Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

Chia sẻ: abcdef_22

A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, học sinh biết :  Xô viết nghệ tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931 .  Nhân dân 1 số địa phương ở Nghệ tĩnh đã đấu tranh giành chính quyền làm chủ thôn xã ,xây dựng cuộc sống mới văn minh , tiến bộ . B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Bản đồ Việt Nam .  Các hình minh họa SGK .  Phiếu học tập của học sinh . C . HOẠT ĐỘNG DẠY...

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

L ỊCH SỬ :
XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
 
A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Học xong bài này, học sinh biết :
 Xô viết nghệ tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam trong những
năm 1930 -1931 .
 Nhân dân 1 số địa phương ở Nghệ tĩnh đã đấu tranh giành chính quyền làm chủ
thôn xã ,xây d ựng cuộc sống mới văn minh , tiến bộ .
B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 Bản đồ Việt Nam .
 Các hình minh họa SGK .
 Phiếu học tập của học sinh .
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. K iểm tra bài cũ :
- G ọi học sinh lên bảng trả lời các câu - 3 học sinh lên lần lượt trả lời các câu
hỏi về nội dung bài trước . hỏi :
+ N êu những nét chính về hội nghị
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam .
+ Nêu ý nghĩa của việc Đảng cộng sản
Việt Nam ra đời .
+ Hội nghị thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam diễn ra vào ngày tháng năm
- Giáo viên nhận xét đánh giá . nào ?
II . Bài mới : ( 27’)
1. Giới thiệu :
- G iáo viên cho học sinh quan sát hình minh họa 1 trang 17 SGK và hỏi : Hãy mô
tả những gì em thấy trong tranh .
- Một số học sinh nêu trước lớp : Tranh vẽ hàng vạn người , tay cầm búa, liềm,
giáo , mác, cuốc, xẻng,… tiến về phía trước . Đi dầu là người cầm cờ .
- G iáo viên giới thiệu : Khí thế hừng hực mà chúng ta vừa cảm nhận được trong
tranh chính là khí thế của phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh ., phong trào cách mạng
lớn nhất những năm 1030- 1931 ở nước ta do Đảng lãnh dạo. Chúng ta cùng tìm
hiểu phong trào này qua bài học hôm nay .
2. Tinh thần cách mạng của nhân dân
Nghệ Tĩnh trong những năm 1930-
1931. ( Sự kiện 12-9-1930)
- G iáo viên treo bản đồ hành chính Việt - 1 học sinh lên bảng chỉ cho học sinh cả
Nam , yêu cầu học sinh tìm và chỉ vị trí lớp theo dõi .
của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh .
- G iáo viên giới thiệu : Đay chính là nơi
diễn ra đỉnh cao của phong trào cách
mạng Việt Nam những năm 1930-1931.
Nghệ – Tĩnh là tên gọi tắt của hai tỉnh
Nghệ An và Hà Tĩnh . Tại đây, ngày 12-

1
9-1030 đã diễn ra cuộc biểu tình lớn , đi
đầu cho phong trào đấu tranh của nhân
dân ta .
- G iáo viên yêu cầu : Dựa theo tranh - H ọc sinh làm việc theo cặp cùng đọc
minh họa và nội dung SGK em hãy SGK và thuật lại cho nhau nghe .
thuật lại cuộc biểu tình ngày 12 -9 -1930
ở Nghệ An .
- G iáo viên gọi học sinh trình bày trước - 1 học sinh trình bày trước lớp, học sinh
lớp . cả lớp theo dõi, nhận xét .
- G iáo viên bổ sung những ý học sinh - 1 học sinh khác rút kinh nghiệm từ bài
chưa nêu, sau đó yêu cầu 1 học sinh của bạn để trình bày lại trước lớp
khác trình bày lại .
- H ọc sinh cả lớp cùng thống nhất về các nội dung cần trình bày về cuộc biểu tình
ngày 12-9-1930 như sau :
N gày 12-9-1930 ,hàng vạn nông dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn ( N ghệ
An ) với cờ đỏ,búa liềm dẫn đầu kéo về thị xã Vinh. Đoàn người ngày càng đông
thêm, vừa đi vừa hô khẩu hiệu “ Đả đảo đế quốc !”; “ Đả đảo Nam Triều !” ; “ N hà
máy về tay thợ thuyền !”, “ Ruộng đất về tay dân cày !” Thực dân Pháp cho binh
lính đến dàn áp nhưng không ngăn được bước tiến của đoàn biểu tình . Chúng cho
máy bay nén bom vào đoàn người, làm hơn 200 người chết, hàng trăm người bị
thương.
Tức nước vỡ bờ, làn sóng đấu tranh càng lên mạnh . Suốt tháng 9 và tháng 1 0-
1930, nông dân tiếp tục nổi dậy đánh phá các huyện lị, đồn điền, nhà ga, công
sở,… Những kẻ đứng đầu chính quyền thôn xã sợ hãi bỏ trốn, hoặc đầu hàng .
- G iáo viên hỏi : Cuộc biểu tình ngày 12 - H ọc sinh nêu : N hân dân có tinh thần
-9 -1930 đã cho thấy tinh thần đấu tranh đấu tranh cao ,quyết tâm đánh đuổi thực
của nhân dân Nghệ An –Hà Tĩnh như dân Pháp và bè lũ tay sai . Cho dù chúng
thế nào? đàn áp dã man, dùng máy bay ném bom,
nhiều người chết, người bị thương
nhưng không thể làm lung lạc ý chí
chiến đấu của nhân dân .
.
- G iáo viên kết luận : Đảng ta vừa ra đời đã đưa phong trào cách mạng bùng lên ở
một số địa phương, trong đó có phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao , Phong
trào này làm nên những đổi mới ở làng quê Nghệ – Tĩnh những năm 1930-1931 ,
hãy tìm hiểu điều này ở phần tiếp theo.
3. Những chuyển biến mới ở nơi nhân
dân Nghệ Tĩnh giành được chính
quyền cách mạng .
- G iáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá - 1 học sinh nêu : Hình minh họa người
nhân . N êu nội dung của hình minh họa nông dân Hà Tĩnh được cày trên thửa
ruộng do chính quyền Xô viết chia cho
2
trong những năm 1930-1931 .
- G iáo viên hỏi : Sống dưới ách đô hộ - H ọ sống dưới ách đô hộ của thực dân
của thực dân Pháp, người nông dân có Pháp, người nông dân không có ruộng,
ruộng đất không ? họ phải làm cho ai ? phải cày thuê, cuốc mướn cho địa chủ,
thực dân hay bỏ làng đi làm việc khác .


2
- G iáo viên nêu : N hững năm 1930-
1931 , ở những nơi nhân dân giành
được chính quyền cách mạng, ruộng đất
của địa chủ bị tịch thu chia cho nông
dân . Ngoài đ iểm mới này, chính quyền
Xô viết Nghệ – Tĩnh còn tạo cho làng
quê ở một số nơi có những đổi mới gì ?
- Nêu những đặc điểm mới ở những - H ọc sinh làm việc cá nhân,tự đọc sách
nơi nhân dân giành được chính quyền và thực hiện yêu cầu. 1 HS lên ghi các
cách mạng ? điểm mới mình tìm được lên bảng lớp .
-Giáo viên gọi học sinh nhận xét, bổ - Cả lớp bổ sung ý kiến và đi đến thống
sung ý kiến cho bạn làm bài trên bảng . nhất : Những năm 1930-1931,trong các
thôn xã ở Nghệ – Tĩnh có chính quyền
Xô viết được diễn ra rất nhiều điểm mới
như :
+ Không hề xảy ra trộm cắp .
+ Các hủ tục lạc hậu như mê tín dị đoan
bị bãi bỏ, tệ nạn cờ bạc cũng bị đả phá .
+ Các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ.
+Nhân dân được nghe giải thích chính
sách và được bàn bạc công việc
chung…
- G iáo viên hỏi : Khi giành được sống - H ọc sinh nêu : N gười dân ai cùng thấy
dưới chính quyền Xô viết, nhân dân ta phấn khởi,thoát khỏi ách nô lệ và trở
có cảm nghĩ gì ? thành người chủ thôn xóm .
- G iáo viên kết luận : Trước thành công của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh bọn đế
quốc, phong kiến vô cùng hoảng sợ, chúng đã đ àn áp phong trào hết sức dã man .
Chúng điều thêm lính về đàn áp, triệt hạ làng xóm . Hàng nghìn Đ ảng viên cộng
sản và chiến sỹ yêu nước bị tù đ ầy hoặc bị giết . Đến giữa năm 1931 , phong trào
lắng xuống . Mặc dù vậy , phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã tạo ra 1 dấu ấn lớn
trong lịch sử cách mạng Việt Nam và có ý nghĩa hết sức to lớn .
4. Ý nghĩa của phong trào Xô viết
Nghệ - Tĩnh .
- G iáo viên yêu cầu học sinh cả lớp - 2 học sinh ngồi cạnh nhau trao đổi với
cùng trao đổi và nêu ý nghĩa của phong nhau và nêu ý kiến .
- 1 học sinh nêu ý kiến trước lớp, học
trào .
sinh cả lớp theo dõi , bổ sung ý kiến đi
đến thống nhất :
+ Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh nói lên + Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh cho
điều gì về tinh thần đấu tranh và khả thấy tinh thần dũng cảm của nhân dân
năng làm cách mạng của nhân dân ta ? ta, sự thành công bước đầu cho thấy
nhân dân hoàn toàn có thể làm cách
mạng thành công .
+ Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh có tác +Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh đã
dụng gì đến phong trào cách mạng cả kích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của
nước ? nhân dân ta .


3
- G iáo viên kết luận ý nghĩa của phong
trào Xô viết Nghệ – Tĩnh như trên .
III . Củng cố - dặn dò : ( 3 ’)
 Giáo viên giới thiệu Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh là phong trào đấu
tranh lớn nhất của nhân dân ta trong những năm 1930-1931 d ưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng Sản Đông Dương ( Từ tháng 10-1930, Đ ảng Cộng sản Việt
Nam đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương cho phù hợp với nhiệm vụ
quốc tế giao cho ) . Đã có nhiều áng thơ, văn hay viết về phong trào này .
Chúng ta cùng nghe một đoạn thơ viết về phong trào này :
Than ôi nước mất nhà xiêu
Thế không chịu nổi liệu mà tính mau !
Kìa Bến Thủy đứng đàu dậy trước .
Nọ Thanh Chương tiếp bước, bước lên
Nam Đần, Nghi Lộc, Hưng Nguyên
Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi
Không có lẽ ta ngồ i chịu chết
Phải cùng nhau c ương quyết một phen
Tổng này xã nọ kết liên
Ta hò ta hét thét lên thử nào
Trên sóng cả cờ đào phất thẳng
Dưới đất bằng giấy trắng tung ra
G iữa thành m ột trận xông pha
Bên kia đạn sắt, bên ta gan vàng .
 Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cảm nghĩ về bài thơ .
 Nhận xét tiết học .
 Dặn học sinh : V ề học b ài và tìm hiểu thêm về phong trào Xô viết Nghệ
Tĩnh . Chuẩn bị bài sau .
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản