Giáo án sinh học lớp 10

Chia sẻ: thinhan54

Tài liệu tham khảo Giáo án sinh học lớp 10 - Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống. Bài 1: các cấp tổ chức của thế giới sống

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 10

Trường...................................... Ngày….. Tháng……Năm…
Người dạy: Võ Minh Thành Tiết:………..
Lớp:10

Giáo Án
Phần một: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

I.Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn
bao quát về thế giới sống.
- Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chức nên thế giới sống.
- Trình bày được đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.
2 .Kĩ năng:
Rèn một số kĩ năng sau:
- Quan sát hình ảnh.
- Phân tích so sánh.
- Khái quát hóa kiến thức.
- Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học.
3. Thái độ:
Nhìn đúng đắn về sự sống và sự sinh trưởng – phát triển của sinh vật
trên trái đất.
II. Nội dung trọng tâm:
Cấp tế bào: các phân tử, các đại phân tử, bào quan.
Cấp cơ thể: cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào.
Cấp quần thể - loài.
Cấp quần xã.
III. Phương pháp dạy học:
- Dùng lời.
- Vấn đáp.
- Quan sát tranh, sơ đồ - tìm tòi.
- Thảo luận nhóm.
- Phương pháp sử dụng sách giáo khoa – tìm tòi.

IV. Phương tiện dạy học:
- Tranh các loại vi sinh vật.
- SGK.
- Phiếu học tập.
V . Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
GV ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới

Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học Nội dung
gian sinh
Hoạt động 1: Cấp tế bào

GV hỏi: quan sát hình 1
SGK trang 7 em hãy nêu các
cấp tổ chức của thế giới Học sinh trả lời
sống?

GV nhận xét bổ sung:
Người ta chia thế giới sống
thành các cấp độ tổ chức
khác nhau: phân tử→ bào
quan→ tế bào→ mô → cơ
quan→ hệ cơ quan→ cơ thể
→ quần thể → quần xã →
hệ sinh thái→ sinh quyển.

GV hỏi: Trình bày cấu tạo
của tế bào?
Tại sao nói tế bào là đơn vị Học sinh nghiên
tổ chức cơ bản của sự cứu SGK trả lời
sống? I. Cấp tế bào
1. Sơ lược cấu tạo
tế bào.
GV nhận xét bổ sung: - Tế bào được cấu tạo từ
- Tế bào được cấu tạo các phân tử, đại phân tử,
từ các phân tử, đại bào quan, các yếu tố này
phân tử, bào quan, các tạo nên 3 thành phần cấu
yếu tố này tạo nên 3 trúc là: màng sinh chất, tế
thành phần cấu trúc là: bào chất, nhân.
màng sinh chất, tế bào - mọi hoạt động sống điều
chất, nhân. xảy ra trong tế bào dù là
- Vì mọi hoạt động sống cơ thể đơn bào hay đa bào.
điều xảy ra trong tế
bào dù là cơ thể đơn 2. Các phân tử
bào hay đa bào. Các phân tử có trong tế bào
Học sinh nghiên là các chất vô cơ như muối
- Các tế bào chỉ được
cứu SGK trả lời vô cơ, nước và các chất
sinh ra bằng cách phân hữu cơ.
chia tế bào. 3. Các đại phân tử
Chủ yếu lả protein và axit
nucleic là chất đa phân có
GV hỏi: Các phân tử là gì? vai trò quyết định sự sống
GV nhận xét bổ sung: Học sinh nghiên của tế bào.
Các phân tử có trong tế bào cứu SGK trả lời 4. Bào quan
là các chất vô cơ như muối Là cấu cấu trúc gồm các
vô cơ, nước và các chất đại phân tử và phức hợp
hữu cơ. trên phân tử có chức năng
nhất định trên tế bào.
GV hỏi: Các đại phân tử Ví dụ: riboxom gồm rARN
là gì? và protein có chức năng là
nơi tổng hợp protein.

GV nhận xét bổ sung: Học sinh nghiên
Chủ yếu lả protein và axit cứu SGK trả lời
nucleic là chất đa phân có
vai trò quyết định sự sống
của tế bào.

GV hỏi: Bào quan là? Cho
ví dụ?

GV nhận xét bổ sung:
Là cấu cấu trúc gồm các
đại phân tử và phức hợp
trên phân tử có chức năng
nhất định trên tế bào.
Ví dụ: Riboxom gồm rARN
và protein có chức năng là
nơi tổng hợp protein.

Hoạt động 2: Cấp cơ thể

GV hỏi: Cấp cơ thể là gì? Học sinh nghiên
cứu SGK trả lời
GV nhận xét bổ sung: Là
cấp tổ chức có cấu tạo từ
một đến hàng trăm nghìn tỉ
tế bào, từ tế tập hợp thành II. Cấp cơ thể
cơ quan và tập hợp từ
nhiều cơ quan tập hợp Là cấp tổ chức có cấu tạo
thành cơ thể tồn tại và từ một đến hàng trăm nghìn
thích nghi với điều kiện tỉ tế bào, từ tế tập hợp
nhất định của môi trường. thành cơ quan và tập hợp từ
nhiều cơ quan tập hợp
thành cơ thể tồn tại và
GV hỏi: Cấp cơ thể giữ thích nghi với điều kiện
vai trò quan trọng như thế nhất định của môi trường.
nào? Học sinh nghiên Cấp tổ chức quan trọng vì
cứu SGK trả lời nó biểu hiện đầy đủ các
GV nhận xét bổ sung: Cấp đặc tính của cơ thể sống.
tổ chức quan trọng vì nó
biểu hiện đầy đủ các đặc
tính của cơ thể sống.


GV hỏi: Cơ thể đơn bào
là gì? Học sinh nghiên
cứu SGK trả lời 1. Cơ thể đơn
GV nhận xét bổ sung: Cơ bào
thể đơn bào chỉ gồm một Cơ thể đơn bào chỉ gồm
tế bào nhưng thực hiện đầy một tế bào nhưng thực
chức năng của cơ thể sống. hiện đầy chức năng của cơ
thể sống.
GV hỏi: Cơ thể đa bào là
gì? Học sinh nghiên
cứu SGK trả lời

GV nhận xét bổ sung: Cơ 2. Cơ thể đa
thể đa bào gồm nhiều tế bào
bào. Ví dụ: Cơ thể người Cơ thể đa bào gồm nhiều
có 103 tế bào. tế bào. Ví dụ: Cơ thể
người có 103 tế bào.
GV hỏi: Nếu tế bào cơ tim,
mô cơ tim, quả tim, cũng Học sinh nghiên
như hệ tuần hoàn bị tách cứu SGK trả lời
khỏi cơ thể, chúng có hoạt
động sống được không? Vì
sao?
GV nhận xét bổ sung:
không vì khi tách khỏi cơ
thể không có moi trường
sống (điều kiện sống) thích
hợp cho chúng hoạt động.
Hoạt động 3: Cấp quần III. Cấp quần thể -
thể - loài, cấp quần xã và loài, cấp quần
hệ sinh thái – sinh quyển. xã và hệ sinh
thái – sinh
GV hỏi: Thế nào là cấp quyển.
quần thể - loài? Học sinh nghiên 1. Cấp quần
GV nhận xét bổ sung: Là cứu SGK trả lời thể - loài
các cá thể cùng một loài, Là các cá thể cùng một loài,
sống chung với nhau trong sống chung với nhau trong
cùng một vùng địa lí nhất cùng một vùng địa lí nhất
định, trong thời gian nhất định, trong thời gian nhất
định. Quần thể được xem định. Quần thể được xem
là đơn vị tiến hóa cơ sở của là đơn vị tiến hóa cơ sở của
loài. loài.
2. Cấp quần xã
GV hỏi: Thế nào là cấp Học sinh nghiên Là cấp tổ chức gồm nhiều
quần xã? cứu SGK trả lời quần thể thuộc các loài
khác nhau cùng chung sống
GV nhận xét bổ sung: Là trong vùng địa lí nhất định.
cấp tổ chức gồm nhiều
quần thể thuộc các loài
khác nhau cùng chung sống
trong vùng địa lí nhất định.

GV hỏi: Hệ sinh thái là Học sinh nghiên
gì? cứu SGK trả lời

GV nhận xét bổ sung: Là
sinh vật và môi trường 3. Hệ sinh thái
sống của các sinh vật tạo Là sinh vật và môi trường
nên thể thống nhất. Học sinh nghiên sống của các sinh vật tạo
cứu SGK trả lời nên thể thống nhất.
GV hỏi: Sinh quyển là gì?

GV nhận xét bổ sung: Là
tập hợp tất cả hệ sinh thái
trong khí quyển, thủy
quyển, địa quyển tạo nên
sinh quyển trái đất. 4. Sinh quyển
Là tập hợp tất cả hệ sinh
thái trong khí quyển, thủy
quyển, địa quyển tạo nên
sinh quyển trái đất.4.Củng cố
Hãy nêu các cấp tổ chức của thế giới sống?
Cấp cơ thể là gì?
Cấp cơ thể giữ vai trò quan trọng như thế nào?
Trình bày cấu tạo của tế bào?
Tại sao nói tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống?
5.Dặn dò
Về nhà học bài, đọc trước bài mới bài 2 trang 10 SGk.
Đọc và trả lời câu hỏi SGK 10 nâng cao trang 9.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản