Giáo án: Phân số và phép chia số tự nhiên - Toán học 4 chương 4 bài 1 - GV.Lê Thị Na

Chia sẻ: grandic

Giáo án Phân số và phép chia số tự nhiên, giúp học sinh biết được phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác không phải bao giờ cũng có thương là một số tự nhiên.

Nội dung Text: Giáo án: Phân số và phép chia số tự nhiên - Toán học 4 chương 4 bài 1 - GV.Lê Thị Na

Môn : TOÁN (Ti t 97)

Tên bài d y : PHÂN S VÀ PHÉP CHIA S T NHIÊN


I. M C TIÊU :

1. Ki n th c : Giúp H c sinh nh n ra r ng

- Phép chia m t s t nhiên cho m t s t nhiên khác không không ph i
bao gi cũng có thương là m t s t nhiên.

- Thương c a phép chia s t nhiên cho s t nhiên (khác 0) có th vi t
thành m t phân s , t s là m t s b chia và m u s là s chia.II. CHU N B :

- Giáo viên : M t hình vuông ã tô màu ba ph n, 03 hình vuông b ng nhau,
m i hinh vuông ã tô màu m t ph n .

- H c sinh : 03 hình vuông b ng nhau, chì màu.III. HO T NG D Y H C :
Ti n trình Phương pháp d y h c

d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò

1. Ki m tra bài cũ

- c ph n ghi nh sgk
- Vi t các phân s

+ Năm ph n b y

+ Mư i lăm ph n hai mươi chín

+ Sáu ph n mư i.

3 9 42
- c các phân s : , , ,
7 10 57

2/ Bài m i :
Ho t ng 1 :
Gi i thi u bài trong trư ng h p thương c a phép
chia s t nhiên cho s t nhiên (khác o) ta có th
vi t dư i d ng nào và vi t như th nào ? ó là n i
dung bài h c hôm nay. “Phân s và phép chia s
- 02 hs nh c l i
t nhiên”
bài : 8 : 4 =2 (qu )
- Có 8 qu cam chia u cho 4 em, m i em ư c
m y qu ?

- K t qu c a phép chia m t s t nhiên cho m t
- S t nhiên
s t nhiên khác 0 có th là s gì ?

- Có 3 cái bánh, chia u cho 4 em, h i m i em
bao nhiêu ph n c a cái bánh ?

- Các em hãy ưa 3 hình vuông ã chu n b ra cô
ki m tra

- Gi s m i hình vuông là m t cái bánh. Các
em hãy suy nghĩ và tìm cách chia b ng cách
- Hs ưa ra. M i hs
g p gi y.
th o lu n nhóm
- Em chia b ng cách nào m i em u nhau ? ôi tìm cách chia.
- L y m i hình
vuông g p ôi, r i
g p ôi l i m t
ph n n a. Như v y
m i hình vuông
ư c chia thành
b n ph n b ng
nhau . R i c t cho
m i em m t ph n
t c là ¼ cái bánh .

- Sau ba l n chia
như th , m i em
ư c 3 ph n t c là
¾ cái bánh.

- Giáo viên kh ng nh c t chia c a các em (n u
h c sinh làm sai) Giáo viên hư ng d n cách chia

3
- Giáo viên dán ph n ã chia lên b ngcái - Hs th c hành chia
4
3
bánh. M i em ư c bao nhiêu ph n cái bánh ? cái bánh
4
3
- Giáo viên : Ta vi t : 3 : 4 = (cái bánh)
4

- trư ng h p này, k t qu c a phép chia có ph i
là s t nhiên không ? V y là s gì ? - Không ph i là s

- T s là s gì c a phép chia này ? t nhiên mà là phân
s .
- M u s là s gì c a phép chia này ?
+ S b chia
- 8 : 4 ta vi t thương dư i d ng phân s như th
nào ? + S chia

3:4=? ;5:5=? 8
8:4=
4

3
3: 4 =
4

Qua ó em rút ra nh n xét gì ? 5
5:5=
5

Hs nh n xét như
3- Th c hành :
sgk .
Bài 1 :
- HS c và nêu
yêu c u c a .

Ho t ng 2: - Hs làm vi c cá
Bài 2 : Giáo viên hư ng d n m t bài m u nhân

Bài 3 : - HS làm theo m u

- Qua ó em rút ra nh n xét gì ? - HS rút ra nh n xét
như sgk.
4- C ng c - D n dò :

- Thương c a phép chia hai s t nhiên có th vi t
thành phân s ư c không ? N u ư c t s là s
gì ? m u s là s gì trong phép chia ó ?
Ho t ng 3 :
- T i sao m u s ph i khác 0 ?

- Trò chơi b n

M t b n h c sinh A nêu phép chia thì b n h c
sinh B nêu thương là phân s , sau ó h c sinh B
nêu phép chia b n h c sinh C (Hs A : 9 :15 .
9
b n thương là m y, Hs B : Thương là .
15

- GV nhân xét trò chơi

- GV nh n xét ti t h c

- V h c thu c ph n ghi nh và xem bài ‘’ Phân
s và phép chia s t nhiên ‘’ (tt)/109.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản