Giáo án sinh 9 - Bài 18: PRÔTÊIN

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
245
lượt xem
10
download

Giáo án sinh 9 - Bài 18: PRÔTÊIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: HS: -Hs nêu được thành phần hóa học của prôtêin, phân tích được tính đặc thù và đa dạng của nó. -Mô tả được các bậc cấu trúc prôtêin và vai trò của nó. -TRình bày được chức năng của prôtêin. 2. Kỷ năng: -Phát triển kỉ năng quan sát phân tích kên hình . -Rèn luyện tư duy phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh 9 - Bài 18: PRÔTÊIN

  1. Tiết 18 Bài 18: PRÔTÊIN I . Muc tiêu:. 1. Kiến thức: HS: -Hs nêu được thành phần hóa học của prôtêin, phân tích được tính đặc thù và đa dạng của nó. -Mô tả được các bậc cấu trúc prôtêin và vai trò của nó. -TRình bày được chức năng của prôtêin. 2. Kỷ năng: -Phát triển kỉ năng quan sát phân tích kên hình . -Rèn luyện tư duy phân tích, hệ thống hóa kiến thức. II. Đồ dùng dạy học: -Tranh phóng to hình 18 sgk. III. Tiến trình tổ chức tiết dạy 1. Kiểm tra bài cũ: 6p -Nêu điểm khác nhau cơ bản cấu trúc ARN và ADN? -ARN được tổng hợp như thế nào? . 2. Bài mới:
  2. Mở bài: (2p)Prôtêin đảm nhận nhiều chức năng quan trọng liên quan đến toàn bộ cấu trúc và hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng cơ thể. a. Hoạt động 1: Cấu trúc prôtêin. Mục tiêu: Phân tích được tính đa dạng đặc thù của prôtêin. Mô tả được các bậc cấu trúc prôtêin. TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung 5p -Gv cho hs nghiên cứu thông tin -> trả lời câu hòi: +Nêu thành phần hóa -Hs sử dụng SGK để trả -Prôtêin là hợp chất học và cấu tạo prôtêin. lời. hữu cơ gồm các nguyên tố C, H, O, N. -Prôêin là đại phân tử cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn 6p -Gv cho hs thảo luận: phân là axítamin. +Prôtêin lại có tính đa -Các nhóm thảo luận dạng và đặc thù? thống nhất câu trả lời: +Tính đặc thù thể hiện số
  3. lượng, thành phần và trình tự sắpxếp của các axít amin (20 loại a. amin) -Prôtêin có tính đa -Đại diện nhóm phát biểu dạng và đặc thù do -Gv cho hs quan sát nhóm khác bổ sung. thành phần, số lượng hình 18 sgk và thông -HS quan sát hình đối và trình tự sắp xếp các báo tính đa dạng và đặc chiếu các bậc cấu trúc -> a. amin. thù cón thể hiện ở cấu ghi hnớ kiến thức . -Các bậc 1, bâc 2, bậc trúc không gian. 3 và bậc 4. 3p -Tính đặc thù được thể -Hs xác định cấu trúc bậc hiện thông qua cấu trúc 3,4 không gian như thế nào? b. Hoạt động 2: Chức năng prôtêin. TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung 5p -Gv giảng 3 chức năng -Hs nghe kết hợp đọc 1. Chức năng cấu trúc: của prôtêin. thông tin -> ghi nhớ kiến Là thành phần quan thức. trọng trong xây dựng 2p -Vd: prôtêin dạng sợi, các bào quan và màng
  4. thành phần chủ yếu của sinh chất -> hình thành da, mô liên kết. đặc điểm của mô, cơ quan, cơ thể. 2. Vai trò xúc tác quá trình trao đổi chất: Bản chất enzim là prôtêin, tham gia các phản ứng sinh hóa. 3. Vai trò xúc tác quá 3p -Gv phân tích thêm các trình trao đổi chất. chức năng: Các hoóc môn phần +là thành phần cấu tạo lớn là prôtêin -. điều nên kháng thể. hòa quá trình sinh lí +Prôtêin phân giải -> trong cơ thể. cung cấp năng lượng . +Truyền xung thần kinh. 4p -Gv cho hs trả lời 3 câu -Hs vận dụng kiến thức để hỏi trong mục sgk. trả lời. +Vì sao prôtêin dạng +Vì các vòng xoắn dạng
  5. sợi là nguyên liệu cấu sợi chịu lực khỏe. trúc tốt? +Các loại enzim: Tóm lại: Amilaza, pépsin -> là Prôtêin đảm nhận chuỗi xoắn . nhiều chức năng, liên quan đến hoạt động sống của tế bào, biểu 1p -Cho hs đọc kết luận hiện thành các tình chung. trạng của cơ thể. IV. Củng cố: 6p Khoanh tròn ý trả lời đúng. 1. Tính đa dạng đặc thù prôtêin do: 2. Cấu trúc prôtêin có tính đặc thù: a. Số lượng, thành phần các loại a. amin. a. Cấu trúc bậc 1 b. Trật tự sắp xếp các a. min b.Cấu trúc bậc 2 c. Cấu trúc không gian pr. c. Cấu trúc bậc 3 d. Chỉ avà b đúng. d. Cấu trúc bậc 4 e. Chỉ a ,b và c đúng. V. Dặn dò: 2p
  6. -Học bài theo nội dung sgk. -Làm bài tập 2,3,4 vào vỡ bài tập -Đọc trước bài 19.
Đồng bộ tài khoản