Giáo án ngoài giờ lên lớp 7

Chia sẻ: duonghungdx

Về nhận thức: - Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và hoạt động của lớp. - Hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cán bộ lớp. 2. Về thái độ: - Có ý thức xây dựng tập thể lớp, tôn trọng ủng hộ cán bộ lớp. - Biết lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình.

Nội dung Text: Giáo án ngoài giờ lên lớp 7

Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 9

TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG

HOAÏT ÑOÄNG 1: BAÀU CAÙN BOÄ LÔÙP
I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:  
Giuùp hoïc sinh:
1. Veà nhaän thöùc:
- Hieåu vai troø quan tro ïng cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp
trong quaù tr ì nh hoïc taäp vaø hoaï t ñoäng cuûa lôùp.
- Hieåu cô caáu toå chöùc, chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùn
boä lôùp.
2. Veà thaùi ñoä:
- Coù yù thöùc xaây döïng taäp theå lôùp, toân tro ïng uûng
hoä caùn boä lôùp.
- Bieát lö ïa choïn nhöõng caùn boä lôùp coù naêng lö ï c ,
3.Veà kyõ naêng
- Reøn kyõ naêng nhaän nhieäm vuï vaø tham gia hoaït ñoäng
chung cuûa taäp theå.
- Bieát baàu cöû ñuùng quy ñònh.
I I . NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1.Noäi dung
- Toång keát hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp sau moät naêm
- Baàu caùn boä lôùp môùi.
- Vaên ngheä hoaëc troø chôi .
2. Hình thöùc hoaït ñoäng
- Baùo caùo
- Thaûo luaän toå.
- Phieáu hoaëc bieåu quyeát.
- Vaên ngheä: ñôn ca hoaëc toáp ca.
III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1. Phöông tieän hoaït ñoäng:
- Baûn baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa lôùp trong naêm
hoïc lôùp 6 vöøa qua.
- Chuaån bò phieáu baàu.
- Caâu hoûi thaûo luaän.
- Caùc t ieán muïc vaên ngheä.
2.Toå chöùc
- Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông tr ì nh , thö kyù.
- Phaân coâng ngöôøi vieát baùo caùo keát quaû.
- Phaân coâng ngöôøi chuaån bò phieáu baàu, ban kieåm
- Phaân coâng trö ï c veä sinh, trang tr í lôùp, keû baûng.
- Toå tröôûng ñieàu khieån thaûo luaän, cöû ñaï i dieän tr ình
Trang 1
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:
1.Khôûi ñoäng (5 phuùt)
- Haùt taäp theå:”Lôùp chuùng ta keát ñoaøn”
- Tuyeân boá lyù do: Naêm hoïc qua, lôùp chuùng ta ñaõ coù
moät ban caùn boä lôùp. Trong naêm hoïc môùi naøy, chuùng
ta cuøng chính thöùc baàu la ï i Ban caùn boä lôùp ñeå ñieàu
haønh vaø toå chöùc lôùp thaät toát , giuùp lôùp ngaøy
theâm t ieán boä. Ñoù laø lyù do buoåi sinh hoaï t hoâm nay.
- Giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï : GVCN, caùn boä lôùp
vaø taäp theå lôùp…
- Thoâng qua chöông tr ì nh , giôùi th ieäu ngöôøi daãn chöông
tr ình , thö kyù
2.Chöông trình hoaït ñoäng (35 phuùt)
 Hoaït ñoäng 1:Baùo caùo
- Ñaï i dieän caùn boä lôùp baùo caùo keát quaû cuûa lôùp
trong thôøi gian qua.
- Gôï i yù baûn baùo caùo: Giôùi th ieäu caùn boä lôùp cuõ, öu
khuyeát ñieåm veà caùc maët hoaï t ñoäng trong naêm qua,
ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao chöa? Göông maãu
hay chöa göông maãu?.. .
- Neâu phöông höôùng hoaït ñoäng trong naêm hoïc môùi (Chæ
t ieâu phaán ñaáu veà caùc maët hoaï t ñoäng)
- Ví duï : Danh hieäu th i ñua lôùp, leân lôùp thaúng, th i
+ Veà hoïc taäp: gioûi , khaù, trung bình, yeáu…
+ Veà haïnh kieåm: toát , khaù, trung bình…
+ Veà caùc phong traøo: nuï cöôøi hoàng, heo ñaát, vaên
ngheä, baùo töôøng. .
 Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän
- Caùc toå thaûo luaän (ñoàng yù vôùi baûn baùo caùo khoâng?
coù ñieàu gì goùp yù theâm?.
- Ñaï i dieän toå leân tr ì nh baøy noäi dung thaûo luaän cuûa
toå (coù nhaát tr í vôùi chæ t ieâu cuûa lôùp?) .
 Hoaït ñoäng 3: Vaên ngheä (xen keõ)
 Hoaït ñoäng 4: Baàu caùn boä lôùp
- Ñeà cöû danh saùch caùn boä lôùp (Lôùp tröôûng, LPHT,
- Gôï i yù veà t ieâu chuaån caùn boä lôùp: Hoïc lö ï c töø khaù
trôû leân, haïnh kieåm toát , coù taùc phong nhanh nheïn,
nhieät t ình , traùch nhieäm, coù naêng lö ï c hoaï t ñoäng
- Thö kyù ghi teân caùc baïn leân baûng.
- Giôùi th ieäu ban baàu cöû.
- Neâu theå leä baàu.
- Phaùt phieáu vaø t ieán haønh baàu.
(Coù theå baàu toå tröôûng, toå phoù theo ñôn vò toå hoaëc
chobieåu quyeát)
- Coâng boá keát quaû.
- GVCN chuùng möøng vaø giao nhieäm vuï .


Trang 2
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

- Caùm ôn söï tín nhieäm cuûa caùc baïn trong lôùp, höùa vôùi taäp
theå lôùp seõ laøm troøn traùch nhieäm.
- Ñeà nghò caû lôùp ñoäng vieân vaø uûng hoä.
3.Keát thuùc hoaït ñoäng:
- Chuùc möøng caùn boä lôùp môùi.
- Haùt taäp theå “Ñi hoïc” .
V. DAËN DOØ:
Hoaït ñoäng 2 cuûa thaùng 9 : Thaûo luaän noäi quy vaø nhieäm 
vuï naêm hoïc.
VI. RUÙT KINH NGHIEÄM:
Trang 3
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 2: THAÛO LUAÄN NOÄI QUY VAØ NHIEÄM VUÏ NAÊM HOÏC

I.YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:
Giuùp hoïc sinh:
- Hieåu roõ noäi quy nhaø tröôøng, nhieäm vuï naêm hoïc môùi
vaø yù nghóa cuûa noù .
- Thöïc hieän moät caùch tö ï giaùc noäi quy nhaø tröôøng
quan ñoù thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc .
II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1.Noäi dung
- Noäi quy vaø yù nghóa cuûa vieäc thöïc hieän noäi quy nhaø
tröôøng.
- Nhöõng nhieäm vuï cuï theå cuûa naêm hoïc vaø yù nghóa
cuûa noù.
2. Hình thöùc hoaït ñoäng
- Thaûo luaän caâu hoûi vaø l i eân heä thöïc teá.
III.CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1. Phöông tieän hoaït ñoäng:
- Vaên baûn noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc .
- Moät soá caâu hoûi ñeå thaûo luaän.
Caâu 1:
Theo baïn noäi quy cuûa nhaø - Möôøi ñieàu.
tröôøng coù bao nhieâu
ñieàu?.
Caâu 2:
Theo baïn coù theå boû bôùt - Khoâng boû ñieàu naøo
ñieàu naøo trong noäi quy?. ñöôïc
Caâu 3:
Vieäc thöïc hieän noäi quy
coù taùc duïng gì? - Vieäc thöïc hieän ñuùng
noäi quy seõ giuùp nhaø
tröôøng hoaøn thaønh
Caâu 4: nhieäm vuï daïy toát hoïc
Trong naêm hoïc vöøa qua
lôùp ta ñaõ thöïc hieän noäi - Hoïc sinh tö ï traû lôø i .
quy nhaø tröôøng ôû möùc ñoä
naøo?5:
Caâu
Trong naêm hoïc naøy baïn - Nhieäm vuï haøng ñaàu
phaûi thöïc hieän toát laø hoïc thaät toát , hoaøn
nhöõng nhieäm vuï naøo? thaønh xuaát saéc noäi
dung hoïc taäp do chöông
Caâu 6: Theo baïn baïn phaûi - Hoïc sinh tö ï traû lôø i
thöïc hieän naøo nghóa vuï
naøo vaø baïn coù nhöõng
quyeàn lô ï i gì?
- Lôùp chuaån bò moät soá t ieát muïc vaên ngheä

2.Toå chöùc

Trang 4
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

Giaùo vieân phaân coâng:
- Cho hoïc sinh nghieân cöùu baûn noäi quy.
- Xaùc ñònh nhieäm vuï tro ïng taâm trong naêm hoïc .
- Giuùp caùn boä lôùp xaây döïng caâu hoûi vaø ñaùp aùn.
- Lôùp thaûo luaän vaø thoáng nhaát chöông tr ì nh haønh
- Cöû ngöôøi ñieàu khieån, thö kyù.
- Phaân coâng 1 toå trang tr í khaåu hieäu keâ baøn.
- Phaân coâng caùc t ieát muïc vaên ngheä.

IV.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:
1.Khôûi ñoäng 
- Haùt taäp theå: “Coâ giaùo em”
- Tuyeân boá lyù do
- Giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï : GVCN, caùn boä lôùp
vaø taäp theå lôùp…
2.Chöông trình hoaït ñoäng
- Thoâng qua chöông tr ì nh , giôùi th ieäu ngöôøi daãn chöông
tr ình , thö kyù
- Giôùi th ieäu caâu hoûi thaûo luaän – cheùp leân baûng.
- Töøng toå goùp yù kieán thaûo luaän.
- Toång keát thaûo luaän.
- Xen keõ caùc t ieát muïc vaên ngheä.
3.Keát thuùc hoaït ñoäng:
- GVCN ñoäng vieân hoïc sinh thöïc hieän toát noäi quy vaø
nhieäm vuï naêm hoïc .
V. DAËN DOØ:
Chuaån bò hoaït ñoäng 3: “Thi haùt caùc baøi haùt truyeàn 
thoáng”.

VI. RUÙT KINH NGHIEÄM:
Trang 5
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 3: THI HAÙT CAÙC BAØI HAÙT TRUYEÀN THOÁNG

I.YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:
Giuùp hoïc sinh:
- Bieát thöôûng thöùc, bieát haùt caùc baøi haùt truyeàn
thoáng ca ngôï i tröôøng lôùp, thaày coâ, baïn beø.
- Yeâu vaên ngheä, la ï c quan, gaén boù vôùi tröôøng lôùp,
quyù tro ïng thaày coâ, ñoaøn keát thaân aùi vôùi baïn beø,
tö ï t in quyeát taâm hoïc taäp.
II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1.Noäi dung
Caùc baøi haùt truyeàn thoáng, baøi haùt quen thuoäc trong
caùc hoaït ñoäng taäp theå cuûa tröôøng, lôùp, cuûa ñoäi ;
caùc baøi haùt trong saùch aâm nhaïc .
Gôïi yù:
- Quoác ca - Vaên Cao
- Ñoäi ca - Phong nhaõ
- Haønh khuùc ñoäi th ieáu nieân t ieàn phong. -
Phong nhaõ
- Tieán leân ñoaøn vieân. - Phaïm Tuyeân
- Lôùp chuùng ta keát ñoaøn. - Moäng Laân
- Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình - Chöông
Quang Luïc
- Buï i phaán - Vuõ Hoaøng – Leâ
Vaên Loäc
- Ñi hoïc . - Buøi Ñình Thaûo- Minh
Chính
- Em yeâu tröôøng em. - Hoaøng Vaân
- Khi toùc thaày baïc - Traàn Ñöùc

2. Toå chöùc
- GVCN neâu noäi dung yeâu caàu cuûa hoaï t ñoäng th i haùt,
cöû caùc toå choïn baøi haùt, luyeän taäp ñeå tham gia .
- Hoäi yù vôùi caùn boä lôùp thoáng nhaát yeâu caàu hoaït
ñoäng vaø phaân coâng chuaån bò.
- Cöû ngöôøi daãn chöông tr ì nh .
- Cöû ban giaùm khaûo, thoáng nhaát thang ñieåm vaø caùch
cho ñieåm
(Thang ñieåm 10: haùt ñuùng nhaïc = 5 ñieåm, phong caùch
bieåu dieãn = 3 ñieåm, trang phuïc = 2 ñieåm)
- Phaân coâng trang tr í .
- Chuaån bò quaø thöôûng (neáu coù)
III.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG
1.Khôûi ñoäng 
- Tuyeân boá lyù do.
- Giôùi th ieäu chöông tr ì nh .
- Giôùi th ieäu hình thöùc th i vaø caùch chaám ñieåm.

Trang 6
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

2.Chöông trình hoaït ñoäng
 Hoaït ñoäng 1:
- Thi haùt ñoàng ñoäi giöõa caùc toå (toáp ca, ñoàng ca) .
- Ngöôøi daãn chöông tr ì nh giôùi th ieäu caùc toå tr ì nh baøy
caùc t ieát muïc döï th i .
- Ban giaùm khaûo chaám ñieåm, ghi leân baûng.

 Hoaït ñoäng 2: Thi ñôn ca giöõa caùc toå
- Moãi toå th i 2 t ieát muïc ñôn ca.
- Sau moãi t ieát muïc giaùm khaûo chaám ñieåm.

 Hoaït ñoäng 3:
- Ngöôøi daãn chöông tr ì nh coâng boá keát quaû cuoäc th i .
- Môøi GVCN trao quaø thöôûng.
- GVCN nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng.

V. DAËN DOØ:
Chuaån bò hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu veà truyeàn thoáng tröôøng 
THCS Phan Boäi Chaâu.

VI. RUÙT KINH NGHIEÄM:
Trang 7
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 4: TÌM HIEÅU VEÀ TRUYEÀN THOÁNG 
TRÖÔØNG THCS PHAN BOÄI CHAÂU

I.YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:
Giuùp hoïc sinh:
1. Veà nhaän thöùc:
- Khaéc saâu nhaän thöùc veà truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa
tröôøng, nhöõng taám göông daïy toát cuûa thaày, coâ,
göông hoïc sinh toát cuûa tröôøng.
2. Veà thaùi ñoä:
- Töï haøo vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa
tröôøng, lôùp baèng vieäc hoïc taâp, tu döôõng ñaïo ñöùc,
kyû luaät trong naêm hoïc môùi.
3.Veà kyõ naêng
- Hoïc sinh maïnh daïn hôn, bieát tö ï ñaùnh giaù vaø neâu yù
kieán cuûa mình .
II.NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1.Noäi dung
- Naêm thaønh laäp cuûa tröôøng, caùc laàn thay ñoåi teân
- YÙ nghóa cuûa teân tröôøng.
- Nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp c uûa tröôøng.
- Nhöõng taám göông hoïc taäp toát cuûa tröôøng, cuûa lôùp
maø em bieát .
2. Hình thöùc hoaït ñoäng
- Thaûo luaän nhoùm, thuyeát tr ì nh , l i eân heä thöïc teá.
- Caùc hoaït ñoäng vaên ngheä.
III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1. Phöông tieän hoaït ñoäng:
- Caùc baøi haùt veà tröôøng lôùp, thaày coâ giaùo, baïn
- Tr ình baøy vaø trang tr í lôùp.
- Ngöôøi ñieàu khieån chöông tr ì nh : tuyø choïn.
- Ban giaùm khaûo: moãi toå cöû 1 baïn (thang ñieåm toá i ña
10 ñieåm cho caâu traû lôù i ñuùng).
- Thö kyù: Luaân phieân hoïc sinh.
- Vaên ngheä: lôùp phoù phong traøo ñieàu khieån.
2.Chuaån bò caâu hoûi thaûo luaän

IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:
1.Khôûi ñoäng (5 phuùt)
- Haùt taäp theå: “Laø maêng non thaønh phoá Hoà Chí Minh”
- Tuyeân boá lyù do:
- Giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï : GVCN, caùn boä lôùp
vaø taäp theå lôùp…
- Thoâng qua chöông tr ì nh , giôùi th ieäu ngöôøi daãn chöông
tr ình , thö kyù
2.Chöông trình hoaït ñoäng (35 phuùt)


Trang 8
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

 Hoaït ñoäng 1:Môøi caùc thaønh phaàn leân tham döï
 Hoaït ñoäng 2: Ñaïi dieän toå boác thaêm caâu hoûi thaûo
luaän töø 3 – 5 phuùt
Caâu 1: Chuû ñeà naêm hoïc naøy laø gì? Em hieåu gì veà chuû ñeà
ñoù?
Caâu 2: Tröôùc khi mang teân tröôøng Phan Boäi Chaâu tröôøng coù
teân gì? Tröôøng ñaõ traûi qua maáy ñôøi hieäu tröôûng?.
Caâu 3: Naêm thaønh laäp tröôøng? Hieäu tröôûng hieän nay cuûa
tröôøng laø ai?.
Caâu 4: Caûm nghó cuûa em khi hoïc trong ngoâi tröôøng mang teân
cuï Phan Boäi Chaâu?
Caâu 5: ÔÛ tröôøng ta ñieàu gì laøm em taâm ñaéc nhaát?
 Hoaït ñoäng 3:
- Môøi ñaïi dieän toå leân traû lôøi.
- Vaên ngheä: caùc baøi haùt veà tröôøng lôùp trong thôøi gian ban
giaùm khaûo laøm vieäc.
 Hoaït ñoäng 4:
- Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû.
- GVCN boå sung, giaûi ñaùp noäi dung caùc caâu hoûi.
3.Keát thuùc hoaït ñoäng:
- GVCN nhaän xeùt t inh thaàn, thaùi ñoä tham gia cuûa töøng
toå, caù nhaân.
- Khen thöôûng, phaùt giaûi
V. DAËN DOØ:
Chuaån bò chuû ñieåm thaùng 10.

VI. RUÙT KINH NGHIEÄM:
Trang 9
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 10

TEÂN CHUÛ ÑIEÅM: CHAÊM NGOAN HOÏC GIOÛI
HOAÏT ÑOÄNG 1: VAÂNG LÔØI BAÙC DAÏY, EM GAÉNG HOÏC CHAÊM.

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC
Giuùp hoïc sinh
1.Veà   nhaän   thöùc: Hieåu ñöôïc noäi dung cuûa thö Baùc Hoà
göûi hoïc sinh nhaân ngaøy khai tröôøng
2. Veà thaùi ñoä: Coù yù thöùc vöôn leân ñeå ñaï t ñöôïc muïc
ñích ñeà ra vaø coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén
3.Veà kyõ naêng:
Reøn luyeän kyõ naêng ñieàu khieån, tö ï quaûn, tr ì nh baøy yù
kieán tröôùc taäp theå. Phaùt huy quyeàn ñöôïc tham gia ,
quyeàn ñöôïc phaùt tr i eån.
II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
1.Noäi dung: 
- Thö Baùc Hoà göûi hoïc sinh nhaân ngaøy khai tröôøng.
- Vaên ngheä.
2. Hình thöùc:  Thi tr ì n h baøy
III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1. Phöông tieän hoaït ñoäng
- Aûnh Baùc, noäi dung thö Baùc
- Caâu hoûi vaø ñaùp aùn
2. Toå chöùc:
Chuaån bò cuûa giaùo vieân
- Neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa buoåi sinh hoaï t
- Gôï i yù moät soá caâu hoûi
+Tröôùc ñaây cha anh caùc em ñaõ phaûi chòu moät neàn
hoïc vaán noâ leä . . . . ngaøy nay caùc em may maén hôn cha anh
laø haáp thuï moät neàn giaùo duïc cuûa moät nöôùc ñoäc laäp”,
+ Neâu taùc duïng cuûa vieäc hoïc taäp ñoái vôùi con
ngöôøi . Neáu khoâng ñöôïc hoïc – khoâng chòu hoïc seõ daãn
ñeán taùc haï i gì ñoái vôùi caù nhaân vaø xaõ hoäi?
+ Trong thö Baùc daën hoïc sinh laøm gì? Baùc mong
muoán ôû hoïc sinh ñieàu gì?
Ñeå laøm theo lôø i Baùc daïy hoïc sinh chuùng ta phaûi laøm
+ Thö ñaõ theå hieän t ình caûm cuûa Baùc ñoái vôùi
th ieáu nieân nhi ñoàng. Nhöõng t ình caûm naøo khieán em xuùc
ñoäng nhaát? Vì sao? Ñeå theå hieän t ình caûm, t ình yeâu vaø
vaâng lôø i Baùc daïy , caùc em phaûi laøm gì?
+ Sau khi hieåu ñöôïc mong muoán cuûa Baùc, chuùng ta
phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän ñieàu Baùc daïy?
3. Phaân coâng:
- Chuaån bò toå chöùc, cöû BGK, thö kyù, MC.. .
- Moãi toå chuaån bò hai t ieát muïc vaên ngheä
IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG

Trang 10
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

1. Khôûi ñoäng
- Haùt taäp theå: “Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh. . . ”
2. Chöông trình haïot ñoäng:
 Hoaït ñoäng 1:
- Tuyeân boá lyù do
- Giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï
- Giôùi th ieäu chöông tr í nh , noäi dung vaø yeâu
caàu cuûa hoaï t ñoäng
 Hoaït ñoäng 2:
- Caùc toå thaûo luaän
- Ñaï i dieän caùc toå tr ì nh baøy phaàn thaûo luaän cuûa toå
 Hoaït ñoäng 3:
- Giôùi th ieäu BGK
- BGK nhaän xeùt, cho ñieåm
 Hoaït ñoäng 4:
- Vaên ngheä
- Coâng boá keát quaû
3. Keát thuùc hoaït  ñoäng
- Toå 1 tö ï ñaùnh giaù, nhaän xeùt söï chuaån bò cuûa
- Caùc toå khaùc nhaän xeùt
- GVCN ñaùnh giaù, ñoùng goùp yù kieán
4. Toång keát
 V. DAËN DOØ
Chuaån bò hoaït ñoäng 2: “LEàGIAO ÖÔÙC THI ÑUA: TIEÁT 
HOÏC TOÁT”
VI. RUÙT KINH NGHIEÄM:
Trang 11
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 2: LEàGIAO ÖÔÙC THI ÑUA “TIEÁT HOÏC TOÁT”
I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC
Giuùp hoïc sinh:
- Hieåu ñöôïc theá naøo laø moä t ieát hoïc toát vaø nhöõng
yeáu caàu maø caùc em caàn thöïc hieän trong t ieát hoïc
- toát ñoù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, reøn luyeän yù
Xaùc ñònh
thöùc toå chöùc kyû luaät , t ính chaêm chæ saùng ta ïo trong
hoïc taäp. Bieát ñaáu tranh pheâ phaùn nhöõgn bieåu hieän
sai traù i trong hoïc taäp
- Reøn luyeän kyõ naêng laøm baøi , hoïc baøi , ghi cheùp,
phaùt bieåu yù kieán trong giôø hoïc .
II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
1. Noäi dung:
- YÙ nghóa vaø taùc duïng cuûa t ieát hoïc toát
- Baïn caàn laøm gì ñeå goùp phaàn thöïc hieän t ieá t
hoïc toát?
- Ñaêng kyù th i ñua giöõa caùc toá vôùi t ieâu ñeà
“Tieát hoïc toát theo lôø i Baùc daïy”
2.   Hình   thöùc   hoaït   ñoäng: Trao ñoåi veà yeâu caàu vaø
caùch thöùc trhö ïc hieän t ieát hoïc toát , t ieán haønh vieäc
ñaêng kyù th i ñua giöõa caùc toå vaø coù caùc t ieát muïc vaên
ngheä keát hôïp xen keõ.
III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1. Phöông tieän hoaït ñoäng
- Caùc toå hoïp vaø thoáng nhaát noäi dung ñaêng kyù th i ñua
thöïc hieän t ieát hoïc toát : chuaån bò toát baøi hoïc ,
baøi laøm ôû nhaø. Giöõ kyõ luaät traät tö ï trong giôø
hoïc . Soá ñieåm toát seõ ñaï t ñöôïc . Phaùt bieåu yù kieán
- trong giôø caâu .
Chuaån bò hoïc hoûi ñeå caû lôùp thaûo luaän
2. Toå chöùc:
- Phaân coâng trang tr í lôùp
- Chuaån bò caùc t ieát muïc vaên ngheä
IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:
1. Khôûi ñoäng:
- Haùt baøi haùt taäp theå:
- Ngöôøi daãn chöông tr ình tuyeân boá lyù do leã phaùt ñoäng
“Tieát hoïc toát” : Ví duï : Ñeå chaøo möøng ngaøy Nhaø
giaùo Vieät Nam 20/11, taäp theå lôùp . . . . . . q uyeát taâm
hoïc toát ñeå ñaït nhöõng ñieåm 10 daâng taëng thaày
- coâ. . . .th ieäu ñaï i bie åu, coâng boá chöông tr ì nh laøm vieäc
Giôùi
2. Chöông trình hoaït ñoäng:
 Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp trao ñoåi moät soá caâu hoûi
   
 Caâu 1: Theá naøo laø moät t ieát hoïc toát?
 Caâu 2: Taùc duïng cuûa nhöõng t ieát hoïc toát laø gì?
 Caâu 3: Ñeå coù nhöõng t ieát hoïc toát , HS caàn phaûi laøm
 Caâu 4: Theo baïn lôùp baïn ñaõ ñaït ñöôïc maáy t ieát hoïc
toát trong moäy tuaàn?

Trang 12
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

Sau khi trao ñoåi, MC toång keát yù kieán
GVCN ruùt ra nhöõng yeâu caàu chính maø HS caàn thöïc hieän 
trong tieát hoïc
Trang 13
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

  
Hoaït ñoäng 2:  
- Laäp baûn ñaêng kyù th i ñua.
- Ñaï i dieän töøng toå leân ñoïc baûn ñaêng kyù
th i ñua cuûa toå sau khi ñaõ thaûo luaän xong.
- MC höôùng daãn lôùp trao ñoåi theâm veà muïc
t ieâu vaø bieän phaùp thöïc hieän.
- Ñaï i dieän moãi toå keå chuyeän veà göông hoïc
taäp toát trong lôùp, tröôøng, baùo chí . . . .

3. Keát thuùc hoaït ñoäng
- BGK toång keát ñieåm, coâng boá keát quaû
- GV chuû nhieäm nhaän xeùt, phaùt thöôûng

V. DAËN DOØ
Chuaån bò hoaït ñoäng 3: “Hoäi vui hoïc taäp”
Yeâu caàu: Oân taäp cuûng coá kieán thöùc caùc moân hoïc
VI. RUÙT KINH NGHIEÄM:
Trang 14
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 3: HOÄI VUI  HOÏC TAÄP

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC
Giuùp hoïc sinh
- Veà nhaän thöùc: Hieåu roõ taàm quan tro ïng cuûa vieäc
hoïc chaêm, hoïc toát ,ho ï c ñeàu caùc moân hoïc .
- Veà thaùi ñoä: Xaây döïng thaùi ñoä phaán ñaáu vöôn leân
hoïc gioûi , say meâ hoïc taäp
- Veà kyõ naêng: Reøn tö duy nhanh nhaïy vaø kyõ naêng phaùt
hieän, traû lôø i caùc caâu hoûi
II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
1.Noäi dung: 
- Kieán thöùc caùc moân ñaõ hoïc ôû lôùp tröôùc vaø kieán
thöùc hoïc trong thaùng 9, thaùng 10
- Kieán thöùc phuø hôïp vôùi löùa tuoåi
2. Hình thöùc: 
- Thi traû lôø i caâu hoûi döôùi hai hình thöùc: caù nhaân,
ñaï i dieän toå
- Hoäi yù nhoùm
- Vaên ngheä: ñôn ca, song ca, toáp ca...
III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1. Phöông tieän hoaït ñoäng
- GV chuaån bò caâu hoûi vaø ñaùp aùn
- Chuaån bò ñoà duøng laøm phöông t ieän traû lôø i
- Moät soá t ieát muïc vaên nghe
2. Toå chöùc:
- Laäp ban toå chöùc, BGK
- Lôùp phoù hoïc taäp phuï traùch caâu hoûi vaø ñaùp aùn
- Ngöôøi daãn chöông tr ình
- Thö kyù
IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:
1.Khôûi ñoäng:
- Haùt baøi haùt taäp theå: “Vui ñeán tröôøng”
- Tuyeân boá lyù do : ñeå cuûng coá kieán thöùc trong hôn
moät thaùng qua. Hoâm nay lôùp chuùng ta môû hoäi th i mang
teân : Hoäi vui hoïc taäp
- Môøi giaùm khaûo vaø thö kyù leân l aøm vieäc
2. Chöông trình hoaït ñoäng:
Phaàn 1 goàm 3 caâu hoûi : (Vaên )
 Caâu 1: Em haõy ñoïc thuoäc loøng baøi thô “Soâng nuùi
nöôùc Nam” phaàn phieân aâm vaø dòch thô (ñaõ coù trong
 Caâu 2: Cho bieát vaøi neùt veà nhaø thô Nguyeãn Traõi .
Vaên baûn oâng saùng taùc laø gì?
Ñaùp aùn: (1380 – 1442) queâ Haûi Döông. Taùc phaåm :Baøi  
ca Coân Sôn
 Caâu 3: Coù maáy loa ï i töø gheùp?Coù maáy loa ï i töø laùy?
cho ví duï töøng loa ï i

Trang 15
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

Ñaùp aùn: töø gheùp coù hai loa ï i :
+ Chính phuï : oâng ngoaï i , xe maùy
+ Ñoäc laäp : saùch vôû, baøn gheá
Töø laùy coù hai loa ï i :
+ Toaøn boä : xinh xinh, ño ñoû
+ Boä phaän: tuûm tæm, um tuøm

Phaàn 2 (Toaùn)
 Ñuùng hay sai: (HS söûa neáu sai)
Caâu 1:( - 5 )2 . ( - 5 )3 = ( - 5)6. Ñaùp aùn :sa i , söûa
la ï i laø: : ( - 5 )2 . ( - 5 )3 = ( - 5 )5
Caâu 2:7,54 : 7,5 = 7,5 3. Ñaùp aùn : ñuùng
Caâu 3:(72)4= 76. Sai , söûa la ï i laø : (72)4= 78
 Ñieàn vaøo choã troáng: neáu moät ñöôøng thaúng caét hai 
ñöôøng thaúng // thì:
Hai goùc so le trong baèng nhau
Hai goùc ñoàng vò baèng nhau
Hai goùc trong cuøng phía buø nhau

Phaàn 3: (anh) chò theâm thaønh caâu hoaøn chænh
- My/ bir th / Mayth
- How / f rom your school / bus stop?
- She / 14 /next bir thday

Phaàn 4: (ñòa)
- Caâu 1: coù maáy ñôùi khí haäu treân traù i ñaát? Ñaùp aùn:
ñôùi noùng, ñôùi oân hoøa, ñôùi la ïnh
- Caâu 2: coù bao nhieâu sieâu ñoâ thò treân theá giôùi? keå
teân moät vaøi ñoâ thò.
Ñaùp aùn: 23 – Baéc Kinh, Luaân Ñoân, Pari, Caioâ.
3. Keát thuùc hoaït ñoäng:
- Haùt moät vaøi t ieát muïc vaên ngheä
- BGK coâng boá keát quaû
- Môøi GVCN leân phaùt thöôûng
V. DAËN DOØ
Chuaån bò hoaït ñoäng : SINH HOAÏT VAÊN NGHEÄ “BAØI CA HOÏC 
TAÄP”
VI. RUÙT KINH NGHIEÄM:
Trang 16
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 3: HOÄI VUI  HOÏC TAÄP

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC
Giuùp hoïc sinh
- Veà nhaän thöùc: Hieåu roõ taàm quan tro ïng cuûa vieäc
hoïc chaêm, hoïc toát ,ho ï c ñeàu caùc moân hoïc .
- Veà thaùi ñoä: Xaây döïng thaùi ñoä phaán ñaáu vöôn leân
hoïc gioûi , say meâ hoïc taäp
- Veà kyõ naêng: Reøn tö duy nhanh nhaïy vaø kyõ naêng phaùt
hieän, traû lôø i caùc caâu hoûi
II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
1.Noäi dung: 
- Kieán thöùc caùc moân ñaõ hoïc ôû lôùp tröôùc vaø kieán
thöùc hoïc trong thaùng 9, thaùng 10
- Kieán thöùc phuø hôïp vôùi löùa tuoåi
2. Hình thöùc: 
- Thi traû lôø i caâu hoûi döôùi hai hình thöùc: caù nhaân,
ñaï i dieän toå
- Hoäi yù nhoùm
- Vaên ngheä: ñôn ca, song ca, toáp ca...
III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1. Phöông tieän hoaït ñoäng
- GV chuaån bò caâu hoûi vaø ñaùp aùn
- Chuaån bò ñoà duøng laøm phöông t ieän traû lôø i
- Moät soá t ieát muïc vaên nghe
2. Toå chöùc:
- Laäp ban toå chöùc, BGK
- Lôùp phoù hoïc taäp phuï traùch caâu hoûi vaø ñaùp aùn
- Ngöôøi daãn chöông tr ình
- Thö kyù
IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:
1.Khôûi ñoäng:
- Haùt baøi haùt taäp theå: “Vui ñeán tröôøng”
- Tuyeân boá lyù do : ñeå cuûng coá kieán thöùc trong hôn
moät thaùng qua. Hoâm nay lôùp chuùng ta môû hoäi th i mang
teân : Hoäi vui hoïc taäp
- Môøi giaùm khaûo vaø thö kyù leân l aøm vieäc
2. Chöông trình hoaït ñoäng:
Phaàn 1 goàm 3 caâu hoûi : (Vaên )
 Caâu 1: Em haõy ñoïc thuoäc loøng baøi thô “Soâng nuùi
nöôùc Nam” phaàn phieân aâm vaø dòch thô (ñaõ coù trong
saùch)
 Caâu 2: Cho bieát vaøi neùt veà nhaø thô Nguyeãn Traõi .
Vaên baûn oâng saùng taùc laø gì?
Ñaùp aùn: (1380 – 1442) queâ Haûi Döông. Taùc phaåm :Baøi  
ca Coân SônTrang 17
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

 Caâu 3: Coù maáy loaïi töø gheùp?Coù maáy loaïi töø laùy?cho ví
duï töøng loaïi
Ñaùp aùn: töø gheùp coù hai loa ï i :
+ Chính phuï : oâng ngoaï i , xe maùy
+ Ñoäc laäp : saùch vôû, baøn gheá
Töø laùy coù hai loa ï i :
+ Toaøn boä : xinh xinh, ño ñoû
+ Boä phaän: tuûm tæm, um tuøm

Phaàn 2 (Toaùn)
 Ñuùng hay sai: (HS söûa neáu sai)
Caâu 1:( - 5 )2 . ( - 5 )3 = ( - 5)6. Ñaùp aùn :sa i , söûa
la ï i laø: : ( - 5 )2 . ( - 5 )3 = ( - 5 )5
Caâu 2:7,54 : 7,5 = 7,5 3. Ñaùp aùn : ñuùng
Caâu 3:(72)4= 76. Sai , söûa la ï i laø : (72)4= 78
 Ñieàn vaøo choã troáng: neáu moät ñöôøng thaúng caét hai 
ñöôøng thaúng // thì:
Hai goùc so le trong baèng nhau
Hai goùc ñoàng vò baèng nhau
Hai goùc trong cuøng phía buø nhau

Phaàn 3: (anh) chò theâm thaønh caâu hoaøn chænh
- My/ bir th / Mayth
- How / f rom your school / bus stop?
- She / 14 /next bir thday

Phaàn 4: (ñòa)
- Caâu 1: coù maáy ñôùi khí haäu treân traù i ñaát? Ñaùp aùn:
ñôùi noùng, ñôùi oân hoøa, ñôùi la ïnh
- Caâu 2: coù bao nhieâu sieâu ñoâ thò treân theá giôùi? keå
teân moät vaøi ñoâ thò.
Ñaùp aùn: 23 – Baéc Kinh, Luaân Ñoân, Pari, Caioâ.
3. Keát thuùc hoaït ñoäng:
- Haùt moät vaøi t ieát muïc vaên ngheä
- BGK coâng boá keát quaû
- Môøi GVCN leân phaùt thöôûng
V. DAËN DOØ
Chuaån bò hoaït ñoäng : SINH HOAÏT VAÊN NGHEÄ “BAØI CA HOÏC 
TAÄP”
VI. RUÙT KINH NGHIEÄM:
Trang 18
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 4: SINH HOAÏT VAÊN NGHEÄ “BAØI CA HOÏC TAÄP”

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC
- 1Bieát thay ñoåi khoâng khí baèng caùc baøi haùt ñuùng
chuû ñeà,ñuùng löùa tuoåi , qua ñoù giuùp cho hoïc sinh
t ieáp thu baøi moät caùch hieäu quaû hôn.
- Coù yù thöùc trong hoïc taäp vaø sinh hoaït vaên ngheä
- Reøn kyõ naêng,phong caùch theå hieän caùc t ieát muïc vaên
ngheä.
II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
1.Noäi dung: baùo caùo veà vieäc thöc hieän VNÑG,VNGG
cuûa lôùp trong thaùng qua. Haùt nhöõng baøi haùt coù chuû ñeà
treân.
2.Baùo caùo, thi vaên ngheä, taäp baøi haùt môùi
III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1. Phöông tieän hoaït ñoäng
- Chuaån bò baùo caùo veà t ình hình thöïc hieän vaên ngheä
cuûa lôùp.
- Caùc toå chuaån bò caùc baøi haùt theo chuû ñeà
- Lôùp phoù phong traøo chuaån bò caùc baøi haùt môùi.
2. Toå chöùc:
- Phaân coâng ngöôøi ñie àu khieån chöông tr ì nh , thö kyù, BGK
- Moãi toå phaân coâng caùc thaønh vieân t ìm nhöõng baøi
haùt môùi
- Phaân coâng t rang tr í lôùp, trö ï c veà sinh.
IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:
1.Khôûi ñoäng:
- Haùt baøi haùt taäp theå:
- Neâu lyù do:thö ïc hieän ñuùng theo noäi quy, quy ñònh cuûa
tröôøng moãi lôùp ñaõ vaø ñang thöïc hieän phong traøo
VNÑG,VNGG ñeå giuùp HS ta ïo höng phaán, giaûi toûa caêng
thaúng trong hoïc taäp. Phaùt hieän naêng khieáu vaên
ngheä.
2. Chöông trình hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng 1: giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï : Ñaï i
dieän toå tröôûng töøng toå baùo caùo veà t ình hình vaên ngheä
cuûa töøng thaønh vieân trong toå, thaønh vieân naøo khoâng
t ích cöïc tham gia vaên ngheä. Lôùp phoù phong traøo toång
hôïp yù kieán cuûa töøng toå vaø neâu nhaän xeát chung t ình
hình lôùp trong thaùng qua.
Hoaït ñoäng 2: Thi vaên ngheä ( boác thaêm 2 toå th i
trö ï c t ieáp vôùi nhau)
Voøng 1: 
- Hai toå boác thaêm ñaàu seõ th i vôùi nhau vôùi chuû ñeà
baøi haùt coù töø “ tröôøng” , toå naøo thaéng seõ th i ôû
voøng 2.Trang 19
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

- Hai toå boác thaêm sau seõ thi vôùi nhau vôùi chuû ñeà baøi haùt
coù töø “lôùp” hoaëc “baïn beø”, toå thaéng seõ tieáp tuïc thi
voøng 2
Voøng 2: Hai toå thaéng ôû voøng 1 seõ th i vôùi nhau theo chuû
ñeà baøi haùt. . . . .
- Trong moãi voøng th i HS khoâng ñöôïc haùt la ï i baøi haùt
ñoäi baïn ñaõ haùt.
- BGK chaám ñieåm
Hoaït ñoäng 3: Lôùp phoù phong traøo leân taäp baûi haùt
môùi
Hoaït ñoäng 4: Moãi toå cöû ñaï i dieän moät baøi haùt ñaõ
chuaån bò tröôùc. BGK coäng ñieåm
3. Keát thuùc hoaït ñoäng
- BGK toång keát ñieåm, coâng boá keát quaû
- GV chuû nhieäm nhaän xeùt, phaùt thöôûng

V. DAËN DOØ
Chuaån bò hoaït ñoäng cho thaùng 11
Chuû ñieåm: “Toân sö tro ïng ñaïo”
Hoaït ñoäng 1: “Leã th i ñua hoa ñieåm toát daâng thaày coâ”
VI. RUÙT KINH NGHIEÄM:
Trang 20
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11
TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO
HOAÏT ÑOÄNG 1: 
LEàÑAÊNG KÍ THI ÑUA :” HOA ÑIEÅM TOÁT DAÂNG THAÀY CO “

I. Yeâu caàu giaùo duïc
Giuùp hoïc sinh
- Hieåu ñöôïc muïc ñích , yù nghóa vaø naém vöõng noäi
dung th i ñua cuûa : “ Thaùng hoïc toát , tuaàn hoïc toát “
- Töï giaùc vaø quyeát taâm hoïc toát ñeå ñeàn ñaùp coâng
ôn thaày coâ
II. Chuaån bò cho hoaït ñoäng
- GVCN hoïp caùn boä lôùp ñeå xaây döïng chöông tr ì nh haønh
ñoäng cuûa lôùp . Thoáng nhaát noäi dung keá hoaïch hoaït
ñoâng .
- Ban caùn söï lôùp chòu traùch nhieäm ñaêng kí tham gia
caùc hoaït ñoäng phong traøo cuûa nhaø tröôøng .
- GVCN höôùng daån caùc toå vieát baûng ñaêng kí th i ñua toå
.
- Chuaån bò t ieát muïc vaên ngheä
- Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông tr ì nh , trang tr í
lôùp
III. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG
a) Baét ñaàu
- Caû lôùp haùt baøi : “lôùp chuùng ta ñoaøn keát “
- Tuyeân boá l í do
- Giôùi th ieäu chöông tr ì nh hoaït ñoäng
b) Tieán haønh hoaït ñoäng
- Lôùp tröôûng tr ì nh baøy chöông tr ì nh haønh ñoäng cuûa lôùp
ñeå chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo VN 20- 11
- Lôùp tröôûng phaùt ñoäng th i ñua , ñeà nghò taát caû caù
nhaân , caùc toå tham gia höôûng öùng
- Caùc toå tröôûng lean ñoïc baûng ñaêng kí th i ñua cuûa toå
mình
- GVCN phaùt bieåu yù kieán , ghi nhaän quyeát taâm th i ñua
vaø ñoäng vieân caû lôùp thöïc hieän toát chöông tr ì nh
haønh ñoäng cuûa lôùp
- Chöông tr ì nh vaên ngheä theo chuû ñeà
c) Keát thuùc hoaït ñoäng: Ngöôøi ñieàu khieån tuyeân boá
keát thuùc hoaït ñoäng , caûm ôn caùc ñaï i bieåu .
VI. Ruùt kinh nghieäm vaø ñaùnh giaù keát quaû
- GVCN cho nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm cuûa t ieát hoaï t
ñoäng.
- Ñaùnh giaù keát quaû , t inh thaàn , thaùi ñoä tham gia
hoaït ñoäng cuûa töøng toå vaø caû lôùp
V.Chuaån bò cho tuaàn sauTrang 21
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

Söu taàm tìm hieåu caùc caâu ca dao tuïc ngöõ , baøi thô , veà 
tình thaày troø , nhöõng caâu chuyeän saâu saéc ñaùng nhôù 
cuûa mình veà thaày coâ .
Trang 22
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 2 :  HAÙT VEÀ  THAÀY CO VAØ MAÙI TRÖÔØNG
I. MUÏC ÑÍCH GIAÙO DUÏC
Giuùp hoïc sinh :
- Khaéc saâu t ình nghóa thaày troø vaø coâng ôn ñoái vôùi
thaày coâ giaùo
- Yeâu quùi vaø t in töôûng caùc thaâyø coâ giaùo
- Kính tro ïng , leã pheùp , vaâng lôø i thaày coâ .
II.CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG
1) Phöông tieän hoaït ñoäng
Hoïc sinh söu taàm
- Ca dao , thô , baì haùt , nhöõng caâu chuyeän veà thaày
coâ
- Vì sao coù ngaøy 20/11 vaø ngaøy naøy ñöôïc toå chöùc kæ
nieäm ôû nöôùc ta nhö theá naøo ?
- Baïn hieåu nhö theá naøo caâu noùi “ hoïc sinh th ieáu
thaày coâ nhö caây xanh th ieáu aùnh maët trôø i “
- Baïn cho bieát moät con ñöôøng , moät ngoâi tröôøng mang
teân caùc thaày coâ giaoù
- Nhöõng suy nghó cuaû r ieâng em veà thaày coâ giaùo
- Phaàn thöôûng th i ñua.
2) Chuaån bò
- GVCN hoïp toå , lôùp phoå bieán keá hoaïch hoaï t ñoäng
- Caùn boä lôùp phaân coâng ban toå chöùc , chaám th i ñua
vaø phaùt thöôûng
- Chuaån bò vaên ngheä
- Chuaån bò ,phaân coâng trang tr í lôùp
III. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG
1/ Baét ñaàu
- Caû lôùp haùt baøi “ Nhôù ôn Thaày coâ “
- Tuyeân boá l í do
- Giôùi th ieäu chöông tr ì nh hoaït ñoäng
2/ Hình thöùc thi ñua moãi toà vôùi noäi dung
a/ Trình baøy keát quûa söu taàm 
- Moãi toå tr ì nh baøy nhöõng taøi l i eäu maø caùc thaønh
vieân trong toå söu taàm ñöôïc
- Choïn moät taø i l i eäu hay nhaát ,öng yù nhaát cuaû toå ñeå
thuyeát tr ì nh tröôùc lôùp
b/ Thaûo luaän theo chuû ñeà “tình nghiaõ thaày troø “
- Töøng toå t ieán haønh thaûo luaän caùc noäi dung caâu hoûi
ñaõ chuaån bò
- Ñaò dieän toå leân boác thaêm vaø traû lôø i caùc caâu hoûi
c/ Vaên ngheä:  Caùc toå lean tr ì nh baøy t ieát muïc cuûa
mình , coù theå choïn baát kyø theå loaò
d/ Keát thuùc hoaït ñoäng 
- Ban chaám th i ñua coâng boá keát quûa vaø phaùt thöôûng
- Ngöôøi daãn chöông tr ình tuyeân boá keát thuùc chöông
tr ình vaø caùm ôn taát caû thaønh vieân cuaû lôùp ñaõ
nhieät t ình tham gian 5’

Trang 23
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

VI. RUÙT KINH NGHIEÄM VAØ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ
- GVCN cho nhaän xeùt cuaû t ieát hoaï t ñoäng
- Ñaùnh giaù keát quaû , t inh thaàn , thaùi ñoä tham gia
hoaït ñoäng cuaû töøng toå vaø caû lôùp.
Trang 24
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7
HOAÏT ÑOÄNG 3: TOÅ CHÖÙC LEàKÆ NIEÄM NGAØY NGVN 20­11

I. MUÏC ÑÍCH HOAÏT ÑOÄNG
Giuùp hoïc sinh 
- Hieåu ñaày ñuû hôn veà yù nghiaõ ngaøy NGVN 20-11
- Coù thaùi ñoä toân troïng , quí mean, bieát ôn caùc thaày
coâ giaùo
- Bieát haønh ñoäng laøm theo lôøi daïy cuûa thaày coâ trong
hoaït ñoäng hoïc taäp ,s inh hoaït vaø giao tieáp.
II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
1./ Noäi dung
- Tìm hieåu yù nghóa ngaøy NGVN
- Hoïc sinh chuùc möøng caùc thaày coâ giaùo
- Sinh hoaït vaên ngheä
    2./ Hình thöùc hoaït ñoäng:Trao ñoåi taâm tö, nguyeän 
voïng keát hôïp lieân hoan v ngheä
III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG
- Lôøi chuùc möøng thaày coâ, caùc tieát muïc vaên ngheä
- Cöû ngöôì daãn chöông tr ình,trang tr í lôùp , keâ baøn
gheá,hoa taëng thaày coâ
IV.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG
1.Hoaït ñoäng môû ñaàu
- Haùt baøi haùt taäp theå veà thaày coâ giaùo
- Tuyeân boá l í do
- Giôùi thieäu thaønh phaàn tham döï
- Giôùi thieäu chöông tr ình
 Hoaït ñoäng 1: Chuùc möøng thaày coâ giaùo
   
- Ñaïi dieän hoïc sinh ñoïc lôøi chuùc möøng .Ñaïi dieän toå
taëng hoa thaày coâ
- Thaày coâ giaùo phaùt bieåu veà taâm tö tình caûm cuûa
mình ñoái vôùi caùc em
 Hoaït ñoäng 2 : Vaên ngheä
   
- Hoïc sinh bieåu dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä. Caùc em
chôi troø chôi
- Lieân hoan ( neáu chuaån bò)
2.Keát thuùc hoaït ñoäng
- Ban toå chöùc caùm ôn thaày coâ giaùo
- Laàn nöõa chuùc söùc khoeû thaày coâ
VI. Ruùt kinh nghieäm vaø ñaùnh giaù keát quaû
- GVCN cho nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm cuûa tieát hoaït
ñoäng.
- Ñaùnh giaù keát quaû , tinh thaàn , thaùi ñoä tham gia
hoaït ñoäng cuûa töøng toå vaø caû lôùp
VI.DAËN DOØ 
Trang 25
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 4 : BÌNH BAÙO TÖÔØNG
I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC
Giuùp hoïc sinh
Khaéc saâu hình aûnh cao ñeïp cuaû thaày coâ , t ình nghiaõ
thaày troø
Coù thaùi ñoä tr i aân , toân tro ïng , bieát ôn caùc thaày
coâ
Reøn luyeän caùc kyõ naêng vieát veõ ñeå phaùt huy t ính
saùng ta ïo vaø naêng khieáu thaåm myõ cuûa caùc em
II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
1./ Noäi dung
Caù baøi thô , baøi vaên , t ieåu phaåm , bích haïo do hoïc
sinh saùng taùc theo chuû ñeà nhôù ôn thaày coâ
Lôøi bình cho caùc taùc phaåm thöïc hieän
2./ Hình thöùc hoaït ñoäng
Thi vieát veõ , tröng baøy caùc taùc phaåm saùng taùc döôùi
hình thöùc taäp san hoaëc baùotöôøng
Moät soá t ieát muïc vaên ngheä
III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG
1./ Phöông tieän hoaït ñoäng
Giaáy A 4 – giaáy yoki – buùt loâng – maøu veõ
Caùc baøi vaên, thô, tranh minh hoïa noäi dung …ñöôïc trang
tr í treân baùo töôøng hoaëc taäp san. Vò tr í tröng baøy
cho caùc toå, phaàn thöôûng
2./ Toå chöùc
GVCN neâu ñeà taø i vaø yeâu caàu theå leä cuoäc th i : moò
hoïc sinh ñeàu tham gia , khoâng haïn cheá taùc phaåm . moãi
toå choïn moat theå loaò vaø ñaët teân cho tôø baùo cuûa mình
Phaân coâng ngöôøi daãn chöông tr ì nh
Thaønh laäp ban giaùm khaûo
Chuaån bò vaên ngheä
Phaân coâng trang tr í lôùp – Chuaån bò taëng phaåm
IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG
1/ Khôûi ñoäng
Caû lôùp cuøng haùt baøi “ Maùi tröôøng meán yeâu “
Giôùi th ieäu thaønh phaàn BGK
2/ Thi tröng baøy
Moãi toå tröng baøy taùc phaåm cuaû toå mình
Ñaï i dieän caùc toå giôùi th ieäu khaùi quaùt vaø neâu yù
töôûng theå hieän qua caùc taùc phaåm
BGK chaám ñieåm saûn phaåm cuaû caùc toå
3/ Thi bình luaän caùc taùc phaåm töï choïn cuaû caùc  
toå 
Moãi toå choïn 1 hoaëc 2 taùc phaåm ñaï i dieän cho toå
Moãi toå cöû ñaò dieän leân tr ì nh baøy.BGK chaám ñieåm.
Tr ình dieãn vaên ngheä xen keõ
       4/ Keát thuùc


Trang 26
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

BGK coâng boá keát quaû.Trao giaûi thöôûng cho caùc toå coù ñieåm
cao vaø caù nhaân xuaát saéc
GVCN nhaän xeùt

V. RUÙT KINH NGHIEÄM VAØ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUÛA
- GVCN cho nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm cuûa t ieát hoaï t
ñoäng
- Ñaùnh gía keát quaû , t inh thaàn , thaùi ñoä tham gia
hoaït ñoäng cuaû töøng toå vaø caû lôùp.
- Toång keát thaùng chuû ñeà ( hoïc taäp – chuyeân caàn –
ñaoï ñöùc )
- Ñoäng vieân caùc em phaùt huy nhöõng thaønh quaû ñaï t
ñöôïc qua thaùng chuû ñeà
VI. DAËN DOØ
Thöïc hieän chuû ñieåm : Hoäi th i “ Maêng non vôùi truyeàn
thoáng 60 naêm boä ñoäi cuï Hoà”
- Nhöõng baøi haùt truyeàn thoáng cuaû quaân ñoäi ta
- Söu taàm taø i l i eäu noùi veà “Quaân ñoäi nhaân daân Vieät
Nam” traû i qua caùc thôøi kyø.
Trang 27
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 12

TEÂN CHUÛ ÑIEÅM: UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN

HOAÏT ÑOÄNG 1 : NHÖÕNG NGÖÔØI CON ANH HUØNG 
CUÛA QUE HÖÔNG ÑAÁT NÖÔÙC

I.YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC :
- Hieåu ñöôïc söï hinh sinh xöông maùu tö ï do ñoäc laäp daân
toäc ñeå ñem la ï i hoøa bình cho ñaát nöôùc cuûa nhöõng
ngöôøi con thaân yeâu cuûa queâ höông.
- Töï haøo vaø bieát ôn nhöõng anh huøng, l i eä t só, caùc Meï
Vieät Nam anh huøng vaø toaøn theå quaân ñoäi ta .
- Töï giaùc hoïc taäp vaø reøn luyeän toát , tö ï giaùc vaø
vaø t í ch cöïc tham gia caùc hoaï t ñoäng ñeàn ôn ñaùp
nghóa.

II. CHUAÅN BÒ CHO HOAÏT ÑOÄNG :
1. Thôøi gian : Tuaàn thaùng 12.
2. Phaân coâng vaø höôùng daãn hoïc sinh:

 Phaân coâng  Höôùng daãn hoïc sinh 
- 1 HS daãn chöông - Choïn baøi haùt taäp theå : theo
tr ình chuû ñeà
- 1 HS laøm thö kyù - Tuyeân boá lyù do (g iôù i th ieäu
- 4 HS laøm giaùm thaønh phaàn tham döï )
khaûo - Moãi nhoùm nhaän tö lueäu  tham
- 1 HS laøm trô ï lyù khaûo: Nhöõng ngöôøi con anh huøng
chöông tr ì nh cuûa queâ höông ñaát nöôùc  thaûo
- Moãi nhoùm cöû moät
luaän  Thuyeát tr ì nh .
baïn trang tr í – keû
(Tö l i eäu tham khaûo - trang 68- 69-
baûng.
HÑNGLL-Saùch GV)
- Moãi nhoùm cöû ñaï i
- Chuaån bò baøi haùt theo chuû ñeà :
dieän 1 baïn baùo
VD : Baøi : Kim Ñoàng- Leâ Vaên Taùm –
caùo t ìm hieåu cuûa
Voõ Thò Saùu – Nguyeãn Vaên Troãi ,
nhoùm (sau khi ñaõ
Haønh Klhuùc Phaïm Ngoïc Thaïch…
thaûo luaän)
- moãi nhoùm chuaån
bò 2 baøi haùt theo
chuû ñeà
3. Phoái hôïp caùc löïc löôïng:
Ñoaøn Ñoäi – Giaùo vieân AÂm nhaïc  Nhaän tö l i eäu vaø
baùi haùt.
III. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG :

Tieán haønh vaø keát thuùc coâng vieäc  Thôøi gian
1. Haùt Taäp Theå: Theo Chuû Ñeà 2 phuùt


Trang 28
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

2. Tuyeân  Boá Lyù Do:  Tìm Hi ieåu Veà Nhöõng Con 3 phuùt
Ngöôøi Anh Huøng Cuûa Queân Höông Ñaát Nöôùc.
a. Giôùi thieäu ñaïi bieåu :
- Thaày (Coâ)…… … … … … … .
… … …………
- Ñaï i bieåu …… … … …
… … … .(neáu coù)
- GVCN vaø taäp theå lôùp…… … … … … … … … …
… … … … … … … … ..
- Daãn chöông tr ì nh……… … … … … … … … …
… … … … … … … … ..
- Ban giaùm khaûo: Baïn … … … … … … … … … .
… … … ………………
- Thö kyù : Baïn …… … … … … … … … … … ..
… … ……………………
- Trôï lyù hoäi th i : Baïn … … … … … … … … … …
… … … ………………
b. Caùc nhoùm töï giôùi thieäu veà mænh : 4 nhoùm
VD : Nhoùm Phaïm Ngoïc Thaïch – Nhoùm Leâ Vaên 18 phuùt
Taùm …… … … … .
… ………
3. Baét ñaàu cuoäc thi 
a. Thi traû lôø i caâu hoûi döùôi daïng thuyeát
tr ình .
- Moãi nhoùm seõ choïn 1 thaønh vieân trong Ban
giaùm khaûo nhaän boä ñeà cho nhoùm mình  Nhoùm 18 phuùt
seõ thaûo luaän trong voøng (2 phuùt) vaø cöû ñaï i
dieän leân thuyeát tr ì nh trong (2 phuùt)
 Ban giaùm khaûo nhaän xeùt  cho ñieåm 
trô ï lyù gaén ñieåm
b. Thi haùt :
- Toå chöùc boác thaêm ñoäi haùt tröôùc, moãi
löô ï t ñoäi haùt 1 baøi 2 phuùt
+ Haùt ñuùng chuû ñeà : 10 ñieåm 2 phuùt
+ Haùt sai chuû ñeà – chöa haùt, maát löô ï t : 0
ñieåm
+ laàn löô ï t 2 voøng  ñeán heát thôøi gian
quy ñònh  ñoäi naøo ñieåm cao ñoäi ñoù thaéng
 Ban giaùm Khaûo nhaän xeùt  ghi ñieåm 
trô ï lyù gaén ñieåm.
4. Ban  giaùm Khaûo coâng boá keát quaû vaø xeáp 
haïng.
5. GVCN nhaän xeùt – phaùt thöôûng

IV. RUÙT KINH NGHIEÂM, ÑAÙNH ÑAÙ KEÁT QUAÛ:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
V. DAËN DOØ
Chuaån bò  hoaït ñoäng 2 : Haùt veà queâ höông­Quaân ñoäi anh 
huøng.
Trang 29
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 2: HAÙT VEÀ QUE HÖÔNG VAØ QUAÂN ÑOÄI ANH HUØNG

I­Yeâu caàu giaùo duïc:
      1.  Veà nhaän thöùc:
      ­   Hieåu ñöôïc t ình yeâu daønh cho queâ höông, ñaát
nöôùc con ngöôøi .
      2.  Veà thaùi ñoä:
- Luoân bieát ôn nhöõng ngöôøi ñaõ ngaõ xuoáng vì queâ
höông, ñaát nöôùc.
- Coù t inh thaàn daân toäc.
 3.  Veà kyõ naêng:
- Naém ñöôïc nhöõng ngaøy leã quan tro ïng cuûa Vieät
Nam.
- Tìm toø i , khaùm phaù lòch söû.

II­Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng:    
     1.    Noäi dung:
- Thaûo luaän veà yù nghóa ngaøy QÑNDVN.
- Baïn seõ laøm gì , ñaõ laøm gì giuùp cho ñaát
nöôùc.
- Ñeà ra 1 muïc ñích seõ thöïc hieän trong thaùng
12.
2. Hình thöùc:
- Trao ñoåi veà vieäc thöïc hieän muïc ñích cuûa
mình trong thaùng 12 vaø yù nghóa ngaøy QÑNDVN.
- Xen keõ caùc t ieát muïc VN cuûa toå, caù nhaân.

III­Chuaån bò hoaït ñoäng:
a.Veà phöông tieän hoaït ñoäng:
- Thaûo luaän nhoùm veà ngaøy QÑNDVN 22\12.
+ Chuaån bò caùc tö l i eäu coù l i eân quan.
+ Nguoàn goác cuûa ngaøy QÑNDVN.
+ YÙ nghóa cuûa ngaøy naøy.
- Caâu hoûi thaûo luaän vaø ñaùp aùn.
b.  Veà toå chöùc:
- Thaûo luaän toå.
- Neáu coù nhöõng vaán ñeà chöa hieåu seõ thaûo luaän
lôùp.

IV­Tieán haønh hoaït ñoäng
     1.Khôûi ñoäng: 5 phuùt
- Haùt taäp theå baøi : “Haønh quaân xa”
- Tuyeân boá l í do: Ñaát nöôùc VN coù ñöôïc cuoäc soáng
töôi ñeïp hoâm nay laø nhôø bao söï hy sinh thaàm laëng
cuûa caùc anh huøng, cuûa caùc baø meï VN. Ñeå toû loøng bieát
ôn hoï vôùi taám loøng cuûa ngöôøi “aên quaû nhôù keû troàng
caây”
2.Chöông trình hoaït ñoäng:

Trang 30
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7
Trang 31
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

a. Hoaït ñoäng 1:
- Giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï (GVCN, caùn boä
lôùp, taäp theå lôùp…)
- Giôùi th ieäu chuû ñieåm hoaï t ñoäng, noäi dung chöông
tr ình .
- Môøi BGK & leân baøn laøm vieäc.
 b. Hoaït ñoäng 2:
- Thaûo luaän veà ngaøy QÑNDVN(22\12) .
+ Nguoàn goác cuûa ngaøy naøy.
+ YÙ nghóa cuûa ngaøy naøy.
+ Neâu 1 vaøi taám göông anh huøng hoaëc 1 vaøi
baø meï VN anh huøng.
- Coù caâu naøo khoù hs coù theå tham khaûo yù kieán
cuûa caùc toå khaùc.
- Sau khi thaûo luaän, phaùt bieåu, ngöôøi daãn chöông
tr ình toång keát yù kieán.
c. Hoaït ñoäng 3:
- Moãi toå tö ï ñeà ra moät muïc ñích, 1 vieäc laøm coù
ích trong thaùng 12, moãi toå cöû ñaï i dieän ñeå tr ì nh baøy
muïc ñích cuûa mình, thö kí ghi nhaän. Caû toå theå hieän
loøng quyeát taâm.
d. Hoaït ñoäng 4:
- Haùt taäp theå vaø caù nhaân : Caùc ca khuùc CM, ca
ngôï i ñaát nöôùc, con ngöôøi , anh huøng VN.
- BGK caên cöù töøng hoaï t ñoäng maø ñaùnh giaù cho
töøng toå.
3.Keát thuùc hoaït ñoäng:
- GVCN nhaän xeùt chung, ñaùnh giaù t inh thaàn tham gia
cuûa hoïc sinh.
- Cho Ban Giaùm Khaûo toång keát ñieåm.
- Phaùt thöôûng (neáu coù) .

V.    Daën doø: (5 phuùt)
     ­  Chuaån bò hoaït ñoäng 3: “Thi keå chuyeän lòch söû”. 
Trang 32
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 3 : THI KEÅ CHUYEÄN LÒCH SÖÛ

I. YEÂU CAÂU GIAÙO DUÏC
1. Veà nhaän thöùc:
• Hieåu ñöôïc t ình yeâu queâ höông ñaát nöôùc con
ngöôøi
• Cuûng coá, môû roäng hieåu bieát veà lòch söû
döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa nhaân ta qua caùc
thôøi ñaï i
2. Thaùi ñoä:
• Bieát ôn toå t ieân, caùc anh huøng daân toäc
ñaõ coù coâng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc
• Khaéc saâu yù thöùc veà loøng tö ï haøo daân
toäc
3. Kyõ naêng:
• Naém ñöôïc nhöõng söï kieän lòch söû, nhöõng moác lòch
söû tro ïng ñaï i cuûa daân toäc
• Bieát noi göông caùc theá heä ñi tröôùc
   II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
      1. Noäi dung:
• Tìm hieåu veà nhöõng söï kieän lòch söû l i eân
quan ñeán caùc ngaøy tro ïng ñaï i : thaønh laäp Ñaûng 3-
2- 1930, ngaøy 2- 9- 1945, ngaøy 22- 12………..
• Keå caùc caâu chuyeän lòch söû cuûa nöôùc
ta .VD: Con roàng chaùu t ieân, chuyeän veà Mò Chaâu-
Tro ïng Thuûy, Hai Baø Tröng, Ngoâ Quyeàn, Ñinh Tieân
Hoaøng, Nguyeãn Traõi , Leâ Lôï i , Traàn Quoác
Tuaán…… … …
… ……
• Neâu leân yù nghóa cuûa caùc caâu chuyeän ñoù
       2. Hình thöùc:
• Moãi toå nhoùm chuaån bò moät caâu chuyeän
• Neâu leân baøi hoïc yù nghóa töø caâu chuyeän
• Xen keõ caùc t ieát muïc vaên ngheä cuûa toå,
caù nhaân
• Troø chôi giaûi ñaùp oâ chöõ
III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG
1.Phöông tieän hoaït ñoäng
• Chuaån bò tröôùc caùc caâu chuyeän lòch söû : veà
caùc anh huøng, caùc taám göông anh huøng yeâu nöôùc
trong lòch söû daân toäc VN cuûa toå, caù nhaân. VD:
Yeát Keâu, Daõ Töôïng, Coâ haøng nöôùc……..
• Ngoâ Quyeàn vaø chieán thaéng Baïch Ñaèng
• Veà Ñinh Boä Lónh deïp loa ïn 12 söù quaân
• Lyù Thaùi Toå dôøi ñoâ veà Thaêng Long
• Veà 3 laàn chieán thaéng quaân Moâng Nguyeân

Trang 33
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

• Moät soá caâu hoûi cho troø chôi oâ chöõ
2. Toå chöùc:
• Thaûo luaän nhoùm, toå
• Thi giöõa ñaï i dieän cuûa caùc toå
• Neáu coù nhöõng vaán ñeà chöa hieåu seõ thaûo
luaän lôùp
• Caùc toå chuaån bò tröôùc caùc caâu chuyeän
lòch söû
• Cöû BGK, thö kí…
IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG
1. Khôûi ñoäng: 5 phuùt
• Haùt taäp theå baøi haùt coù noäi dung veà
truyeàn thoáng caùch maïng
• MC tuyeân boá l í do: “Daân ta phaûi bieát söû 
ta
Cho 
töôøng goác tích nöôùc nhaø Vieät Nam”
Ñoù laø lôø i daïy cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi moãi theá heä ngöôøi
VN chuùng ta . Hoïc lòch söû vaø hieåu lòch söû ñeå tö ï haøo
vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa toå t ieân vaø ñeå
nhôù ôn nhöõng theá heä ñi tröôùc ñaõ ñoå bao maùu xöông ñem
la ï i cho chuùng ta moät töông la i töô i saùng!
Ñoù chính laø lí do cuûa buoåi sinh hoaït ngaøy hoâm nay!
2. Chöông trình hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng 1:
• MC giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï
• Môøi BGK, thö kí leân baøn laøm vieäc
Hoaït ñoäng 2:
• Caùc toå chuaån bò trong thôøi gian 5 phuùt
• Töøng toå cöû ñaï i dieän leân keå chuyeän
• GVCN ( hoaëc GV boä moân Söû ) seõ laøm coá
vaán veà kieán thöùc
• BGK chaám ñieåm
Hoaït ñoäng 3:
• Thi giaûi ñaùp oâ chöõ
VD: vò vua nöõ trong lòch söû Vieät Nam laø ai?
Ñaùp aùn: Lyù Chieâu Hoaøng
VD: Quang Trung teân thaät laø gì?
Ñaùp aùn: Nguyeãn Hueä
• Caâu hoûi thaûo luaän: Em haõy neâu yù nghóa
cuûa vieäc hoïc vaø t ìm hieåu lòch söû daân toäc? Em
seõ laøm gì ñeå goùp phaàn giöõ gìn vaø phaùt huy
truyeàn thoáng cuûa daân toäc?
• BGK ñaùnh giaù
Hoaït ñoäng 4:


Trang 34
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

• Caùc toå thi haùt caùc ca khuùc caùch maïng
• Môøi caù nhaân leân keå chuyeän
• BGK toång keát caùc phaàn thi
             3. Keát thuùc hoaït ñoäng:
• GV nhaän xeùt
• MC thoâng baùo keát quaû
   V. DAËN DOØ
Chuaån bò hoaït ñoäng 4 : Hoäi vui hoïc taäp, chuaån  
bò thi HKI
Trang 35
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

HOAÏT ÑOÄNG 4: HOÄI VUI HOÏC TAÄP

I. Muïc Tieâu Giaùo Duïc:
Giuùp hoïc sinh:
- Cuûng coá kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc ôû caùc moân
- Höùng thuù hoïc taäp, chaêm chæ, vöôï t khoù ñeå ñaït keát
quaû cao

II. Noäi Dung Vaø Hình Thöùc Hoaït Ñoäng
1)  
Noäi Dung:
 
Nhöõng kieán thöùc cuûa caùc moân hoïc ñöôïc giaùo vieân
yeâu caàu hoïc sinh oân taäp ñeå chuaån bò th i hoïc kyø.
2)  
Hình thöùc:
 
- Thi haùi hoa daâb chuû ôû nhieàu daïng caâu hoûi khaùc
nhau nhö : tö ï luaän; traéc nghieäm.
- Thi ñua giöõa caùc toå vôùi nhau.
- Ca nhaïc xen keõ

III. Chuaån Bò Hoaït Ñoäng:
1)  
Phöông tieän: 
Caùc caâu hoûi ; caâu ñoá vaø ñaùp aùn do giaùo vieân boä
moân soaïn .
2)  
Toå Chöùc: 
Phaân coâng:
- Ñieàu kieån chöông tr ình .
- Ban giaùm khaûo: moãi toå cöû moät ñaï i dieän
- Thö kyù
- Chuaån bò phaàn thöôûng (neáu coù)

IV. Tieán haønh hoaït ñoäng

Thôøi   Noäi dung  Phaân  
gian coâng
2 phuùt  Haùt taäp theå : “Hoång giaùm Ngöôøi daãn
3 phuùt ñaâu” chöông
 Tuyeân boá lyù do : “Thaùng tr ì nh
12 daàn daàn kheùp la ï i vaø ñoàng
thôøi môû ra cho muøa leã hoäi . Vaø
ñoái vôùi hoïc sinh chuùng mình coøn
baét ñaàu cho kyø th i hoïc kyø ñaày
cam go. Ñeå chuaån bò toát cho kyø
th i hoïc kyø saép tôùi , hoâm nay
chuùng ta cuøng nhau oân la ï i moät
soá kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc
35 phuùt trong thôøi gian qua”.
Ban giam
khaûo
 Giôùi th ieäu chöông tr ì nh

Trang 36
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

hoaït ñoäng.
 Môøi ban giaùm khaûo vaø thö kyù
leân laøm vieäc.

 Ban giaùm khaûo thoâng qua theå leä
thi.

Ñôït 1. Laàn löô ï t töøng toå cöû ñaï i
5 phuùt dieän leân haùi hoa, vaø traû lôø i
caâu hoûi . Moãi laàn traû lôø i moät
caâu hoûi veà moät moân. ( toång coäng Thö kyù
3 laàn) Ban giaùm
Toå naøo traû lô ì ñuùng ñöôïc khaûo
10 ñ
Ñôït 2. Moãi toå cöû moät ñaï i dieän Ngöôøi daãn
leân traû lôø i . BGK ñoïc caâu hoûi , chöông
toå naøo traû lôø i nhanh, ñuùng nhaát tr ì nh
seõ thaéng. ( toång coäng 3 caâu hoûi
veà 3 moân)
Moãi laàn traû lôø i ñuùng
ñöôïc 10 ñ
Ñôït 3. BGK ñoïc caâu hoûi . Caû lôùp
laøm vaøo giaáy. Goï i moät maõ soá
baát kyø. Caâu traû lôø i ñuùng seõ
ñöôïc moät phaàn quaø cuûa ban giaùm
khaûo.
 Toång keát ñieåm
 Phaùt Thöôûng
 Môøi GVCM nhaän xeùt , daën
doø
 Haùt taäp theå : “lôùp chuùng
mình”

IV. RUÙT KINH NGHIEÂM, ÑAÙNH ÑAÙ KEÁT QUAÛ:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
V. DAËN DOØ
Trang 37
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 1,2

TEÂN CHUÛ ÑIEÅM: MÖØNG ÑAÛNG, MÖØNG XUAÂN
 
Hoaït ñoäng    MUØA XUAÂN VAØ TRUYEÀN THOÁNG VAÊN HOAÙ
 1:
QUE HÖÔNG , ÑAÁT NÖÔÙC
I­YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:
Giuùp hoïc sinh:
- Coù nhöõng hieåu bieùt nhaát ñònh veà caùc phong tu ïc taâp
quaùn , t ruyeàn thoáng vaên hoaù toát ñeïp cuûa queâ höông,
ñaùt nöôùc trong khoâng khí möøng xuaân ñoùn Teát coå
truyeàn cuûa daân toäc. Hieåu ñöôïc nhöõng neùt ñoåi thay
trong ñôøi soáng vaên hoaù ôû queâ höông , ñòa phöông em.
- Töï haøo vaø yeâu meán queâ höông , ñaát nöôùc.
- Bieát toân tro ïng vaø gìn giöõ , baûo veä nhöõng neùt ñeïp
vaên hoaù truyeàn thoáng , phong tu ïc taäp quaùn, phaùt
huy baûn saéc daân toäc Vieät Nam.

II­CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG
1/Phöông tieän hoat ñoäng 
   :
- Caùc tö l i eäu : tranh aûnh, baøi vieát , thô ca veà
truyeàn thoáng vaên hoaù möøng xuaân ñoùn Teát cuûa queâ
höông , ñaát nöôùc, cuùa coäng ñoàng caùc daân toäc Vieät
Nam(vaø cuûa caùc nöôù khaùc neáu coù)caùch maïng ôû ñòa
phöông; caùc taám göông t ieâu bieåu trong ñaáu tranh caùch
maïng , trong lao ñoäng saûn xuaát xaây döïng baûo veä
queâ höông ; caùc thaønh tö ïu vaø di saûn vaên hoaù ôû ñòa
phöông.
- Heä thoáng caùc caâu hoûi cho chuû ñeà hoaï t ñoäng.
2/Toå chöùc:
GVCN:
- Neâu chuû ñeà,noäi dung vaø yeâu caàu , höôùng daãn hoïc
sinh söu taàm, t ìm hieåu caùc tö l i eäu l i eân quan.
- Hoäi yù vôùi caùn boä lôùp veà yeâu caàu cuoäc th i vaø
phaân coâng chuaån bò caùc coâng vieäc cuï theå cho hoaït
ñoäng :
 Cö ûngöôøi daãn chöông tr ì nh .
 Cöû ban giaùm khaûo.
 Phaân coâng trang tr í , keû t ieâu ñeà hoaï t ñoäng .
 Döï kieán môøi ñaï i bieåu.
 Chuaån bò quaø thöôûng.

III­TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG 
 1/Hoaït ñoäng 1
- Lôùp haùt baøi Muøa xuaân veà cuûa nhaïc só Hoaøng Vaân.
- Ngöôøi daãn chöông tr ình neâu l í do hoaï t doäng , giôùi
th ieäu ñaï i bieåu, giôùi th ieäu chöông tr ì nh hoaï t ñoäng


Trang 38
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

vaø theå leä, hình thöùc cuoäc thi, giôùi thieäu ban giaùm khaûo.

2/Hoaït ñoäng 2:Cuoäc th i giöõa caùc toå.
- Ngöôøi daãn chöông tr ình laàn löô ï t neâu caùc caâu hoûi .V í
duï :
• Haõy keå veà phong tu ïc ñoùn teát cuûa ngöôøi Vieät
Nam?(TL:Doïn deïp nhaø cöûa, baøn thôø baøy maâm nguõ
quaû , Cuùng heát naêm, ñoùn giao thöøa, con chaùu
möøng tuoåi oâng baø, cha meï …)
• Haõy keå veà phong tu ïc ñoùn teát cuûa moät daân toäc
maø em bieát ?(dtoäc Hoa,… ?)
• Haõy tr ì nh baøy moät baøi haùt veà muøa xuaân.
• Toå naøo chuaån bò xong tröôùc seõ giô tay vaø cöû
ñaï i dieän leân traû lôø i caâu hoûi .
- Ban giaùm khaûo chaám ñieåm vaø ghi leân baûng ñeå caû
lôùp cuøng theo doõi ,
- Neùu toå traû lôø i tröôùc chöa ñuùng th ì caùc toå khaùc
seõ tr ì nh baøy ñaùp aùn cuûa mình vaø cuõng ñöôïc chaám
ñieåm.
- Trong quaù tr ì nh th i coù theå xen keõ caùc t ieát muïc vaên
ngheä ñeå ta ïo khoâng khí vui töôi , soâi noåi .
3/Hoaït ñoäng 3 :
Ngöôøi daãn chöông tr ì nh :
- Coâng boá keát quaû th i .
- Nhaän xeùt keát quaû vaø t inh thaàn tham gia hoaï t ñoäng
cuûa caù nhaân, toå , lôùp.
Trang 39
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

 
Hoaït ñoäng   :TRUYEÀN THOÁNG CAÙCH MAÏNG
 2
VAØ NHÖÕNG NEÙT ÑOÅI THAY CUÛA QUE HÖÔNG

I­YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC 
Giuùp hoïc sinh :
- Hieåu ñöôïc nhöõng neùt lôùn veà ñaáu tranh caùch
maïng, truyeàn thoáng hoïc taäp, lao ñoäng saûn xuaát…vaø
nhöõng neùt ñoåi thay ôû queâ höông, ñòa phöông mình do
Ñaûng laõnh ñaïo .
- Tin töôûng ôû söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, tö ï haøo veà queâ
höông, caøng yeâu meán laøng xoùm , tröôøng , lôùp cuûa
mình.
- Töï giaùc hoïc taäp reøn luyeäntoát ñeå xöùng ñaùng vôùi
truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa queâ höông.

II­CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG
1/ Phöông tieän hoaït ñoäng
- Caùc tö l i eäu : tranh aûnh, baøi vieát , thô ca veà truyeàn
thoáng caùch maïng ôû ñòa phöông; caùc taám göông t ieâu
bieåu trong ñaáu tranh caùch maïng, trong lao ñoäng saûn
xuaát xaây döïng baûo veä queâ hu6ông ; caùc thaønh tö ïu
vaø di saûn vaên hoaù ôû ñòa phöông.
- Caùc caâu hoûi cho chuû ñeà hoaï t ñoäng.
2/ Toå chöùc
GVCN:
- Neâu chuû ñeà hoaï t ñoäng, neâu noäi dung vaø hình thöùc
t ieán haønh caû lôùp.
- Höôùng daãn hoïc sinh söu taàm , t ìm hieåu cac tö l i eäu
l i eân quan tôùi chuû ñeø hoaï t ñoäng.
- Hoäi yù vôùi caùn boä lôùp ñeå phaân coâng chuaån bò caùc
c6ng vieäc cuï theå cho hoaï t ñoäng:
+ Xaây döïng chöông tr ì nh hoaït ñoäng.
+ Cöû ngöôøi ñieàu khieån hoaït ñoäng.
+ Cöû ngöôøi phoái hôïp trao ñoåi thaûo luaän.
+ Cöû ngöôøi phuï traùch chöông tr ì nh vaên ngheä xen keõ
trong chöông tr ì nh .
+ Môøi ñaï i dieän caùn boä laõo thaønh caùch maïng ôû ñòa
phöông tham gia (coù theå keå chuyeän truyeàn thoáng
caùch maïng ôû ñòa phöông hoaëc giaûi th ích , laøm roõ
caùc söï kieän … ñeå giuùp hoïc sinh hieåu saâu saéc hôn
veà chuû ñeà hoaï t ñoäng ) .
+ Phaân coâng trang tr í .
+ Döï kieán môøi ñaï i bieåu.

III­ TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG
1/ Hoaït ñoäng 1Trang 40
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

- Haùt taäp theå baøi Em laø maàm non cuûa Ñaûng (Nhaïc vaø
lôø i : Moäng Laân )
- Ngöôøi ñieàu khieån tuyeân boá l í do, giôùi th ieäu tröông
tr ình hoaï t ñoäng.
2/ Hoaït ñoäng 2 
- Ngöôøi ñieàu khieån laàn löô ï t neâu caùc caâu hoûi :
+ Baïn haõy keå teân nhöõng anh huøng l i 6 t só ôû queâ
höông( ñòa phöông) maø baïn ñöôïc nghe keå chuyeän hoaëc
söu taàm ñöôïc . ( TL: Voõ Thaønh Trang, …)
+ Baïn haõy keå moät göông saùng ñaûng vieân ôû queâ höông.
(VD: coù theå keå veà moät vaøi caùn boä laõnh ñaïo
phöôøng göông maãu , …)
+ Truyeàn thoáng caùch maïng t ieâu bieåu ôû queâ höông baïn
laø gì ? (TL : coù theå laø truyeàn thoáng xaây döïng ,
phaùt tr i eån kinh teá – xaõ hoäi , baûo veä queâ höông ,…)
+ Queâ höông baïn coù nhöõng gì ñoåi môùi ?
• Trong khi th i giöõa caùc toå , coù theå môøi ñaï i
bieåu laõo thaønh caùch maïng ôû ñòa phöông giuùp ñôõ
vaø boå sung caùc yù kieán laøm saùng toû vaán ñeà .
• Coù theå xen keõ caùc t ieát muïc vaên ngheä
3/ Hoaït ñoäng 3
Ngöôøi ñieàu khieån :
- Môøi ñaï i bieåu laõo thaønh phaùt bieåu.
- Nhaän xeùt keát quaû hoaï t ñoäng .
Trang 41
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

 
Hoaït ñoäng  : GIAo löu vaên ngheä 
 3
möøng Ñaûng , möøng Xuaân

I­YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC
- Giaùo duïc cho hoïc sinh loøng bieát ôn Ñaûng vaø t ình
yeâu queâ höông, ñaát nöôùc.
- Ñoäng vieân t inh thaàn hoïc taäp , reøn luyeän vaø ta ïo
theâm ñieàu kieän ñeå caùc em hieåu bieát laãn nhau, gaén
boù vôùi taäp theå lôùp vaø nhaø tröôøng.
- Phaùt huy t ieàm naêng vaên ngheä cuûa lôùp.

II­ CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 
1/ Phöông tieän hoaït ñoäng
- Caùc t ieát muïc vaên ngheä qua söu taàm vaø saùng taùc
cuûa hoïc sinh (baøi thô, baøi haùt , caâu chuyeän veà
muøa xuaân , veà Daûng, veà queâ höông, ñaát nöôùc….) .
- Heä thoáng caùc caâu hoûi , caâu ñoá vaø caùc ñaùp aùn keøm
theo.
- Baûn quy ñònh thang ñieåm duøng cho giaùm khaûo.
2/ Toå chöùc
• GVCN laøm vieäc vôùi taäp theå lôùp :
- Neâu chuû ñeà hoaït ñoäng , noäi dung vaø hình thöùc t ieán
haønh , ñeà nghò moãi hoïc sinh trong lôùp cuøng chuaån bò
vaø saün saøng tham gia .
- Höôùng daãn hoïc sinh söu taàm, t ìm hieåu hoaëc saùng taùc
theo chuû ñeà
- Thaønh laäp 2 ñoäi (moãi ñoäi goàm 10 hoïc sinh )ñeå giao
löu, th i ñaáu.Moãi ñoäi cöû ra 1 ñoäi tru6oång. Ñaët teân
cho 2 ñoäi . Caùc hoïc sinh coøn la ï i seõ laø coå ñoäng
vieân cho töøng ñoäi .
• GVCN hoäi yù vôùi caùn boä lôùp:
- Phaân coâng ngöôøi daãn chöông tr ì nh . Xaây döïng chöông
tr ình ñieàu khieån.
- Yeâu caàu 2 ñoäi tröôûng cuõng chuaån bò caùc noäi dung
ñeå giao löu (VD :1 caâu haùt , 1 caâu thô , vaø hoûi teân
baøi , teân taùc giaû; ñeà nghò ñoäi baïn haùt noái t ieáp
1 caâu haùt, ñoïc noái t ieáp 1 caâu thô hoaëc ñeà nghò
ñieàn vaøo choã troáng 1 caâu thô, 1 caâu haùt …) 2 ñoäi
tröôûng cuøng baøn baïc vôùi ñoäi mình ñeå chuaån bò.
- Cöû ban giaùm khaûo.
- Phaân coâng trang tr í .
- Döï kieán môøi ñaï i bieåu.

III­ TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄÂNG
1/ Hoaït ñoäng 1 Trang 42
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

- Haùt taäp theå baøiMuøa xuaân vaø tuoåi thô (Nhaïc vaø lôø i
: Buøi Anh Tuù) .
- Ngöôøi daãn chöông tr ình tuyeân boá l í do, giôùi th ieäu
ñaï i bieåu , neâu noäi dung, hình thöùc th i , giôùi th ieäu
2 ñoäi th i ñaáu vaø thaønh phaàn ban giaùm khaûo. Môøi 2
ñoäi leân vò tr í cuûa mình.
2/ Hoaït ñoäng 2:
- Ngöôøi daãn chöông tr ình laàn löô ï t neâu caùc caâu hoûi ,
caâu ñoá ñeå caùc ñoäi th i vôùi nhau.VD:
o Yeâu caàu caùc ñoäi laàn löôït keå teân baøi 
haùt vaø taùc giaû theo chuû ñeà “ca ngôïi Ñaûng”, 
“queâ höông”…, caùc ñoäi laàn löôït  haùt 1 caâu (hoaëc 
1 ñoaïn ) coù töø “queâ höông”, töø “ñaát nöôùc”, töø 
“Ñaûng”, töø “muøa xuaân”…
o Caùc ñoäi tieán haønh theo yeâu caàu cuûa ngöôøi 
daãn chöông trình.Ñoäi naøo ñeán löôït maø “bò taéc”­
coi nhö thua. Luùc ñoù ngöôøi daãn chöông trìng seõ 
hoûi caùc coå ñoäng vieân.
o Ñoàng thôøi giaùm khaûo seõ cho ñieåm caùc ñoäi. 
Ñieåm ñöôïc coâng boá vaø vieát ngay treân baûng.
- Trong khi caùc ñoäi th i vôùi nhau, ngöôøi daãn chöông
tr ình caàn daønh 1 thôøi gianyeâu caâu caàu 2 ñoäi ra caâu
ñoá , caâu hoûi cho nhau vaø cuõng ñöôïc giaùm khaûo chaám
ñieåm. Ngoaøi ra cuõng caàn daønh cho coå ñoäng vieân
nhöõng caâu ñoá, caâu hoûi r ieâng, ta ïo khoâng khí soâi
noåi , phaán khôûi cho cuoäc th i .
3/ Hoaït ñoäng 3
Ngöôøi daãn chöông tr ì nh :
- Coâng boá keát quaû cuûa caùc ñoäi vaø caù nhaân.
- Nhaän xeùt chung, bieåu döông t inh thaàn yù thöùc tham gia
cuûa 2 ñoäi vaø cuûa caû lôùp.
- Caûm ôn caùc ñaï i bieåu ñaõ tham gia hoaï t ñoäng vôùi
lôùp.
Trang 43
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7
Hoaït ñoäng 4: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH THÖÏC HIEÄN
“TRÖÔØNG XANH, SAÏCH , ÑEÏP”

I­YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC
Giuùp hoïc sinh :
- Hieåu roõ yù nghóa , noäi dung cuûa vòeâc xaây döïng
moâi tröôøng nhaø tröôøng xanh , saïch , ñeïp ñoái vôùi
söùc khoeû moãi ngöôøi , chaát löô ïng hoïc taäp vaø
giaùo döïc cuûa nhaø tröôøng , trong ñoù coù baûn thaân
em.
- Gaén boù vaø caøng theâm yeâu tröôøng , lôùp.
- Tích cöïc tham gia xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän
“Tröôøng xanh , saïch , ñeïp” .

II­CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄÂNG
1/ Phöông tieän hoaït ñoäng
- Baûn döï thaûo noäi dung, baûn döï thaûo keá hoaïch .
- Caùc caâu hoûi ñeå thaûo luaän .
2/ Toå chöùc
GVCN:
• Neâu vaán ñeà , yeâu caàu caû lôùp suy nghó vaø saün
saøng tham gia baøn baïc thaûo luaän ñeå xaây döïng
noäi dung, keá hoaïch thöïc hieän “Tröôøng xanh , saïch
, ñeïp”
• Hoäi yù vôùi caùn boä lôùp ñeå phaân coâng chuaån bò
caùc coâng vieäc :
- Döï thaûo noäi dung , keá hoaïch thöïc hieän “Tröôøng
xanh, saïch , ñeïp”.
- Caùc caâu hoûi thaûo luaän .
- Cöû ngöôøi ñieàu khieån hoaï t ñoäng.
- Cöû ngöôøi ghi bieân baûn
- Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông tr ì nh vaên ngheä.

III­ TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG
1/ Hoaït ñoäng 1:

Trang 44
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

- Haùt taäp theå baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu
- Ngöôøi ñieàu khieån neâu l í do, hình thöùc hoaï t ñoäng.
2/ Hoaït ñoäng 2
- Ngöôøi ñieàu khieån laàn löô ï t neâu caùc caâu hoûi
thaûo luaän :
+Baïn hieåu theá naøo laø tröôøng xanh, saïch , ñeïp ?
+ Xaây döïng tröôøng xanh, saïch, ñeïp coù yù nghóa vaø
taùc duïng nhö theá naøo ?
+ Theo baïn , lôùp ta neân laøm boàn hoa ôû ñaâu ?
+ Troàng loa ï i caây , loa ï i hoa naøo ôû boàn hoa th ì
hôïp?
+ Theo baïn, keá hoaïch thöïc hieän coù khoù khaên ,
thuaän lô ï i gì?
- Moãi caâu hoûi ñöa raphaûi ñöôïc trao ñoåi , boå sung
cho duû yù. Ngöôøi ñieàu khieån toång keát la ï i vaø thö
kí ghi bieân baûn.
- Keát quaû thaûo luaän laø noäi dung, keá hoaïch thöïc
hieän “Tröôøng xanh, saïch , ñeïp “maø lôùp ñaõ xaây
döïng neân, ñöôïc bieåu quyeát nhaát tr í .
Trang 45
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

3/ Hoaït ñoäng 3
Ngöôøi ñieàu khieån chöông tr ì nh vaên ngheä giôùi th ieäu 1
soá t ieát muïc vaên ngheä cuûa lôùp (ñôn ca, song ca, toáp
ca …)
4/ Hoaït ñoäng 4
- Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng.
- GVCN phaùt bieåu yù kieán.
Trang 46
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 3

TIEÁN LEÂN ÑOAØN VIEÂN
Hoaït ñoäng 1 : THI TÌM HIEÅU VEÀ ÑOAØN.

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC.
Giuùp hoïc sinh:
- Nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa ngaøy thaønh laäp Ñoaøn 26 - 3.
Nhöõng moác lòch söû lôùn cuûa Ñoaøn, nhöõng göông ñoaøn
vieân t ieâu bieåu.
- Töï haøo vaø yeâu meán toå chöùc Ñoaøn.
- Hoïc taäp, reøn luyeän t inh thaàn t ieân phong cuûa Ñoaøn.

II. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG.
- Caùc tö l i eäu söu taàm ñöôïc veà truyeàn thoáng cuûa
Ñoaøn.
- Caùc caâu hoûi .
- GVCN neâu noäi dung, yeâu caàu cuûa hoaï t ñoäng.
- GVCN hoäi yù vôùi caùn boä lôùp vaø toå tröôûng ñeå thoáng
nhaát chuaån bò vaø phaân coâng caùc coâng vieäc cuï theå.
- Cöû ngöôøi daãn chöông tr ì nh vaø ban giaùm khaûo
- Chuaån bò caùc t ieát muïc vaên ngheä.
TIEÁN HAØNH VAØ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG THÔØI GIAN
a. Khôûi ñoäng
- Haùt taäp theå baøi : “Cuøng nhau ta ñi Ngöôøi ñieàu
leân” (Nhaïc vaø lôø i Phong Nhaõ) khieån chöông
- Tuyeân boá lyù do, giôùi th ieäu ban tr ì nh
giaùm khaûo
- Caùc ñoäi th i tö ï giôùi th ieäu Moãi ñoäi cöû 1
ngöôøi giôùi
th ieäu
b. Cuoäc thi:
- Laàn löô ï t neâu caùc caâu hoûi : Ngöôøi daãn
chöông tr ì nh
+ Ñoaøn thaønh laäp khi naøo, luùc ñoù Suy nghó 10
Ñoaøn mang teân laø gì? giaây
+ Töø ngaøy thaønh laäp Ñoaøn ñaõ maáy
laàn ñoåi teân?
+ Baïn haõy keå veà ngöôøi Ñoaøn vieân
thanh nieân bieåu hieän nay maø baïn
bieát?
- Heát 10 giaây , ñoäi naøo coù t ín hieäu
seõ ñöôïc traû lôø i tröôùc.
- Neáu coù ñoäi traû lôø i khoâng ñuùng
hoaëc khoâng traû loø i ñöôïc th ì coå
ñoäng vieân ñoäi nhaø coù quyeàn traû
lôø i .

Trang 47
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

- Sau moãi caâu traû lôøi ñuùng, ngöôøi daãn
chöông trinh xin yù kieán ñaùnh giaù cuûa ban
giaùm khaûo.
- Trong quaù trình thi,coù tieát muïc vaên ngheä
xen keõ.
Trang 48
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

 
III.  
 Keát thuùc hoaït ñoäng 
- Ngöôøi daãn chöông tr ình : coâng boá keát quaû cuoäc th i .
- GVCN nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù, ruùt kinh nghieäm.
IV. Chuaån bò cho tuaàn sau:
- Chuaån bò caùc baøi haùt veà meï, veâ coâ giaùo.
- Caùc baøi thô, caâu chuyeän noùi veà meï, veà coâ giaùo,
veà ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam.
Trang 49
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

 
Hoaït ñoäng 2  CHUÙNG EM CA HAÙT VEÀ MEÏ VAØ CO GIAÙO.
 :

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC.
Giuùp hoïc sinh:
- Bieát theâm caùc baøi haùt veà meï vaø coâ giaùo nhaân kyû
nieäm, ngaøy QTPN (8/3) .
- Töï haøo veà truyeàn thoáng phuï nöõ, bieát ôn meï vaø coâ
giaùo.
- Reøn luyeän kyõ naêng ca haùt, tö duy saùng ta ïo trong
hoaït ñoäng vaên ngheä.

II. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG.
- Söu taàm caùc baøi haùt, baøi thô, caâu chuyeän … veà meï
vaø coâ giaùo.
- GVCN neâu noäi dung, hình thöùc hoaït ñoäng, yeâu caàu caû
lôùp chuaån bò, moãi toå laø 1 ñoäi döï bò.
- Hoäi yù caùn boä lôùp ñeå phaân coâng coâng vieäc cuï theå
- Chuaån bò ngöôøi daãn chöông tr ì nh , caâu hoûi , caâu ñoá.
- Cöû ban giaùm khaûo
TIEÁN HAØNH VAØ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG THÔØI GIAN
a. Khôûi ñoäng
- Haùt taäp theå baøi : “ Em yeâu tröôøng
em” Nhaïc vaø lôø i Hoaøng Vaân
- Tuyeân boâ lyù do, giôùi th ieäu ban
giaùm khaûo
- Caùc toå tham gia th i tö ï giôùi th ieäu
b. Cuoäc thi
- Laàn löô ï t neâu caùc caâu hoûi yeâu Ngöôøi daãn
caàu. chöông tr ì nh
+ Haõy keå teân caùc baøi haùt veà meï?
+ Haõy haùt moät caâu, moät ñoaïn baøi
haùt coù töø “meï”
+ Haõy tr ì nh baøy moät baøi haùt haùt veà
meï.
+ Haõy haùt moät baøi haùt veà coâ giaùo.
+ Haõy ñoïc moät baøi thô veà meï hoaëc
veà coâ giaùo.
- Toå naøo coù t ín hieäu seõ ñöôïc thöïc
hieän tröôùc.
- Ban giaùm khaûo seõ chaám ñieåm, ñieåm
cuûa töøng toå ñöôïc ghi leân baûng.

III. Keát thuùc hoaït ñoäng
- Ngöôøi daãn chöông tr ì nh : coâng boá keát quaû cuoäc th i .
- GVCN nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù, ruùt kinh nghieäm.

IV. Chuaån bò cho tuaàn sau:

Trang 50
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

 
Hoaït ñoäng 3  XAÂY DÖÏNG K/hOAÏCH THAM GIA HOÄI TRAÏI 26.3
 :

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC.
Giuùp hoïc sinh:
- Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa hoäi tra ï i , taêng theâm t inh
thaàn traùch nhieäm tham gia hoäi tra ï i .
- Höùng thuù vôùi hoaï t ñoäng hoäi tra ï i
- Tích cöïc thaûo luaän, baøn baïc chuaån bò hoäi tra ï i .
II. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG.
- Caùc caâu hoûi thaûo luaän.
- GVCN: neáu caùc vaán ñeà cho caû lôùp ñònh höôùng thaûo
luaän.
- Chuaån bò caùc t ieát muïc vaên ngheä
- Cöû thö kyù ghi bieân baûn.
TIEÁN HAØNH VAØ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG THÔØI GIAN
a. Khôûi ñoäng
- Haùt taäp theå baøi haùt veà Ñoaøn. - Ngöôøi daãn
- Tuyeân boá lyù do vaø giôùi th ieäu chöông tr ì nh .
chöông tr ình thaûo luaän cuûa lôùp.
b. Cuoäc thi
- Laàn löô ï t neâu töøng vaán ñeà. Ví duï Ngöôøi daãn
chöông tr ì nh
+ Lôùp ta neân ñaët teân cho tra ï i laø
gì?
+ Khi döïng tra ï i caàn phaûi coù coâng
cuï gì?
+ Noäi dung hoaït ñoäng tra ï i cuûa lôùp
vaø keá hoaïch t ieán haønh nhö theá naøo?
+ Choïn ñòa ñieåm naøo th ích hôïp ñeå
döïng tra ï i
- Moãi vaán ñeà thaûo luaän ñeàu coù laáy
bieåu quyeát
- Xen keû laø chöông tr ình vaên ngheä, - Ngöôøi phuï
troø chôi traùch vaên ngheä
- Phaân coâng cuï theå coâng vieäc cho
caùc caù nhaân, toå
- Thö kyù lôùp ghi bieân baûn
- Toång keát la ï i vaø thoâng qua bieân Ngöôøi daãn
baûn, laáy bieåu quyeát chöông tr ì nh

III. Keát thuùc hoaït ñoäng
- Ngöôøi daãn chöông tr ì nh nhaän xeùt keát quaû hoaït
ñoäng.
- GVCN phaùt bieåu yù kieán.

IV. Chuaån bò cho tuaàn sau:Trang 51
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

 
Hoaït ñoäng 4  REØN LUYEÄN THEO GÖÔNG ÑOAØN VIEÂN
 :

I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC.
Giuùp hoïc sinh:
- Hieåu roõ nhöõng phaåm chaát . Naêng lö ï c toát ñeïp cuûa
nhöõng göông saùng ñoaøn vieân t ieâu bieåu trong ñaáu
tranh, lao ñoäng vaø hoïc taäp.
- Caûm phuïc vaø yeâu meán caùc göông saùng ñoaøn vieân.
- Bieát xaây döïng keá hoaïch hoïc taäp vaø reøn luyeän theo
göông saùng ñoaøn vieân.

II. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG.
- Söu taàm, t ìm hieåu veà caùc göông saùng ñoan vieân.
- Caùc caâu hoûi thaûo luaän
- Baûn keá hoaïch reøn luyeän cuûa caù nhaân, toå.
- GVCN neâu muïc ñích, noäi dung thaûo luaän, höôùng daãn HS
t ìm hieåu caùc göông saùng ñoaøn vieân.
- Cöû ngöôøi daãn chöông tr ì nh , ngöôøi ñieàu khieån vaên
ngheä.

TIEÁN HAØNH VAØ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG THÔØI GIAN
a. Khôûi ñoäng
- Haùt taäp theå baøi : “ Tieán leân ñoaøn Ngöôøi daãn
vieân” Nhaïc vaø lôø i Phaïm Tuyeân chöông tr ì nh
- Tuyeân boá lyù do, giôùi th ieäu chöông
tr ình hoaït ñoäng
b. Thaûo luaän xaây döïng keá hoaïch
- Laàn löô ï t neâu caùc caâu hoûi thaûo Lôùp tröôûng
luaän
+ Baïn haõy neâu moät göông saùng ñoaøn
vieân maø baïn thaáy caàn phaûi noi theo?
+ Baïn hoïc taäp ñöôïc gì ôû göông saùng
ñoan vieân ñoù?
+ Keá hoaïch reøn luyeän cuûa baïn nhö
theá naøo?
- Sau khi thaûo luaän, caù nhaân phaùt - Caù nhaân
bieåu yù kieán vaø tr ì nh baøy keá hoaïch
reøn luyeän cuûa mình theo göông saùng
ñoaøn vieân
- Caùc toå tr ì nh baøy keá hoaïch reøn Toå tröôûng
luyeän cuûa toå theo göông saùng ñoaøn
vieân.
- Xen keõ vaên ngheä - Ngöôøi ñieàu
khieån vaên ngheä
- Toùm taét keá hoaïch reøn luyeän cuûa - Lôùp tröôûng
lôùpTrang 52
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

III. Keát thuùc hoaït ñoäng
- Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng.
- GVCN phaùt bieåu yù kieán.
IV Chuaån bò cho tuaàn sau:
Trang 53
Gi
aùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp
  Khoái 7

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 4

TEÂN CHUÛ ÑIEÅM: HOØA BÌNH HÖÕU NGHÒ
Hoaït ñoäng 1 : DI SAÛN, DI TÍCH LÒCH SÖÛ VÔÙI THIEÁU NHI

I­YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: 
Giuùp hoï  si :
c nh
1. Veà nhaän thöùc: Hieåu yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa 
vaán ñeà di saûn, di tích lòch söû ñòa phöông, ñaát nöôùc 
vaø cuûa theá giôùi
2. Veà thaùi ñoä: Bieát toân troïng, coù thaùi ñoä tích cöïc 
trong vieäc goùp phaàn baûo veä caùc di saûn, di tích lòch 
söû vaên hoùa
3. Veà   kyõ   naêng:  Bieát   phaân   loaïi   caùc   DSVH,   danh   lam 
thaéng caûnh, di tích lòch söû vaên hoùa.

II­NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
1.  
Noäi dung   
  : 
− Hieåu veà khaùi nieäm di saûn vaên hoùa, di tích lòch 
söû laø gì ?
− YÙ nghóa cuûa vieäc baûo veä vaø phaùt huy di saûn, 
di tích lòch söû vaên hoùa.
− Coù yù thöùc giöõ gìn baûo veä di saûn, di tích lòch 
söû vaên hoùa moïi luùc moïi nôi.
2.  
Hình thöùc  :
− Thi   keå   teân   caùc   di   saûn,   di   tích   lòch   söû   noåi 
tieáng   cuûa   ñaát   nöôùc,   di   saûn   ñöôïc   Unessco   coâng 
nhaän. v.v
− Thi vaên ngheä ( haùt, keå chuyeän lieân quan ñeán di 
saûn, di tích LS – VH)

III­CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1. Veà phöông tieän hoaït ñoäng:
− Tranh aûnh tö lieäu, thô ca veà di saûn, di tích lòch 
söû ôû ñòa phöông vaø cuûa ñaát nöôùc.
− Caâu hoûi thaûo luaän
− Haùi hoa daân chuû
2. Veà toå chöùc
− Ngöôøi   daãn   chöông   trình   neâu   yeâu   caàu,   noäi   dung 
hoïat ñoäng
− Höôùng daãn HS phaân loaïi caùc di saûn di tích lòch 
söû vaên hoùa
− Höôùng   daãn   vieäc   söu   taàm   hình   aûnh,   caùc   caâu 
chuyeän lieän quan ñeán caùc di tích lòch söû
− Toå   chöùc   hoaït   ñoäng,   daãn   chöông   trình,   thö   kyù. 
BGK . v.v..

Trang 54
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7


IV­TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG (ghi roõ thôøi gian töøng phaàn)
1. Khôûi ñoäng ’

− Giaùo vieân ghi chuû ñieåm leân baûng vaø giôùi thieäu yù
nghóa cuûa chuû ñieåm
− Haùt taäp theå < baøi haùt tuøy choïn>
Trang 55
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

2. Chöông trình hoaït ñoäng: 
a. Hoaït ñoäng 1: 
− MC giôùi th ieäu chöông tr ì nh , giôùi th ieäu BGK, thö
kyù , thaønh phaàn tham döï
− Neâu theå leä cuoäc th i , t ìm hieåu veà di saûn di
t ích lòch söû vaên hoùa
− Thi theo toå ( moãi toå laø 1 ñoäi )
− Cöû ñaï i dieän toå leân boác thaêm caâu hoûi < thôøi
gian chuaån bò töø 2- 4 phuùt>
b. Hoaït ñoäng 2:
Caâu hoûi gôï i yù:
o C1: baïn haõy giaûi th ích theá naøo laø di saûn,
theá naøo laø di t í ch lòch söû ?
o C2: Vieät Nam coù maáy di saûn vaên hoùa ñöôïc
Unessco coâng nhaän laø di saûn vaên hoùa theá giôùi ?

o C3: Quaän Taân phuù coù nhöõng di t í ch lòch söû
naøo ?
o C4: YÙ nghóa cuûa vieäc baûo veä giöõ gìn phaùt
huy di saûn, di t í ch lòch söû vaên hoùa
o C5: Baïn seõ laøm gì khi phaùt hieän di saûn, di
t ích lòch söû vaên hoùa bò xaâm haï i ?
o C6: Luaät baûo veä di saûn vaên hoùa ra ñôøi
vaøo ngaøy thaùng naêm naøo ?
c. Hoaït ñoäng 3: 
o MC cho caùc ñoäi leân tr ì nh baøy phaåm thaûo
luaän cuûa ñoäi mình neáu khoâng traû lôø i ñöôïc caâu hoûi
chính. MC coù theå ñöa ra caâu hoûi phuï < keå chuyeän veà
caùc nhaân vaät lòch söû, nhöõng di t í ch lòch söû gaén
l i eàn vôùi caùc söï kieän lòch söû, hoaëc th i haùt, ñoïc
thô .v . .>
d. Hoaït ñoäng 4: 
Chia lôùp thaønh 2 ñoäi A- B th i keå nhanh caùc ñòa danh
chöùa ñöïng nhöõng DS, DTVH t ieâu bieåu
3. Keát thuùc hoaït ñoäng:
− BGK toång keát ñieåm cuûa caùc ñoäi
− MC thoâng baùo keát quaû cuûa caùc ñoäi
− GVCN giaûi ñaùp nhöõng thaéc maéc, vaø nhaán maïnh yù
nghóa cuûa vieäc baûo veä giöõ gìn, DS, DTLS –VH
− MC keát thuùc chöông tr ì nh .
Ñaùp AÙn:
− Coá ño Hueá ( Laêng taåm)
− Thaùnh ñòa Myõ Sôn
− Phoá coå Hoäi An
− Vònh Haï Long

Trang 56
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

− Ñoäng Phong Nha
− Nhaõ Nhaïc Cung Ñình Hueá
− VH Coàng Chieân Taây Nguyeân
V­DAËN DOØ:
− Hoaït ñoäng 2: Tình ñoaøn keát höõu nghò
− Chuaån bò : Taàm quan tro ïng cuûa t ình ñoaøn keát
höõu nghò giöõa caùc DT
< Trong nöôùc vaø theá giôùi>
− Haùi hoa daân chuû
Trang 57
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

   RUÙT KINH NGHIEÄM
VI­   : 
Gôïi yù ñaùp aùn
C1:   Di saûn laø nhöõng SP vaät chaát tinh thaàn coù giaù  
trò lòch söû VH, K Hoïc do thôøi ñaïi  tröôùc ñeå laïi.
C2:  ( 5 Di saûn vaät theå , 2 di saûn phi vaät theå)
C3: Ñòa ñaïo Phuù Thoï Hoøa, Ñeàn thôøi Voõ Thaønh Traïng
C4: Giöõ gìn phaùt huy truyeàn thoáng cuûa daân toäc, xaây 
döïng neàn vaên hoùa in tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc Daân  
toäc, goùp phaàn vaøo kho taøng DS VH TG
C6: Luaät di saûn ra ñôøi vaøo ngaøy 29­6­2001
Trang 58
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

 
Hoaït ñoäng  : Tính ñoaøn keát höõu nghò
 2
 
I­YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: 
Giuùp hoïc sinh:
1. Veà  nhaän  thöùc:  Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc t ình ñoaøn
keát höõu nghò ta ïo neân söùc maïnh, duy tr ì vaø phaùt
tr ieån neàn hoøa bình.
2. Veà thaùi ñoä: toân tro ïng t ình ñoaøn keát höõu nghò, coù
yù thöùc saün saøng hôïp taùc vôùi nhau.
3. Veà kyõ naêng: Reøn luyeän kyõ naêng giao t ieáp , bieát
xaây döïng moái quan heä thaân th ieän.

II­NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1. Noäi  dung  :  Hieåu ñöôïc ñoaøn keát höõu nghò laø gì ?
Tình ñoaøn keát vaø höõu nghò phaùt tr i eån neàn hoøa bình
nhö theá naøo? Laøm theá naøo ñeå xaây döïng t ình ñoaøn
keát höõu nghò ?
2. Hình thöùc:  
• Thaûo luaän theo toå
• Vaên ngheä
III­CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG
1. Veà phöông tieän hoaït ñoäng: 
• Caùc caâu hoûi ñeå thaûo luaän
• Moät soá tranh, aûnh, truyeän, thô l i eân quan
2. Veà toå chöùc: 
− GVCN phoái hôïp vôùi GV Söû, Ñòa, GDCD ñeå ñöa ra
caùc caâu hoûi thaûo luaän
− Moãi thaønh vieân cuûa toå hôïp vaø söu taàm taøi
l i eäu veà noäi dung cuûa hoaï t ñoäng
− Phaân coâng ngöôøi daãn chöông tr ì nh , Ban giaùm khaûo
IV­TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG 
1. Khôûi ñoäng (3)
Haùt taäp theå “Lôùp chuùng mình” vaø “ Traùi ñaát naøy
laø cuûa chuùng mình”
Giôùi th ieäu chöông tr ì nh hoaït ñoäng, Môøiv GVCN ñieàu
khieån
2. Chöông trình hoaït ñoäng
a. Hoaït ñoäng 1: thaûo luaän (20 p)
- Laàn löô ï t töøng ñaï i dieän cuûa toå leân boác thaêm
caâu hoûi thaûo luaän soá thöù tö ï cuûa caâu hoûi laø
soá thöù tö ï khi tr ì nh baøy caâu traû lôø i . Moät soá
caâu hoûi gôï i yù:
1) Theá naøo laø t ính ñoaøn keát , höõu nghò
2) Tình ñoaøn keát höõu nghò coù taùc duïng theá
naøo ñoái vôùi gia ñình, taäp theå vaø xaõ hoäiTrang 59
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

3) Caàn laøm gì ñeå xaây döïng tình ñoaøn keát höõu
nghò
4) Thö phaùt thaûo , keá hoaïch cuûa toå trong vieäc xaây
döïng tình ñoaøn keát höõu nghò
b. Hoaït ñoäng 2:  Vaên Ngheä (15p)
- Moãi toå chuaån bò moät moät t ieát muïc vaên ngheä
ñeå tr ì nh dieãn th i ñua
- Coù theå haùt, muùa, kòch, . . Moãi toå theå hieän
trong thôøi gian 3 phuùt
c. Hoaït ñoäng 3: Toång keát , phaùt thöôûng (5 p)
- Ñieåm th i ñua cuûa moãi toå baèng ñieåm thaûo luaän +
ñieåm vaên ngheä + ñieåm kyû luaät
Trang 60
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

d. Hoaït ñoäng 4: 

3. Keát thuùc hoaït ñoäng (3p)
- GVCN nhaän xeùt t inh thaàn cuûa caû lôùp
- Ñeà nghò töøng caù nhaân , toå coù keá hoaïch haønh
ñoäng ñeå xaây döïng t ình ñoaøn keát höõu nghò.
 
V­DAËN DOØ (2p)
   
Chuaån bò hoaï t ñoäng 3: Haùt möøng chieán thaéng 30/4
Söu taàm caùc baøi haùt, caâu chuyeän, thô ca ngôï i truyeàn
thoáng chieán ñaáu anh duõng, nhöõng taám göông hy sinh anh
duõng

VI­RUÙT KINH NGHIEÄM
Trang 61
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

Hoaït ñoäng 3 : HAÙT MÖØNG NGAØY CHIEÁN THAÉNG 30 ­4
 
I­YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: 
Giuùp hoïc sinh:
1. Veà nhaän thöùc: Giuùp hoïc
sinh yù thöùc ñöôïc yù nghóa to lôùn cuûa ngaøy giaûi phoùng
hoaøn toaøn mieàn nam thoáng nhaát ñaát nöôùc
2. Veà thaùi ñoä:  Hoïc sinh seõ
tö ï haøo traân tro ïng vaø bieát ôn soâng cha ñaõ hi sinh
xöông maùu vì söï nghieäp thoáng nhaát ñaát nöôùc
3. Veà kyõ naêng: Luyeän Taäp
cho hoïc sinh cuøng tham gia hoaït ñoäng vaên ngheä cuûa
lôùp.

II­NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
1. Noäi dung: 
Göông Hy sinh queân mình vì ñoäc laäp tö ï do daân toäc
Truyeàn thoáng ngoan cöôøng , duõng caûm cuûa ñoàng baøo
ta
YÙ nghóa quan trong cuûa ngaøy 30- 4
2. Hình thöùc:
- Haùt, muùa, dieãn kòch, chôi troø chôi
- Keå chuyeän, ñoïc thô
III­CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG
1. Veà phöông tieän hoaït ñoäng:
- Moät soá baøi haùt, ñieäu muùa, caâu chuyeän, troø
chôi coù l i eân quan ñeán noäi dung cuûa hoaï t ñoäng
- Caùc trang phuïc bieåu dieãn ( neáu coù)
2. Veà toå chöùc
- Moãi toå , hoïc sinh chuaån bò töø 2- 3 t ieát muïc
vaên ngheä, muùa, keå chuyeän
- Caùn boä lôùp taäp hôïp caùc t ieát muïc vaø leân
chöông tr ì nh bieåu dieãn
- Cöû hoïc sinh daãn chöông tr ì nh , thö kyù, ban giaùm
khaûo
- Phaân coâng trang tr í lôùp
IV­TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG 
1.  Khôûi ñoäng
- Haùt taäp theå baøi “ Nhö coù baùc hoà trong ngaøy
vui ñaï i thaéng”
- Tuyeân boá lyù do. Ñeå cuøng caû nöôùc kyû nieäm
ngaøy 30 - 4 , t ieát sinh hoaï t ngoaøi giôø leân lôùp
hnay caû lôùp chuùng ta seõ cuøng haùt vang knieäm
ngaøy chieán thaéng naøy.
2 . Chöông trình hoaït ñoäng
a. Hoaït ñoäng 1: 
- Baïn daãn chöông tr ì nh giôù th ieäu noäi dung chuû
ñieåm hoaï t ñoäng

Trang 62
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

- Giôùi thieäu thaønh phaàn tham döï
- Môøi ban giaùm khaûo vaø thö kyù leân laøm vieäc
b. Hoaït ñoäng 2: Bieåu dieãm vaên ngheä
- Ba daãn chöông tr ì nh môøi laàn lö ïô t caùc t ieát muïc
ñaõ ñöôïc saép xeáp leân tr ì nh dieãn
- Xen keõ coù theå laø nhöõng caâu hoûi hoaëc caâu ñoá
veà caùc söï kieän lòch söû daãn ñeán ngaøy 30- 4
c. Hoaït ñoäng 3:  Keå chuyeän lòch söû
vaø ñoïc thô ca ngôï i thaéng lô ï i cuûa nhaân daân ta
- Moãi toå ñaï i dieän 1 baïn
- Coù theå môøi theâm caùc baïn khaùc cuøng goùp vui
boå xung cho toå mình
d. Hoaït ñoäng 4: 
Chôi troø chôi
3. Keát thuùc hoaït ñoäng
- Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû töøng toå
- Giaùo vieân chuû nhieäm nhaän xeùt veà yù thöùc
chuaån bò cuûa hoïc sinh vaø t inh thaàn tham gia cuûa
hoïc sinh
- Ruùt kinh nghieäm cho laàn toå chöùc hoaï t ñoäng
t ieáp theo
V­ DAËN DOØ
- Giaùo vieân chuû nhieäm thoâng baùo chuû ñeà hoïat
ñoäng laàn sau
- Hoaït ñoäng 4: “HOÄI VUI HOÏC TAÄP”
VI­RUÙT KINH NGHIEÄM
Trang 63
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

 
Hoaït ñoäng   : HOÄI VUI HOÏC TAÄP
 4
 
I­YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: 
Giuùp hoïc sinh:
1. Veà   nhaän   thöùc:OÂn luyeän nhöõng kieán
thöùc ñaõ hoïc chuaån bò cho kì th i cuoái
naêm
2. Veà thaùi ñoä:  Coù thaùi ñoä t í ch cöïc vaø
höùng thuù vôùi caùc hoaï t ñoäng cuûa hoäi vui , hoïc taäp
3. Veà kyõ naêng: Reøn luyeän khaû naêng hoaït
ñoäng taäp theå cuûa caù nhaân nhö : tr ì nh baøy tröôùc taäp
theå, xöû lyù caùc t ình huoáng vaø ñieàu khieån taäp theå
hoaït ñoäng.
II­NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
1. Noäi dung: kieán thöùc caùc moân hoïc : phöông phaùp hoïc
taäp vaø caùch oân taäp cho kyø th i cuoái naêm
2. Hình thöùc:  th i traû lôø i nhanh, vaên ngheä
III­CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG
1. Veà phöông tieän hoaït ñoäng: 
- Phieáu caùc caâu hoûi cuûa caùc moân khaùc nhau
- Phaàn thöôûng neáu coù
2. Veà   toå   chöùc:  giao nhieäm vuï cho caùn boä lôùp toå
chöùc hoaït ñoäng naøy. Trao ñoåi vôùi caùc em nhaèm
thoáng nhaát choïn nhöõng moân hoïc maø lôùp coøn yeáu ñeå
xaây döïng heä thoáng caâu hoûi ñeå phuïc vuï cho hoäi vui
hoïc taäp
- Ñònh höôùng cho hs noäi dung oân taäp cuûa nhöõng
moân hoïc naøy
- Caùc toå chuaån bò ñaùp aùn ñeå traû lôø i
- Giaùm khaûo, ngöôøi daãn chöông tr ì nh
IV­TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG 
1. Khôûi  ñoäng:  Tuyeân boá l í do, giôùi th ieäu ñaï i bieåu,
môøi giaùm khaûo leân baøn laøm vieäc.” Ñeå cuõng coá la ï i
1 soá kieán thöùc ñaõ hoïc trong thôøi gian qua. Hoâm nay
chuùng ta seõ oân la ï i nhöõng kieán thöùc aáy, ñoù laø lyù
do cuûa buoåi sinh hoaï t hoâm nay”
2. Chöông trình hoaït ñoäng
a. Hoaït ñoäng 1: Moân ñòa: Chaâu Myõ coù
dieän t í ch laø bao nhieâu ?40.1 trieäu km2.
Chaâu Nam cöïc coù dieän t í ch laø bao nhieâu ? 14,1 
trieäu km 2

b. Hoaït ñoäng 2: Coâng daân:
- Theá naøo laø di saûn vaên hoùa vaät theå vaø di saûn
vaên hoùa phi vaät theå ?
- Khoa hoïc bao goàm, di t í ch lòch söû, vaên hoùa, danh
lam thaéng caûnhTrang 64
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

- Di saûn vaên hoùa phi vaät theå : laø saûn phaåm tinh thaàn
coù giaù trò lòch söû, vaên hoùa, khoa hoïc … vaên hoùa ngheä
thuaät chuû yeáu laø nghaønh ngheà truyeàn thoáng …

- Haõy keå teân nhöõng di saûn vaên hoùa ñöôïc Unessco
coâng nhaän laø DS VHTG
+ Thaùnh Ñòa Myõ Sôn + Vinh Haï Long
+ Phoái Coå Hoäi An + Ñoäng Phong Nha

+ Coá Ñoâ Hueá + VH Coâng Chieân
Taây Nguyeân
+ Nhaõ Nhaïc Cung Ñình Hueá
c. Hoaït ñoäng 3: Vaên Hoïc
1) Vaên baûn soáng cheát maëc bay “ cuûa Taùc giaû naøo
? cho bieát vaøi neùt veà oâng: Ñ AÙ: Phaïm Duy Toán
( 1883 - 1924) Queâ ôû Haø Taây ( sinh quaùn ôû Haø Noäi)
2) Cho bieát vaøi neùt veà Phan Boäi Chaâu ? PBC ( 1867
– 1940 ) Queâ ôû Ngheä An, Laø Nhaø vaên, nhaø CM Vieät
Nam
d. Hoaït ñoäng 4:  Toaùn:
1.   Cho bieåu thöùc ta ï i x= - 1
A. 1 B. 2 C. 3 D. - 2
2. Tìm caùc caëp ñôn thöùc ñoàng daïng
½ xy2 , x2y, -3x2 y3, 5x3y2, -2 y2x
Ñ AÙ: Ñôn thöùc ñoàng daïng ½ xy2, -2 y2x
3. Keát thuùc hoaït ñoäng 
- Nhaän xeùt t inh thaàn tham gia cuûa lôùp vaø thoâng
baùo keát quaû ñaï t ñöïôc sau “ Hoäi Vui Hoïc Taäp”
- Nhaéc nhôû ñoäng vieân oân taäp toát hôn ñeå coù
ñöôïc kyø th i cuoái cuøng ñaït keát quaû cao

V­DAËN DOØ
Chuaån bò chuû ñieåm thaùng 5 “ BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU” Hoaït
ñoäng 1

VI­RUÙT KINH NGHIEÄM
Trang 65
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 5

BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU
Hoaït ñoäng 1 : Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nhi
I. Yeâu caàu giaùo duïc :  
Giuùp hoïc sinh :
- Hieåu roõ hôn , bieát nhieàu hôn veà cuoäc soáng vaø
cuoäc ñôøi caùch maïng cuûa Baùc .
- Nghe theo , laøm theo % ñieàu Baùc daïy
- Bieát tö ï giaùc hoaøn thòeân baûn thaân noi theo
göông Baùc.

II. noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng 
1. Noäi dung :
- Hoïc sinh ñoïc la ï i 5 ñieàu Baùc daïy .
- Thö gôûi nhi ñoàng toaøn quoác nhaân dòp kyû nieäm
Quoác khaùnh name 1947.
2. Hình thöùc 
- Ñoïc thö baùc
- Thi vaên ngheä haùt veà Baùc
- Ñoá vui veà Baùc.
III. Chuaån bò hoaït ñoäng 
1. Phöông tieän hoaït ñoäng 
- Cöû ñaï i dieän ñoïc la ï i 5 ñieàu Baùc daïy vaø thö
Baùc gôûi cho hoïc sinh
- Chuaån bò baøi haùt veà Baùc
- Caùc caâu ñoá veà Baùc
2.Toå chöùc 
- Phaân coâng ñieàu khieån chöông tr ì nh , BGK
- Phaân coâng ghi bieân baûn.
- Phaân coâng ngöôøi vieát baùo caùo.
- Moãi toå phaân coâng caùc thaønh vieân trong lôùp t ìm
baøi haùt veà Baùc .
- Phaân coâng trang tr í lôùp vaø trö ï c lôùp.
IV. Tieán haønh hoaït ñoäng

TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG VAØ KEÁT THUÙC THÔØI GIAN
1,  Khôûi ñoäng
- Haùt taäp theå baøi haùt “ Ai yeâu nhi
ñoàng …..”
- Neâu l í do : Ñeå coù ñöôïc neàn hoaø
bìmh , ñoäc laäp , tö ï do ngaøy hoâm nay,
ngöôøi maø chuùng ta nbôù ñeán ñaàu t ieân
laø Baùc Hoà kính yeâu, nhôù coâng ôn lôùn
lao ñoù ta haùt möøng vaø t ìm hieåu veà
Baùc
2,  Chöông trình hoaït ñoäng
      a.  hoaït ñoäng 1

Trang 66
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7

- Giôùi thieäu thaønh phaàn tham döï
- MC ñaïi dieän lôùp môøi 1 baïn gioïng to roõ
leân ñoïc laïi 5 ñieàu Baùc daïy vaø thö baùc gôûi
cho hoïc sinh nhaân ngaøy quoác khaùnh 1947.

b. Hoaït ñoäng 2
- Thi vaên ngheä haùt veà Baùc ( th i
theo toå )
- BGK ñaùnh giaù cho ñieåm
     c.  Hoaït ñoäng 3
- Caùc toå seõ th i ñoá vui veà Baùc
- Moãi toå ra caâu ñoá cho toå khaùc
traû lôø i . Toå naøo coù caâu hoûi hay ,
hoaëc coù nhöõng caâu traû lôø i ñuùng seõ
thaéng.
3,  Keát thuùc hoaït ñoäng
- BGK coäng ñieåm vaø thoâng baùo keát
quûa
- phaùt thöôûng
- Haùt taäp theå “ Lôùp chuùng mình ….”

V. Daën doø
- Chuaån bò cho hoaït ñoäng 2 “ Baùc Hoà vôùi th ieáu nhi
, th ieáu nhi vôùi Baùc Hoà “
Trang 67
Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7
Hoaït ñoäng 2:  Baùc hoà vôùi thieáu nhi
                   thieáu nhi vôùi Baùc Hoà
I. Muïc ñích giaùo duïc :  Giuùp hoïc sinh 
- Hieå bieát veà t ình caûm cuûa Baùc daønh cho th ieáu
nhi , veà nhöõng quan taâm ñaëc bieät cuûa Baùc ñoái vôùi
th ieáu nhi .
- Toân tro ïng , kính yeâu vaø bieát ôn Baùc .
- Reøn luyeän moat soá kó naêng tham gia hoaï t ñoäng nhö
tr ình baøy yù kieán , laéng nghe yù kieán cuûa baïn

II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng
- Nhöõng t ình caûm ñaëc bieät maø baùc daønh cho th ieáu
nhi .
- Nhöõng taám göông th ieáu nhi thöïc hieän toát 5 ñieàu
Baùc daïy
- Hình thöùc trao ñoåi thaûo luaän
- Vui vaên ngheä

III. Chuaån bò hoaït ñoäng
1. Phöông tieän hoaït ñoäng
- Nhöõng caâu chuyeän , nhöõng baøi thô , baøi haùt veà
Baùc l i eân quan ñeán th ieáu nhi vaø baùc
- AÛnh Baùc Hoà.
2.Toå chöùc
Phaân coâng ngöôøi daãn chuông tr ì nh
Baàu BGK – thö kí
Caùc caâu hoûi vaø traû lôø i
Chuaån bò caùc t ieát muïc vaên ngheä

IV. Tieán haønh hoaït ñoäng
TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG VAØ KEÁT THUÙC THÔØI GIAN
1.  
Khôûi ñoäng  
- haùt taäp theå baøi : Ai yeâu nhi
ñoàng ….
- Neâu l í do : Baùc hoà laø vò laõnh
tu ï vó ñaï i cuûa ñaát nöôùc ta ,
Maëc duø Baùc baän traêm coâng
nghìn vieäc nhöng Baùc luoân quan
taâm ñaët bieät ñoái vôùi th ieáu
nhi . Do ñoù , chuùng ta Luoân toân
tro ïng , kính yeâu vaø bieát ôn
Baùc.
2.  
Chöông trình hoaït ñoäng  
a. Hoaït  ñoäng 1 
- Giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï

Trang 68
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản