Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Chia sẻ: abcdef_20

. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu + Nước sạch rất cần thiết với cuộc sống của con người. Nước dùng trong sinh hoạt (ăn uống ...) dùng trong lao động sản xuất. Nhưng nguồn nước không phải là vô tận. Vì thế chúng ta cần phải biết sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. 2.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu

+ Nước sạch rất cần thiết với cuộc sống của con người. Nước dùng

trong sinh hoạt (ăn uống ...) dùng trong lao động sản xuất. Nhưng

nguồn nước không phải là vô tận. Vì thế chúng ta cần phải biết sử

dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

2. Thái độ:

+ Quý trọng nguồn nước, có ý thức sử dụng tiết kiệm và bảo vệ

nguồn nước. Tán thành, học tập những người biết tiết kiệm và bảo

vệ nguồn nước. Không đồng ý với những người lãng phí và làm ô

nhiễm nguồn nước.

3. Hành vi:

+ Thực hành tiết kiệm nước, vệ sinh nguồn nước.

+ Tham gia vào các hoạt động, phong trào tiết kiệm nước ở địa

phương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
+ 4 trang/ảnh chụp cảnh sử dụng nước (ở miền núi, đồng bằng hay

miền biển).

+ Tranh, bảng phụ, giấy khổ to, bút dạ ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.

Tiết 1.

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Nước sạch rất cần thiết với sức khỏe

Với đời sống của con người.

+ Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm + Học sinh chia nhóm, nhận tranh

về 4 bức ảnh (tranh) được phát. và thảo luận trả lời câu hỏi.

+ Hỏi: Đưa tranh/ảnh và yêu cầu Tranh 1. Nước sử dụng dùng để

học sinh nêu nội dung từng bức tắm, giặt.

tranh/ảnh đó. Tranh 2. Nước dùng trong trồng

trọt, chăn nuôi.

Tranh 3. Nước dùng để ăn uống.

Tranh 4. nước ở ao, hồ điều hòa

+ Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm không khí.
để trả lời câu hỏi: + Đại diện nhóm trình bày các

1. Tranh/ảnh vẽ cảnh ở đâu? (miền nhóm khác nhận xét, bổ sung.

 Nước được sử dụng ở mọi nơi
núi, miền biển hay đồng bằng ... ).

2. Trong mỗi tranh, em thấy con (miền núi, đồng bằng và cả miền

người đang dùng nước để làm gì? biển).

3. Theo em nước dùng để làm gì?  Nước được dùng để ăn uống, để

Nó có vai trò như thế nào đối với sản xuất...

đời sống con người?

+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung và  Nước có vai trò rất quan trọng

kết luận. và cần thiết để duy trì sự sống, sức

khỏe cho con người.

Họat động 2: Cần phải tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

+ Treo 4 bức tranh lên bảng. + Quan sát tranh trên bảng.

Tranh 1. Đất ruộng nứt nẻ vì thiếu

nước.

Tranh 2. Nước sông đen đặc và đầy

rác bẩn.
Tranh 3. Em bé uống nước bẩn bị

đau bung. + Các nhóm thảo luận và trả lời.

Tranh 4. Em bé vặn vòi nước 1.

 Vẽ cánh đồng nứt nẻ vì bị thiếu
nhưng không có nước.

+ Yêu cầu học sinh thảo luận và trả nước.

 Vẽ dòng sông nước rất bẩn do
lời:

có nhiều rác rưởi.

1. Bức tranh vẽ gì? Tại sao lại thế?  Vẽ em bé bị đau bụng do u61ng

phải nước bẩn.

 Vẽ em bé lấy nước nhưng

không có vì nước đã hết.

2. Để có nước sạch dùng phải biết

tiết kiệm và giữ sạch nước.

+ Đại diện nhóm trình bày, các

2. Để có được nước sạch để dùng nhóm khác nhận xét, bổ sung.

chúng ta phải làm gì?

3. Khi mở vòi nước, nếu không có
nước, em cần phải làm gì? Vì sao?

Nhận xét và kết luận:

+ Ở tranh 1, 4 không có nước để sử

dụng trong lao động và sinh hoạt vì

nước đã hết hoặc không có đủ.

+ Ở tranh 2,3 do nước bị bẩn dẫn

đến ảnh hưởng đến sức khỏe của

con người. + Học sinh lắng nghe và ghi nhớ.

+ Nước không phải là vô tận mà dễ

bị cạn kiệt và dễ ô nhiễm làm ảnh

hưởng đến sức khỏe con người.

Kết luận: Để có nước sạch và sử

dụng lâu dài, chúng ta phải biết tiết

kiệm, dùng nước đúng mục đích và

phải biết bảo vệ và giữ sạch nguồn

nước.

Hoạt động 3: Thế nào là sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.
+ Yêu cầu học sinh làm việc theo + Từng cặp học sinh nhận ohiếu

cặp, phát cho mỗi cặp 1 phiếu bài bài tập, cùng nhau thảo luận làm

tập yêu cầu thảo luận và hoàn bài tập trong phiếu.

thành phiếu. Nối hành vi ở cốt A

ứng với nội dung ở cột B sao cho

thích hợp. Cột B.

 Tiết kiệm nước.
Cột A

1. Tắm rửa cho lợn, chó, trâu bò ở

cạnh giếng nước ăn, bể nước ăn.

 Ô nhiễm nước.
2. Đổ rác ở bờ ao, bờ hồ.

3. Nước thải ở nhà máy, bệnh viện

cần phải được xử lý.

4. Vứt xác chuột chết, con vật chết  Bảo vệ nguồn nước.

xuống ao.

5. Vứt vỏ chai đựng thuốc bảo vệ

thực vật vào thùng rác, cho rác vào  Lãng phí nước.

đúng nơi qui định.
6. Để vòi nước chảy tràn bể. + Học sinh chia đội, cử thành viên

7. Dùng nước xong, khóa ngay vòi đội chơi và thực hiện chơi. Các học

lại. sinh khác theo dõi, nhận xét và bổ

8. Tận dụng nước sinh hoạt để tưới sung.

cây.

+ Tổ chức chia học sinh thành 2

đội, các đội cử 5 người lên chơi trò

chơi tiếp sức gắn/vẽ mũi tên nối

các hành vi phù hợp từ cột A sang

cột B.

Kết luận:

+ Hành vi 1,2,4  làm ô nhiễm

nước.

+ Hành vi 3,5  Bảo vệ nguồn

nước.

+ Hành vi 6  Làm lãng phí nước.

+ Hành vi 7,8  là thực hiện tiết
kiệm nước.

Vứt rác đúng nơi qui định và sử

dụng nước đúng mục đích là thực

hiện tiết kiệm và bảo vệ nguồn

nước. Chúng ta phải ủng hộ và

thực hiện tiết kiệm nước để sử

dụng lâu dài về sau, đồng thời bảo

vệ nguồn nước để giữ gìn sức

khỏe.

Cần phê phán và ngăn chặn

hành vi làm ô nhiễm và lãng phí

nước.
Hướng dẫn thực hành

Yêu cầu học sinh về nhà quan sát, tìm hiểu thực tế sử dụng nước ở

nơi mình ở và điền vào phiếu điều tra.

Phiếu điều tra. Hãy quan sát ngồn nước nơi em đang sinh sống và cho

biết:

1. Nước ở đó đang thiếu, thừa hay đủ? Biểu hiện như thế nào?

2. Nước ở đó sạch hay bị ô nhiễm? Biểu hiện như thế nào?

3. Hãy liệt kê những hành vi mà em quan sát được vào bảng sau.

Những hành vi Những biểu hiện Những hành vi Những việc làm

thực hiện tiết lãng phí nước bảo vệ nguồn gây ô nhiễm

kiệm nước nước nguồn nước.
Thứ ngày năm 200
tháng

Tiết 2

Hoạt động 1: Trình bày kết quả điều tra.

+ Yc học sinh căn cứ vào phiếu + Chia nhòm, nhận 4 tờ báo cáo.
điều tra của mình để điền vào bảng Học sinh lần lượt viết lại kết quả từ

báo cáo nhóm. Phát cho mỗi nhóm phiếu điều tra của mình vào bảng

4 bảng báo cáo có nội dung: báo cáo của nhóm (ý nào trùng rồi

Bảng 1. Những việc làm tiết kiệm thì thôi không viết lại).

nước ở nơi em sống.

Bảng 2. Những việc làm gây lãng

phí nước.

Bảng 3. Những việc làm bảo vệ

nguồn nước nơi em sống.

Bảng 4. Những việc làm gây ô

nhiễn nguồn nước. + Dán kết quả của nhóm vào đúng

+ Yêu cầu các nhóm lên dán thành nhóm trên bảng và nộp phiếu điều

4 nhóm ở trên bảng và yêu cầu học tra cho giáo viên.

sinh nộp các phiếu điều tra cá

nhân.

- Nhóm 1. Tiết kiệm nước.

(là bảng liệt kê những việc làm tiết
kiệm nước của các nhóm).

- Nhóm 2. Lãng phí nước.

- Nhóm 3. Bảo vệ nguồn nước.

- Nhóm 4. Gây ô nhiễm nguồn + Dưa trên kết quả chung tự rút ra

nước. nhận xét.

+ Giúp học sinh nhận ra nhận xét

chung về nguồn nước nơi em sống

đ4a được sử dụng tiết kiệm hay

còn lãng phí, nguồn nước được bảo + Vài học sinh trả lời.

vệ hay ô nhiễm.

+ Yêu cầu học sinh hãy nêu một

vài việc các em có thể làm để tiết + 12 học sinh nhắc lại.

kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.

Kết luận: Chúng ta phải thực hiện

tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn

nước để bảo vệ và duy trì sức khỏe

cuộc sống của chúng ta.
Hoạt động 2: Xử lý tình huống.

Yêu cầu học sinh các nhóm thảo + Các nhóm thảo luận tìm giải đáp

luận tim cách xử lý tình huống và cho từng trường hợp.

sắm vai thể hiện. Tình huống 1. Em giải thích cho

Tình huống 1. Em và nam cùng Nam rằng làm như thế sẽ làm cho

nhau đi dọc bờ suối. Bỗ Nam dừng những người ở phía dưới nguồn

lại, nhặt một vỏ hộp thuốc sâu phải dùng nước ô nhiễm. Như thế

quẳng xuông1 sông cho nó trôi bập là không tốt, em sẽ cùng Nam vớt

bềnh, Nam còn nói: “Nước sạch ở hộp đó lên và vứt vào thùng rác

đây chẳng bao giờ bị bẩn đâu, chỗ (nếu không em có thể làm một

này bị bẩn rồi sẽ trôi đi chỗ khác, mình và nhờ cô giáo nhắc nhở bạn

chẳng việc gì phải lo”. Trong Nam).

trường hợp đó em sẽ làm gì?

Tình huống 2. Mai và An đang Tình huống 2. Em sẽ dừng lại xem

đi trên đường phố thì phát hiện một chỗ rò rỉ to hay nhỏ, nếu nhỏ tạm

chỗ ống nước sạch bị rò rỉ. Nước thời em nhờ người khác bịt lại rồi

chảy ra khá nhiều và nhanh. Mai đi báo người thợ sửa chữa, hoặc
định dừng lại xem xét thì An cau em có thể nhờ người khác ngay.

lại: “Oâi dào, nước này chẳng cạn Em sẽ giải thích cho bạn An nghe

được dâu, cậu lo làm gì cho mệt”. về sự cần thiết phải tiết kiệm nước

Nếu em là Mai em sẽ làm gì? để bạn cùng thực hiện.

+ Yêu cầu học sinh trình bày cách + Một vài nhóm lên sắm vai thể

xử lý. hiện tình huống và cách giải quyết

của nhóm.

Kết luận: Nước sạch có thể bị cạn + Các nhóm khác nhận xét, bổ

và hết. Nước bẩn có thể ảnh hưởng sung.

đến sức khỏe. Do đó chúng ta phải

tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

Phê phán hành vi tiêu cực, ủng hộ

và thực hiện bảo vệ nguồn nước.

Nước là một trong những nguồn

sống của chúng ta, vì thế tiết kiệm

và bảo vệ nước tức là bảo vệ và

duy trì sự sống trên trái đất.
RÚT KINH NGHIệM TIếT DạY :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản