Giáo án môn thể dục lớp 12

Chia sẻ: minhlong1265

Giới thiệu: Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 12 (tóm tắt) Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. Mục tiêu: Biết và hiểu mục tiêu nội dung chương trình lớp 12 . Biết một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. Vận dụng những hiểu biết trên để lựa chọn bài tập sức mạn- Tích cực tham gia thảo luận và có ý thức vận dụng.Địa điểm: Tại sân tập hoặc trong phòng học. ...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án môn thể dục lớp 12

Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Giáo án
Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 01, 02
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:
Giới thiệu: Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 12 (tóm tắt)
Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh.
I. Mục tiêu:
- Biết và hiểu mục tiêu nội dung chương trình lớp 12 .
- Biết một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh.
- Vận dụng những hiểu biết trên để lựa chọn bài tập sức mạnh.
- Tích cực tham gia thảo luận và có ý thức vận dụng.
II. Địa điểm, phương tiện.
a, Địa điểm: Tại sân tập hoặc trong phòng học.
b, Phương tiện: Tranh ảnh một số bài tập, động tác, bảng liệt kê bài tập, động
tác có tác dụng phát triển sức mạnh. Học sinh chuẩn bị bút, vở ghi, giấy trắng.
III. Tiến trình lên lớp.
Hoạt động Giáo viên Học sinh
I. Phần mở đầu - Học sinh chú ý nghe giảng.
1. Nhận lớp - Ghi chép đầy đủ.
- Giáo viên và học sinh làm thủ tục giao nhận lớp. - Ghe giáo vien trình bày.
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. - Ghi chép khái niệm, các ví dụ về
sức mạnh.
II. Phần cơ bản.
- Tìm thêm ví dụ về tập luyện sức
1. Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 12.
mạnh.
a. Mục tiêu: Mục tiêu chung của chương trình
- Có thể nêu câu hỏi trao đổi với
môn hợc ở THPT.
giáo viên.
- Có được sự tăng tiến về sức khoẻ, thể lực, đạt
tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (RLTT) theo lứa - Hoạt động cá nhân.
tuổi và giới tính: + Quan sát tranh hoặc chọn các bài
- Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản về thể dục tập, động tác (trong bảng liệt kê).Trang 1
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


thể thao (TDTT) và phương pháp tập luyện các kĩ + Chọn và ghi vào vở 3 nhóm bài
năng vận động cần thiết trong cuộc sống. tập sức mạnh.
- Hình thành thói quen tập luyện TDTT thường - Hoạt động nhóm.
xuyên và nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh + Thảo luận về kết quả lựa chọn.
nhẹn, kỉ luật, tinh thần tập thể và các phẩm chất
+ Thống nhất trình bày kết quả
đạo đức, ý chí.
của nhóm.
- Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học
vào các hoạt động ở nhà trường và trong đời sống - Trình bày kết quả thảo luạn
(theo nhóm).
hằng ngày.
Từ mục tiêu trên, yêu cầu đối với lớp 12 như sau: - Tham gia thảo luận chung.
- Ghi chép những ý kiến đã thống
+ Kiến thức
nhất và những ý kiến còn phải
. Có một số hiểu biét về phương pháp tập luyện tranh luận.
sức mạnh.
- Nghe, liên hệ thực tiễn và ghi
. Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển (dành chép.
cho nam), bài thể dục nhịp điệu (dành cho nữ); kĩ
thuật và một số điểm trong luật các môn: Chạy - Trao đỏi với GV khi thấy chưa
tiếp sức, chạy bền trên địa hình tự nhiên, nhảy xa hiểu hoặc ví dụ để minh hoạ chưa
kiểu “ưỡn thân”, đá cầu, cầu lông và hai môn thể rõ.
thao tự chọn. - Hoạt động cá nhân. Trên cơ sở
những hiểu biết, HS có thể nêu
+ Kĩ năng:
thêm những ý nghĩe tác dụng khác
. Thực hiện cơ bản đúng, đều, đẹp các bài thể (ghi vào vởi).
dục phát triển chung, bài thể dục nhịp điệu.
- Tham gia thảo luận chung.
. Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy tiếp sức,
nhảy xe kiểu “ưỡn thân”, chạy bền, một số động - Ghi chép những ý kiến đã thống
tác kĩ thuật các môn Đá cầu, Cầu lông và hai môn nhất và những ý kiến còn phải
tranh luận.
thể thao tự chọn.
- Có thể trao đỏi với GV về những
. Đạt tiêu chuẩn RLTT theo lứa tuổi và giới tính.
vấn đề chưa rõ.
+ Thái đọ, hành vi.
- Ghi chép đầy đủ yêu cầu của bài.
. Tự giác, tích cực học môn Thể dục, xây dựng kế
- Ghi bài tập vào vở
hoạch và tự tập hằng ngày.
. Biết ứng xử đúng trong hoạt động thể thao theo
phương châm “đoàn kết – trung thực – cao thượng
– tiến độ”.
. Có lối sống lành mạnh, luôn có ý thức phòng
tránh HIV và tệ nạn xã hội.
b. Nội dung:


Trang 2
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Để đảm bảo tính khoa học của bộ môn, tính khả
thi của chương trình, cần mở rộng quyền chủ
động cho địa phương trong quá trình thực hiện. Vì
vậy, chương trình được cấu trúc thành hai phần:
- Phần “cứng”, là những nội dung áp dụng thống
nhất trên toàn quốc mang tính bắt buộc một cách
tương đối bao gồm các chương: Lý thuyết, thể
dục (bài thể dục nhịp điệu nữ); bài thể dục thể
thao tự chọn (bao gồm): Bóng đá, bóng rổ, bơi,
đẩy tạ.
- Phần “mềm”, gồm các môn thể thao tự chọn là
phần dành cho địa phương quyền chủ động tạo
nên sự đa dạng, phong phú, tính lính hoạt của
chương trình. Ngoài chương môn thể thao tự
chọn, địa phương có thể tự quyết định cho học
sinh ôn tập những nội dung các em học tập còn
yếu. Phần kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm và
kiểm tra tiêu chuẩn RLTT cũng dành quyền chủ
động cho địa phương.
- Như vậy, chương môn thể thao tự chọn và ôn
tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm họcm kiểm
tra tiêu chuẩn RLTT tạo thành phần “mềm” của
chương trình.
Nội dung cụ thể gồm:
- Lí thuyết chung: Một số phương pháp tập luyện
phát triển sức mạnh.
- Thể dục: Bài thể dục nhịp điệu (dành cho nữ),
bài thể dục phát triển chung (dành cho nam).
- Chạy tiếp sức.
- Chạy bền.
- Nhảy xa kiểu “ưỡn thân”.
- Đá cầu.
- Cầu lông.
- Môn thể thao tự chọn:
+ Bóng chuyền.
+ Bóng đá.


Trang 3
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


+ Bóng rổ.
+Bơi
+ Đẩy tạ.
Ngoài các nội dung trên đã được biên soạn trong
sách, có thể đưa một só môn thể thao khác, nhằm
khai thác vốn văn hoá thể chất truyền thống và
môn thể thao mũi nhọn của địa phương.
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức
mạnh.
- Giới thiệu, giải thích khái niệm: Sức mạnh, sức
mạnh tối đa, sức mạnh nhanh, sức mạnh bền.
Kết hợp minh hoạ bằng ví dụ về bài tập, động
tác tập luyện phát triển sức mạnh mà HS đã biết
như: Cử tạ, nhảy cao, mang vác, đẩy kéo vật
nặng…
- Nêu vấn đề cần tìm và giao nhiệm vụ cho GV.
- Chia lớp thành 4 – 6 nhóm: Hướng dẫn các nhóm
làm việc theo kế hoạch.
- Treo tranh ảnh các bài tập, động tác (GV giải
thích và nêu yêu cầu quan sát, lựa chọn).
- Nêu vấn đề thảo luận:
+ Trên cơ sở khái niệm, hãy chọn những bài tập,
động tác phát triển sức mạnh (ghi vào vở).
+ Hãy chọn các bài tập, động tác đã nêu để phân
theo 3 nhóm: Sức mạnh tối đã; sức mạnh nhanh;
sức mạnh bền.
- Điều khiển các nhóm trình bày.
Yêu cầu: Mỗi nhóm trình bày 2 vấn đề nêu trên.
- Liệt kê những bài tập, động tác mà các nhóm lựa
chọn còn nhiều băn khoăn để cùng thảo luận.
- Cung cấp thông tin phản hồi về 2 vấn đề trên
(do GV soạn sẵn).
Nêu ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện bài tập
phát triển sức mạnh, có ví dụ minh hoạ.
Học sinh giữ trật tự
Tập luyện sức mạnh thường xuyên theo phương


Trang 4
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


pháp khoa học sẽ có ý nghĩa, tác dụng:
+ Cung cấp máu cho cớ bắng sẽ được tăng
cường, cơ bắp nở nang, xương tăng đọ dày.
+ Góp phần nâng cao năng lực hoạt động của
thần kinh – cơ.
+ Tập luyện nâng cao sức mạnh cơ bắp là tiền đề
thuận lợi cho việc học các kỹ năng vận động cơ
bản và kĩ thuật thể thao.
+ Làm tiêu hao lượng mỡ thừa, tạo cho cơ thể có
vóc dáng khoẻ mạnh.
+ Rèn luyện ý chí và nảy sinh những tình cảm
lành mạnh hướng thiện.
- Giao nhiệm vụ cho HS: Nêu ý nghĩa tác dụng
của việc tập luyện bài tập phát triển sức mạnh.
- Chọn 1 – 2 nhóm đại diện trình bày.
- Thống nhất với HS những ý cơ bản (thông qua
phản hồi của GS và ý kiến đúng của HS).
- Củng cố khắc sâu kiến thức.
Nêu khái niệm, phân loại và ý nghĩa của việc tập
luyện sức mạnh (có thể biểu diễn bằng sơ đồ
khái quát).
- Giao nhiệm vụ cho HS.
+ Lựa chọn, sưu tầm một số bài tập để tập luyện
phát triển sức mạnh.
III. Phần kết thúc:
- Củng cố.
- Giáo viên nhận xét.
- Xuống lớp.

III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Trang 5
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009
Giáo án
Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 03
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:
BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC
A. Mục tiêu.
- Biết cách thực hiện được kỹ thuật trao - nhận tín gậy. Thực hiện tốt các động
tác bổ trợ chuyên môn.
- Bước đầu thực hiện được động tác 1 - 2 (BTDNĐ nữ); động tác 1 - 5 (BTD PTC
nam).
B. địa điểm, Phương tiện.
Sân thể dục: - Đường chạy 30 - 40m
- Tín gậy: 10c
- Cờ, dây đích, còi
C. tiến trình lên lớp.

Nội dung Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
a, Nhận lớp. ĐH nhận lớp
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. 






b, Khởi động. ĐH KĐ

- KĐ chung:Trang 6
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Nội dung Phương pháp tổ chức
+ Chạy 1 vòng quanh sân trường 
+ Xoay các khớp; cổ, vai, hông, gối, cổ

chân, cổ tay
 

 

  

 

 


2. Phần cơ bản
a, TD.

* Học: Đội hình tập hợp bài TD

- Bài TD NĐ nữ: 
Động tác 1: Tay 




Động tác 2: Thân mình
(Mỗi động tác cần thực hiện được biên GV làm mẫu phân tích KT động tác
độ, nhịp điệu động tác. Kết hợp hài hoà
giữa đẩy hông và tay).
Giáo viên hô chậm cho học sinh thực hiện
BTD  nam
Học Giáo viên quan sát, sửa sai cho học sinh
Từ động tác 1 - 5 

Mỗi động tác cần kết hợp giữa chuyển 
độngc của 2 tay và kiễng gót, hạ gót



- Nhận xét và củng cốTrang 7
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Nội dung Phương pháp tổ chức
b, Chạy tiếp sức.
Giáo viên nhắc lại yêu cầu bài tập bổ trợ
Ôn:
- Chạy bước nhỏ Cán sự cho lớp thực hiện
- Chạy nâng cao đùi ĐH ôn
- Chạy đạp sau
15m (nam)
- Chạy tăng tốc
 

 

10m (nữ)
 

 


- Trao - nhận tín gậy tại chỗ (số 1 - 2; - Giáo viên: giao nhiệm vụ, quan sát, làm
số 2 - 3; số 3 - 4) mẫu khi cần và sửa sai.
- Trao nhận tín gậy (đi bộ, đi bộ nhanh, - Học sinh phân công nhau điều khiển
chạy chậm) theo nhóm 2 N (số 1 - 2; số nhóm thực hiện và nhận xét.
2 - 3; số 3 -4) ĐH ôn trao - nhận tín gậy
- Mỗi học sinh thực hiện 2 - 3 vị trí (1) (2) (3) (4)
- Nhận xét củng cố
 

 
3. Phần kết thúc.
- Thả lỏng Cán sự cho lớp thả lỏng:
+ Vươn thở, rũ 2 chân, tay
đứng theo 4 hàng ngang, giáo viên quan sát
nhắc nhở
- Giao bài tập về nhà - Học sinh chú ý lắng nghe
+ Ôn các động tác TD nam, nữ đã học Giáo viên nhận xét, giao nhiệm vụ, giải tán
+ Tập trao nhận tín gậy trong chạy
ngắn ở các vị trí
- Xuống lớp


Trang 8
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Giáo án
Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 04
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt)
Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 1, 2 và học động tác 3.
BTDPTC: Ôn 5 động tác đầu, học từ động tác 6 -> 15.
Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m).
Ôn kỹ thuật trao nhận tín gậy (tại chỗ và di chuyển chậm theo nhóm hai
người).
I. Mục tiêu.
- Ôn tập và hoàn thiện động tác 1 -> 2 (TDNĐnữ), động tác 1 -> 5 (BTDPTC).
- Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật trao nhận tín gậy.
- Luyện tập bài tập phát triển tốc độ.
II. Địa điểm – Phương tiện.
1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sần trường.
2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp tổ chức
Đội hình nhận lớp
A. Mở đầu
xxxxxx
1. Nhận lớp


Trang 9
GV: L S ỹ Tú- Trường THPT Hùng Vương
ê
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Giáo viên và học sinh làm thủ tục xxxxxx
giao nhận lớp. xxxxx x
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu xxxxx x
buổi học.
- Chạy khởi động đội hình vòng tròn.
2. Khởi động.
- Đội hình khởi động khớp (giãn cách một
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân sải tay).
trường.
xx xxx
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: - Vai
xx xx
- Khuỷu tay.
xx xxx
- Hông, gối
x x xx

B. Cơ bản.
1. Thể dục.
Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn
a. Thể dục nhịp điệu (nữ). chạy tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau
đó đổi nội dung)
+ Ôn động tác 1 – 2.
Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2 lần sau
đó cho học sinh chia nhóm 4 – 5 người
thực hiện.
+ Học: Động tác 3. Chân.
Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm
Tư thế chuẩn bị: Như tư thế kết thúc nam, nữ).
động tác hai.
Cán sự.
Nhịp 1: Bước chân trái lên, chân phải
xxxxx
tí bằng mũi chân, hai tay co sang hai
bên, lòng bàn tay hướng trước, cánh xxxxx
tay hơi khép vào thần, căng ngực.
Nhịp 2: Bước chân phải lên, vỗ tay,
hóp ngực.
. . . . .
Nhịp 3: Như nhịp 1.
. . . . .
Nhịp 4: Co gối trái, chân phải đưa ra
Cán sự
trước, tì bằng gót, căng ngực, vỗ tay.
Nhịp 5: Chân phải lùi một bước, đưa
hai cánh tay mở sang ngang, nâng cẳng
tay bàn tay hướng trước.
Nhịp 6: Chân trái lùi một bước, vỗ


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
10
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


tay.
Nhịp 7: Như nhịp 5.
Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sau đó hô
chậm cho học sinh thực hiện.
b, Bài thể dục phát triển chung.
+ Ôn động tác 1 – 5: Học sinh tập
trung, ôn tập dưới sự điều của giáo
viên.
+ Học động tác 6 – 15.
Giáo viên: Thực hiện nhanh 1 - 2 lần
sau đó tập chậm và cho học sinh thực
hiện theo.
- Nhận xét củng cố.
2, Chạy tiếp sức.
+ Bài tập phát triển tốc độ
Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học sinh
vào chỗ thực hiện khi có tín hiệu của
giáo viên (nhanh chóng bắt tốc độ
cao). Thực hiện 3 - 4 lần x 30m. Đội hình chạy 30m tốc độ cao.
+ Ôn: Trao nhận tín gậy (di chuyển x x x x
chậm theo nhóm 2 người) số 1 - 2; số
x x x x
2 - 3; 3 - 4.
xx x x
Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị trí)
Giáo viên
- Nhận xét củng cố.
Đội hình ôn trao nhận tín gậy.
1 20m 2 3 4
x -> x x x
x -> x x x
- Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai.
- Học sinh: Phân công nhau điều khiển
C.Kết thúc.
thực hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu
+ Thả lỏng. và sửa sai.
- Rung bắp đùi. - Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ.
- Vươn thở, rũ tay. - Xuống lớp.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
11
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Nhận xét, giao bài tập về nhà.
. Tập bài thể dục của nam và nữ.
. Tập trao – Nhận tín gậy

III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Giáo án
Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 05
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt)
Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 2, 3 và học động tác 4.
BTDPTC: Ôn 1-10 động tác đầu, học từ động tác 11 -> 18.
Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m).
Ôn kỹ thuật trao nhận tín gậy (tại chỗ và di chuyển chậm theo nhóm hai
người).
I. Mục tiêu.
- Ôn tập và hoàn thiện động tác 2 -> 3 (TDNĐnữ), động tác 1 -> 10 (BTDPTC).
- Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật trao nhận tín gậy.
- Luyện tập bài tập phát triển tốc độ.
II. Địa điểm – Phương tiện.
1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sần trường.
2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp tổ chức
Đội hình nhận lớp
A. Mở đầu
xxxxxx


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
12
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


1. Nhận lớp xxxxxx
- Giáo viên và học sinh làm thủ xxxxx x
tục giao nhận lớp. xxxxx x
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu - Chạy khởi động đội hình vòng tròn.
cầu buổi học.
- Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải
2. Khởi động. tay).
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân xx xxx
trường.
xx xx
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: -
xx xxx
Vai
x x xx
- Khuỷu tay.
Hông, gối
-


Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy
B. Cơ bản.
tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội
1. Thể dục. dung)
a. Thể dục nhịp điệu (nữ).
+ Ôn động tác 2– 3.
Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2
lần sau đó cho học sinh chia nhóm
Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm nam,
4 – 5 người thực hiện.
nữ).
+ Học: Động tác 4.
Cán sự.
Tư thế chuẩn bị: Như tư thế kết
xxxxx
thúc động tác ba.
xxxxx
*1 X 8 nhịp lần 1 và lần 3
Nhịp 1: Đưa chân trái về ngang
chân phải thành tư thế đứng hai
chan rộng bằng vai, đồng thời
. . . . .
khuỵu hai gối, hai tay thả lỏng tự
. . . . .
nhiên, mắt nhìn thẳng.
Cán sự
Nhịp 2: Đẩy thẳng gối, trọng tâm
dồn vào chân trái, chân phải duỗi
mũi chân và tì xuống đất, đồng
thời nâng vai phải lên.
Nhịp 3: Như nhịp 1.Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
13
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Nhịp 4: Như nhịp 2, nhưng nâng
vai trái và tì mũi chân trái.
Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4
nhưng đổi bên.
*Nhịp 1X8 nhịp lần 2 và lần 4.
Nhịp 1: khuỵu hai gối, đồng thời
tay phải đưa chéo sang trái.
Nhịp 2: Đẩy thẳng gối thành tư
thế đứng thẳng, trọng tâm dồn
vào chân trái. Chân phải tì bằng
mũi chan, đồng thời tay phải đưa
từ bên trái qua bên phải lên cao,
tay trái thả lỏng tự nhiên, mắt
nhìn tay phải, hơi nghiêng nguời
sang trái.
Nhịp 3: như nhịp 1 đổi tay trái.
Nhịp 4: như nhịp 2 nhưng đổi bên
Đội hình chạy 30m tốc độ cao.
Nhịp 5, 6, 7, 8: như 1, 2, 3, 4.
xx x x
Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sau
đó hô chậm cho học sinh thực x x x x
hiện. xx x x
b, Bài thể dục phát triển chung. Giáo viên
+ Ôn động tác 1 – 10: Học sinh Đội hình ôn trao nhận tín gậy.
tập trung, ôn tập dưới sự điều
1 20m 2 3 4
của giáo viên.
x -> x x x
+ Học động tác 11 – 18.
x -> x x x
Giáo viên: Thực hiện nhanh 1 - 2
lần sau đó tập chậm và cho học - Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai.
sinh thực hiện theo. - Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực
hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai.
- Nhận xét củng cố.
2, Chạy tiếp sức.
+ Bài tập phát triển tốc độ
Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học
sinh vào chỗ thực hiện khi có tín - Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ.
hiệu của giáo viên (nhanh chóng
- Xuống lớp.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
14
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


bắt tốc độ cao). Thực hiện 3 - 4
lần x 30m.
+ Ôn: Trao nhận tín gậy (di
chuyển chậm theo nhóm 2 người)
số 1 - 2; số 2 - 3; 3 - 4.
Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị
trí)
- Nhận xét củng cố.
C.Kết thúc.
+ Thả lỏng.
- Rung bắp đùi.
- Vươn thở, rũ tay.
- Nhận xét, giao bài tập về nhà.
. Tập bài thể dục của nam và nữ.
. Tập trao – Nhận tín gậy

III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Giáo án
Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 06
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt)
Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 2-4.
BTDPTC: Ôn 1-18 động tác đầu, học từ động tác 19 -> 27.
Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m).
Ôn kỹ thuật trao nhận tín gậy (tại chỗ và di chuyển chậm theo nhóm ba
người), số 1 xuất phát với tín gậy.
I. Mục tiêu.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
15
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Ôn tập và hoàn thiện động tác 2 ->4(TDNĐnữ), động tác 1 -> 18 (BTDPTC).
- Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật trao nhận tín gậy.
- Luyện tập bài tập phát triển tốc độ.
II. Địa điểm – Phương tiện.
1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sần trường.
2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp tổ chức
Đội hình nhận lớp
A. Mở đầu
xxxxxx
1. Nhận lớp
xxxxxx
- Giáo viên và học sinh làm thủ
tục giao nhận lớp. xxxxx x
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu xxxxx x
cầu buổi học.
- Chạy khởi động đội hình vòng tròn.
2. Khởi động.
- Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân tay).
trường.
xx xxx
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: -
xx xx
Vai
xx xxx
- Khuỷu tay.
x x x x
Hông, gối
-


B. Cơ bản.
Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy
1. Thể dục.
tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội
a. Thể dục nhịp điệu (nữ). dung)
+ Ôn động tác 2– 4.
Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2 Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm nam,
lần sau đó cho học sinh chia nhóm nữ).
4 – 5 người thực hiện.
Cán sự.
b, Bài thể dục phát triển chung.
xxxxx
+ Ôn động tác 1 – 18: Học sinh
xxxxx
tập trung, ôn tập dưới sự điều
của giáo viên.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
16
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


+ Học động tác 19 – 27.
Giáo viên: Thực hiện nhanh 1 - 2 . . . . .
lần sau đó tập chậm và cho học . . . . .
sinh thực hiện theo.
Cán sự
- Nhận xét củng cố.
Đội hình chạy 30m tốc độ cao.
2, Chạy tiếp sức.
xx x x
+ Bài tập phát triển tốc độ
x x x x
Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học
sinh vào chỗ thực hiện khi có tín x x x x
hiệu của giáo viên (nhanh chóng Giáo viên
bắt tốc độ cao). Thực hiện 3 - 4
Đội hình ôn trao nhận tín gậy.
lần x 30m.
1 20m 2 3 4
+ Ôn: Trao nhận tín gậy (di
chuyển chậm theo nhóm 3 người) x -> x x x
số 1 - 2; số 2 - 3; 3 - 4. x -> x x x
+ Số 1 xuất phát với 1 tín gậy. - Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai.
Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị - Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực
trí) hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai.
- Nhận xét củng cố. - Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ.
- Xuống lớp.
C.Kết thúc.
+ Thả lỏng.
- Rung bắp đùi.
- Vươn thở, rũ tay.
- Nhận xét, giao bài tập về nhà.
. Tập bài thể dục của nam và nữ.
. Tập trao – Nhận tín gậy
Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
17
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Giáo án
Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 07
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:
BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt)
Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 2- 4 và học động tác 5.
BTDPTC: Ôn 1-27 động tác đầu.
Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m).
Ôn hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2 người)
I. Mục tiêu.
- Ôn tập và hoàn thiện động tác 2 -> 4 (TDNĐnữ), động tác 1 -> 27 (BTDPTC).
- Thực hiện hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy.
- Luyện tập bài tập phát triển tốc độ.
II. Địa điểm – Phương tiện.
1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sần trường.
2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp tổ chức
Đội hình nhận lớp
A. Mở đầu
xxxxxx
1. Nhận lớp
xxxxxx
- Giáo viên và học sinh làm thủ
tục giao nhận lớp. xxxxx x
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu xxxxx x
cầu buổi học.
- Chạy khởi động đội hình vòng tròn.
2. Khởi động.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
18
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân - Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải
trường. tay).
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: - x x x x x
Vai x x x x
Khuỷu tay.
- x x x x x
Hông, gối
- x x x x


B. Cơ bản.
1. Thể dục. Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy
tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội
a. Thể dục nhịp điệu (nữ).
dung)
+ Ôn động tác 2-4.
Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2
lần sau đó cho học sinh chia nhóm
4 – 5 người thực hiện.
+ Học: Động tác 5. Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm
Tư thế chuẩn bị: Như tư thế kết nam, nữ).
thúc động tác bốn. Cán sự.
Nhịp 1: Khuỵu gối, đồng thời tay xxxxx
phải đưa chéo sang trái.
xxxxx
Nhịp 2: Đẩy thẳng gối, đồng
thời bạt nhảy chân trái thẳng và
gập cẳng chân phải ra sau, tay .....
phải giơ cao, lòng bàn tay hướng
.....
sang bên trái, tay phải thả lỏng tự
Cán sự
nhiên, mắt nhìn tay phải.
Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng đổi tay
trái.
Nhịp 4: Như nhịp 2, nhưng đổi
bên trái.
Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3,
4.
Thực hiện 2X8 nhịp hoặc 4X8
nhịp.
Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sauTrang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
19
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


đó hô chậm cho học sinh thực Đội hình chạy 30m tốc độ cao.
hiện. xx x x
b, Bài thể dục phát triển chung. x x x x
+ Ôn động tác 1 – 27: Học sinh x x x x
tập trung, ôn tập dưới sự điều
Giáo viên
của giáo viên.
Đội hình ôn trao nhận tín gậy.
+ Nhận xét củng cố.
1 20m 2 3 4
2, Chạy tiếp sức.
x -> x x x
+ Bài tập phát triển tốc độ
x -> x x x
Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học
sinh vào chỗ thực hiện khi có tín - Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai.
hiệu của giáo viên (nhanh chóng
- Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực
bắt tốc độ cao). Thực hiện 3 - 4
hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai.
lần x 30m.
+ Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật trao
nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp
2)
Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị - Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ.
trí)
- Xuống lớp.
- Nhận xét củng cố.
C.Kết thúc.
+ Thả lỏng.
- Rung bắp đùi.
- Vươn thở, rũ tay.
- Nhận xét, giao bài tập về nhà.
. Tập bài thể dục của nam và nữ.
. Tập trao – Nhận tín gậy

III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Giáo ánTrang
G V: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
20
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 08
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:
BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt)
Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 1- 5.
BTDPTC: Ôn 1-27 động tác đầu. Học động tác 28-37.
Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m).
Ôn hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2 người)
I. Mục tiêu.
- Ôn tập và hoàn thiện động tác 1 -> 5 (TDNĐnữ), động tác 1 -> 27 (BTDPTC).
- Thực hiện hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy.
- Luyện tập bài tập phát triển tốc độ.
II. Địa điểm – Phương tiện.
1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sần trường.
2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp tổ chức
Đội hình nhận lớp
A. Mở đầu
xxxxxx
1. Nhận lớp
xxxxxx
- Giáo viên và học sinh làm thủ
tục giao nhận lớp. xxxxx x
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu xxxxx x
cầu buổi học.
- Chạy khởi động đội hình vòng tròn.
2. Khởi động.
- Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân tay).
trường.
xx xxx
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: -
xx xx
Vai
xx xxx
- Khuỷu tay.
x x xx


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
21
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Hông, gối
-


Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy
B. Cơ bản.
tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội
1. Thể dục.
dung)
a. Thể dục nhịp điệu (nữ).
+ Ôn động tác 1-5.
Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2
lần sau đó cho học sinh chia nhóm
Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm nam,
4 – 5 người thực hiện.
Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sau nữ).
Cán sự.
đó hô chậm cho học sinh thực
hiện. x x x x x
b, Bài thể dục phát triển chung. x x x x x
+ Ôn động tác 1 – 27: Học sinh
tập trung, ôn tập dưới sự điều
. . . . .
của giáo viên.
. . . . .
+ Học động tác 28 – 37.
Cán sự
Giáo viên: Thực hiện nhanh 1 - 2
lần sau đó tập chậm và cho học Đội hình chạy 30m tốc độ cao.
sinh thực hiện theo.
xx x x
+ Nhận xét củng cố.
x x x x
2, Chạy tiếp sức.
xx x x
+ Bài tập phát triển tốc độ
Giáo viên
Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học
Đội hình ôn trao nhận tín gậy.
sinh vào chỗ thực hiện khi có tín
hiệu của giáo viên (nhanh chóng 1 20m 2 3 4
bắt tốc độ cao). Thực hiện 3 - 4 x -> x x x
lần x 30m.
x -> x x x
+ Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật trao
- Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai.
nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp
- Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực
2)
hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai.
Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị
- Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ.
trí)
- Xuống lớp.
- Nhận xét củng cố.Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
22
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009
C.Kết thúc.
+ Thả lỏng.
- Rung bắp đùi.
- Vươn thở, rũ tay.
- Nhận xét, giao bài tập về nhà.
. Tập bài thể dục của nam và nữ.
. Tập trao – Nhận tín gậy

III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Giáo án
Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 09
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:
BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt)
Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 2- 5 và học động tác 6-7.
BTDPTC: Ôn 1-37 động tác đầu.
Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m).
Ôn hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2 người)
I. Mục tiêu.
- Ôn tập và hoàn thiện động tác 2 -> 5 (TDNĐnữ), động tác 1 -> 37 (BTDPTC).Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
23
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Thực hiện hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy.
- Luyện tập chạy tốc độ 30m.
II. Địa điểm – Phương tiện.
1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sân trường.
2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp tổ chức
Đội hình nhận lớp
A. Mở đầu
xxxxxx
1. Nhận lớp
xxxxxx
- Giáo viên và học sinh làm thủ
tục giao nhận lớp. xxxxx x
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu xxxxx x
cầu buổi học.
- Chạy khởi động đội hình vòng tròn.
2. Khởi động.
- Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân tay).
trường.
xx xxx
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: -
xx xx
Vai
xx xxx
- Khuỷu tay.
x x xx
- Hông, gối


B. Cơ bản.
Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy
1. Thể dục.
tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội
a. Thể dục nhịp điệu (nữ). dung)
+ Ôn động tác 2-5.
Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2
lần sau đó cho học sinh chia nhóm
4 – 5 người thực hiện.
Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm nam,
+ Học: Động tác 6.
nữ).
Tư thế chuẩn bị: Như tư thế kết
Cán sự.
thúc động tác 5.
x x x x x
Nhịp 1: Bước chân trái sang
x x x x x
ngang, đồng thời hai tay dang


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
24
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


ngang, lòng bàn tay sấp.
Nhịp 2: Bước chân phải chéo ra . . . . .
sau chân trái (sang trái), bàn chan . . . . .
chạm đất, đồng thời gập cẳng
Cán sự
tay, lòng tay hướng trước, cánh
tay hơi khép vào thân, căng ngực,
mắt nhìn chếch sang trái.
Nhịp 3: Bước chân trái sang trái
một bước, đồng thời đẩy hai
cẳng tay về tư thế tay dang
ngang, bàn tay sấp.
Nhịp 4: Chân thực hiện như nhịp
2, đồng thời vỗ hai tay trước
ngực.
Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4
nhưng di chuyển sang phải và
bước sang phải trước.
Thực hiện 2X8 nhịp hoặc 4X8
nhịp.
+ Học động tác 7.
Như tư thế kết thức nhịp 6.
Nhịp 1: Bật nhảy tiếp đất bằng
nửa truớc bàn chân, đồng thời
gập cẳng chân trái ra sau, hai tay
dang ngang, bàn tay sấp, căng
thân, mắt nhìn thẳng.
Nhịp 2: Bật nhảy, đồng thời thu
chân trái và hạ tay về tư thế đứng
cơ bản.
Nhịp 3: Như nhịp 1, nhưng đổi
chân (gập cẳng chân phải).
Như nhịp 2.
Nhịp 5: Bật nhảy, đồng thời gập
cẳng chân trái ra sau, văn mình
sang phải, tay phải giơ ngang,
baàntay sấp, tay trái gập căng tay
trước ngực, bàn tay ngửa, căng


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
25
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


ngực, mặt quay sang phải.
Nhịp 6: như nhịp 2.
Nhịp 7: như nhịp 5 nhưng đổi bên.
Nhịp 8: Như nhịp 2.
Thực hiện 2 X 8 nhịp 4 X8 nhịp.
Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sau
đó hô chậm cho học sinh thực
hiện.
b, Bài thể dục phát triển chung.
+ Ôn động tác 1 – 27: Học sinh
tập trung, ôn tập dưới sự điều
của giáo viên. Đội hình chạy 30m tốc độ cao.
+ Nhận xét củng cố. xx x x
2, Chạy tiếp sức. x x x x
+ Bài tập phát triển tốc độ xx x x
Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học Giáo viên
sinh vào chỗ thực hiện khi có tín
Đội hình ôn trao nhận tín gậy.
hiệu của giáo viên (nhanh chóng
1 20m 2 3 4
bắt tốc độ cao). Thực hiện 3 - 4
lần x 30m. x -> x x x
+ Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật trao x -> x x x
nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp
- Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai.
2)
- Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực
Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị
hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai.
trí)
- Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ.
- Nhận xét củng cố.
- Xuống lớp.
C.Kết thúc.
+ Thả lỏng.
- Rung bắp đùi.Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
26
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Vươn thở, rũ tay.
- Nhận xét, giao bài tập về nhà.
. Tập bài thể dục của nam và nữ.
. Tập trao – Nhận tín gậy

III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................


Giáo án
Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 10
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:

BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt)
Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 2- 7.
BTDPTC: Ôn 38-37 động tác đầu. Học động tác 38-45.
Chạy tiếp sức: Bài tập phát triển tốc độ (chạy tốc độ cao 3 - 4 lần x 30m).
Ôn hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2 người)
I. Mục tiêu.
- Ôn tập và hoàn thiện động tác 2 -> 7 (TDNĐnữ), động tác 38 -> 45 (BTDPTC).
- Thực hiện hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy.
- Luyện tập chạy tốc độ 30m.
II. Địa điểm – Phương tiện.
1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sân trường.
2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp tổ chức
Đội hình nhận lớp
B. Mở đầu


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
27
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


1. Nhận lớp xxxxxx
- Giáo viên và học sinh làm thủ xxxxxx
tục giao nhận lớp. xxxxx x
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu xxxxx x
cầu buổi học.
- Chạy khởi động đội hình vòng tròn.
2. Khởi động.
- Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân tay).
trường.
xx xxx
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: -
xx xx
Vai
xx xxx
- Khuỷu tay.
x x x x
Hông, gối
-


B. Cơ bản.
Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy
1. Thể dục.
tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội
a. Thể dục nhịp điệu (nữ). dung)
+ Ôn động tác 2-7.
Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2
lần sau đó cho học sinh chia nhóm
4 – 5 người thực hiện.
Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sau Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm nam,
đó hô chậm cho học sinh thực nữ).
hiện. Cán sự.
b, Bài thể dục phát triển chung. x x x x x
+ Ôn động tác 28 – 37: Học sinh x x x x x
tập trung, ôn tập dưới sự điều
của giáo viên.
. . . . .
+ Học động tác 38 – 45.
.....
Giáo viên: Thực hiện nhanh 1 - 2
Cán sự
lần sau đó tập chậm và cho học
sinh thực hiện theo. Đội hình chạy 30m tốc độ cao.
+ Nhận xét củng cố. xx x x
2, Chạy tiếp sức. x x x xTrang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
28
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


+ Bài tập phát triển tốc độ xx x x
Tư thế xuất phát cao: 2 - 3 học Giáo viên
sinh vào chỗ thực hiện khi có tín Đội hình ôn trao nhận tín gậy.
hiệu của giáo viên (nhanh chóng
1 20m 2 3 4
bắt tốc độ cao). Thực hiện 3 - 4
lần x 30m. x -> x x x
+ Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật trao x -> x x x
nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp
- Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai.
2)
- Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực
Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị
hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai.
trí)
- Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ.
- Nhận xét củng cố.
- Xuống lớp.
C.Kết thúc.
+ Thả lỏng.
- Rung bắp đùi.
- Vươn thở, rũ tay.
- Nhận xét, giao bài tập về nhà.
. Tập bài thể dục của nam và nữ.
. Tập trao – Nhận tín gậy

III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
29
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009
Giáo án
Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 11
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:
BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt)
Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 2- 7. Học động tác 8.
BTDPTC: Ôn động tác 1-45.
Ôn hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy (bài tập 3)
I. Mục tiêu.
- Ôn tập và hoàn thiện động tác 2 -> 7 (TDNĐnữ), động tác 1 -> 45 (BTDPTC).
- Học động tác 8 (TDNĐnữ).
- Thực hiện hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy.
II. Địa điểm – Phương tiện.
1. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sân trường.
2. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp tổ chức
Đội hình nhận lớp
A. Mở đầu
xxxxxx
1. Nhận lớp
xxxxxx
- Giáo viên và học sinh làm thủ
tục giao nhận lớp. xxxxx x
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu xxxxx x
cầu buổi học.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
30
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


2. Khởi động. - Chạy khởi động đội hình vòng tròn.
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân - Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải
trường. tay).
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: - x x x x x
Vai x x x x
Khuỷu tay.
- x x x x x
Hông, gối
- x x x x


B. Cơ bản.
1. Thể dục. Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy
tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội
a. Thể dục nhịp điệu (nữ).
dung)
+ Ôn động tác 2-7.
Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2
lần sau đó cho học sinh chia nhóm
4 – 5 người thực hiện.
Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sau Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm nam,
đó hô chậm cho học sinh thực nữ).
hiện.
Cán sự.
+ Học động tác 8:
xxxxx
Tư thế chuẩn bị: như tư thế kết
xxxxx
thức động tác 7.
1X8 nhịp lần 1:
. . . . .
Nhịp 1-2: Khuỵu gôốiphải, đồng
thời đưa chân trái thẳng ra trước, . . . . .
duỗi mũi chân, hai tay đan chéo
Cán sự
phía trước, lòng bàn tay hướng
vào thân, hóp ngực.
Nhịp 3-4: Chân trái đưa sang
ngang, thẳng, khuỵu gối phải,
trọng tâm dồn trên chân phải,
đồng thời hai tay dang ngang, bàn
tay sấp, căng ngực, mắt nhìn
thẳng.
Nhịp 5-6: Đẩy gối phải, đồng
thời gập thân về trước vặn sang


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
31
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


trái, tay phải với mũi chân trái, tay
trái giơ thẳng lên cao.
Nhịp 7-8: Thu chân trái về với
chân phải và nâng thân về tư thế
đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự
nhiên.
1X8 nhịp lần 2: Thực hiện như
1X8 nhịp lần 1, nhưng đổi bên.
Thực hiện 2X8 nhịp hoặc 4X8
nhịp.
b, Bài thể dục phát triển chung.
+ Ôn động tác 38 – 45: Học sinh
tập trung, ôn tập dưới sự điều
của giáo viên. Đội hình ôn trao nhận tín gậy.
+ Nhận xét củng cố. 1 20m 2 3 4
2, Chạy tiếp sức. x -> x x x
+ Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật trao x -> x x x
nhận tín gậy (bài tập 3 )
- Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai.
Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị
- Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực
trí)
hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai.
- Nhận xét củng cố.
- Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ.
- Xuống lớp.
C.Kết thúc.
+ Thả lỏng.
- Rung bắp đùi.
- Vươn thở, rũ tay.
- Nhận xét, giao bài tập về nhà.
. Tập bài thể dục của nam và nữ.
. Tập trao – Nhận tín gậy


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
32
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Giáo án
Tuần dạy: ………….
Tiết dạy: 12
Ngày dạy: / / 200…
Ngày soạn: / / 200…
Tên Bài:
BÀI THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC (tt)
Thể dục: TDNĐ (Nữ) - ôn động tác 2- 8.
BTDPTC: Ôn động tác 1-45. Học động tác 46-50.
Ôn hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2 người)
I. Mục tiêu.
- Ôn tập và hoàn thiện động tác 2 -> 8 (TDNĐnữ), động tác 1 -> 37 (BTDPTC).
- Thực hiện hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy.
- Học động tác 46-50 (BTDPTC).
II. Địa điểm – Phương tiện.
3. Địa điểm: Kẻ vạch xuất phát, đường chạy tại sân trường.
4. Phương tiện: Tín gậy, cờ, dây đích.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp tổ chức
Đội hình nhận lớp
C. Mở đầu
xxxxxx
1. Nhận lớp
xxxxxx
- Giáo viên và học sinh làm thủ
tục giao nhận lớp. xxxxx x
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu xxxxx x
cầu buổi học.
- Chạy khởi động đội hình vòng tròn.
2. Khởi động.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
33
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân - Đội hình khởi động khớp (giãn cách một sải
trường. tay).
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân: - x x x x x
Vai x x x x
Khuỷu tay.
- x x x x x
Hông, gối
- x x x x


B. Cơ bản.
1. Thể dục. Chia thành hai nhóm nam và nữ (Nam ôn chạy
tiếp sức, nữ học và ôn thể dục sau đó đổi nội
a. Thể dục nhịp điệu (nữ).
dung)
+ Ôn động tác 2-8.
Giáo viên thực hiện mẫu 1 - 2 Đội hình tập bài thể dục (phân theo nhóm nam,
lần sau đó cho học sinh chia nhóm nữ).
Cán sự.
4 – 5 người thực hiện.
Giáo viên tập mẫu 1 – 2 lần sau x x x x x
đó hô chậm cho học sinh thực x x x x x
hiện.
b, Bài thể dục phát triển chung.
. . . . .
+ Ôn động tác 38 – 45: Học sinh
. . . . .
tập trung, ôn tập dưới sự điều
của giáo viên. Cán sự
+ Học động tác 46 – 50.
Giáo viên: Thực hiện nhanh 1 - 2
lần sau đó tập chậm và cho học
sinh thực hiện theo.
Đội hình ôn trao nhận tín gậy.
+ Nhận xét củng cố.
1 20m 2 3 4
2, Chạy tiếp sức.
x -> x x x
+ Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật trao
x -> x x x
nhận tín gậy (bài tập 3)
Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị - Giáo viên quan sát, làm mẫu và sửa sai.
trí) - Học sinh: Phân công nhau điều khiển thực
hiện.- Học sinh đứng sát, làm mẫu và sửa sai.
- Nhận xét củng cố.
- Giáo viên nhận xét, giao nhiện vụ.
- Xuống lớp.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
34
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009
C.Kết thúc.
+ Thả lỏng.
- Rung bắp đùi.
- Vươn thở, rũ tay.
- Nhận xét, giao bài tập về nhà.
. Tập bài thể dục của nam và nữ.
. Tập trao – Nhận tín gậy

III. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................Tiết: 16 Hoàn thiện kỹ thuật chạy tiếp sức.
Ụ/ Mục tiêu:
- Ận thiện hoàn thiện kỹ thuật chạy tiếp sức 4 x 100 m.
- Thực hiện trao nhận tín gậy đúng động tác.
- Nâng cao thành tích và sự phối hợp giữa các thành viên.
ỤỤ/ §ịa điểm – Phương tiện:
- §ịa điểm: Sân trường ( sân vận động nếu có)
- Phương tiện:
+ Vệ sinh sân bãi sạch sẽ, trang phục gọn gàng.
+ Tín gậy, cờ, còi …
ỤỤỤ/ Nội dung:
Nội dung Phương pháp tổ chức
A, Mở đầu: Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo
đội hình 3 hàng ngang.
- Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp Ặ giáo viên
- Phổ biến nội dung buổi tập,

x x x xx x
x x x xx x


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
35
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


x x x xx x

- Học sinh báo cáo sĩ số.
- GV phổ biến nội dung.
- §ội hình khởi động.

Ặ giáo viên
- Khởi động
+ Bài thể dục phát triển chung x x x x x x
+ Xoay các khớp: cổ, tay, vai, hông,
x x x x x x
gối,
x x x x x x

B, Cơ bản
- §ội hình luyện tập
- Ận luyện và hoàn thiện kỹ thuật
chạy tiếp sức 4 x 100m.
+ Bước nhỏ.
+ Nâng cao đùi.
+ §ạp sau.
+ Chạy tốc độ 30m.
* Xuất phát thấp với tín gậy.
- Kỹ thuật xuất phát thấp.
xxxxx x
xxxxx x
xxxxx x

Phương pháp luyện tập.
- Tại chỗ trao nhận tín gậy.

x x x x x x


x x x x x x

- Phối hợp trao nhận tín gậy. - Phối hợp nhóm 4 người.

x x x x


x x x x


x x x x

* Củng cố: - GV: cho 4 hs thực hiện phối hợp kỹ thuật
- Hoàn thiện kỹ thuật chạy tiếp - Lớp quan sát và nhận xét.
sức. - GV nhận xét – củng cố.Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
36
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


C, Kết thúc:
- Cán sự lớp cho lớp thả lỏng.
- Thả lỏng hồi tĩnh.
+ Vươn hít sâu, gập thân thả lỏng tay chân.
+ Rũ tay chân.

- HS tập trung đội hình.
- GV nhận xét và giao bài tập.
+ Nhận xét buổi tập.
- Xuống lớp.
+ Giao bài tập về nhà

Giáo án số 28

đá cầu – chạy bền

i/- mục tiêu.
1. §á cầu:
- Ận tập một số động tác bổ trợ chuyên môn.
- Kỹ thuật đánh ngực tấn công.
- Một số chiến thuật.
2. Chạy bền:
- Tiếp tục tập chay bền trên địa hình tự nhiên.
Ụi/- địa điểm và thiết bị.
- Sân TD, sân đá cầu, cầu, cột lưới đa năng, lưới,…
+ Học sinh chuẩn bị: Trạng phục người tập.
+ GV chuẩn bị: Tranh, ảnh,..
Ụii/ nội dung và phương pháp tổ chức:

Nội dung Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: §ội hình 4 hàng ngang.
- §iểm danh (Hỏi về sức khoẻ của x x x x
HS). x x x x
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu. x x x x
- Hỏi về sức khoẻ của HS x x x x
2. Khởi động. ∆ GV
- Bài thể dục giữa giờ. §ội hình khởi động
- Xoay các khớp cơ vai, khuỷu, ∆
hông, gối, cổ chân, cổ tay,…
- ép dọc, ép ngang

B. Phần cơ bản. §ội hình tập luyện.Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
37
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


1. Ận tập một số động tác bổ trợ → x …… x
xxx
chuyên môn. → x …… x
xxx
+ Chạy bước nhỏ. → x …… x
xxx
+ Chạy nâng cao đùi.
→ x …… x
xxx
+ Chạy đá chân má trong, má ngoài.
∆ GV
+ Gót chạm mông đá căng trước.
Ận tập một số động tác bổ trợ chuyên môn.
-
GV quan sát, uốn nắn sửa sai.
-
2. Ận tập một số động tác đã học ở
lớp 11.
- Kỹ thuật tâng giật cầu. - Một HS phục vụ tung cầu, học sinh khống chế và
tâng giật cầu.
Phục vụ x x HS L. tập.
GV quan sát sửa sai.
-
Hai học sinh tạo thành 1 cặp
-
- Kỹ thuật phát cầu. Mỗi HS phát liên tục 5 quả
-
HS thực hiện trong sân đá cầu.
3. Kỹ thuật đánh ngực tấn công. - GV cho HS quan sát tranh.
- HS tập: - GV làm mẫu cho HS quan sát.
+ TT chuẩn bị: Bật nhảy đánh ngực - Phân tích.
(không cầu).
+ Di chuyển thực hiện (không cầu Phục vụ x x HS L. tập.
và có cầu).
+ Tập có người phục vụ. - GV quan sát sửa sai cho HS.
* Củng cố: GV gọi 2 HS có kỹ
thuật đánh ngực tấn công lên tập.
4. Giới thiệu một số chiến thuật Tấn công
tấn công.
- Phát cầu – Giật cầu – Tấn công. Tấn công
HS luyện tập chiến thuật đá 3.
(…)
5. Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền trên địa hình GV yêu cầu HS biết kết hợp giữa bước chạy và
-
tự nhiên. nhịp thở.
HS động viên hoàn thành khối lượng.
-
HS nam: 600m


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
38
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


HS nữ: 400m
ỤỤỤ. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng. x x x x x x
GV hướng dẫn HS. x x x x x x
2. Nhận xét, đnáh giá, rút kinh x x x x x x
nghiệm. CS x x x x x x
3. Dặn dò. ∆ GV
HS ngoại khoá đá cầu. - §H Xuống lớp.

Tiết 29
đá cầu – chạy bền

i/- mục tiêu.
a. Kiến thức: - Biết và hiểu luật đá cầu.
- Biết và hiểu kỹ thuật chạy trung bình trên địa hình tự nhiên.
b. Kỹ năng: - áp dụng tốt luật vào thực hành.
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác kỹ thuật chạy trung bình.
c. Thái độ: Học sinh tự giác tập luyện.

Ii/- địa điểm, phương tiện.
a. Địa điểm: Sân vận động trường THPT Hùng An.
b. Phương tiện:
- Cầu đá: 20 quả, 2 bộ cột lưới.
- Còi, cờ.

Nội dung Phương pháp – Tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: Đội hình nhận lớp
- Giáo viên, học sinh làm thủ tục xxxxxxx
nhận lớp. xxxxxxx
- GV phổ biến nội dung, mục xxxxxxx
đích, yêu cầu giờ học. xxxxxxx
- Hỏi về sức khoẻ của HS ∆
2. Khởi động. Đội hình khởi động
- Chạy nhẹ 1 vòng sân. xxxxxxx
- Xoay các khớp xxxxxxx
- ép các dây chằng xxxxxxx
xxxxxxx


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
39
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009
II. Phần cơ bản. Đội hình tập luyện.
1. Đá cầu: Ôn tập một số động tác x x x →
bổ trợ chuyên môn. →
xxx
- Tại chỗ thực hiện động tác nâng x x x →
đùi chạm cầu.

xxx
- Thực hiện động tác đá cẳng chân

vào trong, ra ngoài tại chỗ và di
động
2. Giới thiệu bài đá cầu
Đội hình tập luyện
a. Sân: Dài 11,88m
Rộng 6,10 m xxxxxxx
b. Chiều cao của lưới: xxxxxxx
- Nam, Nam trẻ = 1,60m xxxxxxx
- Nữ, Nữ trẻ = 1,50m xxxxxxx
- Thiếu niên = 1,40m ∆
- Nhi đồng = 1,30m
c. Quả cầu: Sử dụng cầu đá 202 HS ngồi nghe GV giảng giải
Việt Nam.
d. Thay người: Được phép thay 3
VĐV trong mỗi hiệp
e. Tính điểm: Tính đến 21 điểm
(15) và phải cách tít nhất 2 điểm.
3. Chạy trung bình:
Nam: 1500m
Nữ: 1000m
4. Thể lực:
Trao gậy tiếp sức
Chia nhóm thành 2 đội
-
Cử 2 HS làm trọng tài.
-
• Củng cố:
Gọi 2 HS lên trả lời về vật đá
cầu.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
40
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


III. Phần kết thúc. Theo đội hình khởi động
1. Thả lỏng.
Tại chỗ thả lỏng chân, tay
2. Bài tập về nhà. HS đứng tập trung chú ý nghe.
Ôn tập Luật đá cầu
3. Xuống lớp.
Nhận xét giờ học. Giáo viên nhận xét, cho cả lớp giải tán.
Tiết 30: Đá cầu - chạy bền

1, Mục tiêu
- Biết cách thực hiện kỹ thuật đánh ngực tấn công, kỹ thuật đá móc bằng mu bằng chân,
phát triển sức bền chung và sức bền chuyên môn
- Hiểu và vận dụng vào tập luyện và thi đấu
- Yêu cầu tự giác nghiêm túc trong tập luyện, có ý thức tôn trọng giáo viên và bạn bè
2, Địa điểm
- Sân tập luyện, sân đá cầu
- Phương tiện : Cầu đá, dây nhảy
Nội dung Phương pháp - Tổ chức
I, Mở đầu Đội hình nhận lớp ( 4 hàng ngang )
1, GV, HS làm thủ tục nhận lớp xxxxxxxxx
- Phổ biến nội dung Y/c bài giảng xxxxxxxxx
- Kiểm tra sĩ số, ổn định tổ chức xxxxxxxxx
- Hỏi về sức khoẻ học sinh xxxxxxxxx
2, Khởi động
- Bài tập phát triển chung
- Xoay các khớp Giãn cách một sải tay
- Bước nhỏ tại chỗ xxxxxxxx
- Nâng cao đùi tại chỗ xxxxxxxx
- Đá gót chạm mông xxxxxxxx
xxxxxxxx

Chia lớp thành 2 nhóm : 1 nhóm nam , 1 nhóm
II, Cơ bản nữ, cử mỗi nhóm 1 nhóm trưởng
1, Đá cầu
* Nam: thực hiện kỹ thuật đánh
ngực tấn công
* Nữ: thực hiện đá móc bằng mu
bàn chân xxxxxxxxx
- Giáo viên phân tích kỹ thuật làm
mẫu động tác
- Học sinh quan sát, tập luyện

+ Tập luyện tại chỗ không có cầu
tập có cầu


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
41
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Tự tung cầu và thực hiện động tác xxxxxxxxx
sau 10 p đổi nội dung
* Nam :thực hiện đá móc bằng mu
bàn chân
* Nữ: : thực hiện kỹ thuật đánh
ngực tấn công
xxxxxxxxx
Củng cố
- Tập chung lớp xxxxxxxxx
Gọi 2 hs Nam, 2 hs Nữ kiểm tra 2 - HS tập luyện dưới sự điều khiển của GV và
kỹ thuật nhóm trưởng
Hs nhận xét
GV kết luận2, Nhảy dây

3, Trò chơi
Lò cò tiếp sức: GV phổ biến cách
chơi

HS tập luyện

Chia lớp thành 4 nhóm: Nam, Nữ bằng nhau
...x x ........................
...x x ........................
...x x ...........................
...x x ........................


Phương pháp tập luyện thi đấu

III. Kết thúc x x x x x x x x
- Thả lỏng x x x x x x x x
- Nhận xét x x x x x x x x
- Dặn dò - xuống lớp x x x x x x x x
Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
42
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009
Tiết 31
đá cầu – chạy bền
i/- mục tiêu.
a. Kiến thức:
- Biết và hiểu được kỹ thuật đánh ngực tấn công và kỹ thuật đá móc bằng mu
bàn chân cũng như Luật đá cầu.
- Biết và hiểu được kỹ thuật chạy cự ly trung bình trên địa hình tự nhiên.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh ngực tấn công và kỹ thuật đá móc bằng
mu bàn chân cũng như nắm được và hiểu được luật đá cầu để vận dụng vào tập luyện
và thi đấu tập.
- Học sinh thực hiện tốt kỹ thuật chạy bền như phối hợp thở với kĩ thuật đánh
tay và kĩ thuật phân phối sức để thực hiện hết cự ly.
c. Thái độ.
- Học sinh tự giác, tích cực tập luyện.

Ii/- địa điểm – phương tiện.
1. Địa điểm: Sân trường THPT Hùng An.
2. Phương tiện:
- Cỗu đá (20) quả: Cột, , lưới đá cầu (04 bộ).
- Còi, cờ.


Ii/- tiến trình lên lớp

Nội dung Phương pháp – Tổ chức
I. Phần mở đầu.
a. Nhận lớp: Đội hình nhận lớp
- Giáo viên, học sinh làm thủ tục xxxxxxx
nhận lớp. xxxxxxx
- GV phổ biến nội dung, mục xxxxxxx
đích, yêu cầu giờ học, kiểm tra xxxxxxx
tình hình sức khoẻ học sinh. 3mTrang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
43
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


b. Khởi động. ∆ GV
- Khởi động chung. Đội hình khởi động chung: HS chạy 1 vòng sân
- Xoay các khớp * Đội hình khởi động các khớp (cự ly giãn cách 1 sải
- Cổ, vai, khuỷu tay, cổ tay, cổ tay)
chân, hông, đùi. x x x x x x
+ ép dây chằng ngang dọc. x x x x x x
+ Học sinh thực hiện một số động x x x x x x
tác bổ trợ. x x x x x x
3m
∆ GV
II. Phần cơ bản. Đội hình tập luyện.
a. Đá cầu: xxx x
- Ôn kĩ thuật đánh ngực tấn
xxx x
công
xxx x

xxx x* GV
GV chia lớp thành 2 nhóm:
Nhóm 1: Tập ở 2 sân (1,2) kĩ thuật đánh ngực tấn
công, nhóm 2 thực hiện KT còn lại, sau 7 phút đổi
ngược lại.
- GV cho 2 em lên thực hiện lại KT đánh ngực tấn
công và KT đá móc bằng mu bàn chân.
- GV nhận xét sau đó cho HS đứng về các sân tập
luyện.
- HS tập luyện theo dòng nước chảy, 1 bạn phục vụ,
sau đó đổi phục vụ.
- GV quan sát các sân và chỉnh sửa cho các em
- Ôn kỹ thuật đá móc bằng mu Đội hình tập luyện.
bàn chân. x x x
Trang
G V: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
44
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


x x x

x x x

x x x* GV
- GV phân tích, làm mẫu lại KT sao cho HS về
các sân xếp theo 4 hàng dọc và từng em cầm
cầu và thực hiện động tác.
- GV đi lại quan sát nhắc nhở sửa sai cho các
em.

- GV củng cố lại 2 kỹ thuật trên - HS lắng nghe rút kinh nghiệm
b. Giới thiệu luật đá cầu. - GV giới thiệu lại luật đá cầu để các em nắm được
để vận dụng vào tập luyện và thi đấu.
c. Đấu tập.
- Học sinh chia ra theo các nhóm * Đội hình tập luyện:
để đấu tập. HS tập luyện trên 4 sân.
- GV quan sát, nhắc nhở HS tập luyện nghiêm
túc và nhiệt tình.
d. Chạy cự ly trung bình.
- GV giới thiệu lại KT cho các em nắm rõ. Sau đó
chia học sihh thực hiện theo nhóm 10 em một. Nam,
- Nam 1.500m.
- Nữ 1.000 m nữ riêng.
- HS nhận xét
e. Củng cố kiến thức.
- GV nhận xét lại, bổ sung và củng cố khắc sâu
- GV gọi 2 em lên thực hiện lại kiến thức cho các em.
kỹ thuật đánh ngực tấn công và
kỹ thuật đá móc bằng mu bàn * Đội hình củng cố
chân. x x x x x x
x
x * GV
x x x x x x

3. Kết thúc: - HS thả lỏng theo đội hình
a. Thả bóng. khởi động.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
45
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Khớp tay, chân - Cán sự lớp điều khiển.
- Vươn thở. - GV quan sát nhắc nhở.
b. Giao bài tập về nhà
- Tập kỹ thuật đánh ngực tấn - Đội hình xuống lớp.
công và kỹ thuật đá móc bằng xxxxxxx
mu bàn chân. xxxxxxx
- Luyện tập chạy bền xxxxxxx
c. Xuống lớp. xxxxxxx
- Nhận xét buổi tập. 3m
∆ GV
- HS chú ý lắng nghe.
- GV nhận xét, cho lớp giải tán.Tiết 32
đá cầu

i/- mục tiêu.
a. Kiến thức:
- Biết và hiểu luật đá cầu.
- Tiếp tục hoàn thiện các kỹ thuật đá cầu đã học và nâng cao kết quả thực hiện
động tác.
- Hoàn thiện đánh ngực tấn công và đá bàng mu bàn chân, một số chiến thuật đá
đối, đấu tập theo luật.
b. Kỹ năng:
- áp dụng tốt luật vào thực hành
- Thực hiện cơ ản đúng các động tác.
c. Thái độ.
- Học sinh tự giác, tích cực tập luyện.

Ii/- địa điểm – phương tiện.
1. Địa điểm: Sân trường THPT Hùng An.
2. Phương tiện:


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
46
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Cầu, cột lưới, lưới đá cầu (02 bộ).
- Còi, cờ, giầy.
- Sân tập sạch, gọn gàng.


IIi/- tiến trình lên lớp

Nội dung Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
a. Nhận lớp: Đội hình nhận lớp
- Giáo viên, học sinh làm thủ tục xxxxxxx
nhận lớp. xxxxxxx
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu, xxxxxxx
mục đích giờ học, hỏi về sức xxxxxxx
khoẻ của học sinh.
b. Khởi động. ∆ GV
- Khởi động chung. Đội hình khởi động:
+ Chạy nhẹ 1 vòng sân. x x x x x x
+ Xoay các khớp x x x x x x
+ ép dây chằng. x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
B. Phần cơ bản. GV thực hiện 1 lần và cho các em thực hiện, yêu cầu
1. Hoàn thiện đánh ngực tấn công thực hiện cơ bản và đúng kỹ thuật, đồng thời GV quan
và đá móc bằng mu bàn chân. sát sửa sai cho các em.
2. Một số chiến thuật đá đuôi. GV hướng dẫn sự phối hợp giữa hai người trong đội
3. Đấu tập theo luật. với nhau.
4. Củng cố kiến thức: GV cho các em đấu tập, yêu cầu thực hiện đúng động
Gọi 2 học sinh lên trả lời về luật tác.
và thực hiện kỹ thuật vừa học.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng: Theo đội hình khởi động.
Đi bộ tại chỗ thả lỏng chân tay. Học sinh đứng tập trung, chú ý nghe thầy giảng.
2. Bài tập về nhà: GV nhận xét, cho lớp nghỉ.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
47
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
3. Xuống lớp:
Nhận xét buổi tập.

Giáo án số: 37

Nhảy xa - cầu lông - chạy bền
I. Mục tiêu :
1. Nhảy xa:
- Một số bài tập phát triển thể lực.
- Một số trò chơi và động tác bổ trợ kĩ thuật.
- Tập mô phỏng động tác chân lăng và chân giậm.
2. Cầu lông:
- Ôn kĩ thuật đánh cầu thấp tay và kĩ thuật đánh cầu trên đầu.
3. Chạy bền:
- Rèn luyện và phát triển sức bền.
II. Địa điểm, thiết bị dạy học
- Sân xi măng trường THPT chuyên.
- sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, dụng cụ đảm bảo đủ cho hs tập luyện.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung Phương pháp tổ chức
sTT
Phần mở đầu.
I. xxxxxx
- GV nhận lớp: kiểm tra sĩ số, hỏi về xxxxxx
sức khoẻ hs, phổ biến mục tiêu, nội
dung, yêu cầu tiết học.
GV
Đội hình nhận lớp
- Khởi động: xxxxxx
- Chạy thường một vòng sân.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, bả vai, x x x x x x
khớp hông, gối, ép ngang, ép dọc.
II GV
Phần Cơ Bản. Đội hình khởi động
1. Nhảy xa: - Một số bài tập phát triển
thể lực. - GV làm mẫu và phân tích giảng giải
- Một số trò chơi và động tác bổ trợ kĩ một số bài tập phát triển thể lực. mô
thuật. phỏng động tác chân lăng và chân
- Tập mô phỏng động tác chân lăng và giậm.
chân giậm. sau đó tổ chức cho HS luyện tập.

2: Cầu lông:
- Ôn kĩ thuật đánh cầu thấp tay và kĩ
thuật đánh cầu trên đầu. -Giáo viên phổ biến trò chơi và cánh
3. Trò chơi thức chơi.sau đó tổ chức cho hs chơi.
3. Bài tập chạy bền: - Luyện tập chạy


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
48
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nam: 1000m
+ Nữ: 800m

Phần kết thúc
III xxxxxx
1. Củng cố xxxxxx
2. Thả lỏng: Tập một số động tác hít xxxxxx
thở nhẹ nhàng, rũ chân tay …
3. Xuống lớp: nhận xét ra bài tập về GV
Độ hình xuống lớp
nhà
Giáo án số: 38
Hà Giang ngày 27 tháng 07 năm 2008

Nhảy xa - cầu lông - chạy bền
I. Mục tiêu :
1. Nhảy xa:
- Một số trò chơi và động tác bổ trợ kĩ thuật.
- Tập mô phỏng động tác chân lăng và chân giậm.
2. Cầu lông:
- Ôn kĩ thuật đánh cầu thấp tay.
- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.
3. Chạy bền:
- Rèn luyện và phát triển sức bền.
II. Địa điểm, thiết bị dạy học
- Sân trường THPT Đồng Yên
- sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, dụng cụ đảm bảo đủ cho hs tập luyện.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung Phương pháp tổ chức
sTT
Phần mở đầu.
I. xxxxxx
- GV nhận lớp: kiểm tra sĩ số, hỏi về xxxxxx
sức khoẻ hs, phổ biến mục tiêu, nội
dung, yêu cầu tiết học.
GV
Đội hình nhận lớp
- Khởi động: xxxxxx
- Chạy thường một vòng sân.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, bả vai, x x x x x x
khớp hông, gối, ép ngang, ép dọc.
II GV
Phần Cơ Bản. Đội hình khởi động
1. Nhảy xa:
- Một số trò chơi và động tác bổ trợ kĩ - GV làm mẫu và phân tích giảng giải
thuật. một số bài tập phát triển thể lực. mô
- Tập mô phỏng động tác chân lăng và phỏng động tác chân lăng và chân giậm.
chân giậm. sau đó tổ chức cho HS luyện tập.Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
49
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-20092: Cầu lông: - Ôn kĩ thuật đánh cầu
thấp tay.
- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.
3. Bài tập chạy bền: - Luyện tập chạy
bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nam: 1000m
+ Nữ: 800m xxxxxx
xxxxxx
Phần kết thúc xxxxxx
1. Củng cố
III
2. Thả lỏng: Tập một số động tác hít GV
thở nhẹ nhàng, rũ chân tay … Độ hình xuống lớp
3. Xuống lớp: nhận xét ra bài tập về
nhà
Giáo án số: 39

Nhảy xa - cầu lông - chạy bền
I. Mục tiêu :
1. Nhảy xa:
- Một số bài tập phát triển thể lực.
- Một số trò chơi và động tác bổ trợ kĩ thuật.
- Tập hoàn chỉnh kĩ thuật và nâng cao thành tích.
2. Cầu lông:
- Ôn kĩ thuật đanh cầu trên đầu.
- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.
- Giới thiệu luật cầu lông.
3. Chạy bền:
- Rèn luyện và phát triển sức bền.
II. Địa điểm, thiết bị dạy học
- Sân trường THPT Đồng Yên
- sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, dụng cụ đảm bảo đủ cho hs tập luyện.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung Phương pháp tổ chức
sTT
Phần mở đầu.
I. xxxxxx
- GV nhận lớp: kiểm tra sĩ số, hỏi về xxxxxx
sức khoẻ hs, phổ biến mục tiêu, nội
dung, yêu cầu tiết học.
GV
Đội hình nhận lớp
- Khởi động: xxxxxx
- Chạy thường một vòng sân.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, bả vai, x x x x x x
khớp hông, gối, ép ngang, ép dọc.
II GV
Phần Cơ Bản. Đội hình khởi động


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
50
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


1. Nhảy xa: - Một số bài tập phát triển
thể lực. - GV làm mẫu và phân tích giảng giải
- Một số trò chơi và động tác bổ trợ kĩ một số bài tập phát triển thể lực. mô
thuật. phỏng động tác chân lăng và chân
- Tập hoàn chỉnh kĩ thuật và nâng cao giậm.
sau đó tổ chức cho HS luyện tập.
thành tích.


2: Cầu lông:
- Ôn kĩ thuật đanh cầu trên đầu.
- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.
- Giới thiệu luật cầu lông.

3. Bài tập chạy bền: - Luyện tập chạy
bền trên địa hình tự nhiên. xxxxxx
+ Nam: 1000m xxxxxx
+ Nữ: 800m
III xxxxxx

Phần kết thúc GV
1. Củng cố Độ hình xuống lớp
2. Thả lỏng: Tập một số động tác hít
thở nhẹ nhàng, rũ chân tay …
3. Xuống lớp: nhận xét ra bài tập về
nhà
Giáo án số: 40
Nhảy xa - cầu lông - chạy bền

I. Mục tiêu :
1. Nhảy xa:
- Một số bài tập phát triển thể lực.
- Một số trò chơi và động tác bổ trợ kĩ thuật.
- Tập hoàn chỉnh kĩ thuật và nâng cao thành tích.
- Giới thiệu luật thi đấu.
2. Cầu lông:
- Ôn kĩ thuật đanh cầu trên đầu.
- Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay.
3. Chạy bền:
- Rèn luyện và phát triển sức bền.
II. Địa điểm, thiết bị dạy học
- Sân trường THPT Đồng Yên
- sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, dụng cụ đảm bảo đủ cho hs tập luyện.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung Phương pháp tổ chức
sTT
Phần mở đầu.
I. xxxxxx
- GV nhận lớp: kiểm tra sĩ số, hỏi về xxxxxx
sức khoẻ hs, phổ biến mục tiêu, nội


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
51
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


dung, yêu cầu tiết học.
GV
Đội hình nhận lớp
- Khởi động: xxxxxx
- Chạy thường một vòng sân.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, bả vai, x x x x x x
khớp hông, gối, ép ngang, ép dọc.
II GV
Phần Cơ Bản. Đội hình khởi động
1. Nhảy xa: - Một số bài tập phát triển
thể lực. - GV làm mẫu và phân tích giảng giải
- Một số trò chơi và động tác bổ trợ kĩ một số bài tập phát triển thể lực. mô
thuật. phỏng động tác chân lăng và chân
giậm.
- Tập hoàn chỉnh kĩ thuật và nâng cao sau đó tổ chức cho HS luyện tập.
thành tích.
- Giới thiệu luật thi đấu.

2: Cầu lông: - Ôn kĩ thuật đanh cầu
trên đầu.
- Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay.

3. Bài tập chạy bền: - Luyện tập chạy
bền trên địa hình tự nhiên. xxxxxx
+ Nam: 1000m xxxxxx
+ Nữ: 800m xxxxxx

Phần kết thúc
III GV
1. Củng cố Độ hình xuống lớp
2. Thả lỏng: Tập một số động tác hít
thở nhẹ nhàng, rũ chân tay …
3. Xuống lớp: nhận xét ra bài tập về
nhà

GI ÁO ÁN S Ố: 43

A. Mục tiêu:
1. Nhảy xa:
- Phát triển thể lực biết được một số động tác bổ trợ kỹ thuật
- Biết thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích.
2. Cầu lông:
- Thực hiện được kỹ thuật đập cầu.
- Biét được kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay.
- Giới thiệu một số điều luật trong quá trình đấu tập.
3. Chạy bền:
- Rèn luyện sức bền.
- Nâng cao ý thức tổ chức tự giác, tích cực, an toàn trong quá trình tập luyện.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
52
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


B. Địa điểm và thiết bị dạy học:
1. Địa điểm: Trường THPT Quang Bình
2. Thiết bị dạy học:
- Hai đệm nhảy, hai giá cột, một sào nhảy,
- 10 đôi vợt, 10 quả cầu, 4 giá mắc lưới, 2 lưới.
C. Tiến trình giảng dạy:
Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
53
Nội dung Phương pháp tổ chức
I. Phần mở đầu Đội hình nhận lớp
XXXXXXXX
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số học XXXXXXXX
sinh; hỏi thăm tình hình sức khoẻ XXXXXXXX
học sinh; phổ biến mục tiêu, nội
dung, yêu cầu bài học. X (GV)
2. Khởi động: - Đội hình khởi động
- Tập bài thể tay không. XX X X X X
+ Động tác tay, lườn, vặn mình, XX X X X X
lưng bụng, đá chân, toàn thân. XX X X X X
+ Xoay khớp cổ chân, cổ tay, gối,
hông, khuỷu tay, khớp vai. X (GV)II. Phần cơ bản:
1. Nhảy xa: - Học sinh xếp thành 2 hàng dọc cuối đường chạy
- Bài tập bổ trợ kỹ thuật. đà, đo đà 3 bước, lần lượt từng người nhảy.
+ Tập mô phỏng giai đoạn trên
không. XXXX
+ Tập giai đoạn trên không và X
tiếp đất Đường chạy đà
XXXX


- GV làm mẫu, hoàn chỉnh động tác.
- Tập hoàn chỉnh và nâng cao + Cho HS vào đo đà theo bước đà của mình, nhảy
hoàn thiện kỹ thuật.
thành tích.
+ GV quan sát HS tập luyện và sửa sai.


- Trò chơi và một số bài tập phát
triển thể lực.
+ Trò chơi: “ Bật cóc tiếp sức”
Chuẩn bị:
Kẻ 2 vạch chuẩn bị và xuất phát,
tập hợp HS thành 4 đến 6 hàng - Đội hình chơi trò chơi:
dọc, mỗi hang là 1 đội thi đấu. XXXX
Cách chơi: XXXX
Khi có lệnh số 1 ngồi xổm bật XXXX
nhảy nhanh đến vạch giới hạn,
sau đó bật về vạch xuất phát, đưa
2 tay chạm số 2, cứ như vậy lần
lượt cho đến hết các thành viên
trong đội. Đội nào song trước, ít
phạm quy là thắng.
Các trường hợp phạm quy: Xuất
pháp trước lệnh hoặc trước khi
chạmLtaySbạn bật-trTrường a bật Hùng Vương
ước. chư THPT Trang
G V: ê ỹ Tú
đến vạch giới hạn đã quay lại. - Đội hình đập cầu 54
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Tiết 44: Nhảy xa - Cầu lông - Chạy bền

I. Mục tiêu:
1. Nhảy xa
- Một số bài tập phát triển thể lực.
- Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích.
2. Cầu lông
- Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay.
- Giới thiệu một số chiến thuật phối hợp.
- Đấu tập
3. Chạy bền
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. Địa điểm - phương tiện
a. Địa điểm:
- Sân trường được chuẩn bị sạch sẽ an toàn.
b. Phương tiện:
- Hố cát ...
- Cầu lông: (1 hộp/10 quả cầu), cột và lưới cầu lông ( 1 bộ)
- Còi.
III. Tiến trình giảng dạy
Nội dung Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu - Đội hình nhận lớp
a. Nhận lớp (X)
x x x x x
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi
x x x x x
tập. x x x x x
x x x x x
- Đội hình khởi động
b. Khởi động
x
- Khởi động chung: x x
(X)
x x
+ Chạy nhẹ một vòng sân
x
- Xoay các khớp - Đội hình khởi động (4 hàng ngang đứng
+ Cổ so le giảm cách 1 sải tay)
+ Vai (X)Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
55
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


+ Khửu tay x x x x x
x x x x
+ Cổ tay, cổ chân
x x x x x
+ Hông x x x x
- Lớp trưởng hô cả lớp tập
+ Đùi
- GV: quan sát nhắc nhở h/s khởi động
+ Có ngang dọc
tích cực.
2. Phần cơ bản
a. Nhảy xa.
- Một số bài tập phát triển thể lực. - Chia lớp thành 2 nhóm nam & nữ
+ Bật xa qua các chướng ngại vật (quả + Nhóm nam: Học nhảy xa
bóng, rào hoặc xá thấp..) + Nhóm nữ: Học cầu lông.
- Tập hoàn chỉnh và nâng cao thanh tích, - Đội hình tập luyện:
- Nhận xét củng cố. Bài tập phát triển
b. Cầu lông
- Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay. - Đội hình tập luyện hoàn chỉnh và nâng cao
- GV: Thực hiện mẫu 1 - 2 lần. Sau đó thể lực
phân tích kỹ thuật và hướng dẫn h/s tập
luyện.
- Giới thiệu một số chiến thuật phối
hợp. - Đội hình tập cầu lông
(X)
x x x x x
x x x x
x x x x x
x x x x
- Đội hình tập chiến thuật phối hợp.
+ Phối hợp đánh cầu cao trái tay theo
x
đường thẳng và đường chéo ngắn. x x
- Đấu tập.
GV: Tổ chức cho học sinh thi đấu đồng
đội 3 trận theo thứ tự.
+ Trận 1: Đánh đơn
+ Trận 2: Đánh đôi
+ Trận 3: Đánh đơnTrang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
56
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Nhận xét củng cố
d. Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự Đội hình tập luyện
nhiên. x
x x
(X)
x x
x
3. Phần kết thúc
a. Thả lỏng - Thả lỏng theo đội hình khởi động.
- Rung tay, vai, bắp, đùi.
- Vươn thở - Học sinh đứng theo đội hình nhận lớp,
b. Giao bài tập về nhà chú ý lắng nghe.
- Tự tập hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa
- Tự tập kỹ thuật đánh cầu trái tay - Giáo viên nhận xét, cho lớp giải tán.
c. Xuống lớp
- Nhận xét buổi tập
TiÕt 45: Nh¶y xa - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn
I. Môc tiªu:
1. Nh¶y xa.
- ¤n mét sè ®éng t¸c hç trî kü thuËt
- TËp hoµn chØnh kü thuËt vµ n©ng cao TT
2. CÇu l«ng.
- ¤n kü thuËt ®¸nh cÇu trªn ®Çu
- Giíi thiÖu mét sè chiÕn thuËt phèi hîp.
- §Êu tËp
3. Ch¹y bÒn.
- LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn
a. §Þa ®iÓm:
- S©n trêng ®îc chuÈn bÞ s¹ch sÏ an toµn.Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
57
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


b. Ph¬ng tiÖn:
- Hè c¸t ...
- CÇu l«ng: (1 hép/10 qu¶ cÇu), cét vµ líi cÇu l«ng ( 1 bé)
- Cßi.
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y
Néi dung Ph¬ng ph¸p tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu - §éi h×nh nhËn líp
a. NhËn líp (X)
x x x x x
- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu buæi
x x x x x
tËp. x x x x x
x x x x x
b. Khëi ®éng
- §éi h×nh khëi ®éng
- Khëi ®éng chung:
x
+ Ch¹y nhÑ mét vßng s©n x x
(X)
x x
- Xoay c¸c khíp
x
+ Cæ - §éi h×nh khëi ®éng (4 hµng ngang ®øng
+ Vai so le gi¶m c¸ch 1 s¶i tay)
+ Khöu tay
+ Cæ tay, cæ ch©n
+ H«ng - Líp trëng h« c¶ líp tËp
+ §ïi - GV: quan s¸t nh¾c nhë h/s khëi ®éng
+ Cã ngang däc tÝch cùc.
2. PhÇn C¬ b¶n - Chia líp thanh 2 nhãm nam & n÷
a. Nh¶y xa. + Nhãm nam: Häc nh¶y xa
- ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt + Nhãm n÷: Häc cÇu l«ng.
" N¾m tay nhau bËt nh¶y" - §éi h×nh «n mét sè ®éng t¸c bæ trî KT (4
- TËp hoµn chØnh kü thuËt vµ n©ng häc sinh..
cao TT
- §éi h×nh tËp hoµn chØnh vµ n©ng cao
TT
Trang
G V: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
58
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- NhËn xÐt cñng cè
b. CÇu l«ng - §éi h×nh tËp cÇu l«ng
- ¤n kü thuËt ®¸nh cÇu trªn ®Çu (X)
x x x x x
LÇn lît tõng häc sinh vµo s©n thùc
x x x x x
hiÖn kü thuËt ®¸nh cÇu trªn ®Çu. x x x x x
x x x x x
- Giíi thiÖu mét sè chiÕn thuËt phèi
hîp.
- §«i h×nh tËp chiÕn thuËt phèi hîp
" Phèi hîp ®¸nh cÇu trªn ®Çu theo
x
c¸c ®iÓm trªn s©n" x
x
- §Êu tËp
GV: Tæ chøc cho häc sinh thi ®Êu
®ång ®éi 3 trËn theo thø tù.
+ TrËn 1: §¸nh ®¬n
+ TrËn 2: §¸nh ®«i
+ TrËn 3: §¸nh ®¬n
- NhËn xÐt cñng cè
d. Ch¹y bÒn.
- LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh
tù nhiªn.
3. PhÇn kÕt thóc
a. Th¶ láng - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng.
- Rung tay, vai, b¾p, ®ïi.
- V¬n thë - Häc sinh ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp,
b. Giao bµi tËp vÒ nhµ chó ý l¾ng nghe.
- Tù tËp hoµn chØnh kü thuËt nh¶y
xa - Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho líp gi¶i t¸n.
- Tù tËp kü thuËt ®¸nh cÇu tr¸i tay
c. Xuèng líp


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
59
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- NhËn xÐt buæi tËp
TiÕt 46: Nh¶y xa - CÇu l«ng - Ch¹y bÒn


I. Môc tiªu:
1. Nh¶y xa.
- ¤n mét sè ®éng t¸c hç trî kü thuËt
- TËp hoµn chØnh kü thuËt vµ n©ng cao TT
2. CÇu l«ng.
- ¤n kü thuËt ®¸nh cÇu trªn ®Çu
- Giíi thiÖu mét sè chiÕn thuËt phèi hîp.
- §Êu tËp
3. Ch¹y bÒn.
- LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn
a. §Þa ®iÓm:
- S©n trêng ®îc chuÈn bÞ s¹ch sÏ an toµn.
b. Ph¬ng tiÖn:
- Hè c¸t ...
- CÇu l«ng: (1 hép/10 qu¶ cÇu), cét vµ líi cÇu l«ng ( 1 bé)
- Cßi.
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y
Néi dung Ph¬ng ph¸p tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu - §éi h×nh nhËn líp
a. NhËn líp (X)
x x x x x
- Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu buæi
x x x x x
tËp. x x x x x
x x x x x
b. Khëi ®éng
- §éi h×nh khëi ®éng
- Khëi ®éng chung:
x
+ Ch¹y nhÑ mét vßng s©n x (X) xTrang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
60
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Xoay c¸c khíp x x
x
+ Cæ
- §éi h×nh khëi ®éng (4 hµng ngang ®øng
+ Vai
so le gi¶m c¸ch 1 s¶i tay)
+ Khöu tay
+ Cæ tay, cæ ch©n
+ H«ng
- Líp trëng h« c¶ líp tËp
+ §ïi
- GV: quan s¸t nh¾c nhë h/s khëi ®éng
+ Cã ngang däc
tÝch cùc.
2. PhÇn c¬ b¶n
a. Nh¶y xa.
- ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt
" N¾m tay nhau bËt nh¶y"
- TËp hoµn chØnh kü thuËt vµ n©ng
cao TT
- NhËn xÐt cñng cè
b. CÇu l«ng
- ¤n kü thuËt ®Ëp cÇu vµ ®¹p cÇu
- §éi h×nh tËp cÇu l«ng
chÝnh diÖn
(X)
§øng t¹i chç nªu cÇu cao x x x x x
x x x x x
- Giíi thiÖu mét sè chiÕn thuËt phèi
x x x x x
hîp. x x x x x
" Phèi hîp ®Ëp cÇu chÝnh diÖn kÕt - §«i h×nh tËp chiÕn thuËt phèi hîp
x


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
61
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


hîp víi di chuyÓn ngang vµ chÐo x
x
(theo c¸c ®iÓm trªn s©n)"
- §Êu tËp
GV: Tæ chøc cho häc sinh thi ®Êu
®ång ®éi 3 trËn theo thø tù.
+ TrËn 1: §¸nh ®¬n
+ TrËn 2: §¸nh ®«i
+ TrËn 3: §¸nh ®¬n
- NhËn xÐt cñng cè
d. Ch¹y bÒn.
- LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh
tù nhiªn.
a. Nh¶y xa
- ¤n mét sè ®éng t¸c hç trî kü thuËt

3. PhÇn kÕt thóc
a. Th¶ láng - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng.
- Rung tay, vai, b¾p, ®ïi.
- V¬n thë - Häc sinh ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp,
b. Giao bµi tËp vÒ nhµ chó ý l¾ng nghe.
- Tù tËp hoµn chØnh kü thuËt nh¶y
xa - Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho líp gi¶i t¸n.
- Tù tËp kü thuËt ®¸nh cÇu tr¸i tay
c. Xuèng líp
- NhËn xÐt buæi tËp

Tiết 47: nhảy xa - cầu lông - chạy bền

i - mục tiêu.
- Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỉ thuật nhảy xa kiểu "ướn thêm" và nâng cao thành
tích.
- Ôn kĩ thuật phát cầu.
- Ôn tập kĩ thuật đánh cầu cao thuận và trái tay.Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
62
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Đấu tập.
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
ii - địa điểm - phương tiện.
- Địa điểm: Tại sân xi măng, Trường THPT Yên Minh, sân bãi vệ sinh sạch sẽ.
Phương tiện: Hố cát, trang cào cát, ván giậm nhảy, cột lưới, vợt, quả cầu lông.
Dụng cụ vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
Nội dung Phương pháp và tổ chức
1. Phần mở đầu: ĐHNL
a. Nhận lớp x xxxxx x
- GV và học sinh làm thủ tục nhận x xxxxx x
lớp. (x)x xxxxx x
- GV hỏi thăm sức khoẻ, phổ biến ∆
nội dung, mục tiêu yêu cầu giờ học. (Cán bộ tập trung lớp, điểm số
báo cáo).
2, Khởi động. ĐHKĐ
- Xoay kĩ các khớp cổ tay, cổ chân, xxxxxxxx
vai, hông .... xxx x x x x x
- Căng ép dây chằng ngang, dọc, ép xxx x x x x x

sâu.
2, Phần cơ bản. ĐHTL:
a. Nhảy xa.
Tập hoàn chỉnh và nâng cao thành
tích. xxx x xx
- Lần lượt từng em vào thực hiện cả xx xx
4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa "ưỡn xx xx
thân".
- Những em chưa đến lượt đứng 2 ∆
bên hố cát để quan sát. x
- Giáo viên quan sát, nhận xét, sửa xxx
sai cho HS. xxx

b, Cầu lông.
- Ôn KT phát cầu.


Trang
G V: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
63
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


+ Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm xxxx
xxxx
thành 1 hàng dọc đứng ở nửa sân.
Lần lượt từng em vào thực hiện KT
phát cầu đã học.
+ GV quan sát, nhận xét và sửa sai
cho HS.
- ôn kĩ thuậy đánh cầu cao trái và
thuận tay.
Người tập đứng chuẩn bị ở cuối sân ĐHTL
bên mình thực hiện kĩ thuật đánh Hình 46 (110)
cầu cao trái tay theo đường chéo dài
vào góc phải cuối sân bên kia sau đó
DC vào vị trí chuẩn để thực hiện kỹ
thuật đánh cầu cao trái tay theo
đường góc chéo và góc trái lưới bên
kia.
Cứ 2 người phục vụ ở lớp còn lại
sắp xếp thành một hàng dọc bên nửa
sân đối diện, từng người lần lượt
vào thực hiện theo hình thức nước
chảy.
- Đấu tập.
+ Cử ra 1 đến 2 đôi thi đấu hạn chế
kĩ thuật đánh cầu cao thuận và trái
tay.
+ Cả lớp ngồi quan sát
+ Giáo viên làm trọng tài cho học
sinh thi đấu.
C, Chạy bền. ĐHTL
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự ∆
nhiên (nam 1000m, nữ 500m).
3, Phần kết thúc. xxxxxxxxx
- Hồi tĩnh. xxxxxxxxxx


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
64
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Nhận xét đánh giá giờ học. xxxxxxxGiao án số 49

Nhảy xa - Cầu lông - Chạy bền

I. Mục tiêu
Tập hoàn chỉnh nâng cao thành tích (nhảy xa ưỡn than)
- Hoàn thiện các kỹ thuật chuẩn bị kiểm tra (Cầu lông)
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. Địa điểm – Phương tiện
a. Địa điểm : sân trường THPT Việt Lâm.
b. Phương tiện : ván giậm nhảy, cột, lưới, cầu.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp, tổ chức
1, Phần mở đầu - Đội hình nhận lớp
a. Nhận lớp : xxxxxxxxxxxxxx
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp xxxxxxxxxxxxxx
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu xxxxxxxxxxxxxx
của bài. xxxxxxxxxxxxxx

b. Khởi động
- Khởi động chung
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng sân

trường
+ Xoay các khớp
+ Cổ, Vai, Khuỷu Tay
+ Cổ tay, cổ chân, Hông, Đùi - Đội hình khởi động các khớp đứng so le
+ Ép ngang, ép dọc, bước nhỏ nâng
cao đùi, đá đằng sau. xxxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
x x xxxxx


2. Phần cơ bản Lớp xếp thành hàng dọc thứ tự
a. Nhảy xa ưỡn thân: (Tập hoàn
chỉnh nâng cao thành tích) Tập theo hàng, theo lớp.
- Tập mô phỏng động tác theo nhịp
đếm của giáo viên.
hố cát
- Đứng chân trước - chân sau: bật xxx
nhảy về trước đổi chân.
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy ▲
- Chạy lấy đà dài từ 12m 15m giậm GV chú ý sửa sai
nhảy


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
65
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


- Thực hiện đầy đủ và phối hợp tốt
4 giai đoạn.

b. Cầu lông: (Hoàn thiện các kỹ
thuật chuẩn bị kiểm tra) xx
- Thực hiện đúng kỹ thuật đánh cầu xx
cao thuận tay và trái tay.
- Tập mô phỏng động tác theo nhịp
hô của giáo viên.
- Đánh cầu cao thuận tay lien tục có
người phục vụ và đánh vào cuối sân ◄
chéo đối diện. x x
- Tương tự đánh trái tay
- Tương tự đánh cầu thuận tay và tái
x x
tay thẳng sang cuối sân đối diện.
* Chú ý : đánh đúng kỹ thuật và
chính xác cao. xxxxxxxxxxxxxx
* Đấu tập : chia lớp thành từng xxxxxxxxxxxxxx
nhóm thi đấu đơn, đôi trên nhiều sân
có trọng tài. - Chạy bền vòng quanh sân trường.
c. Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Nữ 600m, Nam 1000m. Chú ý cách
thở.

3. Phần kết thúc - Theo đội hình KĐ, CS lớp điều khiển, GV
- Thả lỏng quan sát nhắc nhở
+ Dung bắp đùi, vươn thở. - HS đứng theo lớp chú ý lắng nghe
- Nhận xét buổi tập. - GV nhận xét, giao nhiệm vụ, cho lớp giải tán
- Giao bài tập về nhà
- Xuống lớp

Giao án số 50

Nhảy xa - Cầu lông - Chạy bền

I. Mục tiêu
Tập hoàn chỉnh nâng cao thành tích (nhảy xa ưỡn than)
- Hoàn thiện các kỹ thuật chuẩn bị kiểm tra (Cầu lông)
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, nhằm tăng khả năng sức bền chung.
II. Địa điểm – Phương tiện
c. Địa điểm : sân trường THPT Việt Lâm.
d. Phương tiện : ván giậm nhảy, cột, lưới, cầu.
III. Tiến trình lên lớp.


Trang
GV: L S ỹ Tú- Trường THPT Hùng Vương
ê
66
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Nội dung Phương pháp, tổ chức
1, Phần mở đầu - Đội hình nhận lớp
a. Nhận lớp : xxxxxxxxxxxxxx
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp xxxxxxxxxxxxxx
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu xxxxxxxxxxxxxx
của bài. xxxxxxxxxxxxxx

b. Khởi động
- Khởi động chung
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng sân

trường
+ Xoay các khớp
+ Cổ, Vai, Khuỷu Tay
+ Cổ tay, cổ chân, Hông, Đùi - Đội hình khởi động các khớp đứng so le
+ Ép các dây chằng.
xxxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
x x xxxxx


2. Phần cơ bản xxxxxxxxxxxxxx
a. Nhảy xa ưỡn thân: (Tập hoàn xxxxxxxxxxxxxx
chỉnh nâng cao thành tích) ▲
- Tập mô phỏng động tác theo nhịp Tập theo hàng, theo lớp.
đếm của giáo viên.
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy
hố cát
- Chạy lấy đà dài từ 20 bước 30 xxx
bước
- Xuất phát cao từ 15 – 20m ▲
- Thực hiện đầy đủ và phối hợp tốt GV chú ý sửa sai
4 giai đoạn.

b. Cầu lông: (Hoàn thiện các kỹ
thuật chuẩn bị kiểm tra)
- Thực hiện đúng kỹ thuật đánh cầu
cao thuận tay và trái tay. xx
- Tập mô phỏng động tác theo nhịp xx
hô của giáo viên.
- Đánh cầu cao thuận tay lien tục có
người phục vụ và đánh vào cuối sân
chéo đối diện.
- Tương tự đánh trái tay ◄
- Tương tự đánh cầu thuận tay và tái x x
tay thẳng sang cuối sân đối diện.
* Chú ý : đánh đúng kỹ thuật và
x x
chính xác cao.


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
67
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


* Đấu tập : chia lớp thành từng
nhóm thi đấu đơn, đôi trên nhiều sân xxxxxxxxxxxxxx
có trọng tài. xxxxxxxxxxxxxx
c. Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Nữ 600m, Nam 1000m. Chú ý cách - Chạy bền vòng quanh sân trường.
thở. Nam 7 vòng
Nữ 4 vòng
3. Phần kết thúc xxxxxxxxxxx
- Thả lỏng xxxxxxxxxxx
+ Rũ chân tay. ▲
- Nhận xét buổi tập. - GV nhận xét, giao nhiệm vụ, cho lớp giải tán
- Giao bài tập về nhà
- Xuống lớp
Giao án số 51

Cầu lông - Chạy bền

I. Mục tiêu
- Hoàn thiện các kỹ thuật chuẩn bị kiểm tra (Cầu lông). Yêu cầu HS thực hiện đúng
kỹ thuật động tác để chuẩn bị kiểm tra.
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. Địa điểm – Phương tiện
e. Địa điểm : sân trường THPT Việt Lâm.
f. Phương tiện : Cột, lưới, cầu.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung Phương pháp, tổ chức
1, Phần mở đầu - Đội hình nhận lớp
a. Nhận lớp : xxxxxxxxxxxxxx
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp xxxxxxxxxxxxxx
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu ▲
của bài.

b. Khởi động - Đội hình khởi động các khớp đứng so le
- Khởi động chung
+ Xoay các khớp xxxxxxx
+ Cổ, Vai, Khuỷu Tay x xxxxxx
+ Cổ tay, cổ chân, Hông, Đùi x xxxxxx
+ Ép các dây chằng x x xxxxx
+ Bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
68
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


sau ▲
2. Phần cơ bản Đội hình tập
a. Cầu lông: (Hoàn thiện các kỹ xxxxxxxxxxx
thuật chuẩn bị kiểm tra) xxxxxxxxxxx
- Thực hiện đúng kỹ thuật đánh cầu ▲
cao thuận tay và trái tay.
- Tập mô phỏng động tác theo nhịp xx
hô của giáo viên. xx
- Đánh cầu cao thuận tay lien tục có
người phục vụ và đánh vào cuối sân
chéo đối diện.
- Tương tự đánh trái tay
x x
- Tương tự đánh cầu thuận tay và tái
tay thẳng sang cuối sân đối diện.
x x
- Hai người cùng đánh cầu cao thuận
tay theo đường chéo.
- Một người đánh cầu cao thuận tay,
một người đánh cầu cao trái tay theo
đường thẳng. ◄
* Chú ý : đánh đúng kỹ thuật và x x
chính xác cao.
* Đấu tập : chia lớp thành từng
x x
nhóm thi đấu đơn, đôi trên nhiều sân
có trọng tài.
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
b. Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Nữ 600m, Nam 1000m. Chú ý cách
thở. - Chạy bền vòng quanh sân trường.
3. Phần kết thúc xxxxxxxxxxxxxx
- Thả lỏng xxxxxxxxxxxxxx
+ Dung bắp đùi, vươn thở. ▲
- Nhận xét buổi tập.
- Giao bài tập về nhà - HS đứng theo lớp chú ý lắng nghe
- Xuống lớp - GV nhận xét, giao nhiệm vụ, cho lớp giải tánTiết 53: Nhảy xa - chạy bềnTrang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
69
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


I - Mục tiêu:
- Hoàn thiện 4 giai đoạn nhảy xa kiểu “ưỡn thân” và chú ý nâng cao thành tích.
- Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên:
Nam: 1000m
Nữ : 500m
- Yêu cầu đảm bảo an toàn trong khi tập luyện.

II - Địa điểm – phương tiện:
- Tại trường PTDTNT cấp 2 -3 Yên Minh.
- Hố cát, cuốc, chang cát, thước dây, cờ.

III - Lên lớp:
Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
70
Phương pháp
ND

1.iáoần mở đdục 12
G Ph án Thể ầu: Năm học 2008-2009
ĐHNL:
Ổn định tổ chức. Nhận lớp.
-
GV phổ biến mục tiêu của bài học. xxxxxxxx
-
xxxxxxxx
xxxxxxxx


Khởi động: ĐHKĐ:
-
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai,
hông, gối. xxxxxx
+ Ép dây chằng dọc. xxxxxx
+ Ép dây chằng ngang. xxxxxx
x - LT
Lớp trưởng (cán sự thể dục) hướng dẫn
KĐ- GV quan sát - sửa động tác.


Từng hs lần lượt thực hiện: nam trước, nữ
2.Phần cơ bản: sau
a, Nhảy xa: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy ĐH tập luyện:
xa kiểu “ưỡn thân”.
- Ôn chạy đà - dậm nhảy.
- Phối hợp 4 giai đoạn: chạy đà, giậm
nhay, trên không, tiếp đất kỹ thuật
nhảy xa kiểu “ ưỡn thân”.
*) Yêu cầu: thực hiện cơ bản đúng 4
giai đoạn và chú ý thành tích. xx
Kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”: xx
+ GV quan sát, nhận xét, sửa sai kỹ
thuật cho học sinh. xx
*) Chú ý: đặc biệt những học sinh có xx
thành tích chưa đạt và chưa đúng kỹ xx x
thuật. xx x
- Đảm bảo an toàn trong quá trình tập xx x
luyện.
- Chia lớp ra làm 2 đội thi đua: mỗi đội
số lượng nam, nữ tương đương. Mỗi
người thực hiện nhảy xa kiểu “ưỡn
thân” 1 lần. Đội nào có thành tích cao
hơn, sẽ thắng.
+ Đội thua sẽ bị phạt nằm sấp chống
tay 10 lần.
Trang
G V: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
b, Chạy bền: 71
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Tiết 54: Nhảy xa - chạy bền

I - Mục tiêu:
- Hoàn thiện 4 giai đoạn nhảy xa kiểu “ưỡn thân” và chú ý nâng cao thành tích.
- Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên:
Nam: 1000m
Nữ : 500m
- Yêu cầu đảm bảo an toàn trong khi tập luyện.

II - Địa điểm – phương tiện:
- Tại trường PTDTNT cấp 2 -3 Yên Minh.
- Hố cát, cuốc, chang cát, thước dây, cờ.

III - Lên lớp:
Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
72
Phương pháp
ND

2.iáoần mở đdục 12
G Ph án Thể ầu: Năm học 2008-2009
ĐHNL:
Ổn định tổ chức. Nhận lớp.
-
GV phổ biến mục tiêu của bài học. xxxxxxxx
-
xxxxxxxx
xxxxxxxx


Khởi động: ĐHKĐ:
-
+ Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai,
hông, gối. xxxxxx
+ Ép dây chằng dọc. xxxxxx
+ Ép dây chằng ngang. xxxxxx
x - LT
Lớp trưởng (cán sự thể dục) hướng dẫn
KĐ- GV quan sát - sửa động tác.2.Phần cơ bản:
a, Nhảy xa: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy
xa kiểu “ưỡn thân”.
- Ôn chạy đà - dậm nhảy. từng hs lần lượt thực hiện: nam trước, nữ
- Phối hợp 4 giai đoạn: chạy đà, giậm sau
nhay, trên không, tiếp đất kỹ thuật ĐH tập luyện:
nhảy xa kiểu “ ưỡn thân”.
*) Yêu cầu: thực hiện cơ bản đúng 4
giai đoạn và chú ý thành tích. 4m
Kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”: 3,8m
3,5m
+ GV quan sát, nhận xét, sửa sai kỹ 3,2m
2,8m
thuật cho học sinh.
*) Chú ý: đặc biệt những học sinh có
thành tích chưa đạt và chưa đúng kỹ
thuật. xx
- Đảm bảo an toàn trong quá trình tập xx
luyện.
- Kiểm tra thử: xx
+GV nêu ngắn gọn nội dung hình thức xx x
kiểm tra (thực hiện theo luật nhảy xa). xx x
+ Kiểm tra 5 hs nam,5 hs nữ. xx x
+ GV nhận xét, đánh giá. xx x

b, Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên:
Nam: 1000m
Nữ : 500m
+ Yêu cầu: thở sâu, nhịp nhàng…
Trang
G V: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
73
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Giáo án 60– tttc
bóng chuyền - kỹ thuật chuyền bước 2

I. Mục tiêu:
- Biết được kỹ thuật, tác dụng của động tác chuyền bước 2
- Nắm và thực hiện được kỹ thuật cơ bản của chuyền bước 2
- áp dụng kỹ thuật chuyển bước 2 trong thi đấu.
II. địa điểm – phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân bóng chuyền của trường.
2. Phương tiện: Lưới, bóng chuyền 5 - 7 quả, còi.
III. tiến trình lên lớp.


Nội dung Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: Đội hình nhận lớp
- Tập trung HS. Kiểm tra sĩ số * * * *
- Phổ biến yêu cầu nội dung giờ tập * * * *
b. Khởi điểm. * GV
- Bài tập phát triển chung - KĐ: * * * *
- Khởi động các khớp * * * *
* GV
2. Phần cơ bản. - Đội hình ôn tập:
a. Phối hợp đệm bóng. 3 người một bóng chuyền cho nhau.
- KT chuyền bóng cao tay chính diện ⊗ ⊗ ⊗
- KT đệm bóng
- KT phát bóng thấp tay chính diện ⊗ ⊗ ⊗
b. Học mới.
* Học mới
- Kỹ thuật chuyền bước 2:
KN: Kỹ thuật chuyền bước 2 là động tác tổ
chức tấn công được thực hiện bằng kỹ thuật
GV
chuyền bóng cao tay hoặc đệm bóng cho VĐV
hàng tấn công thực hiện động tác đập bóng.
* Yêu cầu: Chuyển bước 2 có độ chuẩn xác
cao về tầm, hướng và điểm rơi của bóng,


⊗ 3
2 Trang
4 ⊗
6
- Trường THPT Hùng Vương
GV: Lê S ỹ Tú
74
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Nội dung Phương pháp tổ chức
bóng không xoáy, ổn định.
* Vị trí trung tâm (Số 3) của hàng tấn công là
vị trí chuyền bước 2.
* Đường bóng của chuyền 2 phải ổn định, cao
từ 2 - 2,5m so với mép trên của lưới, nằm
trong mặt phẳng song song với lưới cách lưới
* Cách tập: GV tung bóng cho số 6, số 6
30 - 50cm.
đệm bóng cho số 3, số 3 chuyền bóng cho
số 4 (Hoặc số 2), số 4 đập bóng quan sân
đối phương.

(Luân chuyển các nhóm vào tập với lưới)
có thể cho HS thay vào vị trí tung bóng
của GV
3. Phần kết thúc.
a. Tập trung lớp thả lỏng hồi tĩnh - Thả lỏng hồi tĩnh
b. Nhận xét, đánh giá giờ tập - KĐ: * * * *
c. Xuống lớp * * * *
* GV
- Xuống lớp
* * * *
* * * *
* GV
thể thao tự chọn: bóng chuyền
Thể thao tự chọn: kỹ thuật đập bóng chính diện
Tiết: 61

I. Mục tiêu:
- Học sinh biết cách thực hiện chuyền bước 2, nhảy chắn bóng, đập bóng chính
diện theo phương lấy đà.
- Biết một số chiến thuật, đấu tập theo luật.
- Hiểu được một số điểm trong luật bóng chuyền.
- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.
- Vận dụng được những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện và thi đấu.Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
75
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


II. địa điểm – phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân bóng chuyền của trường.
2. Phương tiện: Lưới, sân, bóng
III. tiến trình lên lớp.


Nội dung Phương pháp tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: Đội hình nhận lớp
GV và HS klàm thủ tục nhận lớp     
Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học     
2. Khỏi động     
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân TD tập ∆
bài tập phgát triển chung tay không 8 động tác
   
xoay các khớp: Cổ, vai, khuỷu tay, cổ tay,m cổ
   
chân, hông đùi, ép dọc, ép ngang, tại chỗ bật
   
nhảy

Đội hình khởi động
II. Phần cơ bản     
1. Học kỹ thuật đập bóng chính diện. 
KT đập bóng chính diện là đập bóng cùng ∆ Chiều rộng 9m
hướng với chạy đà và gập thân. Mặt và thân
người hướng về phía lưới, điểm bóng rơi
trùng với đường chạy đà.
Kỹ thuật: TTCB: Người tập đứng chân trước
chân sau ở tư thế cao, cách lưới khoảng 3m.
Hai chân ở tư thế di chuyển nbhẹ nhàng tại
chỗ , sẵn sàng xuất phát và điều chỉnh bước
đà. Mắt quan sát bóng để xác định vị trí và
chọn thời điểm vào đà, giậm nhảy thích hợp.
thân trên hơi gập, hai tay co tự nhiên.
- Chạy đà: Khi xác định được vị trí và thời
   
điểm rơi của bóngthì lập tức vào đà, cần căn


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
76
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Nội dung Phương pháp tổ chức
cứ vào tốt độ, độ cao và cự li đường bóng
   
chuyền bước 2 để xác định vào đà thích hợp.
Góc độ vào đà tốt nhất khoảng 450 so với giữa ∆
   
sân bước chạy đà có thể là một, hai, ba bước
   
hoặc nhiều hơn tuỳ theo tình hình cụ thể, chủ
yếu là cự li giữa người và điểm rơi của bóng,
   
khi vào đà người đập bóng tự nhiên thoải mái,
mắt quan sát bóng. Tốc độ vào đà nhanh dần, GV phân tích toàn bộ kỹ thuật đập bóng
hạ thấp trọng tâm thân người. Đối với bước chính diện
cuối cùng tốc độ nhanh và dài, nhất trọng tâm
hạ thấp so với bước đầu. Trong thời điểm
thực hiện bước cuối cùng đồng thời thực hiện GV thi phạm toàn bộ động tác không có
các hoạt động sau. Chân sau nhanh đuổi kịp bóng và thực hiện kết hợp có bóng
chân trước cả 2 bàn chân lướt trên mặt đất
cùng 1 lúc đặt được vị trí giậm nhảy (2 bàn
chân khoảng cách rộng = vai) khi hai chận
chạm thì khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm, hai tay
HS: Tập mô phỏng động tác chạy đà giậm
phối hợp nhịp nhàng vung sang nbgang ra sau
nhảy tiếp đất chưa có bóng
chuẩn bị cho bật nhảy. Kết thúc giai đoạn
chạy đà và chuẩn sang giai đoạn bật nhảy.     
Bật nhảy từ tư thế chuẩn bị giậm nhảy 2
    
chân đạp đất nhanh mạnh theo phương thẳng
đứng, duỗi các khớp gối, khớp hông, đồng
thời 2 tay chuyển nhanh từ dưới lên trên để
phối hợp nâng cơ thể flên theo trên không đập
bóng: Khi hai chân rời đất, người đập bóng đã
ở tốc độ cao nhất định thì thực hiện động tác
vươn tay để chuẩn bị đánh bóng. Tay đánh
bóng vung từ trước lên cao - ra sau khuỷu tay
cao hơn vai hoặc ngang vai, lòng bàn tay
hướng về trước, tay trái duỗi co tự nhiên và


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
77
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Nội dung Phương pháp tổ chức
hạ thấp. Lúc này 2 chân hơi co ở khớp gối,
ngực hơi ưỡn; toàn thân ưỡn cong hình, cành
cung. Khi đánh bóng tay phải chuyển động từ
sau - ra trước nhanh đột ngột chuyển động
của tay khi đánh bóng và tính chất liên hoàn
   
theo một thứ tự nhất định đâù trên vai phải
chuyển động về trước sau đó kéo theo cánh    
tay, tay vươn dài với tốc độ nhất định. Đồng
thời theo quán tính của chuyển động đập bóng Sau đó HS tập tiếp xúc với bóng.
lúc này hạ thấp cơ thể và co tự nhiên ngang
Một HS phục vụ và lần lượt tiếp xúc
bụng tiếp đất. Sau hoàn thành các động tác
bóng.
đánh bóng ở trên không, tay thu gọn ở tư thế
tự nhiên cạnh thân người bắt đầu rơi xuống
đất, rơi xuống chạm đất bằng 2 nửa trước
của bàn chân, đồng thời khuỵu gối, trọng tâm
hạ thấp giảm xung lực. Sau đó người đập
bóng nhanh chóng trở về TTCB để tiếp tục
thực hiện
2. Củng cố nhận xét
3. Phần kết thúc.
1 - Thả lỏng: Tại chỗ, thả lỏng nhẹ nhàng, rũ
   
tay chân, hít thở sâu.
2 - Ra bài tập về nhà.    

   Đội hình xuống lớp

Giáo án – td lớp 12
Thể thao tự chọn: bóng chuyền
Tiết: 62Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
78
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


I. Mục tiêu:
- HS cơ bản nắm được kỹ thuật phối hợp đệm bóng, chuyền bước 2 và đạp bóng.
- HS vận dụng được những kiến thức kỹ thuật và chiến thuật vào tập luyện thi đấu.
II. địa điểm – phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân bóng chuyền của trường.
2. Phương tiện: Cột, lưới, bóng chuyền, còi.
III. tiến trình lên lớp.


Nội dung Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: Đội hình nhận lớp
- HS: Lớp trưởng tập trung điểm danh báo cáo ∆
sĩ số. OOOOOOOOOOOO
- GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu O O O O O O O O O O O O
cầu bài học. OOOOOOOOOOOO
b. Khởi điểm.
- Khởi động chung. Đội hình khởi động
+ Chạy 1 vòng xung quanh sân trường, xoay ∆
các khớp, cổ vai, hônbg, gối, khuỷu tay, cổ O O O O O
chân, cổ tay, ép dọc, ép ngang. O O O O O
2. Phần cơ bản. Đội hình đệm bóng
a. Phối hợp đệm bóng. O O
Cho HS đứng thành 2 hàng đối diện nhau để O O
tập đệm bóng hoặc phối hợp giữa phát đệm O O

b. Kỹ thuật chuyền bóng.
Yêu cầu chuyền 2 phải có đường bóng đạt độ
chuẩn xác cao về tầm, hướng, độ ổn định Đội hình tập chuyền 2
không xoáy vào điểm rơi của bóng.
∅ ∅
O O
- Đường bóng có độ cao 02 - 2,5m so với mép
trên lưới. O O
- Từ vị trí chuyền bóng (số 3) đến điểm rơi
O O


Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
79
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Nội dung Phương pháp tổ chức
của bóng trên mắt sân của bóng có độ dài 3,5 -
O O
4m.
Trong tập luyện để phục vụ tập bóng, bóng O O
chuyền bước 2 phải đảm bảo sự ổn định về

độ cao, điểm rơi và khoảng cách so với lưới.
c. Đập bóng chính diện.
Là đập bóng cùng hướng với chạy đà và gập
thân của VĐV. ở phần kỹ thuật có 4 tư thế
sau:
- TTCB: Đứng chân trước chân sau, cách lưới
khoảng 3m mắt quan sát, thân trên gập 2 tay Đội hình tập chạy đà đạp bóng chính diện
co tự nhiên.
OO O OO O
- Chạy đà: Khi xác định được vị trí điểm rơi
của bóng thì lập tức vào đà, góc độ đà tốt nhất O
khoảng 45 so với đường giữa sân. Thường
0

O
vào 3 bước đà.
- Bật nhảy: Từ tư thế chuẩn bị giậm, 2 chân

đạp đất nhanh mạnh theo phương thẳng đứng
O
phối hợp nâng cơ thể lên theo. Khi nbgười ở
độ cao nhất định thì thực hiện vươn tay đánh
O
bóng, tay đánh bóng tung từ trước lên cao, ra
sau, toàn thân ưỡn cong hình cánh cung, khi OO O OO O
đánh bóng từ sau ra trước nhanh, đột ngột.
- Cho HS quan sát. tranh ảnh minh hoạ
- Tiếp đất: Sau khi đập bóng xong, người bắt
động tác đạp bóng chính diện theo phương
đầu rơi xuống đất, tiếp đất bằng 2 nửa trước
lấy đà.
của bàn chân, sau đó về TTCB


3. Phần kết thúc.
- Thả lỏng
+ Rung, bắp đùi - HS đứng theo đội hình nhận lớp chú ý
lắng nghe.
+ Rũ 2 tay.
- Nhận xét buổi tập.
- Giao bài tập về nhà. - GV nhận xét, giao nhiệm vụ, cho lớp


Trang
G V: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
80
Giáo án Thể dục 12 Năm học 2008-2009


Nội dung Phương pháp tổ chức
Tập chạy đà bật nhảy 3 bước. giải toán.
- Xuống lớp
Trang
GV: Lê S ỹ Tú - Trường THPT Hùng Vương
81
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản