GIÁO ÁN SINH 9: THƯỜNG BIẾN

Chia sẻ: glade1209

HS Trình bày được khái niệm thường biến - Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến với đột biến về hai phương diện khả năng di truyền và biểu hiện kiểu hình - Trình bày đượ khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn nuôi và trồng trọt - Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đối với tình trạng số lượngvà mức pảhn ứng của chúng trong chăn nuôi và trồng trọt - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN SINH 9: THƯỜNG BIẾN

THƯỜNG BIẾNI/ Mục tiêu bài học:

- HS Trình bày được khái niệm thường biến

- Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến với đột biến về hai phương

diện khả năng di truyền và biểu hiện kiểu hình

- Trình bày đượ khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn

nuôi và trồng trọt

- Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đối với tình trạng số

lượngvà mức pảhn ứng của chúng trong chăn nuôi và trồng trọt

- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm

II/ Chuẩn bị:

- Tranh H

III/ Tiến trình:

A – ổn định:

B – Kiểm tra:

- H. Đột biến là gì? có những loại đột biến nào? nêu đặc điểm sơ lược từng

loại

Đ. Đột là những biến dị di truyền. Đột biến gen( biến đổi cấu cấu trúc gen;

mất, thêm, thay thế 1 cặp Nu); Đột biến cấu trúc NST( biến đổi về cấu trúc
NST( mất, lặp, đảo đoạn); Đột biến số lượng NST( dị bội thể là hiện tượng

tăng hay giảm 1 NST trong 1 cặp NST; Đa bội thể là hiêng tượng tăng toàn

bộ bộ NST len 1số lần)

C – Bài mới:

Vào bài: Chúng ta biêt kiểu gen quy đinh tính trạng. Trong thực tế người ta

thường gặp hiện tượng 1 kiểu gen cho nhiều kiểu hình khác nhau khi sống

trong môi trường khác nhau hiện tượng đó là gì ta xét bài hôm nayHoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dungI/ Sự biến đổi kiểu

hình do tác động

của môi trường
Hoạt động độc lập
- Em hãy quan sát hình 25.1

và đọc các ví dụ điền thông tin

vào bảng phụ

Đối tượng điều kiện môi trường Kiểu hình tương ứng

Mọc trong nước
H25

Trên mặt nước

Trong không khí

Mọc trên bờ
VD1
Mọc ven bờ

Mọc trên mặt nước

Đúng quy trình
VD2

Không đúng quy trình

-

-

- H. Em nào trình bày kết

quả trên bảng phụ?( treo Trình bày

bảng phụ)

- H. Ai nhận xét kết quả Bổ sung

của bạn Theo dõi

- Nhận xét, bổ sung Phát biểu( không; vì

- H. Theo em sự biến đổi hạt cây su hào đó

kiểu hình có phải do gen đem trồng không

bị biến đổi không? vì sao đúng quy trình thì

em biết? lại nhỏ)

Theo dõi

- Nhân xét, bổ xung. Các

hiện H25và 2 ví dụ chính

là hiện tượng thường biến Hoạt động nhóm
- Từ các thông tin trên các

nhóm hãy thực yêu cầu Trình bày( không

của mục khí, nước, đất thức

ăn..; thường biến là
- H. Nhóm nào trình bày?

những biến đổi kiểu - Thường biến

hình do tác động là những biến

của môi trường) đổi kiểu hình

Bổ sung do tác động

Theo dõi, ghi vở của môi

- H. Nhóm nào nhận xét? trường

- Nhận xét, bổ xung. Các

yếu tố…( ghi bảng)

Phát biểu- H. Theo em thường biến Bổ sung - Thường biến

có ý nghĩa gì? Theo dõi, ghi vở có ý nghĩa bảo

- H. Ai có ý kiến khác? đảm sự phù

- Nhận xét, bổ xung. hợp với môi

Thường biến có ý nghĩa trường

II/ Mối quan hệ giữa
bảo đảm sự phù hợp với
kiểu gen, môi
môi trường

trường và kiểu hình
Hoạt động độc lập- Các em hãy đọc thông tin

tìm hiểu mối quan hệ Phát biểu( Kiểu gen,

giữa kiểu gen môi trường môi trường)

và kiểu hình Bổ sung

- H. Kiểu hình được biểu

hiện phụ thuộc vào yếu tố Phát biểu( quy định

cách phản ứng, quy
nào?

- H. Ai có ý kiến khác? định kiểu hình phù

- Nhận xét, bổ xung hợp) - Kiểu hình là

- H. Sự tác động của các kết quả sự

yếu tố như thế nào? Bổ sung tương tác giưa

kiểu gen và
Theo dõi

mụi trường

- H. Ai có ý kiến khác
- Nhận xét, bổ sung. Như

vậy kiểu hinh là …( ghi Phát biểu( tính trạng

bảng) chất lượng phụ

thuộc chủ yếu của

kiểu gen, còn tính

- H. Kiểu gen và môi trạng số lượng chịu

trường tác động như thế ảnh hưởng nhiều

nào đối với các loại tính của môi trường

trạng khác nhau? Bổ xung - Tính trạng

Theo dõi ghi vở chất phụ thuộc

nhiều và gen

- Tính trạng số

- H. Ai có ý kiến khác? lượng chịu ảnh

- Nhận xét, bổ xung. Tất hưởng nhiều

của các tính trạng đều là của môi

kết quả sự tương tác giữa trường

kiểu gen và môi trường .

Trong đó… Phát biểu

Bổ xung

Theo dõi
- H.Em nào nêu ví dụ minh III/ Mức phản ứng

hoạ?

- H. Ai có ý kiến khác?

- Nhận xét, bổ xung. Lúa

nếp cấy chân ruộng nào Hoạt động lập

cung vẫn dẻo. Nhưng nếu

cấy ở chân ruộng tốt vân

ngon hơn, nhiều hạt hơn.. Phát biểu( tăng đến

chừng mực nhất

- Các em hãy đọc thông định, do gen quy

định
tin.

- Khi gặp điều kiện thuận Bổ xung

lợi thì năng xuất cây Theo dõi

trồng tăng như thế nào?

tại sao vậy?

Hoạt động nhóm- H. Ai có ý kiến khác? Trình bày( do
- Nhận xét, bổ xung . Như giống)

vậy kiểu quy sự biến đổi Bổ sung

kiểu hình trong khoảng

nhất định - Mức phản ứng là
Theo dõi

Theo nhóm hãy thảo giới hạn thường biến
-

luận theo câu hỏi 1 Phát biểu của một kiểu gen

- H. Nhóm nào trình bày

- H. nhóm nào nhận xét? Bổ sung

- Nhận xét, bổ sung. Do Theo dõi ghi vở

gen quy định

- H. Từ đây em nào cho

biết mức phản ứng là gì?

- H. Ai có ý kiến khác

- Nhận xét, bổ sung. Mức..D – Củng cố:

Các thực hiên bai tập sau( treo bảng phụThường biến Đột biến

1.Biến đổi cơ sở vật chất di truyên(
1…..
AND, NST)

2.Không di truyền 2……..

3.Xuất hiện ngẫu nhiên
3…..

4. Có lợi cho sinh vật 4…..E – Dặn Dò:

- Học trả lời câu 1,2,3

- Sưu tầm tranh ảnh về đột biến

F Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản