GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Chia sẻ: toshiba1

I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức:  Nêu được những đặc điểm bên ngoài của lá và cách xếp lá trên cây phù hợp với các chức năng thu nhận ánh sáng, cần thiết cho việc chế tạo chất hữu cơ.  Phân biệt được 3 kiểu gân lá; phân biệt lá đơn, lá kép 2 Kĩ năng:  Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, nhận biết .  Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm 3 Thái độ:  Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. ...

Nội dung Text: GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ.
I MỤC TIÊU:
1 Kiến thức:
 Nêu được những đặc điểm bên ngoài của lá và cách xếp lá
trên cây phù hợp với các chức năng thu nhận ánh sáng, cần
thiết cho việc chế tạo chất hữu cơ.
 Phân biệt được 3 kiểu gân lá; phân biệt lá đơn, lá kép
2 Kĩ năng:
 Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, nhận biết .
 Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm
3 Thái độ:
 Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.
II CHUẨN BỊ:
 Tranh phóng to hình 19.2 -> 19.5.
 Sưu tầm lá, cành có cá kiểu mọc lá.
 HS mang 1 số mẫu vật theo yêu cầu của GV đã dặn trong
bài trước.
III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1 Ổn định tổ chức:
 Nhận xét và trả bài 1 tiết .
2 Bài mới:
Đặt vấn đề: Lá thuộc loại cơ quan nào và có chức năng gì?Cho
biết tên các bộ phận của lá ( dựa trên hình 19.1)
Cuống lá
Lá gồm Phiến lá
Gân lá
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1
đặc điểm bên ngoài của lá
Mục tiêu: Biết được phiến lá đa dạng, là bản rộng dẹt, có 3 loại
gân lá
- HS đặt tất cả các mẫu lá lên
a. Phiến lá.
- GV cho HS quan sát phiến lá bàn, quan sát, thảo luận theo 3
thảo luận theo nhóm: câu hỏi. Ghi chép ý kiến thống
?: Nhận xét hình dạng, thước nhất của nhóm.
màu sắc phiến lá, đặc điểm bề + Phiến lá có màu lục, dạng bản
dẹt, hình dạng, kính thước khác
mặt của phiến so với cuống?
nhau, diện tích bề mặt của phiến
?: Tìm đặc điểm giống nhau
lá lớn hơn cuống.
của phần phiến các loại lá?
?: Những điểm giống nhau đó
có tác dụng gì đối với việc thu
+ Giúp phiến lá có thể thu nhận
nhận ánh sáng của lá?
được nhiều ánh sáng để chế tạo
chất hữu cơ cho cây
- GV cho HS trả lời, bổ sung
cho nhau
- GV đưa đáp chuẩn, các nhóm
hoàn thiện bài của mình
- HS đọc thông tin SGK, quan
b. Gân lá
sát mặt dưới lá-> phân biệt đủ 3
- Cho HS quan sát lá, nghiên
cứu SGK. loại gân
- GV có thể hỏi thêm : ngoài - Gân hình mạng: lá gai, lá đa…
những lá mang đi còn những lá - Gân song song lá rẻ quạt, lá
nào có kiểu gân như thế( nếu HS tre, lá lúa..
không trả lời được cũng không - gân hình cung: lá địa liền, lá
sao). bèo…
c. Lá đơn và lá kép
- GV yêu cầu HS quan sát mẫu, - HS quan sát mẫu, đọc thông
nhận xét, nghiên cứu thông tin - tin đưa ra được nhận xét:
> phân biệt được lá đơn và lá + Lá mồng tơi: lá đơn
+Lá hoa hồng: lá kép
kép
- Lá đơn : có cuống nằm ngay
?: Thế nào là lá đơn và thế nào
dưới chồi nách, mỗi cuống
là lá kép ?
mang 1 phiến lá, cả cuống và
phiến rụng 1lúc.
- Lá kép : có cuống chính phân
thành, nhiều cuống con, mỗi
cuống con mang một phiến (lá
chết). Chồi nách chỉ có ở trên
cuống chính, không có ở cuống
con.
- Yêu cầu HS chọn 1 lá đơn và
1lá kép trong số lá mang đến lớp
-> cả lớp quan sát.
- GV cho HS rút ra kết luận cho Kết luận : Phiến lá là bản dẹt,
hoạt động 1 có màu sắc, hình dạng, kích
thước khác nhau, có 3 loại gân
lá, có lá đơn và lá kép.
Hoạt động 2
CÁC KIỂU XẾP LÁ TRÊN THÂN VÀ CÀNH.
Môc tiªu: Ph©n biÖt ®­îc kiÓu xÕp l¸ vµ hiÓu ý nghÜa sinh häc
cña nã
* Quan s¸t c¸ch mäc l¸ (ho¹t
®éng nhãm)
Yªu cÇu HS quan s¸t 3 lo¹i - HS trong nhãm quan s¸t 3 cµnh
cµnh -> x¸c ®Þnh c¸ch xÕp l¸. cña nhãm m×nh ®èi chiÕu h×nh
19. 5 -> x¸c ®Þnh ®­îc 3 c¸ch
xÕp l¸ lµ: Mäc c¸ch, mäc ®èi,
mäc vßng.
- Yªu cÇu HS lµm bµi tËp t¹i - Tõng HS hoµn thµnh b¶ng
líp( ho¹t ®éng c¸ nh©n) trang 63 vµo vë bµi tËp
- Häc sinh tù ch÷a cho nhau kÕt
qu¶ ®iÒn b¶ng
-> Gióp l¸ nhËn ®­îc nhiÒu ¸nh
?: C¸ch bè trÝ c¸c l¸ ë mÊu
s¸ng
th©n cã lîi g× cho viÖc nhËn
KÕt luËn: Cã 3 kiÓu l¸ xÕp l¸
¸nh s¸ng cña c¸c l¸ trªn c©y?
trªn c©y: Mäc c¸ch, mäc ®èi,
mäc vßng. Gióp l¸ nhËn ®­îc
nhiÒu ¸nh s¸ng.
KÕt luËn chung: HS ®äc kÕt
luËn SGK
Ho¹t ®éng 3
Cñng cè
H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt
1. Trong c¸c l¸ sau ®©y, nhãm nµo gåm toµn nh÷ng l¸ cã g©n song
song
a. L¸ hµnh, l¸ nh·n, l¸ b­ëi.
b. L¸ rau muèng, l¸ c¶i.
c. L¸ lóa, l¸ mång t¬i, l¸ bÝ ®á
d. L¸ tre, l¸ lóa, l¸ cá.
2. Trong c¸c l¸ sau ®©y, nhãm nµo gåm toµn l¸ ®¬n
a. L¸ d©m bôt, l¸ ph­îng, l¸ d©u
b. L¸ tróc ®µo, l¸ hoa hång, l¸ lèt
c. L¸ æi, l¸ d©u, l¸ tróc nhËt
d. L¸ hoa hång, l¸ ph­îng, l¸ khÕ
§¸p ¸n: 1d, 2c
Hoạt động 4
DẶN DÒ
- Häc bµi, lµm bµi tËp theo c©u hái sgk
- §äc môc “ em cã biÕt”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản