Giáo án môn Toán lớp 9 chương 3 bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chia sẻ: chotthaynhoinhoi

Khái niệm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Khái niệm hệ phương trình tương đương. Phương pháp biểu diễn hình học nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Giáo án môn Toán lớp 9 chương 3 bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn mời các bạn tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 9 chương 3 bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Trường THCS Biên Giới  Giáo án môn Toán 9


Bài:…-Tiết:31 §2 HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Tuần dạy:16
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
HS nắm được :
 Khái niệm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
 Khái niệm hệ phương trình tương đương.
 Phương pháp biểu diễn hình học nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
2.Kỹ năng:
-Học sinh có kỹ năng nhận biết số nghiệm của hệ phương trình một cách
nhanh chóng chính xác và thành thạo.
-Học sinh có kỹ năng nhận biết số nghiệm của hệ phương trình bằng phương
pháp hình học.
3.Thái độ:
Giáo dục tính cẩn thận cho học sinh khi nhận biết số nghiệm của hệ phương
trình.
II.Nội dung học tập:
-Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn,tìm nghiệm của hệ.
-Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn .
-Định nghĩa về hệ phương trình tương đương.
III.Chuẩn bị:
1.Giáo Viên:
GV:Bảng phụ,thước thẳng.
2.Học sinh:
HS:Bảng nhóm,bút viết bảng.
IV.Tổ chức các hoạt động học tập:
1.Ổn định tổ chức và kiểm diện:
2.Kiểm tra miệng: (5 phút)
GV:Nêu yêu cầu kiểm tra:
+ Cho phương trình 4x-3y = -1.Hãy tìm nghiệm tổng quát và vẽ đường
thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó(10 điểm).
1HS: lên bảng thực hiện.
Giải
4X 1
Nghiệm tổng quát của phương trình là: (x  R, )
3
Trường THCS Biên Giới  Giáo án môn Toán 9
3.Tiến trình bài học
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung ghi
Hoạt động 1(10 phút):Khái niệm về hệ 1 - Khái niệm về hệ hai pt bậc nhất hai ẩn
hai phương trình bậc nhất hai ẩn ?1 Cặp số (2 ; -1) là nghiệm của hệ pt
- Cho HS thực hiện ?1 2 x  y  3

- Hai em lên bảng cùng làm x  y  4
- Nêu dạng tổng quát của hệ hai phương - Hệ hai pt bậc nhất hai ẩn có dạng :
trình bậc nhất hai ẩn ax  by  c
- Thế nào là nghiệm của hệ pt ? 
a ' x  b' y  c'
- Thế nào là giải hệ pt ?
- Nghiệm của hệ pt (SGK/9)
- GV giới thiệu tập nghiệm của hệ pt khi
- Giải hệ pt (SGK/9)
biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ như
SGK
- HS tham khảo bài giải trong SGK rồi
2 - Minh họa hình học tập nghiệm của hệ pt bậc
lên bảng thực hiện
nhất hai ẩn
Hoạt động 2(15 phút): Minh họa hình
x  y  3
học tập nghiệm của hệ pt bậc nhất hai ẩn VD1 : Hệ pt 
x  2 y  0
?2 Yêu cầu HS biến đổi (1) và (2) về ?2 Vẽ (d1) : x + y = 3 và (d2) : x - 2y = 0 trên cùng
dạng hàm số bậc nhất y = ax + b một trục tọa độ
Nhận xét về vị trí của (1) và (2) trước (d1) x + y = 3  (d1) y = -x + 3
1
khi vẽ (d2) x - 2y = 0  (d2) y = x
2
x 0 3 x 0 2
y = -x + 3 3 0 y= 0 1
Trường THCS Biên Giới  Giáo án môn Toán 9


1
x
2
Nhìn trên đồ thị ta thấy (d1) và (d2) cắt nhau tại điểm
M(2 ; 1)
Vậy hệ pt đã cho có một nghiệm duy nhất (2 ; 1)
 3
3x  2 y  6 y 
 2
x  3(d1 )
VD2 : Hệ pt  
GV cho HS kiểm lại để thấy (2 ; 1) là 3x  2 y  3 y  3 3
x  (d 2 )
nghiệm của hệ 
 2 2
x 0 2 x 0 1
3 3 3 3
y= x+3 3 6 y= x- - 0
2 2 2 2
Nhìn trên đồ thị ta thấy (d1) và (d2) song song với
nhau nên chúng không có điểm chung
Vậy hệ pt đã cho vô nghiệm
2 x  y  3
VD3 : Xét hệ pt 
 2x  y  3
y  2x  3(d1 )

y  2x  3(d 2 )
(d1) và (d2) trùng nhau.
HS đọc phần tóm tắt SGK/10
Vậy hệ pt đã cho có vô số nghiệm số
Giới thiệu phần chú ý như SGK
Tóm tắt : SGK/10
Hoạt động 3(5 phút): phương trình
Chú ý : SGK/11
tương đương
3 - Hệ phương trình tương đương
Giới thiệu định nghĩa như SGK
Định nghĩa : SGK/11

4.Tổng kết(8 phút)
-GV chiếu đề bài lên bảng
-Lần lượt từng hs đứng tại chỗ trả lời
a/ Vì a = -2 và a’ = 3 nên (d1) và (d2) cắt
nhau
Vậy hệ pt có 1 nghiệm
1
b/ Vì a = a’ =  nên (d1) và (d2) song
2
Trường THCS Biên Giới  Giáo án môn Toán 9


song
5.Hướng dẫn học tập: (2 phút)
-Học thuộc khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
-Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
-Định nghĩa hệ phương trình tương đương.
V.Rút kinh nghiệm:
-Nội dung :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
-Phương pháp:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
-Sử dụng đồ dùng,thiết bị dạy học:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản