giáo án môn lịch sử lớp 12

Chia sẻ: DUONG THỊ MINH LÝ LÝ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
187
lượt xem
37
download

giáo án môn lịch sử lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Cuối năm 1964 đầu 1965, đế quốc Mĩ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, Với nổ lực cao nhất quân và dân ta đánh trả quyết liệt, buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện ở MB. MB thực sự là hậu phương lớn của tuyền tuyến lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo án môn lịch sử lớp 12

 1. TiÕt 42. Ngµy so¹n: Bµi 29 C¶ níc trùc tiÕp chiÕn ®Êu chèng mÜ cøu níc (1965 - 1973) (t2) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu - Cuèi n¨m 1964 ®Çu 1965, ®Õ quèc MÜ g©y chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c lÇn thø nhÊt, Với næ lùc cao nhÊt qu©n vµ d©n ta ®¸nh tr¶ quyÕt liÖt, buéc MÜ ph¶i tuyªn bè ngõng nÐm bom v« ®iÒu kiÖn ë MB. MB thùc sù lµ hËu ph¬ng lín cña tuyÒn tuyÕn lín. - ¢m mu vµ thñ ®o¹n míi cña MÜ trong "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh". - Nh©n d©n miÒn Nam ®¸nh b¹i "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh" cña ®Õ quèc MÜ nh thÕ nµo? 2. T tëng: Båi dìng cho hs lßng yªu níc, kh©m phôc ý chÝ ®Êu tranh kiªn cêng, bÊt khuÊt cña nh©n d©n miÒn Nam. Tin têng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ t¬ng lai cña d©n téc. 3. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng: - ph©n tÝch, nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸, so s¸nh c¸c sù kiÖn lÞch sö. Sö dông b¶n ®å ®Ó têng thuËt c¸c trËn ®¸nh B. Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, trùc quan, th¶o luËn nhãm, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nhËn ®Þnh, têng thuËt.... C. ChuÈn bÞ: 1. GV: - Lîc ®å ViÖt Nam ®Ó tr×nh bµy kh¸i qu¸t nh÷ng chiÕn th¾ng cña ta trong giai ®o¹n nµy. - Pho to tranh ¶nh trong sgk - Tranh ¶nh lÞch s, tµi liÖu liªn quan, gi¸o ¸n, sgk. 2. HS:- Häc bµi cñ - Vë ghi, vë so¹n, vë bµi tËp, s¸ch gi¸o khoa D. TiÕn tr×nh lªn líp: I. æn ®inh: II. KiÓm tra bµi cñ: ? Hoµn c¶nh lÞch sö cña chiÕn lîc "chiÕn tranh côc bé" cña ®Õ quèc MÜ? ¢m mu, thñ ®o¹n cña chóng trong chiÕn l¬c? ? Qu©n vµ d©n ta ®· ®¸nh b¹i chiÕn lîc "chiÕn tranh côc bé" cña MÜ như thế nào? III. Bµi míi: 1
 2. 1. §Æt vÊn ®Ò Tõ cuèi 1964 ®Çu 1965, MÜ g©y chiÕn tranh ph¸ ho¹i MB lÇn thø nhÊt, qu©n d©n MB ®· ®¸nh tr¶ quyÕt liÖt. ë MN, sau thÊt b¹i chiÕn lîc "chiÕn tranh côc bé" ®Õ quèc MÜ ®Ò ra chiÕn lîc chiÕn tranh míi lµ "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh" vµ "Đ«ng D¬ng ho¸ chiÕn tranh" nhng chóng ngµy cµng lón s©u vµo vòng bïn thÊt b¹i. Cô thÓ nh thÕ nµo chóng ta cïng nhau t×m hiÓu néi dung bµi häc ngµy h«m nay... 2. TriÓn khai bµi: C¸ch thøc ho¹t ®éng cña GV & Néi dung kiÕn thøc HS a. Ho¹t ®éng 1: II MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu Gv; V× sao MÜ më réng chiÕn chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn tranh ph¸ ho¹i ra MB? thø nhÊt cña MÜ, võa s¶n xuÊt Hs: Do thÊt b¹i trong chiÕn tranh (1965 - 1968): ®Æc biÖt ®ång thêi ®Ó hç trî 1. MÜ tiÕn hµnh chiÕn tranh cho chiÕn lîc chiÕn tranh côc bé kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n ph¸ ho¹i ë MN -> MÜ möo réng chiÕn miÒn B¾c: tranh ra MB. Gv: §Õ quèc MÜ lÊy nguyªn cí g× ®Ó ®em qu©n ra ph¸ ho¹i - 5/8/1964, ®Õ quèc MÜ dùng MB? nªn sù kiÖn VÞnh B¾c Bé, chóng Hs: Chóng dùng lªn "sù kiÖn cho qu©n ®¸nh ph¸ mét sè n¬i ë vÞnh B¾c Bé" MB. (Cöa s«ng Gianh, Vinh, BÕn Gv ph©n tÝch thªm sù kiÖn Thuû, Hßn Gai. vÞnh B¾c Bé: - 7/2/1965, chóng chÝnh thøc - Tra 2/8/1964, MÜ cho h¶i qu©n g©y ra chiÕn tranh ph¸ ho¹i MB. x©m ph¹m vïng biÓn vÞnh B¾c - Môc tiªu: C¸c ®Çumèi giao Bé ®Ó ng¨n c¶n sù tiÕp tÕ cña thong, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c¸c ta b»ng ®êng biÓn, liÒn bÞ h¶i c«ng tr×nh thuû lîi, khu ®«ng qu©n ViÖt nam ®¸nh tr¶. §ªm d©n... ngµy 4/8/1964 chÝnh quyÒn Gi«n-x¬n dùng chuyÖn tµu chiÕn MÜ bÞ h¶i qu©n. VÒ nhµ häc bµi theo néi dung c©u hái s¸ch gi¸o khoa, lµm c¸c bµi tËp ë s¸ch bµi tËp tÊn c«ng lÇn thø hai ë ngoµi kh¬i vÞnh B¾c Bé thuéc h¶i phËn quèc tÕ vµ lÊy cí ®ã MÜ cho m¸y bay 2
 3. b¾n ph¸ mét sè n¬i däc bê biÓn 2. MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu MB. chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i, võa Gv: §Õ quèc MÜ tiÕn hµnh s¶n xuÊt: chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c a. Chñ tr¬ng: ntn? - ChuyÓn mäi ho¹t ®éng thêi Hs:-> b×nh sang thêi chiÕn. Gv: Chñ tr¬ng cña ®¶ng ta ë MB - Thùc hiÖn vò trang toµn d©n, tr¬ng viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo ®¾p c«ng sù, hÇm hµo, võa chiÕn ®Êu võa s¶n xuÊt? triÖt ®Ó s¬ t¸n. Hs: -> - ChuyÓn kinh tÕ thêi b×nh sang Gv ph©n tÝch thªm thêi chiÕn (®Èy m¹nh kinh tÕ ®Þa ph¬ng, chó träng kt n«ng nghiÖp) b. Thµnh tÝch: *chiÕn ®Êu: - B¾n r¬i 3.243 m¸y bay; b¾n Gv: Thµnh tÝch ®¹t ®îc vÒ ch×m , ch¸y 143 tµu chiÕn; lo¹ chiÕn ®Êu vµ s¶n xuÊt cña khái vßng chiÕn ®Êu hµng ngµn nh©n d©n MB? giÆc l¸i. Hs: Th¶o luËn - 1/11/1968 MÜ tuyªn bè ngõng => nÐm bom v« ®iÒu kiÖn ë MB. Gv lÊy sè liÖu ë s¸ch lÞch VN *S¶n xuÊt: tËp III ®Ó ph©n tÝch thªm -N«ng nghiÖp: diÖn tÝch ®îc më réng, n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng cao (640 hîp t¸c x· ®¹t 5 tÊn /ha) - C«ng ngiÖp: + Nh÷ng c¬ së c«ng nghiÖp lín s¬ t¸n, ph©n t¸n ®i vµo sản xuất + CN ®Þa ph¬ng vµ quèc phßng ph¸t triÓn + Mỗi tØnh lµ mét d¬n vÞ kinh tÕ. - GTVT: §¶m b¶o th«ng suèt Gv: MB ®· chi viÖn nh÷ng g× vµ 3. MiÒn B¾c thùc hiÖn nghÜa vô b¾ng c¸ch nµo cho MN? hËu phơng lín : Hs: -> - Lu«n chi viÖn søc ngêi, søc cña ®Çy ®ö cho MN. Gv ph©n tÝch thªm vÒ tuyÕn - §êng Hå ChÝ Minh trªn bé vµ ®õ¬ng tr¬ng s¬n trªn bé vµ trªn trªn biÓn ®· nèi liÒn hai miÒn 3
 4. biÓn Nam B¾c. - Tõ n¨m 1965 -1968 MB chi viÖn cho MN gÊp 10 lÇn tríc ®ã: 30 v¹n c¸n bé, bé ®ội, hµng chôc v¹n b. Ho¹t ®éng 2: tÊn vò khÝ, ®¹n dîc, qu©n trang, qu©n dông, x¨ng dÇu, l¬ng thùc.... III. ChiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc Gv: Hoµn c¶nh ra ®êi cña "ViÖt "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh" vµ Nam ho¸ chiÕn tranh"? "§«ng D¬ng ho¸ chiÕn tranh" Hs: -> cña MÜ (1969 - 1973): 1. ChiÕn lîc "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh" vµ "§«ng D¬ng ho¸ chiÕn Gv: ¢m mu vµ thñ ®o¹n cña MÜ tranh" cña MÜ trong chiÕn lîc "ViÖt Nam ho¸ a. Hoµn c¶nh: chiÕn tranh"? - Sau thÊt b¹i "ChiÕn tranh côc Hs: -> MÜ rót qu©n khái MN vµ bé" ®Ó gë thÕ bÝ MÜ ®· thùc §D. chóng chØ huy b»ng bom hiÖn "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh" ®¹n vµ ®« la MÜ vµ "§«ng D¬ng ho¸ chiÕn tranh" b. ¢m mu vµ thñ ®o¹n: - ¢m mu: "Dïng ngêi ViÖt trÞ ngêi ViÖt, dïng ngêi §«ng D¬ng ®¸nh ngêi §«ng D¬ng" nhng kh«ng bá chiÕn tr¬ng nµy. Gv: qu©n vµ d©n ta víi næ lùc - Thñ ®o¹n: cao nhÊt ®· giµnh ®îc th¾ng lîi + Chñ lùc nguþ cïng víi cè vÊn, gißn gi· trªn mÆt trËn chÝnh trÞ ho¶ lùc tèi ®a cña MÜ. còng nh qu©n sù. + Qu©n ®éi SG ®îc MÜ sö dông Gv: Em h·y tr×nh bµy nh÷ng ®Ó möo réng x©m lîc C¨mpuchia th¾ng lîi chÝnh trÞ vµ qu©n sù vµ Lµo. cña ta trong thêi k× ViÖt Nam 2. ChiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc hãa chiÕn tranh? "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh" vµ Hs: Th¶o luËn "§«ng D¬ng ho¸ chiÕn tranh" cña Gv: gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. MÜ: sau ®ã gv tr×nh bµy trªn lîc ®å a. Th¾ng lîi vÒ chÝnh trÞ: (dùa vµo lîc ®å VN) - Phong trµo ®Êu tranh chÝnh trÞ diÔn ra s«i næi ë c¸c ®« thÞ lín - N«ng th«n pt ph¸ Êp chiÕn lîc ph¸t triÓn m¹nh 4
 5. b. Th¾ng lîi qu©n sù: - 30/4 -> 30/6 1970, phèi hîp víi C¨mpuchia lËp nªn chiÕn th¾ng ë §«ng b¾c C¨mpuchia. - 12/2 -> 23/3/1971 phèi häp víi Lµo ®Ëp tan cuéc hµnh qu©n Gv: Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc "Lam S¬n 719" lËp nªn chiÕn 1972 diÔn ra ntn? ý nghÜa? th¾ng ®êng 9 - Nam Lµo. Hs: -> c. Ngo¹i giao: - 6/6/69, chÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi Céng hoµ MN ra ®êi (23 níc c«ng nhËn, 21 níc ®Æt quan hÖ ngo¹i giao). DB: - 30/3 -> cuèi th¸ng 6/1972 - 4/1970, héi nghÞ cÊp cao cña ta më cuéc tiÕnm c«ng chiÕn lîc ba níc § D häp ->®ßan kÕt 1972 ®¸nh vµo Qu¶ng TrÞ, råi chèng MÜ. ph¸t triÓn ra kh¾p chiÕn trêng MN. 3. Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc 1972: - Ta tËp trung mäi lùc lîng víi quy a. Hoµn c¶nh: m« lín, hÇu kh¾p c¸c ®Þa bµn - Ta liªn tÕp giµnh th¾ng lîi trªn chiÕn lîc quan träng mÆt trËn chÝnh trÞ, qu©n sù, - Ta chäc thñng 3 phßng tuýen ngo¹i giao m¹nh nhÊt cña ®Þch: Qu¶ng - MÜ bÇu cö tæng thèng -> m©u TrÞ, T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé. thuÉn - diÖt 20 v¹n ®Þch, gi¶i phãng - §Þch chñ quan, ph¸n ®o¸n sai vïng ®Êt ®ai réng lín híng tiÕn c«ng cña ta => ta më cuéc ph¶n c«ng chiÕn lîc b¾t ®Çu 30/3/1972 b. DiÔn biÕn: (sgk) c. ý nghÜa: - Gi¸ng ®ßn nÆng nÒ vµo chiÕn lîc "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh" buéc MÜ tuyªn bã "MÜ ho¸" trë l¹i cuéc chiÕn tranh ë VN. IV. Cñng cè: Gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? §Õ quèc MÜ tiÕn hµnh chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c lÇn thø nhÊt ntn? 5
 6. ? Nh÷ng thµnh tÝch mµ nh©n d©n miÒn B¾c ®¹t ®îc trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô võa s¶n xuÊt, võa chiÕn ®Êu? ? ¢m mu vµ thñ ®o¹n cña MÜ trong viÖc tiÕn hµnh chiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh? ? Nh÷ng th¾ng lîi vÒ chÝnh trÞ vµ qu©n sù cña ta trong chiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh? V. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi theo néi dung c©u hái s¸ch gi¸o khoa, - Lµm c¸c bµi tËp ë s¸ch bµi tËp . - So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a "ChiÕn tranh côc bé" vµ "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh" - So¹n tríc bµi míi vµo vë so¹n. ? Nh÷ng thµnh tùu mµ nh©n d©n MB ®¹t ®îc trong viÖc kh«i phôc kinh tÕ ph¸t triÓn V¨n ho¸? ? Tr×nh bµy cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø hai cña®Õ quèc MÜ dèi víi MB? ? Tr×nh bµy tiÕn tr×nh, néi dung, ý nghÜa cña hiÖp ®Þnh Pari? TiÕt 43. Ngµy so¹n: Bµi 29 C¶ níc trùc tiÕp chiÕn ®Êu chèng mÜ cøu níc (1965 - 1973) (t3) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu - Nh÷ng thµnh tùu kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña miÒn B¾c (1969 - 1973). - Qu©n d©n miÒn B¾c ®· ®¸nh b¹i cuéc tËp kÝch b¾ng kh«ng qu©n cña MÜ, buéc MÜ ph¶i kÝ kÕt hiÖp ®Þnh Pari - Néi dung c¬ b¶n cña hiÖp ®Þnh Pari. 2. T tëng: Båi dìng cho hs lßng yªu níc, kh©m phôc ý chÝ ®Êu tranh kiªn cêng, bÊt khuÊt cña nh©n d©n hai miÒn Nam - B¾c. Tin têng vµo sù l·nh ®¹o s¸ng suèt tµi t×nh cña §¶ng vµ t¬ng lai cña d©n téc. 3. KÜ n¨ng: 6
 7. RÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng: - ph©n tÝch, nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸, so s¸nh c¸c sù kiÖn lÞch sö. B. Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, trùc quan, th¶o luËn nhãm, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nhËn ®Þnh,.... C. ChuÈn bÞ: 1. GV: - Pho to tranh ¶nh trong s¸ch lÞch sö ViÖt Nam tËp III - Tµi liÖu liªn quan, gi¸o ¸n, sgk. - B¶n ®å chiÕn dÞch phßng kh«ng ®¸nh b¹i cuéc tËp kÝch chiÕn lîc b»ng m¸y bay B52 cña ®Õ quèc MÜ (s¸ch ®¹i c¬ng lÞch sö ViÖt Nam tËp III) 2. HS:- Häc bµi cñ - Vë ghi, vë so¹n, vë bµi tËp, s¸ch gi¸o khoa D. TiÕn tr×nh lªn líp: I. æn ®inh: II. KiÓm tra bµi cñ: ? §Õ quèc MÜ tiÕn hµnh chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c lÇn thø nhÊt ntn? ? ¢m mu vµ thñ ®o¹n cña MÜ trong viÖc tiÕn hµnh chiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh? ? Nh÷ng th¾ng lîi vÒ chÝnh trÞ vµ qu©n sù cña ta trong chiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh? III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò 1/11/1968, ®Õ quèc MÜ ngõng nÐm bom v« ®iÒu kiÖn ë MB, nh©n d©n MB tiÕp tôc b¾t tay vµo viÖc kh«i phôc kinh tÕ, hµn g¾n vÕ th¬ng. Kh«ng bao l©u MÜ l¹i g©y chiÕn tranh ph¸ ho¹i MB lÇn thø hai, nh©n d©n MB lËp nªn trËn §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng, chÊn ®éng ®Þa cÇu, buéc ®Õ quèc MÜ ph¶i kÝ hiÖp ®Þnh Pari. Cô thÓ nh thÕ nµo chóng ta cïng nhau t×m hiÓu néi dung bµi häc ngµy h«m nay... 2. TriÓn khai bµi: C¸ch thøc ho¹t ®éng cña GV & Néi dung kiÕn thøc HS a. Ho¹t ®éng 1: IV MiÒn B¾c kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸, chiÕn Gv gäi häc sinh ®äc sgk ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø hai cña MÜ (1969 - 1973) : 1. MiÒn B¾c kh«i phôc vµ ph¸t 7
 8. trÓn kinh tÕ v¨n ho¸: Gv: MiÒn B¾c ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu g× trong viÖc thùc * N«ng nghiÖp: hiÖn nhiÖm vô kh«i phôc vµ nhiÒu hîp t¸c x· ®¹t 5 tÊn /ha ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸? * C«ng nghiÖp: Hs: Th¶o luËn nhãm - NhiÒu cë së ®îc kh«i phôc Nhãm 1: N«ng ngiÖp - Mét sè ngµnh ®iÖn, than, c¬ Nhãm 2: C«ng nghiÖp khÝ...ph¸t triÓn, s¶n lîng t¨ng Nhãm 3: Giao th«ng vËn t¶i 142% (1968) Nhãm 4: V¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ * GTVT: §îc kh«i phôc nhanh chãng * V¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ: phôc håi Gv: Sau nh÷ng ®ßn tÊn c«ng vµ ph¸t triÓn. cña ta n¨m 1972, ®Õ quèc MÜ cã hµnh ®éng g×? 2. MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu Hs: - tiÕn hµnh cuéc chiÕn chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i, võa tranh ph¸ ho¹i lÇn thø hai ®èi víi s¶n xuÊt lµm nghÜa vô hËu ph - MB ®Ó chÆn ®øng tõng gèc ¬ng: nh÷ng ®ßn tÊn c«ng cña ta. a. MÜ: - 6/4/1972, nÐm bom tõ Thanh Ho¸ -> QB. - 16/4/1972, NÝch x¬n chÝnh Gv: Víi hµnh ®éng cña MÜ nh thøc tuyªn bè cuéc chiÕn tranh vËy, ta cã chñ tr¬ng ®èi phã nh ph¸ hoÞa MB lÇn thø hai. thÕ nµo? - 9/5/1972, phong to¶ c¶ng H¶i Hs: -> Phßng vµ c¸c cöa s«ng. Gv têng thuËt trªn lîc ®å b. Ta: - §¸nh ®Þch ngay tõ ®Çu, vÉn gi÷ v÷ng s¶n xuÊt. - Ta lËp nªn §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng b. Ho¹t ®éng 2: (18 -> 29/12/1972). Gv: Em h·y tr×nh bµy tiÕn tr×nh - Buéc mÜ ph¶i kÝ hiÖp ®Þnh cña héi nghÞ Pari? Pari Hs: -> Gv ph©n tÝch thªm dùa vµo III. HiÖp ®Þnh Paris vÒ chÊm s¸ch ®¹i c¬ng lich sö ViÖt Nam døt chiÕn tranh ë ViÖt Nam : 1. TiÕn tr×nh cña héi nghÞ: - 13/5/1968, héi nghÞ b¾t ®Çu häp (2 bªn MÜ vµ ViÖt Nam D©n 8
 9. chñ Céng hoµ) - 25/1/1969 héi nghÞ 4 bªn (MÜ, Gv: Tr×nh bµy vÒ néi dung c¬ ViÖt Nam, ViÖt Nam Céng hoµ, b¶n cña hiÖp ®Þnh? MTDTGPMNVN). Hs: -> - LËp tr¬ng cña hai bªn kh«ng Gv ph©n tÝch thªm thèng nhÊt, cuéc ®Êu tranh gay go, quyÕt liÖt - Sau thÊt b¹i ë §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng, ngµy 27/1/1973 MÜ ph¶i kÝ hiÖp ®Þnh Pari. 2. Néi dung : - Hoa K× vµ c¸c níc cam kÕt t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn, thèng nhÊt toµn vÑn l·nh thæ cña ViÖt nam. - MÜ rót hÕt qu©n viÕn chinh vµ Gv: ý nghÜalÞch sö cña hiÖp ®ång minh, ph¸ hÕt c¨n cø qu©n ®Þnh Pari? sù, kh«ng dÝnh lÝu qu©n sù, néi Hs: -> bé cña MN ViÖt Nam - Nh©n d©n MN ViÖt Nam tù quyÕt ®Þnh t¬ng lai chÝnh trÞ cña hä - C«ng nhËn MN ViÖt nam cã hai chÝnh quyÒn, hai qu©n ®é, hai vïng kiÓm so¸t vµ ba lùc lîng chÝnh trÞ. - C¸c bªn ngõng b¾n, trao tr¶ tï binh, d©n thêng. 3. ý nghÜalÞch sö cña hiÖp ®Þnh Pari: - KÕt qu¶ cña cuéc ®Êu tranh kiªn cêng bÊt khuÊt cña nh©n d©n ta. - MÜ t«n träng c¸c quyÒn d©n téc cña ta, rót hÕt qu©n vÒ níc. - T¹o ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó nh©n d©n ta gi¶i phãng hoµn toµn MN ViÖt Nam IV. Cñng cè: Gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 9
 10. ? Nh÷ng thµnh tùu mµ nh©n d©n MB ®¹t ®îc trong viÖc kh«i phôc kinh tÕ ph¸t triÓn V¨n ho¸? ? Tr×nh bµy cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø hai cña®Õ quèc MÜ dèi víi MB? ? Tr×nh bµy tiÕn tr×nh, néi dung, ý nghÜa cña hiÖp ®Þnh Pari? V. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi theo néi dung c©u hái s¸ch gi¸o khoa, - Lµm c¸c bµi tËp ë s¸ch bµi tËp . - So¹n tríc bµi míi vµo vë so¹n. ? T×nh h×nh níc ta sau hiÖp ®Þnh Pari. ? T×nh h×nh ta ®Þch ë miÒn Nam sau hiÖp ®Þnh Pari vµ cuéc ®Êu tranh chèng lÊn chiÕm trµn ngËp l·nh thæ cña ta tõ 1973 - ®Õn ®Çu 1975? TiÕt 44. Ngµy so¹n: 10
 11. Bµi 30 Hoµn thµnh gi¶i phãng miÒn nam, thèng nhÊt ®Êt níc (1973 - 1975) (t1) A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu - NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng miÒn B¾c vµ c¸ch m¹ng miÒn Nam trong thêi k× míi sau hiÖp ®Þnh Pari nh»m tiÕn tíi gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam. - NguyÔn nh©n vµ ý nghÜa cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc. 2. T tëng: Båi dìng cho hs lßng yªu níc, tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc, tin t- êng vµo sù l·nh ®¹o s¸ng suèt tµi t×nh cña §¶ng vµ t¬ng lai cña d©n téc. 3. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng: - ph©n tÝch, nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ tinh thÇn ®oµn kÕt chiÕn ®Êu cña nh©n d©n hai miÒn Nam B¾c, kÜ n¨ng sö dông b¶n ®å. B. Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, trùc quan, th¶o luËn nhãm, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nhËn ®Þnh, têng thuËt.... C. ChuÈn bÞ: 1. GV: - Pho to tranh ¶nh trong s¸ch lÞch sö ViÖt Nam tËp III - Tµi liÖu liªn quan, gi¸o ¸n, sgk. - B¶n ®å "Cuéc tiÕn c«ng vµ næi dËy Xu©n 1975", "chiÕn dÞch T©y Nguyªn", "ChiÕn dÞch HuÕ - ®µ N½ng, "ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh" 2. HS:- Häc bµi cñ - Vë ghi, vë so¹n, vë bµi tËp, s¸ch gi¸o khoa D. TiÕn tr×nh lªn líp: I. Ổn ®inh: II. KiÓm tra bµi cñ: ? Tr×nh bµy cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø hai cña ®Õ quèc MÜ ®èi víi MB? ? Tr×nh bµy tiÕn tr×nh, néi dung, ý nghÜa cña hiÖp ®Þnh Pari? III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò 11
 12. Sau hiÖp ®Þnh Pari, ë mèi miÒn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô c¸ch m¹ng kh¸c nhau, nh»m chuÈn bÞ tiÕn tíi gi¶i phãng hoµn toµn miÒn nam thãng nhÊt ®Êt níc. MiÒn B¾c kh¨c phôc hËu quÈ chiÕn tranh, kh«i phôc ph¸t triÓn kinh tÕ, ra søc chi viÖn cho MN. MN vÉn trong t×nh tr¹ng chiÕn tranh, ®Èy m¹nh ®Êu tranh chèng ®Þch b×nh ®Þnh lÊn chiÕm, t¹o thÕ v¶ lùc tiÕn tíi gi¶i phãng hoµn toµn MN. Cô thÓ ntn c« vµ trß chóng ta cïng nhau t×m hiÓu néi dung bµi.... 2. TriÓn khai bµi: C¸ch thøc ho¹t ®éng cña GV & Néi dung kiÕn thøc HS a. Ho¹t ®éng 1: I MiÒn B¾c kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh, kh«i phôc vµ Gv: T×nh h×nh níc ta sau hiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ- v¨n ho¸, ra ®Þnh Pari nh thÕ nµo? søc chi viÖn cho MN: Hs: - 1. T×nh h×nh níc ta sau hiÖp Gv: Sù thay ®æi lùc lîng ë MN ®Þnh Paris: ntn mµ nãi lµ cã lîi cho ta? - Qu©n MÜ buéc ph¶i rót khái níc Hs: - Qu©n MÜ rót vÒ níc, qu©n ta. nguþ mÊt chæ dùa. MÜ viÖn trî - Lùc lîng ë miÒn Nam thay ®æi, cho nguþ kh«ng cßn nh tríc. cã lîi cho c¸ch m¹ng. (1.614 triÖu ®« la n¨m 1972 - 1973 cßn 1.062 triÖu ®« la n¨m 1973 - 1974 vµ 701 tr ®« la 1974 - 1975), qu©n ®éi cña chóng liªn tiÕp bÞ qu©n gi¶i phãng trõng trÞ, vïng gi¶i phãng bÞ thu hÑp, kinh tÕ hoµn toµn lÖ thuéc MÜ. - Ta: MB hoµ b×nh cã ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh, t¨ng tiÒm lùc kinh tÕ, t¨ng cêng chi viÖn søc ngêi, søc cña cho MN. - MB: Kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn MN: Vïng gi¶i phãng ®îc më tranh, kh«i phôc vµ ph¸t triÓn réng, lùc lîng c¸ch m¹ng lín m¹nh, kinh tÕ v¨n ho¸, ra søc chi viÖn nh©n d©n ra søc kh«i phôc vµ cho MN. ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¨ng nguån 2. Thµnh qu¶ cña c¸ch m¹ng dù tr÷ chiÕn lîc. miÒn B¾c (1973 - ®Çu 1975): Gv: Sau hiÖp ®Þnh Pari MB thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô g×? Hs: - Nh©n d©n MB vÒ c¬ b¶n ®· Gv dÉn víi nhiÖm vô ®· ®îc giao, kh«i phôc xong nÒn kinh tÕ, ®êi 12
 13. nh©n d©n MB ®· ®¹t ®îc nh÷ng sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn. thµnh tùu ®¸ng kÓ...cô thÓ chóng ta qua phÇn 2 Gv: Nh÷ng thµnh tùu mµ nh©n d©n MB ®· ®¹t ®îc tõ n¨m 1973 - ®Çu 1975? Hs: - Cuèi 1973, MB c¨n b¶n th¸o gì xong bom, m×nh, thuû l«i ®¶m b¶o ®i l¹i b×nh thêng. - MB ®· ®a vµo MN hµng chôc - Tõ n¨m 1973 - 1974, kh«i phôc v¹n tÊn vò khÝ, ®¹n dîc, qu©n xong c¸c c¬ së kinh tÕ, hÖ thèng trang, lîng thùc..., hµng chôc v¹n thuû lîi, ®êng giao th«ng, c¸c c¸n bé, bé ®éi cho chݪn trêng. c«ng tr×nh v¨n ho¸- >kinh tÕ cã bíc ph¸t triÓn. - Cuèi 1974, s¶n xuÊt c«ng, n«ng nghiÖp ®¹t møc cao nhÊt trong 20 n¨m x©y dùng CNXH ë MB, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn. => Nh÷ng chi viÖn cña MB ®· - 1973 - 1974 ®a vµo chiÕn tr- chuÈn bÞ cho cuéc tæng tiÕn êng MN 20 v¹n bé ®éi, hµng v¹n c«ng Xu©n 1975 vµ tiÕp qu¶n thanh niªn xun phong, c¸n bé kØ vïng gi¶i phãng thuËt. - Trong hai th¸ng ®Çu 1975 chi viÖn: 5,7 v¹n bé ®éi, 26 v¹n tÊn vò khÝ, ®¹n dîc, qu©n trang, qu©n dông, x¨ng dÇu, thuèc men, l¬ng thùc, thùc phÈm. Gv: Rót ra ý nghÜa cña tõng nhiÖm vô ®ã ? Hs: - VÕt th¬ng chiÕn tranh ®îc II. §Êu tranh chèng "b×nh hµn g¾n, kinh tÕ phôc håi, x· héi ®Þnh - lÊn chiÕm", t¹o thÕ vµ æn ®Þnh, ®êi sèng nh©n d©n lùc tiÕn tíi gi¶i phãng hoµn ®îc n©ng lªn. toµn MN: - Chi viÖn cho MN nh»m phôc 1. T×nh h×nh ta, ®Þch ë MN sau vô nhiÖm vô chiÕn ®Êu, x©y hiÖp ®Þnh Pari: dùng vïng gi¶i phãng, chuÈn bÞ a. T×nh h×nh MÜ - Nguþ: cho nhiÖm vô tiÕp qu¶n MN sau * MÜ: khi chiÕn tranh kÕt thóc. - §Ó l¹i 2 v¹n cè vÊn, tiÕp tôc b. Ho¹t ®éng 2: viÖn trî cho nguþ quyÒn SG. 13
 14. Gv: T×nh h×nh ta vµ ®Þch ë MN * Nguþ: sau hiÖp ®Þnh Pari nh thÕ nµo? - Ra søc ph¸ ho¹i hiÖp ®Þnh, Hs: Th¶o luËn nhãm "lÊn chiÕm" vµ "trµn ngËp l·nh Nhãm 1: MÜ thæ" cña ta, Nhãm 2; Nguþ b. ta: Nhãm 3: Ta => Víi hiÖp ®Þnh chóng ta ®· - Lùc lîng trªn chiÕn trêng thay ®¸nh cho MÜ cót. 29/3, MÜ cuèn ®æi, cã lîi cho ta. cê vÒ níc, chóng ta ph¶i tiÕp tôc - Nh©n d©n MN ®Èy m¹nh cuéc ®¸nh cho Nguþ nhµo. ®Êu tranh chèng ®Þch ®· ®¹t ®- - MÜ: Nhng v× muèn gi÷ "danh îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. dù" uy tÝn vµ v× quyÒn lîi MÜ vÉn ch÷a chÞu tõ bá VN, sau hiÖp ®Þnh MÜ gi÷ l¹i 2 v¹n cè vÊn qu©n sù ®éi lèt d©n sù, tiÕp tôc viÖn trî cho nguþ quyÒn SG. - Nguþ: §îc MÜ viÖn trî chóng ra søc ph¸ ho¹i hiÖp ®Þnh "lÊn chiÕm" vµ "trµn ngËp l·nh thæ" cña ta, tiÕn hµnh bay v©y kinh tÕ, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng gi¸n ®iÖp, chiÕn tranh t©m lý. Môc ®Ých chiÕm ®Êt, giµnh d©n, më réng vïng kiÓm so¸t, thu hÑp ®i ®Õn xo¸ bá vïng gi¶i phãng. Chóng ra søc ®«n qu©n b¾t lÝnh, cíp bèc cña nh©n d©n, giÕt h¹i nh÷ng ngêi yªu níc.... - Ta: sau hiÖp ®Þnh lùc lîng trªn => 7/1973, ta kiªn quyÕt ®¸nh tr¶ chiÕn trêng thay ®æi, cã lîi cho sù "lÊn chiÕm" cña ®Þch, ®¸nh ta: MÜ rót qu©n vÒ níc, ta cã chóng trªn c¶ ba mÆt trËn. hËu ph¬ng kh«ng ngõng lín m¹nh, lùc lîng c¸ch m¹ng trëng thµnh, vïng gi¶i phãng ®îc më réng...-> nh©n d©n MN ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh chèng ®Þch "lÉn chiÕm", "trµn ngËp l·nh thæ" ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, nh÷ng mét sè n¬i kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng ©m mu ®Þch, ®· 14
 15. bÞ chóng lÊn chiÕm trë l¹i, ta bÞ mÊt ®Êt, mÊt d©n ë mét sè vïng 2. Cuéc ®Êu tranh chèng ®Þch quan träng. lÊn chiÕm: Gv: Tríc t×nh h×nh ®ã §¶ng ta ph¶i ®a ra chñ tr¬ng ®èi phã - Cuèi 1974 ®Çu 1975, ta giµnh ntn? th¾ng lîi lín, gi¶i phãng toµn Hs: 7/1973, Héi nghÞ lÇn thø 21 tØnh Phíc Long, cña TW §¶ng häp x¸c ®Þnh; - KÎ thï vÉn lµ ®Õ quèc MÜ vµ tËp ®oµn tay sai NguyÔn V¨n ThiÖu. - NhiÖm vô: tiÕp tôc cuéc c/m d©n téc d©n chñ nh©n d©n b»ng con ®êng c/m b¹o lc. Kiªn quyÕt ®Êu tranh trªn c¶ ba mÆt trËn: Qu©n sù, chÝnh trÞ, - T¹i khu gi¶i phãng, ta ®Èy m¹nh ngo¹i giao. sx vÒ mäi mÆt, trùc tiÕp phôc Gv dÉn: cuéc ®Êu tranh chèng vô cho c/m MN. ®Þch lÊn chiÕm diÏn ra ntn chóng ta qua t×m hiÓu phÇn 2.... Gv: Cuéc ®Êu tranh chèng l¹i ®Þch lÊn chiÕm, trµn ngËp l·nh thæ diÔn ra nh thÕ nµo? Hs: B¾t ®Çu tõ cuèi 1973, ta kiªn quyÕt ®¸nh tr¶ ®Þch, b¶o vÖ vïng gi¶i phãng. - Cuèi 1974 ®Çu 1975 ta më cuéc tÊn c«ng ®Þch vµo híng Nam Bé, träng t©m lµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ §«ng Nam Bé. Qu©n ta giµnh th¾ng lîi vang déi trong chiªn dÞch ®¸nh ®êng 14 - Phíc Long, gi¶i phãng dêng 14, vµ toµn tØnh Phíc Long víi 5 v¹n d©n. Gv: Sau khi vïng gi¶i phãng ®îc më réng, nh©n d©n ë vïng gi¶i phãng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch sx g× ®Ó chi viÖn cho c/m 15
 16. MN? Hs: - Nh©n d©n ra søc kh«i phôc vµ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt: + N¨m 1973, diÖn tÝch gieo trång khu gi¶i phãng ®ång b»ng s«ng Cöu Long t¨ng 20% so víi 1972. + §ãng gãp cña nh©n d©n ngµy cµng t¨ng: 1973, nh©n d©n khu T©y Nam Bé 34.000 tÊn lóa; 6 th¸ng ®Çu 1974, 48.000 tÊn lóa. + C¸c ngµnh sx CN, TCN, TN, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ - x· héi, gi¸o dôc y tÕ ®îc ®Èy m¹nh. IV. Cñng cè: Gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? T×nh h×nh níc ta sau hiÖp ®Þnh Pari. ? T×nh h×nh ta ®Þch ë miÒn Nam sau hiÖp ®Þnh Pari vµ cuéc ®Êu tranh chèng lÊn chiÕm trµn ngËp l·nh thæ cña ta tõ 1973 - ®Õn ®Çu 1975? V. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi theo néi dung c©u hái s¸ch gi¸o khoa, - Lµm c¸c bµi tËp ë s¸ch bµi tËp . - So¹n tríc bµi míi vµo vë so¹n. ? Chñ tr¬ng kÕ ho¹ch gi¶i phãng hoµn toµn MN? ? Tr×nh bµy chiÕn dÞch T©y Nguyªn, HuÕ - §µ N½ng, Hå ChÝ Minh b»ng lîc ®å? ? Nguyªn nh©n th¾ng lîi ý nghÜa lÞch sö cu¶ cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc? 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản