Giáo án Sinh Học lớp 10: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT

Chia sẻ: abcdef_32

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được sơ đồ tổng hợp các chất ở VSV và quá trình phân giải các chất. 2. Kĩ năng: HS phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. 3. Giáo dục: cho học sinh ứng dụng được các đặc điểm có lợi của vi sinh vật vào trong đời sống và bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng:...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 10: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT

QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI

SINH VẬT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS nắm được sơ đồ tổng hợp các chất ở VSV và quá

trình phân giải các chất.

2. Kĩ năng: HS phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở

vi sinh vật.

3. Giáo dục: cho học sinh ứng dụng được các đặc điểm có lợi của vi

sinh vật vào trong đời sống và bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

Các hình vẽ trong sách giáo khoa.

III. Phương pháp dạy học:

Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm.

IV. Trọng tâm bài giảng:

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.

V. Tổ các hoạt động dạy và học:

1. ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:
(?) Vi sinh vật là gì ? nêu các kiểu môi trường của vi sinh vật

?

(?) So sánh quá trình lên men và quá trình hô hấp ở vi sinh

vật ?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS Nội dungHoạt động 1 I. Quá trình tổng hợp:

(?) Vì sao quá trình tổng hợp - VSV có khả năng tự tổng hợp các

các chất ở VSV diễn ra với laọi axit amin.

tốc độ rất nhanh ? - VSV sử dụng năng lượng và enzim

HS: VSV có tốc độ sinh nội bào để tổng hợp các chất.

trưởng rất nhanh . - Sự tổng hợp prôtein là do các axit

GV: Khả năng tổng hợp các amin liên kết với nhau bằng các liên

chất của VSV , đặc biệt là kết peptit.

tổng hợp các loại axit amin. ậ (Axit amin)n -> Prôtein

ngời không tổng hợp đủ các - Tổng hợp pôlisaccarit:

a.a gọi là các axit amin không (Glucôzơ)n ADP-glucôzơ
+ ->
thay thế. (Glucôzơ)n +1 + ADP

(?) Quá trình tổng hợp - Sự tổng hợp lipit: từ Glixêryl +

nuclêôtit gồm những thành Axit béo.

phần nào ? + Bazơ nitơ
- Nuclêôtit:

+ Đường 5C
HS

+ Axit phôtphoric

II. Quá trình phân giải:

Hoạt động 2: 1. Phân giải prôtein và ứng dụng:

(?) Phân biệt quá trình phân - Phân giải ngoài:
Prôteaza

giải ngoài và trong ở TB vi Prôtein Axit amin

sinh vật ? VSV hấp thụ axit amin và phân giải

HS: thảo luận tiếp tạo ra NL. Khi môi trường thiếu

C và thừa nitơ VSV khử amin, sử

GV; nhận xét, bổ sung dụng axit hữu cơ làm nguồn cacbon.

- Phân giải trong: Prôtein mất hoạt
Prôteaza

(?) Quá trình phân giải tính, hư hỏng

prôtein được ứng dụng như Prôtein Axit amin

thế nào vào trong sản xuất ? - ý nghĩa: Thu được các axit amin để
HS: làm tương, nước mắm… tổng hợp prôtein bảo vệ tế bào khỏi

bị hư hại.

- ứng dụng: làm tương, làm nước

(?) Pôlysaccarit được phân mắm…

giải như thế nào ? 2. Phân giải pôlisaccarit và ứng

dụng:
HS:

(?) ứng dụng quá trình này - Lên men etilic:
Nấm Nấm
đường hoá men
vào trong sản xuất như thế Tinh bột Glucôzơ

nào ?

HS: làn rượu, giấm… êtanôl + CO2

- Lên men lăctic(Chuyển hoá kị khí)
VK Lăctic

Glucôzơ A. Lăctic +

(?) Sử dụng VSV phân giải CO2 +

xenlulôzơ có lợi ích gì ? êtanôl + Axit axêtic.

HS: Cải tạo đất… - Phân giải xenlulôzơ:
Prôteaza

Xenlulôzơ Chất mùn,

làm giàu chất dinh dưỡng cho đất,

tránh ô nhiếm môi trường.
- ứng dụng:

Hoạt động 3 + Phân giải tinh bột để sản xuất kẹo,

(?) So sánh quá trình đồng xirô, rượu…

hoá và quá trình dị hoá ? + Tận dụng bã thải thực vật làm nấm

-> Mối quan hệ giữa tổng hợp ăn.

và phân giải là gì ? + Làm thức ăn cho gia súc.

HS: 2 quá trình có mâu thuẩn III. Mối quan hệ giữa tổng hợp và

nhau nhưng thống nhất trong phân giải:

cơ thể sinh vật - Tổng hợp(Đồng hoá) và phân

giải(Dị hoá) là 2 quá trình ngược

nhau nhưng thống nhất trong hoạt

động sống của tế bào.

- Đồng hoá tổng hợp các chất cung

cấp nguyên liệu cho dị hoá.

- Dị hoá phân giải các chất cung cấp

năng lượng cho đồng hoá.

1. Củng cố:
Câu 1: Quá trình tổng hợp prôtein là VSV sử dụng năng lượng và

enzim nội bào đã tạo ra:

A. Các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết peptit.*

B. Các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô.

C. Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hoá trị.

D. Các phân tử đường 5C liên kết với axit phôtphoric.

Câu 2: Quá trình tổng hợp lipit là ?

A. Axit lăctic + Prôtein

B. Glyxêryl + Axit béo.*

C. Glucôzơ + Axit béo.

D. Prôtein + Glyxêryl.

Câu 3: Tại sao trâu, bò đòng hoá được rơm rạ, cỏ giàu chất xơ ?

A. Vì trâu, bò là động vật nhai lại.

B. Vì trong rơm rạ, cỏ có nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ.

C. Vì dạ cỏ của trâu, bò có chứa vi sinh vật phân giải chất

xenlulôzơ, hemixenlulozơ, pecton ở rơm rạ, cỏ. *

D. Vì dạ cỏ trâu bò có chứa men tiêu hoá phân giải chất

xenlulôzơ, hemixenlulozơ, pecton ở rơm rạ, cỏ.
2. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa.

- Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa.

VI. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản