Giáo án môn hóa lớp 10 chương trình cơ bản

Chia sẻ: chilinhhoa07

Tham khảo tài liệu 'giáo án môn hóa lớp 10 chương trình cơ bản', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án môn hóa lớp 10 chương trình cơ bản

ÔN TẬP ĐẦU NĂM
Tiết 1-2:
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Khái niệm về nguyên tử,cấu tạo nguyên tử
-Nguyên tố hoá học, hoá trị của nguyên tố
-Định luật bảo toàn khối lượng, mol, dA/B
-Dung dịch ( C%, CM )
-Sự phân loại các chất vô cơ
-Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học ( chu kì ,nhóm)
*Học sinh vận dụng : -Xác định được tổng số P,n,e….,hoá trị của nguyên tố.
-Tính n,m,d,C%, CM ,cấu tạo của nguyên tử các nguyên tố.
II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn.
III- Chuẩn Bị:
Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…
*Giáo viên:
*Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dư giờ (nếu có)
2.Bài cũ:
*Tiết 1: (0 phút)
*Tiết 2: (10 phút) –Hãy nêu cấu tạo nguyên tử, Phân biệt nguyên tử và nguyên tố?
Na có Z= 11+ ; A=23 => Xác định: n=? e=?
BT1:
Fe có A= 56 ; 30n =>Xác định số P =? e =?
BT2: -Tính hoá trị của nguyên tố C trong hợp chất: CH4 , CO , CO2 , H2CO3
-Hãy viết sơ đồ chuyển đổi m, V và lương chất?
BT3: Hãy tính khối lượng của hỗn hợp gồm có 33,0 lít CO2 ;11,2 lít CO và
5,5 lít N2 ( V đo ở ĐKTC)
ÔN TẬP ĐẦU NĂM
3.Bài Mới :

Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
*Hoạt động 1: -Trình -Nguyên tử H có hạt nhân 1.NGUYÊN TỬ:
bày cấu tạo nguyên tử mang điện tích 1+ ; 1e ở lớp -Nguyên tử gồm có hạt
vỏ mang điện tích 1- nhân mang điện tích
hiđro?
dương ; ở lớp vỏ có 1
-GV HD: do me Electron (e) có điện
tích 1- ; me rất nhỏ; e gần
nhân bị hút mạnh hơn e
xa nhân


*Hoạt động 2: Nguyên - HS: do me mH2 = m0,5*2 = 1 (g)
gam nước thu được m -Ptpư: - Có phản ứng hoá học:
gam dung dịch NaOH và Na + H2Oà NaOH + ½ H2 A + B à C+ D
giải phóng 11,2 lít H2 =>mNaOH = mNa + mH2O – mH2 =>mA + mB = mC + mD
(đktc).Hãy tìm: = 23+18-1 = 40 (g)
m(gam)dung dịch NaOH
*Hoạt động 6: Hãy tính -Vh2 = VO2 + V N2 5.MOL (n)
V(đktc) của hỗn hợp khí-VO2 = 22,4 * n = 22,4 * -n = m/M
gồm có 6,4 (g) khí O2 và
6,4/32 -n = V/22,4
- n = A/N (N= 6*1023
22,4 (g) khí N2 ? -V N2 = 22,4 * n = 22,4 *
nguyên tử hoặc phân tử)
22,4/28
=>Vh2 =
*Hoạt động 7:Hãy 6.TỈ KHỐI CỦA CHẤT
*dH2/N2 =MH2/MN2 = 2/28 H2 nhẹ hơn N2
tính : KHÍ:
*dH2/N2 =? *dNH3/N2 =M NH3/MN2 dA/B = MA / MB
*dNH3/N2 =? = 17/28 MA = dA/B *MB
->NH3 nhẹ hơn N2 ->dA/B cho biết khí A
*dSO2/kk=?
nặmg hay nhẹ hơn khí B
*dSO2/kk= MSO2 /MKK
bao nhiêu lần
= 64/29 >1
->SO2 nặng hơn kkhí (MKK = 29)
*Hoạt động 8: Hãy viết *C% = mct*100 /mdd 7.DUNG DỊCH:
CT tính C% và CM ; Từ = n*m*100/V*D (nồng độ *C% = mct*100 /mdd
đó, nêu tên các đại %) = n*m*100/V*D
lượng trong Ct? *CM = n/V (nồng độ mol/lít) *CM = n/V
*Hoạt động 9: Hãy nêu -Oxit bazơ:CaO, Na2O, 8.SỰ PHÂN LOẠI CÁC
Vd về: HỢP CHẤT VÔ CƠ
K2O….
Oxit bazơ, Oxit axit, -Oxit: ->Oxit bazơ
-Oxit axit : SO2 , SO3 ,
Axit, Bazơ,Muối ? CO2… ->Oxit axit
-GV: KL+O2 àoxitbazơ -Axit: HCl, H2SO4… -Axit
-Bazơ: NaOH, Cu(OH)2…. -Bazơ
+ H2Oà Bazơ
-Muối: NaCl, K2CO3…. -Muối
PK+O2 àoxit axit+
H2Oà Axit

*Hoạt động 10: nguyên 9.BẢNG TUẦN HOÀN
a.Z=12->A = 24 ,là Mg;Có
tố A trong BTH có Z= 12 CÁC NGUYÊN TỐ
12P,12n
a.Cho biết cấu tạo của b.A thuộc nhóm IIA ,có tính HOÁ HỌC
nguyên tố A=? khử mạnh a. Ô nguyên tố: Cho biết
b.Tính chất hoá học cơ c.Tính KL (tính khử) số Z ; kí hiệu hoá học,
bản của nguyên tố A? tên nguyên tố , nguyên tử
-Trong chu kì:
c.So sánh tính chất hoá khối của nguyên tố
Na>Mg>Al>Si>P>S>Cl
học của nguyên tố A với b.Chu kì: = số lớp e
-Trong nhóm:
các nguyên tố đứng trên -Trong chu kì: từ trái sang
Be Là chùm hạt mang điện
tích âm(vì tia âm cực lệch
về phía điện cực dương)
b.Khối lượng và điện tích
của electron.
-me =9,1094*10-
31
kg=0,00055u
-qe =-1,602*10-19C = 1- =
-eo

*Hoạt động 2: -Nguyên tử trung hoà về 2.Sự tìm ra hạt nhân
-GV mô tả TN trong điện ,số đvđt dương của nguyên tử
SGK.Kết quả TN nói lên hạt nhân đúng bằng số e -Nguyên tử có cấu tạo
điều gì? quay xung quanh hạt nhân rỗng, phần mang điện
dương là hạt nhân.Xung
quanh hạt nhân có các e
tạo nên vỏ nguyên tử
-Vì me A = 7 CT: A = Z + n->n = A -Z
*Hoạt động 3: -Nguyên tử có cùng Z thì có II-NGUYÊN TỐ HOÁ
-Tính chất hoá học chung tính chất hoá học . HỌC:
của nguyên tố phụ -ĐN nguyên tố hoá học:là 1.ĐN: Nguyên tố hoá học là
thuộc vào đặc điểm những nguyên tử có cùng những nguyên tử có cùng
gì? đthn đthn
-Nguyên tử có cùng Z - VD:Tất cả những nguyên VD: Tất cả những nguyên
thì có chung tính chất tử có cùng số đvđthn là 7 tử có cùng số đvđthn là 8
hoá học không? đều thuộc nguyên tố đều thuộc nguyên tố
-ĐN nguyên tố hoá Nitơ.Chúng có 7P và 7e Oxi.Chúng có 8P và 8e
học? VD?
*Hoạt động 4: -ĐTHN kí hiệu là Z+, Số 2.SỐ HIỆU NGUYÊN TỬ
-ĐTHN kí hiệu là gì? đvđt hạt nhân kí hiệu là Z (Z):
=>Số đvđt hạt nhân kí -Nếu có ĐTHN của 1 -Là số đvđt hạt nhân
hiệu là gì? nguyên tố hoá học là 9+, thì nguyên tử của 1 nguyên tố .
-Nếu có ĐTHN của 1 số đvđt hạt nhân là 9 - > Đó
nguyên tố hoá học là là nguyên tố hoá học Flo(F).
9+ thì số đvđt hạt
nhân là bao nhiêu?Đó
là nguyên tố hoá học
gì?
*Hoạt động 5: 3.KÍ HIỆU NGUYÊN TỬ:
-Hãy viết kí hiệu XZ : X là kí hiệu
A

nguyên tử của nguyên 39 23
Na11 ; 19 F9 ; 127 I55
K19 ; nguyên tử của nguyên tố
tố: K, Na, F, I? hoá học
A: Số khối
Z: Số hiệu nguyên
tử
(Z = P = Số tt)
*Hoạt động 6: III-ĐỒNG VỊ:
1 2 3
H1 H1 H1
-Hãy tính số P, số n -Đồng vị của cùng 1 nguyên
P 1 1 1
của proti, đơteri, triti tố hoá học là những nguyên
n 0 1 2
theo các kí hiệu tử có cùng số Proton nhưng
- Nhận xét: khác nhau n,
nguyên tử sau: khác nhau về số nơtron,do
cùng P -> Cùng 1 nguyên tố
đó số khối A của chúng
1
H1 ; 2H1 ; 3H1 hoá học, khác số n nên là
-Từ đó rút ra nhận khác nhau.
đồng vị của nhau.
xét? VD:
Clo có 2 đồng vị là : 35 Cl17
và 37 Cl17
*Hoạt động 7: -Nguyên tử khối của 1 IV-NGUYÊN TỬ KHỐI
-Nguyên tử khối là gì? nguyên tử cho biết khối VÀ KHỐI LƯỢNG
nếu me rất nhỏ thì lượng của nguyên tử đó NGUYÊN TỬ TRUNG
khối lượng nguyên tử nặng gấp bao nhiêu lần đơn BÌNHCỦA CÁC
có bằng khối lượng vị khối lượng nguyên tử. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
hạt nhân không? 1.Nguyên tử khối:Nguyên
-Do me có tìm được
nào? và 37 Cl17 (chjếm 24,23%)
đồng vị thứ 2 ,cụ thể:
-Hãy tìm A Cl =?
-Cho A ,Tìm % đồng vị?
aX + bY A Cl =
Ta có: A = 75,77 * 35 + 24,23 * 37
100
Bài ra cho a%-> b= 100-a 100
aX + bY =35,5
-> A = VD2: Cho A Cu =63,54
100
aX + (100 − a )Y  Tìm % 65Cu29 ? 63Cu29
= ?
100
-Gọi% Cu29 là x thì %63Cu29
65
100( A − Y )
là 100-x
a=
(X −Y ) 65 x + 63(100 − x)
=63,54
100
=>x = 27% =% 65Cu29
%63Cu29 = 100-27 = 73%


4.Củng Cố: -ĐTHN Z+ ; Số đvđt hạt nhân Z
-Số khối A: A = Z + n (Z = Số P = Số tt) ; Z số hiệu nguyên tử
-Kí hiệu nguyên tử : A XZ
-KN: Đồng vị , Nguyên tố hoá học; Cách tính nguyên tử khối TB
5.Dặn Dò: -VN học bài và làm BT trong SGK trang 13-14
-Đọc phần tư liệu Trang 14- 15
*Chuẩn bị Bài 3: LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
(1) Thành phần cấu tạo nguyên tử; Số khối , nguyên tử khối , nguyên tố hoá học,
Số hiệu nguyên tử,kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối TB
(2)Xác định số e, P, n và nguyên tử khối khi biết kí hiệu nguyên tử
(3)Xác định nguyên tử khối TB của nguyên tố hoá học
BÀI 3: LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN
Tiết 6:
TỬ
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Thành phần cấu tạo nguyên tử; Số khối , nguyên tử khối ,
nguyên tố hoá học, Số hiệu nguyên tử,kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối
TB
*Học sinh vận dụng : -Xác định số e, P, n và nguyên tử khối khi biết kí hiệu
nguyên tử
-Xác định nguyên tử khối TB của nguyên tố hoá học
II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn.
III- Chuẩn Bị:
Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Nhắc nhở HS học kĩ bài 2
*Giáo viên:
*Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi đến
lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút):- Trình bày bảng 1- trang 8
BÀI 3: LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
:3.Bài mới:

Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
*Hoạt động 1:Nguyên tử HS:-Nguyên tử được tạo nên bởi e A-KIẾN THỨC CẦN NẮM
có thành phần cấu tạo như và hạt nhân. VỮNG
thế nào? 1.Nguyên tử được tạo nên bởi
me = 9,1094*10-31kg ; qe = 1-
-Hãy dựa vào bảng 1-> Viết e và hạt nhân.Hạt nhân được
mP = 1,6726*10-27kg ; qp = 1+
tạo nên bởi Proton và nơtron.
mn = 1,6748*10-27kg ; qn = 0
: me ,mP ,mn , qe, qp, qn=?
Vd: Kí hiệu nguyên tử sau -Z = 20= Số P= Số e me = 9,1094*10-31kg ; qe = 1-
đây cho biết điều gì? mP = 1,6726*10-27kg ; qp = 1+
A= Z + n = 40=>n = 40 -20=20
-Nguyên tử khối của Ca là 40
40
mn = 1,6748*10-27kg ; qn = 0
Ca 20
*Hoạt động 2: 2.Trong nguyên tử ,số đvđt
-Viết Ct tính số khối A? hạt nhân Z = Số Proton = Số
-Trong nguyên tử ,số đvđt A = Z + n = P + n (Z=P=e) electron.
hạt nhân Z = Số Proton ?Số A = Z + n = P + n (Z=P=e)
electron?

*Hoạt động 3:Củng cố các 3.Số hiệu nguyên tử Z và số
kiến thức nguyên tố hoá khối A đặc trưng cho nguyên
học, đồng vị , nguyên tử tử
khối TB của nguyên tố hoá -Kí hiệu nguyên tử: A XZ
học?
*Hoạt động 4: B-BÀI TẬP:
+)m7 e = 7*9,1094*10-31kg
-GV gọi HS lên bảng làm =0,0064*10-24 g Bài 1:Tính mN =?
m 7P = 7*1,6726*10-27kg
BT 1 me
-Tỉ số: =?
=11,7082*10-24 g mn
m 7n = 7*1,6748*10-27kg
= 11,7236*10-24 g
me
=0,00027
mn

*Hoạt động 5: Bài 2:Biết :
* AK=
39 * 93.258 + 40 * 0,012 + 41 * 6,730
-GV gọi HS lên bảng làm 39
K19 (93,258 %) ; 40K19 (0,012
%) ; 41K19 (6,730 %)
BT 2 100
-Tìm A K = ?
=39,135

4.Củng cố:
-me , mP ,mn ; qe , qP , qn
aX + bY
- A=
100
A
- XZ =>A = P +n = Z + n (P = e = Z) => n = A + Z
5.Dặn Dò:
HS xem trước BÀI 4: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
+Chuẩn bị câu hỏi: (1) e chuyển động như thế nào trong nguyên tử ?
(2) Cấu tạo vỏ nguyên tử ? Thế nào là lớp? phân lớp? Mỗi lớp
tối đa bao nhiêu e?BÀI 4 : CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
Tiết 7-8:

I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Trong nguyên tử ,e chuyển động quanh hạt nhân tạo nên vỏ
nguyên tử
-Cấu tạo vỏ nguyên tử : lớp, phân lớp e.Số e trong lớp, phân lớp.
*Học sinh vận dụng để phân biệt: -Lớp e và phân lớp e ; Số e tối đa trong 1 lớp,1
phân lớp
II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn -Thảo luận
III- Chuẩn Bị:
Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Nhắc nhở HS học kĩ bài 2
*Giáo viên:
*Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi đến
lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút):
*Tiết 7:Nguyên tử X có tông số hạt P,n,e là 82. Biết số hạt mang điện nhiều hơn
số hạt không mang điện là 22. Hãy tìm số khối A?
*Tiết 8: Nêu sự chuyển động của các e trong nguyên tử? Lớp e và phân lớp e?
BÀI 4 : CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
:3.Bài mới:
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: I.SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA
HS:
-Các e chuyển động rất nhanh xung CÁC ELECTRON TRONG
-GV treo hình 1.6 (sgk) và
hướng dẫn HS đọc sgk để quanh hạt nhân nguyên tử không NGUYÊN TỬ.
rút ra các kết luận: theo những quỹ đạo xác định tạo -Các e chuyển động rất nhanh
nên vỏ nguyên tử. xung quanh hạt nhân nguyên
-Số e ở vỏ nguyên tử = Số Proton tử không theo những quỹ đạo
trong hạt nhân nguyên tử = Số thứ xác định tạo nên vỏ nguyên
tự Z của nguyên tử nguyên tố đó tử.
-Số e ở vỏ nguyên tử = Số
trong BTH
Proton trong hạt nhân nguyên
tử = Số thứ tự Z của nguyên
tử nguyên tố đó trong BTH

Hoạt động 2: II.LỚP ELECTRON VÀ
-GV: Các e được phân bố -Ở trạng thái cơ bản, các e lần PHÂN LỚP ELECTRON
xung quanh hạt nhân theo lượt chiếm các mức năng lượng từ 1.Lớp electron:
quy luật nào? thấp đến cao. -Ở trạng thái cơ bản, các e
lần lượt chiếm các mức năng
-GV: Cho HS cùng nghiên
cứu sgk để cùng rút ra nhận lượng từ thấp đến cao.
-Các e trên cùng 1 lớp có mức
xét.
*Lưu ý: Số thứ tự Z của E gần bằng nhau
nguyên tử nguyên tố đó Lớp(n 1 2 3 4 ….
)
trong BTH=số e ở lớp vỏ
Tên K L M N ….
nguyên tử.
lớp
->Các e được sắp xếp thành
từng bước.
Hoạt động 3: 2.Phân lớp electron:
-Kí hiệu: Bằng chữ cái thường -Kí hiệu: Bằng chữ cái
Gv: Cho HS cùng nghiên
cứu sgk để các em biết thường s,p,d,f
s,p,d,f
được qui ước. -Các e trên cùng 1 lớp có mức E = -Các e trên cùng 1 lớp có mức
nhau. E = nhau.
Lớp thứ 1(n=1)K: 1s Lớp thứ 1(n=1)K: 1s
Lớp thứ 2(n=2)L: 2s 2p Lớp thứ 2(n=2)L: 2s 2p
Lớp thứ 3(n=3)M: 3s 3p 3d Lớp thứ 3(n=3)M: 3s 3p 3d….

Hoạt động 4: III.SỐ ELECTRON TỐI ĐA
- Phân lớp s chứa tối đa 2e (ns2) TRONG 1 LỚP, 1 PHÂN
Gv: Cho HS cùng nghiên
cứu sgk để các em biết - Phân lớp p chứa tối đa 6e (np6) LỚP:
được qui ước. - Phân lớp d chứa tối đa 10e (nd10) - Phân lớp s chứa tối đa 2e
- Phân lớp f chứa tối đa 14e (nf14) (ns2)
- Phân lớp p chứa tối đa 6e
*Nếu có n lớp e->Số e tối đa là : (np6)
- Phân lớp d chứa tối đa 10e
2n2
(nd10)
- Phân lớp f chứa tối đa 14e
(nf14)
*Nếu có n lớp e->Số e tối đa
là : 2n2
BTVN:Viết cấu tạo nguyên
tử N và Mg.Sắp xếp e vào các
lớp của nguyên tử.

4.Củng cố: -Ngày nay, cấu tạo vỏ nguyên tử như thế nào?
-Vỏ e cấu tạo thành lớp và phân lớp
-Số e tối đa trong 1 lớp và phân lớp
5.Dặn dò: - HS làm hết BT trong sgk Trang 22
-Chuẩn bị Bài 5: CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ
(1) Sự sắp xếp các e trong vỏ nguyên tử các nguyên tố như thế nào?
(2) Cấu hình e của nguyên tử là gì? Cách viết cấu hình e của nguyên tử?
(3) Đặc điểm của lớp e ngoài cùng?
BÀI 5 : CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ
Tiết 9:

I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Qui luật sắp xếp các e trong vỏ nguyên tử của nguyên tố
*Học sinh vận dụng để phân biệt: Viết cấu hình e nguyên tử của 20 nguyên tố
đầu.
II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn -Thảo luận
III- Chuẩn Bị:
Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Nhắc nhở HS học kĩ bài 4
*Giáo viên:
*Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi đến
lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút): BT 6 Trang 22 (SGK)
BÀI 5 : CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ
:3.Bài mới:

Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: I.THỨ TỰ CÁC MỨC NĂNG
GV: Treo bảng sơ đồ phân -Các e trong nguyên tử ở trạng thái LƯỢNG TRONG NGUYÊN
bố mức năng lượng của cơ bản lần lượt chiếm các mức TỬ.
các lớp và phân lớp; năng lượng từ thấp đến cao (E4s < -Các e trong nguyên tử ở trạng
Hướng dẫn cho HS biết thái cơ bản lần lượt chiếm các
E3d )
các qui luật. *Thứ tự sắp xếp: mức năng lượng từ thấp đến
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…… cao (E4s < E3d )
*Thứ tự sắp xếp:
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s……
Hoạt động 2: II. CẤU HÌNH ELECTRON
CỦA NGUYÊN TỬ
GV:
-Treo bảng cấu hình e 1.Cấu hình electron của
nguyên tử của 20 nguyên nguyên tử: Biểu diễn sự phân
tố đầu. bố e trên các phân lớp thuộc các
-Có mấy cách viết cấu *Có 2 cách viết cấu hình e nguyên lớp khác nhau
hình e nguyên tử? Cho VD? tử: *Có 2 cách viết cấu hình e
+Cách 1: Viết cấu hình e nguyên nguyên tử:
tử dựa trên năng lượng: +Cách 1: Viết cấu hình e
nguyên tử dựa trên năng lượng:
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s……
+Cách 2: Viết cấu hình e nguyên 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s……
tử dựa theo lớp: Vd: Mg (Z=12): 1s22s22p63s2
Cu(Z=29):1s22s22p63s23p64s23d9
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5s……
BT: Viết cấu hình e nguyên -Na(Z=11):1s22s22p63s1 +Cách 2: Viết cấu hình e
tử dựa trên năng lượng của -Ca(Z=20):1s22s22p63s23p64s2 nguyên tử dựa theo lớp:
nguyên tố: Na, Ca, O, S , Cl -O(Z=8):1s22s22p4 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5s……
-S(Z=16):1s22s22p63s23p4 Vd:Fe(Z=26):1s22s22p63s23p63d8
-Cl(Z=17):1s22s22p63s23p5

Hoạt động 3: 2.Cấu hình electron nguyên tử
GV: đưa ra 1 số VD trong của 20 nguyên tố đầu.
cấu hình e của 20 nguyên H(Z=1):1s1
tố đầu. He(Z=2):1s2
->HS về nhà tự học các Li (Z=3):1s22s1
nguyên tố còn lại. .
.
.
.
Ca (Z=20):1s22s22p63s23p64s2

Hoạt động 4: 3.Đặc điểm của lớp electron
-Gv cho HS nghiên cứu ngoài cùng.
bảng trên để tìm xem -Nguyên tử có 8 e ngoài cùng
nguyên tử chỉ có thể có tối (trừ He)là khí hiếm à Không
đa bao nhiêu e ở lớp vỏ tham gia vào phản ứng hoá học.
ngoài cùng? -Nguyên tử có 1,2,3 e ở lớp
-GV: cho HS tìm những -Na ,K :có 1 e ở lớp vỏ ngoài cùng ngoài cùng là KLà Có khả
-Mg: có 2 e ở lớp vỏ ngoài cùng
KL: Na,Mg,Al,K có bao năng nhường e.
nhiêu e ở lớp vỏ ngoài -Al: có 3 e ở lớp vỏ ngoài cùng -Nguyên tử có 4,5,6 e ở lớp
cùng? ngoài cùng là PKà Có khả
-GV: cho HS tìm những -N, P: có 5e ở lớp vỏ ngoài cùng năng nhận e.
-O,S : có 6 e ở lớp vỏ ngoài cùng
PK: N, O, F. P, S, Cl có bao
nhiêu e ở lớp vỏ ngoài -F,Cl : có 7 e ở lớp vỏ ngoài cùng
cùng?


4.Củng cố: -Cách viết cấu hình electron của nguyên tố
-Biết được cấu hình electron thì có thể dự đoán được loại nguyên tố.
5.Dặn dò: - HS làm hết BT trong sgk Trang 27-28
-Chuẩn bị Bài 6: LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ ELECTRON CỦA
NGUYÊN TỬ
(1) Cấu tạo vỏ nguyên tử? Thế nào là lớp? Phân lớp?
(2) Các mức E của lớp và phânlớp?.Số e tối đa trong 1 lớp, 1 phân lớp?
(3) Viết cấu hình e của nguyên tử?==> Tính chất hoá học đặc trưng của
nguyên tố?LUYỆN TẬP
BÀI 6 :
Tiết 10-11:
CẤU TẠO VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ

I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Cấu tạo vỏ nguyên tử. Thế nào là lớp? Phân lớp?
- Các mức E của lớp và phânlớp.Số e tối đa trong 1 lớp, 1 phân lớp.
-Viết cấu hình e của nguyên tử==> Tính chất hoá học đặc trưng của nguyên
tố?
*Học sinh vận dụng : Viết cấu hình e nguyên tử của 20 nguyên tố đầu.Từ cấu hình
e è Tính chất hoá học tiêu biểu của nguyên tố
II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn -Thảo luận
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Nhắc nhở HS học kĩ bài 5 và lam BT
trang 30 trước khi đến lớp.
*Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi
đến lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút):
Tiết 10:Viết cấu hình e của nguyên tử nguyên tố K, Ca , Al.Từ đó nêu tính chất
hoá học đặc trưng của nguyên tử các nguyên tố đó?
Tiết 11: -Về mặt E, các e như thế nào thì được xếp vào cùng 1 lớp, 1 phânlớp?
-Số e tối đa lớp n là bao nhiêu?
-Số e tối đa ở mỗi phân lớp là bao nhiêu?
LUYỆN TẬP
:3.Bài mới: BÀI 6 :
CẤU TẠO VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ

Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: A.KIẾN THỨC CẦN NẮM
HS:
GV: -Về mặt E, những e -Những e có E gần bằng nhau VỮNG:
như thế nào thì được xếp được xếp cùng 1 lớp ,những e có E -Những e có E gần bằng nhau
vào cùng 1 lớp?cùng 1 phân bằng nhau được xếp cùng 1 phân được xếp cùng 1 lớp
lớp? lớp -Những e có E bằng nhau
được xếp cùng 1 phân lớp

Hoạt động 2: -Là 2n2 -Có n lớp e àSố e tối đa =2n2
-Số e tối đa ở lớp n là
baonhiêu?
Hoạt động 3: -Phân lớp s,p,d,f có tối đa lần lượt -Phân lớp s có tối đa là 2e
-Số e tối đa ở mỗi phân lớp -Phân lớp p có tối đa là 6e
là 2e , 6e,10e, 14e
-Phân lớp d có tối đa là 10e
là baonhiêu?
-Phân lớp f có tối đa là 14e

Hoạt động 4: -Ở TTCB,các e lần lượt
-Mức E của các lớp, các -Ở TTCB,các e lần lượt chiếm E chiếm E từ thấp đến cao.
phân lớp được xếp theo thứ từ thấp đến cao. -Có 2 cách viết cấu hình e:
tự như thế nào? -Có 2 cách viết cấu hình e: ->Viết cấu hình e theo năng
-Có mấy cách viết cấu hình ->Viết cấu hình e theo năng lượng lượng
->Viết cấu hình e theo lớp ->Viết cấu hình e theo lớp
e?

Hoạt động 5: *KL có1,2,3e ở lớp ngoài cùng -Nguyên tử có 1,2,3e ở lớp
-Số e ngoài cùng của nguyên ngoài cùng là KL
àtính chất hoá học đặc trưng là
tử các nguyên tố cho biết -Nguyên tử có 5,6,7e ở lớp
tính khử (dễ cho e)
những tính chất hoá học gì ngoài cùng là PK
*PK có 5,6,7e ở lớp ngoài cùng
của nguyên tử nguyên tố đó? -Nguyên tử có 8e (trừ He) ở
àtính chất hoá học đặc trưng là
lớp ngoài cùng là KH
tính oxi hoá (dễ nhận e)
-Nguyên tử có 4e ở lớp ngoài
cùng vừa là KL,vừa là PK.
*KL có tính chất hoá học đặc
trưng là tính khử (dễ cho e)
*PK có tính chất hoá học đặc
trưng là tính oxi hoá (dễ nhận
e)

Hoạt động 6: B.BÀI TẬP:
GV tổ chức cho HS cùng -Các e thuộc lớp K liên kết với hạt Bài 2:Các e thuộc lớp K hay
nhân chặt chẽ hơn Vì gần hạt nhân lớp L liên kết với hạt nhân
làm BT .
hơn và mức năng lượng thấp hơn. chặt chẽ hơn?Vì sao?

Hoạt động 7: -Cấu hình e: Bài 4: Vỏ của nguyên tử có
20 e.Hỏi:
Ca (Z=20):1s22s22p63s23p64s2
GV HD:
-Viết cấu hình e? a.Nguyên tử đó có 4 lớp e a.Nguyên tử đó có bao nhiêu
b.Lớp ngoài cùng có 2 e. lớp e?
-Từ cấu hình è số lớp e,số
c.Nguyên tố đó là KL. b.Lớp ngoài cùng có bao nhiêu
e lớp ngoài cùng.
e?
c.Nguyên tố đó là KL hay PK?

Hoạt động 8: Bài 5: Cho biết số e tối đa
-2s có tối đa là 2e(2s2) của các phân lớp sau:
GV:
-ns có tối đa là 2e (ns2) -3pcó tối đa là 6e(3p6) a.2s
-npcó tối đa là 6e (np6) -4s có tối đa là 2e(4s2) b.3p
-nd có tối đa là 10e (nd10) -3d có tối đa là 10e(3d10) c.4s
d.3d

Hoạt động 9: Bài 6: P(Z=15)1s22s22p63s23p3
Gv :gọi HS lên bảng làm BT a.Nguyên tử P có15 e Hỏi:a.Nguyên tử P có bao
b.Số hiệu nguyên tử của P =15
6 nhiêu e?
c.Lớp thứ 3 có mức E cao nhất b.Số hiệu nguyên tử của P là
d.Có 3 lớp e, Cấu hình e theo lớp : bao nhiêu?
c.Lớp e nào có mức E cao
2,8,5
e.P là nguyên tố PK vì có 5e ở lớp nhất?
d.Có bao nhiêu lớp e, mỗi lớp
ngoài cùng.
có bao nhiêu e?
e.P là nguyên tố KL hay PK?

Hoạt động 10: a.2 nguyên tố có số e ngoài cùng là Bài 9: Cho biết tên, kí hiệu,
Gv :gọi HS lên bảng làm tối đa là: He và Ne Số hiệu nguyên tủ của:
b.2 nguyên tố có 1 e ở lớp ngoài a.2 nguyên tố có số e ngoài
BT9
cùng là tối đa.
cùng là: Na và K
c.2 nguyên tố có 7 e ở lớp ngoài b.2 nguyên tố có 1 e ở lớp
cùng là: F và Cl ngoài cùng
c.2 nguyên tố có 7 e ở lớp
ngoài cùng.


4.Củng cố: :-Cấu tạo vỏ nguyên tử. Thế nào là lớp? Phân lớp?
- Các mức E của lớp và phânlớp.Số e tối đa trong 1 lớp, 1 phân lớp.
-Viết cấu hình e của nguyên tử==> Tính chất hoá học đặc trưng của nguyên
tố?
-Cách viết cấu hình electron của nguyên tố
-Biết được cấu hình electron thì có thể dự đoán được loại nguyên tố.
5.Dặn dò: HS tự ông tập ở nhà ; Tiết sau kiểm tra 1 tiếtCHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ
Tiết 13-14:
HOÁ HỌC - ĐỊNH LUÂT TUẦN HOÀN.
BÀI 7- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ
HỌC
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hoá học vào BTH
-Cấu tạo của BTH
*Học sinh vận dụng : Dựa vào các dữ liệu ghi trong ô và vị trí của ô trong BTH.Suy
ra được các thong tin về thành phần nguyên tử của nguyên tố nằm trong ô.
II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn -Thảo luận
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Chuẩn bị BTH các nguyên tố hoá học,
chân dung Men-đê-lê-ép
*Học sinh: Soạn bài mới trước khi đến lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút):
*Tiết 13: Viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố sau: O, S, K, Ne.Từ đó:
a.Xác định e lớp vỏ ngoài cùng-> KL,PK, KH?
b.Xác định cấu hình e lớp vỏ ngoài cùng?
*Tiết 14: Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH? Cho VD về ô nguyên
tố? (KL , PK , KH).Nêu các dữ liệu ghi trong ô?
3.Bài mới: BÀI 7 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ
HỌC
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: I.NGUYÊN TẮC SẮP XẾP
-HS: quan sát bài giảng.Và trả CÁC NGUYÊN TỐ TRONG
-GV cho HS nhìn vào BTH.
Lần lượt giới thiệu nguyên lời có 3 nguyên tắc: BẢNG TUẦN HOÀN.
tắc kèm theo thí dụ minh àCác nguyên tố được sắp xếp *Có 3 nguyên tắc:
hoạ để HS hiểu và ghi nhớ. theo chiều tăng dần của điện àCác nguyên tố được sắp xếp
-GV rút ra KL: tích hạt nhân nguyên tử. theo chiều tăng dần của điện tích
àCác nguyên tố có cùgn số lớp hạt nhân nguyên tử.
e trong nguyên tử được xếp àCác nguyên tố có cùgn số lớp e
trong nguyên tử được xếp thành 1
thành 1 hàng (chu kì)
àCác ngưyên tố có số e hoá trị hàng (chu kì)
trong nguyên tử như nhau được àCác ngưyên tố có số e hoá trị
xếp thành 1 cột (Nhóm). trong nguyên tử như nhau được
xếp thành 1 cột (Nhóm).
Hoạt động 2: II.CẤU TẠO CỦA BẢNG
-GV: giới thiệu cho hS biết TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN
13 26,98
các dữ liệu được ghi trong ô TỐ HOÁ HỌC.
Al 1,61
nguyên tố như: Z, kí hiệu 1.Ô nguyên tố:
Nhôm -Số thứ tự của ô nguyên tố đúng
hoá học ,tên nguyên tố , A ,
[Ne]3s23p1 bằng số hiệu nguyên tử của
ĐAĐ, cấu hình e, số oxi +3 nguyên tố đó.
hoá.
-GV đề nghị HS xem
BTH.Yêu cầu HS chọn 1
nguyên tố để trình bày lên
bảng.
Hoạt động 3: 2.Chu kì:
-Số thứ tự của chu kì =Số lớp e -Là dãy các nguyên tố mà nguyên
-GV chỉ vào vị trí từng chu trong nguyên tử. tử của chúng có cùng số lớp e,
kì trên BTH và nêu rõ đặc được xếp theo chiều ĐTHN
điểm của chu kì nguyên tử tăng dần.
-GV khái quát từ chu kì 1- -BTH gồm 7 chu kì (đánh số từ 1-
-Chu kì 2 ,gồm 8 nguyên tố:
>chu kì 7. >7)
*Lưu ý: Chu kì 2 và chu kì 3 Số thứ tự của chu kì =Số lớp e
Nguyên Li Be ….. Ne
->Có những đặc điểm cơ tố. trong nguyên tử
bản mà HS sẽ phải sử dụng -Nguyên tử các nguyên tố này -Chu kì 1,2,3 được gọi là chu kì
nhiều. có 2 lớp e: Lớp K (2e) và lớp L n hỏ
-Chu kì 4,5,6 được gọi là chu kì
(8e).
lớn (chu kì 7 chưa hoàn thành)
-Chu kì nào cũng bắt đầu bằng 1
KL kiềm và kết thúc bằng 1 khí
hiếm.( Trừ chu kì đặc biệt)

Hoạt động 4: 3.Nhóm nguyên tố:
-Gv chỉ vào vị trí từng nhóm -Có 2 loại nhóm: Nhóm A và -Là tập hợp các nguyên tố mà
trên BTH và nêu rõ đặc Nhóm B (có 16 cột nguyên tử có cấu hình e tương tự
điểm của nhóm. nhau;Do đó có tính chất hoá học
gần giống nhau và được xếp
thành 1 cột.
-Có 2 loại nhóm: Nhóm A và
Nhóm B (có 16 cột)

Hoạt động 5: a.Nhóm A:
-Gv chỉ vào vị trí Nhóm A -Số thứ tự của nhóm A = Số e -Được đánh số la mã: IA ,IIA,IIIA
trên BTH và nêu rõ đặc hoá trị ….VIIIA.
điểm của nhóm. ->Nhóm A có cả nguyên tố Số thứ tự của nhóm A = Số e
thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn. hoá trị
->Nhóm A có cả nguyên tố thuộc
chu kì nhỏ và chu kì lớn.

Hoạt động 6: -Nhóm B chỉ gồm các nguyên b.Nhóm B:
-Gv chỉ vào vị trí Nhóm B tố của các chu kì lớn Số thứ tự đánh bằng chữ số la mã
trên BTH và nêu rõ đặc -Từ IIIBàVIIIB rồi mới tới IB ,từ IIIBàVIIIB rồi mới tới IB ,IIB.
điểm của nhóm. -Nhóm B chỉ gồm các nguyên tố
,IIB
của các chu kì lớn.Các nguyên tố
của nhóm B được gọi là nguyên
tố chuyển tiếp.

4.Củng cố:
*Tiết 13: Phần I và II. à Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trogn BTH (có 3
nguyên tắc).
à Các đặc điểm của chu kì (từ chu kì 1-> chu kì 7)
*Tiết 14: GV cũng cố toàn bộ bài học .Nhấn mạnh đặc điểm của nhóm A.
-Nhóm IA: KL kiềm (Li à Fr)
-Nhóm IIA: KL kiềm thổ (Be à Ra)
-Nhóm IIIA: Từ (B à Te)
-Nhóm VA ,VIA,VIIA: Có tính oxi hoá.
5.Dặn dò: Về nhà làm BT SGK trang 35.
*Chuẩn bị BÀI 8: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON
NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
(1)Cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố hoá học có sự biến đổi tuần
hoàn không?
(2) Số e lớp ngoài cùng có quyết định tính chất hoá học của các nguyên tố
thuộc nhóm A ?


BÀI 8 - SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH
Tiết 15:
ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố hoá học có sự biến
đổi tuần hoàn .
- Số e lớp ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của các
nguyên tố thuộc nhóm A .
*Học sinh vận dụng : -Nhìn vào vị trí của các nguyên tố thuộc nhóm A -> Số e hoá
trị của nó.Từ đó, dự đoán được tính chất của nguyên tố.
->Giải thích sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố.
II-Phương Pháp: Chia bài dạy thành 2 phần .trong mỗi phần ,dạy xen kẽ lí thuyết
và sửa BT trên lớp.
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Chuẩn bị Bảng cấu hình e lớp ngoài
cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A (Bảng 5, sgk Trang 38)
*Học sinh: Soạn bài mới trước khi đến lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút): Viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố : Li, N, F, Ne. Từ đó,
xác định cấu hình e lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trên.Xác định e
ở lớp vỏ ngoài cùng của các nguyên tố đó.
3.Bài mới:
BÀI 8 - SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON
NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: -Xét cấu hình e nguyên tử của I.SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN
-Gv:chỉ vào bảng 5-Trang 38 các nguyên tố lần lượt qua các CẤU HÌNH ELECTRON
và phát vấn: NGUYÊN TỬ CỦA CÁC
chu kì 2,3,4,5,6,7 .
-Xét cấu hình e nguyên tử -Nhận xét : Số e lớp ngoài cùng NGUYÊN TỐ .
của các nguyên tố lần lượt của nguyên tử các nguyên -Xét cấu hình electron nguyên tử
tốđược lặp đi lặp lại.Ta nói: của các nguyên tố nhóm A qua
qua các chu kì 2,3,4,5,6,7
,em có nhận xét gì về sự chúng biến đổi 1 cách tuần các chu kì.Ta thấy, số e lớp ngoài
biến thiên của số e lớp cùng của nguyên tử các nguyên
hoàn
ngoài cùng của nguyên tử tốđược lặp đi lặp lại.Ta nói:
các nguyên tố trong nhóm chúng biến đổi 1 cách tuần hoàn.
-Như thế,sự biến đổi tuần hoàn
A?
cấu hình e lớp ngoài cùng của
nguyên tử các nguyên tố khi
ĐTHN tăng dần chính là nguyên
nhân của sự biến đổi 1 cách tuần
hoàn.

Hoạt động 2: -Các nguyên tố thuộc cùng 1 II.CẤU HÌNH ELECTRON
-GV và HS dựa vào bảng 5- nhóm A có cùng số e ngoài NGUYÊN TỬ CỦA CÁC
Trang 38 và thảo luận các cùng ,tức là có cùng số e hoá NGUYÊN TỐ NHÓM A.
câu hỏi sau: trị.Chính sự giống nhau về cấu 1.Cấu hình electron ngoài cùng
-Nhận xét gì về số e ngoài hình e ngoài cùng của nguyên của nguyên tử các nguyên tố
cùng của nguyên tử các tử là nguyên nhân của sự giống nhóm A.
nguyên tố trong cùng 1 nhóm nhau về tính chất hoá học của -Các nguyên tố thuộc cùng 1
các nguyên tố nhóm A. nhóm A có cùng số e ngoài cùng
A?
-Từ số e ngoài cùng của -Từ số e ngoài cùng của nguyên ,tức là có cùng số e hoá trị.
nguyên tử các nguyên tố tử các nguyên tố trong cùng 1 -Chính sự giống nhau về cấu hình
nhóm A cho biết : e ngoài cùng của nguyên tử là
trong cùng 1 nhóm A cho
biết dữ liệu gì? ->sự giống nhau về tính chất nguyên nhân của sự giống nhau
-Từ số e hoá trị có xác định hoá học của các nguyên tố về tính chất hoá học của các
được loại nguyên tố không? nguyên tố nhóm A.
nhóm A.
->Số e hoá trị. Số TT của nhóm = Số e ngoài
-Từ số e hoá trị có xác định cùng = Số e hoá trị
được loại nguyên tố : -Nguyên tố s thuộc nhóm IA,IIA.
->Nguyên tố s thuộc nhóm -Nguyên tố p thuộc nhóm
IA,IIA. IIIAàVIIIA.
->Nguyên tố p thuộc nhóm
IIIAàVIIIA

Hoạt động 3: 2.Một số nhóm A tiêu biểu.
-Tên nhóm VIIIA :Nhóm khí
-Tên nhóm VIIIA ? Gồm bao hiếm a.Nhóm VIIIA (Nhóm khí hiếm)
nhiêu nguyên tố? Tính chất - Gồm các nguyên *Gồm các nguyên tố:
hoá học đặc trưng?Cấu hình tố:He,Ne,Ar,Kr,Xe,Ra He,Ne,Ar,Kr,Xe,Ra
- Tính chất hoá học đặc -Cấu hình e chung:ns2np6 (Trừ
e chung?
trưng:không tham gia phản ứng He)
hoá học. -Hầu hết các khí hiếm không
-Cấu hình e chung:ns2np6 (Trừ tham gia phản ứng hoá học.
He)
Hoạt động 4: -Tên nhóm IA :Kim Loại kiềm. b.Nhóm IA (Nhóm Kim Loại
-Tên nhóm IA ? Gồm bao -Gồm các nguyên kiềm)
nhiêu nguyên tố? Tính chất tố:Li,Na,K,Rb,Cs,Fr* *Gồm các nguyên tố:
hoá học đặc trưng?Cấu hình - Tính chất hoá học đặc Li,Na,K,Rb,Cs,Fr*
trưng:tính khử mạnh. -Cấu hình e chung: ns1 (Dễ
e chung?
-Cấu hình e chung:ns1 nhường 1 e để đạt cấu trúc bền
-Gv gọi Hs lên bảng viết *PTPƯ: vững của khí hiếm)
ptpư khi cho Na,K tác dụng -Tính chất hoá học: tính khử
2Na + O2 à 2Na2O
với O2,Cl2,H2O. mạnh.
2K + O2 à 2K2O
->T/d với oxi tạo oxít bazơ
2Na + Cl2 à 2NaCl
->T/d với PK tạo muối
2K + Cl2 à 2KCl
->T/d với nuớc tạo hiđroxít +H2
2Na + 2H2O à 2NaOH + H2
2K + 2H2O à 2KOH + H2

Hoạt động 5: -Tên nhóm VIIA :Nhóm Halogen c.Nhóm VIIA (Nhóm Halogen)
-Tên nhóm VIIA ? Gồm bao -Gồm các nguyên *Gồm các nguyên tố:
nhiêu nguyên tố? Tính chất tố:F,Cl,Br,I,At* F,Cl,Br,I,At*
hoá học đặc trưng?Cấu hình - Tính chất hoá học đặc -Cấu hình e chung: ns2 np5 (Dễ
trưng:tính oxi hoá mạnh. nhận 1 e để đạt cấu trúc bền
e chung?
-Cấu hình e chung:ns2 np5 vững của khí hiếm)
-Gv gọi Hs lên bảng viết *PTPư: -Tính chất hoá học: tính oxi hoá
ptpư khi cho Cl2 tác dụng mạnh.
2Cl2 + O2à 2Cl2O
với O2 , Mg , H2. ->T/d với oxi tạo oxít axít
Mg + Cl2à MgCl2
->T/d với KL tạo muối
Cl2 + H2 à 2HCl
->T/d với H2 tạo hợp chất khí.


4.Củng cố: -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e nguyên tử các nguyên tố:
à Cấu hình e cũng được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì,do Z tăng-> Có sự
biến đổi tuần hoàn tính chất.
-Cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A (Số TT
của nhóm = Số e ngoài cùng = Số e hoá trị)
-1 số nhóm A tiêu biểu.(IA,IIA,VIIIA)
5.Dặn dò: -Về nhà làm BT 1-7 trang 41
-Chuẩn bị BÀI 9: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN.
(1)Thế nào là tính KL,tính PK của các nguyên tố? Sự biến đổi tuần hoàn
tính kL, tính PK?
(2) Khái niệm ĐAĐ ? Sự biến đổi tuần hoàn về ĐAĐ?
(3) Sự biến đổi tuần hoàn hoá trị cao nhất với oxi và hoá trị với hiđrô ?
(4) Sự biến thiên tính chất oxít và tính hiđroxit của các nguyên tố nhóm A?Tiết 16 -17:
BÀI 9 - SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN.

I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Thế nào là tính KL,tính PK của các nguyên tố? Sự biến đổi
tuần hoàn tính kL, tính PK.
- Khái niệm ĐAĐ ? Sự biến đổi tuần hoàn về ĐAĐ?
-Sự biến đổi tuần hoàn hoá trị cao nhất với oxi và hoá trị với hiđrô ?
- Sự biến thiên tính chất oxít và tính hiđroxit của các nguyên tố nhóm A
*Học sinh vận dụng :
->Vận dụng qui luật đã biết để nghiên cứu các bảng thống kê tính chất.Từ
đó, học được qui luật mới.
II-Phương Pháp: Diễn giảng- phát vấn - Thảo luận.
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…
*Học sinh: Soạn bài mới trước khi đến lớp và làm hết BT VN.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút):
Tiết 16 :Viết cấu hình e nguyên tử các nguyên tố Na, Cl .Từ đó:
-Suy ra cấu hình e ở lớp vỏ ngoài cùng
-Xác định vị trí của các nguyên tố trong BTH
Tiết 17: -Thế nào là tính KL, tính PK của các nguyên tố?
-Trình bày sự biến đổi tính chất trong 1 chu kì và 1 nhóm A?
-Khái niệm về ĐAĐ?
3.Bài mới:
BÀI 9 - SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN.
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt đông 1: *Tính KL: là tính chất của 1 I.TÍNH KIM LOẠI,TÍNH PHI
-Gv giải thích cho HS về nguyên tố mà nguyên tử của nó KIM:
dễ nhường e để trở thành ion *Tính KL: là tính chất của 1
tính Kl và tính PK.Sau đó,
Hs nghiên cứu SGK để cũng dương. nguyên tố mà nguyên tử của nó
cố 2 Khái niệm này cho *Tính PK: là tính chất của 1 dễ nhường e để trở thành ion
nguyên tố mà nguyên tử của nó dương. Nguyên tử càng dễ mất e
đúng.
dễ nhận e để trở thành ion âm. à tính KL càng mạnh.
*Tính PK: là tính chất của 1
nguyên tố mà nguyên tử của nó
dễ nhận e để trở thành ion âm.
Nguyên tử càng dễ thu e à tính
Pk của nguyên tố càng mạnh.

Hoạt đông 2: 1.Sự biến đổi tính chất trong 1
-HS:
GV và HS thảo luận về sự -Trong 1 chu kì, theo chiều tăng chu kì:
biến đổi tính KL,PK trong dần của ĐTHN ,tính KL của -Trong 1 chu kì, theo chiều tăng
chu kì theo chiều ĐTHN các nguyên tố yếu dần,đồng dần của ĐTHN ,tính KL của các
tăng dần. thời tính PK mạnh dần. nguyên tố yếu dần,đồng thời tính
-GV cho HS đọc SGK mô tả Vì: Trong 1 chu kì ,từ trái sang PK mạnh dần.
sự biến đổi tính KL,PK và phải,ĐTHN tăng dần (số lớp e Vì: Trong 1 chu kì ,từ trái sang
trả lời câu hỏi: = nhau),lực hút của hạt nhân phải,ĐTHN tăng dần (số lớp e =
-Trong mỗi chu kì của với lớp e ngoài cùng tăng nên nhau),lực hút của hạt nhân với
BTH,theo chiều tăng dần bán kính giảm dần.,khả năng lớp e ngoài cùng tăng nên bán kính
của ĐTHN, tính KL,tính PK thu e tăng dần giảm dần.,khả năng thu e tăng
của các nguyên tố biến đổi dần.
như thế nào?Giải thích theo
chiều bán kính nguyên
tử(hình 2.1)
Hoạt đông 3: -Trong 1 nhóm A, theo chiều 2.Sự biến đổi tính chất trong 1
-Từ hình 2.1 trong SGK,thảo tăng dần của ĐTHN ,tính KL nhóm A:
luận về sự biến đổi tính của các nguyên tố mạnh -Trong 1 nhóm A, theo chiều tăng
KL,PK trong 1 nhóm A.Từ dần,đồng thời tính PK yếu dần. dần của ĐTHN ,tính KL của các
nhóm IA ->VIIA (Giải thích -Vì: trong 1 nhóm A ,Z tăng,số nguyên tố mạnh dần,đồng thời
theo chiều bán kính nguyên lớp e tăng nên bán kính nguyên tính PK yếu dần.
tử).VD? tử tăng và chiếm ưu thế hơn. -Vì: trong 1 nhóm A ,Z tăng,số
VD:- Cs có bán kính nguyên tử lớp e tăng nên bán kính nguyên tử
lớn nhất nên dễ nhường e hơn tăng và chiếm ưu thế hơn.
cả(là KL mạnh nhất).
-Fcó bán kính nguyên tử bé
nhất nên dễ thu e hơn cả( là PK
mạnh nhất).

Hoạt đông 4: -ĐAĐ của 1 nguyên tố hoá học 3.Độ âm điện:
-ĐAĐ có lien quan đến tính đặc trưng cho khả năng hút e a.Khái niệm: ĐAĐ của 1 nguyên
Kl,tính PK như thế nào? của nguyênt ử đó khi hình thành tố hoá học đặc trưng cho khả
liên kết hoá học. năng hút e của nguyênt ử đó khi
hình thành liên kết hoá học.

Hoạt đông 5: b.Bảng độ âm điện (ĐAĐ):
GV và HS dùng bảng 6- sgk -Trong 1 chu kì, đi từ trái sang
thảo luận về sự biến đổi phải ,theo chiều tăng dần của
HS:
ĐAĐ theo chiều Z tăng dần. ĐTHN ,giá trị ĐAĐ của các
-GV giới thiệu về bảng 6 -Trong 1 chu kì, đi từ trái sang nguyên tử nói chung tăng dần.
của nhà bác học Pau- Linh phải ,theo chiều tăng dần của -Trong 1 nhóm A, đi từ trái sang
ĐTHN ,giá trị ĐAĐ của các phải ,theo chiều tăng dần của
(1932).
->Nhìn vào bảng giá trị nguyên tử nói chung tăng dần. ĐTHN ,giá trị ĐAĐ của các
ĐAĐ của nguyên tử nguyên -Trong 1 nhóm A, đi từ trái sang nguyên tử nói chung giảm dần.
tố hoá học.Em có nhận xét phải ,theo chiều tăng dần của *KL: Tính KL, tính PK của các
gì về qui luật biến đổi ĐAĐ ĐTHN ,giá trị ĐAĐ của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn
nguyên tử nói chung giảm dần theo chiều tăng dần của ĐTHN.
theo chu kì,theo nhóm A?

Hoạt đông 6: II.HOÁ TRỊ CỦA CÁC
GV dùng Bảng 7 – NGUYÊN TỐ:
sgk.Hướng dẫn HS nghiện -Trong 1 chu kì, đi từ trái sang
HS:
cứư và trả lời câu hỏi sau: phải, hoá trị cao nhất của các
-Nhìn vào bảng biến đổi hoá -Trong 1 chu kì, đi từ trái sang nguyên tố trong hợp chất với oxi
trị của nguyên tố chu kì 3, phải, hoá trị cao nhất của các tăng lần lượt từ 1à7; Còn hoá trị
trong oxít cao nhất,trong nguyên tố trong hợp chất với các PK trong hợp chất với hyđrô
hợp chất khí với hiđro.Em oxi tăng lần lượt từ 1à7; Còn giảm từ 4à1.
phát hiện ra quy luật biến hoá trị các PK trong hợp chất
đổi tính chất gì theo chiều với hyđrô giảm từ 4à1.
tăng dần của Z?
Hoạt đông 7: III.OXIT VÀ HIĐROXÍT CỦA
-GV giúp HS dùng bảng 8 – CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A:
HS:
sgk để nhận xét về sự biến -Trong 1 chu kì, đi từ trái sang -Trong 1 chu kì, đi từ trái sang
đổi tính chất của oxít và phải ,theo chiều tăng dần của phải ,theo chiều tăng dần của
hiđroxít của các nguyên tố ĐTHN ,tính bazơ của các oxit ĐTHN ,tính bazơ của các oxit và
và hiđroxit tương ứng yếu hiđroxit tương ứng yếu dần,đồng
nhóm A trong chu kì 3 theo
chiều ĐTHN tăng dần. dần,đồng thời tính axit của thời tính axit của chúng mạnh
chúng mạnh dần. dần.
-Tính chất đó lặp đi lặp lại sau -Tính chất đó lặp đi lặp lại sau
mỗi chu kì. mỗi chu kì.

Hoạt đông 8: -Hs đọc ĐỊNH LUẬT TUẦN IV.ĐỊNH LUẬT TUẦN
-Trên cơ sở khảo sát sự biến HOÀN:Tính chất của các nguyên
HOÀN:
thiên tuần hoàn cấu hình e -Tính chất của các nguyên tố và tố và đơn chất ,cũng như thành
nguyên tử,Bán kính nguyên đơn chất ,cũng như thành phần phần và tính chất của các hợp
tử, ĐAĐ, tính KL, Tính PK và tính chất của các hợp chất chất tạo nên từ nguyên tố đó biến
của các nguyên tố hoá tạo nên từ nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của
học.Ta thấy tính chất của đổi tuần hoàn theo chiều tăng ĐTHN nguyên tử.
các nguyên tố hoá học biến của ĐTHN nguyên tử.
đổi theo chiều tăng dần của
ĐTHN nhưng không liên tục
mà tuần hoàn.


4.Củng cố:
*Tiết 16: -Tính KL, Tính PK của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng
dần của ĐTHN nguyên tử
-Khái niệm ĐAĐ ,ĐAĐ thay đổi trong chu kì và trong nhóm.
*Tiết 17: -Hoá trị cả các nguyên tố? Viết CT oxít cao nhất và hợp chất khí với
hiđrô của từng châấ khí.HS nhận xét về sự biến đổi theo chiều tăng dần của
ĐTHN.
-Oxít và hiđroxít của các nguyên tố trogn nhóm A.
-Định luật tuần hoàn.
5.Dặn dò: -Về nhà làm Bt sgk trang 47-48
-Chuẩn bị BÀI 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
(1) Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử của các nguyên
tố trong BTH?
(2) Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố
(3) So sánh tính chất của nguyên tố với các nguyên tố lận cận.
-Hs làm BT thêm:
1.Oxít cao nhất của 1 nguyên tố X ứng với CT: X2O3.Nguyên tố đó là:
A.Mg B.Al C.K D.F

2.Cho các chất sau: K2O,BaO,SO2,CO2,N2O3,N2O5,CH4,NH3,H2O,HCl.
Xác định hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất với oxi và hợp chất với
hiđro?BÀI 10 - Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC
Tiết 18:
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử của
các nguyên tố trong BTH?
-Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố
- So sánh tính chất của nguyên tố với các nguyên tố lận cận.
àCũng cố được kiến thức về BTH và định luật tuần hoàn.
*Học sinh vận dụng : Giải BT liên quan đến BTH(Quan hệ giữa vị trí của nguyên
tố và cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố trong BTH. Quan hệ giữa vị trí và tính
chất của nguyên tố . So sánh tính chất của nguyên tố với các nguyên tố lận cận )
II-Phương Pháp: Diễn giảng- phát vấn - Thảo luận.
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…
*Học sinh: Soạn bài mới trước khi đến lớp và làm hết BT VN.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút): Cho nguyên tố có số thứ tự là 20,thuộc chu kì 4, nhóm IIA..Hãy
cho biết:
-Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu Proton?bao nhiêu electron?
-Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp e?bao nhiêu e lớp ngoài cùng?
3.Bài mới:
BÀI 10 - Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ
HOÁ HỌC.

Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: I.QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ
-Biết vị trí của 1 nguyên tố NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO
HS:
trong BTH; Có thể suy ra -Biết vị trí của 1 nguyên tố NGUYÊN TỬ CỦA NÓ:
cấu tạo nguyên tử của trong BTH; Có thể suy ra cấu Biết số TT Số Proton,số
nguyên tố đó được không? tạo nguyên tử của nguyên tố của nguyên electron
đó được . tố
Số TT của Số lớp e
chu kì
Số TT của Số lớp e
nhóm A ngoài cùng

Hoạt động 2: VD1:Cho K có Z = 19.K ở chu kì 4,
-GV gọi HS lên bảng làm Nhóm IA. Hỏi:
2 2 6 2 6 1
K(Z = 19):1s 2s 2p 3s 3p 4s
VD 1. -K có 19 proton ;19 electron? -K có bao nhiêu proton? Bao nhiêu
-K có 4 lớp e electron?
-K có 1 e lớp vỏ ngoài cùng. -K có mấy lớp e?
-K có mấy e lớp vỏ ngoài cùng?

Hoạt động 3: VD2:Cho cấu hình e của nguyên tử
-GV gọi HS lên bảng làm S: 1s22s22p63s23p4.Hỏi:
2 2 6 2 4
*S: 1s 2s 2p 3s 3p .
-S ở ô thứ tự số 16 trong BTH. -S ở ô thứ tự số mấy trong BTH?
VD 2.
-S ở chu kì 3 trong BTH. -S ở chu kì mấy trong BTH?
-S ở nhóm VIA trong BTH. -S ở nhóm nào trong BTH? Từ vị trí
cho biết cấu tạo nguyên tử và
ngược lại.

Hoạt động 4: II.QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ
-Biết vị trí của 1 nguyên tố -Biết vị trí của 1 nguyên tố TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ:
trong BTH có thể suy ra trong BTH có thể suy ra những -Từ vị trí của 1 nguyên tố trong
những tính chất hoá học tính chất hoá học cơ bản của BTHè Tính chất cơ bản của
cơ bản của nó không? nó . nguyên tố.
*Biết S ở ô 16 trong S (Z=16): 1s22s22p63s23p4 *Tính KL,tính PK:
BTH,em có suy nghĩ được -S ở nhóm VIA, chu kì 3, là phi àIA ,IIA, IIIA :có tính KL (Trừ He)
những tính chất gì của S? kim. àVA,VIA,VIIA: có tính Pk (Trừ
-Hoá trị caonhất của nguyên tố Sb,Bi,Po)
trong hợp chất với oxi là 6;CT -Hoá trị cao nhất của nguyên
oxít cao nhất là SO3. tốtrong hợp chất với oxi;hoá trị
-Hoá trị của nguyên tố trong nguyên tố trong hợp chất với hiđrô
hợp chất với hiđro là 2; CT -CT oxít cao nhất: CT hợp chất khí
hợp chất khí với hiđro là : H2S. với hiđro.
-SO3 là oxít axit.H2SO4 là axít -CT hiđroxít tương ứng (nếu có) và
rất mạnh. tính axít hay bazơ của chúng.

Hoạt động 5: III.SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA
-Dựa vào qui luật biến đổi -Dựa vào qui luật biến đổi NGUYÊN TỐ VỚI CÁC
tính chất của các nguyên tuần hoàn tính chất các nguyên NGUYÊN TỐ LÂN CẬN:
tố trong BTH;Ta có thể so tố trong BTH.Ta có thể so sánh -Dựa vào qui luật biến đổi tuần
sánh tính chất hóa học của tính chất của 1 nguyên tố với hoàn tính chất các nguyên tố trong
1 nguyên tố với các nguyên các nguyên tố lân cận. BTH.Ta có thể so sánh tính chất của
tố lận cận được không? 1 nguyên tố với các nguyên tố lân
-VD: So sánh tính chất hoá -Trong BTH: P,Si,S thuộc chu cận.
học của P (Z=15) với kì 3
-Theo chiều tăng dần của
Si(Z=14) ,S(Z=16)?
ĐTHN,tính PK tăng dần :
Si8 thuộc các nhóm từ IA-
nguyên tử. >VIIIA.Cấu hình e của nguyên tử
các nguyên tố biến đổi tuần hoàn.

Hoạt động 6: b.Sự biến đổi tuần hoàn tính
--GV chỉ vào BTH về sự Kl, PK,Rnguyên tử,giá trị ĐAĐ của
biến thiên tuần hoàn tính các nguyên tố được tóm tắt
Kl,PK,ĐAĐ qua từng chu kì trogn bảng sau:
-Trong chu kì: Z tăng,tính KL
theo chiều tăng dần của giảm,tính PK tăng, ĐAĐ tăng Rnguyên Kl PK ĐAĐ
ĐTHN nguyên tử. -Trong Nhóm: Z tăng,tính KL tử
Giảm Giả
Chu Tăng Tăng
tăng,tính PK giảm, ĐAĐ giảm.
kì m
Giả Giả
Nhóm Tăng Tăng
m m
Hoạt động 7: 3.Định luật tuần hoàn:
-GV: yêu cầu HS nhắc lại -HS:Tính chất của các nguyên - Tính chất của các nguyên tố và
Định luật tuần hoàn tố và đơn chất cũng như thành đơn chất cũng như thành phần và
phần và tính chất của các hợp tính chất của các hợp chất tạo nên
chất tạo nên từ các nguyên tử từ các nguyên tử đó biến đổi tuần
đó biến đổi tuần hoàn theo hoàn theo chiều tăng dần của
chiều tăng dần của ĐTHN ĐTHN nguyên tử.
nguyên tử.
Hoạt động 8: B.BÀI TẬP:
-Ta có: P +n +e =28
-Gv tóm tắt bài 5/54.và HD Bài 5 /54:
mà P=e=Z è 2Z +n = 28
học sinh: Tổng số hạt P,n,e của nguyên tố
n = 28 - 2Z .
X là 28.Nguyên tố X thuộc nhóm
P +n +e =28 (mà P=e=Z) Z 9 17 …..
=> 2Z +n = 28 VIIA .
n 10 -6 …..
HS: Biện luận theo n,Z và a.Tìm số khối A=?
b.Viết cấu hình e nguyên tử của
à KQ -> Nguyên tố cần tìm là Flo (F)
nguyên tố đó.

Hoạt động 9: *Từ RO3 -> H2R; Bài 7 / 54:
-Gv tóm tắt bài 7/54.và HD -Có hợp chất RO3 .Hợp chất của
%H = 5,88
học sinh: R với hiđro là 5,88%.
è %R = 100-%H
Từ RO3 -> H2R; Tìm số khối A?
à %R= 100-5,88 = 94,12 .
è %R = 100-%H 2MH MR
è Lập CT: =
MR 2 MH * % R
è MR =
%R %H
2 MH * % R 2 * 94,12
è MR = è= =32
%H 5,88
à R là S
Hoạt động 10: *Từ RH4 -> RO2; Bài 8 / 54:
-Gv tóm tắt bài 8/54.và HD -Có hợp chất RH4 .Hợp chất của
è %R = 100-%O
học sinh: R với oxi là 53,3%.
= 100-53,3 = 46,7
Từ RH4 -> RO2; Tìm số khối A?
2 MO MR
Lập CT: =
è %R = 100-%O %O % R
2 MO MR 2 MO * % R 2 * 46,7 *16
Lập CT: = MR = =
%O % R 53,3
%O
2 MO * % R = 28
MR =
%O à R là Si

Hoạt động 11: Bài 9 / 54:
-Gv tóm tắt bài 9/54.và HD Hoà tan 0,6 gam một KL X (hoá trị
-nH2 = m/M = 0,336/22,4
học sinh: 2) thu được 0,336 lít H2 (đktc).
= 0,015 (mol)
-Hãy tìm KL X?
CT: nH2 = m/M à M = ? X + 2H2O à X(OH)2 + H2
Từ ptpư: Suy ra nX = ? 0,015ß----------------0,015(mol)
àM=? M = 0,6/0,015 = 40
-> X là Can Xi (Ca)


4.Củng cố:
*Tiết 19:
-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH
-Đặc điểm chu kì, đặc điểm nhóm A
-Qui luật biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hoá học.
-HS phát bểu định luật tuần hoàn.
*Tiết 20:
-Các dạng BT 5,8,7,9/54
-Nhắc lai cách giải 1 số BT cơ bản.(BT 9/54)
5.Dặn dò: -Về nhà ôn tập toàn chương II (tiết sau Kiểm tra 1 tíêt)
-Tự ôn tập BT dạng: -CT oxít cao nhất
-Hợp chất khí với Hyđrô
-Tìm Kim loại.
-So sánh nguyên tố Kim Loại ,Phi Kim, Khí
Hiếm.,Oxít ,Axít.CHƯƠNG III- LIÊN KẾT HOÁ HỌC
Tiết 21:
BÀI 12 – LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững: -Ion là gì? Khi nào nguyên tử biến thành ion? Có mấy loại
ion?
-Liên kết ion được hình thành như thế nào? Liên kết ion được
ảnh hưởng như thế nào đến tính chất của các hợp chất Ion?
*Học sinh vận dụng : Liên kết ion được ảnh hưởng như thế nào đến tính chất của
các hợp chất Ion?
II-Phương Pháp: Diễn giảng- phát vấn - Thảo luận.
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…
*Học sinh: Soạn bài mới trước khi đến lớp .
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút): Cho Na (Z = 11),F (Z=9)
*Hỏi: a.Viết cấu hình e của Na,F
b.Na,F dễ nhường hay nhận e,nhường hay nhận bao nhiêu e?
c.KL nhường e,PK nhận e tạo thành ion gì?
BÀI 12 – LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION
3.Bài mới:
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: I-SỰ HÌNH THÀNH
HS:
-GV dẫn dắt HS cùng tham -Na có 11 p (11+) ION,CATION,ANION.
gia giải quyết vấn đề: -Na có 11 e (11-) 1.Ion,Cation,Anion:
-Na (Z=11): Natri nguyên tử a.Sự tạo thành Ion:
à Na trung hoà về điện.
có trung hoà về điện không? -Nguyên tử trung hoà về điện.Khi
- 1eà Na+
Na
-Na dễ nhường 1 e,điện tích nguyên tử nhường hay nhận e thì
(11p,11e) (11p,10e)
của Na còn lại là bao nhiêu trở thành phần tử mang điện gọi
khi nhường 1 e? là Ion.

Hoạt động 2: -Các KL dễ nhường e để trở b.Sự tạo thành Cation:
-KL có khuynh hướng thành Ion dương (hay là cation). -Các KL dễ nhường e để trở
nhường hay nhận e? VD? thành Ion dương (hay là cation)
*Vd:
+
K à K + 1e
Mg à Mg2+ +2e
Al à Al3+ +3e

Hoạt động 3: -Các PK dễ nhận e để trở thành c.Sự tạo thành Anion:
-PK có khuynh hướng Ion âm (hay là anion) -Các PK dễ nhận e để trở thành
nhường hay nhận e? VD? *Vd: Ion âm (hay là anion)
-
F +1e à F
O + 2e à O2-
Cl + 1e à Cl-

Hoạt động 4: -Ion đơn nguyên tử: Là ion tạo 2.Ion đơn nguyên tử và Ion đa
*Thế nào là ion đơn nguyên nên từ 1 nguyên tử nguyên tử.
tử? Hãy cho 4 Vd về ion Vd: a.Ion đơn nguyên tử:
Cl-,S2-,O2-,Na+,Mg2+…..là
đơn nguyên tử? ion đơn nguyên tử. -Là ion tạo nên từ 1 nguyên tử.

Hoạt động 5: -Ion đa nguyên tử: Là những b.Ion đa nguyên tử:
*Thế nào là ion đa nguyên nhóm nguyên tử mang điện tích -Là những nhóm nguyên tử mang
tử? Hãy cho 4 Vd về ion đa dương hay âm điện tích dương hay âm.
nguyên tử? VD: NH4+, OH-, SO42-,….+…..là
ion đơn nguyên tử.

Hoạt động 6: II.SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT
-Viết PTPƯ đốt cháy Mg *PTPƯ đốt cháy Mg trong khí ION:
* Xét phản ứng đốt cháy Na trong
trong khí Oxi? Oxi:
-ĐN liên kết ion? khí Clo:
2Mg + O2 à 2MgO
Na+ + Cl- à NaCl
2*2e
-Liên kết giữa Na với Cl là liên
kết Ion.
-Liên kết Ion : là liên kết được *Liên kết Ion : là liên kết được
hình thành bởi lực hút tĩnh điện hình thành bởi lực hút tĩnh điện
giữa các Ion mang điện tích trái giữa các Ion mang điện tích trái
dấu. dấu. 2x1e

PTPƯ: 2Na + Cl2 à 2NaCl

Hoạt động 7: III.TINH THỂ ION:
-NaCl rắn tồn tại ở dạng -NaCl rắn tồn tại ở dạng tinh 1.Tinh thể NaCl:
thể ion. -Thể rắn,tồn tại dạng tinh thể
nào?
-NaCl cấu trúc hình gì?Các -NaCl cấu trúc hình lập phương ion
ion Na+ và Cl- tập trung ở tâm khối. -Cấu trúc tinh thể lập phương
-Các ion Na+ và Cl- phân bố .Trong đó, ion Na+ và Cl- được
đâu?
luân phiên trên mỗi đỉnh. phân bố luân phiên đều đặn trên
mỗi đỉnh.

Hoạt động 8: 2.Tính chất chung của Hợp
-Nêu tính chất chung của -Rất bền vững,khá rắn, khó bay chất Ion.
4.Củng cố:
-Sự tạo thành Cation, Anion, Ion.
-Sự tạo thành liên kết ion?tinh thể ion? Tính chất hợp chất ion?
5.Dặn dò: -HS làm Các BT từ 1à6 trang 59,60
-Chuẩn bị BÀI 13 : LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ
(1) Viết CT e,CTCT của phân tử H2,N2,HCl,CO2
(2) Tính chất của các hợp chất liên kết cộng hoá trị?
(3) Phân biệt liên kết ion với liên kết cộng hoá trị (có phân cực,không phân
cực).
(4) Tìm hợp chất phân cực và hợp chất không phân cực; Khái niệm liên kết
cộng hoá trị.
BÀI 13 – LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ
Tiết 23-24:
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững: -Sự tạo thành liên kết cộng hoá trị trong đơn chất, hợp chất
-Khái niệm về liên kết cộng hoá trị
-Tính chất của các chất có liên kết cộng hoá trị.
*Học sinh vận dụng :-Dựa vào ΔA để phân loại 1 cách tương đối: LK CHT không
cực, LKCHT có cực,LK ion.

II-Phương Pháp: Diễn giảng- phát vấn - Thảo luận.
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Chuẩn bị BTH,bảng ĐAĐ
*Học sinh: Soạn bài mới trước khi đến lớp .Viết thành thạo cấu hình e.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (8 phút):
*Tiết 23: Viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố: Cl, S, O, N, P, Br. Xác định e ở
lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố.
*Tiết 24: ĐN liên kết CHT? Viết CTCT,CTe của H2, NH3, HCl, CO2.
BÀI 13 – LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ
3.Bài mới:
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: I.SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT
CỘNG HOÁ TRỊ .
-H(Z = 1): 1s1
2 nguyên tử H liên kết = 1.Liên kết CHT hình thành giữa
H∗+ ∗H à H , H
cách góp 1 cặp e chung. các nguyên tử giống nhau.Sự
hình thành đơn chất.
-N (Z= 7): 1s22s22p3
Có 5 e ở lớp vỏ ngoài cùng ,N.+,N.à ,N..N,
2 nguyên tử N liên kết bằng a.Sự hình b.Sự hình
cách góp chung 3 cặp e. thành thành
-Qui tắc bát tử: Nguyên tử phân tử phân tử
góp chung e để đạt cấu trúc H2 N2
bền vững của khí hiếm. H,H ,N..N,
CT e
-LK CHT là gì? -LK cộng hoá trị là liên kết N∃ N
CTCT H-H
-Dựa vào Hiệu ĐAĐ có xác được tạo nên giữa 2 nguyên tử LK đơn LK ba
định được LK CHT không? bằng 1 hay nhiều cặp e chung. *LK cộng hoá trị là liên kết được
-Nếu ĐAĐ 2 nguyên tử (LK đơn, LK đôi,LK ba) tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng 1
bằng nhau,phân tử đó phân -Nếu ĐAĐ 2 nguyên tử bằng hay nhiều cặp e chung.
cực không? nhau,phân tử đó phân cực . -2 nguyên tử của cùng 1 nguyên
tố có ĐAĐ như nhau è LK CHT
không cực.
Hoạt động 2: 2.Liên kết CHT hình thành giữa
các nguyên tử khác nhau.Sự
-H có 1e ngoài cùng
hình thành hợp chất.
Cl có 7e ngoài cùng CT e CTCT
a.Sự hình thành phân tử HCl
AH = 2,2 ; ACl = 3,16 +
+ +
ΔA = 3,16 -2,2 = 0,96 H- Cl
H ,Cl ,
H∗+ ∗Cl,à H,Cl,
-LK giữa H với Cl có cực +
+ +
hay không? -LK giữa H với Cl là LK CHT
(CT e)
có cực.
CTCT: H-Cl;
ΔA=0,96 à LK CHT có cực.
Hoạt động 3: b.Sự hình thành phân tử khí
*Pt:
CO2.(có cấu tạo mạch thẳng)
+ ∗ +
-C (Z=6): có 4e ngoài cùng
-CO2 có cấu tạo mạch tăhng3 nên
O (Z=8): có 6e ngoài cùng ,O,+∗C∗+,O,à
2 liên kết đội phân cực (C=O)
AC = 2,55 ; AO = 3,44 ∗
triệt tiêu nhau.
ΔA = 3,44 -2,55 = 0,89 + +
à Phản ứng này không phân cực.
-LK giữa C với O có cực ,O,,C,,O,
hay không? (CT e)
-CTCT: O = C = O
Hoạt động 4: 3.Tính chất của các chất có liên
-Các chất hữư cơ không cực kết CHT
-Các chất hữư cơ không cực VD: đường, s, Íôt, nước, ancol…
có tan trong dung môi không
cực không? tan trong dung môi không cực -Các chất hữư cơ không cực tan
- Các chất có LK CHT -LK CHT không cực không dẫn trong dung môi không cực
không cực có dẫn điện điện ở mọi trạng thái. -LK CHT không cực không dẫn
điện ở mọi trạng thái.
không?

Hoạt động 5: II.Độ Âm Điện và liên kết hoá
-LK CHT không cực,LK -Lk CHT không cực (Cặp e học
CHT có cực và LK ion có chung không lệch về phía 1.Quan hệ giữa LK CHT không
mối liên hệ gì? nào);Lk CHT có cực (Cặp e cực,LK CHT có cực và LK ion.
chung lệch về 1phía );LK ion -LK CHT không cực LKCHT
(Cặp e chung lệch hẳn về 1 có cực LK Ion.
phía )
Hoạt động 6: *Phân tử H2 : 2.Hiệu độ âm điện và LK hoá
-GV gọi HS lên bảng trình học.
AH = 2,2à ΔA= 0 : LK CHT
* 0,0≤ ΔA≤ 0,4: LK CHT không
bày ΔA à LK hoá học. không cực.
4.Củng cố:
*Tiết 23: -ĐN LK CHT ,LK đơn ,LK đôi, LK ba
-CTe, CTCT của phân tử H2 , N2, CO2 , HClà Kiểu LK hoá học.
*Tiết 24: - Tính chất của LK CHT
-ΔA và LK hoá học.
-Mối liên hệ giữa LK CHT không cực, LK CHT có cực, LK Ion
5.Dặn dò: -HS làm Các BT từ 1à7 Trang 64
-Chuẩn bị BÀI 14 : TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ
(1) Thế nào là tinh thể nguyên tử? tinh thể phân tử?
(2) Tính chất chung của tính thể nguyên tử, tinh thể phân tử?BÀI 14 – TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ
Tiết 25:
PHÂN TỬ
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững: -Cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử.LK trong mạng tinh thể
nguyên tử là Lk CHT .Tính chất chung của mạng tinh thể nguyên tử.
-Cấu tạo mạng tinh thể phân tử.LK mạng tinh thể phân tử là
Lk yếu giữa các phân tử; Tính chất chung của mạng tinh thể phân tử.
*Học sinh vận dụng :-So sánh mạng tinh thể nguyên tử, mạng tinh thể phân tử,
mạng tinh thể ion
-Biết tính chất chung của từng loại mạng tinh thể để sử dụng được tốt các vật
liệu có cấu tạo từ các loai mạng tinh thể kể trên.
II-Phương Pháp: Diễn giảng- phát vấn - Thảo luận.
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Pho to hình vẽ tinh thể nguyên tử,tinh
thể phân tử,tinh thể ion.
*Học sinh: Soạn bài mới trước khi đến lớp ,học bài cũ trước khi đến lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (8 phút):
-Viết cấu hình e của nguyên tử C , I à Xác định số e lớp vỏ ngoài cùng.
-Viết CTe, CTCT của hợp chất: H2O, H2S , CO2.
3.Bài mới: BÀI 14 – TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ
PHÂN TỬ
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: I.TINH THỂ NGUYÊN TỬ
-Nguyên tử C có bao nhiêu e -Nguyên tử C có 4 e ở lớp vỏ 1.Tinh thể nguyên tử:
ở lớp vỏ ngoài cùng? -Cấu tạo từ những nguyên tử,
ngoài cùng.
*Từ hình 3.4.Trả lời câu hỏi được sắp xếp 1 cách đều đặn,
-Kim cương là 1 dạng thù hình theo 1 trật tự nhất định trong
sau:
->Kim cương có phải thù của C ,thuộc loại tinh thể không gian tạo thành 1 mạng tinh
hình của C không?thuộc nguyên tử. thể .Ở điểm nút mạng tinh thể là
loại tinh thể gì? -Các nguyên tử C trong kim những nguyên tử. liên kết với
->Các nguyên tử C trong cương liên kết với nhau : Mỗi nhau bằng liên kết CHT.
kim cương liên kết với nhau C liên kết với 4 C bên cạnh
như thế nào? bằng 4 cặp e chung.


Hoạt động 2: *Nêu tính chất của kim cương: 2.Tính chất chung của tinh thể
-Nêu tính chất của kim -Rất cứng (làm dao cắt kính) nguyên tử:
cương? * Kim cương rắn: Vì,lực liên -Lực LK CHT trong tinh thể
-Tại sao kim cương rắn? kết CHT trong tinh thể nguyên nguyên tử là rất lớn.Vì vậy, tinh
-Độ cứng của kim cương là thể nguyên tử đều bền vững,rất
tử là rất lớnà Kim cương rất
cứng, khó nóng chảy, khó sôi.
bao nhiêu ĐV? cứng, bền, khó nóng chảy, khó
bay hơi………
-Độ cứng của kim cương là 10
ĐV

Hoạt động 3: II.TINH THỂ PHÂN TỬ
-Hình 3.5: Mô tả tinh thể -Là tinh thể phân tử 1.Tinh thể phân tử:
Iốt? -Nhiệt độ thường ở thể -Cấu tạo từ những phân tử, được
-Tinh thể nước đá có phải là rắn,cấu trúc mạng lập phương sắp xếp 1 cách đều đặn, theo 1
tinh thể phân tử không?giải tâm diện(8 đỉnh và 6 mặt hình trật tự nhất định trong không gian
lập phương) tạo thành 1 mạng tinh thể .Ở
thích? VD?
-Tinh thể nước đá là tinh thể điểm nút mạng tinh thể là những
phân tử. phân tử. liên kết với nhau bằng
lực tương tác yếu giữa các phân
VD:
tử.
O2,N2,H2,Cl2,H2O,H2S,CO2…….


Hoạt động 4: 2.Tính chất chung của tinh thể
-I2 à (t0) hơi màu tím
-Tính chất của nước đá,I2, phân tử:
-Nước đá dễ tan
băng phiến? -Trong tinh thể phân tử,các phân
-Viên băng phiến dễ bay hơi.
-Tại sao tinh thể phân tử dễ tử vẫn tồn tại như những đơn vị
*Tinh thể phân tử dễ nóng
nóng chảy, dễ bay hơi như độc lập và hút nhau bằng lực
chảy, dễ bay hơi như vậy,Vì:
vậy? tương tác yếu giữa các phân
-Các phân tử tồn tại độc lập và
tử.Vì vậy, mà tinh thể phân tử dễ
hút nhau bằng lực tương tác
nóng chảy, dễ bay hơi.
yếuà dễ nóng chảy,dễ bay hơi
-Nhiệt độ thường: Băng phiến,
I2 đã bị phân huỷ
-Tinh thể phân tử không phân
cực dễ hoà tan trong các dung
môi không phân cực.
4.Củng cố:
-HS hãy nêu rõ sự khác nhau về cấu tạo và liên kết trong mạng tinh thể
nguyên tử và mạng tinh thể phân tử?
HD:
Tinh thể nguyên tử Tinh thể phân tử
-Nút mạng tinh thể là những nguyên tử -Điểm nút của mạng tinh thể là những
liên kết với nhau bằng các LK CHT. phân tử liên kết với nhau bằng lực
tương tác yếu.

5.Dặn dò: -HS làm Các BT từ 1à Trang 70
-Chuẩn bị BÀI 15 : HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ
(1) Cách xác định hoá trị của 1 nguyên tố trong hợp chất ion và hợp chất
CHT như thế nào?
(2) Số oxi hoá là gì? Xác định số oxi hoá bằng cách nào?


BÀI 15 : HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ
Tiết 26:
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững: -Hoá trị của 1 nguyên tố trong hợp chất ion và hợp chất
CHT ,số oxi hoá.
*Học sinh vận dụng : -Xác định đúng ĐHT,CHT, số oxi hoá
II-Phương Pháp: Diễn giảng- phát vấn - Thảo luận.
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Hướng dẫn HS ôn tập bài
12,13,Chuẩn bị BTH
*Học sinh: Soạn bài mới trước khi đến lớp ,học bài cũ trước khi đến lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (8 phút):
-Xác định hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất sau:
K2O, CaCl2, Al2O3, KBr, NH3, H2O, CH4.

BÀI 15 : HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ
3.Bài mới:
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: I .HOÁ TRỊ:
HS:
-GV: Trình bày qui tắc hoá -Trong hợp chất ion, hoá trị của 1 1.Hoá trị trong Hợp chất Ion:
trị trong hợp chất Ion? nguyên tố bằng điện tích của ion và -Trong hợp chất ion, hoá trị của
được gọi là điện hoá trị (ĐHT) của 1 nguyên tố bằng điện tích của
VD?
nguyên tố đó. ion và được gọi là điện hoá trị
(ĐHT) của nguyên tố đó.
VD:
CaCl2 K2O -KL thuộc nhóm IA ,IIA , IIIA à
có 1,2,3e ở lớp vỏ ngoài cùng
ĐHT Ca là K là
2+ 1+ nên ĐHT là: 1+, 2+, 3+.
-PK thuộc nhóm VA ,VIA , VIIA
ĐHT Cl là O là
1- 2- à có 5,6,7e ở lớp vỏ ngoài
cùng nên ĐHT là: 3-,2-,1-.
Al2O3 KBr NaCl CaF2
*BT: Hãy xác định ĐHT ĐHT của của của của
của từng nguyên tố trong Al là K là Na Ca
hợp chất Ion sau đây? 3+ 1+ là 1+ là 2+
Al2O3, KBr, NaCl, CaF2 ĐHT của của của Của
O là Br Cl là F là
2- là 1- 1-
1-Hoạt động 2: 2.Hoá trị trong Hợp chất
-GV: Trình bày qui tắc hoá -Trong hợp chất CHT ,hoá trị của 1 Cộng Hoá trị.
trị trong hợp chất CHT ? nguyên tố được xác định bằng số -Trong hợp chất CHT ,hoá trị
kiên kết CHT của nguyên tử của 1 nguyên tố được xác định
VD?
nguyên tố đó trong phân tử và được bằng số kiên kết CHT của
gọi là cộng hoá trị (CHT)của nguyên tử nguyên tố đó trong
nguyên tố đó. phân tử và được gọi là cộng
hoá trị (CHT)của nguyên tố đó .
VD:
NH3 H2O
của N là của H là
CHT
3 1
của H là Của O là
CHT
1 2

*BT: Hãy xác định CHT CH4 C2H5OH HCl.
của từng nguyên tố trong của C của C là của H
CHT
hợp chất CHT sau đây? là 4 2 là 1
CH4, C2H5OH, HCl. của H của O là của
CHT
là 1 2 Cl là
1
của H là
1

Hoạt động 3: -KN:Số oxi hoá của 1 nguyên tố II.SỐ OXI HOÁ:
-Hãy trình bày khái niệm trong phân tử là điện tích của 1.Khái Niệm: Số oxi hoá của
về số oxi hoá? VD? nguyên tử nguyên tố đó trong phân 1 nguyên tố trong phân tử là
tử ,nếu giả định rằng liên kết giữa điện tích của nguyên tử nguyên
các nguyên tố trong phân tử là liên tố đó trong phân tử ,nếu giả
kết ion. định rằng liên kết giữa các
nguyên tố trong phân tử là liên
VD:
kết ion.
Ca+2 O-2 , Mg+2 O-2, Na+ Cl-….

Hoạt động 4: -Có 4 qui tắc xác định số oxi hoá: 2.Qui tắc xác định:
-GV: Có mấy qui tắc xác *Qui tắc 1: Số oxi hoá của nguyên *Qui tắc 1: Số oxi hoá của
định số oxi hoá? tố trong đơn chất bằng 0 nguyên tố trong đơn chất bằng
*Qui tắc 2: Trong phân tử, tổng số 0
4.Củng cố:
BT1: Viết CTCT của N2, Cl2, H2O.Từ đó, xác định CHT và số oxi hoá của
nguyên tố đó/
BT2: Viết ĐHT ,số oxi hoá của nguyên tố trong hợp chất : NaCl, CaCl2.

5.Dặn dò: -HS làm Các BT từ 1à7 Trang 74
-Chuẩn bị BÀI 16 : LUYỆN TẬP: LIÊN KẾT HOÁ HỌC
(1) Liên kết ion ,liên kết cộng hoá trị?VD?
(2) Tinh thể Ion, tinh thể phân tử, tinh thể nguyên tử, số oxi hoá và hoá trị?
(3) Dựa vào ĐAĐ à Xác định kiểu LK hoá học.
(4) Dựa vào kiểu LK à Xác định hoá trị trong hợp chất Ion và hợp chất
CHT? Số oxi hoá?BÀI 16 : LUYỆN TẬP: LIÊN KẾT HOÁ
Tiết 27 - 28:
HỌC
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững: -Liên kết ion ,liên kết cộng hoá trị?VD?
-Tinh thể Ion, tinh thể phân tử, tinh thể nguyên tử, số oxi hoá
và hoá trị?
*Học sinh vận dụng : -Dựa vào ĐAĐ à Xác định kiểu LK hoá học.
-Dựa vào kiểu LK à Xác định hoá trị trong hợp chất Ion và
hợp chất CHT? Số oxi hoá?
II-Phương Pháp: Diễn giảng- phát vấn – HS thảo luận BT
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…
*Học sinh: Soạn bài mới trước khi đến lớp ,học bài cũ trước khi đến lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút):
*Tiết 27: - Khái niệm LK Ion? LK CHT ? bản chất? đặc điểm? VD?
-So sánh LK ion và LK CHT? Tinh thể ion? Tinh thể nguyên tử, tinh thể
phân tử?
*Tiết 28: -Xác định ĐHT của nguyên tố trong hợp chất: NaCl, MgO, K2O, CaF2,
CaCl2.
- Xác định CHT của nguyên tố trong hợp chất : CH4, NH3,H3PO4, H2SO4,
H2S

BÀI 16 : LUYỆN TẬP: LIÊN KẾT HOÁ HỌC
3.Bài mới:
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung
Hoạt động 1: A.KIẾN THỨC CẦN NẮM
-Nêu khái niệm LK ion? bản -Khái niệm LK ion: là liên kết VỮNG:
chất? được hình thành bởi lực hút I.LIÊN KẾT ION: là liên kết
-Căn cứ vào đâu xác định tĩnh điện giữa các Ion mang được hình thành bởi lực hút tĩnh
được hợp chất đó là hợp điện tích trái dấu. điện giữa các Ion mang điện tích
chất ion? -Bản chất: Cho và nhận e trái dấu.
*Bản chất: Cho và nhận e
-Căn cứ vào ΔA≥ 1,7 à xác
* ΔA≥ 1,7
định được hợp chất đó là hợp
chất ion.

Hoạt động 2: -Khái niệm LK CHT: là liên kết II.LIÊN KẾT CỘNG HOÁ
-Nêu khái niệm LK CHT? được tạo nên giữa 2 nguyên tử TRỊ:là liên kết được tạo nên giữa
bản chất? bằng 1 hay nhiều cặp e chung. 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp
-Căn cứ vào đâu xác định -Bản chất: có 1 hay nhiều cặp e chung.
được hợp chất đó là hợp *Phân loại:
e chung.
chất CHT? 0,0≤ ΔA≤ 0,4: LK CHT không
-Căn cứ vào ΔAà xác định
-Có mấy loại HC CHT? cực
được hợp chất đó là hợp chất
0,4≤ ΔA≤ 1,7 : LK CHT có cực
CHT.
-Có 2 loại HC CHT:
-> Hợp chất CHT không cực.
-> Hợp chất CHT có cực.

Hoạt động 3: III.TINH THỂ ION- TINH THỂ
-Có mấy loại tinh thể mà -Có 3 loại tinh thể mà em đã NGUYÊN TỬ- TINH THỂ
em đã học? học.Đó là: tinh thể ion, tinh thể PHÂN TỬ:
-Nêu khái niệm các loại tinh nguyên tử, tinh thể phân tử. 1.Tinh thể Ion:Các Cation và
thể đó? -Khái niệm tinh thể Ion: Các Anion được phân bố luân phiên
-Nêu lực liên kết của chúng? Cation và Anion được phân bố ,đều đặn ở các đỉnh của nút mạng
-Nêu đặc tính của từng loại luân phiên ,đều đặn ở các đỉnh tinh thể Ion.
tinh thể? của nút mạng tinh thể Ion. *Lực liên kết: là lực hút tĩnh
-Lực liên kết: là lực hút tĩnh điện.
điện. -Đặc tính: bền, rắn, khó bay hơi,
-Đặc tính: bền, rắn, khó bay khó nóng chảy.
hơi, khó nóng chảy.


Hoạt động 4: -Khái niệm tinh thể nguyên tử: 2.Tinh thể Nguyên Tử: ở các
-Nêu khái niệm tinh thể ở các đỉnh của nút mạng tinh đỉnh của nút mạng tinh thể
nguyên tử ? thể nguyên tử là những nguyên nguyên tử là những nguyên tử.
-Nêu lực liên kết của chúng? tử. *Lực liên kết: lực LK CHT, lực
-Nêu đặc tính của tinh thể -Lực liên kết: lực LK CHT, lực này rất lớn.
nguyên tử? này rất lớn. -Đặc tính: bền, khá cứng, khó
-Đặc tính: bền, khá cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi.
nóng chảy, khó bay hơi.


Hoạt động 5: 3.Tinh thể Phân Tử: ở các đỉnh
-Nêu khái niệm tinh thể - Khái niệm tinh thể phân tử:ở của nút mạng tinh thể phân tử là
phân tử? các đỉnh của nút mạng tinh thể những phân tử.
-Nêu lực liên kết của chúng? phân tử là những phân tử. *Lực liên kết: tương tác yếu.
-Nêu đặc tính của tinh thể -Lực liên kết: tương tác yếu. -Đặc tính: không bền, dễ nóng
phân tử? -Đặc tính: không bền, dễ nóng chảy, dễ bay hơi.
chảy, dễ bay hơi.


Hoạt động 6: B.BÀI TẬP:
Al3+ +3e
*Al à
-GV hướng dẫn 1 VD,gọi BT 1/76:
[Ne]3s23p1 [Ne]
HS lên bảng trình bày BT1. a.Viết PT biểu diễn sự hình thành
à Mg2+ + 2e
*Mg
các ion sau đây từ các nguyên tử
HD: Na à Na+ + 1e [Ne]3s2 [Ne]
4.Củng cố:
*Tiết 27:-So sánh liên kết Ion, liên kết CHT
-So sánh tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử?
-Xác định hoá trị của nguyên tố trong hợp chất , số oxi hoá.
*Tiết 28: - Bt 1à8 trang 76 (sgk)
- 1 số BT thêm nếu còn thời gian.
5.Dặn dò: -Vn ôn tập, xem lại ĐHT, CHT ,số oxi hoá.Tiết sau luyện tập tiếp.
-Chuẩn bị BÀI 17 : PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ.
(1) Sự oxi hoá, sự khử? chất oxi hoá, chất khử?
(2) Lập pt hoá học của phản ứng oxi hoá - khử?


CHÖÔNG IV: PHAÛN ÖÙNG OXI HOAÙ – KHÖÛ
Tieát 29-30

Baøi 17: Phaûn öùng oxi hoaù – Khöû
I.Muïc ñích yeâu caàu:
*Hoïc sinh naémñöôïc kieánthöùccô baûn:
-Söï oxi hoaù,söï khöû,chaátoxi hoaù,chaátkhöû, phaûnöùngoxi hoaù–
khöû.
-Caùchlaäppthhcuûaphaûnöùngoxi hoaù-khöûtheophöôngphaùp
thaêngbaèng(e)
*Hoïc sinh vaänduïngñöôïc: Caânbaèngñöôïc phaûnöùngoxi hoaù-khöû.

II . Phöông phaùp: Dieãngiaûng-phaùtvaán-ñaømthoaïi- keátnhoùm.

III.Chuaån bò:
-Giaùovieân: Soaïnbaøi töø sgk,sbt,stk….
-Hoïc sinh : -Hoïc baøi cuõ vaølaømbaøi taäptröôùckhi ñeánlôùp.

-Soaïn baøi phaûnöùngoxi hoaù-khöû.
IV. Noäi dung:
1. OÅn ñònh lôùp : Giaùovieânkieåmtra só soá,ñoàngphuïc, giôùi thieäu
gv döï giôø (neáucoù)
2. Baøi cuõ:(8 phuùt)
-Tieát29 vieátpt bieåudieãnsöï taïo thaønhcaùcion sauñaây,töø caùc
:
nguyeântöû töôngöùng:
Na+
Na
O2-
O
K+
K
Cu2+
Cu
S2-
S
-Tieát30 : - Neâuñònhnghóasöï oxi hoaù,söï khöû, chaátkhöûvaøchaátoxi
hoaù,phaûnöùngoxi hoaù-khöû.
-Coù maáyböôùcñeålaäppthhcuûapö oxi hoaù– khöû?Neâuroõ
ví duï?

Baøi 17: Phaûn öùng oxi hoaù – Khöû
3.Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Noäi dung

Hoaït ñoäng 1:Gv nhaéclaïi Söï taùcduïngcuûaoxi vôùi 1 I.Ñònh Nghóa:
ÑN söï oxi hoaùôû lôùp 8. chaátlaø söï oxi hoaù 1. Hình thaønh quan nieäm
môùi veà söï oxi hoaù
Mg0 +O20 Mg +2 O-2
Cho pö:
Mg +O2 MgO --Soá oxi hoaùcuûaMg taêng -Söï oxi hoaùlaø söï nhöôøng
-Xaùc ñònhsoáoxi hoaùcuûa saupöù (Söï oxi hoaù) (e)
Mg vaø O2 tröôùcvaøsaupöù

-Nhaänxeùtveàsöï thayñoåi
soáoxi hoaùcuûaMg vaøO2.


* Cu+2 O-2 +H20 Cu0 +
Hoaït ñoäng 2:Gv nhaéclaïi 2. Hình thaønh quan nieäm
H2+1 O-2
ÑN söï oxi hoaùôû lôùp 8. môùi veà söï khöû

Cho pö: -Soá oxi hoaùcuûaCu giaûm -Söï khöûlaø söï thu(e)
CuO +H2 Cu +H2 O saupöù (Söï khöûù)

-Xaùc ñònhsoáoxi hoaùcuûa
Cu vaøH2 tröôùcvaø saupöù

-Nhaänxeùtveàsöï thayñoåi
soáoxi hoaùcuûaCuO vaøH2.


Chaátnhöôøng(e):
Hoaït ñoäng 3: 3. Hình thaønh quan nieäm
Mg0 -> Mg +2 +2(e)
- Theánaøolaø chaátnhöôøng môùi veà chaát khöû ,chaát oxi
(e) ? chaátthu(e)?VD? -Chaátthu(e): hoaù.
Cu+2 +2(e) -> Cu 0 -Chaátkhöûlaø chaátnhöôøng
(e)
-Chaátoxi hoaùlaø chaátthu(e)


Na0 +Cl20 -> Na+ Cl-
Hoaït ñoäng 4: Cho VD 4. Hình thaønh quan nieäm
H20 +Cl20 -> H+ Cl-
Na +Cl2 -> NaCl môùi veà phaûn öùng oxi
-3 +5 +1
H2 +Cl2 -> HCl N H4N O3 ->N2 O +H2O hoaù- khöû.
NH4NO3 -> N2O +H2O -phaûnöùng oxi hoaù-khöûlaø
Ba0 +H+ Cl -> Ba+2 Cl2 +H20
Ba +HCl ->BaCl2 +H2 phaûnöùnghoaùhoïc trongñoù
-HS xaùcñònhsoáoxi hoaù, coù söï thayñoåi soáoxi hoaù
nhaänxeùt? *Nhaänxeùt soáoxi hoaùcuûa
: cuûa1 soánguyeântoá.
1 soánguyeântoáthayñoåi sau
phaûnöùng.
a , P0 +O20 -> P2+5O5-2
Hoaït ñoäng 5: II.Laäp pthh cuûa phaûn öùng
0
Gv cho VD:Caânbaèngpöù oxi +P : chaátkhöû(söï oxi hoaù) oxi hoaù- khöû : coù 4 böôùc
hoaù– khöûbaèngphöông
+O 0: chaátoxi hoaù(söï khöû)
phaùpthaêngbaèng(e). 1.Böôùc 1:Xaùc ñònhsoáoxi
2
hoaùcuûa1 soánguyeântoá
a , P +O2 -> P2O5 trongphaûnöùngñeåtìm chaát
P0 ->P+5 +5(e)
b , Fe2O3 +CO ->Fe +CO2 *4 khöûvaûchaátoxi hoaù.
0 -2
O2 +2*2(e)->2 O *5 2.Böôùc 2: Vieát quaùtrình oxi
c , NO2 +H2O ->HNO3 +NO =>, 4P +5O2 -> 2 P2O5 hoaùvaøquaùtrìnhkhöû,caân
baèngphaûnöùngoxi hoaù–
d , NH3 +O2 -> NO +H2O khöû.
-HS thaûoluaännhoùmñeåcaân b , Fe2+3O3 +C+2 O ->Fe0 +C+4
baèngpöùa, b, c, d. O2 3.Böôùc 3: Tìm heäsoáthích
+Fe+3O3 : chaátoxi hoaù(söï hôïp cho chaátoxi haùovaø
2
khöû) chaátkhöûsaocho toångsoá
+2
+C O : chaátkhöû(söï oxi (e) cho baèngtoångsoá(e)
hoaù) nhaän.

Fe+3+3(e)->Fe0 *2 4.Böôùc 4: Ñaëtcaùcheäsoá
C+2 ->C+4 +2(e) *3 cuûachaátoxi hoaùvaø chaát
=>FeO3 +3CO ->2Fe+3CO2 khöû. Kieåmtraheäsoácaân
2
baèng.

c , N+4 O2 +H2O->HN+5 O3 +
N+2 O
+NO2:chaátkhöûvaø laø chaát
oxi hoaù
N+4 ->N+5+1(e) *2
N+4 +2(e)- N+2
> *1
=>3NO +H2O ->2HNO3 +NO
2
d , N-3 H3 +O20 ->N O-2 +H2O-
+2
2NH3: chaátkhöû(söï oxi hoaù)

O2 : chaátoxi hoaù(söï khöû)

N-3 ->N+2 +5(e) *4
0 -2
O2 +2*2(e)->2O *5

=>4NH +5O ->4NO +6H2O
3 2


-HS ñoïc öùngduïngtrongsgk
Hoaït ñoäâng 6: III.YÙ nghóa cuûa phaûn
Neâu yù nghóacuûa pöù cho caûlôùp nghe. öùng oxi hoaù- khöû trong
oxi hoaù – khöû trong thöïc thöïc tieãn.(sgk)
tieãn?


4.Cuõng coá:
->Tieát29: -ÑN chaátkhöû, chaátoxi hoaù,söï khöû, söï oxi hoaù

-ÑN phaûnöùngoxi hoaù– khöû?Vd?
->Tieát30:- Ñeålaäppthhcuûapöùoxi hoaù– khöûcancoù maáyböôùc?
- Caânbaèngpöùoxi hoaù– khöûbaèngphöôngphaùpthaêng
baèng(e) :
Cu +HNO3 ->Cu(NO3) +NO +H2
5.Daëên doø:
->Tieát29: LaømBT soá: 4,5 trang83
->Tieát30: LaømBT soá:1,2,7,8trang83
*Chuaånbò baøi 18 : phaânloaïi phaûnöùngtronghoaùhoïc voâ côTuaàn 15:
Tieát 31- Baøi 18: PHAÂN LOAÏI PHAÛN ÖÙNG TRONG
HOAÙ HOÏC VOÂ CÔ
I.Muïc ñích ye â u caà u:
-Hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn :
-phaûn öùnghoaù hôïp , phaûn öùng phaân huyû coù theå
thuoäc loaïi phaûn öùng oxi hoa-ù khöû vaø cuõng coù theå
khoâng thuoäc loaïi phaûn öùng oxi hoaù – khöû
-Phaûn öùng theá luoân thuoäc loaïi phaûn öùng oxi hoaù-
khöû vaø phaûn öùng trao ñoåi luoân khoâng thuoäc loaïi phaûn
öùng oxi hoaù – khöû.
-Döïa vaøo soá oxi hoaù coù theå chia caùc phaûn öng
hoaù hoïc thaønh 2 loaïi chính laø phaûn öùng coù söï thay ñoåi
soá oxi hoaù vaø phaûn öùng khoâng coù söï thay ñoåi soá oxi
hoaù.
-Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc:Vieát vaø caân baèng phaûn öùng
oxi hoaù- khöû baèng phöông phaùp thaêng baèng (e).
Dieãn giaûng- phaùt vaán
II . Phö ô n g ph a ù p :
III.Chua å n bò:
-Giaùo vieân: Soaïn baøi töø sgk,sbt,stk
-Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ tröôùc khi ñeán lôùp vaø chuaån bò
baøi môùi
IV. Noäi dun g :
1.OÅn ñòn h lôùp :kieåm tra só soá, ñoàng phuïc, giôùi thieäu
giaùo vieân döï giôø (neáu coù)
2.Ba ø i cuõ: (8 ph uù t )
*Caân baèng phaûn öùng oxi hoaù- khöû sau baèng phöông
phaùp thaêng baèng (e).
-GV goïi 3 hs leân baûng:
a, H2 + O2 -> H2O
b,KClO3 -> KCl + O2
c, Zn + CuSO4 -> Cu + ZnSO4
Baøi 18 : PHAÂN LOAÏI PHAÛN ÖÙNG
3.Ba ø i mô ùi :
TRONG HOAÙ HOÏC VOÂ CÔ
Hoaït ño ä n g cuû a Hoaït ño ä n g cuû a Noäi dun g
T haày t roø
VD1: H20 + O2 0-> H2+
Hoaït ño ä n g 1 : I.Phaûn öùng coù söï
O-
-HS nhaéc laïi ÑN thay ñoåi soá oxi hoaù
phaûn öùng hoaù -Phaûn öùng coù söï vaø phaûn öùng khoâng
hôïp. thay ñoåi soá oxi hoaù coù söï thay ñoåi soá oxi
-HS laáy 2 VD veà VD2: hoaù.
phaûn öùng hoaù Ca+2 O+C+4 O2 -> 1.Phaûn öùng hoaù hôïp:
-Trong p haûn öùng
hôïp(1 VD coù söï Ca+2 C +4 O3
hoaù hôïp soá oxi
thay ñoåi soá oxi -Phaûn öùng khoâng
hoaù cuûa caùc
hoaù, 1VD khoâng coù söï thay ñoåi soá
nguyeân toá coù theå
coù söï thay ñoåi soá oxi hoaù
thay ñoåi hoaëc
oxi hoaù)
khoâng theå thay
ñoåi.

Hoaït ñoäng 2: VD1: 2.Phaûn öùng phaân
-HS nhaéc laïi ÑN KCl+5 O3-2 -> KCl- huyû:
-Trong phaûn öùng
phaûn öùng phaân + O20
phaân huyû soá oxi
huyû . -Phaûn öùng coù söï
-HS laáy 2 VD veà hoaù cuûa caùc
thay ñoåi soá oxi hoaù
phaûn öùng hoaù nguyeân toá coù theå
VD2: CaCO3 ->CaO +
hôïp(1 VD coù söï thay ñoåi hoaëc
CO2
thay ñoåi soá oxi khoâng theå thay
-Phaûn öùng khoâng
hoaù, 1VD khoâng ñoåi.
coù söï thay ñoåi soá
coù söï thay ñoåi soá oxi hoaù
oxi hoaù)
-HS xaùc ñònh soá
oxi hoaù töø 2 VD
vaø ruùt ra keát
luaän.

VD1:Zn0 +Cu+2 SO4->
Hoaït ñoäng 3: 3.Phaûn öùng theá:
-GV laáy 2 VD phaûn -Trong phaûn öùng
Cu 0+Zn+2 SO4
öùng theá theá soá oxi hoaù
VD2:
-HS xaùc ñònh soá cuûa caùc nguyeân
Zn0 + H+ Cl -> Zn+2 Cl2
oxi hoaù töø 2 VD toá bao giôø cuõng
+ H20
vaø ruùt ra keát coù theå thay ñoåi.
-2 Phaûn öùng ñeàu
luaän coù söï thay ñoåi soá
oxi hoaù.

VD1:
Hoaït ñoäng 4: 4.Phaûn öùng Trao ñoåi:
-GV laáy 2 VD phaûn *ÑK phaûn öùng:
AgNO3 + NaCl -> AgCl
öùng Trao ñoåi Saûn phaåm phaûi laø
+ NaNO3
-HS xaùc ñònh soá chaát keát tuûa,chaát
VD2: CaCO3 + HCl ->
oxi hoaù töø 2 VD bay hôi hoaëc chaát
CaCl2 +CO2 + H2O
vaø ruùt ra keát ñieän li yeáu.
luaän. -Trong phaûn öùng
trao ñoåi soá oxi hoaù
cuûa caùc nguyeân
toá khoâng thay
ñoåi.

*Chia thaønh 2 loaïi:
Hoaït ñoäng 5: II.Keát Luaän:
-Döïa vaøo söï thay -Phaûn öùng coù söï *Phaûn öùng hoaù
ñoåi soá oxi hoaù, thay ñoåi soá oxi hoaù hoïc coù söï thay ñoåi
coù theå chia phaûn -Phaûn öùng khoâng soá oxi hoaù laø
öùng hoaù hoïc coù söï thay ñoåi soá phaûn öùng oxi hoaù
thaønh maáy loaïi? oxi hoaù – khöû( phaûn öùng
theá , 1 soá phaûn
öùng hoaù hôïp vaø 1
soá phaûn öùng
phaân huyû)
*Phaûn öùng hoaù
hoïc khoâng coù söï
thay ñoåi soá oxi
hoaù khoâng phaûi
laø phaûn öùng oxi
hoaù – khöû(phaûn
öùng trao ñoåi, 1 soá
phaûn öùng hoaù
hôïp vaø 1 soá phaûn
öùng phaân huyû)


4.Cuõng coá:- Phaûn öùng hoaù hôïp, phaûn öùng phaân huyû;
1soá phaûn öùng coù thay ñoåi soá oxi hoaù vaø 1 soá phaûn öùng
khoâng coù thay ñoåi soá oxi hoaù
-Phaûn öùng theá: soá oxi hoaù bao giôø cuõng coù söï thay
ñoåi soá oxi hoaù.
- Phaûn öùng trao ñoåi: Soá oxi hoaù tröôùc vaø sau phaûn
öùng khoâng thay ñoåi
5.Daën doø:HS laøm baøi taäp trang 86-87
-Chuaån bò caâu hoûi Baøi 19: LUYEÄN TAÄP -PHAÛN ÖÙNG OXI
HOAÙ - KHÖÛ
(1) Theá naøo laø söï oxi hoaù , söï khöû, chaát oxi hoaù ,chaát
khöû, phaûn öùng oxi hoaù – khöû.
(2) Reøn luyeän kó naêng vieát vaø caân baèng phöông trình
hoaù hoïc cuûa phaûn öùng oxi hoaù – khöû baèng phöông phaùp
thaêng baèng (e)? => coù maáy böôùc? Neâu thöù töï caùc böôùc?
VD?


Baøi 19: LUYEÄN TAÄP -PHAÛN ÖÙNG OXI
Tieát 32-33
HOAÙ - KHÖÛ
I.Muïc ñích yeâu caàu:
*Hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn :
-Söï oxi hoaù , söï khöû, chaát oxi hoaù ,chaát khöû, ÑN phaûn
öùng oxi hoaù – khöû.
-Caùc böôùc caân baèng phaûn öùng oxi hoaù – khöû
*Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc:
-Xaùc ñònh caùc loaïi phaûn öùng hoaù hoïc
-Xaùc ñònh soá oxi hoaù ,chaát khöû, chaát oxi hoaù, söï khöû,
söï oxi hoaù.
-Caân baèng thaønh thaïo phaûn öùng oxi hoaù- khöû.
- Laøm 1 soá baøi toaùn cô baûn.
Dieãngiaûng-phaùtvaán
II . Phöông phaùp:
III.Chuaån bò:
-Giaùovieân : Soaïn baøi töø sgk,sbt,stk
-Hoïc sinh : Hoïc baøi cuõ tröôùckhi ñeánlôùp vaø chuaånbò
baøi môùi
IV. Noäi dung:
1.OÅn ñònh lôùp: Kieåmtrasó soá,ñoàngphuïc, giôùi thieäu
giaùovieândöï giôø (neáucoù)
2.Baøi cuõ:(8 phuùt)
*Xaùc ñònhsoáoxi hoaùcuûacaùcnguyeântoá:
-Nitô trong:NO, NO 2 , N2O5 , HNO3 , HNO2 ,NH3 , NH4Cl
-Clo trong: HCl , HClO , HClO2 , HClO3 , HClO4 ,CaOCl2
Baøi 19: LUYEÄN TAÄP -PHAÛN ÖÙNG OXI
3.Baøi môùi:
HOAÙ – KHÖÛ
Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Noäi dung
HS traû lôøi:
Hoaït ñoäng 1 : A. KIEÁN THÖÙC
-Chaát khöû laø gì? -Chaát nhöôøng (e) CAÀN NAÉM VÖÕNG.
1.Chaát khöû (chaát bò
Chaát oxi hoaù laø laø chaát khöû
oxi hoaù) laø chaát
gì? -Chaát nhaän (e) laø
nhöôøng (e)
-Söï khöû ?söï oxi chaát oxi hoaù.
*Söï oxi hoaù (qt oxi
hoaù? - Söï oxi hoaù laø söï
hoaù) laø quaù trình
- ÑN phaûn öùng oxi nhöôøng (e)
nhöôøng (e) => Soá
hoaù – khöû? -Söï khöû laø söï
oxi hoaù taêng.
nhaän (e)
2.Chaát oxi hoaù (chaát
*Phaûn öùng oxi hoaù
bò khöù) laø chaát
– khöû laø phaûn
nhaän (e)
öùng coù söï thay
*Söï khöû (qt khöû) laø
ñoåi soá oxi hoaù
quaù trình nhaän (e)
cuûa 1 soá nguyeân
=> Soá oxi hoaù
toá
giaûm
3.Phaûn öùng oxi hoaù –
khöû laø phaûn öùng
coù söï thay ñoåi soá
oxi hoaù cuûa 1 soá
nguyeân toá

4.Söï oxi hoaù vaø söï
Hoaït ñoäng 2 : à 2 quaù trình coù
-Söï khöû vaø söï oxi khöû xaûy ra ñoàng
baûn chaát traùi
hoaù xaûy ra coù thôøi trong cuøng 1
ngöôïc nhau
baûn chaát gioáng luùc vaø coù baûn
nhau hay khaùc chaát traùi ngöôïc
àDöïa vaøo soá oxi
nhau? nhau.
hoaù , ngöôøi ta chia
-Döïa vaøo soá oxi 5.Töø soá oxi hoaù
phaûn öùng ra thaønh
hoaù , ngöôøi ta chia ,ngöôøi ta chia phaûn
2 loaïi.
phaûn öùng ra öùng ra laøm 2 loaïi,
thaønh maáy loaïi? ñoù laø:
-Phaûn öùng oxi hoaù
– khöû
- Phaûn öùng khoâng
thuoäc oxi hoaù –
khöû.

-Phaûn öùng trao
Hoaït ñoäng 3 : B. BAØI TAÄP :
-Giaùo vieân goïi 1 Baøi 1 (Trang 88)Loaïi
ñoåi:
soá HS leân baûng phaûn öùng coù soá
VD: NaCl + AgNO3 ->
laøm BT . oxi hoaù khoâng thay
AgCl + NaNO3
-Ñoái vôùi 1 soá ñoåi laø phaûn öùng
daïng baøi taäp lí gì?
thuyeát thì giaùo
vieân goïi HS ñöùng
daäy taïi choã kieåm
tra BT ,ñoàng thôøi
kieåm tra vôû BT
luoân.

-Phaûn öùng theá: Baøi 2 (Trang 89)Phaûn
VD: Mg +2 HCl öùng naøo luoân
->MgCl2 + H2 luoân laø phaûn öùng
oxi hoaù – khöû?

*x=3
Baøi 3 (Trang 89)
Cho phaûn öùng:
M2Ox + HNO3 ->
M(NO3) + ….
X coù gía trò laø bao
nhieâu thì phaûn
öùng treân khoâng
phaûi laø phaûn öùng
oxi hoaù – khöû?

*Mn+4 O2 , KMn+7 O4 , Baøi 5 (Trang 89) Xaùc
K2Mn+6 O4 , Mn+2 SO4 . ñònhsoáoxi hoaùcuûa
*K2Cr2+6 O7 , Cr2+3 caùcnguyeântoá:
(SO4)3 ,Cr2+3 O3. -Mn trong :MnO2 ,
*: H2S-2 , S+4 O2 , H2S+4 KMnO4 , K2MnO4 ,
O3 , H2S+6 O4, FeS-2 , MnSO4 .
FeS2-1 . -Cr trong :K2Cr2O7 ,
Cr2(SO4)3 ,Cr2O3.
-S trong: H2S , SO2 ,
H2SO3 , H2SO4, FeS ,
FeS2 .
a , Cu + 2 Ag+ NO3 -> Baøi 6 (Trang 89): Cho
0

Cu+2 (NO3) + 2 Ag0 bieátñaõxaûyra söï oxi
Cu0 -> Cu+2 +2(e) (Söï hoaù,söï khöû, nhöõng
oxi hoaù) chaátnaøotrongphaûn
Ag+ +1(e) -> Ag0 öùngtheásau?
(Söï khöû) a , Cu +2 AgNO3 ->
Cu(NO3) + 2 Ag
b ,Fe0 + Cu+2 SO4 -> b ,Fe + CuSO4 ->
Fe+2 SO4 + Cu0 FeSO4 + Cu
Fe0 ->Fe+2+2(e) (Söï c , 2Na + 2 H2O ->
Oxi hoaù) 2NaOH + H2.
Cu+2 +2(e)-> Cu0 (Söï
khöû)
c , 2Na0 + 2 H2+ O ->
2Na+ OH + H20.
Na0 ->Na+ +1(e) (Söï
oxi hoaù)
H2+ +1*2(e) ->H20 (Söï
khöû)

-Mg + 2 HCl->MgCl2 Baøi 10 (Trang90) Coù
Hoaït ñoäng 4 :
-Phaûnöùngtheá: +H2 theå ñieàu cheá MgCl2
AX +B ->AB +X baèng:
-Phaûnöùnghoaùhôïp: -Mg + Cl2 -> MgCl2 -Phaûn öùng theá
A + B -> C -Phaûn öùng hoaù
-Phaûn öùng trao -Mg(OH)2 +HCl -> hôïp
ñoåi: MgCl2 +H2O -Phaûn öùng trao ñoåi
AB + CD -> AD + BC


M FeSO4 . 7H2O=278
Hoaït ñoäng 5 : Baøi 12 (Trang90)
Hoaø tan1,39gammuoái
*GV höôùng daãn: M (ñvc)
FeSO4 .7 H2O trong
FeSO4 . 7H2O
dung dòch H2SO4 (l)
n FeSO4 = m/M n FeSO4 = n/M
dö .Cho dung dòch
Vieát ptpö: =
naøy taùc duïng vôùi
-> CM = n/V => V = 1,39/278
dung dòch KMnO4
n/CM =
0,1M .Tính theå tích
0,005(mol)
dung dòch KMnO4
tahm gia phaûn öùng?
10FeSO4 +2KMnO4 +
8 H2SO4 -> 5Fe2(SO4)
+ 2MnSO4 + K2SO4 +
8H2O
nKMnO4 = 0,005*2/10
=
0,001(mol)
-> CM = n/V => V =
n/CM
=0,001/0,1 =0,01(l) =
10ml
4.Cuõng coá:
*Tieát 32: Lyù thuyeát: -Chaátkhöû,chaátoxi hoaù,söï khöû,söï oxihoaù
-Phaûnöùngoxi hoaù– khöûvaø BT 9/90
*Tieát 33: Caùc BT trang 88-89-90 (sgk)
-Caùch xñ soá oxi hoaù, chaát khöû, chaát oxi hoaù vaø BT 7,8
-Laøm 1 soá BT cô baûn (Baøi 12/90)
5.Daën doø:
-VN oân taäp chöông I,II,III,IV

Tieát35-35B-35C: OÂN TAÄP HOÏC KÌ I
I.Muïc ñích yeâu caàu:
*Hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn :
-Caáu taïo voû nguyeân töû, thaønh phaàn nguyeân töû
-Caáu hình (e), baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc
vaø ñònh luaät tuaàn hoaøn
-Lieân keát hoaù hoïc
-Phaûn öùng oxi hoaù – khöû.
*Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc:
-Xaùc ñònh thaønh phaàn vaø caáu taïo voû nguyeân töû,vieát
thaønh thaïo caáu hình (e)
-Xaùc ñònh vò trí cuûa caùc nguyeân toá trong Baûng tuaàn
hoaøn
-Xaùc ñònh kieåu lieân keát hoaù hoïc
-Ñònh nghóa phaûn öùng oxi hoaù – khöû, caân baèng phaûn
öùng oxi hoaù – khöû baèng phöông phaùp thaêng baèng (e)
Dieãn giaûng – Phaùt vaán
II . Phöông phaùp:
III.Chuaån bò:
-Giaùo vieân: Soaïn baøi töø sgk,sbt,stk
-Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ tröôùc khi ñeán lôùp vaø chuaån bò
baøi môùi,ñeà cöông
IV. Noäi dung:
1.OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, ñoàng phuïc, giôùi thieäu
GV döï giôø (neáu coù)
2.Baøi cuõ: (8 phuùt)
*Tieát 35: Cho d=10m => D=? (D=104 * d=104 * 10 = 105)
*Tieát 35B: Cho ÑAÑ Na = 0,93;ÑAÑ Cl= 3,16
-Haõy tính hieäu soá ÑAÑ NaCl =?
*Tieát 35C: Caân baèng phaûn öùng oxi hoaù – khöû baèng
phöông phaùp thaêng baèng (e) :
SO2 + O2 + H2O -> H2 SO4
OÂN TAÄP HOÏC KÌ I
Baøi môùi:
3.
Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Noäi dung
Ví duï1:
Hoaït Ñoäng 1: A ,LYÙ THUYEÁT:
*mP +me +mn = m 1, Quan heä giöõa
*mP +me +mn = mAl =
soá p, soá e, soá n
40
nguyeân töû
P= e = Z P= e = Z = 13 ,soá z vôùi vò trí
*A= Z + n A= Z + n = 27 caùc nguyeân toá
-Töø Z => caáu hình Z= 13: 1s22s22p63s23p1 vaø vôùi quy luaät
(e) Ví duï 2:Töø Hieäu ÑAÑ bieán thieân caùc
-Töø Hieäu ÑAÑ =>Xñ kieåu lieân keát nguyeân toá trong
=>kieåu lieân keát hoaù hoïc cuûa AlCl3 ? baûng tuaàn hoaøn
hoaù hoïc *ÑAÑ Al = 1,61, ÑAÑ Cl 2, Lieân keát hoaù
= 3,16 hoïc vaø ÑAÑ
Hieäu ÑAÑ AlCl3 = 1,55
LK CHT coù cöïc.

*Coù 4 loaïi pöù: 3, Phaûn öùng oxi
-phaûn öùng hoaù hoaù – khöû vaø
hôïp phaân loaïi phaûn
-phaûn öùng phaân öùng hoaù hoïc
huyû
-phaûn öùng theá
-phaûn öùng trao
ñoåi

Hoaït Ñoäng 2:Vieát kí P=e=Z = 19 B ,BAØI TAÄP :
N=20 Baøi 1:Nguyeân töû
hieäu nguyeân töû
=>A=39 (M laø cuûa nguyeân toá M
cuûa nguyeân toá X
nguyeân töû K) coù 19 (e) vaø 20
XZ A
Kí hieäu nguyeân töû: n .Vieát kí hieäu
-Trong ñoù: A :soá
K1939 nguyeân töû cuûa
khoái,
nguyeân toá M
Z : Soá hieäu
nguyeân töû

Fe(Z= 26): Baøi 2: Soá ñôn vò
Hoaït Ñoäng 3:
-Soá ñôn vò ñieän 1s22s22p63s23p64s23d6. ñieän tích haït nhaân
tích haït nhaân = Z Fe laø nguyeân toá d cuûa nguyeân töû Fe
= STT laø 26 .Fe thuoäc
-Ñieän töû ngoaøi loaïi nguyeân toá gì?
cuøng naèm treân
phaân lôùp naøo thì
loaïi nguyeân toá
thuoäc phaân lôùp
ñoù.

Hoaït Ñoäng 4: Trong -Nguyeân nhaân: Do Baøi 3: Trong nhoùm
PNC, ñi töø treân soá loùp (e) taêng laøm IA ,ñi töø Li -> Cs
xuoáng döôùi , theo Rnguyeân töû caùc nguyeân khaû naêng nhöôøng
chieàu taêng cuûa toá taêng nhanh (e) cuûa nguyeân
Z , khaû naêng töû caùc nguyeân
nhöôøng (e) taêng vì toá taêng daàn .
soá loùp (e) taêng -> Nguyeân nhaân laø
baùn kính nguyeân do ñaâu?
töû taêng.

Hoaït Ñoäng 5:Trong -Töø Na->Cl: Z taêng, Baøi 4: Trong daõy
chu kì, ñi töø traùi ÑAÑ taêng, RNguyeân töû caùc nguyeân toá
sang phaûi, theo giaûm, tính bazô giaûm thuoäc chu kì 3 ,khi
chieàu taêng cuûa ñi töø Na -> Cl
Z ,ÑAÑ taêng, R ,ÑAÑ ,tính khöû,
nguyeân töû giaûm baùn kính nguyeân
töû , tính bazô bieán
ñoåi nhö theá naøo?

Cl(Z= Baøi 5: Soá thöù töï
17):1s22s22p63s23p5 cuûa Cl = 17 .Cl
Cl thuoäc chu kì 3, thuoäc nhoùm maáy
nhoùm VIIA vaø chu kì maáy?

Hieäu ÑAÑ MgCl2 = Baøi 6: ÑAÑ Mg
Hoaït Ñoäng 6:
*0 =1,31;ÑAÑ Cl =
0,4: LK CHT khoâng 1,7 3,16. Lieân keát
cöïc -MgCl2 laø lieân keát hoaù hoïc trong
*0,4=1,7:
LK Ion

2KMn+7 O4-2 -> K2Mn+6
Hoaït Ñoäng 7:Xaùc Baøi 7: Cho phaûnöùng:
O4 + Mn+4 O2 + O20 . 2KMnO4 -> K2MnO4 +
ñònh soá oxi hoaù,
-Laø phaûn öùng phaân MnO2 + O2 . thuoäc
xem soá oxi hoaù
huyû, thuoäc loaïi loaïi phaûn öùng gì?
coù thay ñoåi
phaûn öùng oxi hoaù –
khoâng. Töø ñoù,
khöû
xaùc ñònh loaïi
phaûn öùng hoaù
hoïc

3Cl20 + 6 KOH ->KCl+5
Hoaït Ñoäng 8:Xaùc Baøi 8: Trong phaûn
O3 + 5KCl- + 3H2O
ñònhsoáoxi hoaù,xem öùng hoaù hoïc:
soáoxi hoaùcoù thay Cl2 vöøa laø chaát 3Cl2 + 6 KOH
ñoåi khoâng.Töø ñoù, khöû, vöøa laø chaát ->KClO3 + 5KCl +
xaùcñònhchaátkhöû oxi hoaù. 3H2O .Cl2 ñoùng vai
hoaëcchaátoxi hoaù troø gì?
trongphaûnöùnghoaù
hoïc
2
Hoaït Ñoäng 9: GV goïi a, F(Z=9):1s 2s22p5 Baøi 9: Cho bieát Z
2
1 HS leânbaûnglaøm N(Z=7):1s 2s22p3 cuûa N,F,P laàn löôït
P(Z=
baøi taäp9 laø: 7,9,15
15):1s22s22p63s23p3 a, Vieát caáu hình
b,So saùnh tính phi kim (e).
cuûa F, P: F >P b, So saùnh tính phi
c,Vieát CT oxít cao kim cuûa F, P
c,Vieát CT oxít cao
nhaát:
nhaát, CT hôïp chaát
N2O5 , F2O7 , P2O5
khí vôùi hiñro?
CT hôïp chaát khí vôùi
hiñro:
NH3 ,HF , PH3

a,Fe+H2SO4 ->FeSO4 + Baøi 10: Hoaø tan
Hoaït Ñoäng 10:
-Vieátptpöù H2 hoaøn toaøn 0,45
-Tính : n=?m=? FeO + H2SO4 ->FeSO4 + gam hoãn hôïp Fe
=>%C=? H2O vaø FeO trong dung
*Gv goïi 2 HS leânbaûng 10 FeSO4 + 2KMnO4 dòch H2SO4 (loaõng ,
laømlaànlöôït 2 phaàna, +8H2SO4 -> 5Fe2(SO4)3 dö) .Sau ñoù theâm
b. +2 MnSO4 +K2SO4+ töø töø dung dòch
8H2O KMnO4 0,04M vaøo
b,Toång n Fe = toång n dung dòch thu ñöôïc
FeSO4 = 5n KMnO4 = vaø laéc lieân tuïc
*0,043*37,5*10-3 = cho ñeán khi maøu
7,5*10 (mol)
-3
tím baét ñaàu xuaát
mFe = 7,5*10-3 *56 = hieän thì heát
0,42(g) 37,5ml dung dòch
mO= 0,45-0,42 = 0,03 KMnO4 .
(g) a, Vieát caùc ptpö
mFeO = 0,03*72/16= xaûy ra
0,135(g) b,Tính % Fe ,
%FeO= %FeO=?
0,135*100/0,45=30% (Fe = 56 , O = 16 ,
%Fe= 100-%FeO= 70% Mn = 55)

a.Ta coù: Baøi 11:Toång soá
Hoaït Ñoäng 11:
P+e+n=28 P+e+n=28 maø(P=e=Z) haït cô baûn cuûa
(P=e=Z) =>2Z+n=28 (1) nguyeân töû
-Soáhaït mangñieänlaø P =1+,e =1-neân: nguyeân toá X laø
P, e (P +e)–n =8 28. Bieát soá haït
-Soáhaït khoângmang =>2Z– n =8 (2) mang ñieän nhieàu
ñieänlaø n Giaûi heä(1) vaø (2), ta hôn soá haït khoâng
-Giaûi Heä Pt , tìm Z ñöôïc: mang ñieän laø 8.
hoaëcP,e Z=9, n=10 a, Haõy tìm soá
=>A,vieátkí hieäuhoaù A= 9+10=19 khoái A=?
hoïc cuûanguyeântoá b. X coù Z =19 neânX laø F b, Vieát kí hieäu
X,vieátcaáuhình(e) cuûa F919 hoaù hoïc cuûa
nguyeântoáX, c.F(Z= 9):1s22s22p5 nguyeân toá X
Neâutính chaáthoaùhoïc d.F thuoäcnhoùmhalogen,F c, Vieát caáu hình (e)
ñaëctröngcuûaX vaø coù tính oxi hoaùmaïnh cuûa nguyeân toá X
vieát1 Ptpö minhhoaï. nhaát d, Neâu tính chaát
PtPö: 3F2 +2Al->2AlF3 hoaù hoïc ñaëc tröng
cuûa X, Vieát 1 Ptpö
minh hoaï?
4.Cuõng coá:
*Tieát35: QuanheägiöõaP, n, e , Z
Xaùc ñònhvò trí cuûacaùcnguyeântoátrongBTH
*Tieát35B: Xaùc ñònh4 loaïi pö hoaùhoïc caêncöù vaøosoá
oxi hoaù
Caânbaèngpö oxi hoaù– khöûtheophöôngphaùpthaêng
baèng(e)
*Tieát35C: Hs laømBt vaänduïng(Bt 9,10,11)
5.Daën doø: VN oântaäpkó lí thuyeátvaøbaøi taäp,xemlaïi
caùcbaøi kieåmtra15 phuùtvaø 1 tieát
=>tuaànsauthi hoïc kì.


CHÖÔNG V - NHOÙM HALOGEN
Tieát 37:
Baøi 21- KHAÙI QUAÙT VEÀ NHOÙM HALOGEN
I.Muïc ñích yeâu caàu:
*Hoïc sinh naémñöôïc kieánthöùccô baûn:
-NhoùmX 2 goàm nhöõng nguyeân toá naøo?ñöùng ôû vò trí naøo
trong BTH?
-Lôùp (e) ngoaøi cuøng cuûa nguyeân toá X2 coù ñaëc ñieåm gì
gioáng nhau?caùc phaân töû X2 coù caáu taïo nhö theá naøo?
-Tính chaát hoaù hoïc cô baûn cuûa X2
*Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc:
- So saùnh tính chaát cuûa caùc nguyeân toá nhoùm halogen
-Vieát ñöôïc ptpöù minh hoaï
II . Phöông phaùp: -Diễn giảng, phát vấn,đàm thoại
III.Chuaån bò:
-Giaùovieân Soaïnbaøi töø sgk,stk,sbt…..
:
-Hoïc sinh: Chuaånbò baøi môùi tröôùckhi ñeánlôùp
IV. Noäi dung:
1.OÅn ñònh lôùp: Kiểm tra sĩ số,đồng phục, giới thiệu giáo viên dự
giờ (nếu có)
2.Baøi cuõ: (0 phuùt)
3.Baøi môùi: Baøi 21- KHAÙI QUAÙT VEÀ NHOÙM
HALOGEN

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa troø Noäi dung
Thaày
-F,Cl,Br,I,At*
Hoaït ñoäng 1: I.Vò Trí Cuûa Nhoùm
-NhoùmHalogengoàm -Nhoùm X2 ñöùng beân HaLoGen Trong Baûng
nhöõngnguyeântoá phaûi (saùt nhoùm VIIIA Tuaàn Hoaøn.
-NhoùmHalogen
naøo? trong BTH)
:F,Cl,Br,I,At*
-Vò trí cuûacaùc
-Nhoùm X2 ñöùng ôû
nguyeântoátrongBTH?
cuoái caùc chu
kì,ngay tröôùc
nguyeân toá khí
hieám.
Hoaït ñoäng 2: -HS leân baûng vieát II.Caáu Hình electron
-Vieátcaáuhình(e) caáu hình e cuûa Nguyeân Töû,Caáu Taïo
ngoaøi cuøngcuûacaùc F,Cl,Br,I. Phaân Töû.
-NhoùmX 2 thuoäc
nguyeântoáHalogen =>Caáu hình (e)
nhoùm VIIA .
chung:ns2np5 (n=2->5)
=>Caáuhình (e) chung
-Caáu hình (e) chung
-Vieátnguyeântöû Phaân X2 Cl2
lôùp ngoaøi
X,phaântöû X 2 töông töû
cuønglaø:ns2np5
öùng Nguye X Cl
=>coù 7 electron
=>CTCT,CTe cuûa ân töû
lôùp ngoaøi cuøng
Cl2 CTCT X-X Cl-Cl
-CT nguyeân töû:X
CTe X:X Cl:Cl
(CT phaân töû: X2 )
-Tính chaát hoaù
hoïc cuûa X2 laø tính
oxi hoaù maïnh.
Hoaït ñoäng 3:Haõy -Maøu saéc:ñaämdaàn III.Söï Bieán Ñoåi Tính
nhaänxeùtveàtính chaát -Tnoùng chaûy ,Tsoâi :taêng Chaát 1.Söï bieán ñoåi
vaätlí cuûacaùcnguyeân daàn tính chaát vaät lí cuûa
caùc ñôn chaát.
toánhoùmHalogen?
+TöøF->I:
-Theåkhí chuyeånsang
theåloûngvaøraén
-Maøu saéc:ñaämdaàn
-Tnoùng chaûy ,Tsoâi :taêng
daàn

Hoaït ñoäng 4: Xaùc -HCl- ,Cl20 , HCl+1 O,
HCl+3 O2 , HCl+5 O3 ,
ñònhsoáoxi hoaùcuûa
HCl+7 O4
Cl tronghôïp chaátsau:
HCl,Cl2 , HClO,
HClO2 , HClO3 , HClO4
2.Söï bieán ñoåi ÑAÑ
-Töø F ->I : Rnguyeân töû
taêng, ÑAÑ giaûm
-F chæ coù soá oxi
hoaù laø: -1
-Cl,Br,I coù soá oxi
hoaù laø:
-1,+1,+3,+5,+7
-2Na + Br2 -> 2NaBr
Hoaït ñoäng 5: 3.Söï bieán ñoåi tính
*VieátPTPöù cho -Br2 + H2 -> 2 HBr chaát hoaù hoïc cuûa
-Br2 + H2O -> HBr +
Na,H 2 , H2O phaûn caùc ñôn chaát.
-Töø F->I : tính oxi hoaù
öùng vôùi Br2. HBrO
giaûmdaàn.
a. Phaûnöùngvôùi kim
loaïi: taïo muoái
Halogennua
Vd: 2Na + Cl->2NaCl
2
b.Phaûn öùng vôùi
Hiñroâ: Taïo sp khí
Hiñro halogennua
Vd: H2 + Cl2 -> 2 HCl
c.Phaûn öùng vôùi
H2O:
Vd:Cl2 + H2O -> HCl
+ HClO


4.Củng cố:Gv
-Nhoùm Xgoàm nhöõng nguyeân toá naøo?ñöùng ôû vò trí naøo
2
trong BTH?
-Lôùp (e) ngoaøi cuøng cuûa nguyeân toá X2 coù ñaëc ñieåm gì
gioáng nhau?caùc phaân töû X2 coù caáu taïo nhö theá naøo?
-Tính chaát hoaù hoïc cô baûn cuûa X2

5.Dặn dò: VN :
-VN làm hết bài tập trong sgk Trang 96 và sách bài tập.
-Soạn bài mới Clo:
(1): Clo laø nguyeân toá halogen tieâu bieåu vaø quan troïng nhaát.
Clo coù tính chaát hoaù hoïc cô baûn laø gì?öùng duïng cuûa clo?
(2): Ñieàu cheá Clo trong CN vaø trong PTN baèng phaûn öùng hoaù
hoïc naøo? Vieát ptpö vaø caân baèng.
CLO
Tiết 38: Baøi 22 -
I/ M uïc ñích – ye â u caà u:
*HS biết:
• Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên và ứng dụng của clo, phương pháp
điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
* HS hiểu:
• Tính chất hoá học cơ bản của clo là tính phi kim mạnh, tính oxi hoá
mạnh, clo còn thể hiện tính khử.
*Rèn luyện kĩ năng:
• Dự đoán, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của clo
• Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm rút ra nhận xét
• Viết pthh minh họa tính chất hoá học và điều chế clo
II/ PHƯƠNG PHÁP: -Diễn giảng, phát vấn,đàm thoại
III/ CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
• Điều chế sẵn bình khí clo
• Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm
2.Học sinh
• Nắm được tính chất oxi hoà mạnh của các halogen
• Củng cố và phát triển khả năng xác định số oxi hoá.
IV/ NỘI DUNG:
1.Ỏn định lớp: kiểm tra sĩ số,đồng phục, giới thiệu giáo viên dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (8 phút)
-Nhóm halogen gồm những nguyên tố nào?
- Nêu cấu hình (e) chung của các nguyên tố?
-Nêu tính chất hoá học đặc trưng cúa các nguyên tố nhóm Halogen? viết
ví dụ minh hoạ?
CLO
3.Bài mới: Baøi 22 -
Hoaït Hoaït ñoä n g cuû a Noäi dun g
ñ oä n g t ro ø
c uû a
T haày
Hoạt HS trả lời: I/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ
động 1 -Clo là chất khí ,màu vàng -Clo là chất khí màu vàng lục, rất độc và tan
lục nhiều trong nước và các dung môi hữu cơ .
GV:
-cho HS -1 hs lên bảng tính tỉ khối M Cl2 71
- dCl 2 / kk = = = 2 .5
quan sát hơi của clo so với không
M kk 29
bình khí
⇒ Clo nặng gấp 2.5 lần không khí
đựng M Cl2 71
khí clo ( dCl 2 / kk = = = 2 .5
M kk 29
bằng
-> Clo nặng gấp 2.5 lần
hình
không khí
ảnh
hoặc
bình
đựng
khí clo
thực) và
trả lời
về
trạng
thái và
màu sắc
-Tín
h tỉ khối
hơi của
clo so
với
không
khí?
Nhận
xét?

Hoạt II/ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
Cl1735.5 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
động 2
*Viếtcấ → là: Tính oxi hóa mạnh Cl (z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
-> Có 7e lớp ngoài cùng nên dễ nhận 1(e)
u hình
→ Tính oxi hóa mạnh.
electron
của clo?
Nhận
xét?
*Tính
chất
hoá học
cơ bản
của clo
là gì?

- HS quan sát và viết pthh 1.Tác dụng với kim loại: Tạo sản phẩm là
GV:
- Đốt cháy Na, trong khí muối clorua.
-làm thí
nghiệm clo:Có ngọn lửa bốc cháy +1 −1
0 0
+ 2 Na + Cl 2 → 2 Na Cl
đốt sáng
(Có ngọn lửa bốc cháy sang)
cháy +1 −1
0 0
pt: 2 Na + Cl 2 → 2 Na Cl +2 −1
0 0
Na, Cu, + Cu + Cl 2 → Cu Cl 2
Fe trong
(Ngọn lửa cháy nhỏ hơn)
khí clo? +3 −1
0 0
Đốt cháy Cu trong khí + 2 Fe+ 3 Cl 2 → 2 Fe Cl 3
+)
clo:Ngọn lửa cháy nhỏ
hơn
+2 −1
0 0
Pt: Cu + Cl 2 → Cu Cl 2
+) Đốt cháy Fe trong khí
clo:
+3 −1
0 0
Pt: 2 Fe+ 3 Cl 2 → 2 Fe Cl 3
+ HS quan sát và viết 2.Tác dụng với hiđro : Tạo khí
Gv:
-Làm thí pthh HiđrôClorua.
nghiệm Pt: 0 +1 −1 +1 −1
0 0 0
H 2 + Cl 2 → 2 H Cl H 2 + Cl 2 → 2 H Cl
khi cho
+Vai trò của clo trong các ->Cl2 Thể hiện tính oxi hoá
Cl2 td
pứ với kim loại, với hiđro
với H2
là:Thể hiện tính oxi hoá
(mô
+Cl2 Vừa có tính oxi hoá,
phỏng
hình vẽ vừa có tính khử khi pư với
nước.
hoặc
làm thí
nghiệm
ảo)

-Vai trò
của clo
trong
các
phản
ứng với
kim
loại,
với
hiđro?
Hoạt 3. Tác dụng với H2O
động 3 0 −1 +1
Cl 2 + H 2 O D H Cl + H Cl O
GV:
Cl2 Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.
giới
thiệu
phản
ứng?
Vai trò
của clo
trong
ptpư?

GV:axit
HClO là
môt axit
yếu
( yếu
hơn
H2CO3)
và kém
bền. Là
một
chất oxi
hoá
mạnh
và có
khả
năng
tẩy
màu.

Hoạt HS: Clo trong tự nhiên tồn III/ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
động 4 tại ở dạng hợp chất: chủ - Clo là một nguyên tố hoạt động mạnh nên
yếu là các muối clorua trong tự nhiên tồn tại ở dạng hợp chất: chủ
-Trong
tự nhiên (nước biển và muối mỏ.) yếu là các muối clorua có trong nước biển
tại sao vì clo là 1 nguyên tố hoạt và muối mỏ.
clo chỉ động hoá học mạnh.
tồn tại - Trong tự nhiên clo có hai đồng vị
35 37
-có hai đồng vị 17 Clvà 17 Cl
ở dạng 35 37
Clvà 17 Cl .
. 17
hợp
chất?
-Trong
tự nhiên
clo có
m ấy
đồng
vị ?

Hoạt +vì :clo dùng diệt trùng IV/ ỨNG DỤNG
động 5 nước sinh hoạt. • Dùng diệt trùng nước sinh hoạt
-Nước +SX chất tẩy , điều chế • Sản xuất chất tẩy
máy có dung môi trong công • Điều chế những dung môi trong
nghiệp
mùi khi công nghiệp.
clo nhẹ,
nước
tẩy
quần
áo?
-Nêu
một số
ứn g
dụng
của clo

Hoạt +Nguyên tắc:Oxi hoá Ion V/ ĐIỀU CHẾ
động 6 1.Trong phòng thí nghiệm.

Cl thành Cl2
- Nêu +4 −1 +2 −1 0
0
Mn O 2 + 4 H Cl t → Mn Cl 2 + Cl 2 + 2 H 2 O

nguyên
2KMnO4 +16HCl ->2KCl+MnCl2+5Cl2
tắc
+8H2O
điều
2. Trong công nghiệp
chế khí
-Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn.
clo?
-> Đpdd NaCl có vách 2 NaCl + 2 H 2 O đpdd → 2 NaOH + Cl 2 + H 2
 ,cmn

GV :
ngăn thu được clo ở anot
Treo
(cực +)
tranh vẽ
điều
chế khí
clo
trong
phòng
thí
nghiệm.
Giới
thiệu
cách
điều
chế.
-Viết
pthh
xảy ra
khi cho:
-MnO2
pư d2
HCl
(đk: to)
-KMnO4
pứ d2
HCl
-Nêu pp
điều
chế clo
trong
công
nghiệp.

Hoạt -HS : Bieát ñöôïc khí *YÙù th ö ù c baû o ve ä mo âi
động 7: Clo raát ñoäc ñoái t rö ô ø n g tron g cuo ä c so á n g vaø
vôùi con ngöôøi,
Gv h oïc taä p mo â n hoa ù hoïc:
ñoäng ñoäng vaø thöïc -Khí Clo raát ñoäc ñoái vôùi con
moïi vaät.Neân vaán ñeà ngöôøi, ñoäng vaø thöïc vaät.
ngöôøi oâ nhieãm khoâng khí -Khi ñieàu cheá khí Clo vaø saûn
coù yù ñöôïc ñaët leân haøng xuaát Clo trong coâng nghieäp thì
thöùc ñaàu. vaán ñeà oâ nhieãm khoâng khí
baûo ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu.
veä
moâi
tröôøn
g
trong
cuoäc
soáng
vaø
hoïc
taäp
moân
hoaù
hoïc


4.Củng cố:Gv :-Sử dụng bài tập 2,3 SGK,Tính chất hoá học cơ bản của clo là
:Tính oxi hóa mạnh
- Khí clo độc nên khi điều chế các em phải cẩn thận.

5.Dặn dò: VN soạn bài mới Hợp chất chứa oxi của clo:
• Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất một số muối có oxi
của clo,Viết pthh minh họa tính chất hóa học và điều chế nước Gia- Ven
và clorua vôi
+ Tính oxi hóa mạnh của một số hợp chất chứa oxi của clo
-VN làm hết bài tập trong sgk và sách bài tập.

Tieát 39 - 40:
Baøi 23- HIÑRO CLORUA –AXIT CLOHIÑRIC VAØ MUOÁI
CLORUA-
LUYEÄN TAÄP
I.Muïc ñích ye â u caà u:
*Hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn :
-HClkhí ,HClloûng ,tính chaát hoaù hoïc chung cuûa axít
-Nhaän bieát Ion Cl- döïa vaøo thuoác thöû gì?
*Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc: Laøm caùc BT trong sgk
II . Phö ô n g ph a ù p : Dieãn giaûng- phaùt vaán
III.Chua å n bò:
*Giaùo vieân: Soaïn baøi töø sgk, sbt, stk…..
*Hoïc sinh: Laøm Bt trong sgk trang 101, Chuaån bò caâu
hoûi GV cho veà nhaø.
IV. Noäi dun g :
Kieåm tra só soá, ñoàng phuïc, giôùi
1.OÅn ñòn h lôùp:
thieäu GV döï giôø (neáu coù)
2.Ba ø i cuõ: (10 ph uù t )
*Tieát 39: Neâu tính chaát hoaù hoïc cuûa Clo? Vieát ptpö ñieàu
cheá clo trong PTN vaø trong CN
*Tíeât 40: Phaân bieät HCl khí vôùi HCl loûng ?Vieát ptpö ñaëc
tröng cuûa dung dòch HCl? Dung dòch HCl coù nay ñuû tính
chaát hoaù hoïc cuûa 1 axít khoâng? Neâu phöông phaùp ñieàu
cheá HCl trong PTN vaø trong CN?
3.Ba ø i mô ùi :
Baøi 23: HIÑRO CLORUA –AXIT CLOHIÑRIC VAØ
MUOÁI CLORUA- LUYEÄN TAÄP

Hoaït ño ä n g cuû a Hoaït ño ä n g cuû a Noäi dun g
T haày t ro ø
Hoaït ño ä n g 1: I.HIÑRO CLORUA
CTe CTCT
-HCl khí ñöôïc goïi laø 1.Caá u taïo ph a â n
H:Cl H-Cl
Hiñro Clorua. t öû:
-Lieân keát giöõa
=>Lieân keát giöõa -CTe: H:Cl
Hiñro vaø Clo trong
Hiñro vaø Clo trong -CTCT: H-Cl
phaân töû ñöôïc goïi
phaân töû ñöôïc goïi laø lieân keát CHT coù
laø lieân keát gì? cöïc
-HCl khí khoâng maøu.
Hoaït ño ä n g 2: 2.Tính ch a á t :
-Haõy neâu tính a.Lí tính : HCl khí
chaát vaät lí cuûa khoâng maøu,muøi
HCl khí ? xoác, naëng hôn
-Khi cho HCl (khí) -HS caên cöù vaøo khoâng khí.
vaøo trong SGK traû lôøi b.Ho a ù tính:
nöôùc.Nhuùng quì -HCl tan nhieàu trong
tím vaøo dung dòch nöôùc taïo dung dòch
thu ñöôïc=> quì tím HCl
coù maøu gì? -HCl laøm quì tím
hoaù ñoû
-HS döïa vaøo SGK
Hoaït ño ä n g 3: II.AXIT CLOHIÑRIC:
-Haõy neâu tính traû lôøi 1.Lí tính: Dung dòch
chaát vaät lí cuûa HCl laø chaát loûng
dung dòch HCl. khoâng maøu, muøi
-HCl ñaëc boác khoùi xoác (d=1,19 g/cm3)
trong khoâng khí
aåm,taïi sao?
-HS leân baûng vieát
Hoaït ño ä n g 4: 2.Ho a ù tính:
-Haõy vieát ptpö khi ptpö : -Dung dòch HCl laø
cho HCl phaûn öùng : *2Na +2 HCl -> 2NaCl axít maïnh: Laøm quì
a.Vôùi KL + H2 tím hoaù ñoû
b.Vôùi oxít KL , bazô *Na2O + 2HCl a.Ph a û n öùn g vôùi
c. Vôùi muoái ->2NaCl + H2O KL(tröôùc H2) : taïo
NaOH + HCl -> NaCl muoái vaø giaûi
+ H2O phoùng H2.
*Na2S + HCl -> NaCl Vd: Fe + 2HCl -> FeCl2
+ H2S + H2
b.Ph a û n öùn g vôùi
o xít bazô ,
b azô : taïo muoái vaø
H2O
Vd:
FeO +2HCl ->FeCl2 +
H2O
Fe(OH)2+2HCl-
>FeCl2+2H2O
c .Phaû n öùn g vôùi
M uo ái: taïo muoái
môùi vaø axít môùi.
Vd:CaCO3 + 2HCl ->
CaCl2 + Cl2 + H2O
*HCl phaûn öùng vôùi
chaát oxi hoaù maïnh
nhö: KMnO4 ,MnO2 …..
Vd: MnO2 +4HCl
->MnCl2 + Cl2 + 2H2O
-
*Trong PTN:
Hoaït ño ä n g 5: 3.Ñi e à u ch e á:
-Haõy neâu nguyeân -NaCl tinh theå vaø a.Trong PTN: (Phöông
lieäu ñieàu cheá HCl H2SO4 ñaëc. phaùp Sunfaùt)
trong PTN vaø trong *Trong CN:Ñoát khí H2
NaHSO4 + HCl
>=40
0c0

2NaCl+H2SO4 (ñ) ->
Na2 SO4 + 2HCl
b.Trong CN (phöông
phaùp toång hôïp):
t0
H2 + Cl2 -> 2 HCl

Hoaït ño ä n g 6: III.MUOÁI CLORUA-
-Haõy neâu phöông -HS ñöùng daäy ñoïc NHAÄN BIEÁT ION
phaùp ñieàu cheá SGK cho caû lôùp CLORUA.
muoái clorua? ÖÙng nghe. 1.1 soá muoái
duïng 1 soá muoái Clorua:
clorua? -Ña soá muoái Clorua
tan nhieàu trong
nöôùc , ngoaïi tröø:
AgCl (traéng) , CuCl ,
PbCl2 ít tan
-ÖÙng duïng: Laøm
phaân boùn hoaù
hoïc, dieät khuaån,
thuoác tröø saâu,
ñieàu cheá nöôùc
Javen….

2.Nhaän bieát ion
Hoaït ñoäng 7:
-Ñeå nhaän bieát Ion -Duøng dung dòch Clorua (Cl-)
Cl- , söû duïng thuoác AgNO3 :hieän töôïng -Duøng dung dòch
thöû gì? coù keát tuûa traéng. AgNO3 ñeå nhaän
bieát Ion Cl, hieän
töôïng coù keát tuûa
traéng.
Vd: NaCl + AgNO3 ->
NaNO3 + AgCl

-Saûn xuaát Hiñroclo
Hoaït ñoäng
8: Hiñroclo rua vaø rua vaø axít clohiñric
axít clohiñric coù coù gaây oâ nhieãm
gaây oâ nhieãm moâi moâi tröôøng
tröôøng khoâng? -Duøng dung dòch
AgNO3 ñeå nhaän
bieát HCl

4.Cuõng coá:
*Tieát 39:
-Caáu taïo, tính chaát cuûa hiñro clorua; Tính chaát vaät lí, tính
chaát hoaù hoïc cuûa hiñro clorua.
*Tíeât 40:
-Ñieàu cheá HCl, öùng duïng cuûa muoái clorua, nhaän bieát ion
Cl-
5.Daën doø:
-Vn laøm BT 1->7 trang 106
-Chuaån bò Baøi 24:
(1) Thaønh phaàn vaø caáu taïo cuûa nöôùc Javen vaø clorua
voâi
(2) ÖÙng duïng cuûa chuùng trong ñôøi soáng?BÀI THỰC HÀNH SỐ 2
Tieát 41:
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KHÍ CLO
VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO
I.Muïc ñích yeâu caàu:
-Hoïc sinh naémñöôïc kieánthöùccô baûnHoïc sinhvaänduïng
ñöôïc: Củng cố kiến thức về tính chất hoá học của clo và hợp chất của clo
II . Phöông phaùp: thöïc haønhthí nghieäm
III.Chuaån bò:
*Giaùovieân:
1. Dụng cụ:ống nghiệm, ống dẫn thủy tinh, nút cao su có lỗ, giá thí
nghiệm, giá để ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, đũa thuỷ tinh.
2. Hóa chất:KMnO4, NaCl rắn, giấy quỳ tím, nước cất, dung dịch HCl đặc,
dung dịch loãng: HCl, NaCl, HNO3, AgNO3.
*Hoïc sinh Ñoïc kó baøi thöïc haønhtröôùckhi vaøoPTN
:
IV. Noäi dung:
1.OÅn ñònh lôùp:Kieåmtrasó soá,ñoàngphuïc , kieåmtralí thuyeáttröôùc
khi thöïc haønh.
2.Baøi cuõ: (0 phuùt)
3.Baøi môùi:
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KHÍ CLO
VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO
Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa troø Noäi dung
Thaày
Hoạt động 1 -HS laømthí nghieäm NỘI DUNG THÍ
*Hướng dẫn học sinh NGHIỆM VÀ CÁCH
tiến hành thí nghiệm TIẾN HÀNH
như SGK. *Thí nghiệm 1:Điều
-Nhắc nhở HS khí clo là chế khí clo, tính tẩy màu
một khí độc nên chỉ của khí clo
dùng hoá chất với lượng HS: tiến hành thí
nghiệm.
it.
Cho biết hiện tượng HS: trả lời + giải thích
xảy ra?giải thích? sau khi quan saùthieän
*GV: nhận xét töôïng.

Hoạt động 2 -HS laømthí nghieäm *Thí nghiêm 2:điều chế
*Hướng dẫn học sinh axit clohiđric
lắp dụng cụ và tiến HS: tiến hành thí
hành thí nghiệm như nghiệm.
HS: trả lời + giải thích.
SGK.
*Nhắc nhở HS khí hiđro
clorua là một khí độc
nên chỉ dùng hóa chất
với lượng it và lắp dụng
cụ thật kín để tránh
hiđro clorua thoát ra
ngoài.
=>Cho biết hiện tượng
xảy ra? giải thích?
*GV: nhận xét
Hoạt động 3: -HS laøm thí nghieäm Thí nghiệm 3: Bài tập
*Cho ba bình mất nhãn thực nghiệm phân biệt
chứa một trong các dung các dung dịch.
dịch sau: HS: thảo luận và tìm
cách giải quyết vấn đề
HCl, NaCl, HNO3. Hãy
phân biệt ba lọ hóa chất
trên.
Gv gôïi yù:
-Duøng quì tím ñeå
nhaän bieát NaCl vaø 2
axít (NaCl khoâng ñoåi
maøu quì, 2 axít laøm quì
hoaù ñoû)
-Duøng dung dòch
AgNO3 ñeå nhaän bieát 2
axít, HCl taïo keá tuûa
traéng vôùi AgNO 3.
4.Cu õ n g co á: thí nghieäm
3
5.Da ë n do ø êu cầu học sinh viết tường trình vaø noäp laïi cho GV vaøo
:Y
tieát thöïc haønh keá tieáp.Tieát 42: aøi 24- S Ô LÖÔÏC VEÀ ỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA
B H
CLO
I.Muïc ñích ye â u caà u:
*Hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn :
-Các oxit và axit của clo, sự biến đổi tính bền, tính axit và khả năng oxi hóa
của các axit có oxi của clo
-Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất một số muối có oxi
của clo
*Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc:Tính oxi hóa mạnh của một số hợp chất
chứa oxi của clo
*Vận dụng:
• Viết pthh minh họa tính chất hóa học và điều chế nước Gia- Ven và
clorua vôi
• Sử dụng hiệu quả, an toàn nước Gia ven, clorua vôi trong thực tế
• Giải được một số bài tập có liên quan đến tính chất, ứng dụng và điều
chế
II . Phö ô n g ph a ù p : Thaûo luaän, phaùt vaán , dieãn giaûng.
III.Chua å n bò:
*Giaùo vieân:
• Chai đựng nước Gia ven, bình điện phân dung dịch muối ăn không màng
ngăn.
• Mẫu clorua vôi, giấy màu, ống nghiệm
*Hoïc sinh:Hoïc bài cuõ: Clo, Hiđroclorua- axit clohiđric
IV. Noäi dung:
: Kieåmtrasó soá,ñoàngphuïc, giôùi thieäu
1.OÅn ñònh lôùp
GV döï giôø (neáucoù)
Nhaänbieát4 dungdòchsaubaèng
2.Baøi cuõ: (8 phuùt)
thuoácthöûthích hôïp:
NaOH, HCl , AlCl 3 , AgNO 3 (HD: quì tím)

3.Baøi môùi: Baøi 24-SÔ LÖÔÏC VEÀ HỢP CHẤT CHỨA
OXI CỦA CLO

Hoaït ñoä n g cuû a Hoaït ño ä n g cuû a tro ø Noäi dun g
T haày
Hoạt động 1 -1;0;+1;+3;+5;+7 -1;0;+1;+3;+5;+7
-Các số oxi hóa có thể -Trong hợp chất với hiđro - ví dụ:HCl, NaCl
có của clo? và kim loại, nguyên tử clo
-Trong hợp chất với có số oxi hóa laø: -1
hiđro và kim loại,
nguyên tử clo có số oxi
hóa bằng bao nhiêu?

Hoạt động 2 I/ NƯỚC GIA VEN
-Viết pthh khi cho Cl2 1.Th a ø n h
td với dd NaOH loãng p h a à n : Hoãn hôïp
−1
- Cl 2 +2 NaOH → Na Cl
0

nguội muoái: NaCl vaø
+1
+ Na Cl O +H2O
-Haõy neâu thaønh NaClO
phaàn , caáu taïo, 2.Ho a ù tính:
-Thaønh phaàn:NaCl
*Tính axít:
tính chaát cuûa vaø NaClO
HCl>H2CO3>HClO
nöôùc Javen?
-NaClO phaûn öùng
vôùi CO2 vaø H2O.
NaClO + CO2 +H2O →
NaHCO3 + HClO


-Haõy neâu phöông 3.Ñieàu cheá:
phaùp ñieàu cheá 0
a.TrongPTN: Cl 2 +2
nöôùc Javen trong −1
NaOH → Na Cl +
PTN vaø trong CN?
(Gv cho HS quan sát +1
Na Cl O +H2O
mẩu nước gia ven và
giới thiệu thành phần
Natri hipoclorit (NaClO)
hóa học của nước gia
b.Trong CN:
ven: là muối của axit
NaCl + H2O dp → H2 +

rất yếu nên dễ td với
NaOH+Cl2
CO2 tạo thành HClO)
−1
Cl 2 +2 NaOH → Na Cl
0


+1
+ Na Cl O +H2O
-Làm thí nghiệm cho HS quansaùthieäntöông -Màu của cánh hoa nhạt
dần ⇒ nước gia ven có
cánh hoa hồng vào bình vaøtraûlôøi
nước gia ven. Nước gia tác dụng tẩy màu do có
ven còn có td khử mùi tính oxi hóa mạnh.
-Nước gia ven còn có td
sát trùng.

Hoạt động 3 -HS xemsaùch,sau II/ CLORUAVÔI
ñoù leânbaûngvieát
-Cho khí clo đi qua vôi 1.Ñieàu cheá:
ptpö:
bột hay vôi tôi ở 30 0 C 0
Cl2 +Ca(OH)2 30 c →

sẽ thu được clorua vôi.
0
Cl2 +Ca(OH)2 30 c →
 CaOCl2 +H2O
Hãy viết pthh. CaOCl2 +H2O


*Cho HS quan sát mẩu
clorua vôi và nhận xét -CaOCl2 là muối hỗn tạp 2.Lí tính:
về tính chất vật lí. (gồm hai gốc muối: clorua -Chất bột màu
*Hãy viết ptpư theå trắng ,xoáp mùi xốc
và hipoclorit) có
-2 HS leânbaûngvieát
hieännước gia ven, của khí clo
ptpö: 3.Hoaù tính:Có tính oxi
clorua vôi cũng có tính
oxi hoá mạnh, td với hoá mạnh:
NaClO + CO2 +H2O → -Taùc duïngvôùi axít giaûi
axit clohiđric và CO2
NaHCO3 + HClO phoùngHClO
trong không khí. xảy
2CaOCl2 + CO2 +H2O → Vd: Ca0Cl2 +2 HCl →
ra.
CaCl2 +CaCO3 +2HClO CaCl2 + Cl2 + H2O
*Trong không khí ẩm
2CaOCl2 + CO2 +H2O →
CaCl2 +CaCO3 +2HClO

*Nêu ứng dụng của Clorua vôi rẽ tiền dễ bảo Sự tạo thành HClO làm
quản, dùng xử lí chất độc, cho clorua vôi có tính tẩy
clorua vôi
tinh chế dầu mỏ màu, sát trùng, tẩy uế

GV: NöôùcJavenvaø HS: coù yù thöùcsöû duïng * NöôùcJavenvaø clorua
cloruavoâi coù taùc chaátdieättruøngcoù voâi coù taùcduïngdieät
duïnggì trognñôøi hieäuquaû. khuaån,khöûtruøng,khöû
soánghaøngngaøy? chaátthaûi ñoächaïi ñeå
baûoveämoâi tröôøng
trongsaïch
4.Cuõng coá:
-Thaønhphaàn,caáutaïo ,tính chaát,cuûanöôùcjavenvaøcloruavoâi
=>trìnhbaøymoái lieânheägiöõachuùng
5.Daën doø:
-VN laømBT 1->5trang102
-Soaïn caâuhoûi: NguyeântoáX 2 (F2 , Br2 , I 2) coù nhöõngtính chaáthoaù
hoïc naøogioángvaø khaùcnhauvôùi Cl2 ?ÖÙng duïng?Ñieàucheáchuùngnhötheá
naøo?
BÀI 25: FLO – BROM – IOT.
Tieát 43- : 44
I.Muïc ñích yeâu caàu:
*Hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn :
-S lược v tính cht v t lí,ứng d ng vaø điều ch flo, clo, iot vàột s
ơ ề ấậ ụ ñ ế mố
hợp ch t c a chuùng.
ấủ
*Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc:
-Sự giống nhau vaø khaùc nhau v cht hoaù ọc c a flo, brom, iot vaø
ề tính ấ hủ
clo.
-Phương phaùp ñieàu cheá caùc ất F2,ch 2, I2.Vì sao tính oxi hoaùm
ñôn Br ả gi
dần t F2->Cl
ừ 2
-Tính axităt theo chi HF < HCl < HBr < HI.=>Vi ương trình ph
ng ều ết ph ản
ứng minhọa cho t/c hoaùchc a F , Cl2, Br , I2 vaø so saùnhảkh ng
h ọủ2 nă
2
ho t đñộng hoaùọc c a chuùng
ạ hủ
II . Phöông phaùp: Dieãngiaûng-phaùtvaán– keátnhoùm.
III.Chuaån bò:
-Giaùovieân: o khoângthể laømTN về flo neânsưu tầm tranhảnh, phim
D
video,ph n mềm dạy học về flo.

-Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ vaø laømbaøi taäptröôùckhi ñeánlôùp
IV. Noäi dung:
1.OÅn ñònh lôùp: Kieåmtrasó soá,ñoàngphuïc, giôùi thieäuGV döï giôø
(neáucoù)
2.Baøi cuõ: (8 phuùt)
*Tieát43: Vieát ptpödöïa vaøochuoãi bieánhoaùsau(ghi roõ ñieàukieän
phaûnöùng,neáucoù)
a. MnO -> Cl -> NaCl -> AgCl
2 2
b. KMnO Cl ->NaClO -> HClO
4 -> 2
*Tieát 44:Neâu tính chaát hoaù hoïc cuûa Flo, so saùnh tính chaát hoaù hoïc
cuûa Flo vôùi Clo vaø Brom. Vieát ptpöù minh hoaï.
3.Baøi môùi:BÀI 25: FLO – BROM – IOT.
Br I
Tinh theå iot
Brom
Khí flo (trong loï Khí clo
pratin)

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa troø Noäi dung
Thaày
Hoạt động 1: -Laøkhí maàul ục I/ FLO
- Hãy cho biết tính chất nh ạt, r ất đñộc(Ñk 1Tính chất vật lí và
vật lí của flo? thöôøng) trạng thái tự nhiên
-Hãy tìm hiểu SGK và -Flo là chất khí màu lục
nhận xét về trạng thái tự -Tồn t ại ở d ạng h ợp nhạt, rất độc(Ñk
nhiên của flo trong tự ch ất: menr ăng, laù thöôøng )
một s ố lo ại caây
nhiên? -Flo tồn tại ở dạng hợp
-Cho biết ÑAÑ của Flo? -ĐAÑ max = 3.98 chất: men răng, lá một số
loại cây,khoáng vật
florit(CaF2), và
criolit( Na3AlF6).*Neâêutính ch ất c ủa -Flo coù tính oxi 2.Tính chất hoaù
flo? hoaùm ạnh nh ất. h ọc
-pt:H2 + F2 → 2 HF
->Flo taùcd ụng v ới - ÑAÑ l ớn nh ất=3.98
⇒ flo laø phi kim coù
hiñ đro gaâyn ổ m ạnh, (T0 =-2520C)
pư x ảy ra ngaytrong tính oxi hoaùm ạnh
boùngt ối , nhi ệt đñộ nh ất.
-2 F2 + 2 H2O → 4 HF + a. Flo oxi hoaùñ ược
rất th ấp( -252 0C)
-ÔÛ T 0 th ường, h ơi tất c ả caùckim lo ại
O2
nước noùngb ốc kể c ả Au vaøPt : taïo
chaùykhi ti ếp xuùc -HF: tan voâ hạn muoái Florua
Vd: 3 F2 + 2 Au → 2
với khí flo. trong nước .
-Neâutính ch ất c ủa (T soâi,HF > T
0 0
AuF3. b.Taùcd ụng
HF? So saùnhv ới soâi,HCl) tr ực ti ếp h ầu h ết caùc
HCl? -Axit flohiđñric đñược phi kim, tr ừ oxi vaø
-Neâutính ch ất đñặc duøng ñeå khắc chữ nit ơ.
H2 + F2 → 2 HF
bi ệt c ủa axit leân thủy tinh (AgF Pt:
3 F2 + S → SF6
flohiñ đric? dễ tan)
c.Taùc d ụng v ới nhi ều
hợp ch ất:
Pt: 2 F2 + 2 H2O → 4 HF
+ O2
-HF: tanvoâh ạn
trongn ước .
-T0 soâi,HF >T 0
soâi,HCl
-Axit HF laø 1 axit
yếu, nh ưng coù tính
ch ất đñặc bi ệt laø ăn
moønth ủy tinh.
Pt:
SiO2 +4 HF → SiF4 + 2
H2O
Ho ạt ñ ộng 2 -Laømch ất oxi hoaù 3. Ứng d ụng
-Dựa vaøoSGK haõy cho nhieânli ệu l ỏng -Laømch ất oxi hoaù
cho bi ết ứng d ụng trongteânl ửa,laøm cho nhieânli ệu l ỏng
của flo? thu ốc ch ống saâu trongteânl ửa. Điều
Löu yù: Freon th ải ra răng……… ch ế Teflon (- CF 2 –
moâi tr ường thì s ẽ CF2-)n, laø ch ất l ỏng
phaùh ủy t ầng ozon, ch ịu đñược td c ủa
gaââyh ại cho moâi kiềm, axit vaø caùc
tr ường. Do v ậy hoaùch ất khaùc.
chuùng đphaûi đñược -Freon( CFCl 3, CF 2Cl2) :
thayth ế b ằng ch ất trongt ủ l ạnh, maùy
lạnh.
khác.
-Dungd ịch NaF (l):
laømthu ốc ch ống
saâur ăng
*Cho bi ết nguyeân *Flo laø ch ất oxi 4. Sản xu ất flo
liệu vaøcaùchti ến hoùam ạnh neân ch ỉ trong coâng
haønhquaùtrình coù th ể ñ điều ch ế nghi ệp.
ñđiều ch ế flo? bằng ph ương phaùp -TrongCN, ng ười ta
duy nh ất laø ñ điện đñiện phaânh ỗn h ợp
phaân. KF +HF( do nhi ệt đñộ
noùngch ảy th ấp)

Ho ạtñ ộng 3 -ch ất l ỏng maàu đñỏ II/ BROM
-Neâutính ch ất v ật lí naâu,d ễ bayh ơi ,h ơi 1. Tính ch ất v ật lí
của brom? brom đñộc. vaø tr ạng thaùi töï
->Bromr ơi vaøoda
. nhieân
-Trongt ự nhieâên sẽ gaâyb ỏng n ặng. -Laø ch ất l ỏng maàu
caùchalogent ồn t ại Bromtanít trong đñỏ naâu,d ễ bay
ở d ạng đñơn ch ất hay nước nh ưng tan hơi ,h ơi brom đñộc.
hợp ch ất? T ừ đñoù nhi ều trongcaùc -Dungd ịch c ủa brom
suy ra tr ạng thaùi c ủa dungmoâi h ữu c ơ. trongn ước g ọi laø
bromtrongt ự HS: T ồn t ại ở d ạng nước brom
nhieâên . hợpch ất. -Trongt ự nhieâên
Trongt ự nhiêeân caùchalogent ồn t ại
bromt ồn t ại ở d ạng ở d ạng h ợp
hợp ch ất. Coù trong ch ất(bromt ồn t ại ở
nước bi ển vaøn ước dạng h ợp ch ất.)
một s ố h ồ,ao
*GV:Neâu tính ch ất *HS: Brom thể hiện 2. Tính chất h oa ù
hoaùh ọc c ủa Brom? tính khử vaø tính oxi h ọc .
Từ ñoù: hoaù khi taùc dụng a. Taùc dụng với kim
-Viết ptp ư minhh ọa? với H2O loại: taïo muoái
Bromua
(Taùcd ụng v ới H 2 khi -Taùc dụng với H2,
0
đñunnoùngkhoâng kim loại, H2O 2 Al + 3 Br → 2
0
2
gaâyn ổ=>Ph ản ứng 0 0 +1 −1
Pt: H 2 + Br2 → 2 H Br +3 −1
naøy khoù xảy ra hơn Al Br3
0
2 Al + 3 Br → 2
0
so với clo. b.Taùc dụng với
2
GV:Brom laø chất oxi nöôùc(phaûn öùng
+3 −1
hoaù mạnh;Tính oxi Al Br3 xaûy ra chaäm)
hoaù của brom yếu 0 0
+1 −1 +1 −1
Br2 + H2O D H Br + Br2 + H2O D H Br +
hơn flo, clo nhưng
mạnh hơn iot. +1 +1
H Br O H Br O
c.Taùc dụng hiñro:
taïo hiñroBromua (T0
cao)
0 0 +1 −1
H 2 + Br2 → 2 H Br
HBr :Tan nhiều
trong nước tạo
thaønh axit
bromhiñđric.

Ho ạt ñ ộn g 4 : *HS: 3 Ứn g d ụn g :
Dựa vaøo SGK haõy -Chế tạo dược phẩm -Chế tạo dược phẩm
cho biết những ứng C2H4Br2, C2H5Br, C2H4Br2, C2H5Br,
dụng của Brom? phẩm nhuộm. phẩm nhuộm.
-Chế tạo ra AgBr -Chế tạo ra AgBr
duøng ñeå traùng duøng ñeå traùng
phim ảnh. phim ảnh.
Pt: 2AgBr as → 2Ag
 Pt: 2AgBr as → 2Ag

+Br2 +Br2
-Duøng nhieàu trong Duøng nhieàu trong
coâng nghiệp dầu coâng nghiệp dầu
mỏ, hoaù chất, mỏ, hoaù chất, phẩm
phẩm nhuộm vaø nhuộm vaø những
những hoaù chất hoaù chất trung
trung gian. gian.

Ho ạt ñ ộn g 5: HS: III/ IOT
GV: -Neâu tính chaát - Iot laø tinh thể 1. Tính ch ất v ật lí
vaät lí cuûa iot? maàu đñen tím v aø tr ạn g th aùi töï
-Hiện tượng từ rắn ↔ n hi e â n
↔ -Ở nhiệt đñộ thường,
hơi khoâng qua thể -Hiện tượng từ rắn
lỏng gọi laø hiện hơi khoâng qua thể iot laø tinh thể maàu
tượng gì? lỏng gọi laø hiện đñen tím.
-Cho biết trong tự tượng thăng hoa của -Khi đñun noùng nhẹ
nhieân iot ở dạng iot ở aùp suất khí quyển,
đñơn chất hay hợp -Trong tự nhieân iot iot khoâng noùng
chất? ở dạng hợp chất chảy maø biến
-Nếu thiếu iot thì con thaønh hơi maàu
người sẽ mắc bệnh -Nếu thiếu iot thì tím.Iot ở thể hơi trở
gì? người ta sẽ mắc lại thể rắn.
bệnh bướu cổ. -Trong tự nhieân iot ở
dạng hợp chất :trong
nước biển, một số
rong biển, trong
tuyến giaùp của
người…..=>Nếu thiếu
iot thì người ta sẽ
mắc bệnh bướu cổ.
*Iot cũng laø một HS: -Tính chất của 2. Tính ch ất h oa ù
halogen. Neâu tính iot :Tính oxi hoaù,pt: h ọc .
chất của iot vaø viết *Tính oxi hoaù:Iot laø
0
0
2 Al + 3 I 2 H→ 2

2O

ptpư minh họa? chất oxi hoaù mạnh
+3 −1
-Td với hiñđro tạo ra nhưng keém flo, clo,
Al I 3
hiñđro iotua. Phản brom.
ứng xảy ra ở nhiệt a.Phaûn öùng vôùi KL
ñoä cao,chaát xuùc (ñk:T0,xt)
0 0
H 2 (k) + I 2 (r) D
taùc ,phản ứng laø 0
0
2 Al + 3 I 2 H→ 2
2O

thuận nghịch. +1 −1 +3 −1
-GV: laøm thí nghiệm 2H I Al I 3
hoøa tan iot vaøo HS quan saùt thí b.Phaûn öùng vôùi H2
nước, vaoø rượu nghieäm vaø ruùt ra (ñk:350-5000C,xt:Pt)
etylic. Yeêu cầu học nhaän xeùt
sinh nhận xeét. 0 0
H 2 (k) + I 2 (r) D
(Laøm thí nghiệm nhỏ
vaì giọt cồn iot vaoø +1 −1
2H I
dd hồ tinh bột.
->Ít tan trong nước,
=>Nhận xeét hiện
tan nhiều trong caùc
tượngvaø ruùt ra kết
dung moâi hữu cơ.
luận.)
HS ñoïc SGK cho caû -Hồ tinh bột laø
-Neâu öùng duïng
thuốc thử của iot
cuûa Iot? lôùp nghe.
vaøngược lại.
3. Ứ n g d ụn g
-Laøm chất saùt
truøng: cồn iot.
-Coù trong caùc dược
phẩm, muối ăn…

Ho ạt ñ ộn g 7: Neâu HS: Điều chế iot từ 4.S ản x u ất i ot
nguyeân liệu đñiều rong biển t ron g coâ n g
chế iot? n ghi ệp .
Oxi hoaù ion I −
-Cho biết nguyeân - Điều chế iot từ rong
thaønh I2.
tắc ñđiều chế iot vaø biển, Oxi hoaù ion
viết ptpư minh họa? −
thaønh I2.
I

2 Na I +Cl2 → 2 NaCl
0
+ I2

*GV: Hs phaûi bieát - HS: coù yù thöùc
ñöôïc Flo, brom coù laøm thí ghieäm
tính ñoäc haïi cho thaønh coâng ,an
söùc khoeû con toaøn vôùi Br vaø I2.
ngöôøi,ñoäng, thöïc
vaät
4.Cu õ n g co á:
Tieát 43 : -Tính chaát vaät lí, t/c hoaù hoïc cuûa Flo vaø
Brom,caùch ñieàu cheá chuùng, öùng duïng
Tieát 44: - Tính chaát vaät lí, tính chaát hoaù hoïc cuûa
Iot,caùch ñieàu cheá chuùng, öùng duïng.
BT: Nhaän bieát 4 dung dòch sau baèng thuoác thöû thích hôïp:
NaCl,NaOH,HCl, NaI
5 .Da ë n do ø: Laøm baøi tập 1,2,5 SGK trang 113-114 vaø
chuaån bò baøi Luyeän taäp: NHOÙM HALOGEN (Ñaëc ñieåm, caáu
taïo lôùp e ngoaøi cuøng cuûa caùc halogen;Caáu taïo phaân töû ñôn
chaát X2 ;Söï bieán thieân tính chaát cuûa caùc ñôn chaát X2 khi ñi
töø F 2 ->I 2 ;nguyeântaécchungcuûaphöôngphaùpñieàucheá
nhoùmHalogen)

Baøi 26 - LUYEÄN TAÄP : NHOÙM
:
Tieát 45-46
HALOGEN
I.Muïc ñích yeâu caàu:
 Hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn :
-Đặc đñiểm cấu tạo lớp electron ngoài cuøng của nguyeân tử vaø
cấu tạo phaân tử caùc đñơn chất của caùc nguyeân tố halogen.
-Vì sao caùc nguyeân tố halogen coù tính oxi hoaù mạnh,
nguyeên nhaân sự biến thieên tính chất của caùc đñơn chất vaø
hợp chất HX của chuùng khi đñi từ flo đñến iot
 Nguyeên nhaân tính saùt truøng vaø tẩy maàu của nước Gia
ven, clorua voâi vaø caùch đñiều chế.
 Phương phaùp đñ/c caùcđñơn chất vaø h/chất HX của caùc
halogen, nhận biết ion Cl − , Br − , I −
 Hoïc sinh vaän duïng :đ
-Giải caùc BT nhận biết vaø ñ/chế caùc ñơn chất X2 vaø hợp chất
HX.Giải 1số BT tính toaùn.
II . Phöông phaùp: Dieãn giaûng – phaùt vaán- oân luyeän – keát nhoùm.
III.Chuaån bò:
-Giaùovieân -Chuaånbò dungdịch: NaCl, NaBr, KI, AgNO3,Soaïn baøi
:
töø SGK,SBT,STK
-Hoïc sinh: - Hoïc baøi cuõ vaø laøm BT tröôùc khi ñeán lôùp
IV. Noäi dung:
1.OÅn ñònh lôùp: Kieåmtrasó soá,ñoàngphuïc HS, giôùi thieäugiaùovieân
döï giôø, neáucoù.
2.Baøi cuõ: (10 phuùt)
Tieát 45: Vieát ptpöhoaùhoïc döïa vaøochuoãi bieánhoaùsau(ghi roõ ñk
phaûnöùng, neáucoù)
MnO2 -> Cl2 -> Cloruavoâi -> HClO ; KMnO4 -> Cl2 ->Nöôùc
Javen -> HClO
Tieát 46: Nhaänbieát6 dungdòchsaubaèngthuoácthöûthích hôïp:
NaCl, NaF , NaI , NaBr , NaOH , HCl
Baøi 26- LUYEÄN TAÄP : NHOÙM
3.Baøi môùi:
HALOGEN

Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Noäi dung
Hoạt ñộng 1: A. KIẾN THỨC CẦN NẮM
-Neâuđñặc đñiểm cấu hình VỮNG
electronlớp ngoaøi cuøngcủa I/ CẤU TẠO NGUYEÂN TỬ
-Ñặc đñiểm cấu hìnhelectron VAØ PHAÂN TỬ CAÙC
nguyeêntử caùcnguyeêntố
lớp ngoaøi cuøngcủa nguyeên HALOGEN
halogen?
tử caùcnguyeêntố
-Cho biết cấu tạo phâantử
Nguye F Cl Br I
halogen: s2np5
caùcnguyeântử halogen? n ân tố
CH e 2s22p5 3s23p5 4s24p5 5s25p5
l ớp
ngoaøi
cuøng
Cấu tạo F2 Cl2 Br2 I2
pt
*Haõy cho biết tính chất hoùa -Tính chất hoùahọc của caùc II/ TÍNH CHẤT HOAÙ HỌC
halogen:tính oxi hoaùmaïnh.
học của caùchalogenvaøsự *Oxi hoaùhầu hết caùcKL,
biến thieêntính chất hoaùhọc nhiều PK vaøhợp chất
khi đñi từ Flo đñến iot? *Tính oxi hoaùgiảm dần từ flo
đñến iot.

-Töø HF -> HI tính axit taêng TÍNH CH T HOAÙ H C
Hoạtñộng 2: Ấ Ọ
III/
daàn.
-Cho biết tính axit vaø tính CỦA HỢP CHẤT HALOGEN
-Nguyeân nhaân : do NaClO .Axit halo g e n h i ñ ri c
khử của caùcdungdịch HX 1
vaø CaOCllaø cht oxi
ấ HF HCl HBr HI
đñi từ HF đñến HI? 2
hoaù .
-Nguyeânnhaântính tẩy maàu
Tính axit t d n.
ăng ầ
vaøsaùttruøngcủa nước gia
2. H p c h t c où oxi:Do
ợ ấ
venvaøcloruavoâi?
-Neâuphöôngphaùpñieàu NaClO vaø CaOClaø: chất
2l
-HS ñöùng traû lôøi phöôngoxi hoaù mạnh.
cheáF2 , Cl2 , Br , I2
2
phaùp ñieàu cheá Cl ,
2 , F2 F2 Cl2 Br2 I2
Br2 , I2 ĐP hh +HCl NaBr, Töø
pö KBr rong
KF &
HF vôùi pö bieån
MnO2, vôùi
KMnO4 Cl2
+ĐPd
d NaCl
coùmn
Hoạt ñ n g 4:
ộ IV. NH N BIẾT C aùc ION:

HS:
-Dùng dung dịch AgNO3 làm
-Cho bi t caùch phaân t
ế ệ bi F , Br , Cl − , I −
− −

thuốc thử.
− − − −
caùc ion , Cl , Br , I vaø
F -Dùng dung dịch AgNO3 làm
thuốc thử.
viết ph ng trình hoaù c
ươ ọh
Pt:
minh ha.

NaCl+AgNO3-> AgCl ↓ +NaNO3
(Trắng)
NaBr +AgNO3-> AgBr ↓ +NaNO3
(Vaøng nhạt)
NaI + AgNO3 -> AgI ↓ +NaNO3
(Vaøng )


Hoạt động 5: HS: th ảo lu ận vaøtìm
Câaâu 1: Cấu hình electron ñaùpaùntraûlôøi
lớp ngoaøi cuønga caùc
ủc ñuùng.
nguyêeân t alogen laø:
ốh Câu 1 C
A. ns np B. ns2np4 -Cấu hìnhelectronl ớp
2 3

C . ns np D. ns2np6 ngoaøi cuøngc ủa caùc
2 5

nguyêeânt ố halogen
laø:ns 2np5Câaâu 2: Daõy caùc -Daõy caùc halogen c
đñượ Câu 2 A
halogen naøo sau sắp x p theo thtự tính phi
ế ứ
ñaâyñược s p x p theo th
ắế ứ kim gi m d n:Flo, Clo, Brom,
ả ầ
đ
tự tính phi kimảm d n:
gi ầ Iot
A. Flo, Clo, Brom, Iot

C. Brom, Clo, Iot, Flo
B. Iot, Brom, Clo, Flo

D. Flo, Clo, Brom, Iotd9

Caâu 3: Lieâênkết đñược -Lieâên ết đñược hình
k Câu 3 B
hìnhthaønhtrongphaântử Cl2 thaønh trong phaân l2
ử Ct
laø: laø:Liên kết cộng hóa trị
A.Lieên k t c ng hoaù ịtr où
ếộ c không có cực.
cực

C. Liên k t ion
ế
B. Liên kết cộng hóa trị
không có cực.

D. Liên kết đôa6

Câu 4: Haõy khoanhtroøn A,Tính chất hoaùhọc đñặc Câu 4
vaøochữ Đ nếu caâusaulaø trưng của caùchalogenlaø A Sai
ñuùngvaøkhoanhtroønvaøo B Đúng
tính oxi hoaù.
C Sai
chữ S nếu caâusaulaøsai: C. Caùchalogencoù khuynh
D Đúng
A.Tính chất hoaùhọcđñặc hướng nhaän1 electron.
B, D laø ñuùng.
trưng của caùchalogenlaø
tính khử

Đ
S
B.Tính chất hoaùhọcđñặc
trưng caùchalogenlaøtínhoxi
hoaù

Đ

S
C. Caùchalogencoù khuynh
hướng nh ng 1 electron
ườ

Đ

S
D. Caùchalogencoù khuynh
hướng nh n 1 electron

Caâu 5: Haõy chọn coâng HS: Câu 5
Để nhận biết ion clorua,
thức hoaùhọc ñaõñaùnhsố: 3.AgNO3, 4.HCl, 5.AgCl
1.Ba(NO3)2 ; 2.Al2(SO4)3 ; người ta nhỏ dung dịch
3.AgNO3 ; 4.HCl ; 5.AgCl ……(3)……. vaoø dung
*đÑiền vaøo chỗ …… dịch muối clorua hoặc
trong caâu sau ñaây cho dung dịch ……(4)…..sẽ
thích hợp: coù kết tủa trắng……(5)
Để nhận biết ion clorua, ……..xuất hiện, kết tủa
người ta nhỏ dung dịch nayø khoâng tan trong
………. vaoø dung dịch axit.
muối clorua hoặc dung
dịch ………..sẽ coù kết
tủa trắng…………..xuất
hiện, kết tủa nayø
khoâng tan trong axit.

Câaâu 6: Haõy khoanhtroøn +Vì :tínhoxi hoaù:F>Cl>Br>I Câu 6 B
=>Quitaéc:PK maïnhnayPK
vaøoph n ứng ñuùng:

yeáuhônra khoûi dungdòch
A. 2NaF +Cl2 →2NaCl + F2
muoái cuûanoù.

C. 2NaBr + Cl2 → 2NaCl
+ Br2
B.2NaCl+Br →2NaBr+Cl2
2
Caâu 7: Daõy naøosauñaây +Tínhoxi hoaù:F>Cl>Br>I Câu 7 B
=>Tínhaxít:
đñược sắp xếp theothứ tự
HFNaCl
=>Cl laø chất oxi hoaùvaø
+NaClO +H2O ;Clo ñoùngvai 2
laøch t khử

troø:
A. Chất khử B. Chất oxi hoùa
C. chất oxi hoaùvaølaøch t

khử

Câu 9: Đốt chaùyAl trongkhí -n AlCl3 =26.7/133.5=0.2(mol) Câu 9 B
Pt:2Al +3Cl2 ->2AlCl3
clo, ng i ta thuđñược 26,7g
ườ
=>nCl =3*n AlCl3/2
AlCl3 . Thể tích khí clo (ở
=0.2*3/2=0.3(mol)
đktc)thamgia phản ứng ? -VCl2 =0.3*22.4=6.72(l)
A. 4,48l B. 6,72l
C.13,44l D. 11,2l

HS leânbaûnglaømBT
CÂaâU 10: Thực hiện chu i
ỗ 0
(1)MnO2 +4 HCl t → MnCl2

chuy n hoaùsau?(Ghi ñđiều
ể +Cl2 +2H O
2
kiện ph n ứng nếu coù)
ả (2)Cl2 +Ca(OH)2 ¨CaOCl + HO
2 2
MnO2 → Cl2 → CaOCl2 → Cl2 (3)CaOCl +4HClCaCl2 +
¨
2
→ NaClO Cl2+2HO2
(4)Cl + 2NaOHNaCl + NaClO
¨
2
+HO2


Caâu 11: Bằng ph ơng
ư HS: Th o lu n gi i baøi ập
ả ậ ả t
phaùp hoaù c haõy nh
ọh ận
HC
biết caùc dungch sau:
ịd HCl HNO3 NaCl NaNO
TT
HCl, HNO3, NaCl, NaNO3, Đỏ Đỏ
Quỳ tím X X
Dd
KOH Trắng Trắng
AgNO34.Cuõng coá:
*Tieát 45:
-Caáu taïo nguyeân töû vaø phaân tính X
2 ; töû chaát hoaù hoïc , ñieàu cheá
vaø nhaän bieát X
2,neâu Vd vaø vieát ptpö
*Tieát 46
:
-So saùnh tính oxi hoaù ,tính axít, giaûi 1 soá BT trong SGK
-Laøm 1 soá BT nhaän bieát dung dòch.
5.Daën doø:
-Laøm BT trong SGK ,chuan bò oân taäp kieåm tra giöõa kì
-Soaïn baøi môùi :OXi- OZON
(1) Tính chaát hoaù hoïc cô baûn cuûa khí oxi , ozon?
(2)Ñieàu cheá : oxi, ozon;AÛnh höôûng cuûa taàng ozon ñeán traùi ñaát.
HS: ñoïc baøiñoïc theâm : oâ nhieãm ñaát do phaân boùn hoaù hoïc vaø
thuoác baûo veä thöïc vaät
-Qua ñoù, hoïc sinh bieát :söû duïng PBHH ,thuoác baûo veä thöïc vaät deã
gaây neân söï oâ nhieãm ñaát,nöôùc, khoâng khí.
à Caàn coù yù thöùc söù duïng an toaøn, hieäu quaûthuoác baûo veä thöïc
vaät, phaân boùn hoaù hoïc ñeå giaûm oâ nhieãm khoâng khí, nöôùc,ñaát….


BÀI THỰC HÀNH SỐ 3
Bài 28:
Tiết 47
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 Củng cố những kiến thức về tính chất hóa học của brom và iot. So sánh tính
chất hóa học của clo, brom và iot.
 Tiếp tục rèn luyện những kĩ năng thực hành và quan sát hiện tượng xảy ra
khi thực hành, kĩ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng và
viết pthh.
II/PHƯƠNG PHÁP: THỰC NGHIỆM
III/ CHUẨN BỊ:
*Gv chuẩn bị:
 Dụng cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cặp gỗ, giá để ống nghiệm, đèn cồn,
nước brom.
 Hóa chất: dung dịch NaBr, dung dịch NaI, nước clo, hồ tinh bột, nước iot,
nước brom.
 Dụng cụ hóa chất đủ thực hành theo nhóm.
*Hs học lí thuyết, qui trình thực nghiệm trước khi đi thực hành
IV/ NỘI DUNG:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục….
GV dò lí thuyết HS trước khi làm thực nghiệm
2.Bài cũ: (5 phút)
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT
3.Bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung
Hoạt động 1 -HS: Tiến hành thí I. NỘI DUNG THÍ
GV: Hướng dẫn học sinh nghiệm và quan sát các NGHIỆM VÀ CÁCH
tiến hành thí nghiệm: hiện tượng xảy ra và giải TIẾN HÀNH.
Ống 1 + 1 ml dd NaBr + thích. 1. So sánh tính oxi hóa
nước clo+ lắc nhẹ -HS: thảo luận và nhận của brom và clo.
Cho biết khả năng oxi *Hiện tượng: Có khí màu
xét
hóa của brom đối với clo? vàng lục thoát ra sau phản
ứng.
*pt: NaBr+Cl2->2NaCl
+Br2
Kl : Tính oxi hoá Cl>Br

Hoạt động 2: HS: Tiến hành thí nghiệm 2. So sánh tính oxi hóa
GV:Hướng dẫn học sinh và quan sát các hiện của brom và iot
tiến hành thí nghiệm: tượng xảy ra và giải *Hiện tượng: Sau phản
ứng dung dịch có màu
Óng 1 + 1 ml dd NaI + thích.
nước brom + lắc nhẹ. -> Thảo luận và nhận xét. cam nhạt sau phản ứng,
-Cho biết khả năng oxi *pt: NaI+Br2->2NaBr +I2
hóa của iot đối với brom? Kl : Tính oxi hoá Br>I

Hoạt động 3: HS: Tiến hành thí nghiệm 3. Tác dụng của iot với
Hướng dẫn học sinh tiến và quan sát các hiện hồ tinh bột.
hành thí nghiệm: tượng xảy ra và giải Hiện tượng: Hồ tinh bột
-ông 1 + 1 ml hồ tinh chuyển sang màu
thích.
bột+ nước iot. =>quan sát hiện tượng xanh,khi đun nóng ->màu
->Đun nóng ống nghiệm, xảy ra và giải thích xanh biến mất.Để nguội
sau đó để nguội thì màu xanh hiện ra.

Hoạt động 2: II. HỌC SINH VIẾT
*Yêu cầu học sinh viết TƯỜNG TRÌNH
tường trình
4.Củng cố: 3 Thí nghiệm
5.Dặn dò: Vn viết bản tường trình , nộp lại cho GV vào giờ thực hành kế tiếp.
CHƯƠNG VI: OXI – LƯU HUỲNH
Tiết 49: Bài 29: OXI – OZON.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
*Học sinh biết:
 Tính chất vật lí, tính chất hóa học cơ bản của oxi và ozon là tính oxi hóa
mạnh, trong đó ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.
 Vai trò của oxi và ozon đối với sự sống trên trái đất.
 Nguyên nhân tính oxi hóa mạnh của oxi và ozon.
 Nguyên tắc điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.
*Học sinh vận dụng:Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hóa học của các phản
ứng oxi tác dụng với một số đơn chất và hợp chất.
II.PHƯƠNG PHÁP: Diễn giảng – phát vấn- kết nhóm.
III. CHUẨN BỊ
*Giáo viên: chuẩn bị Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
-Soạn bài từ SGK, SBT , STK…..
*Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.
IV. NỘI DUNG:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (0 phút)
Bài 29: OXI – OZON
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung
Hoạt động 1: HS: A. OXI
*Viết cấu hình electron -CH e: 1s2 2s2 2p4 I/ VỊ TRÍ VÀCẤU TẠO
của nguyên tử oxi, xác -O (z =8 ): 1s2 2s2 2p4
-STT: 8
định vị trí của oxi trong -Oxi thuộc :CK: 2 ;Nhóm: VIA
-CK: 2
BTH? =>Có 2 e độc thân và 6e lớp ngoài
-Nhóm: VIA
*Cho biết số electron lớp =>Có 2 e độc thân và 6e cùng.
ngoài cùng? -CTCT: O = O ;CTPT : O2
lớp ngoài cùng.
-Viết công thức cấu tạo (Liên kết giữa Oxi trong phân tử O2
CTCT: O = O
của O2? là liên kết CHT không cực-Liên kết
-Liên kết giữa Oxi trong đôi ,Vì hiệu ĐAĐ = 0)
phân tử O2 là liên kết gì?
Tại sao?
Hoạt động 2: II/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ
HS:
*Hãy cho biết tính chất -Oxi là chất khí không màu, -Oxi là chất khí không màu, không
vật lí của oxi và lấy ví dụ không mùi và không vị, hơi mùi và không vị, hơi nặng hơn
minh họa?( màu sắc, mùi nặng hơn không khí không khí
vị, khả năng tan trong 32
d O2 KK = 29 = 1.1
nước, nặng hay nhẹ hơn
không khí)  Dưới áp suất của khí quyển,
GV: oxi hóa lỏng ở -1830C.
100 ml nước ở 200C và Khí oxi ít tan trong nước
1atm hòa tan được 3,1 ml
khí oxi. Độ tan S
0.0043
S=
100

Hoạt động 3: III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA
HS:
-Từ cấu hình electron và -Nguyên tử oxi có 6e lớp OXI
ĐAĐcủa nguyên tử oxi ngoài cùng, để đạt cấu -Nguyên tử oxi có 6e lớp ngoài
hãy so sánh với ĐAĐ của hình e của khí hiếm nó cùng, dễ nhận thêm 2e(để đạt cấu
các nguyên tố Cl,F? nhận thêm 2e. hình e của khí hiếm)
=> Từ đó ,rút ra tính chất −2
−2
¨oxi có tính 0
0
O + 2e → O
O + 2e → O
đặc trưng của oxi và mức
ĐAĐ của O = 3,44 K2MnO4 +2MnO2 +O2


Hoạt động 6: -HS quan sát hình ảnh và 2. Trong công nghiệp.
*Giới thiệu sản xuất trong rút ra nhận xét a. Từ không khí:
công nghiệp bằng hình
ảnh. Không khí
Loại bỏ CO2 ( dùng dd NaOH)
Loại bỏ hơi nước (-250C )
Không khí
Loại bỏ CO2 ( dùng dd
Không khí khô
NaOH)
Hóa lỏng không không
Loại bỏ hơi nước (-
250C )
Không khí khô
Hóa lỏng không Không khí lỏng
không

Không khí lỏng


N2 Ar O2
-1960C -1860C -1830C
N2 Ar O2
-1960C -1860C -1830C
b. Từ nước.
-Điện phân nước có hòa tan ( H2SO4
hay NaOH tăng tính dẫn điện của
nước.
2 H 2 O đp → 2 H 2 + O2Hoạt động 7: B. OZON.(O3)
*Ozon là dạng thù hình I. TÍNH CHẤT
của oxi. 1. Tính chất vật lí
-Cho biết công thức của - O3 ,là chất khí, mùi đặc trưng, màu
HS: Ct:O3.
-Chất khí, mùi đặc trưng, xanh nhạt;Hóa lỏng -1120C.
ozon?
-Dựa vào SGK hãy cho màu xanh nhạt.Hóa lỏng -Tan trong nước nhiều hơn O2
biết những tính chất vật lí -Phân tử O3 kém bền hơn.
-1120C.
của ozon? Tan trong nước nhiều hơn Ozon cũng có thể phân hủy tạo
O2.( 100ml H2O ở 00C hòa thành oxi theo phản ứng.
O3 → O2 +O
tan 49 ml khí ozon)*Từ pư trên có thể rút ra 2. Tính chất hóa học:Ozon có tính
-Ozon có tính oxi hóa rất
nhận xét gì về tính chất oxi hóa rất mạnh. Mạnh hơn oxi.
mạnh. Mạnh hơn oxi.
hóa học của ozon?ví dụ *Tác dụng với kim loại( trừ Au và
Vd:
minh họa? Pt)
O2 +KI +H2O->không pư
Ag + O2 → Không phản ứng.
O3 +KI +H2O->KOH + O2
2Ag + O3 → Ag2O + O2
+ I2
Hoạt động 8 HS: Ozon được tạo thành II. OZON TRONG TỰ NHIÊN.
*Nêu sự tạo thành ozon? từ oxi do ảnh hưởng của -Ozon được tạo thành từ oxi do ảnh
tia cực tím hoặc sự phóng hưởng của tia cực tím hoặc sự
điện trong cơn dông. phóng điện trong cơn dông.
Tia tử ngoại Tia tử ngoại
3 O2 2 O3 3 O2 2 O3
-Tầng ozon hấp thụ tia tử ngoại từ
tầng cao của không khí bảo vệ con
người và các sinh vật trên trái đất
tránh được tác hại của tia này.


Hoạt động 9: III. ỨNG DỤNG CỦA OZON
HS:
-TừSGK hãy cho biết ứng-Làm sạch không khí, khử -Làm sạch không khí, khử trùng y
dụng của ozon? trùng y tế. tế.Tẩy trắng trong công nghiệpvà
-Tẩy trắng trong công ngăn tia tử ngoại để bảo vệ trái
nghiệp. đất.
-Bảo vệ trái đất, ngăn tia
tử ngoại
GV: neâu vai troø cuûa -HS: can baûo veä ,gìn - Vai troø cuûa ozon laø ngaên
oxi vaø ozon ? giöõ moâi tröôøng khoâng cho tia cöïc tím chieáu
trong saïch. xuoáng traùi ñaát gaây haïi
cho con ngöôøi vaø ñoäng
vaät, thöïc vaät.
4.Củng cố:
-Sử dụng BT 1/Trang 127 để cũng cố
-Nêu tính chất háo học của O2 và O3 ?So sánh tính chất hoá học, ứng dụng của
chúng?

*BT thêm:Đánh dấu X vào bảng dưới đây và viết PTHH?
Chất pư oxi Ozon
Cu X x
Ag X
Au
C X X
Dd KI X
CH4 x X

5.Dặn dò:-Làm BTVN 2->5 /T127và 6/T128 ;Chuẩn bị bài 30 : LƯU HUỲNH
(1) cấu tạo phân tử và tính chất vật lí của S (biến đổi theo nhiệt độ)
(2) Tính chất hoá học của S ?ứng dụng quan trọng của SBÀI 30: LƯU HUỲNH.
Tiết 50:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
*Học sinh biết được: Hai dạng thù hình phổ biến( Stà phương và S đơn tà) ảnh
hưởng của nhiệt độ đối với cấu tạo và tính chất vật lí của lưu huỳnh.
*Học sinh hiểu được:
-Vị trí, cấu hình elctron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của lưu huỳnh ở
trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. Các số oxi hóa của lưu huỳnh.
-Tính chất hóa học: Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa ( tác dụng với kim
loại, hiđro), vừa có tính khử( tác dụng với oxi, chất oxi hóa mạnh.
*Học sinh vận dụng :Dự đóan tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất
hóa học của lưu huỳnh.
II.PHƯƠNG PHÁP: Diễn giảng- phát vấn- kết nhóm
III. CHUẨN BỊ:
*Giáo Viên:Chuẩn bị hóa chất: S, Al, O2, H2.Dụng cụ Ống nghiệm, thiết bị đốt S và
H2, bình chứa khí và đèn cồn;Bảng tuần hoàn.Cấu trúc tinh thể Sα , Sβ . Sơ đồ
biến đổi cấu tạo phân tử lưu huỳnh theo nhiệt độ.
*Học Sinh: Học bài cũ và làm BTVN trước khi đến lớp ;Chuẩn bị bài mới.
IV. NỘI DUNG:
1.Ổn định lớp:Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (8 phút) Viết ptpư khi cho : -Mg phản ứng với Oxi
-S phản ứng với Oxi
-NO phản ứng với Oxi
-SO2 phản ứng với Oxi
BÀI 30: LƯU HUỲNH
3.Bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung
Hoạt động 1. I. VỊ TRÍ, CẤU HÌNH
-S(z =16):1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
-GV :Sử dụng BTH =>S thuộc :chu kì 3, nhóm ELECTRON NGUYÊN TỬ
để HS tìm vị trí của S VIA 32
*Kí hiệu: 16 S
-Viết cấu hình e của *Cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2
S 3p4
*Độ âm diện: 2,58

Hoạt động 2: -S có hai dạng thù hình : II. TÍNH` CHẤT VẬT LÍ
*HS quan sát bảng ->Lưu huỳnh tà phương: CỦA LƯU HUỲNH
Sα .
tính chất vật lí và cấu 1. Hai dạng thù hình của
->Lưu huỳnh đơn tà : Sβ .
tạo của tinh thể ở hai lưu huỳnh
dạng thù hình Sα , -Lưu huỳnh tà phương: Sα .
+Giống nhau:Đều cấu tạo
Sβ ( SGK) từ đó -Lưu huỳnh đơn tà : Sβ .
tử các vòng S8.
+Khác nhau: Sβ bền hơn
nhận xét về tính bền, +Đều cấu tạo tử các vòng S8.
Sβ bền hơn Sα .Khối lượng
khối lượng riêng , Sα .Khối lượng riêng của
nhiệt độ nóng chảy Sβ nhỏ hơn Sα .Nhiệt độ riêng của Sβ nhỏ hơn Sα .
nóng chảy của Sβ lớn hơn +Nhiệt độ nóng chảy của
Sβ lớn hơn Sα .
Sα .

-T0 4450C Da S6, S4
Hơi
14000C cam S2
Hơi
17000C S
Hoạt động 4 III. TÍNH CHẤT HÓA
GV:Viết cấu hình HỌC CỦA LƯU HUỲNH
2 2 6 2
-S(Z = 16): 1s 2s 2p 3s
electron của S ? 3p4 -S(Z = 16): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
(2)Vẽ sơ đồ phân bố -HS : Tự vẽ sơ đồ phân bố ->Nguyên tử S có 6e lớp
electron lớp ngoài electron lớp ngoài cùng và ngoài cùng, trong đó có 2e
các obitan nguyên tử của độc thân.
cùng và các obitan
nguyên tử của nguyên nguyên tố S ở trạng thái cơ
tố S ở trạng thái cơ bản .
bản .

=>Rút ra nhận xét về -Khi S phản ứng với KL và 1. Tác dụng với kim loại và
số oxi hóa của S hiđro (có ĐAĐ nhỏ hơn) thì hiđro
trong các hợp chất sẽ có số oxi hóa -2. Vd:
-HS rút ra nhận xét -Khi S phản ứng với các +3 −2
0 0 0
2 Al + 3 S t → Al 2 S 3

về tính oxi hóa và PK mạnh hơn ( có ĐAĐ +1 −2
0 0
tính khử của S ? lớn hơn) thì S sẽ có số oxi
0
H 2 + S t → H 2 S

hóa dương +4,+6. =>Trong các phản ứng này S
Hoạt động 5 +3 −2
0 0
- 2 Al + 3 S t 0 → Al 2 S 3 thể hiện tinh oxi hóa.

-Viết ptpư khi: +1 −2
0 0
->Cho Al Td với S - H 2 + S t 0 → H 2 S

->Cho H2 Td với S
=>HS nhận xét ;Xác
định số oxi hóa của
lưu huỳnh trước và
sau phản ứng?
=>Kết luận tính oxi
hóa -tính khử của S.


-Viết ptpư khi: 2. Tác dụng với phi kim
->Cho S Td với O2 S phản ứng ở nhiệt độ thích
+4 −2
0 0
- S + O2 → S O2
->Cho S Td với F2 hợp
+6 −1
0 0
+4 −2
0 0
- S + 3 F2 → S F6 S + O2 → S O2
=>Nhận xét ?
*Nhận xét :Trong 2 phản +6 −1
0 0
S + 3 F2 → S F6
ứng trên S thể hiện tính
khử =>Trong các phản ứng này S
thể hiện tính khử.


Hoạt động 6 -S trong tự nhiên tồn tại 2 IV. SẢN XUẤT LƯU
-S trong tự nhiên tồn dạng đơn chất và hợp chất. HUỲNH
tại mấy dạng đơn Có 2 phương pháp điều 1. Phương pháp vật lí.
chất và hợp chất? chế S: Dùng khai thác S dưới dạng
- Có mấy phương +)Phương pháp vật lí. tự do trong lòng đất.
pháp điều chế S? +)Phương pháp hóa học Dùng hệ thống nén nước siêu
nóng ( 1700C) vào mỏ S để
đẩy S nóng chảy lên mặt đất.

*Nêu nguyên tắc điều *Đốt H2S trong điều kiện 2. Phương pháp hóa học
chế S bằng phương thiếu không khí *Đốt H2S trong điều kiện
pháp hóa học: H2S; *Dùng H2S khử SO2(Cách thiếu không khí
điều chế này thu hồi được 2H2S +O2 →2S + 2H2O
+4
S O2 90% lượng S trong các khì
thải độc hại SO2 , H2S. *Dùng H2S khử SO2.
Giúp bảo vệ môi trường và 2H2S +SO2 → 3S +2
chống ô nhiễm không khí.) H2O

Hoạt động 7 IV. ỨNG DỤNG CỦA LƯU
-Từ SGK kết hợp với -HS : Điều chế H2SO4 , HUỲNH
kiến thức thực tiễn, dùng lưu hóa cao su, sản -90% S dùng điểu chế H2SO4
rút ra ứng dụng của xuất chất tẩy trắng bột -10% dùng lưu hóa cao su,
lưu huỳnh? giấy, chất dẻo ebonit, sản xuất chất tẩy trắng bột
dược phẩm, phẩm nhuộm, giấy, chất dẻo ebonit, dược
chất trừ sâu ……. phẩm, phẩm nhuộm, chất trừ
sâu và chất diệt nấm trong
nông nghiệp…


4.Củng cố:
-Giải thích vì sao S có các số oxi hoá:-2,+4,+6 trong hợp chất.
-Lấy 2 VD phản ứng trong đó S đóng vai trò là chất oxi hoá
-Lấy 2 VD phản ứng trong đó S đóng vai trò là chất khử
5.Dặn dò:
-Làm BT 1->5 trang 132
-Chuẩn bị bài mới : H2S- SO2 – SO3
(1) H2S , SO2 , SO3 có những tính chất nào giống và khác nhau? Vì sao?
(2)Phản ứng hoá học nào có thể chứng minh cho những tính chất này?


BÀI 31: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4
Tiết 51 :
TÍNH CHẤT CỦA OXI, LƯU HUỲNH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Học sinh biết và vận dụng:
-Những kiến thức về tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh có tính oxi hóa mạnh.
Ngoài ra , S còn có tính khử.
-Chứng minh sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí của S.
-Tiếp tục rèn luyện các thao tác làm thí nghiệm và quan sát, giải thích các hiện
tượng thí nghiệm.
II.PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm
III. CHUẨN BỊ:
*Giáo Viên: (1) Dụng cụ: Ống nghiệm, lọ thủy tinh, kẹp hóa chất. muỗng đốt hóa
chất, đèn cồn, cặp ống nghiệm, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm.
(2) Hoá chất:Dây thép, S bột, Oxi, Than gỗ, Fe bột
• Dụng cụ hóa chất đủ để học sinh thực hành từng nhóm.
*Học sinh: -Chuẩn bị lí thuyết thực hành; Nộp bài tường trình .
IV. NỘI DUNG:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục…..
2.Bài cũ: (5 phút) : Gv kiểm tra lí thuyết bài thực hành
BÀI 31: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4
3.Bài mới:
TÍNH CHẤT CỦA OXI, LƯU HUỲNH
Hoạt động của thấy Hoạt động của trò Nội dung
Thí nghiệm 1:GV hướng *HS quan sát hiện *Thí nghiệm 1: Tính oxi
dẫn TN tượng : hóa của các đơn chất
-Cần đánh sạch gỉ hoặc lau ->Dây thép bị nung cháy oxi.
sạch dầu mỡ phủ trên mặc -Đốt cháy một đoạn dây
trong khí oxi sáng chói
đoạn dây thép. không thành ngọn lửa, thép xoắn trên ngọn lửa
-Uốn đoạn dây thép thành không khói, tạo ra các hạt đèn cồnrồi đưa nhanh vào
hình xoắn lò xo để tăng nhỏ nóng chảy màu nâu bình khi oxi.
thêm diện tích tiếp xúc. bắn tung tóe ra xung -HT: Dây thép bị nung
-Cắm một mẩu than bằng quanh như pháo hoa đó là cháy trong khí oxi sáng
hạt đậu xanh vào đầu dây chói không thành ngọn
Fe3O4.
thép và đốt nóng mẩu than lửa, không khói, tạo ra
trước khi cho vào bình các hạt nhỏ nóng chảy
đựng khí oxi. Mẩu than màu nâu bắn tung tóe ra
cháy trước tạo nhiệt độ đủ xung quanh như pháo hoa
làm sắt nóng lên. đó là Fe3O4.
-Cho một ít cát hoặc nước -Ptpư:
dưới lọ thuỷ tinh để khi t0
phản ứng xảy ra những 3Fe + 2O2 -> Fe3O4
giọt thép tròn chảy xuống
không làm vỡ lọ.

Thí nghiệm 2: Sự biến HS quan sát hiện tượng: *Thí nghiệm 2: Sự biến
đổi trạng thái của lưu -Các trạng thái, màu sắc đổi trạng thái của lưu
huỳnh theo nhiệt độ của lưu huỳnh từ lúc đầu huỳnh theo nhiệt độ.
-Dùng ống nghiệm trung ( chất rắn, màu vàng) đến -Đun nóng liên tục một ít
tính chịu nhiệt độ cao. ba giai đoạn tiếp theo lưu huỳnh trong ống
-Dùng cặp gỗ để giữ ống ( chất lỏng màu vàng linh nghiệm trên ngọn lửa đèn
nghiệm.Trong khi TN phải động, quánh nhớt màu đỏ cồn.
thường xuyên hướng nâu, hơi màu da cam) -HT: màu sắc của lưu
miệng ống nghiệm về chổ huỳnh từ lúc đầu( chất
không có người để tránh rắn, màu vàng) đến ba
hít phải hơi lưu huỳnh độc giai đoạn tiếp theo ( chất
hại lỏng màu vàng linh động,
quánh nhớt màu đỏ nâu,
hơi màu da cam)

Thí nghiệm 3: Tính oxi *HS quan sát hiện tượng: *Thí nghiệm 3: Tính oxi
hóa của lưu huỳnh. -Hỗn hợp bột Fe và S hóa của lưu huỳnh.
-Trong phản ứng Fe+S nên trong ống nghiệm có màu -Cho một ít hỗn hợp bột
dùng lượng S nhiều hơn xám nhạt. sắt và S vào đáy ống
lượng Fe để tăng diện tích -Khi đun nóng trên ngọn nghiệm. Đun nóng ống
tiếp xúc. Cần dùng ống lửa đèn cồn phản ứng nghiệm trên ngọn lửa đèn
nghiệm trung tính chịu xảy ra mãnh liệt, tỏa cồn cho đến khi phản
nhiệt cao. nhiều nhiệt làm đỏ rực ứng xảy ra
hỗn hợp và tạo thành hợp -HT: Hỗn hợp bột Fe và S
chất FeS màu xám đen. trong ống nghiệm có màu
xám nhạt. Khi đun nóng
trên ngọn lửa đèn cồn
phản ứng xảy ra mãnh
liệt, tỏa nhiều nhiệt làm
đỏ rực hỗn hợp và tạo
thành hợp chất FeS màu
xám đen.
Ptpư:
t0
Fe + S -> FeS

Thí nghiệm 4: Tính khử *HS quan sát hiện tượng: *Thí nghiệm 4: Tính
của lưu huỳnh khử của lưu huỳnh
-S cháy trong oxi mãnh
Oxi được điều chế và thu liệt hơn nhiều cháy ngoài -Đốt S cháy trong không
vào lọ thủy tinh miệng không khí, tạo thành khói khí rồi đưa vào bình đựng
rộng, dung tích khoảng màu trắng đó là SO2 có khí oxi.
100ml, S được đun nóng lẫn SO3. -HT: S cháy trong oxi
trong muỗng hóa chất trên ->Khí SO2 mùi hắc, gây mãnh liệt hơn nhiều cháy
ngọn lửa đèn cồn. khó thở, gây ho. ngoài không khí, tạo
thành khói màu trắng đó
là SO2 có lẫn SO3.
Ptpư :
t0
S + O2 -> SO2
4.Củng cố: 3 thí nghiệm
5.Dặn dò: VN Làm BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH
1. Họ và tên HS:………………………………………….Lớp:…………….
2. Tên bài thực hành:………………………………………………………..
Cách tiến hành Hiên tượng quan Giải thích kết
TT Tên TN
sát được quả thí
nghiệm.Tiết 52-53: BÀI 32: HIDRO SUNFUA - LƯU HUỲNH DIOXIT -
LƯU HUỲNH TRIOXIT
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
*Học sinh biết được:
- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính axít yếu, ứng dụng của H2S.
- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính oxít axít, ứng dụng, phương
pháp điều chề SO2, SO3.
->Hiểu được tính chất hóa học của H2S( tính khử mạnh) và SO2 ( vừa có
tính oxi hóa vừa có tính khử)
*Học sinh vận dụng:
- Dự đoán, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của H2S, SO2, SO3.
- Viết phương trình minh họa tính chất của H2S, SO2, SO3.
- Phân biệt H2S, SO2 với khí khác đã biết .
- Tính % thể tích khí H2S, SO2 trong hỗn hợp.
II.PHƯƠNG PHÁP: Diễn giảng- phát vấn- Hoạt động nhóm
III. CHUẨN BỊ :
*Giáo viên:- Hóa chất: FeS, Na2SO3, HCl, KMnO4, NaOH.
- Dụng cụ: bình cầu, ống nghiệm, cốc, ống dẫn cao su, phiễu nhỏ giọt,
bảng tính tan
*Học sinh: -Học bài cũ và làm BT VN trước khi đến lớp ; Chuẩn bị bài mới.
IV. NỘI DUNG:
1.Ổn định lớp:Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút):
Tiết 52: Viết ptpư Đ/Chế H2S từ H2 và S (đk:t0)
-Nêu vị trí của S trong BTH.Từ đó cho biết tính chất hoá học của S? Số oxi hoá của
S?
Tiết 53:Viết ptpư hoá học dựa vào chuỗi biến hoá sau (ghi rõ đk pư , nếu có)
FeS -> H2S -> S -> SO2 -> H2SO4
3.Bài mới: BÀI 32: HIDRO SUNFUA - LƯU HUỲNH DIOXIT -LƯU HUỲNH
TRIOXIT
Hoạt động của Hoạt động của Nội dung
thầy trò
Hoạt động 1: - Chất khí, có mùi I. Hiđro sunfua H2S
- Trạng thái? Mùi trứng thối đặc 1. Tính chất vật lí:
đặc trưng? trưng - Chất khí, có mùi trứng thối đặc
- Tỷ khối so với KK? - Rất độc và ít tan trưng
trong nước - Rất độc và ít tan trong nước
- Tính tan trong
nước? - Nặng hơn KK ( d - Nặng hơn KK ( d = 34/29≈1.17)
- Lưu ý :về tính độc = 34/29≈1.17)
hại của H2S có ở khí
ga, xác động vật,
thực vật, nước thải
nhà máy.

Hoạt động 2 2 Tính chất hoá học:
- Tên gọi của axít a. Tính axít yếu:
-Axít H2S: axít
*Dung dịch axít sunfuhiđric :
H2S? sunfuhiđric
- So sánh mức độ axít -> Tính axít rất yếu (yếu hơn axít
-Độ axít :H2S
Viết ptpư của
H2S + KOH ¨ KHS
H2Stạo nên muối
+ H2O
trung hòa và muối
H2S + 2KOH ¨ K2S
axít.
+ 2H2O

*H2S có số oxi hoá b. Tính khử mạnh:
-S-2 ->S0 ->S+4
thay đổi như thế nào? - Nguyên tố S trong H2S có số oxi hóa
-Đk thường (thiếu
-H2S tác dụng với O2 thấp nhất (-2)
oxi): tạo S
tạo sản phẩm gì? ¨ H2S có tính khử mạnh.
-Đk T0 cao tạo SO2
S-2 ¨ S0 + 2e
S-2 ¨ S+4 + 6e
−2 0 0
0
2 H 2 S + O2 t → 2 S + 2 H 2 O

−2 +4
0 0
2 H 2 S + 3 O2 t → 2 S O2 + 2 H 2 O


Hoạt động 3 3.Trạng thái tự nhiên điều chế:
- Trong PTN:cho
*GV yêu cầu HS đọc FeS tác dụng với - H2S có ở khí ga, xác động thực vật,
dung dịch HCl tạo nước thải nhà máy.
sách giáo khoa,
hướng dẫn HS rút ra - Điều chế:
H2S
kết luận FeS + 2HCl ¨ FeCl2 + H2S¨
Hoạt động 4 II. Lưu huỳnh đioxít: SO2
Hs:-SO2 là khí
-Nêu tính chất vật lí 1. Tính chất vật lí:
không màu, mùi
của SO2 ?(Trạng thái, hắc, rất độc.Nặng - Khí không màu, mùi hắc, rất độc.
mùi đặc trưng? độc hơn 2 lần KK và - Nặng hơn 2 lần KK và tan nhiều
tan nhiều trong
tính?) 64
trong nước.( d SO2 = = 2,2 )
- Tỷ khối so với KK? nước. 29
KK
Tính tan trong nước?Hoạt động 5: -Tính chất hoá học 2.Tính chất hóa học.
-Nêu tính chất hoá của SO2:
học của SO2? ->là oxít axít
-Viết ptpư hoá học ->vừa có tính khử
khi cho SO2 phản vừa có tính oxi hóa.
ứng với dung dịch -ptpư:
Bazơ, dung dịch Br2 , SO2 + NaOH ¨ NaHSO3
dung dịch H2S? SO2 + 2NaOH ¨ Na2SO3
+ H2O


Hoạt động 6: a. Lưu huỳnh đioxít là oxít axít:
- Tan trong nước tạo axít tương ứng
¨ SO2 là oxít axít
SO2 + H2O H2SO3 (axít
-Gọi tên axít thu
sunfuarơ->Tính axít yếu )
được khi SO2 tan
- Tính axít :H2S
SO2
+)2H2S + 3O2
0
t → 2SO2 + 2H2O

+)4FeS2 +11O2
->2Fe2O3 + 8SO2

Hoạt động 11: Bài tập2:
2H2S-2 + SO2 ->3S0
Gv:Gọi 2 HS lên Viết phương trình phản ứng, xác định
+2H2O
bảng làm BT 2 rõ vai trò oxi hoá – khử của các chất:
(chất khử)(chất
H2S + SO2 ¨
oxihoá)
SO2 + Br2 + H2O ¨
SO2+Br2+H2O->HBr
+H2SO4
->SO2:chất khử
->Br2:chất oxihoá
4.Củng cố :
*Tiết 52:- Hướng dẫn HS tóm tắt trọng tâm bài đã học:
+ H2S là axít yếu, là chất khử mạnh
+ SO2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.
+ SO3 là oxít axít mạnh
*Tiết 53:BT thêm:Nếu trộn SO2 với O2 đun nóng có xúc tác thu được chất A. Hỏi
A là chất gì? Gọi tên?A có tan trong nước không? ¨ A có tính axít hay bazơ?
5.Dặn dò:Hs làm các bài tập 1->10 trang 138, 139 SGK --- Học bài cũ, tiết sau
luyện tập


LUYỆN TẬP: (H2S – SO2 – SO3)
Tiết 54:
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
*Học sinh hiểu:
-Tính chất hoá học của H2S, SO2 , SO3 và cách điều chế chúng
-So sánh mối liên hệ của H2S, SO2 , SO3 bằng chuỗi phản ứng hoá học
*Học sinh vận dụng:
- Làm Bt từ 1->8 SGK
-Làm 1 số Bt cơ bản và chuỗi phản ứng
II. PHƯƠNG PHÁP: Diễn giảng – Phát vấn.
III.CHUẨN BỊ:
-Giáo viên: Soạn bài từ SGK- SBT –STK…
-Học sinh: Học bài cũ và làm bài tập trước khi đến lớp.
IV-NỘI DUNG:
1.Ôn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút) Viết ptpư chứng minh :
-H2S có tính khử
-SO2 vừa có tính khử , vừa có tính oxi hoá
-SO3 là 1 oxit axit
LUYỆN TẬP: (H2S – SO2 – SO3)
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của Trò Nội dung
Hoạt động 1: Bài tập 1/138:SO2 có thể
a.Đúng
*Pư (1): tham gia những pư sau:
b.Đúng
S -> S (chất khử)
+4 +6
c.Sai SO2 + Br2 +2H2O à 2HBr
Br0 -> Br-1 (chất oxi d.Đúng + H2SO4 (1)
=>Chọn c
hoá) 2H2S-2 + SO2 ->3S0 +2H2O
*Pư (2): (2)
S+4 -> S0(chất khử) Câu nào sau đây diễn tả
S-2 -> S0 (chất oxi không đúng t/c của các
chất trong những pư trên
hoá)
a. Pư (1): SO2 là chất
khử,Br2 là chất oxi hoá
b.Pư (2): SO2 là chất oxi
hoá,H2S là chất khử
c.Pư (2): SO2 là vừa làchất
khử,vừa là chất oxi hoá
d.Pư (1): Br2 là chất
khử,SO2 là chất oxi hoá

Hoạt động 2: ->S vừa có tính oxi hoá, vừa Bài tập 2/138:Hãy ghép
-Yêu cầu Hs nhắc lại có tính khử cặp chất và tính chất của
t/c của S , SO2 , H2S , ->SO2 vừa có tính oxi hoá, các chất sao cho phù hợp:
vừa có tính khử
H2SO4 Các chất T/c các chất
A.S a)có tính oxi hoá
->H2 S có tính khử
b)có tính khủ
B.SO2
->H2 SO4 vừa có tính oxi hoá.
C.H2S c)có tính oxi hoá
*HS ghép:C->b ;A,B ->d ; và tính khử
D->a d)chất khí,có tính
D.H2SO4
oxi hoá và tính
khử
e)không có tính
oxi hoá và cũng
không có tính khử.
Hoạt động 3: Bài tập 3:Cho pư hoá học:
S-2 -8e ->S+6 (chất =>Chọn D H2S+4Cl2+4H2O-
>H2SO4+8HCl
khử)
Câu nào sau đây diễn tả đúng
Cl2 0 +2*1e -> 2Cl-
tính chất các chất phản ứng?
(chất oxi hoá)
A.H2S là chất oxi hoá, Cl2 là
chất khử
B.H2S là chất khử, Cl2 là chất
oxi hoá
C.Cl2 là chất oxi hoá, H2O là
chất khử
D.Cl2 là chất oxi hoá, H2S là
chất khử
Hoạt động 4: -HS lên bảng làm BT Bài tập 4:Hãy cho biết
*GV:Gọi 1 HS lên những t/c hoá học đặc
bảng làm BT 4/138 trưng của :
a.Hiđro sunfua
b.Lưu huỳnh đi oxit
dẫn ra những phản ứng
hoá học để minh hoạ.
Hoạt động 5: Bài tập 5:Dẫn khí SO2 vào
+4 +7
S O2 + KMn O4 + H2O
Gv gọi HS lên bảng ->K2S+6 O4+Mn+2 SO4+H2S+6 O4 dung dịch KMnO4 (màu
xác định số oxi hoá, -S+4 O2 :Chất khử tím) .Nhận thấy dung dịch
chất khử, chất oxi -KMn O4 : Chất oxi hoá mất màu vì xảy ra phản
+7

hoá,sự khử, sự oxi ứng sau:
S ->S+6 +2e
+4
*5
+7 +2
hoá Mn +5e->Mn *2 SO2 + KMnO4 + H2O
->Cân bằng pư oxi 5SO2 + 2KMnO4 +2 H2O ->K2SO4+MnSO4+H2SO4
hoá - khử a.Cân bằng ptpư theo
->K2SO4+2MnSO4+2H2SO4
->Nêu vai trò chất phương pháp thăng bằng e
tham gia pư b.Vai trò của SO2 và
KMnO4?
Hoạt động 6: a.Gọi a,b lần lượt là số mol Bài tập 8:Hỗn hợp Fe và
-Gọi số mol Fe,FeS=? FeS phản ứng với HCl
Fe,FeS
-Viết ptpư (dư) thu được 2,464(l) khí
Ptpư: Fe+2HClàFeCl2+H2
-Tính số mol kết tủa ở đktc.cho hỗn hợp khí
a.mol-------------à a,mol
Giải hệ t/dụng với d2 Pb(NO3)2
FeS+2HClàFeCl2 +H2S
(dư) thu được 23,9(g) kết
pt=>nFe,nFeS=? b.mol-------------à b.mol
tủa đen
-?VH2 =?VH2S=? H2S+Pb(NO3)2àPbS+2HNO3
a.Viết ptpư hoá học
->mFe=?mFeS=?
0,1molß-------n=23,9/239
b.Hỗn hợp khí thu được
Ta có hệ pt:
gồm những khí nào?
{b=0,1;a+b=2,464/22,4=0,11 V(đkc)=?
c.Tính khối lượng ban đầu
=>b=0,1;a=0,01
b.Hỗn hợp khí thu được là của Fe,FeS=?
H2 , H2S
-
VH2(đkc)=22,4*0,01=0,224(l)
-VH2S(đkc)=22,4*0,1=2,24(l)
c.mFe=56*0,01=0,56(g)
mFeS= 88*0,1=8,8(g)


4.Củng cố:- Tính chất của H2S- SO2 – SO3 thể hiện trong chuổi pư sau:
a.FeS2 àSO2 à SO3 àH2SO4 àBaSO4
b.FeSàH2S àSO2 àH2SO4 àHCl
c.SàSO2ßH2SàS
5.Dặn dò: -VN làm các BT còn lại trong SGK và SBT
-Chẩn bị bài mới:BÀI 33: AXIT SUFURIC- MUỐI SUNFAT
(1)H2SO4 (đ ) và H2SO4 (l ) có những t/c hoá học nào giống và khác những axit khác?
(2)H2SO4 có vai trò thế nào trong nền kinh tế quốc dân?phương pháp sản xuất
H2SO4=?BÀI 33: AXÍT SUNFURIC. MUỐI SUNFAT
Tiết 55-56.
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
* Học sinh biết được :
- Công thức cấu tạo, tính chất vật lí của H2SO4, ứng dụng và sản xuất H2SO4.
- Tính chất của muối sunfat. nhận biết ion sunfat.
*Học sinh hiểu được:
- H2SO4 có tính axít mạnh (tác dụng với kim loại, bazơ, oxít bazơ và muối của
axít yếu FeS…)
- H2SO4 đặc, nóng có tính oxi hoá mạnh (oxi hoá hầu hết kim loại, nhiều phi kim
và hợp chất).
*Học sinh vận dụng:
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh… rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế
axít sunfuric.
- Viết phương pháp hoá học minh hoạ tính chất và điều chế.
- Phân biệt muối sunfat, axít sunfuric, với các axít và muối khác (CH3COOH,
H2S…)
=>Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch H2SO4 tham gia hoặc tạo thành trong
phản ứng.
II. PHƯƠNG PHÁP : Diễn giảng- phát vấn - Hợp tác nhóm nhỏ.
III. CHUẨN BỊ:
*Giáo viên: - Soạn bài từ SGk, SBT, STK
-1 số hoá chất:H2SO4 loãng, H2SO4 đặc, Cu, dụng cụ thí nghiệm.
*Học sinh: Học bài cũ, làm BT và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp
IV. NỘI DUNG:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu Gv dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ (10 phút):
*Tiết 55: Viết ptpư dựa vào chuỗi biến hoá sau,ghi rõ đkpư (nếu có)
.FeS àH2Sà SO2 à SO3 àH2SO4 àBaSO4
*Tiết 56: Nêu tính chất hoá học của H2SO4 (l) ?cách pha H2SO4 (đ) về H2SO4
(l)=?

BÀI 33: AXÍT SUNFURIC. MUỐI SUNFAT
3.Bài mới: .

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung
Hoạt động 1 *HS trả lời: I. Axit sunfuric
*Gv cho HS quan sát lọ đựng -Lỏng, sánh, không màu, 1. Tính chất vật lí.
H2SO4 đđ, nhận xét? -Cách pha:Cho H2SO4 chảy -Lỏng, sánh, không màu, không
dọc theo đũa thủy tinh vào bay hơi. D = 1,86 g/ml, t0s= 3370C.
-Nêu cách pha loãng H2SO4
nước, khuấy đều. Khi sờ vào -H2SO4 hút nước mạnh đồng thời
(đ) thành H2SO4(l) ?
cốc để cảm nhận sự tỏa tỏa nhiệt lớn. Do đó khi pha loãng
nhiệt. phải cho từ từ axit vào H2O( không
=>Hoà tan từ từ axit vào làm ngược lại).
H2O, t0 sinh ra khuyếch tán
đều trong dung dịch. Làm
ngược lại t0 sinh ra không
kịp khuyếch tán¨nước sôi.

Hoạt động 2 2. Tính chất hóa học.
-GV làm 1số TN, HS quan *Phản ứng trao đổi: a.H2SO4 loãng:
sát , nhận xét và viết ptpư. -T/dvới Bazơ: 2KOH *Tính axit.
-Phản ứng nào là phản ứng -Làm quỳ tím hoá đỏ
+H2SO4¨K2SO4+2H2O
trao đổi, phản ứng oxi hóa - Tác dụng với: Bazơ;Vd:
- Tác dụng với Muối:
khử?Xác định số oxi hóa và 2NaOH + H2SO4¨Na2SO4+2H2O
BaCl2 + H2SO4¨BaSO4 ¨
cho biết vai trò chất tham gia - Tác dụng với Muối: (Sản phẩm
+2H2O
phản ứng? phải có kết tủa hoặc bay hơi.)
*Phản ứng oxi hóa khử:
*Nêu vai trò H+ trong -T/dvới KL(trước H2) BaCl2 + H2SO4¨BaSO4 ¨+2H2O
H2SO4(loãng)=? *Tính oxi hóa: Tác dụng với KL
VD:Zn +H2SO4¨ZnSO4+H2
(đứng trước hiđro trong dãy hoạt
-H+ trong H2SO4 đóng vai trò
là chất oxi hóa, do đó chỉ tác động) .KL chỉ đạt số oxi hóa thấp.
dụng với kim loại trước VD: Fe + H2SO4¨FeSO4+H2
Hiđro.

Hoạt động 3 -T/c hoá học:Tính axit,Tính b. H2SO4 đặc.
*GV :Nêu tính chất hoá học oxi hóa,Tính háo nước. * Tính axit: giống H2SO4 loãng.
của H2SO4 đặc?Hãy cho biết -S+6 trong H2SO4 đóng vai trò * Tính oxi hóa.
vai trò chất tham gia phản chất oxi hóa, có khả năng -Pư với KL(trừ Au,Pt)
ứng? oxi hoá mạnh, nên tác dụng +6 +2 +4
0
Cu + 2 H 2 S O4 → Cu SO4 + SO 2 + 2 H 2 O
*Chú ý: KL kém hoạt động hầu hết kim loại và một số
->KL đạt đến số oxi hóa cao nhất.
đứng sau Hiđro chỉ bị khử về phi kim.
*H2SO4 đặc,nguội nhiệt độ
SO2, những KL hoạt động có -Hs lên bảng cân bằng các
thường không tác dụng với Al và
thể bị khử đến SO2, S, H2S. pư oxi hoá - khử .
Fe.
=>Trong muối sunfat không
-Với PK:.
có tính chất này.
+6 +4
0
-Axit sunfuric rất háo nước. S + 2 H 2 S O4 → 3 SO 2 + 2 H 2O
Khi sử dụng axit sufuric phải
C +2H2SO4 ¨CO2 +2SO2+H2O
hết sức cẩn thận.
-Với hợp chất.
Gv làm TN: dùng đũa thủy
KBr+2H2SO4àBr2+SO2+2H2O+K2SO4
tinh viết lên giấy
-Tính háo nước thể hiện ở -Than hoá đường
* Tính háo nước.
pứ nào? saccarozơ,glucozo….
C12H22O11   → 12C +11H2O

H 2 SO4 đđHoạt động 4: -HS:đọc sgk và trả lời 3.Ứng dụng.
-Nêu ứng dụng của H2SO4 =? Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu,
phẩm nhuộm, dược phẩm…

Hoạt động 5 4. Điều chế :3 giai đoạn
-Có 3 GĐ:
-GV nêu phương pháp sản ->GĐ 1:Đốt S hoặc FeS2 a.GĐ 1:Đốt S hoặc FeS2 trong khí
xuất H2SO4 trong công trong khí O2 O2:
nghiệp. ->GĐ 2: Sản xuất SO3 t0
Pt :S + O2  → SO2

GV dùng tranh giới thiệu sản ->GĐ 3 :Hấp thụ SO3 bằng 0

4FeS2+11O2  → 2Fe2O3 +8 SO2.
t
xuất H2SO4. H2SO4
b.GĐ 2: Sản xuất SO3
4500-5000C

2SO2 +O2 2SO3
V2O5
c. GĐ 3 :Hấp thụ SO3 bằng H2SO4
nSO3 +H2SO4 ¨ H2SO4. nSO3
H2SO4. nSO3 +n H2O ¨(n+1) H2SO4

Hoạt động 6 II. Muốisunfat. Nhận biết Ion
-H2SO4+KOHàK2SO4+H2O
*Yêu cầu học sinh viết SO42-
-H2SO4 + MgàMgSO4+H2
phương trình phản ứng. 1.Muối sunfat :là muối của axit
H2SO4(đ)
H2SO4 + KOH sunfuric.
+CuàCuSO4+SO2+H2O
-Muối trung hòa: K2SO4
H2SO4(đ)+ Cu
-Muối axit: KHSO4.
H2SO4 + Mg
-GV nêu cách nhận biết ion -Đa số đều là muối tan
,trừ:BaSO4 ;PbSO4 ;SrSO4.
2−
SO4 bằng cách làm thí
2.Nhận biết SO42-: bằng dd Ba2+ ¨
nghiệm. kết tủa trắng.
BaCl2 + H2SO4¨BaSO4 ¨+2H2O
(Trắng)
HS: Coù yù thöùc giöõ *H2SO4ñaëc gaây boûng
gìn an toaøn khi laøm naëng,laøm hoûng caùc
vieäc vôùi H2SO4ñaëc . giaùc quan neáu tieáp xuùc
vôùi nhau.
-Chaát thaûi gaây oâ nhieãm
moâi tröôøng do saûn xuaát
H2SO4 vaø phaân laân sufe
photphat

4.Củng cố:
*Tiết 55: -H2SO4 (l)thể hiện tính chất của axit (H+)
- H2SO4 (đ)=>Tính chất đặc trưng thể hiện ở SO4
2-

*Tiết 56: H2SO4(đ) có tính háo nước,điều chế cần có 3 GĐ
-Nhận biết H2SO4 hoặc ion SO42-
5.Dặn dò:-Làm BTVN trong SGK
-Chuẩn bị: BÀI 34:LUYỆN TẬP: OXI- LƯU HUỲNH
(Tính chất của Oxi và S->So sánh sự giống và khác nhau,Hợp chất tương
ứng…………)
BÀI 34: LUYỆN TẬP: OXI – LƯU HUỲNH.
Tiết 57 -58
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
*Học sinh cần nắm:
-O2 – S là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, trong đó O > S
-Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hóa với tính chất hóa
học của O, S.
-Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất lưu huỳnh thuộc trạng thái oxi hóa của
S trong hợp chất.
-Giải thích hiện tượng thực tế liên quan đến tính chất của S và hợp chất của
nó.
*Học sinh vận dụng:
-Viết cấu hình electron của nguyên tử O và S.
-Giải các bài tập định tính và định lượng về các hợp chất của S.
II.PHƯƠNG PHÁP : Diễn giảng- Phát vấn
III. CHUẨN BỊ:
-Giáo viên: Soạn bài từ SGk,SBt,STK….
-Học sinh: Học bài cũ và làm BT trước khi đến lớp
IV.NỘI DUNG:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (10 phút)
*Tiết 57: -Nêu tính chất hoá học của O-S =?Từ đó so sánh O- S?
-Viết ptpư minh hoạ tính chất?
*Tiết 58: Viết ptpư dựa vào chuỗi biến hoá sau (ghi rõ đk pư ,nếu có)
FeS2 àSO2 àSàH2SàNa2SàPbS
LUYỆN TẬP: OXI – LƯU HUỲNH
BÀI 34:
3.Bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung
Hoạt động 1 *HS thảo luận trả lời I.CẤU TẠO,TÍNH
-Hãy viết cấu hình CHẤT CỦA O&S.
electron của O, S và 1.Cấu hình e của
cho biết độ âm điện? nguyên tử:
-Dựa vào cấu hình -O(Z=8):[He] 2s22p4
electron dự đoán O,S -S(Z=16): [Ne] 3s23p4
có tính chất hóa học 2.Độ âm điện:
cơ bản nào? Cho ví *ĐAĐ: O=3,44> S=2,58
dụ minh họa 3.Tính chất hoá học:
a.Tính oxi hoá: O>S
-Oxi oxi hoá hầu hết
KL,nhiều PK, nhiều
Hợp chất
-S oxi hoá nhiều KL,1
số PK
b.S còn thể hiện tính
khử
Hoạt động 2 *HS thảo luận trả lời II.TÍNH CHẤT CỦA
-Tính chất hóa học cơ CÁC HỢP CHẤT
bản H2S, SO2,? CỦA S
=>Giải thích vì sao có 1.H2S :có tính khử mạnh
tính chất đó? Cho ví 2H2S+O2à2S+2H2O
dụ minh họa? t0
-Thành phần nào của 2H2S+O2à2SO2 +2H2O
H2SO4 đóng vai trò 2.SO2 :có tính khử và
chất oxi hóa trong dd tính oxi hoá=>SO2 là oxit
H2SO4 loãng, H2SO4 axit
đặc? 3.SO3 và H2SO4 :có tính
oxi hoá
-SO3 là oxit axit
+H2SO4(l) có t/c chung
của axit( làm quì hoá
đỏ, t/d với Kl trước H2 ,
t/d với muối)
+H2SO4 (đ) có tính háo
nước và tính oxi hoá
mạnh.
Hoạt động 3: *Học sinh trình bày cách làm III.BÀI TẬP:
*GV hướng dẫn học các bài tập Bài 5/147: Nhận biết
sinh giải các bài tập Bài 5:cho đóm lửa còn than H2S ,SO2 ,O2 (không
hồng đi qua 3 chất khí;Oxi duy dung thuốc thử)
trong SGK.
-Nhận biết:Oxi bằng trì sự cháy làm hồng than; Cho
đóm lửa than hồng cánh hoa hồng đỏ vào 2 khí còn
-Nhận biết: SO2 bằng lại =>SO2 làm phai màu cánh
cánh hoa hồng đỏ hoa, còn lại là H2S.
Còn lại là H2S

Hoạt động 4: -Trích mẫu thử: Cho d2BaCl2 Bài6/147 : Nhận biết 3
-Dùng dung dịch vào 3 mẫu thử axít: HCl, H2SO3 , H2SO4
BaCl2 để nhận biết -HCl không pứ
-H2SO3 , H2SO4 pứ tạo kết tủa
H2SO3 , H2SO4
-Phân biệt H2SO3 , trắng:
H2SO4 =cách cho kết H2SO3 +BaCl2àBaSO3+2HCl
tủa sau pư t/d với HCl H2SO4 +BaCl2àBaSO4 +2HCl
-Còn lại là HCl Cho HCl vào 2 kết tủa,BaSO3
tan tạo SO2 ,còn lại là: BaSO4
BaSO3+2HClàBaCl2+SO2+H2O
Hoạt động 5: Bài 4/146: Cho những
Bài 4:
*Gv gọi 1 HS lên chất sau: Fe,S,H2SO4 (l)
a. Fe+S FeS
bảng làm BT 4. a.Trình bày 2 phương
Fe S +H2SO4 à FeSO4 + H2S
pháp đ/c H2S từ những
b. Fe +H2SO4 à FeSO4 +H2
chất đã cho
H2+S H2S
b.Viết ptpư hoá học xảy
ra và cho biết vai trò của
S trong các phản ứng.

Hoạt động 6: Bài 7/147:Có thể tồn tại
Bài 7:
*Gv gọi 1 HS lên a. Không thể vì 2H2S +SO2 1 chất sau trong bình
bảng làm BT 7. chứa được không?
3S +2H2O
b. Có thể a.Khí H2S và khí SO2
c. Không thể vì Cl2+2HI b.Khí O2 và khí Cl2
2HCl + I2 c.Khí HI và khí Cl2
Giải thích = pthh?
Hoạt động 7: Câu 8: Câu 8/147: Nung nóng
n H 2 S = 0,06 (mol)
*GV hướng dẫn: 3,72(g)hỗn hợp các bột
KL Zn và Fe trong bột S
-Tính nH2S=? Zn + S ZnS
-Viết ptpư=? dư.Chất rắn htu được
x mol xmol
sau pư được hoà tan
-Tính nZn=?nFe=? Fe + S FeS
hoàn toàn bằng dugn
=>mZn=?mFe=? ymol ymol
dịch H2SO4(l) , nhận thất
ZnS + H2SO4 ZnSO4+ H2S
có 1,344(l)khí thoát ra ở
x mol xmol
đktc.
FeS + H2SO4 FeSO4+ H2S
a.Viết ptpư hoá học đã
ymol ymol
xảy ra
Gọi x, y lần lượt là số mol của
b.Xác định khối lượng
Zn và Fe.
mỗi Kl trong hỗn hợp
 x + y = 0,06  x = 0,04 ban đầu
 ¨
65 x + 56 y = 3,72  y = 0,02
->mZn = 65.0,04 = 2,6 (g)
->mFe = 56.0,02 = 1,12 (g)


4.Củng cố:
*Tiết 57 :-Tính chất của O- S và các BT 1->4 trang 146
*Tiết 58: -Hợp chất của S (H2S- SO2 – SO3- H2SO4) và các BT 5->8/147
5.Dặn dò:- Làm thêm các BT trong SBT
-Chuẩn bị BÀI THỰC HÀNH SỐ 5/148
=>Tiết sau Kiểm tra 1 tiết (Tự luận :100%)


BÀI THỰC HÀNH SỐ 5
BÀI 35:
Tiết 60:
TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU
HUỲNH
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
*Củng cố và khắc sâu kiến thức các h/c của S
*Rèn luyện các thao tác thí nghiệm, kĩ năng quan sát, nhận xét hiện tượng và viết
pthh cho HS
II.PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm
III CHUẨN BỊ:
*Giáo viên: - Dụng cụ: đèn cồn. ống nghiệm, ống hút , giá để ông nghiệm…
- Hóa chất: HCl, H2SO4 đ, Br2, FeS, Cu, Na2SO4
*Học sinh chuẩn bị kiến thức
-Tính chất hóa học của H2S, SO2, H2SO4.
-Nghiên cứu trước các dụng cụ, hóa chất và cách tiến hành
IV. NỘI DUNG:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, thu bài tường trình số 4
2.Bài cũ: (5 phút): Nêu t/c hoá học đặc trưng của S,SO2 ,H2S , SO3 , H2SO4?
BÀI THỰC HÀNH SỐ 5
BÀI 35:
3.Bài mới:
TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU
HUỲNH

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung
GV:-Nhấn mạnh cẩn thận
các hóa chất độc hại H2S,
SO2, H2SO4.
-Hướng dẫn một số thao
I.NỘI DUNG THÍ
tác cho HS quan sát.
NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN
HÀNH.

Hoạt động 1 *HS làm thí nghiệm; Thí nghiệm 1: Điều chế -
-H2S là khí không màu độc quan sát hiện tượng và chứng minh tính khử của
nên dùng với lượng hóa viết ptpư trong bài H2S.
chất nhỏ, lắp dụng cụ tường trình. *Cách tiến hành: Như SGK
thật kín để thực hiện thí *Hiện tượng: H2S thoát ra có
nghiệm khép kín để không mùi trứng thối. H2S cháy
khí không thoát ra, đảm trong không khí ngọn lửa
bảo sự an toàn. màu xanh.
-PT:
2HCl + FeS à FeCl2 + H2S
2H2S + O2 à 2S + 2H2O
Hoạt động 2 *HS làm thí nghiệm; Thí nghiệm 2: tính khử
*Điều chế SO2: quan sát hiện tượng và của SO2.
Cho Na2SO3 tác dụng với viết ptpư trong bài * Cách tiến hành: Như SGk
tường trình. *Hiện tượng: Mất màu dd
H2SO4
=>SO2 khí độc cần phải brom
cẩn thận, hóa chất dùng -PT:
lượng nhỏ, lắp dụng cụ SO2+Br2+2H2Oà2HBr+ H2SO4
kín.

Hoạt động 3 *HS làm thí nghiệm; Thí nghiệm 3: Tính oxi hóa
-Xác định vai trò từng chất quan sát hiện tượng và của SO2
trong phản ứng. viết ptpư trong bài *Cách tiến hành: Như SGk
tường trình. *Hiện tượng: vẫn đục, màu
vàng
-PT: SO2 +2H2Sà3S +H2O

Hoạt động 4 *HS làm thí nghiệm; Thí nghiệm 4: Tính oxi hóa
Đậy ống nghiệm kín có quan sát hiện tượng và của H2SO4 đặc
ống dẫn khí vào ống khác viết ptpư trong bài * Cách tiến hành: Như SGk
có nước để hòa tan SO2. tường trình. *Hiện tượng: dd có bọt khí
và từ không màu chuyển
sang màu xanh.
-PT:
Cu+2H2SO4(đ)àCuSO4+SO2 +2
H2O

GV:Cuûng coá nhöõng
hieåu bieát veà tính
chaát cuûa
H2S,SO2,H2SO4(laø
nhöõng chaát gaây oâ
nhieãm.)

4.Củng cố:-Nhận xét buổi thí nghiệm;Học sinh thu dọn vệ sinh, dụng cụ phòng thí
nghiệm.

5.Dặn dò:VN chuẩn bị CHƯƠNG 7 - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG
HOÁ HỌC
BÀI 36 - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
(Khái niệm về tốc độ phản ứng hoá học và các yêu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản
ứng hoá học)TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
BÀI 36:
TIẾT: 61-62
I) Mục đích – yêu cầu:
1) Về kiến thức:
- HS biết: tốc độ phản ứng là gì?
- HS hiểu: Tại sao CM, P, to, bề mặt tiếp xúc ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
2) Về kĩ năng: Khi thay đổi CM, P, to, diện tích bề mặt đã thay đổi tốc độ phản
ứng. Dùng chất xúc tác tăng tốc độ phản ứng.
II) Chuẩn bị:
*GV:Soạn bài từ SGK, SBT,STK……và chuẩn bị 1 số dụng cụ hoá chất như SGK.
*HS: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.
III) Phương pháp: Quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét, kết luận.
IV) Nội dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (0 phút):
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
BÀI 36:
3.Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG
THẦY TRÒ
Hoạt động 1: I) Khái niệm về tốc độ phản
*TN 1:¨ xuất hiện ngay
- GV hướng dẫn HS ứng hoá học
tức khắc
1) Thí nghiệm:
làm và quan sát TN,
*TN2:Sau một thời
nhận xét hiện tượng *Hoá chất: dd BaCl2, Na2S2O3,
gian thấy trắng đục S H2SO4 cùng nồng độ.
TN.
xuất hiện.
- So sánh phản ứng Ptpư:
nào xảy ra nhanh hơn? BaCl2+H2SO4¨BaSO4¨+ 2HCl (1)
=>Nhận xét: Phản ứng => ¨ xuất hiện ngay tức khắc
- KL: Đánh giá mức
(1) xảy ra nhanh hơn
độ xảy ra nhanh chậm Na2S2O3+H2SO4¨S¨+SO2+H2O+Na2SO4
(2) (2)
của các phản ứng hoá
=>Sau một thời gian thấy trắng
học, gọi tắt là tốc độ
đục S xuất hiện.
phản ứng.
² Trong quá trình phản 2) Nhận xét:
- Khi 1 phản ứng hoá
- Phản ứng (1) xảy ra nhanh hơn
ứng CM các chất phản
học sảy ra, nồng độ
(2)
ứng giảm còn sản
các chất phản ứng và
- Tốc độ phản ứng là độ biến
phẩm tăng.
sản phẩm biến đổi
thiên CM của một trong các chất
² Trong cùng thời
như thế nào ?
gian, CM các chất phản phản ứng hoặc sản phẩm phản
- KL: Có thể dùng độ
ứng trong 1 đơn vị thời gian.
ứng giảm nhiều thì
biến thiên CM làm
C1 − C 2
phản ứng sảy ra càng
thước đo tốc độ phản
- Tốc độ trung bình: J =
t1 − t 2
ứng. nhanh.
Hoạt động 2: II) Các yếu tố ảnh hưởng
*GV hướng dẫn HS đến tốc độ phản ứng
quan sát TN, nhận xét: 1) Nồng độ:
- GT: Điều kiện để - Khi tăng nồng độ chất phản
các chất phản ứng ứng, nhiệt độ phản ứng tăng.
nhau là chúng phải
chạm nhau, tần số va
chạm lớn thì tốc độ
->Tăng Cpứ=>Tốc độ
phản ứng lớn. Khi CM
pứ tăng
tăng, tần số va chạm
tăng nên tốc độ phản ->Giảm Cpứ=>Tốc độ
ứng nhanh. pứ giảm
*Khi tăng hoặc giảm
nồng độ chất pứ thì
tốc độ pứ như thế
nào?

2) Áp suất:
GV: Đối với chất khí, - Khi P tăng, CM chất khí tăng,
v,to không đổi thì P tỉ nên tốc độ phản ứng tăng.
lệ với số mol chất.
- GV hướng dẫn HS
quan sát
thí nghiệm, nhận xét?
- Gợi ý: phản ứng xảy
ra nhanh nhờ sự va
chạm của các chất ->Tăng P=>Tốc độ pứ
phản ứng. tăng
*Khi tăng hoặc giảm
->Giảm P=>Tốc độ pứ
P chất pứ thì tốc độ
giảm
pứ như thế nào?


3) Nhiệt độ:
-GV: Tăng nhiệt độ ¨
- Thời gian thực hiện cốc 1 >
chuyển động nhiệt độ
cốc 2
tăng ¨ tần số va chạm
- Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản
tăng. Tần số va chạm
ứng tăng.
thuộc nhiệt độ. Tần
số va chạm có hiệu
quả giữa các chất
->Tăng T0-=>Tốc độ
phản ứng tăng ¨ tốc
pứ tăng
độ phản ứng tăng.
*Khi tăng hoặc giảm
->Giảm T0=>Tốc độ
nhiệt độ chất pứ thì
pứ giảm
tốc độ pứ như thế
nào?
- GV hướng dẫm HS 4) Diện tích bề mặt:
quan sát TN, nhận xét? - Khi tăng diện tích bề mặt chất
Tại sao bọt khí cốc b phản ứng, tốc độ phản ứng
thoát ra nhiều hơn cốc ->Tăng S bề mặt tăng.
-=>Tốc độ pứ tăng
a?
*Khi tăng hoặc giảm
->Giảm S bề mặt
S bề mặt chất pứ thì
=>Tốc độ pứ giảm
tốc độ pứ như thế
nào?5) Chất xúc tác:
- GV : Chất xúc tác là -Là chất làm tăng tốc -Chất xúc tác là chất làm tăng
gì? độ pứ hoá học tốc độ phản ứng, nhưng còn lại
sau khi phản ứng kết thúc.

Hoạt động 3: -Có nhiều vận dụng III) Ý nghĩa: SGK
- Các yếu tố ảnh trong đời sống.
hưởng đến tốc độ
-Hs thảo luận trả lời.
phản ứng được vận
dụng trong đời sống,
sản xuất.
-Tại sao nhóm bếp
than ban đầu phải
quạt. Tại sao than tổ
ong có nhiều lỗ.

4 Củng cố :
*TIẾT 61: -Nêu khái niệm về tốc độ pư hoá học? VD?
-Khi tăng C, P thì tốc độ pứ biến đổi như thế nào?
*TIẾT 62: -Khi tăng nhiệt độ, Sbề mặt , chất xúc tác thì tốc độ pứ biến đổi như
thế nào?
-Tốc độ pứ có ý nghĩa thực tiễn gì trong đời sống?
5.Dặn dò: - HS làm bài 4,5 SGK
-Chuẩn bị BÀI 38: CÂN BẰNG HOÁ HỌC
(1)Thế nào là cân bằng hoá học?& sự chuyển dịch cân bằng hoá học?
(2)Vận dụng nguyên lí lơ-sa-tơ-li-ê để xét đoán sự chuyển dịch cân bằng
-Chuẩn bị BÀI 37: BÀI THỰC HÀNH SỐ 6- TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
HOÁ HỌC
TIẾT: 63 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6:
BÀI 37:
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
I) Mục đích -yêu cầu:
- Củng cố kiến thứccho HS
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện, quan sát hiện tượng phản ứng.
II.Phương pháp: Thực nghiệm
III) Chuẩn bị:
*Giáo viên: -Dụng cụ SGK, hoá chất: HCl, H2SO4, Zn
*Học sinh: - Kiến thức cần ôn:- Bài tốc độ phản ứng.
- Nghiên cứu trước để nắm dụng cụ, hoá chất, cách làm thí
nghiệm.
IV)Nội dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số , đồng phục, …
2.Bài cũ : (4 phút) Nêu KN về tốc độ pứ hoá học? có mấy yếu tố ảnh hưởng
đến tốc độ pứ hoá học?
3.Bài mới: BÀI THỰC HÀNH SỐ 6:
BÀI 37:
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG
THẦY TRÒ
Hoạt động 1: Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng
*HS: quan sát TN,giải
- Nếu dùng dd HCl có CM đến tốc độ phản ứng.
thích hiện tượng, trả lời
nồng độ cao hơn 18% *Cách tiến hành: Như SGK
câu hỏi của GV
tốc độ phản ứng xảy ra * Hiện tượng: Ống 1 hạt Zn
- Nếu dùng dd HCl có
như thế nào? tan nhanh hơn, bọt khí H2
nồng độ cao hơn 18%
Gv: -Có thể thay dd HCl nỗi lên nhiều hơn ống 2.
tốc độ phản ứng xảy ra
bằng dd H2SO4 có nồng =>nồng độ ¨ ¨ tốc độ phản
nhanh nhưng không có
độ khoảng 15% và 5%. ứng tăng.
lợi vì HCl¨ hại.
*Ptpư:Zn + HClàZnCl2 +
H2

Hoạt động 2: Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng
*HS: quan sát TN,giải
-GV: Hướng dẫn HS nhiệt độ đến tốc độ phản
thích hiện tượng, trả lời
làm thí nghiệm ứng.
câu hỏi của GV
*Cách tiến hành :như SGK
*Hiện tượng: Ống 1 hạt Zn
tan nhanh hơn,bọt khí H2 nỗi
ra nhiều hơn ống 2.
¨ nhiệt độ ¨ ¨ tốc độ phản
ứng tăng.
*Ptpư: Zn + HClàZnCl2 +
H2

Hoạt động 3: Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng
*HS: quan sát TN,giải
GV:- Có thể dùng Zn hạt điện tích bề mặt chất rắn
thích hiện tượng, trả lời
hoặc Zn bột. đến tốc độ phản ứng.
câu hỏi của GV
- Để tiết kiệm hoá chất, *Cách tiến hành : như SGK
sau mỗi thí nghiệm cho *Hiện tượng: Trong ống 2
HS rửa các hạt Zn, làm hạt Zn nhỏ tan ra nhanh
khô rồi cất vào lọ. hơn, bọt khí H2 nỗi lên
nhiều ¨ phản ứng có chất
rắn tham gia, khi điện tích
bề mặt tăng ¨ tốc độ phản
ứng tăng.
*Ptpư: Zn
+H2SO4àZnSO4+H2


4.Củng cố: - Nhận xét ưu nhược điểm buổi thí nghiệm.
- Nộp lại phiếu báo cáo các thí nghiệm.
- HS thu dọn hoá chất, dụng cụ, vệ sinh phòng thí nghiệm
5.Dặn dò: VN chuẩn bị Bài 38CÂN BẰNG HÓA HỌC
Bài 38
TIẾT: 64-65
I) Mục tiêu bài học:
1) Về kiến thức:
- HS biết được: -CBHH và sự CDCB.
-Định nghĩa phản ứng 1 chiều, phản ứng thuận nghịch, cân bằng
hóa học, sự chuyển dịch cân bằng hóa học
2) Về kĩ năng: - Biết vận dụng nguyên lí LơSa-tơ-li-ê để làm CDCB.
II) Chuẩn bị:
- Giáo viên: Vẽ hình và làm dụng cụ thí nghiệm,soạn giáo án từ sgk,
sbt, stk
- Học sinh: Học bài cũ và làm bài tập về nhà trước khi đến lớp
III) Phương pháp: Diễn giảng- phát vấn-- Trực quan.
IV)Nội dung :
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu giáo viên dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ(8 phút):
*Tiết 64: -Tốc độ phản ứng là gì? Công thức tính? Ví dụ?
- Tại sao CM, P, to, bề mặt tiếp xúc ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
- khi thay đổi CM, P, to, diện tích bề mặt thì tốc độ phản ứng như thế
nào?
*Tiết 65: Nêu Định nghĩa phản ứng 1 chiều, phản ứng thuận nghịch, cân bằng
hóa học, sự chuyển dịch cân bằng hóa học ?Ví dụ minh họa?

CÂN BẰNG HÓA HỌC
3.Bài mới: Bài 38

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG
Hoạt động 1: I. Phản ứng 1 chiều, phản ứng
- HS nghiên cứu SGK và cho * Phản ứng 1 chiều: thuận nghịch,Cân Bằng Hóa
biết thế nào là phản ứng một - là phản ứng xảy ra theo Học:
chiều?Phản ứng thuận nghịch? chiều xác định (dùng 1 mũi tên 1) Phản ứng 1 chiều:
- HS nghiên cứu SGK cho biết chỉ chiều phản ứng) - là phản ứng xảy ra theo chiều
phản ứng một chiều có gì khác xác định từ trái sang phải(dùng 1
phản ứng thận nghịch ? mũi tên chỉ chiều phản ứng)
A+Bà C+D
VD: KClO3 xt,to KCl + O2
Hoạt động 2: 2) Phản ứng thuận nghịch:
- Lúc đầu Vt lớn, Vn = 0 trong * Phản ứng thuận nghịch: - Là phản ứng xảy ra 2 chiều trái
qúa trình diễn ra phản ứng, - Là phản ứng xảy ra 2 chiều ngược nhau (dùng mũi tên 2 chiều
nồng độ chất tham gia giảm trái ngược nhau (dùng mũi tên chỉ phản ứng) (cùng đk)
nên Vt giảm, Vn tăng đến 1 lúc 2 chiều chỉ phản ứng) (cùng A+B C+D
Vt = Vn. đk)
- Ở trạng thái CBcó phải phản
ứng động không?


Hoạt động 3: *Cân bằng hoá học: 3) Cân bằng hoá học:
-Gv yêu cầu HS : Biểu diễn thí (1) (1)
nghiệm như SGK
A + B ( 2) C + D A + B ( 2) C + D
-Nhận xét hiện tượng và giải
- Tốc độ phản ứng xảy ra - Tốc độ phản ứng xảy ra chiều
thích?
chiều (1) (thuận): Vt (1) (thuận): Vt
- Tốc độ phản ứng nghịch
- Tốc độ phản ứng xảy ra - Tốc độ phản ứng xảy ra chiều
( phản ứng phân huỷ N2O4
chiều (2) (nghịch): Vn (2) (nghịch): Vn
thành NO2).
- Đến thời điểm Vt = Vn: cân - Đến thời điểm Vt = Vn: cân bằng
bằng hoá học hoá học
- CBHH là cân bằng động. - CBHH là cân bằng động.
*CBHH là:trạng thái của phản
ứng thuận nghịch khi tốc độ phản
ứng thuận bằng tốc độ phản ứng
nghịch.


II) Sự chuyển dịch cân bằng
*Thí nghiệm:sgk hoá học:
K
*Nhận xét: 1) Thí nghiệm
- Trước khi nhúng nước a , Hóa chất và dụng cụ:
đá:màu 2 ống như nhau: nghĩa - 2 ống nghiệm có nhánh, 1 ống
là ở trạng thái CB. nhựa mềm,khóa K
- Sau khi nhúng (a) vào nước - Khí NO2 (nâu đỏ)
đá: màu (a) nhạt hơn màu (b). b, Cách tiến hành: sgk
Nghĩa là dưới tác dụng nhiệt *Nhận xét:
độ, CBDC - Trước khi nhúng nước đá:màu 2
ống như nhau: nghĩa là ở trạng
thái CB.
- Sau khi nhúng (a) vào nước đá:
màu (a) nhạt hơn màu (b). Nghĩa
là dưới tác dụng nhiệt độ, CBDC
2) ĐN: Sự chuyển dịch cân bằng
hóa học là sự di chuyển từ trạng
thái cân bằng này sang trạng thái
cân bằng khác do tác động cùa các
yếu tố từ bên ngoài lên cân bằng.
Hoạt động 4:GV: - HS tham khảo SGK. III) Các yếu tố ảnh hưởng đến
Theo dõi,Trả lời,bổ sung,Ghi CBHH.
C(r) + CO2(k) D 2CO(k)
1) Ảnh hưởng của nồng độ:
bài
- Khi hệ phản ứng ở trạng
a ,Xét hệ cân bằng :
tháiCB thì Vt lớn hơn, bằng
C(r) + CO2(k) 2CO(k)
hay nhỏ hơn Vn? CM các chất
-Khi tăng CM,CO 2 thì CBDC theo
trong phản ứng biến đổi hay
chiều giảm CM (vt >vn)
không biến đổi?
-Khi giảm CM,CO thì CBDC theo
- Nếu thêm 1 lượng CO2 thì
chiều tăngCM (vt < vn)
làm tăng Vt hay Vn?. Lúc đó
b ,Kết luận:
CBHH bị ảnh hưởng như thế
- Khi tăng CM thì CBDC theo chiều
nào?
xuống CM
- Khi thêm CO2 vào hệ CB,
- Khi giảm CM thì CBDC theo
CBDC theo chiều thuận, chiều
chiều lên CM
này làm giảm hay tăng [CO2]
thêm vào?
- GV chốt lại
- Lưu ý: Khi thêm, bớt chất rắn
không ảnh hưởng đến CB
nghĩa là không dịch chuyển.

Hoạt động 5:

(2) (1) (3)
- HS tham khảo SGK. 2) Ảnh hưởng của áp suất:
Theo dõi,Trả lời,bổ sung,Ghi a ,Xét hệ cân bằng :
bài N2O4(k) NO2(k)
-Tăng P ,giảm V, nNO2 giảm
-Giảm P ,tăng V, nNO2 tăng
N2O4 D 2NO2(k)
(k)
b ,Kết luận
nâu đỏ
Không màu
- Dùng bơm tiêm loại lớn chứa - Khi tăng P CBDC theo chiều
sẵn hổn hợp khí. giảm nkhí (chung cả hệ)
- Nếu đẩy píttông vào thì V - Khi giảm P CBDC theo chiều
chung của hệ tăng hay giảm, tăng nkhí (chung cả hệ)
lúc đó P giảm hay tăng? Màu - HS tham khảo SGK. 3) Ảnh hưởng của nhiệt độ:
hổn hợp nhạt hay đậm, CBDC Theo dõi,Trả lời,bổ sung,Ghi VD: phản ứng tỏa nhiệt:
theo chiều xuống hay lên số bài CaO + H2O ¨ Ca(OH)2 (sôi lên)
mol? ² Nguyên lí LơSa-tơ-li-ê VD:phản ứng thu nhiệt:
- GV chốt lại. (SGK) CaCO3 ¨ CaO + CO2 (thêm to)
- Nếu kéo píttông thì V chung “…Theo chieàu laøm giaûm ² Kết luận. Nguyên lí LơSa-tơ-li
của hệ tăng hay giảm, lúc đó P taùc duïng cuûa vieäc thay ê
giảm hay tăng? Màu hỏn hợp ñoåi caùc yeáu toá treân” Một phản ứng thuận nghịch ở
nhạt hay đậm lên. trạng tahi1 cân bằng khi chịu tác
- Gv chốt lại HS trả lời: động từ bên ngoài như biến đổi
- Lưu ý: Trong phản ứng không - Chất xúc tác không làm ảnh C,P,T ,thì cân bằng sẽ chuyển
có khí thì P không ảnh hưởng hưởng CBHH. dịch theo chiều giảm tác động từ
đến CB. bên ngoài đó.
Hoạt động 6: 4) Vai trò các chất xúc tác:
- Dựa vào thí nghiệm trong - Chất xúc tác không làm ảnh
phần II. hưởng CBHH.
- GV chốt lại: Chất xúc tác
không ảnh hưởng đến CBHH
Hoạt động 7: IV)Ý nghĩa tốc độ phàn ứng và
VD: 2SO2(k) + O2(k )
- Bổ sung: Trong thực tế, CBHH trong sx hhọc:
2SO3(k) AH < 0
người dùng dư O2 và dùng dư (2)
( 1)
chất xúc mà không tăng P. Khi Yếu tố nào làm CBDC chiều VD:
tạo SO3?
đó H = 98%. 2SO2(k) + O2(k ) SO3(k) (H
< 0)
(2)

*Yếu tố nào làm CBDC chiều tạo
SO3:
- Phản ứng thuận là phản ứng toả
nhiệt nên không tăng to cao quá
(thực tế to phản ứng này 450oC)
- Phản ứng có sự thay đổi số mol,
phản ứng thuận làm giảm số mol
khí, bên có thể tăng P của hệ.
- Tăng [O2] bằng cách làm dư kk.
- Để hệ nhanh chóng đạt đến
trạng thái Cb thì phải dùng chất
xúc tác.
4.Củng cố bài:-Định nghĩa phản ứng 1 chiều, phản ứng thuận nghịch, cân bằng
hóa học, sự chuyển dịch cân bằng hóa học
-Nguyên lí LơSa-tơ-li-ê
-CBHH và sự CDCB.
5.Dặn dò:
- Làm bài tập 5, 6 SGK
*Chuẩn bị Bài 39 : Luyện Tập: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG
HOÁ HỌC
(1)- Củng cố lại tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, dịch chuyễn cân bằng.
(2)-Rèn luyện cách vận dụng các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, CdCBLUYỆN TẬP
BÀI 39:
TIẾT: 66-67
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HOÁ HỌC
I) Mục tiêu bài luyện tập:
1) Về kiến thức:
- Củng cố lại tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, dịch chuyễn cân bằng.
2) Về kĩ năng:
- Rèn luyện cách vận dụng các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, DCCB.
II)Phương pháp: Diễn giảng- phát vấn- ôn luyện
III) Chuẩn bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ SGK, SBT, STK….
*Học sinh: Học bài cũ & làm bài tập trước trong SGK.
IV) Nội dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (5 phút)
-TIẾT 66:BT 1,2 /T168
-TIẾT 67: BT 6,7/T169

LUYỆN TẬP
3.Bài mới:BÀI 39:
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HOÁ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG
THẦY TRÒ
Hoạt động 1: *Dạng1: Các biện pháp
- Có thể dùng những tăng tốc độ phản ứng hóa
BT4/168
biện pháp gì để tăng tốc học.
Fe + CuSO4 (4M)
độ của những phản ứng Znbột + CuSO4 (2M) - Tăng CM, to, P, xt, diện tích
hoá học xảy ra chậm ở bề mặt.
Zn + CuSO4 (2M, 50oC)
những điều kiện - Phản ứng có tốc độ phản
2H2 + O2 2 H2O
thường. ứng lớn.
- GV cùng HS thảo luận BT4/168
giải bài tập số 4 (SGK) Fe + CuSO4 (4M)
Znbột + CuSO4 (2M)
Zn + CuSO4 (2M, 50oC)
2H2 + O2 2 H2O
Hoạt động 2: *Dạng2: cân bằng hoá học
- Một phản ứng thuận -Khi Vt = Vn
nghịch ở trạng thái như Có thể duy trì
thế nào gọi là CBHH? - Bằng cách giữ nguyên đk
- Có thể duy trì một phản ứng.
CBHH để nó không biến
đổi theo thời gian
không? Bằng cách nào?

* Dạng 3: Sự chuyển dịch
Cân bằng
- Là sự chuyển từ trạng thái
Cb này sang trạng thái CB
khác do tác động CM, to, P
- Đun nóng – hút CO2, H2O ra
ngoài
- CBDC theo chiều: a/d/e:
thuận
b/c :
không thuận
- a/e: nghịch c/ thuận
b/d: không DC
- a/ sai b/c/d: đúng
o
- tăng t
Yếu Khí CBDC
tố
Thu hoặc
to Tăng
hoặc toả
P
giảm ¨hoặc ¨ số
Tăng mol
hoặc
CM ¨CM hoặc¨
giảm CM
xt Tăng
hoặc
giảm
Không làm CDCB
Hoạt động 3:
- Thế nào là sự CDCB ?

Hoạt động 4: Bài tập
Làm bài tập 5, 6, 7


4.Củng cố:
*TIẾT 66:
*TIẾT 67:
5.Dặn dò:
Binh yen
Hoạt động 4 II. Lưu huỳnh đioxít: SO2
Hs:-SO2 là khí không
-Nêu tính chất vật lí màu, mùi hắc, rất 1. Tính chất vật lí:
của SO2 ?(Trạng độc.Nặng hơn 2 lần - Khí không màu, mùi hắc, rất độc.
thái, mùi đặc trưng? KK và tan nhiều - Nặng hơn 2 lần KK và tan nhiều
độc tính?) trong nước. 64
trong nước.( d SO2 = = 2,2 )
- Tỷ khối so với 29
KK
KK? Tính tan trong
nước?Hoạt động 5: -Tính chất hoá học 2.Tính chất hóa học.
-Nêu tính chất hoá của SO2:
học của SO2? ->là oxít axít
-Viết ptpư hoá học ->vừa có tính khử
khi cho SO2 phản vừa có tính oxi hóa.
ứng với dung dịch -ptpư:
Bazơ, dung dịch Br2 SO2 + NaOH ¨ NaHSO3
, dung dịch H2S? SO2 + 2NaOH ¨ Na2SO3 +
H2O


Hoạt động 6: a. Lưu huỳnh đioxít là oxít axít:
- Tan trong nước tạo axít tương ứng
¨ SO2 là oxít axít
SO2 + H2O H2SO3 (axít
-Gọi tên axít thu
sunfuarơ->Tính axít yếu )
được khi SO2 tan
- Tính axít :H2S
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản