giáo án mần non-lớp lá

Chia sẻ: hatram_123

Mục đích yêu cầu: -Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện, nhớ các nhân vật và các tình tiết trong câu chuyện. - Trẻ thể hiện các hành động của nhân vật trong câu chuyện - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, ngôn ngữ diễn cảm - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm, biết trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc. - Phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo thông qua việc thể hiện bài hát qua các âm thanh của nhạc cụ. ...

Nội dung Text: giáo án mần non-lớp lá

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com

Ch i m: Th gi i ng v t
tài: Ban nh c r ng xanh
L p : Lá

I. M c ích yêu c u:
-Tr l ng nghe và hi u n i dung câu chuy n, nh các nhân v t và các tình
ti t trong câu chuy n.
- Tr th hi n các hành ng c a nhân v t trong câu chuy n
- Phát tri n ngôn ng m ch l c, ngôn ng di n c m
- Phát tri n kh năng làm vi c theo nhóm, bi t trình bày ý tư ng c a mình
m t cách rõ ràng, m ch l c.
- Phát tri n trí tư ng tư ng, sáng t o thông qua vi c th hi n bài hát qua các
âm thanh c a nh c c .
II. Chu n b :
- R i truy n: Nh ng ngh sĩ r ng xanh. Trang ph c cho các nhóm nhân v t,
mũ th , công, áo công, mũ h a mi…
- b ng có 4 b c tranh: Công, Th c m kèn, àn..., H a Mi bên ngoài có dán
gi y che (trên gi y có ánh s tương ng v i lá thăm tr b c), thăm cho tr
b c thăm.
- Băng, ĩa CD các bài hát thi u nhi ch i m th gi i ng v t (nh c không
l i)
III. Ho t ng:
ng 1: K chuy n: Nh ng ngh sĩ c a r ng xanh.
1. Ho t
Cô k chuy n: nh ng ngh sĩ r ng xanh (l n 1, k b ng r i)
àm tho i: trong r ng xanh có nh ng ngh sĩ nào?
Con hãy k tên các ngh sĩ và tài c a h ?
T i sao ba ngh sĩ c a r ng xanh l i không di n v i nhau n a?
M i ngh sĩ di n riêng l có ư c khán gi ng h không?
Khán gi xem ã nói gì?
Ai ã làm cho 3 ngh sĩ: Công, Th , H a Mi hi u ra và cùng bi u di n
v i nhau?
Ho t ng 2: K chuy n l n 2: K chuy n sáng t o:
Chi tr làm 4 nhóm: m t nhóm óng vai Th , m t nhóm óng vai Công và
m t nhóm óng vai H a mi. Nhóm còn l i óng vai khán gi .
Cô óng vai bác voi và d n truy n.
M i nhóm dư i s d n truy n c a cô ch n trang ph c và th hi n vai di n
c a mình.
àm tho i:
T i sao m i ngh sĩ bi u di n thì không hay?

Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
T i sao ph i bi u di n cùng nhau?
Các nhóm th o lu n v bài h c t câu chuy n?
Theo con t tên cho câu chuy n là gì?
Ho t ng 3: Nh ng ngh sĩ tài ba
Chia tr thành 4 nhóm, m i nhóm ch n m t i di n lên b c thăm. Sau khi
b c thăm xong, cô l n lư c m các ô có ch s tương ng v i lá thăm c a
tr xem nhóm tr óng vai gì?
Tr nh n vai và v góc ch n d ng c bi u di n thích h p.
Cô là nh c trư ng, cô ch n m t s bài hát không l i, khi cô b t ĩa, cho ch
nh nhóm nào, nhóm ó s th hi n bài hát theo nh c c ho c nhân v t
mình m nh n
Vi d : tr nhóm àn s bi u hi n bài hát theo ti ng àn, nhóm Công s
múa…
k t thúc
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản