GIÁO ÁN SINH 11: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: pencil_3

Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: - HS phân biệt các hình thức trao đổi khí ở các nhóm ĐV khác nhau . - Trình bày được mối quan hệ giữa trao đổi khí ngoài với trao đổi khí tế bào ở các động đa bào và vai trò của máu và dịch mô trong hô hấp .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN SINH 11: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬTI. Mục tiêu bài học :

1. Kiến thức:

- HS phân biệt các hình thức trao đổi khí ở các nhóm
ĐV khác nhau .

- Trình bày được mối quan hệ giữa trao đổi khí ngoài
với trao đổi khí tế bào ở các động đa bào và vai trò
của máu và dịch mô trong hô hấp .

- Trình bày được cơ chế điều hòa hấp .

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng phân tích ,so sánh ,tổng hợp.

- Rèn luyện kỹ năng thảo luận nhóm và làm việc độc
lập với SGK .

3. Thái độ:

- Hình thành thái độ hiểu biết về kiến thức hô hấp ở
ĐV nói chung và người nói riêng
II. Đồ dùng và phương pháp dạy học:

1. Phương pháp tổ chức dạy học: Hỏi đáp – tìm
tòi, Hỏi đáp – tái hiện.

2. Thiết bị dạy học cần thiết : - Phóng to các hình
17.1 ;17.2 ; 17.3 và 17.4 SGK

III. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số và tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu những điểm khác nhau
của cơ quan tiêu hóa ở ĐV ăn thịt và ĐV ăn tạp?

2. Quá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở
đâu trong các cơ quan tiêu hóa ?vì sao ?

3. Bài mới:

Mở bài:

Đánh dấu X vào ô cho câu trả lời đúng về hô
hấp ở động vật:
A. Hô hấp là quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của
cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng
lượng

B. Hô hấp là tập hợp những quá trình ,trong đó
cơ thể lấy O2 từ ngoài vào để ôxy hóa các chất
trong tế bà và giải phóng năng lượng cho các hoạt
động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài .

C. Hô hấp là quá trình tế bào sử dụng các chất
khí như O2; CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt
động sống .

D. Hô hấp là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể
và môi trường ,đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và
CO2 cung cấp cho các quá trình ôxy hóa các chất
trong tê bào.

- Từ từ nêu lên tàm quan trọng của hô hấp đối với
hoạt động sống của mọi sinh vật.

Phần tổ chức dạy học các đơn vị kiến thức của bài
Hoạt động của giáo viên và Nội dung
học sinhGV: Cho HS thảo luận nhóm I.Trao đổi khí giữa cơ thể
về 3 nội dung với môi trường ở các
nhóm động vật
HS: dựa vào kiến thức đã biết
1.Trao đổi khí qua bề mặt
trong chương trình SH lớp 8
cơ thể
và 9 cùng những hiểu biết
thực tế và thông tin trong bài - ĐV đơn bào và đa bào
để trình bày: bậc thấp(giun tròn ,giun
+ Hoạt động của mọi SV đều dẹp giun đốt và ruột
cần năng lượng do hô hấp tế khoang)TĐK thực hiện trực
bào cung cấp tiếp qua màng tế bào .

2. Trao đổi khí qua mang
+ Nhờ sự ôxy hóa các chất
dinh dưỡng có trong tế bào
,chủ yếu là glucôzơ,với sự có
mặt của O2.
+ Sản phẩm cuối cùng là CO2
và H2O được đưa ra khỏi tế
bào .

+ Sự cung cấp O2 cho tế bào
- Các ĐV dưới nước như
được lấy từ môi trường ngoài
:Tôm, cua cá…trao đổi khí
,đồng thời thải CO2 cũng thải
qua mang .
ra môi trường ngoài thông
- Ôxy hòa tan trong nước
qua màng tế bào hoặc cơ
khuếch tán vào máu và
quan hô hấp đã được chuyên
CO2 từ máu chảy qua
hóa tùy mức độ tổ chức của
mang ra ngoài .
cơ thể.
- Nhờ cơ quan tham gia vào
GV: ĐV đơn bào và đa bào
hô hấp.
bậc thấpTĐK thực hiện như
3.Sự trao đổi khí qua hệ
thế nào ?
thống ống khí.
HS: Trực tiếp qua màng tế
- Ở sâu bọ :Sự lưu thống
bào .
khí qua phổi nhờ cơ hô hấp
GV: Sự trao đổi khí ở ĐV đa
co giãn .
bào sống dưới nước diễn ra
như thế nào? - Ở chim: Phổi nằm sát vào
hốc sườn không thay đổi
HS: Các ĐV dưới nước như
thể tích .Sư lưu thông khí
:Tôm, cua cá…trao đổi khí
phổi được thực hiện nhờ co
qua mang .
giãn của hệ thống túi khí
- Ôxy hòa tan trong nước
thông trong phổi diễn ra
khuếch tán vào máu và CO2
liên tục .Đảm bảo không có
từ máu chảy qua mang ra
khí đọng trong phổi.
ngoài .(Hình 17.2 SGK )
4.Trao đổi khí ở các phế
GV: Sự trao đổi khí ở ĐV đa
nang(Trong phổi )
bào sống dưới trên cao diễn
- Đa số ĐV trên cạn và một
ra như thế nào?
số ĐV ở nước như : rắn
HS: đọc thông tin SGK và
nước,ba ba ,cá heo ,cá voi
giáo viên hoàn thiện : Ở sâu

bọ :Sự lưu thống khí qua phổi
II.Sự vận chuyển O2 và
nhờ cơ hô hấp co giãn .
CO2 trong cơ thể.
- Ở chim: Phổi nằm sát vào
- Sự vận chuyển O2 và CO2
hốc sườn không thay đổi thể
trong cơ thể được thực hiện
tích .Sư lưu thông khí phổi nhờ máu và dịch mô.
được thực hiện nhờ co giãn - Ôxy hít vào phổi (mang)
của hệ thống túi khí thông được khuếch tán vào máu .
trong phổi diễn ra liên tục
O2 + Hb (sắc tố hô hấp ) →
.Đảm bảo không có khí đọng
tế bào
trong phổi.(Hình 17.3; 17.4)
CO2 (tế bào ) → vào máu
GV: Phân biệt cho HS hiểu
được trao đổi khí với hô hấp
và mối quan hệ 2 quá trình
này .4. Củng cố :

- Phân biết hô hấp ngoài và hô hấp trong ?

- Sự vận chuyển chất khí trong cơ thể như thế
nào ?
- Hô hấp ở ĐV tiến hóa theo chiều hướng nào
?(Từ đơn giản đến phức tạp và ngày càng chuyên
hóa)

5. Dăn dò :

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK trang 70.

- Chuẩn bị bài 18 : tuần hoàn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản