Giáo án sinh 9 - Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỂM SẮC THỂ

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức: HS: -Hs trình bài được biến đổi số lượng ở 1 cặp NST. -Giải thích được thể ( 2n + 1) và thể (2n -1) . -Nêu hậu quả biến đổi số lượng ở từng cặp NST. 2. Kỷ năng: -Rèn kỉ năng quan sát,tư duy phân tích, so sánh.

Nội dung Text: Giáo án sinh 9 - Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỂM SẮC THỂ

Tiết 24

Bài 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỂM SẮC THỂI . Muc tiêu:.

1. Kiến thức: HS:

-Hs trình bài được biến đổi số lượng ở 1 cặp NST.

-Giải thích được thể ( 2n + 1) và thể (2n -1) .

-Nêu hậu quả biến đổi số lượng ở từng cặp NST.

2. Kỷ năng:

-Rèn kỉ năng quan sát,tư duy phân tích, so sánh.

II. Đồ dùng dạy học:

GV: -Tranh phón to 23.1 và 23.1 sgk.

III. Tiến trình tổ chức tiết dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 6p

Câu 1, 2, 3 sgk.

2. Bài mới:

Mở bài: (2p) Đột biến NST sảy ra ở 1 hoặc 1 số cặp NST: hiện tượng dị

bội thể. Đa bội thể.

a. Hoạt động 1: Hiện tượng dị bôị thể.

Mục tiêu: Trình bài được cá dạng biến đổi số lượngi số cặp NST.
TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

5p -Gv cho hs ngyên cứu -Hs tự thu nhận và xử lí

thông tin sgk -> trả lời thông tin -> nêu được:

câu hỏi. +Các dạng:2n + 1

+Sự biến đổi số lượng 2n – 1

NST 1 cặp NST tháy ở +Là thêm hoặc mất 1 NSt

những dạng nào? ở 1 cặp nào đó.

+thế nào là hiện tượng -1 vài hs phát biểu, lớp bổ -Hiện tượng dị hợp thể

dị hợp thể? sung. là đột biến thêm hoặc

3p -Gv hoàn chỉnh kiến -Hs quan sát hình, đeối mất 1 NST ở 1 cặp

thức. chiếu kết quả từ II -> XII NST nào đó.

với nhau và với kết qủa I - -Các dạng: 2n + 1

> rút ra nhận xét. 2n - 1

5p -GV phân tích thêm: có +Kích thước: Lớn : VI

thể có 1 số cặp NSt Nhỏ:V, VI

thêm hoặc mất 1 NST - +Gai dài hơn: XI

> dạng

2n – 2 ; 2n +1

5p -Gv cho hs quan sát

hình 23,1 -> làm bài tập
mục tr 67.-Gv nên chú ý

cho hs hiện tượng dị bội

gây ra các biến đổi hình

thái: kích thước , hình

dạng…

b. Hoạt động 2: Sự phát sinh thể dị bội:

Mục tiêu: Giải thích được cơ chế phát sinh thể 2n + 1 và thể 2n – 1.

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

5p -Gv cho hs quan sát

hình 23.2 -> nhận xét.

Sự phân li NST -> giao

tử trong: -Các nhóm quan sát kỉ và

+Trường hợp bình thảo luận thống nhất ý

thường. kiến -> nêu được:

+Trường hợp rối loạn +Bình thường:mỗi giao tử

phân bào. có 1 NST.

+Bị rối loạn: 1 giao tử có

2 NST; 1 giao tử không có

NST nào.

->Hợp tử có 3 NST hoặc
1 NST của cặp tương

đồng.

5p +Các giao tử trên tham -Cơ chế phát sinh dị

gia thụ tinh -> hợp tử có -1 hs trình bày, lớp nhận bội: trong giảm phân

số lượng NST như thế xét bổ sung. có cặp NST tương

nào?. đồng không phân li,

4p +Gv treo hình 22.3 gọi tạo thành 1 giao tử có 2

hs trình bày. -Hs tự nêu hậu quả NST và 1 giao tử

không mang NST nào.

2p -Gv thông báo ở người -Hậu quả : gây nên

tăng thêm NST ở 21 -> biến đổi hình thái (

Gây bệnh đao . hình dạng kích

+Nêu hậu quả hiện thước,màu sắc,ở thực

tượng dị bội thể. vật và gây bệnh NST.

1p -Cho hs đọc kết luận.

IV. củng cố: 5p

-Phân biệt hiện tượng dị bội thể và thể dị bội?

-Cơ chế hình thành cơ thể dị bội?

V. Dặn dò: 2p

-Học bài theo nội dung sgk.
-Đọc trước bài 24.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản