Giáo án Mỹ thuật lớp 9 : Tên bài dạy : TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANG

Chia sẻ: abcdef_31

. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Hs hiểu về nội dung và sự cần thiết của thiết kế thời trang trong cuộc sống . - Hs biết tạo dáng một số mẫu thời trang theo ý thích. - Hs coi trọng những sản phẩm bvăn hoá mang bản sắc văn hoá dân tộc. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: * Giáo viên. - Tranh ảnh phóng to một số mẫu thời trang. - ảnh trang phục dân tộc truyền thống và hiện đại trang phục nước

Nội dung Text: Giáo án Mỹ thuật lớp 9 : Tên bài dạy : TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANG

TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ

THỜI TRANG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Hs hiểu về nội dung và sự cần thiết của thiết kế thời trang

trong cuộc sống .

- Hs biết tạo dáng một số mẫu thời trang theo ý thích.

- Hs coi trọng những sản phẩm bvăn hoá mang bản sắc văn hoá

dân tộc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

* Giáo viên.

- Tranh ảnh phóng to một số mẫu thời trang.

- ảnh trang phục dân tộc truyền thống và hiện đại trang phục

nước ngoài.

* Học sinh.

- SGK.

- ảnh về thời trang.

- Giấy vẽ hoặc vở thực hành.
- Bút chì, bút vẽ màu, màu vẽ hoặc kéo , giấy màu, hồ dán.

2. Phương pháp dạy học.

- Phương pháp trực quan.

- Phương pháp gợi mở.

- Phương pháp vấn đáp.

- Phương pháp luyện tập theo nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới.

Giới thiệu bài: Thời trang làm cho cuộc

sống con người thêm đẹp và văn minh,

thời trang là 1 lĩnh vực rất rộng, bao

gồm cách ăn mặc, cách trang điểm trong

1 thời gian nào đó.

Hoạt động 1:

Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - Lµ nghÖ thuËt lµm

®Ñp vµ v¨n minh
- Gv giới thiệu 1 số kiểu mẫu trang

trong cuéc sèng cña
con ng­êi ®­îc tån
phục.

t¹i trong 1 kho¶ng
? Thế nào là thời trang.

thêi gian nµo ®ã.

- Thêi trang: ¨n mÆc,

trang ®iÓm, ®ång hå,
? Có những kiểu thời trang nào.
tói x¸ch, xe m¸y,
- Gv giới thiệu tranh, ảnh về thời trang
«t«...
ăn mặc và các vận dụng đi kèm.
- Bao gåm nh÷ng vËt
? Thời trang bao gồm những hình ảnh
dông nh­ quÇn ¸o,
nào.
giÇy dÐp, mò nãn, tói

x¸ch, ®å trang søc,

nh»m phôc vô nhu
? Nhưng kiểu thời trang.
cÇu lµm ®Ñp.

- Thêi trangc«ng së,
- Tuỳ từng dân tộc, lứa tuổi, giới tính,
thêi trang d¹ héi,
từng mùa và hoàn cảnh mà có cách thiết
thêi trang häc trß,
kế tạo dáng cho phù hợp.
thêi trang cho trÎ,
? Mỗi dân tộc trên đất nước ta có những
ng­êi lín.
kiểu trang phục gì.
- ¸o tø th©n, ¸o dµi (
? Thời trang có tồn tại lâu dài, bền vững HuÕ)

¸o tø th©n,¸o ba ba ,
không.

¸o thæ cÈm ( miÒn
- Trang phục có nhiều loại phù hợp với

xu«i)
từng lứa tuổi và giới tính, về kiểu dáng,
- Thêi trang kh«ng
màu sắc và cách trang trí , phù hợp với
bao giê dõng l¹i mµ
từng mùa.
lu«n ph¸t triÓn kh«ng
? Thời trang có những màu sắc như thế
ngõng, cã nh÷ng
nào.
n¨m nµy lµ mèt
+ Thời trang công sở thì cần thanh lịch,
nh­ng sang n¨m l¹i
nhẹ nhàng .
lçi thêi.
+ Thời trang dạ hội: rực rỡ, hấp dẫn.

- ở bài học này sẽ gới thiệu cách tạo

dáng và trang trí thời trang thông qua
- Tuú vµo kiÓu thêi
cách tạo dáng trang phục.
trang cho tõng løa
Hoạt động 2.
tuæi vµ tõng mïa.
Hướng dẫn học sinh cách tạo dáng và

trang trí trang phục.

- Tìm và chọn mẫu áo.
- Tìm hình dáng chung và tỉ lệ khái quát

của áo.

- Tìm các đường thẳng, đường cong.

- Tìm hình dáng các bộ phận.

( Cổ áo, thân áo, tay áo phù hợp với kiểu

dáng chung của áo để tạo sự hài hoà,

thống nhất.)

- Sắp xếp hình trang trí , chọn lựa hoạ

tiết và màu sắc phù hợp với áo.( Cân

đối, xen kẽ, hình mảng không đều.)

- Vẽ màu cho áo thêm đẹp.

Chú ý: Có thể vẽ hoạ tiết kín thân áo

hoặc đường diềm ở cổ tay áo, tà, gấu áo

…, ho¹ tiÕt cã thÓ lµ hoa l¸, con vËt, c¸c

h×nh m¶ng.

- Mµu s¾c: Tuú thuéc vµo løa tuæi vµ

tõng mïa, giíi tÝnh .

Ho¹t ®éng 3.

H­íng dÉn häc dinh lµm bµi.
- HS thùc hµnh.

- GV gîi ý vµ bæ sung vÒ kiÓu d¸ng,

mµu s¾c vµ c¸ch trang trÝ.

HoËt ®éng 4.

§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp.

- HS treo bµi vÏ lªn b¶ng.

- GV vµ HS ®¸nh gÝ xÕp lo¹i c¸c bµi vÏ

®Ñp, s¸ng t¹o.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản