Giáo án Sinh 6: Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU Khi học xong bài này: - HS nắm được giữa cây xanh và môi trường có mối liên quan chặt chẽ. Khi điều kiện sống thay đổi thì cây xanh biến đổi thích nghi với đời sống. - Thực vật thích nghi với điều kiện sống nên nó phân bố rộng rãi.

Nội dung Text: Giáo án Sinh 6: Bài 36. TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 36: TỔNG KẾT VỀ
CÂY CÓ HOA (TIẾP)

I. MỤC TIÊU

Khi học xong bài này:

- HS nắm được giữa cây xanh và môi trường có
mối liên quan chặt chẽ. Khi điều kiện sống thay đổi
thì cây xanh biến đổi thích nghi với đời sống.

- Thực vật thích nghi với điều kiện sống nên nó
phân bố rộng rãi.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- GV: Tranh phóng to hình 36.2. Mẫu cây bèo tây.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Cây có hoa có những loại cơ quan nào? chức
năng của chúng?
- Mối quan hệ giữa các cơ quan của cây xanh có
hoa?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu các cây sống dưới nước

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV thông báo những - HS hoạt động theo
cây sống ở nước chịu một nhóm, từng nhóm thảo
số ảnh hưởng của môi luận câu hỏi.
trường như SGK.

- Yêu cầu HS quan sát
hình 36.2 (chú ý đến vị trí
+ Giải thích sự biến đổi
của lá) và trả lời các câu
hình dạng lá khi ở các vị
hỏi mục 1.
trí trên mặt nước, chìm
+ Nhận xét hình dạng lá trong nước.
ở các vị trí trên mặt nước,
+ Các nhóm khác bổ
chìm trong nước?
sung.
+ Cây bèo tây có cuống lá
phình to, xốp có ý nghĩa - Lá biến đổi để thích
gì? So sánh cuống lá khi nghi với môi trường sống
cây sống trôi nổi và khi trôi nổi. Rút ra ý nghĩa.
sống trên cạn? - Chứa không khí giúp
cây nổi.

Tiểu kết- Các cây sống trong môi trường nước thì
hình thành các đặc điểm để thích nghi với điều kiện
sống trôi nổi.

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của cây sống trên
cạnHoạt động của GV Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS nghiên - HS đọc thông tin và
cứu SGK và trả lời câu trả lời câu hỏi ở mục 
hỏi. Yêu cầu HS trả lời các SGK trang 120.
câu hỏi sau: - HS suy nghĩ tìm câu
+ Ở nơi khô hạn vì sao trả lời, các em khác bổ
rễ lại ăn sâu, lan rộng? sung và giải thích.

+ Lá cây ở nơi khô hạn Yêu cầu:
có lông, sáp có tác dụng + Rễ ăn sâu: tìm nguồn
gì? nước, lan rộng: hút
sương đêm.

+ Vì sao cây mọc trong + Lông sáp: giảm sự
rừng rậm thường vươn thoát hơi nước.
cao? + Rừng rậm: ít ánh
sáng  cây vươn cao để
nhận được ánh sáng.

Đồi trống: đủ ánh sáng
 phân cành nhiều.

Tiểu kết:- Các cây sống trên cạn có những đặc điểm
thích nghi với các yếu tố: nguồn nước, sự thay đổi
khí hậu, loại đất khác nhau.
Hoạt động 3: Cây sống trong những môi trường
đặc biệt

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS đọc thông - HS đọc thông tin
tin SGK và trả lời : SGK và quan sát hình

+ Thế nào là môi trường 36.4, thảo luận trong
nhóm giải thích các hiện
sống đặc biệt?
tượng trên.
+ Kể tên những cây
sống ở những môi trường - Gọi 1-2 nhóm trả lời,
các nhóm khác nhận xét,
này?
bổ sung.
+ Phân tích đặc điểm
phù hợp với môi trường
sống ở những cây này?

- Yêu cầu HS rút ra - HS nhắc lại nhận xét
nhận xét chung về sự ở 3 hoạt động.
thống nhất giữa cơ thể và
môi trường?
Tiểu kết:- Nhờ có khả năng thích nghi mà cây có thể
phân bố rộng rãi khắp nơi trên trái đất: trong nước,
trên cạn, vùng nóng, vùng lạnh…

4. Củng cố :GV củng cố nội dung bài.

- Yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm của cây phù hợp
với môi trường sống.

- GV đánh giá giờ.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Đọc trước bài: Tảo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản