Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 34: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU - Học sinh phân biệt được các cách phát tán của quả và hạt. - Rèn kĩ năng quan sát nhận biết. - Giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc thực vật

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 34: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 34: PHÁT TÁN
CỦA QUẢ VÀ HẠT

I. MỤC TIÊU

- Học sinh phân biệt được các cách phát tán của
quả và hạt.

- Rèn kĩ năng quan sát nhận biết.

- Giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc thực vật.

II. CHUẨN BỊ :

- GV: Tranh phóng to hình 34.1.

Mẫu: quả chò, ké, trinh nữ, bằng lăng, xà cừ, hoa
sữa.

- HS: Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG :

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Các bộ phận của hạt?
- Điểm khác nhau giữa hạt của cây 2 lá mầm và hạt
của cây một lá mầm?

3. Bài học

Hoạt động 1: Tìm hiểu các cách phát tán của quả
và hạt

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV cho HS làm bài tập 1 - HS đọc nội dung bài
ở phiếu học tập. tập 1 để cả nhóm cùng

- GV yêu cầu HS hoạt biết.
động nhóm thảo luận câu - HS trong nhóm bằng
hỏi: Quả và hạt thường những hiểu biết của mình
phát tán ra xa cây mẹ, yếu qua quan sát thực tế trao
tố nào giúp quả và hạt đổi tìm các yếu tố giúp
phát tán được? quả và hạt phát tán xa

- GV ghi ý kiến của cây mẹ.
nhóm lên bảng, nghe bổ - Đại diện 1-2 nhóm
sung và chốt lại có 3 cách trình bày, các nhóm khác
phát tán: tự phát tán, nhờ nhận xét, bổ sung.
gió, nhờ động vật.

- GV yêu cầu HS làm bài - HS từng nhóm tự ghi
tập 2 phiếu học tập. tên quả hạt  trao đổi
- GV gọi 1-2 HS trình bày, trong nhóm.
các HS khác nhận xét, bổ - 1-3 HS đọc bài tập 2.
sung.

- GV hỏi: Quả và hạt có
những cách phát tán nào?

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm thích nghi với cách
phát tán của quả và hạt

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu hoạt động - Hoạt động nhóm:
nhóm: Làm bài tập trong + Chia các quả hạt
phiếu học tập. thành 3 nhóm theo cách
- GV quan sát các nhóm phát tán.
 giúp đỡ tìm đặc điểm + Mỗi cá nhân trong
thích nghi như: cánh của nhóm quan sát đặc điểm
quả, chùm lông, mùi vị bên ngoài của quả hạt.
của quả, đường nứt ở vỏ… + Suy nghĩ trao đổi
trong nhóm tìm đặc điểm
phù hợp với cách phát
tán.

- HS trao đổi trong
- GV gọi đại diện nhóm
nhóm tìm đặc điểm phù
trình bày, các nhóm khác
hợp với cách phát tán.
nhận xét, bổi sung.
- Đại diện nhóm trình
bày, các HS khác nhận
xét, bổ sung.
- Cuối cùng GV nên
- Đại diện 1-2 nhóm
chốt lại những ý kiến đúng
đọc lại đáp án đúng, cả
cho những đặc điểm thích
lớp ghi nhớ.
nghi với mỗi cách phát tán
- HS dựa vào các đặc
 giúp HS hoàn thiện nốt.
- GV cho HS tìm thêm một điểm thích nghi để kiểm
số VD về quả và hạt khác tra lại quả và hạt, nếu
phù hợp với các cách phát chưa đúng thì chuyển
tán. sang nhóm khác.

+ Ngoài các cách phát
tán trên còn cách phát tán - HS tự hoàn chỉnh
nào? bài tập của mình theo
- Nếu HS không trả lời mẫu.
được, GV gợi ý: ở Việt
Nam có giống hoa quả của
các nước khác, vậy vì sao
có được?
- HS suy nghĩ và trả
(GV thông báo: quả và
lời dựa vào kiến thức đã
hạt có thể phát tán nhờ
học.
nước hay nhờ người…)
- 1 HS trình bày, các
+ Sự phát tán có lợi gì
HS khác nhận xét, bổ
thực vật và
cho con
sung.
người?

4. Củng cố :- GV củng cố nội dung bài.

- Yêu cầu HS làm bài tập trắc nghiệm:

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Chuẩn bị cho bài sau:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản