Giáo án sinh 9 - Bài 18: PRÔTÊIN

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức: HS: -Hs nêu được thành phần hóa học của prôtêin, phân tích được tính đặc thù và đa dạng của nó. -Mô tả được các bậc cấu trúc prôtêin và vai trò của nó. -TRình bày được chức năng của prôtêin. 2. Kỷ năng: -Phát triển kỉ năng quan sát phân tích kên hình . -Rèn luyện tư duy phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

Nội dung Text: Giáo án sinh 9 - Bài 18: PRÔTÊIN

Tiết 18

Bài 18: PRÔTÊINI . Muc tiêu:.

1. Kiến thức: HS:

-Hs nêu được thành phần hóa học của prôtêin, phân tích được tính

đặc thù và đa dạng của nó.

-Mô tả được các bậc cấu trúc prôtêin và vai trò của nó.

-TRình bày được chức năng của prôtêin.

2. Kỷ năng:

-Phát triển kỉ năng quan sát phân tích kên hình .

-Rèn luyện tư duy phân tích, hệ thống hóa kiến thức.

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh phóng to hình 18 sgk.

III. Tiến trình tổ chức tiết dạy

1. Kiểm tra bài cũ: 6p

-Nêu điểm khác nhau cơ bản cấu trúc ARN và ADN?

-ARN được tổng hợp như thế nào? .

2. Bài mới:
Mở bài: (2p)Prôtêin đảm nhận nhiều chức năng quan trọng liên quan đến

toàn bộ cấu trúc và hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng

cơ thể.

a. Hoạt động 1: Cấu trúc prôtêin.

Mục tiêu: Phân tích được tính đa dạng đặc thù của prôtêin. Mô tả được

các bậc cấu trúc prôtêin.

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

5p -Gv cho hs nghiên cứu

thông tin -> trả lời câu

hòi:

+Nêu thành phần hóa -Hs sử dụng SGK để trả -Prôtêin là hợp chất

học và cấu tạo prôtêin. lời. hữu cơ gồm các

nguyên tố C, H, O, N.

-Prôêin là đại phân tử

cấu trúc theo nguyên

tắc đa phân mà đơn

6p -Gv cho hs thảo luận: phân là axítamin.

+Prôtêin lại có tính đa -Các nhóm thảo luận

dạng và đặc thù? thống nhất câu trả lời:

+Tính đặc thù thể hiện số
lượng, thành phần và trình

tự sắpxếp của các axít

amin (20 loại a. amin) -Prôtêin có tính đa

-Đại diện nhóm phát biểu dạng và đặc thù do

-Gv cho hs quan sát nhóm khác bổ sung. thành phần, số lượng

hình 18 sgk và thông -HS quan sát hình đối và trình tự sắp xếp các

báo tính đa dạng và đặc chiếu các bậc cấu trúc -> a. amin.

thù cón thể hiện ở cấu ghi hnớ kiến thức . -Các bậc 1, bâc 2, bậc

trúc không gian. 3 và bậc 4.

3p -Tính đặc thù được thể -Hs xác định cấu trúc bậc

hiện thông qua cấu trúc 3,4

không gian như thế

nào?b. Hoạt động 2: Chức năng prôtêin.

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

5p -Gv giảng 3 chức năng -Hs nghe kết hợp đọc 1. Chức năng cấu trúc:

của prôtêin. thông tin -> ghi nhớ kiến Là thành phần quan

thức. trọng trong xây dựng

2p -Vd: prôtêin dạng sợi, các bào quan và màng
thành phần chủ yếu của sinh chất -> hình thành

da, mô liên kết. đặc điểm của mô, cơ

quan, cơ thể.

2. Vai trò xúc tác quá

trình trao đổi chất:

Bản chất enzim là

prôtêin, tham gia các

phản ứng sinh hóa.

3. Vai trò xúc tác quá

3p -Gv phân tích thêm các trình trao đổi chất.

chức năng: Các hoóc môn phần

+là thành phần cấu tạo lớn là prôtêin -. điều

nên kháng thể. hòa quá trình sinh lí

+Prôtêin phân giải -> trong cơ thể.

cung cấp năng lượng .

+Truyền xung thần

kinh.

4p -Gv cho hs trả lời 3 câu -Hs vận dụng kiến thức để

hỏi trong mục sgk. trả lời.

+Vì sao prôtêin dạng +Vì các vòng xoắn dạng
sợi là nguyên liệu cấu sợi chịu lực khỏe.

trúc tốt? +Các loại enzim: Tóm lại:

Amilaza, pépsin -> là Prôtêin đảm nhận

chuỗi xoắn . nhiều chức năng, liên

quan đến hoạt động

sống của tế bào, biểu

1p -Cho hs đọc kết luận hiện thành các tình

chung. trạng của cơ thể.
IV. Củng cố: 6p

Khoanh tròn ý trả lời đúng.

1. Tính đa dạng đặc thù prôtêin do: 2. Cấu trúc prôtêin có tính

đặc thù:

a. Số lượng, thành phần các loại a. amin. a. Cấu trúc bậc 1

b. Trật tự sắp xếp các a. min b.Cấu trúc bậc 2

c. Cấu trúc không gian pr. c. Cấu trúc bậc 3

d. Chỉ avà b đúng. d. Cấu trúc bậc 4

e. Chỉ a ,b và c đúng.

V. Dặn dò: 2p
-Học bài theo nội dung sgk.

-Làm bài tập 2,3,4 vào vỡ bài tập

-Đọc trước bài 19.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản