Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập

Chia sẻ: abcdef_28

A.Mục tiêu: + Củng cố khái niệm số thực, thấy được rõ hơn quan hệ giữa các tập hợp số đã học (N, Z, Q, I, R). + Rèn luyện kỹ năng so sánh các số thực, kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x và tìm căn bậc hai dương của một số. + HS thấy được sự phát triển của hệ thống số từ N đến Z, Q và R. B

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập

Luyện tập

A.Mục tiêu:


+ Củng cố khái niệm số thực, thấy được rõ hơn quan hệ

giữa các tập hợp số đã học (N, Z, Q, I, R).


+ Rèn luyện kỹ năng so sánh các số thực, kĩ năng thực

hiện phép tính, tìm x và tìm căn bậc hai dương của một số.


+ HS thấy được sự phát triển của hệ thống số từ N đến Z,

Q và R.


B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:


-GV: Bảng phụ ghi bài tập.


-HS: +Giấy trong, thước dây, bút dạ, bảng phụ nhóm.


+Ôn tập định nghĩa giao của hai tập hợp tính chất của

đẳng thức, bất đẳng thức.

C.Tổ chức các hoạt động dạy học:

I. ổn định lớp (1 ph)
II. Kiểm tra bài cũ

+Số thực là gì? Cho ví dụ về số hữu tỉ, số vô tỉ.
-Câu 1:

+Chữa BT 117/20 SBT: Điền các dấu ( , ,  )

thích hợp vào ô trống:

-2 Q;1 R; I;
2

1
Z; N;N R.
9
3
5


+ Nêu cách so sánh hai số thực?
-Câu 2:

+ Chữa BT 118/20 SBT: So sánh các số thực:

a) 2,(15) và 2,(14); b) -0,2673 và -0,267(3)

d) 0,(428571) và 3 .
c) 1,(2357) và 1,2357;
7
III. Bài mới


HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng


Hoạt động 1: luyện tập


*Dạng 1: So sánh
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng


-Yêu cầu làm Bài 91/45 SGK: Nêu - BT 91/45 SGK

quy tắc so sánh hai số âm? -Trong hai số âm, số nào có giá trị

tuyệt đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.
a)-3,02 < -3, 1

a)-3,02 < -3,1
b)-7,5 8 > –7,513

b)-7,58 > –7,513
c)-0,4 854 < –0,49826
c)-0,4854 < –0,49826
d)-1, 0765 < -1,892
d)-1,0765 < -1,892

*Dạng 2: Tính giá trị biểu thức


-Yêu cầu làm bài 90/45 SGK. -Bài 90/45 SGK.Tính:

+Nêu thứ tự thực hiện các phép 9 4
a)  
 2,18  :  3  0,2 

 25 5 
tính.
= (0,36 – 36) : (3,8+0,2)= (-35,64) :
+Nhận xét gì về mẫu các phân số
4 = -8,91
trong biểu thức?
b) 5 - 1,456: 7
+ 4,5 . 4
18 25 5
Nhận xét mẫu số các phân số trong
5 182 7 9
.4= 5 26 18
= - : + - +
biểu thức chỉ chứa ước nguyên tố 2 18 125 25 2 5 18 5 5


- = 25  144  119
58 29
và 5. = = = 1
18 5 90 90 90
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

+Hãy đổi các phân số ra số thập

phân rồi tính.

-Câu b hỏi tương tự, nhưng có phân

số không viết được dưới dạng STP

hữu hạn

nên đổi tất cả ra phân số để tiến

hành phép tính.

*Dạng 3: Tìm x


-Cho làm BT 126/21 SBT.
a)10x = 111 : 3 b)10 + x = 111
a)3. (10.x) = 111
10x = 37 :3
b)3. (10 + x ) = 111

*Dạng 4: Toán về tập hợp số

-Hỏi: + Giao của hai tập hợp là gì?

+Giao của hai tập hợp là một tập
-Bài 126/21 SBT
hợp gồm các phần tử chung của hai

tập hợp đó.

+ Vậy Q R  I là tập hợp như
 I;
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

thế nào? x = 37 : 10 10 + x = 37

x = 3,7 x = 37 – 10
I = ; R
+Q I=I
 

x = 27
+ Các em đã học được những tập

hợp số nào? Nêu mối quan hệ giữa

BT 94/45 SGK: Tìm
các tập hợp đó.

I = ;
a)Q
+Đã học các tập hợp số: N; Z; Q; I; 


R. Qua hệ giữa các tập hợp đó là: b)R I=IN  Z; Z  Q; Q  R; I  R.

Ghi nhớ: Quan hệ giữa các tập hợp
-Yêu cầu HS làm BT 94/45 SGK.

số đã học: N  Z; Z  Q; Q  R; I
Tìm:

-Nêu ghi nhớ: Quan hệ giữa các tập  R.

hợp số đã học: N  Z; Z  Q; Q 

R; I  R.


IV. Đánh giá bài dạy (2 ph).


-Ôn tập chương I làm theo đề cương ôn tập.

-BTVN: 92, 93, 95/ 45 SGK.

-Tiết sau ôn tập chương.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản