Giáo án sinh 9 - Bài 21: BIẾN DỊ ĐỘT BIẾN GEN

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức: HS: -Hs trình bài được khái niệm và nguyên nhân đột biến gen. -Hiểu được bản chất của đột biến gen có vai trò đối với sinh vật và người . . 2. Kỷ năng: -Rèn kỉ năng phân tích và quan sát kên hình. -Kỉ năng hoạt động nhóm.

Nội dung Text: Giáo án sinh 9 - Bài 21: BIẾN DỊ ĐỘT BIẾN GEN

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Tiết 22

Bài 21: ĐỘT BIẾN GENI . Muc tiêu:.

1. Kiến thức: HS:

-Hs trình bài được khái niệm và nguyên nhân đột biến gen.

-Hiểu được bản chất của đột biến gen có vai trò đối với sinh vật và

người . .

2. Kỷ năng:

-Rèn kỉ năng phân tích và quan sát kên hình.

-Kỉ năng hoạt động nhóm.

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh phóng to hình 21.1 sgk.

-Tranh minh họa đột biến gen có lợi , có hại (nếu có).

-Mô hình đoạn ADN

III. Tiến trình tổ chức tiết dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 10p

Sửa và trả bài kiểm tra 1 tiết. .

2. Bài mới: (2p)-Giới thiệu cho hs hiện tượng biến dị.
-Thông báo biến dị có thể di truyền hoặc không di truyền.

-Biến dị di truyền có các biến đổi trong NST và ADN

a. Hoạt động 1: Đột biến gen là gì?

Mục tiêu: hiểu và trình bài được khái niệm đột biến gen.

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

6p -Gv cho hs quan sát -Hs quan sát kỉ hình chú ý

hình 21.1 thảo luận về trình tự và số cặp

nhóm. nuclêôtíc .

+Cấu trúc đoạn gen -Thảo luận nhóm để thống

biến đổi khác với cấu nhất ý kiến.

trúc đoạn gen đầu như Yêu cầu:

thế nào? +Mất , thêm, thay thế 1

+Hãy đặc tên cho từng cặp nuclêôtíc.

dạng biến đổi đó? +Nêu khái niệm .

2p -Đột biến gen là gì? -Đại diện nhóm trình bài KL:

nhóm khác bổ sung -Đột biến gen là những

biến đổi trong cấu trúc

gen.

-Các dạng đột biến

gen: mất, thêm, thay
thế 1 cặp nuclêôtíc.

b. Hoạt động 2: Vai trò của đột biến gen.

Muc tiêu: Chỉ ra được các nguyên nhân phát sinh đột biến gen.

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

6p -Nêu nguyên nhân phát -Hs tự nghiên cứu thông

sinh đột biến gen? tin và nêu được:

+Do ảnh hưởng của môi

trường.

+Con người gây nên

2p -Gv nhấn mạnh: trong -1 vài hs phát biểu, lớp KL:

điều kiện tự nhiên do nhận xét bổ sung. -Do ảnh hưởng phúc

sao chép nhầm của phân tạp của môi trường

tử ADN dưới tác động trong và ngoài cơ thể

của môi trường. tới phân tử ADN trong

điều kiện tự nhiên.

-Do con người gây ra.

c. Hoạt động 3: Vai trò của đột biến gen.

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung
2p -Cho hs quan sát hình

21.2; 21.3; 21.4 và

tranh ảnh sưu tầm -> trả

5p lời câu hỏi.

+Đột biến nào có lợi HS nêu được:

cho sinh sật và con +Cây cứng nhiều bông ở KL:

người? lúa. -Đột biến gen thường

2p +Đột biến nào có hại +Đột biến có hại: mạ màu có hại cho sinh vật và

cho sinh vật? trắng, đầu và chân sau của con người, đôi khi có

lợn bị dị dạng. lợi .

-Đột biến có lợi có ý

1p nghĩa lớn trong chăn

-Cho hs đọc kết luận. nuôi và trồng trọt.IV. Củng cố: 6p

1. Đột biến gen là gì? Kể tên các dạng đột biến ?

2. Tại sao đột biến gen thường có hại cho sinh vật?

V. Dặn dò: 2p

-Học bài theo nội dung sgk.

-Trả lời câu hỏi .
-Đọc trước bài 22.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản