Giáo án sinh học 11 BAN CƠ BẢN - BÀI CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN

Chia sẻ: ctnhukieu9

Giáo án sinh học 11 CB Ngày soạn: 03/ 4/ 2011 Ngày dạy: ..... /....../ 20 ....... Tiết: 50 TÊN BÀI DẠY - BÀI 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN I. Mục tiêu: Sau khi dạy xong bài này, học sinh phải: 1. Kiến thức: - Nêu được cơ chế điều hòa sinh tinh trùng. - Nêu được cơ chế điều hòa sinh trứng. - Nêu được ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng. 2. Kỹ năng: - Quan sát, tư duy, so sánh khái quát hóa - Hoạt động...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học 11 BAN CƠ BẢN - BÀI CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN

Giáo án sinh học 11 CB
Ngày soạn: 03/ 4/ 2011

Ngày dạy: ..... /....../ 20 .......

Tiết: 50

TÊN BÀI DẠY - BÀI 46: CƠ CH Ế ĐIỀU HÒA SINH SẢN

I. Mục tiêu: Sau khi d ạy xong b ài này, h ọc sinh phải:

1. Kiến thức:

- Nêu được cơ chế điều hòa sinh tinh trùng.

- Nêu được cơ chế điều hòa sinh trứng.

- Nêu được ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh

trứng.

2. Kỹ năng :

- Quan sát, tư duy, so sánh khái quát hóa

- Hoạt động nhóm

- Vận dụng kiến thức

3. Thái độ : Tự giác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe vị thành niên hiệu quả .

II. Trọng tâm:Vai trò của hoocmôn trong cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng .

III. Phương phá p: - Trực quan, so sánh

- Thảo luận nhóm

- Đàm tho ại

IV. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: - Hình 46.1, 46.2 SGK phóng to

- Sơ đồ cơ ch ế điều hòa sinh tinh

- Sơ đồ cơ ch ế điều hòa sinh trứng

- PHT: (số 1,2) theo mẫu

Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 1-
Giáo án sinh học 11 CB
2. Học sinh: Tự nghiên cứu SGK b ài mới

V. Tiến trình lên lớp:

1 . Ổn định lớp: (1-2 phút)Kiểm tra sĩ số HS

2 . Kiểm tra bài cũ ( 3-5 phút)

Câu hỏi: Nêu ưu và nhược điểm của sinh sản hữu tính ở động vật?

3 . Bài mới ( 38 phút):

* ĐVĐ: Tại sao sinh sản ở động vật diễn ra một cách bình thường theo chu kì? Đó là

nh ờ cơ ch ế điều hoà sinh sản chủ yếu là cơ chế điều ho à sản sinh tinh trùng và sinh trứng.

Trong đó HTK, môi trường và đ ặc biệt là hoocmôn đóng vai trò quan trọng.

* Vào bài:

* Hoạt động I: Tìm hiểu cơ chế điều hoà sinh tinh và sinh trứng( 20 phút)

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng

Cho HS quan sát hình 46.1 SGK, I. Cơ chế điều hoà sinh tinh và

đọc thông tin trong mục I..1. Trả lời sinh trứng:

1 . Cơ chế điều hòa sinh tinh:
các câu hỏi:

-Mô tả cơ chế sản sinh tinh trùng? Thảo luận nhóm và hoàn - Các hoocmôn sinh dục như

-Tên các lo ại hoocmôn và tác thành vào phiếu học tập số FSH, LH của tuyến yên,

dụng của chúng, nơi sản sinh ra 1. testostêron của tinh hoàn và

hoocmôn? bằng cách hoàn thành một số hoocmôn của vùng d-

phiếu học tập số 1. ư ới đồi có vai trò chủ yếu

GV cho một HS trình bày, các em trong quá trình sản sinh tinh

kh ác bổ sung. HS lên trình bày, HS khác trùng ở tinh hoàn.

(?) Tại sao nồng độ hoocmon nh ận xét.Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 2-
Giáo án sinh học 11 CB
testosteron trong máu lại có thể Vì: nồng độ hoocmon

ảnh hưởng đến việc sản xuất các testosteron trong máu cao sẽ

hoocmon của tuyến yên và vùng gây ức chế ngược lên tuyến

dưới đồi? yên và vùng dư ới đồi, làm

hai bộ phận này giảm tiết

GnRH, FSH, và ICSH -> tế

bào kẽ giảm tiết testosteron -

> không gây ức chế lên vùng

dưới đồi và tuyến yên nên

GV cho HS quan sát hình 46.2 hai bộ phận này lại tăng tiết

2 . Cơ chế điều hòa sinh trứng:
SGK, đọc thông tin trong mục I.2 hoocmon.

và cho biết - Các hoocmôn sinh dục như

Tên các loại hoocmôn và tác dụng của tuyến yên,
FSH, LH

của chúng đến quá trình phát triển, ơstrôgen và progestêron của

chín và rụng của trứng, nơi sản sinh buồng trứng và một số hoocmôn

ra hoocmôn? bằng cách hoàn thành của vùng dưới đồi có vai trò chủ

phiếu học tập số 2 Thảo luận nhóm và hoàn yếu trong quá trình phát triển,

GV gọi một HS lên trình bày, các thành vào phiếu học tập số chín và rụng trứng ở buồng

em khác theo dõi và bổ sung. trứng.
2.

Tại sao phụ nữ uống viên thuốc

tránh thai có thể tránh thai? Giải Lên trình bày, HS khác nhận

thích? xét.
Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 3-
Giáo án sinh học 11 CB
Giải thích nhanh.

* Hoạt động II: Tìm hiểu ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá

trình sinh tinh và sinh trứng. ( 10 phút)

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng

II. Ảnh hưởng của thần kinh

và môi trường sống đến quá

trình sinh tinh và sinh trứng

(?) HTK và môi trường ảnh hưởng HS d ựa vào SGK Và :

1 . Vai trò của hệ thần kinh và
tới quá trình sản sinh tinh trùng như h iểu biết để trả lời

môi trường đến quá trình sinh
thế nào? bằng cách hoàn thành phiếu

học tập số 3 tinh:

GV gọi một HS lên trình bày, các Lên trình bày, HS khác - HTK tác động lên tinh hoàn

em khác theo dõi và bổ sung. nhận xét. thông qua tuyến yên.

- Môi trường gây ảnh hưởng lên

GV cho HS đọc thông tin trong mục hoạt động của tinh ho àn gián

tiếp thông qua HTK và hệ nôi
II.

Hoàn thành phiếu học tập số 4 - HS đọc nội dung ở tiết.

2 . Vai trò của hệ thần kinh và
HTK và môi trường có ảnh hưởng SGK

môi trường đến quá trình sinh
như thế n ào đến quá trình sản sinh

trứng:
trứng? bằng cách ho àn thành phiếu

học tập số 4 - HTK và các yếu tố môi trư-

GV gọi một HS lên trình bày, các Lên trình bày, HS khác ờng ảnh hưởng lên quá trình

em khác theo dõi và bổ sung. nhận xét. sản sinh trứng thông qua hệ nộiTrường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 4-
Giáo án sinh học 11 CB
tiết.

- Thần kinh căng thẳng ảnh h-

ưởng đến hệ nội tiết, dẫn đến

rối loạn trong quá trình sinh

trứng.

- Sự hiện diện của con đực hoặc

cái…

- Nhiệt độ, thức ăn.

→ Tất cả các yếu tố đó đều tác

động lên HTK, HTK tác động

lên hệ nội tiết m à ảnh hưởng

đ ến quá trình sản sinh trứng.
4. Củng cố và dặn dò: ( 5 -8 phút)

a. Củng cố: Tìm ví dụ thực tiễn m à con người đ ã can thiệp vào cơ chế điều hòa sinh sản ở

vật nuôi và con người?

- HS liên hệ thực tế trả lời: uống viên thuốc tránh thai

b. Dặn dò: - Học bài và trả lời các câu hỏi ở sách giáo khoa

- Tìm hiểu cho biết ngoài cách dùng thuốc tránh thai còn cách nào khác.

5. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................... ................................................

............Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 5-
Giáo án sinh học 11 CB
Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 6-
Giáo án sinh học 11 CB
PHIẾU HỌC TẬP số 1: Cơ chế điều hòa sinh tinhTrường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 7-
Giáo án sinh học 11 CB
Tên hooc môn Nơi sản sinh Vai trò

GnRH ........................................................................................

............................... ..

.. ........................................................................................

.FSH ........................................................................................

............................... ..

.. ........................................................................................

.LH ........................................................................................

............................... ..

.. ........................................................................................

.Testôstêrôn ........................................................................................

............................... ..

.. ........................................................................................

.
Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 8-
Giáo án sinh học 11 CB
PHIẾU HỌC TẬP số 2: Cơ chế điều hòa sinh trứngTên hooc môn Vai trò
Nơi sản sinh

GnRH ..........................................................................................

......................... .........................................................................................

..

FSH ..........................................................................................

......................... .........................................................................................

..

LH ..........................................................................................

......................... .........................................................................................

..

Progesteron và ..........................................................................................

ơtrogen .........................................................................................
Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 9-
Giáo án sinh học 11 CB
Phiếu học tập số 3: Vai trò của HTK và MTS đối với con đực

Nhân tố ảnh hưởng Vai trò

- Hệ thần kinh. .................................................................................................... ..

.................................................. ....................................................

.................................................................................................... ..

.................................................................................................... ..- Sự thay đổi nhiệt độ, .................................................................................................... ..

AS, th ức ăn. ......................................................................................................

- Thiếu ăn, suy dinh dư- .................................................................................................... ..

ỡng. ............................................................................ ..........................

- Các chất kích thích .................................................................................................... ..

(người nghiện thuốc lá, .................................................................................................... ..

rượu…) ......................................................................................................

.................................................................................................... ..Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 10-
Giáo án sinh học 11 CB
Phiếu học tập số 4: Vai trò của HTK và MTS đối với con cái

Nhân tố ảnh hưởng Vai trò

- Hệ thần kinh. .................................................................................................... ..

.................................................................................................... ..

......................................................................................................

.................................................................................................... ..- Sự thay đổi nhiệt độ, .................................................................................................... ..

AS, th ức ăn. ................................................................................................ ......

- Thiếu ăn, suy dinh d- .................................................................................................... ..

ưỡng. .................................................................................................... ..

- Các chất kích thích (ng- ......................................................................................................

ười nghiện thuốc lá, rư- .................................................................................................... ..

ợu…) ............................................................................................. .........
Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 11-
Giáo án sinh học 11 CB
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP số 1Tên hooc môn Vai trò
Nơi sản sinh

Vùng dưới đồi Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH
GnRHTuyến yên Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng
FSH

Tuyến yên Kích thích tế b ào kẽ( tb leiđich) sản xuất
LH

hoocmon testosteron.

tế bào kẽ trong tinh hoàn Kích thích ống sinh tinh phát triển và sản
Testosteron

sinh tinh trùng.
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌ C TẬP số 2

Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 12-
Giáo án sinh học 11 CBTên hooc môn Vai trò
Nơi sản sinh

Vùng dưới Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH
GnRH

đồituyến yên Kích thích nang trứng phát triển và tiết ra
FSH

ơstrôgen

tuyến yên - Làm trứng chín, rụng, tạo thể vàng.
LH

- Thể vàng tiết ra HM progesteron và ơtrogen.

Progesteron và ơtrogen thể vàng Làm niêm m ạc tử cung ( dạ con) d ày lên đ ể hợp

tử làm tổ.
Đáp án phiếu học tập số 3: Vai trò của HTK và MTS đối với con đực

Nhân tố ảnh hưởng Vai trò

- HTK ảnh hưởng lên hoạt động của tinh hoàn chủ yếu thông qua tuyến

yên.
Hệ thần kinh
- Căng thẳng thần kinh kéo dài…giảm khả năng sản sinh tinh

trùng.

- Sự thay đổi t0, AS, TA. - Ảnh hưởng quá trình sản sinh tinh trùng, gây hiện tượng động

- Thiếu ăn, suy dinh dưỡng. dục (ĐV hoang dã sống vùng lạnh)

- Các chất kích thích (người - Giảm khả năng sản sinh tinh trùng.Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 13-
Giáo án sinh học 11 CB
nghiện thuốc lá, rượu…) - Tinh hoàn giảm khả năng sản sinh tinh trùng.
Đáp án phiếu học tập số 4: Vai trò của HTK và MTS đối với con cái

Nhân tố ảnh hưởng Vai trò

- HTK ảnh hưởng lên hoạt động của buồng trứng chủ yếu thông qua

Hệ thần kinh tuyến yên.

- Căng thẳng thần kinh kéo dài...gây rối loạn quá trình trứng chín

và rụng. Lo âu, sợ hãi…kéo dài rối loạn chu kì kinh nguyệt ở phụ

nữ.

- Sự thay đổi t0, AS, TA. - Ảnh hưởng quá trình sinh trứng và hành vi sinh dục của con cái

- Thiếu ăn, suy dinh dưỡng. (ĐV hoang d ã sống vùng lạnh)

- Các chất kích thích (người - Giảm khả năng sản sinh trứng

nghiện thuốc lá, rượu…) - Buồng trứng giảm khả năng sản sinh trứng.
Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 14-
Giáo án sinh học 11 CB
Ứ c chế


+ Sơ đồ 1:
G nRH
LH
Kích thích

Môi trường vùng dưới đồi tuyến yên tế 2 ào kẽ/tinh hoàn
( b)
(1)Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 15-
Giáo án sinh học 11 CB
ngoài (4) Testôstêron
FSH

(3)Ống sinh tinh / tinh hoàn
Tinh trùng


Kích thích GnRH
+ Sơ đồ 2 :

Môi trường n goài Vùng dưới đồi Tuyến yên
(1)

LH
(2) (3)F SH
H
Buồng trứng  Trứng

Nang trứng / buồng trứng
Thể vàngƠstrôgen

` Prôgestêrôn (4)
Ứ c chế
Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 16-
Giáo án sinh học 11 CBTử cung
Trường THPT Phạm Phú Thứ Tổ: Sinh - Công nghệ GV soạn: Nguyễn Vũ Anh Thy
-Trang 17-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản