GIÁO ÁN SINH HỌC

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Thúy Thúy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
57
lượt xem
3
download

GIÁO ÁN SINH HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Ở đôṇ g vâṭ chưa co ́ tuí tiêu hoá , thưć ăn đươc̣ tiêu hoá như thê ́ naò ? a. Tiêu hoá nôị baò va ̀ ngoaị baò b. Tiêu hoá ngoaị baò c. Tiêu hoá nội bào d. 1 sô ́ tiêu hoá nôị bào còn lại tiêu hóa ngoại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN SINH HỌC

 1. §. 16
 2. §. 16 KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ Câu 1: Ở đông vât chưa có tui tiêu hoa, thức ăn được ̣ ̣ ́ ́ tiêu hoa như thế nao? ́ ̀ a. Tiêu hoa nôi bao và ngoai bao ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ b. Tiêu hoa ngoai bao c. Tiêu hoa nôị̣ bao ́́ c. Tiêu hoa nôi bao ̀̀ d. 1 số tiêu hoa nôi bao con lai tiêu hoa ngoai bao ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀
 3. §. 16 KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ Câu 2: Ý nao dưới đây không đung với sự tiêu hoa thức ̀ ́ ́ ăn trong cac bộ phân cua ông tiêu hoa người? ́ ̣ ̉ ́ ́ a. Ở ruôt già có tiêu hoa cơ hoc và hoa ̣ ́ ̣ ́ ̣ hoc dạ day có tiêu hoa cơ hoc và hoa hoc b. Ở ̀ ́ ̣ ́ ̣ c. Ở miêng có tiêu hoa cơ hoc và hoa hoc ̣ ́ ̣ ́ ̣ d. Ở ruôt non có tiêu hoa cơ hoc và hoa hoc ̣ ́ ̣ ́ ̣
 4. §. 16 KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ Câu 3: Sự tiên hoa cua cac hinh thức tiêu hoa diên ra theo ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̃ hướng nao? ̀ a. Nôi bao  nôi bao kêt hợp với ngoai bao  ngoai ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ b. ̀ Ngoai ̀ bao. ̣ bao  nôi bao kêt hợp với ngoai bao  nôi bao ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ c. Nôi bao  ngoai bao  nôi bao kêt hợp với ngoai ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ d. ̀ Nôi ̀ bao. ̣ bao kêt hợp với ngoai bao  nôi bao  ngoai bao ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀
 5. §. 16 KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ Câu 4: Quá trinh tiêu hoa ở đông vât quan trong nhât xay ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ra ở đâu trong cơ quan tiêu hoa? Vì sao? ́  Quá trinh tiêu hoa ở đông vât quan trong nhât xay ra ở ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ruôt non. Vi:̀ - Ở miêng và dạ day, biên đôi cơ hoc là chủ yêu, chỉ có ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ gluxit và protein được biên đôi hoa hoc nhưng chỉ 1 phân. ́ ̉ ́ ̣ ̀ - Ở ruôt mới có đủ cac loai enzim và môi trường thich ̣ ́ ̣ ́ hợp cho sự biên đôi tât cả cac loai thức ăn. ́ ̉ ́ ́ ̣
 6. §. 16 IV-Tiêu hoa ở đv ăn tv ́ 1-Biên đôi cơ hoc: ́ ̉ ̣ Trâu Ngựa Cừu Dê Gà Nai - Cơ quan nghiên t.ăn là răng ( bề ̀ măt nghiên rông, men răng cứng ) ̣ ̀ ̣ và d. dày ( cơ day, khoe ). ̀ ̉
 7. §. 16 IV-Tiêu hoa ở đv ăn tv ́ 1-Biên đôi cơ hoc: ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣  Đông vât nhai lai: Trâu Bò Cừu Dê Hươ Nai u - Khi ăn nhai sơ để lây nhiêu t.ăn, ́ ̀ sau đó ợ lên nhai kĩ hơn.
 8. §. 16 IV-Tiêu hoa ở đv ăn tv ́ 1-Biên đôi cơ hoc: ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣  Đông vât nhai lai:  Đv có dạ day đơn: ̀ Ngựa Thỏ ̣ Chuôt - Khi ăn nhai thức ăn kỹ hơn ở lân nhai 1 ở đv nhai lai. ̀ ̣
 9. §. 16 IV-Tiêu hoa ở đv ăn tv ́ 1-Biên đôi cơ hoc: ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣  Đông vât nhai lai:  Đv có dạ day đơn: ̀ ́ ̣  Nhom chim ăn hat Chim ̣ Vit Gà và gia câm: ̀ ́ ̀ ̀ ́ - Nuôt t.ăn vao diêu  dd tuyên  dd cơ (nghiên t.ăn). ̀
 10. §. 16 IV-Tiêu hoa ở đv ăn tv ́ Trâu 1- Biên đôi cơ hoc: ́ ̉ ̣ 1 2- Bđ hoa hoc và s. hoc: ́ ̣ ̣ 2 ̣ ̣ ̣  Đông vât nhai lai: 3 4 ̀ D. day 5 - Dạ day có 4 ngăn: dạ co, d.tổ ong, ̀ ̉ d.lá sach, d.mui khế (dd chinh). ́ ́ ́ - Miêng (t.ăn)  d.cỏ  d.tổ ong  ̣ d.lá sach  d.mui khế  ruôt. ́ ́ ̣
 11. §. 16 IV-Tiêu hoa ở đv ăn tv ́ 1- Biên đôi cơ hoc: ́ ̉ ̣ + D.co: Hệ VSV phat triên gây ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ 2- Bđ hoa hoc và s. hoc: b.đôi sinh hoc. ̣ ̣  Đông vât nhai lai:̣ + D.tổ ong: Co bop đây t.ăn  ́ ̉ ̣ ̣ miêng (nhai lai). 1 + D.lá sach: Hâp thụ bớt nước. ́ ́ 2 + D.lá sach: Hâp thụ bớt nước. ́ ́ 3 4 + D.mui khê: T.ăn và VSV chiu ́ ́ ̣ ̀ D. day t.đông cua HCl và dich vi. ̣ ̉ ̣ ̣ 5 + Ở ruôt: T.ăn được tiêp tuc t. hoa ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ hoa hoc.
 12. §. 16 IV-Tiêu hoa ở đv ăn tv ́ 1- Biên đôi cơ hoc: ́ ̉ ̣ Manh 2- Bđ hoa hoc và s. hoc: ́ ̣ ̣ ̀ trang ̣ ̣ ̣  Đông vât nhai lai:  Đv có dạ day đơn: ̀ CT trong cua thỏ ̉ - T.ăn được tiêu hoa 1 phân ở ́ ̀ miêng, d.day và ruôt. ̣ ̀ ̣ - T.ăn là xenlulôzơ được biên đôi ́ ̉ sinh hoc nhờ VSV trong ruôt tit ̣ ̣ ̣ ̀ (manh trang).
 13. §. 16 IV-Tiêu hoa ở đv ăn tv ́ 1- Biên đôi cơ hoc: ́ ̉ ̣ 2- Bđ hoa hoc và s. hoc: ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣  Đông vât nhai lai:  Đv có dạ day đơn: - Miêng  diêu  dd tuyên  dd ̀ ̣ ̀ ́  Nhom chim ăn hat cơ  ruôt. ́ ̣ ̣ và gia câm: ̀ + Diêu chỉ có dich nhây không có E. ̀ ̣ ̀ + D.day tuyên chứa dich tiêu hoa. ̀ ́ ̣ ́ + D.day cơ nghiên thức ăn. ̀ ̀ + Ruôt: T.ăn được t.hoa hoa hoc ̣ ́ ́ ̣ nhờ dich t.hoa từ t.gan, t.tuy, t.ruôt. ̣ ́ ̣ ̣
 14. §. 16
 15. §. 16
Đồng bộ tài khoản