Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Chia sẻ: abcdef_24

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số và biết cách quy đồng phân số. Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số. II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu bài học: GV: chúng ta đã biết rút gọn phân số là 1 ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số. Hôm nay ta lại xét một ứng dụng khác của tính chất này. Đó là...

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:

HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số và biết

cách quy đồng phân số.

Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số.II. CHUẨN BỊ :

GV:

HS: dụng cụ học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Nội dung ghi bảng
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Giới thiệu bài học:

GV: chúng ta đã biết rút gọn phân số là 1 ứng dụng của tính chất cơ bản của

phân số. Hôm nay ta lại xét một ứng dụng khác của tính chất này. Đó là quy

đồng mẫu phân số. Ơû tiểu học ta đã biết quy đồng mẫu hai phân số .hôm nay

bằng kiến thức đã học chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và giải thích cách quy

đồng mẫu phân số đã học
Hoạt động 2: quy đồng mẫu hai phân số

GV: cho hai phân số 3 ; 1. quy đồng mẫu nhiều
4
phân số:
5
.
7
3
= 3.7 = 21 ; quy đồng mẫu hai phân
HS:
4 4.7 28
GV: hãy quy đồng mẫu
số là biến đổi hai phân
5 5.4 20
==
hai phân số này? 7 7.4 28
số đã cho thành hai phân
GV: vậy quy đồng mẫu HS: quy đồng mẫu hai
số tương ứng bằng nó và
hai phân số là gì? phân số là biến đổi hai
có chung mẫu.
phân số đã ch thành hai
khi quy đồng mẫu số
GV: vậy mẫu chung có phân số tương ứng bằng
mẫu chung phải là bội
quan hệ gì với các mẫu nó và có chung mẫu.
của các mẫu. Nhưng để
ban đầu? HS: MC là BC của các
cho đơn giản ta thường
GV: tương tự hãy thực mẫu
lấy mẫu chung là BCNN
3
=  3.8 =  24
hiện quy đồang mẫu HS: của các mẫu.
5 5. 8 40
3 5
; 5
=  5.5 =  25
5 8
8 8.5 40
GV: mẫu chung của hai
HS: MC: 40
phân số số là bao nhiêu?
HS: MC là BC (5;8)
GV: 40 có quan hệ gì
với hai mẫu? HS: có thể lấy các mẫu:

GV: Ta có thể lấy các 80,120… vì các Mc này

mẫu khác được không? đều là BC của mẫu.

GV: yêu cầu HS: làm HS: làm bài.

HS: cơ sở của việc quy
?1

GV: cơ sở của việc quy đồng mẫu số -là tính

đồng mẫu số là gì? chất cơ bàn của phân số

GV: đưa ra nhận xét:

khi quy đồng mẫu số

mẫu chung phải là bội

của các mẫu. Nhưng để

cho đơn giản ta thường

lấy mẫu chung là BCNN

của các mẫuHoạt động 3: quy đồng mẫu nhiều phân số

GV: yêu cầu HS làm HS: a. BCNN(2;5;3;8)= 2.quy đồng mẫu nhiều

phân số:
?2 8.5.3= 120
= 60 ;  3 =
b. 1 = 1.60
GV: yêu cầu trình bày a. quy tắc:
2 2.60 120 5
trên bảng con . sgk
 3.24
=  72 ; 2 = 2.40 =
5 . 24 120 3 2.60
GV: thu và nậhn xét b. ví dụ:
80  5
; =  5.15 =  45 ;
bài làm của HS. thực hiện quy đồng:
120 8 8.15 120

5 17
HS: : 3 bước: và ;
12 30
GV: chúng ta vừa thực + bước 1: tìm MC
- tìm BCNN(12,30)
hiện quy đồng mẫu thường là BCNN.
= 60
nhiều phân số . vậy để Bước 2: tìm thừa số phụ
- tìm thừa số phụ:
quy đồntg mẫu nhiều tương ứng: bằng cách
60:12 = 5
phân số ta thực hiện thế lấy MC chia cho từng
60:30=2
nào?(mấy bước) mẫu.
- nhân tử và mẫu với
Bước 3: nhân tử và mẫu
thừ số phụ tươnng
của mỗi phân số với
ứng:
thừa số phụ tương ứng.
5
= 5.5 = 25 ;
12 12.5 60

17
= 17.2 = 34
30 30.2 60

HS: thực hiện quy

GV: yêu cầu HS làm đồng:
5 17
?3 vào phiếu học tập. và ;
12 30
Theo từng nhóm.
- tìm BCNN(12,30)
GV: thu bài lấy bài
= 60
đúng nhất trình bày bài
- tìm thừa số phụ:
mẫu
60:12 = 5

60:30=2

- nhân tử và mẫu với

thừ số phụ tươnng

ứng:

5
= 5.5 = 25 ;
12 12.5 60

17
= 17.2 = 34
30 30.2 60
Hoạt động 4: luyện tập củng cố

1. nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều

phân số có mẫu dương.

2. làm ? 3 b/

3. BT 28 sgk/ 19

GV: lưu ý HS trước khi quy đồng rút

gọn các phân số chưa tối giản.Hoạt động 5: hướng dẫn về nhà

Học thuộc ácc quy tắc quy đồng nhiều mẫu phân số

Làm các BT còn lại SGK, bài 41, 42, 43 SBT

Chú ý cách trình bày.

Chuẩn bị các BT ở phần luyện tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản