GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP - Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP.

Chia sẻ: toshiba1

I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức:  Nêu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng quang hợp.  Vận dụng kiến thức, giải thích được ý nghĩa của một vài biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt.  Tìm được các ví dụ thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng của quang hợp. 2 Kĩ năng:  Rèn luyện kỹ năng khai thác, nắm bắt thông tin.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP - Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP.

BÀI 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU
KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP - Ý
NGHĨA CỦA QUANG HỢP.
I MỤC TIÊU:
1 Kiến thức:
 Nêu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng quang
hợp.
 Vận dụng kiến thức, giải thích được ý nghĩa của một vài
biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt.
 Tìm được các ví dụ thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng
của quang hợp.

2 Kĩ năng:
 Rèn luyện kỹ năng khai thác, nắm bắt thông tin.
 Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm

3 Thái độ:
 Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, chăm sóc cây.
II CHUẨN BỊ:
 Tranh ảnh 1 số cây ưa ánh sáng, ưa tối
 Tranh ảnh về vai trò của quang hợp với đời sống động vật
và con người.
III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1 Ổn định tổ chức:
 Kiểm tra bài cũ:
 Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo
tinh bột? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?
 Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố
nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp.
2 Bài mới:
Đặt vấn đề: Quang hợp của cây xanh diễn ra trong môi trường
có rất nhiều điều kiện khác nhau. Vậy những điều kiện bên
ngoài nào đã ảnh hưởng lớn đến quang hợp? Đó là câu hỏi mà
ta sẽ phải trả lời trong bài học này.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1
Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp
Mục tiêu : Xác định được các điều kiện bên ngoài như : nước,
khí cacbonnic, ánh sáng đã ảnh hưởng đến quá trình quang
hợp.
- GV yêu cầu HS hoạt động theo - HS đọc thông tin (SGK), suy
nghÜ tr¶ lêi 2 c©u hái môc
nhóm nhỏ, nghiên cứu SGK
SGK tr 75..
- GV theo dâi, gióp ®ì nhãm - HS trao ®æi trong nhãm ->
cßn lóng tóng. thèng nhÊt ý kiÕn tr¶ lêi :
+ Các điều kiện ảnh hưởng đến
?: Những điều kiện bên ngoài
nào ảnh hưởng đến quang hợp quang hợp: co2 nước, ánh sáng,
nhiệt độ.
+ Trồng cây dày -> thiếu ánh
?: Tại sao trong trồng trọt
sáng, thiếu không khí, nhiệt độ
muốn thu hoạch cao thì không
tăng cao gây khó khăn cho
nên trồng cây với mật độ quá
quang hợp, chế tạo được ít chất
dày?
hữu cơ.
+ 1 số cây ưa bóng, cần ít ánh
?: Tại sao nhiều loại cây cảnh
trồng ở chậu trong nhà mà vẫn sáng trồng trong nhà vẫn xanh
tốt (vạn niên thanh, thiết mộc
xanh tốt? Hãy tìm vài VD.
lan, trúc nhật…)
+ Tạo nhiệt độ thích hợp cho
?: Tại sao muốn cây sinh
trưởng tốt cần phải chống nóng cây quang hợp, cây chế tạo được
nhiều chất hữu cơ -> lớn nhanh,
cho cây và chống rét cho cây ?
sinh trưởng tốt.
- GV nhận xét phần trao đổi Kết luận : Các điều kiện: hàm
nhóm của HS, GV đưa đáp án lượng co2, nước, ánh sáng, nhiệt
đúng để các nhóm có thể sửa đổi độ ảnh hưởng đến quang hợp.
bổ sung vào phần trả lời của
mình. -> Cho HS rút ra kết luận.
Hoạt động 2
Tìm hiểu ý nghĩa của quang hợp ở cây xanh
Mục tiêu: HS hiểu được sự quang hợp ở cây xanh đã tạo ra thức
ăn và khí Oxi cho tất cả các sinh vật
- GV cho HS thảo luận theo
nhóm các câu hỏi SGK.
- GV l­u ý c¸c nhãm: Kh¼ng -Mçi HS tù suy nghÜ tr¶ lêi c©u
®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña hái. Trao ®æi nhãm thèng nhÊt
c¸c chÊt h÷u c¬ vµ khÝ Oxi do c©u tr¶ lêi.
quang hîp cña c©y xanh t¹o ra.
- GV nghe vµ gióp ®ì HS hoµn - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt
thiÖt ®¸p ¸n vÒ ý nghÜa cña qu¶ -> nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ
quang hîp sung.
?: KhÝ Oxi do quang hîp nh¶ + HÇu hÕt c¸c lo¹i sinh vËt( kÓ
ra cÇn cho sù h« hÊp cña c¶ con ng­êi) khi h« hÊp ®Òu
cÇn O2 do c©y nh¶ ra trong
nh÷ng sinh vËt nµo?
quang hîp.
?: H« hÊp cña sinh vËt vµ + Khi quang hîp c©y lÊy co2
nhiÒu ho¹t ®éng sèng cña con (do sinh vËt kh¸c th¶i ra) nªn ®·
ng­êi ®Òu th¶i ra khÝ cacbonic gãp phÇn gi÷ c©n b»ng l­îng khÝ
vµ kh«ng khÝ nh­ng v× sao tØ lÖ nµy trong kh«ng khÝ.
chÊt khÝ nµy trong kh«ng khÝ
nh×n chung kh«ng t¨ng?
?: Các chất hữu cơ do quang + Con người và động vật sử
hợp của cây xanh chế tạo ra đã dụng trực tiếp chất hữu cơ của
được những sinh vật nào sử cây xanh làm thức ăn hoặc sử
dụng gián tiếp thông qua động
dụng?
vật ăn thực vật
?: Hãy kể những sản phẩm mà + Chất hữu cơ do cây xanh chế
chất hữu cơ do cây xanh quang tạo cung cấp nhiều loại sản
hợp đã cung cấp cho đời sống phẩm cần cho con người: lương
thực, thực phẩm, gỗ, củi, sợi,
của con người?
vải, thuốc…
- Từ đó GV yêu cầu HS rút ra Kết luận: Nhờ quá trình quang
kết luận hợp cây xanh đã tạo ra các chất
cần cho sự sống của các sinh vật
kể cả con người.
IVCỦNG CỐ:
 HS đọc to phần kết luận đóng khung.
 Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
1. Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?
a. Đáp ứng được nhu cầu về ánh sáng cho cây quang
hợp.
b. Đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ cho cây quang
hợp.
c. Cây được phát triển trong điều kiện thời tiết phù
hợp sẽ thoả mãn được những đòi hỏi về các điều
kiện bên ngoài giúp cho sự quang hợp của cây
d. Lí do a và b.
2. Không có cây xanh thì không có sự sống của sinh vật
hiện nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không? Vì
sao?
a. Điều đó đúng vì mọi sinh vật trên Trái Đất hô
hấp đều cần Oxi do cây xanh thải ra.
b. Điều đó đúng vì mọi sinh vật trên Trái Đất đều
phải sống nhờ vào chất hữu cơ do cây xanh quang
hợp chế tạo ra
c. Điều đó không đúng vì không phải tất cả mọi
sinh vật đều phải sống nhờ vào cây xanh.
d. Điều đó đúng vì con người và hầu hết các loài
động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất
hữu cơ và khí Oxi do cây xanh tạo ra.
V DẶN DÒ:
 Học bài, trả lời câu hỏi SGK.
 Đọc mục “ Em có biết”
 Ôn lại bài quang hợp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản