Giáo án sinh học lớp 10

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
596
lượt xem
124
download

Giáo án sinh học lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo án sinh học lớp 10 - Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống. Bài 1: các cấp tổ chức của thế giới sống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 10

  1. Trường...................................... Ngày….. Tháng……Năm… Người dạy: Võ Minh Thành Tiết:……….. Lớp:10 Giáo Án Phần một: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống. - Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chức nên thế giới sống. - Trình bày được đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. 2 .Kĩ năng: Rèn một số kĩ năng sau: - Quan sát hình ảnh. - Phân tích so sánh. - Khái quát hóa kiến thức. - Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học. 3. Thái độ: Nhìn đúng đắn về sự sống và sự sinh trưởng – phát triển của sinh vật trên trái đất. II. Nội dung trọng tâm: Cấp tế bào: các phân tử, các đại phân tử, bào quan. Cấp cơ thể: cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào. Cấp quần thể - loài. Cấp quần xã. III. Phương pháp dạy học: - Dùng lời. - Vấn đáp. - Quan sát tranh, sơ đồ - tìm tòi. - Thảo luận nhóm. - Phương pháp sử dụng sách giáo khoa – tìm tòi. IV. Phương tiện dạy học: - Tranh các loại vi sinh vật. - SGK. - Phiếu học tập. V . Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức:
  2. GV ổn định lớp và kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học Nội dung gian sinh Hoạt động 1: Cấp tế bào GV hỏi: quan sát hình 1 SGK trang 7 em hãy nêu các cấp tổ chức của thế giới Học sinh trả lời sống? GV nhận xét bổ sung: Người ta chia thế giới sống thành các cấp độ tổ chức khác nhau: phân tử→ bào quan→ tế bào→ mô → cơ quan→ hệ cơ quan→ cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái→ sinh quyển. GV hỏi: Trình bày cấu tạo của tế bào? Tại sao nói tế bào là đơn vị Học sinh nghiên tổ chức cơ bản của sự cứu SGK trả lời sống? I. Cấp tế bào 1. Sơ lược cấu tạo tế bào. GV nhận xét bổ sung: - Tế bào được cấu tạo từ - Tế bào được cấu tạo các phân tử, đại phân tử, từ các phân tử, đại bào quan, các yếu tố này phân tử, bào quan, các tạo nên 3 thành phần cấu yếu tố này tạo nên 3 trúc là: màng sinh chất, tế thành phần cấu trúc là: bào chất, nhân. màng sinh chất, tế bào - mọi hoạt động sống điều chất, nhân. xảy ra trong tế bào dù là - Vì mọi hoạt động sống cơ thể đơn bào hay đa bào. điều xảy ra trong tế bào dù là cơ thể đơn 2. Các phân tử bào hay đa bào. Các phân tử có trong tế bào Học sinh nghiên là các chất vô cơ như muối - Các tế bào chỉ được cứu SGK trả lời vô cơ, nước và các chất
  3. sinh ra bằng cách phân hữu cơ. chia tế bào. 3. Các đại phân tử Chủ yếu lả protein và axit nucleic là chất đa phân có GV hỏi: Các phân tử là gì? vai trò quyết định sự sống GV nhận xét bổ sung: Học sinh nghiên của tế bào. Các phân tử có trong tế bào cứu SGK trả lời 4. Bào quan là các chất vô cơ như muối Là cấu cấu trúc gồm các vô cơ, nước và các chất đại phân tử và phức hợp hữu cơ. trên phân tử có chức năng nhất định trên tế bào. GV hỏi: Các đại phân tử Ví dụ: riboxom gồm rARN là gì? và protein có chức năng là nơi tổng hợp protein. GV nhận xét bổ sung: Học sinh nghiên Chủ yếu lả protein và axit cứu SGK trả lời nucleic là chất đa phân có vai trò quyết định sự sống của tế bào. GV hỏi: Bào quan là? Cho ví dụ? GV nhận xét bổ sung: Là cấu cấu trúc gồm các đại phân tử và phức hợp trên phân tử có chức năng nhất định trên tế bào. Ví dụ: Riboxom gồm rARN và protein có chức năng là nơi tổng hợp protein. Hoạt động 2: Cấp cơ thể GV hỏi: Cấp cơ thể là gì? Học sinh nghiên cứu SGK trả lời GV nhận xét bổ sung: Là cấp tổ chức có cấu tạo từ một đến hàng trăm nghìn tỉ tế bào, từ tế tập hợp thành II. Cấp cơ thể cơ quan và tập hợp từ nhiều cơ quan tập hợp Là cấp tổ chức có cấu tạo
  4. thành cơ thể tồn tại và từ một đến hàng trăm nghìn thích nghi với điều kiện tỉ tế bào, từ tế tập hợp nhất định của môi trường. thành cơ quan và tập hợp từ nhiều cơ quan tập hợp thành cơ thể tồn tại và GV hỏi: Cấp cơ thể giữ thích nghi với điều kiện vai trò quan trọng như thế nhất định của môi trường. nào? Học sinh nghiên Cấp tổ chức quan trọng vì cứu SGK trả lời nó biểu hiện đầy đủ các GV nhận xét bổ sung: Cấp đặc tính của cơ thể sống. tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống. GV hỏi: Cơ thể đơn bào là gì? Học sinh nghiên cứu SGK trả lời 1. Cơ thể đơn GV nhận xét bổ sung: Cơ bào thể đơn bào chỉ gồm một Cơ thể đơn bào chỉ gồm tế bào nhưng thực hiện đầy một tế bào nhưng thực chức năng của cơ thể sống. hiện đầy chức năng của cơ thể sống. GV hỏi: Cơ thể đa bào là gì? Học sinh nghiên cứu SGK trả lời GV nhận xét bổ sung: Cơ 2. Cơ thể đa thể đa bào gồm nhiều tế bào bào. Ví dụ: Cơ thể người Cơ thể đa bào gồm nhiều có 103 tế bào. tế bào. Ví dụ: Cơ thể người có 103 tế bào. GV hỏi: Nếu tế bào cơ tim, mô cơ tim, quả tim, cũng Học sinh nghiên như hệ tuần hoàn bị tách cứu SGK trả lời khỏi cơ thể, chúng có hoạt động sống được không? Vì sao? GV nhận xét bổ sung: không vì khi tách khỏi cơ thể không có moi trường sống (điều kiện sống) thích hợp cho chúng hoạt động.
  5. Hoạt động 3: Cấp quần III. Cấp quần thể - thể - loài, cấp quần xã và loài, cấp quần hệ sinh thái – sinh quyển. xã và hệ sinh thái – sinh GV hỏi: Thế nào là cấp quyển. quần thể - loài? Học sinh nghiên 1. Cấp quần GV nhận xét bổ sung: Là cứu SGK trả lời thể - loài các cá thể cùng một loài, Là các cá thể cùng một loài, sống chung với nhau trong sống chung với nhau trong cùng một vùng địa lí nhất cùng một vùng địa lí nhất định, trong thời gian nhất định, trong thời gian nhất định. Quần thể được xem định. Quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở của là đơn vị tiến hóa cơ sở của loài. loài. 2. Cấp quần xã GV hỏi: Thế nào là cấp Học sinh nghiên Là cấp tổ chức gồm nhiều quần xã? cứu SGK trả lời quần thể thuộc các loài khác nhau cùng chung sống GV nhận xét bổ sung: Là trong vùng địa lí nhất định. cấp tổ chức gồm nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau cùng chung sống trong vùng địa lí nhất định. GV hỏi: Hệ sinh thái là Học sinh nghiên gì? cứu SGK trả lời GV nhận xét bổ sung: Là sinh vật và môi trường 3. Hệ sinh thái sống của các sinh vật tạo Là sinh vật và môi trường nên thể thống nhất. Học sinh nghiên sống của các sinh vật tạo cứu SGK trả lời nên thể thống nhất. GV hỏi: Sinh quyển là gì? GV nhận xét bổ sung: Là tập hợp tất cả hệ sinh thái trong khí quyển, thủy quyển, địa quyển tạo nên sinh quyển trái đất. 4. Sinh quyển Là tập hợp tất cả hệ sinh thái trong khí quyển, thủy quyển, địa quyển tạo nên
  6. sinh quyển trái đất. 4.Củng cố Hãy nêu các cấp tổ chức của thế giới sống? Cấp cơ thể là gì? Cấp cơ thể giữ vai trò quan trọng như thế nào? Trình bày cấu tạo của tế bào? Tại sao nói tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống? 5.Dặn dò Về nhà học bài, đọc trước bài mới bài 2 trang 10 SGk. Đọc và trả lời câu hỏi SGK 10 nâng cao trang 9.
Đồng bộ tài khoản