Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 29 :HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN

Chia sẻ: abcdef_29

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: HS trình bày được những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng Các con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng từ ruột non tới các cơ quan, tế bào Vai trò của gan trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng Vai trò của ruột gìa trong quá trình tiêu hoá của cơ thể 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng: Thu thập kiến thức từ tranh hình, thông tin Khái quát, tư duy tổng hợp Hoạt động nhóm 3/ Thái độ: Giáo dục...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 29 :HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN

BÀI 29 : HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG

VÀ THẢI PHÂNI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

HS trình bày được những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp

với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng

Các con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng từ ruột non tới các

cơ quan, tế bào

Vai trò của gan trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng

Vai trò của ruột gìa trong quá trình tiêu hoá của cơ thể

2/ Kỹ năng:

Rèn kỹ năng:

Thu thập kiến thức từ tranh hình, thông tin

Khái quát, tư duy tổng hợp

Hoạt động nhóm

3/ Thái độ:

Giáo dục ý thức vệ sinh ăn uống, chống tác hại cho hệ tiêu hoá.

Hình thành ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng

II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên:

Tranh phóng to hình SGK

Tư liệu về vai trò của gan trong hấp thụ chất dinh dưỡng

Bảng 29 SGK

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ Các chất dinh dưỡng được hấp thụ

và vận chuyển theo đừơng máu và vận chuyển theo đường bạch

huyết

- Đường - Lipit (các giọt nhỏ đã được nhủ

tương hoá)
- Axit béo và Glyxêrin

- Các Vitamin tan trong dầu (
- Axit amin

- Các Vitamin tan trong nước Vitamin:A,D,E,K)

- Các muối khoáng

- Nước

2/ Học sinh

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

Họạt động tiêu hoá chủ yếu ở ruột non là gì?
Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hoá diễn ra

có hiệu quả thì với thành phần các chất dinh dưỡng sau khi tiêu hoá ở

ruột non là gì?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: Cơ thể đã hấp thụ các chất dinh dưỡng này như thế nào? Bài

hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Tìm hiểu về hấp I/ Sự hấp thụ chất

thụ chất dinh dưỡng dinh dưỡng

Mục tiêu: Khẳng định được – Ruột non là nơi


ruột non là nơi hấp thụ chất hấp thụ chất dinh

dinh dưỡng.Cấu tạo của ruột dưỡng

non phù hợp với sự hấp thụ – Cấu tạo ruột non


Cách tiến hành: phù hợp với việc hấp

– GV thông báo: Nước và thụ:


muối khoáng hoà tan được hấp – Niêm mạc ruột có


thụ ngay ở dạ dày còn các sản nhiều nếp gấp

phẩm của quá trình tiêu hoá – Có nhiều lông ruột


như đường đơn, glixêrin và Hiệu quả hấp thụ chất và lông ruột cực nhỏ

axit béo, axit amin được hấp dinh dưỡng phụ thuộc vào – Mạng lưới mao

thụ ở niêm mạc ruột non. diện tích bề mặt hấp thụ mạch máu và bạch

– Hiệu quả hấp thụ chất dinh Ruột non có nếp gấp, huyết dày đặc (cả ở


dưỡng phụ thuộc vào yếu tố lông ruột, hệ thống mao lông ruột)

– Ruột dài  tổng
mạch
nào? –

diện tích bề mặt hấp

– Ruột non có đặc điểm cấu Đồ thị 29.2 cho thấy: thụ 500m2


tạo gì đặc biệt làm tăng diện Ngay từ đoạn đầu của ruột

tích bề mặt hấp thụ của nó ? So non, sự hấp thụ các chất

sánh với dạ dày? dinh dưỡng bắt đầu tăng

– Đồ thị hình 29.2 SGK nói dần, tỉ lệ % hấp thụ phản


lên điều gì về sự hấp thụ các ánh trong đồ thị tương

chất dinh dưỡng ở ruột non? ứng với khẩu phần ăn đơn

giản. Nếu với khẩu phần

ăn đầy đủ thì sẽ đạt tới

100% ở khoảng cách xa

hơn (tính từ miệng)

HS quan sát tranh thảo

– GV cho HS thảo luận nhóm luận nhóm để trả lời các


trả lời các câu hỏi SGK câu hỏi SGK

– Đặc điểm cấu tạo trong của Diện tích bề mặt bên

ruột non có ý nghĩa gì với chức trong của ruột non rất lớn

năng hấp thụ các chất dinh là điều kiện cho sự hấp

dưỡng của nó? thụ các chất dinh dưỡng

với hiệu quả cao

– Căn cứ vào đâu, người ta Hệ mao mạch máu và


khẳng định rằng ruột non là cơ mạch bạch huyết phân bố

quan chủ yếu của hệ tiêu hoá dày đặc tới từng lông ruột

đảm nhận vai trò hấp thụ các cũng sẽ là điều kiện cho

chất dinh dưỡng? sự hấp thụ các chất dinh

dưỡng với hiệu quả cao

Người ta khẳng định

ruột non là cơ quan chủ

yếu của hệ tiêu háo đảm

nhận vai trò hấp thụ chất

dinh dưỡng là căn cứ vào

các bằng chứng sau:

Ruột non có bề mặt

hấp thụ rất lớn (tới 400 –

500 m2),lớn nhất so với II/ Con đường vận

các đoạn khác của ống chuyển các chất sau
tiêu hoá. Ruột non còn có khi hấp thụ và vai trò

mạng mao mạch máu và của gan

mạch bạch huyết dày đặc. 1. Đường máu:

– GV nhận xét – đánh giá – bổ Thực nghiệm phân tích – Đường, Axit béo
– –

thành phần các chất của và
sung Glyxêrin, Axit

Hoạt động 2:Tìm hiểu về con thức ăn trong các đoạn amin, các vitamin atn

đường hấp thụ, vận chuyển các ống tiêu hoá (hình 29.2 trong nước, nước và

chất và vai trò của gan SGK) cũng chứng tỏ sự muối khoáng.

Mục tiêu : Hs chỉ rõ 2 con hấp thụ các chất dinh 2. Đường bạch

đường vận chuyển các chất, đó dưỡng diễn ra ở ruột non huyết:

là con đường máu và bạch – Lipit, các vitamin


huyết. Nêu vai trò quan trọng tan trong dầu như

của gan. A,D,E.K

Cách tiến hành: 3. Vai trò của gan:

– GV cho HS đọc thông tin và – Điều hào nồng độ
– –

thảo luận nhóm điền bảng các chất dinh dưỡng

SGK và trả lời câu hỏi trong máu được ổn

– Gan đóng vai trò gì trên con định, đồng thời khử


đường vận chuyển các chất về HS đọc thông tin, quan các chất độc có hại

sát hình 29.3 và điền với cơ thể
tim?
– GV nhận xét – đánh giá – bổ bảng, trả lời câu hỏi


Vai trò của gan : III/ Thải phân:
sung

– GV giảng thêm về chức Điều hoà nồng độ các – Vai trò của ruột
– –

năng dự trữ của gan đặc biệt là chất dinh dưỡng (đường già:

các vitamin  điều này liên glucozơ, axit béo) trong – Hấp thụ nước cần


quan đến chế độ dinh dưỡng. máu ở mức ổn định, phần thiết cho cơ thể

Còn chức năng khử độc của dư sẽ được biến đổi để – Thải phân ( chất


gan là lớn nhưng không phải là tích trữ hoặc thải bỏ. cặn bã ) ra khỏi cơ

vô tận  Cần bảo đảm chế độ Khử các chất độc bị lọt thể

ăn uống và an toàn thực phẩm vào cùng các chất dinh

Hoạt động 3: Tìm hiểu về vai dưỡng

trò của ruột già trong quá trình Các nhóm khác nhận

xét – bổ sung – đánh giá
tiêu hoá

Mục tiêu: Chỉ rõ vai trò quan

trọng của ruột già đó là khả

năng hấp thụ nước, muối

khoáng

Cách tiến hành

– GV cho HS đọc thông tin và


trả lời câu hỏi trong SGK:
– Vai trò chủ yếu của ruột già


trong quá trình tiêu háo ở cơ

thể người là gì? Hấp thụ thêm phần

– GV nhận xét – đánh giá – bổ nước còn cần thiết cho cơ


thể
sung

– GV giảng thêm: Thải phân ra môi


– Ruột già không phải là nơi trường ngoài


chứa phân (vì ruột già dài

1,5m)

– Rột gài có các vi khuẩn lên


men thối

– Hoạt động cơ học của ruột


già: Dồn chất chứa trong ruột

xuống ruột thằng

– GV liên hệ tới bệnh táo bón:


Bệnh táo bón là do lối sống ít

vận động, giảm nhu động ruột

già  Cần ăn nhiều chất xơ,

vận động vừa phải
IV/ CỦNG CỐ:

– Các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ qua niêm mạc ruột non như thế


nào?

– Vai trò của gan trong sự hấp thụ các chất dinh dưỡng?


V/ DẶN DÒ:

– Học ghi nhớ


– Soạn bài 30: “ Vệ sinh tiêu hoá”

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản