Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Chia sẻ: abcdef_22

A . MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh nêu được :- Những nét chính về cuộc bầu cử và những kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI ( Quốc hội thống nhất ) .- Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI đánh dấu sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước .

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

LỊCH SỬ :HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC



A . MỤC TIÊU :

Học xong bài này , học sinh nêu được :

- Những nét chính về cuộc bầu cử và những kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI ( Quốc

hội thống nhất ) .

- Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI đánh dấu sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước .

B . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

- Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to .

- Học sinh sưu tầm các tranh ảnh , tư liệu về cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI ở địa phương .

C . MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

I.Kiểm tra Bài cũ : 5’.

- Giáo viên gọi 3 học sinh lên b ảng về các - 3 học sinh lần lượt lên bảng trả lời các câu

câu hỏi về nội dung bài cũ , sau đó nhận xét hỏi sau : Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến

và cho điểm . vào Dinh Độc Lập .

+ Thái đ ộ của Dương Văn Minh và chính

quyền sài Gòn như thế nào khi quân giải phóng

đánh chiếm Dinh Độc Lập ?

+ Tại sao nói : Ngày 30 -4-1975 là mốc quan

trọng trong lịch sử dân tộc ta ?-II. Bài mới : 30’.

1. Giới thiệu bài : 1’.

Ho ạt động dạy Ho ạt động học1
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình + Các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội :

 Khoá 1 ngày 6-1-1946 lần đầu tiên nhân dân
minh họa 1,2 trong sách giáo khoa và hỏi :

+ Hai tấm ảnh gợi cho các em nhớ sự kiện cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lập ra

lịch sử nào của dân tộc ta ? Nhà nước của chính mình .

 Sau năm 1954 ,do Mĩ phá hoại Hiệp định
+ Năm 1956 vì sao ta không tiến hành được

Tổng tuyển cử trên toàn quốc ? Giơ-ne-vơ nên cuộc tổng tuyển cử mà ta dự

định thc tháng 19 -1956 không thực hiện đ ược

.

Giáo viên nêu : Từ 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975 , miền Nam đ ược giải phóng , nước ta

đ ã được thống nhất về mặt lãnh thổ . Nhưng chúng ta chưa có một nhà nước chung do nhân dân

cả nước bầu ra . Nhiệm vụ đặt cho nhân dân ta lúc này là p hải thống nhất về mặt nhà nước , tức

là phải lập ra Quốc hội chung . bài học hôm nay sẽ giúp các em về ngày toàn dân b ầu cử Quốc

hội thống nhất ( Quốc hội khoá VI ).2.Ho ạt động 1:

CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 25 -4-1976

Ho ạt động dạy Ho ạt động học

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân - Học sinh đọc sách giáo khoa và tự rút ra câu

, đọc sách giáo khoa và tả lại không khí của trả lời :

ngày Tổng tuyển cử Quốc hội khoá VI theo

các câu hỏi gợi ý :

+ Ngày 25 -4-1976 ,trên đ ất nước ta diễn ra sự Kết quả làm việc tốt là :

kiện lịch sử gì ? + Ngày 25-4 -1976 ,Cuộc Tổng tuyển cử bầu

Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước .

+ Quang cảnh Hà Nội , Sài Gòn và khắp nơi + Hà Nội ,Sài Gòn ,và khắp nơi trên cả nước

trên đất nước trong ngày này như thế nào ? tràn ngập cờ hoa , biểu ngữ .

+ Tinh thần của nhân dân ta trong ngày này ra
2
+ Nhân dân cả nước phấn khởi thực hiện quyền
sao ?

công dân của mình . Các cụ già có tuổi , sức

yếu vẫn đến tận trụ sở bầu cử cùng con cháu .

Các cụ muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình . Lớp

thanh niên 18 tuổi thể hiện niềm vui sướng vì

lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu b ầu

Quốc hội thống nhất .

+ Kết quả của cuộc Tổng tuyển cử b ầu Quốc + Chiều 25-4-1976 , cuộc bầu cử kết thúc tốt

hội chung trên cả nước ngày 25 -4-1976 . đẹp , cả nước có 98,8 % tổng số cử tri đi bầu

– Giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày cử .

d iễn biến của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc - 2 học sinh lần lượt trình bày trước lớp , học

hội chung trong cả nước . sinh cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến .

- Giáo viên hỏi học sinh : Vì sao nóingày 25- - Học sinh nêu : Vì ngày này là ngày dân tộc ta

4 -1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta ? hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước sau

boa năm dài chiến tranh gian khổ .3.Ho ạt động 2

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CỦA KÌ HỌP THỨ NHẤT

QUỐC HỘI KHÓA VI

Ý NGHĨA CỦA CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI THỐNG NHẤT NĂM 1976

Ho ạt động dạy Ho ạt động học

- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc - Học sinh làm việc theo nhóm , cùng đ ọc sách

theo nhóm để tìm hiểu những quyết định quan giáo khoa và rút ra kết luận : Kì họp đầu tiên

trọng nhất của kì họp đầu tiên , Quốc hội khoá Quốc hội khoá VI đã quyết định :

VI . Quốc hội thống nhất .  Tên nước ta là : Cộng ho à Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam .

 Quyết định quốc huy .
3
 Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng .

 Quốc ca là bài Tiến quân ca .

 Thủ đô là Hà Nội .

 Đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là

Thành phố Hồ Chí Minh .

- Giáo viên gọi học sinh trình bày kết quả - 1 học sinh trình bày trước lớp , học sinh cả

thảo luận . lớp theo dõi và bổ sung ý kiến .

- Giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp trao - Học sinh nghe câu hỏi của GV ,trao đối với

đổi về ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử Quốc nhau và nêu ý kiến . Mỗi câu hỏi 1 học sinh

hội chung trên cả nước : nêu ý kiến , các học sinh khác theo dõi và bổ

sung ý kiến .

+ Sự kiện bầu cử Quốc hội khoá VI gợi nhớ + Sự kiện bầu cử Quốc hội khoá VI gợi cho ta

cho ta nhớ đến sự kiện lịch sử nào trước đó ? nhớ ngày Cách mạng tháng Tám thành công ,

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập , khai

sinh ra nước Việt Nam Dân c hủ Cộng ho à .

Sau đó ngày 6 -1-1946 toàn dân ta đi bầu Quốc

hội khoá I , lập ra Nhà nước của chính mình +

+ Những quyết định của kì họp đầu tiên Những quyết định của kì họp đầu tiên , Quốc

,Quốc hội khoá VI thể hiện điều gì ? hội khoá VI thể hiện sự thống nhất đất nước cả

về mặt lãnh thổ và nhà nước .- Giáo viên nhấn mạnh sau cuộc bầu cử Quốc

hội thống nhất và kì họp thứ nhất của Quốc

hội thống nhất nước ta có một bộ máy nhà

nước chung thống nhất , tạo điều kiện để cả

nước cùng đi lên xã hội chủ nghĩa.
4
III.Củng cố dặn dò .

- Giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp chia sẻ thông tin , tranh ảnh về cuộc bầu cử Quốc hội

khoá VI ở địa phương mình .

- Giáo viên nhận xét tiết học , dặn dò học sinh về nhà học thuộc b ài và sưu tầm các thông tin

,tranh ảnh về Nhà máy thủy điện Hòa Bình .
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản