ạt động dạy Ho ạt động học
- Giáo viên chia học sinh thành 4 nhóm , giao - Học sinh chia thành nhóm cùng thảo luận và
cho mỗi nhóm thảo luận 1 trong các vấn đề thống nhất ý kiến trong nhóm .
sau . Sau đó giáo viên đi theo dõi và nêu câu Kết quả thảo luận toót nhất là :
hỏi gợi ý cho từng nhóm .
Nhóm 1 :
Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Nhóm 1 :
Phủ ? Quân và dân ta đ ã chuẩn bị cho chiến + Mùa đông 1953 , tại chiến khu Việt Bắc ,
d ịch như thế nào ? Trung ương Đảng và Bác Hồ đ ã họp và nêu
Gợi ý : Muốn kết thúc kháng chiến quan và quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch
d ân ta b ắt buộc phải tiêu diệt Tập đo àn cứ Điện Biên Phủ để kết thúc kháng chiến.
đ iểm nào của địch ? + Ta đã chu ẩn bị cho chiến dịch với tinh thần
Để tiêu diệt đ ược Tập đo àn cứ điểm này của cao nhất . :
đ ịch chúng ta cần sức người , sức của như thế . Nửa triệu chiên sĩ từ các mặt trận hành quân
về Điện Biên Phủ .
nào ?
. Hàng vạn tấn vũ khí đ ược vận chuyển vào
trận địa .
. Gần 3 vạn người từ các địa phương tham gia
vận chuyển lương thực , thực phẩm ,quần áo ,
thuốc men lên Điện Biên Phủ .
Nhóm 2 : Trong chiến dịch Điện Biên Phủ ta
Nhóm 2 : Ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ mở 3 đợt tiến công
gồm mấy đợt tiến công ? Thuật lại những đợt + Đợt 1 : Mở vào ngày 13 -3-1954 ,tấn công
tiến công đó ? vào phía bắc của Điện Biên Phủ ở Him Lam,
Gợi ý : Mỗi đợt tiến công của ta bắt đầu vào Độc Lập, Bản Kéo >sau 5 ngày chiến đấu địch
thời gian nào ? Ta tấn công vào những vị trí bị tiêu diệt.2
Trường Tiểu Học Tam Hoà - Giáo án Lớp 5 –Giáo viên : NGUYỄN THỊ NGA

nào ? Chỉ vị trí đó trên lược đồ chiến dịch ? + Đợt 2 : Vào ngày 30 -3-1954 đồng loạt tấn
Kết quả của từng đợt tiến công ? công vào p hân khu của địch ở M ường Thanh.
Đến 26-4 -1954, ta đ ã kiểm soát đ ược phần lớn
các cứ điểm phía đông , riêng đồi A1, C1 địch
vẫn còn kháng cự quyết liệt .
+ Đợt 3 : Bắt đầu vào ngày 1-5 -1954 ta tấn
công vào các cứ điểm còn lại . Chiều 6-5 -1954
, đồi A1 bị công phá , 17 giờ 30 phút ngày 7 -5
-1954 Điện Biên Phủ thất thủ , ta bắt sống
tướng Đờ Ca-xtơ-ri và Bộ chỉ huy địch .
Nhóm 3 :
Ta giành chiến thắng trong chiến d ịch Điện
- Vì sao ta giành được thắng lợi trong chiến Biên Phủ là vì :
d ịch Điện Biên Phủ ? Thắng lợi của Điện + Có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng .
Biên Phủ có ý nghĩa như thế nào với lịch sử + Quân dân ta có tinh thần chiến đấu bất khuất
d ân tộ c ta . kiên cường.
Gợi ý : Ai là người chỉ huy chiến dịch Điện + Ta đã chu ẩn bị tối đa cho chiến dịch .
Biên Phủ ? Ta đã chu ẩn bị cho chiến dịch chu + Ta được sự ủng hộ của bạn b è quốc tế.
đ áo như thế nào ? Quân và Dân ta thể hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ đ ã kết thúc oang
tinh thần chiến đấu như thế nào trong chiến liệt cuộc tiến công đông – xuân 1953-1954 của
d ịch Điện Biên Phủ ? ta , đ ập tan “ Pháo đ ài không thể công phá ”của
Chiến thắng Điện Biên Phủ tác động như thế giặc Pháp , buộc chúng phải kí hiệp định Giơ-
nào đ ến quân địch, Tác động như thế nào đến ne-vơ , rút quân về nước , kết thúc 9 năm
lịch sử dân tộc ta ? kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ.
Nhóm 4 :
Kể về các nhân vật tiêu biểu như Phan Đình
Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh
Diện lấy thân chèn pháo …
Nhóm 4 : Kể tên một số gương chiến đấu tiêu - Đại diện 4 nhóm học sinh lần lượt lên trình
b iểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ ? bày vấn đề của nhóm mình trước lớp ( Riêng 2
nhóm sử dụng lược đó để thuật lại chiến dịch ).
- Các nhóm khác theo dõi và bổ sung ý kiến
- Giáo viên tổ chức cho học sinh từng nhóm cho nhau .
trình bày kết quả thảo luận . - Học sinh trình bày trên sơ đồ chiến dịch Điện
Biên Phủ .
- Giáo viên nhận xét kết quả làm việc theo
nhóm của học sinh , bổ sung những ý trong
b ài mà học sinh chưa phát hiện đ ược .
- Mời 1-2 học sinh xung phong tóm tắt diễn
b iến chiến dịch Điện Biên Phủ trên sơ đồ .
III.Củng cố dặn dò .
Ho ạt động dạy Hoạt động học
3
Trường Tiểu Học Tam Hoà - Giáo án Lớp 5 –Giáo viên : NGUYỄN THỊ NGA

- Giáo viên lần lượt yêu cầu học sinh :
+ Nêu suy nghĩ của em về hình ảnh đoàn xe thồ p hục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ .
+ Nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh lá cờ “ Quyết chiến – Quyết thắng ”của quân đội ta bay trên
nóc hầm tướng Đờ Cát-xtơ-ri .
+ Chia sẻ với các bạn trong lớp các hình ảnh , câu chuyện , bài thơ em sưu tầm đ ược nói về
chiến dịch Điện Biên Phủ .
- Giáo viên nhận xét tiết học , dặn dò học sinh về nhà học thuộc b ài , lập bảng thống kê các sự
kiện , nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1945-1954.
Thời gian Sự kiện lịch sử tiêu biểu
( 1 học sinh lập bảng vào giấy khổ to )
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản