Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP – Ý NGHĨA QUANG HỢP

Chia sẻ: pencil_5

Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp. - Vận dụng kĩ thuật, giải thích ý nghĩa của 1 vài biện pháp KT trong trồng trọt. - Biết được ý nghĩa quan trọng của quang hợp. Kĩ năng:

Nội dung Text: Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP – Ý NGHĨA QUANG HỢP

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 25: ẢNH HƯỞNG
CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI

ĐẾN QUANG HỢP – Ý NGHĨA QUANG HỢP

I.Mục tiêu:

Kiến thức:

- Nêu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng
đến quang hợp.

- Vận dụng kĩ thuật, giải thích ý nghĩa của 1 vài biện
pháp KT trong trồng trọt.

- Biết được ý nghĩa quan trọng của quang hợp.

Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng khai thác, liên hệ thực tế.

Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh, không ngắt lá.

II.Phương tiện:
- GV: + Sưu tầm tranh về cây ưa sáng và cây ưa
bóng.

+ Tranh vai trò của quang hợp đối với đời sống con
người.

- HS: Ôn lại các kiến thức đã học.

III.Hoạt động dạy học:

1/Kiểm tra bài cũ(5’):

 Viết phương trình quang hợp?

2/Bài mới:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1(20’): Những I.Những điều kiện bên ngoài
điều kiện bên ngoài ảnh ảnh hưởng đến quang hợp
hưởng đến quang hợp - HS đọc và trả lời các câu
- Yêu cầu HS sau khi làm hỏi thảo luận sau khi thống
việc độc lập, thảo luận nhóm nhất ý kiến nhóm, tìm ra câu
để thống nhất ý kiến. trả lời đúng nhất.

- GV quan sát các nhóm. - Cho 1 số ví dụ vế cây ưa

- Gợi ý: phần thảo luận, chú ý bóng và cây ưa sáng.
vào điều kiện ảnh hưởng đến
quang hợp (khí CO2, nước, - Quan sát tranh, giải thích 1
ánh sáng, mật độ cây, nhiệt số hiện tượng trong thực tế.
độ,…)
- Nêu biện pháp chống nóng
- GV cho 1 số ví dụ, cho HS và chống rét cho cây.
quan sát cây ưa bóng và cây
 Kết luận.
ưa sáng.

- Liên hệ thực tế 1 số kĩ thuật
trong trồng trọt.Tiểu kết:

- Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang
hợp như nước, CO2, ánh sáng.
- Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điều kiện đó
không giống nhau.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

HĐ2(15’): Quang hợp của II.Quang hợp của cây xanh
cây xanh có ý nghĩa gì? có ý nghĩa gì?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm - HS tự suy nghĩ và trao đổi
theo lệnh SGK. nhóm để trả lời các câu hỏi.

- GV lưu ý các nhóm khẳng - Tìm ra những ví dụ cụ thể
định được tầm quan trọng của để chứng minh tầm quan trọng
chất hữu cơ và O2 do cây xanh của các chất hữu cơ và khí O2
tạo ra. do cây xanh tạo ra.

- GV quan sát, nhận xét, đánh - Đại diện các nhóm trình
giá các câu thảo luận của các bày, nhóm khác nhận xét, bổ
nhóm  Chốt lại các ý chính. sung.

- GV hướng dẫn HS tìm ra ý
nghĩa quan trọng của quang
hợp  thấy được tầm quan - HS rút ra ý nghĩa và tầm
trọng của cây xanh  có ý quan trọng của quang hợp
thức bảo vệ. cũng như cây xanh.

Tích hợp giáo dục môi Tầm quan trọng của cây xanh:
trường:  Cung cấp chất hữu cơ cho
Quá trình quang hợp, cây các động vật ăn thực vật
đã hấp thụ cacbonic và thải  Hấp thụ cacbonic thải oxi
oxi, đây là chất khí rất cần làm trong lành bầu khí quyển
cho sự sống chính nhờ điều
 Ngăn cản khói bụi làm sạch
này mà cây xanh đã tham
không khí
gia vào việc làm trong lành
bầu không khí của trái đất.
Bên cạnh đó còn tạo ra tinh
bột. Đây là chất hữu cơ cần
thiết cho mọi sinh vật sống.
Do vậy việc trồng cây xanh
 Lắng nghe và tiếp thu
và bảo vệ cây xanh là việc
làm cần thiết để tham gia
vào bảo vệ môi trường của
chúng ta đang sốngTiểu kết:

 Nhờ quá trình quang hợp cây xanh tạo ra chất
hữu cơ và khí O2 cần cho sự sống của hầu hết các
SV trên trái đất, kể cả con người.IV.Kiểm tra – đánh giá(4’):

- Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến
quang hợp?

- Chúng ta cần làm gì để tham gia vào bảo vệ và phát
triển cây xanh?

- Đọc mục “Em có biết?”.

V.Hoạt động nối tiếp(1’):

- Học bài và làm bài tập.
- Chuẩn bị bài mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản