Giáo án Ngữ văn 7: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Chia sẻ: sensen2013

Hiểu được tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nắm được nghệ thuât nghị luận chặt chẽ, sáng gọn, có tính mẫu mực của bài văn.

Nội dung Text: Giáo án Ngữ văn 7: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Giáo án Ngữ văn lớp 7TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
( Hồ Chí Minh )

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
- Hiểu được qua văn bản chứng minh mẫu mực, chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm sáng tỏ chân lí
sáng ngời về truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam.
B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
1. Kiến thức:
- Nết đẹp về truyền thống yêu nước của nhân dân ta.
- Đặc điểm nghệ thuật văn nghị luận Hồ Chí Minh qua văn bản.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết văn bản nghị luận xã hội.
- Đọc - Hiểu văn bản nghị luận xã hội.
- Chọn, trình bày dẫn chứng trong tạo lập văn bản nghị luận chứng minh.
3. Thái độ:
- Giáo dục học sinh tinh thần yêu nước và nhận thức được vai trò trách nhiệm của bản thân.
C. PHƯƠNG PHÁP:
- Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định : Kieåm tra só soá, trang phuïc, choã ngoài .
2. Kiểm tra bài cũ :
? Đọc thuộc lòng 9 câu tục ngữ về con người và xh.
? Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng 1 câu mà em cho là lí thú nhất.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3. Bài mới : GV giới thiệu bài1
Giáo án Ngữ văn lớp 7

Vì sao một đất nước đất không rộng, người không đông như đất nước ta mà luôn luôn chiến
thắng tất cả bọn xâm lược, dù chúng mạnh đến đâu và từ đâu tới? Làm thế nào để cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp tiến tới thắng lợi ? Đó là vấn đề thiết thực và quan trọng nhất mà
Đại hội Đảng lần thứ II bàn tới. Vấn đề đó là gì ? được thể hiện như thế nào ? Chúng ta cùng
tìm hiểu qua bài học hôm này.


HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI DẠY
* HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu về tác giả I. GIỚI THIỆU CHUNG:
tác phẩm. 1. Tác giả:
- HS: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm qua 2. Tác phẩm:
phần chú thích, GV đặt những câu hỏi gợi
-Văn chính luận chiếm vị trí quan trọng trong
để học sinh trả lời.
sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh.
? Văn bản thuộc kiểu loại gì?
? Văn bản ra đời trong hoàn cảnh nào? - Văn bản: Được trích từ văn kiện, báo cáo

- Hs: Suy nghĩ trả lời trong phần chú thích chính trị do Chủ Tịch Hồ Chí Minh trình bày

* tại Đại hội lần II của Đảng Lao Động Việt

* HOẠT ĐỘNG 2 : Tìm hiểu văn bản Nam. (Nay là Đảng CSVN) tại Việt Bắc

- Giọng mạch lạc, rõ ràng, dứt khoát 1951.
nhưng vẫn thể hiện tình cảm, GV nhật xét I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN :
cách đọc của hs 1. Đ ọc – tìm hiểu từ khó :
- Giáo viên: Cùng HS giải thích từ khó
2. Tìm hiểu văn bản:
? Vb Tinh thần yêu nước nói về vấn đề gì
? Câu nào giữ vai trò là câu chốt ? a. Bố cục: Chia làm ba phần

- HS: Lòng yêu nước (Dân ta có 1 lòng + Từ đầu đến ‘lũ cướp nước’ –> Nhận định
nồng nàn yêu nước) chung về lòng yêu nước

? Nội dung vb Tinh thần yêu nước chia + Tiếp theo đến ‘yêu nước’ –> Chứng minh
làm mấy phần ? Nêu nội dung từng phần? những biểu hiện của lòng yêu nước

2
Giáo án Ngữ văn lớp 7

? Câu mở đầu vb: Dân ta có 1 lòng nồng + Đoạn còn lại -> Nhiệm vụ của chúng ta
nàn yêu nước. Em hiểu tình cảm ntn gọi là b. Phương thức biểu đạt: Trữ tình
nồng nàn yêu nước? c. Phân tích :
- HS: Sôi nổi, chân thành.
C1. Nhận định chung về lòng yêu nước:
? Lòng yêu nước nồng nàn của dân ta
- Dân ta có 1 nước tình yêu nước đến độ,
được tác giả nhấn mạnh trên lĩnh vực nào ?
mãnh liệt, sôi nổi, chân thành)
tại sao ở lĩnh vực đó?
- Nó kết thành 1 làn sóng vô cùng mạnh mẽ,
? Nổi bật trong đoạn mở đầu là hình ảnh
to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó
nào ? Ngôn từ nào được tác giả nhấn mạnh
khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và
khi tạo hình ảnh này ?
cướp nước
- GV: Hướng dẫn.
-> Gợi tả sức mạnh và khí thế mạnh mẽ của
- HS: Thảo luận nhóm 2p. lòng yêu nước .
? Tác dụng của hình ảnh và ngôn từ này ? C2. Những biểu hiện của lòng yêu nước:
- HS: Nó kết thành …cướp nước – từ nó - Lòng yêu nước trong quá khứ l/s: Thời đại
được lặp lại nhiều lần , gợi tả mạnh lòng Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo …
yêu nước - Lòng yêu nước ngày nay của đồng bào ta:
? Đặt trong bố cục bài nghị luận này, đoạn + Từ các cụ già tóc bạc…yêu nước ghét giặc
mở đầu có vai trò ý nghĩa gì? + Từ những chiến sĩ …những con đẻ của
? Để làm rõ lòng yêu nước của nhân dân mình
ta, tác giả đã dựa vào những chứng cớ cụ + Từ những nam nữ công nhân …cho chính
thế nào ? Hãy chỉ ra đoạn văn tương ứng ? phủ.
- HS: Thảo luận nhóm, trình bày -> Trong thời đại nào đồng bào ta ai cũng có
+ Lòng yêu nước trong quá khứ , ngày lòng yêu nước nồng nàn .
ngày nay C3. Nhiệm vụ của chúng ta:
? Lòng yêu nước trong quá khứ được xác - Ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức lãnh
nhận bằng chứng cớ lịch sử nào ? đạo làm cho tinh thần yêu nước ….công việc


3
Giáo án Ngữ văn lớp 7

- HS: Thời đại Bà Trưng , Bà triệu …vì kháng chiến
đây là thời đại gắn liền với các chiến công  Cần phải thể hiện lòng yêu nước bằng
hiển hách những việc làm cụ thể
? Để chứng minh lòng yêu nước của đồng 3. Tổng kết : Ghi nhớ : sgk
bào ta ngày nay, tác giả đã viết bằng a. Nghệ thuật :
những câu văn nào - Xây dựng luận điểm ngắn gọn, súc tích, lập
? Trong mỗi câu văn đó được sắp xếp ntn? luận chặt chẽ, dẫn chứng toàn diện, tiêu biểu
Theo mô hình gì ? Cấu trúc dẫn chứng ấy chọn lọc theo các phương diện : Lứa tuổi,
có quan hệ với nhau ntn? nghề nghiệp, vùng miền.
-HS: + Liệt kê dẫn chứng, mô hình liên - Sử dụng từ ngữ dợi hình ảnh( làn sóng, lướt
kết: từ ….đến qua nhấn chìm,...) câu văn nghị luận hiệu quả.
+ Làm sáng tỏ chủ đề đoạn văn: lòng ( câu có từ quan hệ Từ .......đến....)
yêu nước của đồng bào ta - Sử dụng bienj pháp liệt kê nêu tên các anh
? Tác giả ví tinh thần yêu nước như các hùng dân tộc trong lịch sử chống ngoại xâm
thứ của quí? của đất nước, nêu các biểu hiện cảu lòng yêu
- HS: Đề cao tinh thần yêu nước của nhân nước của nhân dân ta..
dân ta , làm cho ngươì đọc người nghe dễ b. Nội dung:
hiểu về giá trị của lòng yêu nước - Truyền thống yêu nước quý báu của nhân
? Em hiểu thế nào về lòng yêu nước trưng dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch
bày và lòng yêu nước giấu kín trong đoạn sử mới để bảo vệ đất nước.
văn này? 4. Luyện tập
? Trong khi bàn về bổn phận của chúng ta, *Bài 2 : Viết 1 đoan văn 4-5 câu theo mô
tác giả đã bộc lộ quan điểm yêu nước như hình “ Từ …đến”
thế nào ? - Hôm nay, khu phố tôi làm tổng vệ sinh để
- HS: Phải ra sức giải thích ….kháng chiến góp phần làm sạch đẹp thành phố. Đúng 7 giờ
? Theo em nghệ nghị luận ở bài này có gì sáng ông tổ trưởng đánh 1 hồi kẻng dài. Mọi
đặc sắc người cùng hăng hái ra đường. Từ các cụ già

4
Giáo án Ngữ văn lớp 7

? Nêu yêu cầu của bài tập ? râu tóc bạc phơ đến các bạn thiếu nhi còn nhỏ
- HS: Thảo luận trình bày tuổi; từ các vị công chức này ngày vẫn bân
- Gv: Nhận xét bịu công việc của cơ quan đến các bà chỉ
quẩn quanh việc nội trợ ở trong nhà; Từ
* HOẠT ĐỘNG 3 :Hướng dẫn tự học những chủ nhận của nhiều tiệm lớn đến
- Vì sao nói đây là 1vb nghị luận chính trị những người chỉ có gánh hàng rong ; từ
– xh , thể chứng minh rất mẫu mực ? những nhà ba, bốn lầu đến những nhà chỉ lụp
- Học thuộc ghi nhớ và thực hiện bài tập. xụp một mái tôn thấp, nhỏ tất cả cùng tích
- Soạn bài mới: “Câu đặc biệt” cực quét dọn, thông cống rãnh , thu gom rác
đem đổ nơi qui định làm cho bộ mặt của khu
phố trở nên sáng sủa và sạch đẹp hẳn lên
III. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC :
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản