Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Chia sẻ: abcdef_22

A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, học sinh biết :  Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu .  Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước, thương dân, mong muốn tìm đường cứu nước. B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Chân dung Nguyễn Tất Thành .  Các hình minh họa trong SGK .  Truyện Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng  Ảnh về quê hương Bác Hồ; bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỷ XX , tầu Đô đốc La-tu-sơ-tờ-rê-vin ....

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

L ỊCH SỬ :
QUYẾT CHÍ RA ĐI
TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
 
A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Học xong bài này, học sinh biết :
 Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu .
 Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước, thương dân, mong
muốn tìm đường cứu nước.
B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 Chân dung Nguyễn Tất Thành .
 Các hình minh họa trong SGK .
 Truyện Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng
 Ảnh về quê hương Bác H ồ; bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỷ XX , tầu Đô đốc
La-tu-sơ-tờ-rê-vin .
 Bản đồ hành chính Việt Nam để chỉ địa danh Thành phố Hồ Chí Minh .
 Tìm hiểu quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy Hoạt động học
- 5 học sinh lên lần lượt trả lời các câu
I. K iểm tra bài cũ :
- G ọi học sinh lên bảng trả lời các câu hỏi :
hỏi về nội dung bài trước . + N êu những điều em biết về Phan
Bội Châu ?
+ H ãy thuật lại phong trào Đông Du ?
+ V ì sao phong trào Đông Du thất bại ?
+ H ãy nêu 1 số phong trào chống thực
dân Pháp cuối thế kỷ XIX ?
( Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nam kỳ
do Trương Công Đ ịnh lãnh đạo . Phong
trào Cần Vương, phong trào Đông Du ..)
Nêu kết quả của các phong trào trên ?
+ Theo em, vì sao các phong trào
chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỷ
XIX – đầu thế kỷ XX đều bị thất bại ?
- G iáo viên nhận xét, đánh giá câu trả ( Vì chưa tìm được con đ ường cứu
lời của học sinh . nước đúng đắn) .
II . Bài mới : ( 27’)
1. Giới thiệu : V ào đầu thế kỷ XX các phong trào cứu nước của nhân dân ta đều
thất bại là do chưa tìm được con đ ường cứu nước đúng đắn . Lúc đó , Bác Hồ
muôn vàn kính yêu của chúng ta mới là 1 thanh niên 21 tuổi quyết chí ra đi tìm
đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam . Bài học hôm nay sẽ cho các em thấy ý chí
quyết tâm đi tìm đường cứu nước của Người .
2. Quê hương của Nguyễn Tất Thành .
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo - H ọc sinh làm việc theo nhóm .
luận nhóm để giải quyết yêu cầu :


1
+ Chia sẻ với các bạn trong nhóm thông + Lần lượt học sinh trình bày thông tin
tin, tư liệu em tìm hiểu được về quê của mình trước nhóm, cả nhóm cùng
hương và thời niên thiếu của Nguyễn theo dõi .
Tất Thành .
+ Cả nhóm thảo luận, chọn lọc thông tin + Các thành viên trong nhóm thảo luận,
để viết vào phiếu thảo luận của nhóm . lựa chọn thông tin và ghi vào phiếu học
tập của nhóm mình .
- Giáo viên tổ chức cho các nhóm báo - Đ ại diện 1 nhóm học sinh ỷb ý kiến,
cáo kết quả thảo luận . Học sinh nhóm các nhóm khác theo dõi, bổ sung ý kiến
khác nhận xét bổ sung . .
- Giáo viên nhận xét phần tìm hiểu của học sinh sau đó giới thiệu :
+ Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho
yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An .
Nguyễn Tất Thành lúc nhỏ có tên là Nguyễn Sinh Cung, sau này là Nguyễn Ái
Quốc – H ồ Chí Minh .
Cha của Người là Nguyễn Sinh Sắc ( 1829-1929 ) đỗ phó bảng, bị ép ra làm quan,
sau bị cách chức chuyển sang làm nghề thầy thuốc . Mẹ của Người là bà Hoàng
Thị Lan ( 1 868-1900) một phụ nữ có học, đảm đang, chăm lo chồng con hết mực .
Sinh ra trong gia đình trí thức yêu nước, lớn lên giữa lúc nước mất, nhà tan,lại
được chứng kiến nhiều nỗi thống khổ của nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc
phong kiến . N gười đã sớm nuôi chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào .
Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ Phan Đình Phùng, Phan Bội
Châu, Phan Châu Trinh… nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ .
X uất phát từ lòng yêu nước, rút kinh nghiệm thất bại của các sĩ phu yêu nước
đương thời , N gười không đi về phương Đông mà đi sang phương Tây . N gười
muốn được đến tìm xem những gì ẩn náu đằng sau các từ “ Tự do , Bình đẳng, Bác
ái ” để “ xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp
đồng bào ”.
- G iáo viên giới thiệu tập truyện “ Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng với học
sinh để học sinh tìm hiểu thêm về quê hương và thời niên thiếu của Bác Hồ .
3. Mục đích ra nước ngoài của
Nguyễn Tất Thành .
- Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa - H ọc sinh làm việc cá nhân,đọc thầm
từ “ Nguyễn Tất Thành khâm phục … thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi .
cứu nước cứu dân ”. để trả lời các câu
hỏi sau:
+ Mục đích đi ra nước ngoài của + Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra nước
Nguyễn Tất Thành là gì ? ngoài để tìm con đường cứu nước phù
hợp .
+ Nguyễn Tất Thành chọn con đường đi + Nguyễn Tất Thành chọ con đường đi
về hướng nào ? Vì sao Nguyễn Tất về phương Tây . Người không đi theo
Thành không đi theo các bậc tiền bối các con đường mà các sĩ phu yêu nước
yêu nước như Phan Bội Châu , Phan trước đó như Phan Bội Châu, Phan
Châu Trinh vì các con đường này đều đã
Chu Trinh ?
thất bại . Người muốn thực sự tìm hiểu
về các chữ “ Tự do , Bình đẳng ,Bác ái”2
mà người Tây nói và muốn xem họ làm
như thế nào rồi trở về giúp đồng bào ta .
- 2 học sinh trả lời trước lớp, học sinh cả
lớp theo dõi, bổ sung ý kiến .
- Giáo viên giảng thêm : với mong - H ọc sinh lắng nghe .
muốn tìm ra con đường cứu nước đúng
đắn Bác Hồ của chúng ta đã đi về
phương Tây . Bác đã gặp những khó
khăn gì ? Người đã làm như thế nào để
vượt qua những khó khăn đó ? Chúng
ta cùng tìm hiểu tiếp .
4. Ý chí quyết tâm ra đi tìm đường
cứu nước của Nguyễn Tất Thành
- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm - H ọc sinh làm việc nhóm 4 , cùng đọc
với nội dung sau: SGK và tìm câu trả lời cho các câu hỏi
+ Nguyễn Tất Thành đ ã lường trước + Người biết trước khi ở nước ngoài
được những khó khăn nào khi ở nước một mình là rất mạo hiểm , nhất là lúc
ốm đau. Bên cạnh đó , N gười cũng
ngoài ?
không có tiền.
+ Người đã định hướng giải quyết các + Người rủ Tư Lê, một người bạn thân
khó khăn như thế nào ? cùng lứa đi cùng, phòng khi ốm đau có
người bên cạnh nhưng Tư Lê không đủ
cam đảm đi cùng Người .
Người quyết tâm làm bất cứ việc gì để
sống và ra đi nước ngoài .
Người nhận cả việc phụ bếp, một việc
nặng học nguy hiểm đ ể được đi ra nước
ngoài .
+ Những điều đó cho thấy ý chí quyết + Người có quyết tâm cao, ý chí kiên
tâm ra đi tìm đường cứu nước của định con đường ra đi tìm đường cứu
Người như thế nào? Theo em, vì sao nước bởi người rất dũng cảm sẵn sàng
Người có đ ược quyết tâm đó ? đương đầu với khó khăn, thử thách và
hơn tất cả Người có một tấm lòng yêu
nước , yêu đồng bào sâu sắc .
+ Nguyễn Tất Thành ra đi từ đâu ? trên + Ngày 5 -6 -1911 , Nguyễn Tất Thành
con tầu nào , vào ngày nào? với cái tên mới – V ăn Ba- đã ra đi tìm
( G iáo viên viết sẵn các câu hỏi vào đường cứu nước mới trên con tàu Đô
phiếu học tập giao cho từng nhóm ) đốc La-tu-sơ-tờ-rê-vin .
- Giáo viên tổ chức cho học sinh các - H ọc sinh báo cáo kết quả thảo luận :
nhóm báo cáo kết quả thảo luận :
+ Giáo viên cử 1 học sinh làm chủ tọa , + 1 học sinh làm chủ tọa .
yêu cầu điều kiển các bạn báo cáo kết
quả thảo luận .
+ Giáo viên theo dõi , làm trọng tài cho + Học sinh cả lớp lần lượt báo cáo theo
học sinh . nội dung từng câu hỏi dưới sự chủ trì
- Giáo viên theo dõi, nhận xét kết quả của chủ tọa .3
làm việc của học sinh .
- G iáo viên kết luận : Năm 1911, với
lòng yêu nước, thương dân, Nguyễn Tất
Thành đã từ cảng Nhà Rồng quyết chi ra
đi tìm đ ường cứu nước.
- 2 học sinh đọc phần nội dung cần ghi - 2 học sinh lần lượt đọc thành tiếng cho
nhớ trong sách giáo khoa trang 15. cả lớp nghe .
III . Củng cố - dặn dò : ( 3 ’)
 Qua bài học, em thấy Bác Hồ là người như thế nào?
 Nếu không có với Bác Hồ ra đi tìm đ ường cứu nước, thì nước ta sẽ như thế
nào?
 Giáo viên tổng kết : Sau khi rời cảng Nhà Rồng. Bác đã bôn ba nhiều năm ở
Pháp , Anh, Đ ức, Châu Phi, Châu Mĩ …làm nhiều nghề như : quét tuyết,
làm vườn, phục vụ khách sạn … và cuối cùng Người cũng tìm ra con đường
cứu nước đúng đắn . Chúng ta sẽ tìm hiểu về con đường cứu nước của
Người qua bài sau.
 Nhận xét tiết học .
 Về học bài và chuẩn bị b ài sau.
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản