Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

Chia sẻ: abcdef_28

I- MỤC TIÊU : - Khắc sâu kiến thức : ba trường hợp bằng nhau của tam giác qua rèn kỹ năng giải bài tập - Rèn kỹ năng chứng mnh 2 tam giác bằng nhau để chỉ ra các góc tương ứng , cạnh tương ứng bằng nhau . - Rèn kỹ năng vẽ hình , ghi GT,Kl , suy luận . II- CHUẨN BỊ : bảng phụ tổng hợp lý thuyết

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP

BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

I- MỤC TIÊU :

- Khắc sâu kiến thức : ba trường hợp bằng nhau của tam giác

qua rèn kỹ năng giải bài tập

- Rèn kỹ năng chứng mnh 2 tam giác bằng nhau để chỉ ra các

góc tương ứng , cạnh tương ứng bằng nhau .

- Rèn kỹ năng vẽ hình , ghi GT,Kl , suy luận .

II- CHUẨN BỊ : bảng phụ tổng hợp lý thuyết về ba trường hợp

bằng nhau của tam giác , và trường hợp riêng của tam giác

vuông

- Oân tập lý thuyết và các bài tập VN

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

1- ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh

2- Các hoạt động chủ yếu :

Hoạt động của GV Hoạt động của Ghi bảng

Hs
Hoạt động 1: ôn -moãi hs leân 1- lyù thuyeát : Caùc tröôøng hôïp

tập lý thuyết : baûng trình baøy baèng nhau cuûa tam giaùc , tam
-phát biểu 3 trường
vaø veõ hình minh giaùc vuoâng (baûng phuï )
hợp bằng nhau cua
hoaï moät tröôøng x
tam giác , vẽ hình
hôïp
và ký hiệu lên

- trường hợp riêng

của tam giác vuông -caû lôùp cuøng B

laøm vaøo vôû 2- Baøi taäp : A
?

-hoạt động 2: Bài baøi 1: Baøi 43 sgk/125 E
tập
O
- yêu cầu hs tự
- HS töï phaân GT xOÂy AD=BC
câu b

b)ta coù :

OA=OC,OB=OD=>AB=CD

( Gv có thể gợi ý ) OAÂD= OCB ( suy töø caâu a)

=>BAÂE=DCE (keà buø vôùi 2 goùc
- Hs hoàn chỉnh
-hs leân baûng baèng nhau )
câu c/m
laøm baøi Xeùt  EAB vaø  ECD coù :

AB=CD (cmt); BAÂE= DCE
? để c/m tia phân
(cmt),ABE= CDE (suy töø caâu a)
giác ta c/m ntn?

=>  EAB=  ECD ( g-c-g)
-hs tìm hướng c/m
c)OE laø phaân giaùc xOÂy?

Xeùt  OBE vaø  O DE coù :

OB=OD (gt); OE chung ;
cho hs làm bài 44
-HS leân baûng veõ BE=DE ( suy töø caâu b)=>
sgk
hình , ghi Gt Kl  OBE=  ODE ( c-c-c)
- vẽ hình , ghio
=> BOÂE =DOÂE ( 2 goùc töông
Gt, Kl
öùng )

=>OE laø phaângiaùc BOÂD hay
-làm bài c/m trên

phiếu học tập xOÂy

-laøm treân phieáu Baøi 2 -44 sgk/125:

hoïc taäp baøi c/m A
Hoạt động 3: dặn
GT  ABC, B=C , AD laø

phaân giaùc
- -BVN: 62,
Kl a)  ADB=  ADC
63,64,65 SBT
b) AB=AC
- chuaån bò baøi
c/m : a) ta coù B D
Tam giaùc caân :
thöôùc , com pa, C

thöôùc ño goùc B=C(gt),BAÂD=CAÂD(gt)=>ADB

=ADC

=>  ABD=  ACD ( g-c-g)

b) vì  ABD=  ACD (caâu

b)=>AB=AC
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản