Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Hiểu được quá trình phát triển của giới thực vật từ thấp đến cao gắn liền với sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn. Nêu được ba giai đoạn phát triển chính của giới thực vật.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 44: SỰ PHÁT
TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT

I. MỤC TIÊU

Khi học xong bài này HS:

- Hiểu được quá trình phát triển của giới thực vật
từ thấp đến cao gắn liền với sự chuyển từ đời sống
dưới nước lên cạn. Nêu được ba giai đoạn phát triển
chính của giới thực vật.

- Nêu rõ được mối quan hệ giữa điều kiện sống với
các giai đoạn phát triển của thực vật và sự thích nghi
của chúng.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Tranh phóng to: sơ đồ phát triển của thực vật
(hình 44.1)

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
- Kể tên các ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm
chính của mỗi ngành đó?

3. Bài mới

MB: GV nêu vấn đề: Thực vật từ tảo tới hạt kín
không xuất hiện cùng một lúc mà phải trải qua một
quá trình lâu dài từ thấp đến cao liên quan đến điều
kiện sống.

Hoạt động 1: Quá trình xuất hiện và phát triển của
giới thực vật

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS quan - HS hoạt động cá
sát hình 44.1, đọc kĩ các nhân.
chú thích. Sắp xếp lại trật + Quan sát kĩ hình,
tự các câu cho đúng. đọc chú thích, sắp xếp
- Gọi HS đọc lại trật tự lại trật tự.
các câu, chỉnh lại nếu cần. - HS đọc lần lượt
- Sau khi có trật tự từng câu theo trật tự
đúng, cho 1-2 HS đọc lại đúng: 1a, 2d, 3b, 4g,
đoạn câu đã sắp xếp. 5c, 6e.

- Tổ chức cho HS thảo - HS thảo luận nhóm,
luận 3 vấn đề: trao đổi ý kiến để trả

+ Tổ tiên của thực vật lời 3 câu hỏi, ghi ra
nháp.
là gì? Xuất hiện ở đâu?
- Đại diện nhóm phát
+ Giới thực vật đã tiến
hoá như thế nào về đặc biểu ý kiến,các nhóm
điểm cấu tạo và sinh sản? khác nhận xét, bổ sung.
Vấn đề 1: Tổ tiên
+ Nhận xét gì về sự xuất
hiện các nhóm thực vật chung của thực vật là
mới với điều kiện môi cơ thể sống đầu tiên có
cấu tạo rất đơn giản,
trường sống thay đổi?
xuất hiện ở nước.
- Nếu HS gặp khó khăn
Vấn đề 2: Giới thực
trong vấn đề 2, 3 GV gợi ý
vật phát triển từ đơn
bằng các câu hỏi nhỏ.
giản đến phức tạp.
+ Vì sao thực vật lên
cạn? Chúng có cấu tạo VD: Sự hoàn thiện
như thế nào để thích nghi của một số cơ quan: rễ
giả  rễ thật, thân chưa
với điều kiện sống mới?

+ Các nhóm thực vật đã phân nhánh  phân
phát triển hoàn thiện dần nhánh, sinh sản bằng
bào tử  sinh sản bằng
như thế nào?
hạt.
- GV bổ sung, hoàn
Vấn đề 3: Khi điều
thiện giúp HS thấy rõ quá
trình xuất hiện và phát kiện môi trường thay
đổi  thực vật có
triển của giới thực vật.
những biến đổi thích
nghi.

Thực vật
VD:
chuyển từ nước lên cạn
 xuất hiện thực vật có
rễ, thân, lá (thích nghi
với điều kiện ở cạn).

- HS tự rút ra kết luận.
Tiểu kết:- Tổ tiên chung của thực vật là cơ thể sống
đầu tiên.

- Xuất hiện dần từ dạng đơn giản nhất  phức tạp
nhất, có cùng nguồn gốc và có quan hệ họ hàng.

- Khi điều kiện sống thay đổi, những thực vật nào
không thích nghi sẽ bị đào thải và thay thế bởi những
dạng thích nghi hoàn hảo hơn, do đó tiến hoá hơn.

Hoạt động 2: Các giai đoạn phát triển của giới thực
vật

Mục tiêu: HS thấy được 3 giai đoạn phát triển của
thực vật liên quan đến điều kiên sống.

- GV yêu cầu HS qs hình - HS nêu tên 3 giai
44.1 và trả lời : đoạn phát triển của

+ Ba giai đoạn phát triển thực vật, gọi HS bổ
sung.
của TV là gì?

- GV phân tích:

+ Giai đoạn 1: Đại
dương là chủ yếu  tảo có
cấu tạo đơn giản thích nghi
với môi trường nước.
- HS lắng nghe và
+ Giai đoạn 2: Các lục tiếp thu kiến thức.
địa mới xuấthiện thực
vật lên cạn, có rễ, thân, lá.

+ GĐ 3: Khí hậu khô hơn,
mặt trời chiếu sáng liên tục
thực vật hạt kín có đực
điểm tiến hoá hơn hẳn
(noãn được bảo vệ trong
bầu).

Tiểu kết:- Giai đoạn 1: Xuất hiện thực vật ở nước.

- Giai đoạn 2: Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện

- Giai đoạn 3: Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của
thực vật hạt kín.

4. Củng cố
5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc trước bài 45.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản