Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Chia sẻ: pencil_4

ỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (về kiểu rễ, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa). - Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm. II. CHUẨN BỊ :

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ
MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

I. MỤC TIÊU

Khi học xong bài này HS:

- Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây
thuộc lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (về kiểu rễ,
kiểu gân lá, số lượng cánh hoa).

- Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng
nhanh một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm.

II. CHUẨN BỊ :
- Vật mẫu: Cây lúa, hành, huệ, cỏ.

Cây bưởi con, lá rầm bụt.

- Tranh rễ cọc, rễ chùm, các kiểu gân lá.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG :

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
- So sánh đặc điểm của cây hạt kín và cây hạt trần?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Cây hai lá mầm và cây một lá mầ

Mục tiêu: HS nắm được các đặc điểm phânbiệt cây
hai lá mầm và cây một lá mầm.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS nhắc lại - HS chỉ trân tranh
kiến thức cũ về kiểu rễ, kiểu và trình bày được:
gân lá kết hợp với quan sát + Các loại rễ,
tranh. thân, lá.
+ Các đặc điểm này gặp ở + Đặc điểm chung
các cây khác nhau trong lớp của rễ, thân, lá.
hai lá mầm và lớp một lá
- HS hoạt động
mầm.
theo nhóm, quan sát
- Yêu cầu HS quan sát kĩ cây một lá mầm
tranh, hình 42.1, GV giới và cây hai lá mầm,
thiệu một cây một lá mầm ghi các đặc điểm
và một cây hai lá mầm điển quan sát được vào
hình. HS tự nhận biết. bảng trống (SGK
trang 137).
(Làm bài tập mục 1).
- Đại diện nhóm
- Tổ chức thảo luận trên
báo cáo kết quả, các
lớp.
nhóm khác nhận xét,
- Phát biểu các đặc điểm
bổ sung.
phân biệt cây hai lá mầm và
cây một lá mầm?

- Yêu cầu HS nghiên cứu
đoạn thông tin mục 1. - HS căn cứ đặc

+ Còn những dấu hiệu điểm của rễ, lá, hoa
nào để phânbiệt lớp hai lá  phânbiệt cây 1 lá
mầm và cây hai lá
mầm và lớp một lá mầm?
mầm.
- Yêu cầu HS lên bảng
- HS đọc thông
điền:
tin, tự nhận biết hai
Đặc Lớp Lớp
dấu hiệu nữa là số lá
điểm một lá hai lá
mầm của phôi và đặc
điểm thân.
mầm mầm

Rễ
- Gọi 2 HS lên

bảng tự ghi. Các
(gân)
nhóm khác nhận xét,
Thân
bổ sung.
Hạt


Tiểu kết:

Đặc Lớp một lá mầm Lớp hai lá mầm
điểm

- Rễ chùm - Rễ cọc
Rễ

Lá - Gân song song - Gân lá hình
mạng
(gân) - Thân cỏ, cột
- Thân gỗ, cỏ
Thân - Phôi có một lá
leo
mầm.
Hạt
- Phôi có hai lá
mầmHoạt động 2: Đặc điểm phân biệt giữa lớp 2 lá mầm
và lớp 1 lá mầm

Mục tiêu: HS thấy được đặc điểm để phân biệt lớp
2 lá mầm với lớp 1 lá mầm.

- GV yêu cầu HS quan sát các cây - HS quan sát mẫu
mang đi và hoàn thành bảng: mang theo.

Thuộc lớp
Tên R Thân Gân
- Hoàn thành bảng.

cây lá
1lám 2 lá
ầm mầm
Tiểu kết:- Lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm phân
biệt nhau chủ yếu ở số lá mầm trong phôi.
- Ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt như: kiểu
rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa…

4. Củng cố

- GV củng cố lại nội dung bài.

- Đánh giá giờ.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản