Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

Chia sẻ: dinhtuandng

Kỹ thuật nhiệt là học phần có tính chất lý thuyết cơ sở ngành nhằm giúp cho sinh viên thu nhận và củng cố kiến thức phục vụ cho các môn chuyên ngành: Công nghệ ôtô, Cơ khí chế tạo và ngành nhiệt. Đặc biệt là ngành Công nghệ ôtô giúp sinh viên nắm bắt các chu trình nhiệt áp dụng vào quá trình cháy của động cơ nhiệt và tính toán kết cấu dựa vào các yếu tố ban đầu làm cơ sở cho các môn: Nguyên lý động cơ, tính toán kết cấu động cơ, quá trình cháy trong động cơ, mô hình...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

PHẦN A: THIẾT KẾ TỔNG THỂ CHO CẢ HỌC PHẦN: KỸ THUẬT NHIỆT
(dành cho hệ cao đẳng chính quy_ 30 tiết)
1. Vai trò của học phần trong chương trình đào tạo :
Kỹ thuật nhiệt là học phần có tính chất lý thuyết cơ sở ngành nhằm giúp cho
sinh viên thu nhận và củng cố kiến thức phục vụ cho các môn chuyên ngành: Công
nghệ ôtô, Cơ khí chế tạo và ngành nhiệt. Đặc biệt là ngành Công nghệ ôtô giúp sinh
viên nắm bắt các chu trình nhiệt áp dụng vào quá trình cháy của động cơ nhiệt và tính
toán kết cấu dựa vào các yếu tố ban đầu làm cơ sở cho các môn: Nguyên lý động cơ,
tính toán kết cấu động cơ, quá trình cháy trong động cơ, mô hình hóa quá trình cháy,
đồ án tính toán nhiệt cho động cơ đốt trong…
2. Lĩnh vực khoa học của học phần:
Học phần kỹ thuật nhiệt là một trong những học phần cơ bản của các khối
ngành kỹ thuật - công nghệ, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về năng
lượng nhiệt, chu trình nhiệt áp dụng nhiều cho chuyên ngành Công nghệ ôtô và xây
dựng mô hình cháy trong động cơ đối với các nghiên cứu khoa học.
3. Mục đích của học phần:
Sau khi hoàn tất môn học sinh viên có khả năng:
Nắm được các quá trình biến đổi năng lượng chủ yếu là cơ năng và nhiệt năng, đồng
thời trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về trao đổi nhiệt trong các hệ thống
thực tế và các chu trình nhiệt để áp dụng cho nhiều môn chuyên ngành. Đây là môn
cơ sở ngành rất quan trọng.
4. Những nội dung khác:
Học phần này phục vụ trực tiếp cho đồ án tính toán nhiệt cho động cơ đốt
trong.
Học phần này là cơ sở để sinh viên ngành Công nghệ ôtô làm đồ án tốt nghiệp
về chuyên ngành kỹ thuật động cơ nhiệt.
Làm nền tảng cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh tính toán mô phỏng
các quá trình cháy trong động cơ để cải tiến thiết kế buồng cháy.

̀ ̣ ̣ ̣
- Tai liêu hoc tâp
- Sách, giáo trình chính
[1] Hoàng Đình Tín, Cơ sở nhiệt công nghiệp, NXB ĐHQG, 2006
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang: 1
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

[2] Hoàng Đình Tín – Bùi Hải, Bài tập nhiệt động lực học kỹ thuật, NXBĐH QG,
2004.
- Tài liệu tham khảo
[1]. Hoang Đinh Tin, Lê Chí Hiêp - Nhiêt đông lực hoc kỹ thuât - Nhà xuât ban Khoa
̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉
hoc kỹ thuât - 1997.
̣ ̣
[2]. Yunus A. Cengel, Michael A. Boles - Thermodynamic: an engineering approach,
International Edition - 1994.
[3]. Gordon Van Wylen - Fundamentals of Classical Thermodynamics - John Wiley &
Sons, New York - 1978.
5. Nôi dung chi tiêt học phần:
̣ ́

Phân bố thời gian
Số Ghi
TT Nội dung chương trình Lí Thực Tự
tiết chú
thuyết hành học
Khái niệm cơ bản và phương trình trạng
1 2 2
thái của vật chất ở thể khí
Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá
2 4 4
trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
3 Định luật nhiệt động thứ 2 2 2
4 Hơi nước 3 3
5 Một số quá trình đặc biệt của khí và hơi 4 4
6 Không khí ẩm 3 3
7 Chu trình và thiết bị hệ thống lạnh 3 3
8 Dẫn nhiệt 3 3
9 Tỏa nhiệt đối lưu 3 3
10 Bức xạ nhiệt 3 3
TỔNG CỘNG 30 30


Chương 1 : KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA
VẬT CHẤT Ở THỂ KHÍ
1.1 Các vấn đề chung
1.2 Một số khái niệm và định nghĩa
1.3 Thông số trạng thái
1.4 Phương trình trạng thái vật chất ở thể khí
1.5 Hỗn hợp khí lý tưởngGV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang: 2
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

Chương 2 : ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ NHẤT VÀ CÁC QUÁ TRÌNH
NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG
2.1.1.1.1 Công
2.1.1.1.2 Nhiệt lượng
2.1.1.1.3 Định luật nhiệt động thứ nhất
2.1.1.1.4 Một số quá trình nhiệt động cơ bản
của khí lý tưởng
Chương 3: ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ 2
3.1.1.1.1 Khái niệm
3.1.1.1.2 Chu trình nhiệt động
3.1.1.1.3 Các phát biểu cơ bản của định luật
nhiệt động thứ 2
Chương 4: HƠI NƯỚC
4.1.1.1.1 Tổng quát.
4.1.1.1.2 Quá trình hóa hơi đẳng áp.
4.1.1.1.3 Các giản đồ biểu thị mối quan hệ P
– V –T của các chất thuần khiết.
4.1.1.1.4 Quá trình nóng chảy và quá trình
thăng hoa.
4.1.1.1.5 Cách xác định thông số trạng thái
của nước và hơi nước.
4.1.1.1.6 Các quá trình nhiệt động cơ bản của
nứơc và hơi nước
Chương 5: MỘT SỐ QUÁ TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA KHÍ VÀ HƠI
5.1.1.1.1 Quá trình lưu động
5.1.1.1.2 Quá trình tiết lưu
5.1.1.1.3 Quá trình hỗn hợp khí và hơi
5.1.1.1.4 Máy nén khí
5.1.1.1.5 Chu trình động cơ đốt trong
5.1.1.1.6 Chu trình turbine khí


Chương 6: KHÔNG KHÍ ẨM


GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang: 3
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

6.1 Khái niệm cơ bản
6.2 Các thông số đặc trưng của không khí ẩm
6.3 Quá trình bão hòa đoạn nhiệt và nhiệt độ nhiệt kế ướt
6.4 Các quá trình nhiệt động cơ bản và ứng dụng
Chương 7: CHU TRÌNH VÀ THIẾT BỊ HỆ THỐNG LẠNH
7.1 Khái niệm chung
7.2 Môi chất lạnh
7.3 Một số chu trình hệ thống lạnh
Chương 8: TỎA NHIỆT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN
8.1 Đặc trưng của chuyển động tự nhiên
8.2 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian vô hạn
8.3 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hữu hạn
Chương 9: TỎA NHIỆT ĐỐI LƯU KHI CHẤT LỎNG CHUYỂN ĐỘNG
CƯỠNG BỨC
9.1 Đặc trưng của chuyển động trong ống
9.2 Tỏa nhiệt khi chảy rối
9.3 Tỏa nhiệt khi chất lỏng chảy tầng
9.4 Tỏa nhiệt ở trạng thái quá độ
9.5 Chảy ngang qua tấm phẳng
9.6 Chuyển động ngang qua ống đơn
9.7 Tỏa nhiệt khi dòng chất lỏng chuyển động ngang qua ống
Chương 10: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BỨC XẠ
10.1 Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt
10.2 Các định nghĩa cơ bản của bức xạ nhiệt
10.3 Các định luật cơ bản của bức xạ nhiệt
10.4 Bức xạ chất khí
6. Những chương cần phải lồng vào dạy phương pháp nhận thức cho sinh viên.
Tất cả các chương, đặc biệt là chương I, II, III, IV, V, VII.
Bởi vì: các chương này giúp sinh viên nắm bắt những kiến thức bổ trợ cho các
môn chuyên ngành và làm đồ án môn học chuyên ngành công nghệ oto. Nó là môn cơ
sở ngành đòi hỏi sinh viên phải học để vận dụng vào chuyên ngành trong suốt quá
trình học cung như sau này.


GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang: 4
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt
Bài soạn số 01
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Năm học: 2010
Môn học: Kỹ thuật nhiệt Lớp: NCOT3NA
Bài dạy: Khái niệm cơ bản và phương trình Ngày dạy:…………
trạng thái của vật chất ở thể khí
Số tiết: 02 (Lý thuyết)
Chương 1 : KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
CỦA VẬT CHẤT Ở THỂ KHÍ
* Mục tiêu: Sinh viên nắm được các khái niệm về hệ thống nhiệt, nguồn nhiệt,
môi chất và các thông số cơ bản áp suất, nhiệt độ, thể tích riêng và khối lượng riêng,
bên canh đó tính toán được các thông số nội năng, Entanpi, Entropi…Đồng thời nắm
bắt được phương trình trạng thái của chất khí để xây xựng phương trình trạng thái
của hỗn hợp khí.
* Dán nhãn: là chương mở đường, tương đối dễ tiếp thu
* Giải thích: - Chương 1 là chương mở đường với các khái niệm, nội dung cơ sở
nhiều nên yêu cầu sinh viên phải tập trung nắm vững.
- Nội dung “các thông số cơ bản” là nội dung để sinh viên nắm
được ý nghĩa và đơn vị của các thông số khi tính toán các thông số khác
- Nội dung “ phương trình trạng thái” giúp sinh viên năm được mối
quan hệ giữa các thông số trạng thái của hệ ở trạng thái cân bằng đẻ bổ trợ cho các
chương sau.
* Quyết định:
+ Nội dung sẽ dạy
Các vấn đề chung
Một số khái niệm và định nghĩa
Thông số trạng thái
Phương trình trạng thái vật chất ở thể khí


GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang: 5
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

+ Nội dung sinh viên tự lực nghiên cứu:
Hỗn hợp khí lý tưởng


II. Phân tích nội dung và xác định trọng tâm của bài
• Tiết 1: tiết mở đường, dễ tiếp thu
1.1 Các vấn đề chung
1.2 Một số khái niệm và định nghĩa
● Tiết 2: tiết cơ bản của bài đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt được, khó tiếp thu
phương pháp tính các thông số qua phương trình trạng thái.
Là đơn nguyên quan trọng mở đường cho các chương sau và học chuyên ngành
1.3 Thông số trạng thái
1.4 Phương trình trạng thái vật chất ở thể khí
III. Lựa chọn phương pháp hoặc hệ phương pháp để truyền tải kiến thức
- Thuyết trình
- Đàm thoại
IV. Lựa chọn phương tiện dạy học
- Bài giảng
- Project
- Ghi bảng
V. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học
- Lớp bảng
- Thảo luận tại lớp
- thuyết trình
- Seminar
VI. Ghi giáo án
Tiến trình bài dạy:
1. Tổ chức lớp, tạo tâm thế học tập (thời gian: 2p)
- Điểm danh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
- thời gian: 8p
- Nội dung kiểm tra: Các bạn cho biết thiết bị nhiệt và hệ thống nhiệt là gì?GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang: 6
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

- Hình thưc kiểm tra: Đàm thoại trực tiếp
3. Nghiên cứu kiến thức mới
(Sinh viên sẽ tự trình bày theo quy định cụ thể của giáo viên như sau)
Thời Nội dung Phương pháp dạy học
gian (Hoạt động của thầy, của
trò, các phương tiện tương
ứng)
15p Các vấn đê chung: - Trình chiếu
- Động cơ nhiệt - thuyết trình
- máy lạnh - Phát vấn
- bơm nhiệt
Một số khái niệm, định nghĩa
- Hệ thống nhiệt: là tập hợp những - thuyết trình
đối tượng được tách ra để nghiên cứu - Phát vấn
các hiện tượng về nhiệt.
- Nguồn nhiệt: những vật trao đổi
nhiệt với môi chất.....
- Môi chất: chất mà dùng để truyền
tải và chuyển hóa năng lượng.....
35 p Khái niệm - Máy chiếu

- Trạng thái là tập hợp các - Sinh viên trình bày khái
thông số xác định tính chất vật lý niệm, giáo viên quan sát lớp
của môi chất hay của hệ ở một và theo dõi sinh viên trình
thời điểm nào đó. Các đại lượng bày đúng sai, chưa chính xác
vật lý đó gọi là thông số trạng thái. chỗ nào.
- Nhiệt độ là một thông số - Chỗ nào sai khi SV vừa
trạng thái biểu thị mức độ nóng kết thúc ý, GV yêu cầu
lạnh của vật, nó thể hiện ở mức dừng lại hỏi lớp có thắc
độ chuyển động của nguyên tử và mắc gì không? Bạn trình
phân tử. bày thế được chưa? Cần BổGV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang: 7
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt


- 3 thông số trạng thái cơ bản sung thêm gì? Bạn nào thắc
của nhiệt kỹ thuật: mắc vấn đề gì thì hỏi? giáo
+ Nhiệt độ viên sẽ giải đáp.
+ Áp suất - Nếu không ai thắc mắc gì

+ Thể tích nữa thì giáo viên đặt câu
hỏi:
riêng, khối lượng riêng
- Nhìn vào định luật nhiệt
động thứ không về mặt giải
a. Nhiệt độ và định luật nhiệt động
tich các em thấy nó có tính
thứ không
chất gì?
b. Áp suất tuyệt đối
- Theo các bạn Các thông số
c. Thể tích riêng
đó tính toán bằng lý thuyết
hay thực nghiệm?

40p - Phương trình trạng thái khí lý - Giáo viên thuyết trình, sinh
tưởng: biểu diễn quan hệ giữa các viên nghe giảng
thông số trạng thái của khí lý tưởng ở - Giáo viên giải thích lại,
một thời điểm nào đó. Khi nhiệt ở độ hỏi sinh viên xem có ai thắc
cao thì lực tương tác càng nhỏ, do đó mắc gì nữa không và giải
có thể coi α = 1 và biểu thức sẽ được đáp
viết là: - Các bạn cho biết phương
trình trạng thái xác định bởi
        ­  TÝnh h»ng sè R
các thông số nào?

4. Củng cố kiến thức (5 p)
- Giáo viên sẽ trình bày lại toàn bộ nội dung đã học, nhấn mạnh những đơn
nguyên các cần áp dụng tính toán như các thông số và phương trình cơ bản.
- Yêu cầu sinh viên làm bài tập tính toán các thông số ở phần tự lực qua các
thông số và phương trình trạng thái đã học.
5. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà (5p)
1. Xây dựng phương trình trạng thái của hỗn hợp khí?
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang: 8
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

2. nhiệt độ đo được tại giàn ngưng tụ của máy lạnh là 450C, khi chuyển sang độ
F ta được giá trị ?
3. nhiệt độ đo được tại giàn bay hơi của máy lạnh là 590F, khi chuyển sang độ
C ta được giá trị ?

Bài soạn số 02
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Năm học: 2010
Môn học: Kỹ thuật nhiệt Lớp: NCOT3NA
Bài dạy: Định luật nhiệt động thứ nhất và các Ngày dạy:…………
quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
Số tiết: 04 (Lý thuyết)
Chương 2 : ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ NHẤT VÀ CÁC QUÁ
TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG
*Mục tiêu: Sinh viên nắm được quá trình sinh công, nội năng của quá trình
nhiệt và các chu trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng phục vụ một phần cho bài
tập lớn nguyên lý động cơ đốt trong, đồ án tính toán nhiệt động cơ.
* Dán nhãn: kiến thức khó tiếp thu, là chương cơ sở.
* Giải thích: Đây là chương phụ trợ cho những chương sau và chương cơ sở
ngành vì nó phục vụ cho các môn chuyên ngành, nó dễ tiếp thu vì đây là định luật bảo
toàn và biến hóa năng lượng của các chu trình nhiệt động không cần phải chứng
minh, các chu trình là lý tưởng.
* Quyết định:
+ Nội dung sẽ dạy: toàn bộ
Công
Nhiệt lượng
Định luật nhiệt động thứ nhất
Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
II. Phân tích nội dung và xác định trọng tâm của bài
• Tiết 1: tiết cơ bản, dễ tiếp thu
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang: 9
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt


2.1.1.1.1 Công
2.1.1.1.2 Nhiệt
lượng
● Tiết 2: tiết mở đường của bài đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt được, để làm
nền tảng học chương sau.
Là đơn nguyên quan trọng mở đường cho các chương sau và học chuyên ngành
2.2 Định luật nhiệt động thứ nhất
● Tiết 3,4 là tiết trọng tâm nội dung phục vụ trực tiếp cho môn chuyên ngành
2.3 Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
III. Lựa chọn phương pháp hoặc hệ phương pháp để truyền tải kiến thức
- Thuyết trình
- Đàm thoại
IV. Lựa chọn phương tiện dạy học
- Bài giảng
- Project
- Ghi bảng
V. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học
- Lớp bảng
- Thảo luận tại lớp
- thuyết trình
- Seminar
VI. Ghi giáo án
Tiến trình bài dạy:
1. Tổ chức lớp, tạo tâm thế học tập (thời gian: 2p)
- Điểm danh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
- thời gian: 8p
- Nội dung kiểm tra: Các bạn phát biểu định luật nhiệt động I và cho biết ý
nghĩa của nó?
- Hình thưc kiểm tra: Đàm thoại trực tiếp
3. Nghiên cứu kiến thức mới
(Sinh viên sẽ tự trình bày theo quy định cụ thể của giáo viên như sau)

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
10
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt


Thời Nội dung Phương pháp dạy học
gian (Hoạt động của thầy, của trò,
các phương tiện tương ứng)
40p Công: là đại lượng đặc trưng cho sự - Thuyết trình
trao đổi năng lượng của môi chất với - phát vấn, trả lời phát vấn
môi trường khi có chuyển động vĩ mô. - Quan sát, ghi chép
- công thay đổi thể tích
- công kỹ thuật
- sinh viên phải nắm bắt
Công ngoài
được cách tính công, nhiệt
Nhiệt lượng: là đại lượng đặc trưng
lượng cho từng chu trình
cho sự trao đổi năng lượng của môi
nhiệt động
chất với môi trường khi có sự chênh
lệch nhiệt độ
60p Định luật nhiệt động thứ nhất: - Thuyết trình
- phát biểu:là định luật bảo toàn và - phát vấn, trả lời phát vấn
biến hóa năng lượng - Quan sát, ghi chép
-ý nghĩa: cho ta viết được phương - Sinh viên cần hiểu nội dung
trình cân bằng năng lượng cách viết phương trình cân
- các biểu thức định luật I bằng năng lượng cho một chu
trình nhiệt động
80p Một số quá trình nhiệt động cơ bản
của khí lý tưởng:
- khái niệm: khi hệ cân bằng ở một
- thuyết trình
trạng thái nào đó thì các thông số trạng
- phát vấn
thái sẽ có giá trị xác định.
- trả lời phát vấn
- Các quá trình
Sinh viên cần nắm bắt
+ quá trình đẳng tích
được bản chất từng quá trình
+quá trình đẳng áp
no còn là nội dung xuyên suốt
+ quá trình đẳng nhiệt
cho các môn chuyên ngành
+ quá trình đoạn nhiệt
+ quá trình đa biến
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
11
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

4. Củng cố kiến thức (5 p)
- Giáo viên sẽ trình bày lại toàn bộ nội dung đã học, nhấn mạnh những đơn
nguyên các cần áp dụng tính toán và ý nghĩa định luật nhiệt động I để dễ tiếp thu
chương tiếp theo.
- Yêu cầu sinh viên làm bài tập tính toán các thông số ở phần tự lực với các quá
trình nhiệt động, nắm rõ và phân biệt được từng quá trình cụ thể.
5. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà (5p)
1. Tìm hiểu phương pháp tính công và nhiệt lượng đối với các chu trình nhiệt
động?
2. Làm các bài tập áp dụng cho các quá trình nhiệt động trong sách bài tập kỹ
thuật nhiệt?
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
12
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt
Bài soạn số 03
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Năm học: 2010
Môn học: Kỹ thuật nhiệt Lớp: NCOT3NA
Bài dạy: Định luật nhiệt động thứ 2 Ngày dạy:…………
Số tiết: 02 (Lý thuyết)
Chương 3. ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ 2
*Mục tiêu: Sinh viên hiểu rõ về định luật nhiệt động I và tìm điều kiện xảy
ra quá trình cho định luật I và nắm bắt được các quá trình xảy ra trong một chu trình
và các thông số đặc trưng cho chu trình.
* Dán nhãn: là chương dễ hiểu, dễ tiếp thu.
* Giải thích:
- Đây là chương mà sau khi học xong sinh viên dựa vào chương 2 sẽ rất dễ
nắm bắt được và hiểu sâu về định luật nhiệt động I.
- các chu trình được xét trong điều kiện lý tưởng nên dễ tiếp thu bài.
* Quyết định:
+ Nội dung sẽ dạy:
3.1 Khái niệm
3.2 Chu trình nhiệt động
+ Nội dung sinh viên tự lực nghiên cứu:
3.3 Các phát biểu cơ bản của định luật nhiệt động thứ 2
II. Phân tích nội dung và xác định trọng tâm của bài
Tiết 1: tiết mở đường, dễ tiếp thu
3.1 Khái niệm
3.2 Chu trình nhiệt động
● Tiết 2: tiết cơ bản của bài đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt được, khó tiếp thu
Là đơn nguyên quan trọng mở đường cho các chương sau và học chuyên ngành
3.2 Chu trình nhiệt động

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
13
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt


3.3 Các phát biểu cơ bản của định luật nhiệt động thứ 2
III. Lựa chọn phương pháp hoặc hệ phương pháp để truyền tải kiến thức
- Thuyết trình
- Đàm thoại
IV. Lựa chọn phương tiện dạy học
- Bài giảng
- Project
- Ghi bảng
V. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học
- Lớp bảng
- Thảo luận tại lớp
- thuyết trình
- Seminar
VI. Ghi giáo án
Tiến trình bài dạy:
1. Tổ chức lớp, tạo tâm thế học tập (thời gian: 2p)
- Điểm danh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
- thời gian: 8p
- Nội dung kiểm tra: Các bạn cho hãy phát biểu định luật nhiệt động I và cho
biết ý nghĩa của nó?
- Hình thưc kiểm tra: Đàm thoại trực tiếp
3. Nghiên cứu kiến thức mới
(Sinh viên sẽ tự trình bày theo quy định cụ thể của giáo viên như sau)
Thời Nội dung Phương pháp dạy học
gian (Hoạt động của thầy, của trò,
các phương tiện tương ứng)
15p Khái niệm: mọi quá trình tự phát - Thuyết trình
trong tự nhiên đều xảy ra theo một - phát vấn, trả lời phát vấn
chiều hướng nhất định - Quan sát, ghi chép
- sinh viên phải nắm bắt được
định luật II giải quyết vấn đề


GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
14
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt


nào của định luật I?

40 p Chu trình nhiệt động: - Thuyết trình
- Chu trình thuận chiều: là chu trình - phát vấn, trả lời phát vấn
môi chất nhận nhiệt từ nguồn nóng - Quan sát, ghi chép
nhả cho nguồn lạnh và biến một - Sinh viên cần nắm được thế
phần thành công(chu trình sinh công). nào là chu trình thuận chiều, và
+ Đồ thị p-V, T-s tính hiệu suất?
+ Thông số
. Công l > 0
. hiệu suất
- Chu trình ngược chiều: là chu trình
- Sinh viên phải so sánh được
mà môi chất nhận công từ bên ngoài
chu trình thuận chiều và ngược
để lấy nhiệt từ nguồn lạnh nhả cho
chiều?
nguồn nóng.
+ Đồ thị p-V, T-s
+ thông số
. Công l < 0
. hệ số làm lạnh ε
. hệ số làm nóng φ
- Chu trình carnot: là chu trình gồm 4
60p quá trình trong đó có 2 quá trình đoạn
nhiệt thuận nghịch, 2 quá trình đẳng
nhiệt thuận nghịch diễn ra xen kẽ
nhau.
+ Chu trình carnot thuận chiều:
- So sánh 2 chu trình carnot
- Đồ thị p-V, T-s
thuận chiều và ngược chiều?
- hiệu suất ηct
- Nắm bắt được hiệu suất và
- nhận xét
các hệ số để áp dụng tính toán?
+ Chu trình ngược chiều:
- Đồ thị p-V, T-s
- Hệ số làm lạnh của chu trình εc


GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
15
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt


- Hệ số làm nóng của chu trình φc4. Củng cố kiến thức (5 p)
- Giáo viên sẽ trình bày lại toàn bộ nội dung đã học, nhấn mạnh những đơn
nguyên các cần áp dụng tính toán và cách nhận so sánh các chu trình.
- Yêu cầu sinh viên làm bài tập tính toán các thông số ở phần tự lực với các bài
tập trong sách nhiệt kỹ thuật cơ bản, nắm rõ và phân biệt được từng chu trình cụ
thể.
5. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà (5p)
1. Hãy so sánh các chu trình thuận chiều và ngược chiều?
2. Làm các bài tập áp dụng cho các chu trình trong sách bài tập kỹ thuật nhiệt?
3. Tìm hiểu các phát biểu của định luật nhiệt động II?
4. Định luật nhiệt động II đã giải quyết được vấn đề gì ở Định luật I?
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
16
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt
Bài soạn số 04
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Năm học: 2010
Môn học: Kỹ thuật nhiệt Lớp: NCOT3NA
Bài dạy: Hơi nước Ngày dạy:…………
Số tiết: 03 (Lý thuyết)
Chương 4: HƠI NƯỚC
* Mục tiêu: Sinh viên hiểu sâu về hơi nước nó là chất phổ biến và gần gũi nhất,
nó mang đầy đủ các đặc tính nhiệt động chung của các chất thuần khiết nên khảo sát
quá trình biến đổi trạng thái của hơi nước đại diện cho các chất thuần khiết.
* Dán nhãn: Chương trọng tâm, khối lượng kiến thức nhiều
* Giải thích: - chương trọng tâm vì nó là kiến thức cơ bản cho các chương 5,6,7
giúp sinh viên nắm bắt nhanh hơn.
- vì nó đại diện cho các chất thuần khiết nên nó xét nhiều khía cạnh
nên lượng kiến thức nhiều.
* Quyết định:
+ Nội dung sẽ dạy: toàn bộ
Tổng quát.
Quá trình hóa hơi đẳng áp.
Các giản đồ biểu thị mối quan hệ P – V –T của các chất thuần khiết.
Quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa.
Cách xác định thông số trạng thái của nước và hơi nước.
Các quá trình nhiệt động cơ bản của nứơc và hơi nước
II. Phân tích nội dung và xác định trọng tâm của bài
● Tiết 1: tiết cơ sở, hơi khó tiếp thu
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
17
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

4.1 Tổng quát.
4.2 Quá trình hóa hơi đẳng áp.
4.3 Các giản đồ biểu thị mối quan hệ P – V –T của các chất thuần khiết.
● Tiết 2: tiết trọng tâm của bài đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt được, khó tiếp
thu cách xác định các thông số bằng đồ thị .
4.4 Quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa.
4.5 Cách xác định thông số trạng thái của nước và hơi nước
● Tiết 3: là tiết cơ sở, hơi khó tiếp thu vì các quá trình đã được tìm hiểu tiết này
áp dụng các quá trình vào môi chất cụ thể không phải là khí lý tưởng nên hơi trừu
tượng.
4.6 Các quá trình nhiệt động cơ bản của nứơc và hơi nước
III. Lựa chọn phương pháp hoặc hệ phương pháp để truyền tải kiến thức
- Thuyết trình
- Đàm thoại
IV. Lựa chọn phương tiện dạy học
- Bài giảng
- Project
- Ghi bảng
V. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học
- Lớp bảng
- Thảo luận tại lớp
- thuyết trình
- Seminar
VI. Ghi giáo án
Tiến trình bài dạy:
1. Tổ chức lớp, tạo tâm thế học tập (thời gian: 2p)
- Điểm danh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
- thời gian: 8p
- Nội dung kiểm tra: Các bạn phát biểu định luật nhiệt động II và so sánh với
nhiệt động I về mặt bản chất?
- Hình thưc kiểm tra: Đàm thoại trực tiếp

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
18
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

3. Nghiên cứu kiến thức mới
(Sinh viên sẽ tự trình bày theo quy định cụ thể của giáo viên như sau)
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
19
Thời Nội dung Phương pháp dạy học
gian (Hoạt động của thầy, của trò,
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt
các phương tiện tương ứng)
15p Tổng quát: - Thuyết trình
- các ưu điểm của hơi nước - phát vấn, trả lời phát vấn
- phương trình trạng thái của hơi - Quan sát, ghi chép
nước. - sinh viên phải nắm bắt được
phương trình trạng thái của hơi
nước so với khí lý tưởng.

- Thuyết trình
Quá trình hóa hơi đẳng áp:
- Quan sát, ghi chép
- Đồ thị p- V, T- s
- sinh viên phải nắm bắt được
- mô tả quá trình
các đường đặc tình hơi nước
- các đường đặc tính
trên đồ thị, trạng thái tới hạn và
+ giới thiệu các đường đặc trưng
hai thông số của nó
+ trạng thái tới hạn
+ thông số: hơi bão hòa khô (x), độ
ẩm (y).
50 p Quá trình nóng chảy và thăng hoa:
- Quá trình nóng chảy: nước có thể
chuyển từ thể lỏng sang thể hơi nhờ
quá trình sôi và bay hơi.
+ Quá trình bay hơi: là quá trình hóa
hơi chỉ xảy ra trên bề mặt thoáng của
chất lỏng, ở nhiệt độ bất kỳ.
- điều kiện xảy ra bay hơi
- đặc điểm quá trình bay hơi
- Cường độ bay hơi
+ Quá trình sôi: là quá trình hóa hơi cả - Trình chiếu
trong lòng thể tích chất lỏng. - Thuyết trình
- điều kiện xảy ra quá trình sôi - phát vấn, trả lời phát vấn
- đặc điểm quá trình sôi - Quan sát, ghi chép
- Quá trình ngưng tụ: là quá trình - Sinh viên cần nắm được quá
ngược với quá trình sôi, hơi nhả nhiệt trình sôi và ngưng tụ?
và biến thành chất lỏng.
Cách xác định các thông số: cũng như
các chất lỏng khác, hơi nước là khí
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
20 thực, do đó không thể tính theo
- Sinh viên phải nắm bắt được
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt4. Củng cố kiến thức (5 p)
- Giáo viên sẽ trình bày lại toàn bộ nội dung đã học, nhấn mạnh những đơn
nguyên các cần áp dụng tính toán và cách nhận so sánh cách tính băng đồ thi và
bảng.
- Yêu cầu sinh viên làm bài tập tính toán các thông số ở phần tự lực với các bài
tập trong sách nhiệt kỹ thuật cơ bản, nắm rõ và phân biệt được từng chu trình cụ
thể và cách tính công, nhiệt lượng, nội năng của từng quá trình.
5. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà (5p)
1. Hãy so sánh cách tính các thông số trạng thái hơi nước bằng bảng và đồ thị?
2. Làm các bài tập áp dụng cho các chu trình trong sách bài tập kỹ thuật nhiệt?
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
21
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt
Bài soạn số 05
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Năm học: 2010
Môn học: Kỹ thuật nhiệt Lớp: NCOT3NA
Bài dạy: Một số quá trình đặc biệt của khí và hơi Ngày dạy:…………
Số tiết: 04 (Lý thuyết)
Chương 5: MỘT SỐ QUÁ TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA KHÍ VÀ HƠI
* Mục tiêu: Sinh viên hiểu được các quá trình lưu động tiết lưu và quá trình
hỗn hợp khí và hơi, các cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nén, tuabin khí và
các chu trình động cơ đốt trong phục vụ cho chuyên ngành công nghệ ôtô.
* Dán nhãn: Chương dễ tiếp, là chương cơ sở.
* Giải thích: - Dễ tiếp thu vì các quá trình xét ở đây thường thấy trong thực tế
và không phức tạp nên dễ tưởng tượng, dễ hiểu.
- Chương cơ sở vì nó phục vụ cho sinh viên những kiến thức về
chuyên ngành, các học phần: hệ thống lạnh, hệ thống phanh, bôi trơn và lam mát
trên ôtô, tăng áp cho động cơ.
* Quyết định:
+ Nội dung sẽ dạy
Quá trình lưu động
Quá trình tiết lưu
Quá trình hỗn hợp khí và hơi
Máy nén khí
Chu trình động cơ đốt trong
Chu trình turbine khí
II. Phân tích nội dung và xác định trọng tâm của bài
● Tiết 1: tiết mở đường, dễ tiếp thu quá trình này tiếp cận nhiều trong thực tế
5.1 Quá trình lưu động
5.2 Quá trình tiết lưu
● Tiết 2: tiết cơ bản của bài đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt được, khó tiếp thu
phương pháp tính các thông số qua phương trình trạng thái.
Là đơn nguyên quan trọng mở đường cho các chương sau và học chuyên ngành


GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
22
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

5.3 Quá trình hỗn hợp khí và hơi
5.4 Máy nén khí
● Tiết 3, 4. là tiết cơ sở vì nó liên quan đến các môn chuyên ngành giúp sinh viên
nắm bắt nhanh hơn khi học môn chuyên ngành động cơ .
5.5 Chu trình động cơ đốt trong
5.6 Chu trình turbine khí
III. Lựa chọn phương pháp hoặc hệ phương pháp để truyền tải kiến thức
- Thuyết trình
- Đàm thoại
IV. Lựa chọn phương tiện dạy học
- Bài giảng
- Project
- Ghi bảng
V. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học
- Lớp bảng
- Thảo luận tại lớp
- thuyết trình
- Seminar
VI. Ghi giáo án
Tiến trình bài dạy:
1. Tổ chức lớp, tạo tâm thế học tập (thời gian: 2p)
- Điểm danh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
- thời gian: 8p
- Nội dung kiểm tra: Các bạn cho biết quá trình nóng chảy và thăng hoa?
- Hình thưc kiểm tra: Đàm thoại trực tiếp
3. Nghiên cứu kiến thức mới
(Sinh viên sẽ tự trình bày theo quy định cụ thể của giáo viên như sau)
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
23
Thời Nội dung Phương pháp dạy học
gian (Hoạt động của thầy, của trò,
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt
các phương tiện tương ứng)
40p Quá trình lưu động:
4. Củng cố kiến thức (5 p)
- Lưu động là sự chuyển động của - Thuyết trình
môi chất. - phát vấn, trả lời phát vấn
- Thường sử dụng trong tuabin hơi, - Quan sát, ghi chép
tuabin khí, động cơ phản lực. - Trình chiếu
- Các giả thiết khi nghiên cứu:
+ Là quá trình đoạn nhiệt.
+ Dòng lưu động là dòng liên tục,
ổn định và một chiều.
- Phương trình liên tục
- Tốc độ âm thanh trong môi trường
khí & hơi.
- Xác định lưu lượng của dòng
Qúa trình tiết lưu
- Tiết lưu là hiện tượng dòng lưu
động qua một tiết diện bị co hẹp đột
ngột, áp suất giảm nhưng không sinh
công. Quá trình tiết lưu không thuận
nghịch và có thể xem như đoạn nhiệt.
- Tính chất của quá trình tiết lưu
• Áp suất giảm: p = p2– p1< 0
• Entropi tăng: s = s2– s1> 0
• Entanpi không đổi: i2= i1
• Tốc độ dòng không đổi:1=2
• Hiệu ứng tiết lưu Joule Thomson:
xem sách
60p Quá trình hỗn hợp khí và hơi:
- là hỗn hợp gồm không khí khô và
hơi nước. Có thể coi là hỗn hợp khí lý
tưởng.
• p = ph+ pk
• t = th= tk
• G = Gh+ Gk
• V = Vh+ Vk
Máy nén khí
GV: Đinh Máy Tuấn _ Khoa công khí ệ_ĐHCNến
• Anh nén dùng để nén ngh và hơi đ TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
24
áp suất theo yêu cầu.
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

- Giáo viên sẽ trình bày lại toàn bộ nội dung đã học, nhấn mạnh những đơn
nguyên các cần áp dụng tính toán và cách nhận so sánh cách tính băng đồ thi và
bảng.
- Yêu cầu sinh viên làm bài tập tính toán các thông số ở phần tự lực với các bài
tập trong sách nhiệt kỹ thuật cơ bản, nắm rõ và phân biệt được từng chu trình cụ
thể và cách tính công, nhiệt lượng, nội năng của từng quá trình.
5. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà (5p)
1. Hãy so sánh cách tính các thông số trạng thái hơi nước bằng bảng và đồ thị?
2. Làm các bài tập áp dụng cho các chu trình trong sách bài tập kỹ thuật nhiệt?
Bài soạn số 06
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Năm học: 2010
Môn học: Kỹ thuật nhiệt Lớp: NCOT3NA
Bài dạy: Không khí ẩm Ngày dạy:…………
Số tiết: 03 (Lý thuyết)
Chương 6: KHÔNG KHÍ ẨM
* Mục tiêu: Sinh viên hiểu được thế nào là không khí ẩm, tầm quan trọng và
cần thiết trong kỹ thuật không khí được sử dụng trong rất nhiều quá trình công nghệ,
làm môi chất công tác trong nhiều thiết bị nhiệt. Để có cơ sở phân tích các quá trình
biến đổi trạng thái của không khí nên cần tìm hiểu kỹ các đặc tính của không khí.
* Dán nhãn: Chương dễ tiếp thu nhất, khối lượng kiến thức không nhiều.

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
25
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

* Giải thích: - Dễ tiếp thu vì chủ yếu là khái niệm và các thông số đặc trưng
của không khí ẩm.
- lượng kiến thức không nhiều vì chi tim hiểu khái niệm thông số và
các đồ thị quan hệ các thông số của không khí ẩm.
* Quyết định:
+ Nội dung sẽ dạy
Khái niệm cơ bản
Các thông số đặc trưng của không khí ẩm
+ Nội dung sinh viên tự lực nghiên cứu:
Quá trình bão hòa đoạn nhiệt và nhiệt độ nhiệt kế ướt
Các quá trình nhiệt động cơ bản và ứng dụng
II. Phân tích nội dung và xác định trọng tâm của bài
● Tiết 1: tiết mở đường, dễ tiếp thu
6.1 Khái niệm cơ bản
6.2 Các thông số đặc trưng của không khí ẩm
● Tiết 2,3: tiết cơ bản của bài đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt được các chu trình
nhiệt động và ứng dụng của nó.
Là đơn nguyên quan trọng mở đường cho các chương sau và học chuyên ngành
6.3 Quá trình bão hòa đoạn nhiệt và nhiệt độ nhiệt kế ướt
6.4 Các quá trình nhiệt động cơ bản và ứng dụng
III. Lựa chọn phương pháp hoặc hệ phương pháp để truyền tải kiến thức
- Thuyết trình
- Đàm thoại
IV. Lựa chọn phương tiện dạy học
- Bài giảng
- Project
- Ghi bảng
V. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học
- Lớp bảng
- Thảo luận tại lớp
- thuyết trình
- Seminar

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
26
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

VI. Ghi giáo án
Tiến trình bài dạy:
1. Tổ chức lớp, tạo tâm thế học tập (thời gian: 2p)
- Điểm danh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
- thời gian: 8p
- Nội dung kiểm tra: Các bạn cho biết thiết bị nhiệt và hệ thống nhiệt là gì?
- Hình thưc kiểm tra: Đàm thoại trực tiếp
3. Nghiên cứu kiến thức mới
(Sinh viên sẽ tự trình bày theo quy định cụ thể của giáo viên như sau)
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
27
Thời Nội dung Phương pháp dạy học
gian (Hoạt động của thầy, của trò,
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt
các phương tiện tương ứng)
15p Khái niệm cơ bản:
4. Củng cố kiến thức (5 p)
- Không khí ẩm (khí quyển) là hỗn
hợp gồm không khí khô và hơi nước.
Có thể coi không khí ẩm là hỗn hợp
khí lý tưởng.
• p = ph+ pk - Thuyết trình
• t = th= tk - phát vấn, trả lời phát vấn
• G = Gh+ Gk - Quan sát, ghi chép
• V = Vh+ Vk - Trình chiếu
Các thông số đặc trưng của không khí
ẩm
• Độ ẩm tuyệt đối
• Độ ẩm tương đối
• Độ chứa hơi d
• Entanpi
40 p Quá trình bão hòa đoạn nhiệt và
nhiệt độ nhiệt kế ướt
- Quá trình bão hòa: là trạng thái không
khí ẩm không thể tiếp nhận sự bay
hơi của nước vào không khí, lượng
hơi nước bão hòa trong không khí là - Thuyết trình
lớn nhất. - phát vấn, trả lời phát vấn
- Nhiệt độ kế ướt: để đánh giá độ ẩm - Quan sát, ghi chép
trong không khí người ta dùng nhiệt
kế bầu ướt. Nhiệt độ do nhiệt kế bầu
ướt chỉ ra gọi là nhiệt độ ướt.
60p Các quá trình nhiệt động cơ bản và
ứng dụng
- Quá trình sấy: là quá trình làm giảm
độ ẩm của vật muốn sấy. Môi chất
dùng để sấy thường là không khí ẩm
chưa bão hòa. - Thuyết trình
+ Qúa trình sấy chia làm 2 giai đoạn: - phát vấn, trả lời phát vấn
giai đoạn cấp nhiệt cho không khí và - Quan sát, ghi chép
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
28 giai đoạn không khí sấy nóng vật sấy
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

- Giáo viên sẽ trình bày lại toàn bộ nội dung đã học, nhấn mạnh những đơn
nguyên các cần áp dụng tính toán và cách nhận so sánh cách tính băng đồ thi và
bảng.
- Yêu cầu sinh viên làm bài tập tính toán các thông số ở phần tự lực với các bài
tập trong sách nhiệt kỹ thuật cơ bản, nắm rõ quá trình của không khí ẩm và áp
dụng đồ thị tính toán.
5. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà (5p)
1. Thế nào là không khí ẩm chưa bão hòa, bão hòa và quá bão hòa ?
2. Làm thế nào để không khí chưa bão hòa thành quá bão hòa?
3. ứng dụng đồ thị để giải các bài tập trong sách nhiệt kỹ thuật?
Bài soạn số 07
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Năm học: 2010
Môn học: Kỹ thuật nhiệt Lớp: NCOT3NA
Bài dạy: Chu trình và thiết bị hệ thống lạnh Ngày dạy:…………
Số tiết: 03 (Lý thuyết)
Chương 7: CHU TRÌNH VÀ THIẾT BỊ HỆ THỐNG LẠNH
*Mục tiêu: Sinh viên hiểu rõ các khái niệm và các thiết bị hệ thống lạnh hiểu
rõ hơn về các chu trình nhiệt động của hơi nước.
* Dán nhãn: là chương phụ trợ khối lượng kiến thức ít.
* Giải thích: -Đây là chương chỉ xét về môi chất và chu trình hệ thống lạnh
có tính chất phụ trợ cho các phần trước vì thế lượng kiến thức không nhiều.
* Quyết định:
Nội dung sinh viên tự lực nghiên cứu:

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
29
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

Khái niệm chung
Môi chất lạnh
Một số chu trình hệ thống lạnh
II. Phân tích nội dung và xác định trọng tâm của bài
● Tiết 1: tiết mở đường, dễ tiếp thu
7.1 Khái niệm chung
7.2 Môi chất lạnh
● Tiết 2, 3: tiết cơ bản của bài đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt được môi chất
lạnh để phục vụ cho các môn chuyên ngành ôtô.
7.2 Môi chất lạnh
7.3 Một số chu trình hệ thống lạnh
III. Lựa chọn phương pháp hoặc hệ phương pháp để truyền tải kiến thức
- Thuyết trình
- Đàm thoại
IV. Lựa chọn phương tiện dạy học
- Bài giảng
- Project
- Ghi bảng
V. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học
- Lớp bảng
- Thảo luận tại lớp
- thuyết trình
- Seminar
VI. Ghi giáo án
Tiến trình bài dạy:
1. Tổ chức lớp, tạo tâm thế học tập (thời gian: 2p)
- Điểm danh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
- thời gian: 8p
- Nội dung kiểm tra: Các bạn cho biết thiết bị nhiệt và hệ thống nhiệt là gì?
- Hình thưc kiểm tra: Đàm thoại trực tiếp
3. Nghiên cứu kiến thức mới

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
30
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

(Sinh viên sẽ tự trình bày theo quy định cụ thể của giáo viên như sau)
ThCi ng cố kiến thức (5ip)
4. ờủ Nộ dung Phương pháp dạy học
gian (Hoạt động của thầy, của trò,
các phương tiện tương ứng)
15p Khái niệm chung: - Thuyết trình
- Quan sát, ghi chép
- Trình chiếu40 p Môi chất lạnh
- Môi chất là chất môi giới sử dụng
trong chu trình nhiệt động ngược
chiều để hấp thu nhiệt của môi
trường cần làm lạnh và tải nhiệt ra
môi trường có nhiệt độ cao hơn (là
vật chất tuần hoàn trong hệ thống
lạnh).
- Môi chất làm nhiệm vụ mang nhiệt
từ nơi có nhiệt độ thấp để thải ra nơi
có nhiệt độ cao hơn → đây là thành
phần không thể thiếu của máy lạnh
nén hơi
- yêu cầu đối với môi chất lạnh
• Tính chất hóa học
• Tính chất lý học
• Tính chất lý học
• Tính chất sinh lý
• Tính kinh tế
60p Một số chu trình hệ thống lạnh


- Thuyết trình
- phát vấn, trả lời phát vấn
- Quan sát, ghi chép
- Trình chiếu
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
31
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

- Giáo viên sẽ trình bày lại toàn bộ nội dung đã học, nhấn mạnh những đơn
nguyên có liên quan đến chuyên ngành sau này.
- Yêu cầu sinh viên cần hiểu sâu chu trình hệ thống lạnh để khi học môn chuyên
ngành.
5. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà (5p)
1. Hãy nêu một số môi chất lạnh?
2. Tìm hiểu các chu trình môi chất lạnh?
Bài soạn số 08
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Năm học: 2010
Môn học: Kỹ thuật nhiệt Lớp: NCOT3NA
Bài dạy: Dẫn nhiệt Ngày dạy:…………
Số tiết: 03 (Lý thuyết)
Chương 8: TỎA NHIỆT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN
*Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt được về quá trình trao đổi nhiệt của một vật
trong tự nhiên với các không gian khác nhau và các nhân tố ảnh hưởng điến quá trình.
* Dán nhãn: là mở đường, khó tiếp thu.
* Giải thích: -Đây là chương mở đường vì sinh viên nắm bắt được trao đổi
nhiệt trong không gian vô hạn , hữu hạn và các thông số tạo tiền đề cho sinh viên
học môn truyền nhiệt dễ tiếp thu hơn.
- khó tiếp thu vì xét các tiêu chuẩn đồng dạng, các nhân tố ảnh
hưởng và không gian trao đổi nhiệt một cách trừu tượng với các thông số thực
nghiệm bắt buộc sinh viên phải nhớ.
* Quyết định:
Nội dung sẽ dạy

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
32
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

Đặc trưng của chuyển động tự nhiên
Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian vô hạn
Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hữu hạn
II. Phân tích nội dung và xác định trọng tâm của bài
● Tiết 1: tiết mở đường, dễ tiếp thu
8.1 Đặc trưng của chuyển động tự nhiên
● Tiết 2, 3: tiết cơ bản của bài đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt được, khó tiếp thu
vì tìm hiểu nội dung hơi trừu tượng.
8.2 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian vô hạn
8.3 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hữu hạn
III. Lựa chọn phương pháp hoặc hệ phương pháp để truyền tải kiến thức
- Thuyết trình
- Đàm thoại


IV. Lựa chọn phương tiện dạy học
- Bài giảng
- Project
- Ghi bảng
V. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học
- Lớp bảng
- Thảo luận tại lớp
- thuyết trình
- Seminar
VI. Ghi giáo án
Tiến trình bài dạy:
1. Tổ chức lớp, tạo tâm thế học tập (thời gian: 2p)
- Điểm danh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
- thời gian: 8p
- Nội dung kiểm tra: Các bạn cho biết thiết bị nhiệt và hệ thống nhiệt là gì?
- Hình thưc kiểm tra: Đàm thoại trực tiếp
3. Nghiên cứu kiến thức mới

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
33
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

(Sinh viên sẽ tự trình bày theo quy định cụ thể của giáo viên như sau)
ThCi ng cố kiến thức (5p)
4. ờủ Nội dung Phương pháp dạy học
gian (Hoạt động của thầy, của trò,
các phương tiện tương ứng)
15p Đặc trưng của chuyển động tự nhiên - Thuyết trình
- chuyển động đối lưu tự nhiên luôn - phát vấn, trả lời phát vấn
phát sinh khi có sự chênh lệch trọng - Quan sát, ghi chép
lượng riêng giữa các lớp chất lỏng
gần và xa vách. Độ chênh lệch trọng
lượng tỷ lệ với gia tốc trọng lực g[m/
s2], với hệ số nở thể tích β và độ
chênh lệch nhiệt độ Δt giữa vách và
nhiệt độ.
- chế độ chuyển động của chất lỏng
đặc trưng bởi ba thông số: l, v và ω
40 p Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong
không gian vô hạn
- Không gian vô hạn là không gian
chứa chất lỏng có chiều dày đủ lớn,
để có thể coi chất lỏng chỉ trao đổi - Thuyết trình
nhiệt với bề mặt đang xét. - phát vấn, trả lời phát vấn
- công thức chung cho các mặt phẳng, - Quan sát, ghi chép
trụ, cầu, đặt nằm ngang có dạng
Num= (Grpr)nm
60p Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong
không gian hữu hạn
- Không gian hữu hạn được hiểu là - Thuyết trình
một khe hẹp chứa chất lỏng có chiều - phát vấn, trả lời phát vấn
dày δ nhỏ giữa 2 mặt có nhiệt độ khác - Quan sát, ghi chép
nhau tw1 > tw2, khiến cho chất lỏng vừa
nhận nhiệt từ mặt nóng vừa tỏa nhiệt
vào mặt lạnh.
- Tính toán nhiệt truyền qua khe hẹp

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
34
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

- Giáo viên sẽ trình bày lại toàn bộ nội dung đã học, nhấn mạnh những đơn
nguyên cần áp dụng tính toán.
- Yêu cầu sinh viên làm bài tập tính toán các thông số ở phần tự lực với các bài
tập trong sách nhiệt kỹ thuật cơ bản, nắm rõ và phân biệt được tỏa nhiệt đối lưu
trong không gian vô hạn và hữu hạn
5. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà (5p)
1. Các bạn hãy cho biết nguyên nhân gây chuyển động của chất lỏng?
2. Làm các bài tập áp dụng cho các cho tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên?
Bài soạn số 09
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Năm học: 2010
Môn học: Kỹ thuật nhiệt Lớp: NCOT3NA
Bài dạy: Tỏa nhiệt đối lưu Ngày dạy:…………
Số tiết: 03 (Lý thuyết)
Chương 9: TỎA NHIỆT ĐỐI LƯU KHI CHẤT LỎNG CHUYỂN ĐỘNG
CƯỠNG BỨC
* Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt được về quá trình tỏa nhiệt đối lưu của chất
lỏng ở các chế độ chuyển động, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về chuyển động chất
lỏng trong các không gian khác nhau và các loại chuyển động của chất lỏng như chảy
rối, chảy tầng ở các chế độ khác nhau.
* Dán nhãn: là trọng tâm, khó tiếp thu.
* Giải thích: -Đây là chương trọng tâm vì sinh viên nắm bắt được các chế
độ chuyển động của chất lỏng và hiểu rõ hơn chuyển động chất lỏng trong không
gian khac nhau
- khó tiếp thu vì các chuyển động của chất lỏng như chảy rối, chảy
tầng được đánh giá bằng thông số thực nghiệm nên khi nghiên cứu lý thuyết rất
khó tưởng tượng và nắm bắt sâu vấn đề này.
* Quyết định:

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
35
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

+ Nội dung sẽ dạy
Đặc trưng của chuyển động trong ống
Tỏa nhiệt khi chảy rối
Tỏa nhiệt khi chất lỏng chảy tầng
Tỏa nhiệt ở trạng thái quá độ
+ Nội dung sinh viên tự lực nghiên cứu:
Chảy ngang qua tấm phẳng
Chuyển động ngang qua ống đơn
Tỏa nhiệt khi dòng chất lỏng chuyển động ngang qua ống
II. Phân tích nội dung và xác định trọng tâm của bài
● Tiết 1: tiết mở đường, dễ tiếp thu
9.1 Đặc trưng của chuyển động trong ống
9.2 Tỏa nhiệt khi chảy rối
● Tiết 2, 3: tiết cơ bản của bài đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt được, khó tiếp
thu vì nội dụng mang tính trừu tượng.
Là đơn nguyên quan trọng mở đường cho các chương sau và học chuyên ngành
9.3 Tỏa nhiệt khi chất lỏng chảy tầng
9.4 Tỏa nhiệt ở trạng thái quá độ
III. Lựa chọn phương pháp hoặc hệ phương pháp để truyền tải kiến thức
- Thuyết trình
- Đàm thoại
IV. Lựa chọn phương tiện dạy học
- Bài giảng
- Project
- Ghi bảng
V. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học
- Lớp bảng
- Thảo luận tại lớp
- thuyết trình
- Seminar
VI. Ghi giáo án
Tiến trình bài dạy:

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
36
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

1. Tổ chức lớp, tạo tâm thế học tập (thời gian: 2p)
- Điểm danh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
- thời gian: 8p
- Nội dung kiểm tra: Các bạn cho biết thiết bị nhiệt và hệ thống nhiệt là gì?
- Hình thưc kiểm tra: Đàm thoại trực tiếp
3. Nghiên cứu kiến thức mới
(Sinh viên sẽ tự trình bày theo quy định cụ thể của giáo viên như sau)
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
37
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt


Thời Nội dung Phương pháp dạy học
gian (Hoạt động của thầy, của trò,
các phương tiện tương ứng)
15p Khái niệm - Thuyết trình
Trao đổi nhiệt đối lưu là hiện - phát vấn, trả lời phát vấn
tượng dẫn nhiệt từ bề mặt vật rắn - Quan sát, ghi chép
vào môi trường chuyển động của chất
lỏng hay chất khí.
Đặc trưng chuyển động trong ống
là hệ số tỏa nhiệt α
40 p Tỏa nhiệt khi chảy rối
- Thuyết trình
- phát vấn, trả lời phát vấn
- Quan sát, ghi chép
60p Tỏa nhiệt khi chất lỏng chảy tầng


- Thuyết trình
- phát vấn, trả lời phát vấn
- Quan sát, ghi chépTỏa nhiệt ở trạng thái quá độ
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
38
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt
4. Củng cố kiến thức (5 p)
- Giáo viên sẽ trình bày lại toàn bộ nội dung đã học, nhấn mạnh những đơn
nguyên các cần áp dụng tính toán
- Yêu cầu sinh viên làm bài tập tính toán các thông số ở phần tự lực với các bài
tập trong sách nhiệt kỹ thuật cơ bản, nắm rõ và phân biệt được từng chuyển động
của chất lỏng chảy trong ống.
5. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà (5p)
1. Làm các bài tập về chảy rối, chảy tầng?
2. Cho biết đặc trưng của chuyển động trong ống?
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
39
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt
Bài soạn số 10
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Năm học: 2010
Môn học: Kỹ thuật nhiệt Lớp: NCOT3NA
Bài dạy: Bức xạ nhiệt Ngày dạy:…………
Số tiết: 03 (Lý thuyết)
Chương 10: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BỨC XẠ
* Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt được các hiện tượng bức xạ nhiệt, các định
luật cơ bản về bức xạ nhiệt và đặc biệt là nắm bắt được bức xạ nhiệt của không
khí đẻ ứng dụng vào thực tế.
* Dán nhãn: chương phụ trợ, dễ tiếp thu.
* Giải thích: -Đây là chương phụ trợ vì giúp sinh viên nắm bắt thêm về bức
xạ nhiệt trong tự nhiên.
- Dễ tiếp thu vì chương này chi đề cập đến các định nghĩa và
định luật bức xạ nhiệt nên dễ nắm bắt.
* Quyết định:
Nội dung sinh viên tự lực nghiên cứu
Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt
Các định nghĩa cơ bản của bức xạ nhiệt
Các định luật cơ bản của bức xạ nhiệt
Bức xạ chất khí
II. Phân tích nội dung và xác định trọng tâm của bài
● Tiết 1: tiết mở đường, dễ tiếp thu
10.1 Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt
10.2 Các định nghĩa cơ bản của bức xạ nhiệt
● Tiết 2: tiết cơ bản của bài đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt được, khó tiếp thu
phương pháp tính các thông số qua phương trình trạng thái.
Là đơn nguyên quan trọng mở đường cho các chương sau và học chuyên ngành
10.3 Các định luật cơ bản của bức xạ nhiệt
10.4 Bức xạ chất khí

GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
40
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệtIII. Lựa chọn phương pháp hoặc hệ phương pháp để truyền tải kiến thức
- Thuyết trình
- Đàm thoại
IV. Lựa chọn phương tiện dạy học
- Bài giảng
- Project
- Ghi bảng
V. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học
- Lớp bảng
- Thảo luận tại lớp
- thuyết trình
- Seminar
VI. Ghi giáo án
Tiến trình bài dạy:
1. Tổ chức lớp, tạo tâm thế học tập (thời gian: 2p)
- Điểm danh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
- thời gian: 8p
- Nội dung kiểm tra: Các bạn cho biết thiết bị nhiệt và hệ thống nhiệt là gì?
- Hình thưc kiểm tra: Đàm thoại trực tiếp
3. Nghiên cứu kiến thức mới
(Sinh viên sẽ tự trình bày theo quy định cụ thể của giáo viên như sau)
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
41
Thời Nội dung Phương pháp dạy học
gian (Hoạt động của thầy, của trò,
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt
các phương tiện tương ứng)
15p Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt - Thuyết trình
4. Củng cố kiến thức (5 p)
Trao đổi nhiệt bức xạ là hiện - phát vấn, trả lời phát vấn
tượng trao đổi nhiệt giữa vật phát bức - Quan sát, ghi chép
xạ và vật hấp thụ bức xạ thông qua
môi trường truyền sóng điện từ.


40 p Các định nghĩa cơ bản của bức xạ
nhiệt - Thuyết trình
- Khi tia sóng điện từ mang năng - phát vấn, trả lời phát vấn
lượng Q chiếu vào bề mặt vật, vật - Quan sát, ghi chép
sẽ hấp thụ một phần năng lượng (QA)
để biến thành nội năng, một phần
năng lượng (QR) bị phản xạ theo tia
phản xạ và phần năng lượng còn lại
(QD) sẽ truyền xuyên qua vật ra môi
trường khác theo tia khúc xạ.
- Nếu:
• A = 1: Vật đen tuyệt đối
• R = 1: Vật trắng tuyệt đối
• D = 1: Vật trong tuyệt đối

60p Định luật cơ bản của bức xạ
- Định luật Planck: cường độ bức xạ - Trình chiếu
đơn sắc của vật đen tuyệt đối phụ - Thuyết trình
thuộc và bước sóng và nhiệt độ. - phát vấn, trả lời phát vấn
- Định luật Stefan-Boltzmann:
cường độ bức xạ toàn phần của vật
đen tuyệt đối tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt
đối mũ 4.
- Định luật Kirrchoff: tại cùng bước
song và nhiệt độ tỷ số giữa cường độ
bước sóng đơn sắc và hệ số hấp thụ
đơn sắc của mọi vật bằng cường độ
bức xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối.
Bức xạ chất khí
GV: Đinh Đặc Tuấn _ chất xạ và bức xạ chất
- Anh điểm Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
42
khí
Giáo án môn học Kỹ thuật nhiệt

- Giáo viên sẽ trình bày lại toàn bộ nội dung đã học, nhấn mạnh những đơn
nguyên có nội dung trừu tượng và
- Yêu cầu sinh viên nắm rõ các định luật về bức xạ
5. Hướng dẫn công tác tự lực ở nhà (5p)
1. Nêu các định luật cơ bản về bức xạ?
2. Nêu định luật về bức xạ chất khí?
GV: Đinh Anh Tuấn _ Khoa công nghệ_ĐHCN TPHCM Cơ sở Nghệ An Trang:
43
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản