GIÁO ÁN: Luyện từ và câu - Danh từ chung và danh từ riêng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
292
lượt xem
43
download

GIÁO ÁN: Luyện từ và câu - Danh từ chung và danh từ riêng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiểu học - Luyện từ và câu - Danh từ chung và danh từ riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN: Luyện từ và câu - Danh từ chung và danh từ riêng

  1. LUY N T VÀ CÂU DANH T CHUNG VÀ DANH T RIÊNG (Ti t 11 ) I-M c tiêu: -Phân bi t ư c danh t chung và danh t riêng d a trên d u hi u v ý nghĩa khái quát c a chúng . -Bi t cách vi t hoa danh t riêng trong th c t . -V n d ng vào khi vi t văn ,khi t c u có danh t riêng . II- dùng h c t p: -B n ò t nhiên VN (có sông C u Long) ,tranh nh vua Lê L i. -Gi y kh to k s n 2 c t danh t chung và danh t riêng. -Bài 1 ph n nh n xét vi t s n trên b ng l p. III-Ho t ng d y và h c: T Giáo viên H c sinh G
  2. 1-Bài cũ: -G i 1hs lên b ng -1 hs lên b ng th c hi n yêu c u. tr l i câu h i: -2 hs c bài . Danh t là gì? Cho ví d > -Hs tr l i: -Y/c hs c o n +Vua Hùng,sáng, trưa, bóng, n ng, văn vi t v con v t chân ,ch n này, dân , qu , bánh chưng , và tìm các danh t bánh gi y. có trong an văn ó. -Y/c hs tìm các danh t trong o n -2hs c thành ti ng. thơ sau: -Th o lu n tìm t . Vua Hùng m t sáng i săn. a- sông b- C u Long. Trưa tròn bóng c-vua d- Lê L i. n ng ngh chân ch n này. -1 hs c . Dân dâng m t qu xôi y. -Th o lu n c p ôi.
  3. Bánh chưng m y c p ,bánh gi y m y -Hs tr l i: ôi. +Sông: Tên chung ch nh ng dòng -Nh n xét ,ghi sông ch y tương i l n, trên ó i m. thuy n ,bè i l i ư c. 2-Bài m i; +C u Long: tên riêng c a m t dòng 2.1-Gi i thi u: sông có chín nhánh ng b ng sông C u Long. -Gv ghi lên b ng. +Vua: Tên chung ch ngư i ng u 2.1-Tìm hi u ví d : nhà nư c phong ki n. Bài 1 ; +Lê L i: Tên riêng ch v vua m u -G i hs c y/c và nhà h u Lê. n i dung. -Hs l ng nghe. -Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi và tìm t úng. -1 hs c thành ti ng . -Nh n xét và gi i -Th o lu n thao nhóm ôi. thi u b ng b n t +Tên chung ch dòng nư c ch y nhiên VN (Gv v a tương i l n: sông không vi t hoa.Tên nói v a ch vào b n riêng ch m t dòng sông c th : C u m t s sông như Long ư c vi t hoa. sông C u Long và
  4. gi i thi u vua Lê +Tên chung ch ngư i ng u nhà L i. nư c phong ki n vua không vi t hoa. Tên riêng ch m t v vua c th Lê L i Bài2 : ư c vi t hoa. -Y/c hs c . -Hs l ng nghe. -Y/c hs trao ic p +Danh t chung là tên m t lo i s v t; ôi , tr l i câu h i.. sông ,núi ,vua , cô giáo ,h c sinh… +Danh t riêng là tên riêng c a m t s -G i hs tr l i , các v t :sông H ng , sông Thu B n, núi hs khác nh n xét , Thái Sơn ,Cô Loan. b sung. +Danh t riêng luôn luôn ư c vi t hoa. -2 -3 hs c thành ti ng ghi nh . -Nh ng t ch tên chung c a m t lo i s v t như sông , vua ư c g i là -2 hs c thành ti ng . danh t chung. -Th o lu n theo nhóm 6. -Nh ng tên riêng - i di n nhóm trình bày.. l p b sung. c a m t v t nh t nh như C u Long -Hs ch a bài. , Lê L i g i là danh
  5. t riêng. Danh t Danh t -Bài 3: chung riêng -G i hs c yêu Núi Chung /Lam c u. /dòng/sông/d /Thiên /Nh n -Y/c hs th o lu n ãy/ / Trác / i c p ôi và tr l i m t/sông/ánh Hu /Bác H . câu h i. /n ng / ư ng /dãy /nhà / -G i hs tr l i, hs trái /ph i / khác nh n xét , b gi a /trư c. sung. -Danh t riêng ch +Vì:” dãy” là t chung ch nh ng núi ngư i , a danh c n i ti p li n nhau. th luôn luôn ph i +Ví “Thiên Nh n” là tên riêng c a m t vi t hoa. dãy núi nên ư c vi t hoa. 2.3 Ghi nh ; -1 hs c yêu c u. -H i :+Th nào là - Vi t hoa tên b n vào v bài t p danh t chung , danh t riêng? Cho -3 hs lên b ng vi t. ví d . - L p nh n xét bài trên b ng. +Khi vi t danh t
  6. riêng c n lưu ý i u -Hs tr l i. gì? -L p l ng nghe. -G i vài hs c ghi nh -nh c hs c th m thu c ngay ghi nh t i l p. +Danh t chung là tên c a m t lo i s v t. +Danh t riêng là tên riêng c a m t s v t . Danh t riêng luôn luôn ư c vi t hoa. 2.4 -Luy n t p: Bài 1: -Y/c hs c y/c và n i dung . -Phát phi u h c t p cho t ng nhóm. -Y/c hs th o lu n theo nhóm 6 vi t
  7. vào phi u. -Y/c nhóm nào xong trư c dán phi u lên b ng , các nhóm khác nh n xét ,b sung. -Gv k t lu n có phi u úng. -H i : +T i sao em x p t dãy vào danh t chung? +Vì sao t Thiên Nh n ư c x p vào danh t riêng? -Nh n xét ,tuyên dương nh ng hs tr l i úng. Bài 2; -Y/c hs c yêu c u. -Y/c hs t làm bài.
  8. Y/c 1 hs lên b ng làm. -G i hs nh n xét bài c a b n trên b ng. -H i; +H và tên các b n y là danh t chung hay danh t riêng? Vì sao? -Gv nh c hs luôn luôn vi t hoa tên ngư i, tên a danh, tên ngư i vi t hoa c h và tên m. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà h c bài và vi t vào v : 10 dabnh t chung ch v t 10 danh t riêng ch ngư i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản