Giáo án số 01: Nghề làm vườn

Chia sẻ: mylove0901

Nội dung giáo án gồm có 3 phần: bài ở đầu trình bày về giới thiệu sơ lược nghề làm vườn, bài 1 trình bày về thiết kế vườn và một số mô hình vườn, bài 2 trình bày về cải tạo, tu bổ vườn tạp.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án số 01: Nghề làm vườn

Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 01

TÊN BÀI D Y: BÀI M ð U: GI I THI U NGH LÀM VƯ N
BÀI 1. THI T K VƯ N VÀ M T S MÔ HÌNH VƯ N
BÀI 2. C I T O, TU B VƯ N T P
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 01 ñ n ti t 03)
2. Ngày so n: 01/03/2009
3. Ngày gi ng: 11/03/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñư c vai trò, v trí quan tr ng c a ngh Làm vư n trong n n kinh t và ñ i s ng.
- Hi u ñư c n i dung c a môn h c và cách h c b môn.
- Hi u ñư c nh ng yêu c u & n i dung thi t k vư n, n m ñư c 1 s mô hình vư n ñi n hình nư c ta
- Bi t ñư c ñ c ñi m c a vư n t p và nguyên nhân hình thành vư n t p.
- Hi u rõ nguyên t c và các bư c c i t o, tu b vư n t p; l p ñư c k ho ch c i t o, tu b 1 vư n t p.
- Bi t ñư c các bi n pháp ñ m b o an toàn lao ñ ng, v sinh an toàn th c ph m và b o v môi trư ng.
- Xác ñ nh ñư c thái ñ h c t p ñúng ñ n, góp ph n ñ nh hư ng ngh nghi p cho tương lai.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 03 phút. không ki m tra – gi i thi u sơ lư c v môn h c và các yêu c u v i HS.
3. N i dung bài gi ng: 125 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
45’ BÀI M ð U: GI I THI U NGH LÀM VƯ N
* HS ñ c SGK, nêu v trí và vai trò
c a ngh làm vư n nư c ta. 20’ I. V trí c a ngh Làm vư n.
1. Vư n là ngu n b sung lương th c, th c ph m
VD : Rau qu , cá th t…
2. Vư n t o vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i dân
- L c lư ng lao ñ ng tr , kh e, có chuyên môn, phát tri n
v i quy mô khác nhau…
- Hi n nay, ch trương giao ñ t, giao
- ð u tư v v n, kĩ thu t.
r ng ñ n t n tay ngư i Lð có ý
3. Là cách làm thích h p nh t ñưa ñ t chưa s d ng thành
nghĩa l n lao như th nào?
ñ t s n xu t nông nghi p
* HS phân tích vai trò c i t o môi
4. Vư n t o môi trư ng s ng trong lành cho con ngư i
trư ng c a vư n.
15’ II. Tình hình và phương hư ng phát tri n ngh làm
- Em hãy nêu sơ lư c l ch s phát vư n nư c ta.
tri n c a ngh làm vư n nư c ta 1. Tình hình ngh làm vư n hi n nay
t hòa bình (1975) ñ n nay?
2. Phương hư ng phát tri n ngh làm vư n nư c ta
- Mu n ngh làm vư n phát tri n c n - ð y m nh, khuy n khích, áp d ng khoa h c k thu t…
ph i th c hi n n i dung gì? - Tăng ho t ñ ng h i làm vư n Vi t Nam VACVINA
- Xây d ng chính sách h p lý ñ i v i ngh làm vư n
- H c ngh làm vư n c n ph i ñ t
III. M c tiêu, n i dung chương trình, phương pháp h c
m c tiêu gì? 5’
t p ngh Làm vư n
1. M c tiêu
- HS nghiên c u SGK ngh và nêu
- Ki n th c
các m c tiêu c n ñ t sau khi h c
- Kĩ năng
xong chương trình ngh Làm vư n.
- Thái ñ
(1) (2) (3)
2. N i dung
- Bài m ñ u + 6 chương (I, II, III, VI, V, VI)
- Ôn t p và ki m tra.

- Hs th o lu n nhóm, nêu phương 3. Phương pháp
pháp h c t p ngh làm vư n. - ð i tư ng: các lo i cây tr ng
- Ki n th c liên quan: sinh h c, hóa h c, công ngh ,...
- KT kĩ thu t: ñư c ñúc k t t th c ti n.
- Kĩ năng th c hành: 70% th i gian cho th c hành.
- ð h c t t ngh Làm vư n ta c n
- HS t l c, năng ñ ng, sáng t o…
ph i lưu ý gì?
5’ IV. Các bi n pháp ñ m b o an toàn lao ñ ng, v sinh
- HS th o lu n nhóm nêu các bi n môi trư ng và v sinh an toàn th c ph m
pháp ñ m b o an toàn lao ñ ng và v 1. Bi n pháp ñ m b o an toàn lao ñ ng
sinh môi trư ng quan tr ng lao ñ ng C n th n khi s d ng các d ng c , MT lao ñ ng, hóa
làm vư n. ch t…
2. Bi n pháp b o v môi trư ng.
- phân bón, thu c hóa h c…
3. Bi n pháp v sinh an toàn th c ph m.

CHƯƠNG I. THI T K VƯ N
- Thi t k vư n là gì? Thi t k vư n 45’ THI T K VƯ N VÀ M T S MÔ HÌNH VƯ N
d a trên nh ng cơ s nào? 20’ I. Thi t k vư n
1. Khái ni m

- Vư n ñ m b o khoa h c c n có 2. Yêu c u:
nh ng yêu c u gì? a. ð m b o tính ña d ng c a vư n cây (ña d ng sinh h c).
b. ð m b o và tăng cư ng ho t ñ ng s ng c a VSV ñ t.
c. S n xu t trên quy mô nhi u t ng.
- Thi t k vư n c n d a trên nh ng
căn c gì? Nêu n i dung c a thi t k 3. N i dung thi t k vư n:
vư n. a. Thi t k t ng quát: g m khu trung tâm, các khu v c k
c n (kho, chu ng tr i, cây ăn qu , SX hàng hóa, cây l y
g , ch n gió, tái sinh…)
b. Thi t k các khu vư n
- GV yêu c u HS ñ c SGK, phân ñ c Thi t k các khu vư n c n căn c vào m c ñích s d ng.
ñi m các mô hình vư n có nư c ta.
25’ II. M t s mô hình vư n SX các vùng sinh thái.
1. Vư n s n xu t vùng ñ ng b ng B c b
- ð c ñi m: ñ t h p, m c nư c ng m th p… ph i ch ng
- HS quan sát hình 1.2-SGK và gi i h n, gió nóng, mùa l nh gió l nh.
thích. - Mô hình và sơ ñ : SGK.
2. Vư n s n xu t vùng ñ ng b ng Nam b
- HS quan sát hình 1.3- SGK và gi i - ð c ñi m: ñ t th p, t ng ñ t m ng, nhi m m n, nhi m
thích. phèn, nư c ng m cao, 2 mùa rõ r t.
- Mô hình và sơ ñ : SGK.

3. Vư n s n xu t vùng trung du mi n núi
- HS quan sát hình 1.4- SGK và gi i - ð c ñi m: r ng, d c, nghèo dinh dư ng, chua, ít bão, rét
thích. có sương mu i, ngu n nư c tư i khó khăn.
- Mô hình: SGK.

4. Vư n s n xu t vùng ven bi n
- HS quan sát hình 1.5- SGK và gi i
- ð c ñi m: cát, hay nhi m m n, m c nư c nh m cao, gió
thích.
bão, cát di chuy n.
- Mô hình: SGK.
(1) (2) (3)
- Vì sao vư n nư c ta ch y u là
35’ C I T O, TU B VƯ N T P
vư n t p?
5’ I. ð c ñi m c a vư n t p nư c ta
- ð c i t o vư n t p, ta ph i làm gì? - Vư n t s n, t tiêu… gi ng tùy ti n không ch n l c.
- Cơ c u cây tr ng ñư c hình thành tùy ti n, t phát.
- Phân b cây tr ng không h p lí.
- C i t o vư n nh m m c ñích gì? - Gi ng cây thi u ch n l c, kém ch t lư ng.
* Lưu ý: c n kh c ph c, h n ch , phát huy ưu ñi m, khai
thác ti m năng d i dào thúc ñ y ngh làm vư n phát tri n.
10’ II. M c ñích c i t o vư n
- C i t o vư n ph i ñ m b o nguyên
1. Tăng giá tr vư n qua s n ph m t o ra.
t c gì?
2. S d ng tri t ñ ngu n tài nguyên thiên nhiên như ñ t
ñai, ánh sáng, nhi t ñ , ñ m, sinh v t ñ a phương…

- HS quan sát quy trình c i t o vư n, 10’ III. Nguyên t c c i t o vư n
1. Bám sát yêu c u c a vư n
và tr l i câu h i: c i t o vư n g m - ð m b o ñ ña d ng.
có nh ng bư c nào? - B o v , c i t o ñ t, tăng cư ng ho t ñ ng c a h VSV ñ t.
- Vư n có nhi u t ng tán.
2. C i t o tu b vư n
- Căn c vào th c t ñi u ki n c a ñ a phương, ngư i ch
vư n, ñ c ñi m khu vư n c n c i t o.
- Khi ti n hành c i t o tu b vư n
trư c h t c n ph i ti n hành nh ng 10’ IV. Các bư c th c hi n c n c i t o, tu b vư n t p
công vi c gì? 1. Xác ñ nh hi n tr ng, phân lo i vư n
( tìm hi u nguyên nhân t o nên vư n t p).
2. Xác ñ nh m c ñích c th c a vi c c i t o vư n
(căn c vào ñi u ki n gia ñình, th c tr ng vư n).
- HS quan sát sơ ñ quy trình th c 3. ði u tra, ñánh giá các y u t liên quan ñ n c i t o vư n
hi n c i t o, tu b vư n và nêu các - Th i ti t, khí h u, th y văn.
n i dung cơ b n. - Thành ph n, c u t o ñ t, ñ a hình...
- Các lo i cây tr ng trong vùng, tình hình sâu b nh.
- Các ho t ñ ng SX - KD trong vùng có liên quan.
- Các ti n b kĩ thu t ñư c áp d ng ñ a phương.
- Tình tr ng ñư ng xá, phương ti n giao thông.
4. L p k ho ch c i t o vư n
- V sơ ñ hi n t i và sau c i t o.
- L p k hoach cho t ng ph n.
- Sưu t m gi ng có năng su t cao, ph m ch t t t.
- C i t o ñ t.

4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Em có nh ng hi u bi t gì v ngh Làm vư n?
- HS nh c l i các n i dung cơ b n c a các bài, các yêu c u c a m i bài.
- Giáo viên lưu ý các ki n th c tr ng tâm.
5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 01 phút.
- HS tr l i các câu h i SGK - trang 11, 19, 27 và ñ c bài ñ c thêm trang 20.
- Hs chu n b n i dung bài TH s 3 – ñ c kĩ n i dung bài nhà.

ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 02
TÊN BÀI D Y: BÀI 3. TH C HÀNH: QUAN SÁT, MÔ T
M TS MÔ HÌNH VƯ N ð A PHƯƠNG
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 4 ñ n ti t 6)
2. Ngày so n: 09/03/2009
3. Ngày gi ng: 18/03/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Nh n bi t và so sánh ñư c nh ng ñi m gi ng và khác nhau gi a các mô hình vư n.
- Phân tích ưu, như c ñi m c a các mô hình vư n ñ a phương trên cơ s nh ng ñi u ñã h c.
- Th c hi n ñúng quy trình , ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và th c hành: v ghi, bút chì, gi y A4; ñ c kĩ lí thuy t bài 1.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 07 phút.
1. Thi t k vư n là gì? Nêu các yêu c u c a vi c thi t k vư n.
2. Nêu các bư c c n th c hi n ñ thi t k vư n. Trình bày mô hình vư n ñ ng b ng B c b .
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
a. Ho t ñ ng 1: GV gi i thi u quy trình
20’ I. Gi i thi u n i dung th c hành.
th c hành:

- GV gi i thi u m c tiêu c a bài * Bư c 1: Quan sát ñ a ñi m l p vư n
- GV g i HS gi i thi u quy trình th c - ð a hình: b ng ph ng c a m t gia ñình.
hành ñã nghiên c u trư c nhà. - Tính ch t c a vư n.
- Di n tích c a vư n.
- ð i di n HS trình bày quy trình th c - Cách b trí các khu.
hành, các HS khác nghe và b sung. - Ngu n nư c tư i cho vư n cây
- V sơ ñ khu vư n (v vào gi y A4)

* Bư c 2: Quan sát cơ c u cây tr ng
- Lo i cây tr ng: cây tr ng chính, cây tr ng xen, hàng
rào, cây ch n gió (n u có)…
- Công th c tr ng xen, các hàng cây, t ng cây ñư c b trí
như th nào …

* Bư c 3: Trao ñ i thông tin v i ch vư n
- C n trao ñ i v i ch vư n các thông - Th i gian l p vư n, tu i c a cây tr ng chính.
tin nào? Nh ng thông tin ñó có ý nghĩa - Lí do ch n cơ c u cây tr ng trong vư n.
gì? - Thu nh p hàng năm c a t ng lo i cây tr ng chính và
ph , các ngu n thu khác (chăn nuôi, th cá).
- HS th o lu n và tr l i câu h i. - Nhu c u th trư ng, kh năng tiêu th s n ph m.
- ð u tư hàng năm c a ch vư n, chi phí v v t tư, kĩ
thu t (gi ng, phân bón, thu c tr sâu...).
- Bi n pháp kĩ thu t ñư c áp d ng ch y u.
- Ngu n nhân l c ch y u ch y u ph c v vư n.
- Tình hình c th v nuôi cá và chăn nuôi c a gia ñình.
- Kinh nghi m trong ho t ñ ng c a ngh làm vư n.
(1) (2) (3)
100 II. Ti n hành
b. Ho t ñ ng 2: Th c hi n công vi c
- HS th c hi n các công vi c như - Phân tích, nh n xét, ñánh giá hi u qu c a mô hình
hư ng d n, GV quan sát, theo dõi ho t vư n t i ñ a phương.
ñ ng c a các nhóm ñ nh n xét, ñánh
giá. - ð i chi u v i n i dung ñã h c t p phân tích, nh n xét
ñánh giá ưu như c ñi m c a t ng mô hình vư n, ý ki n
ñ xu t.

- Trên cơ s ñó, ñánh giá hi u qu c a vư n.

- Giáo viên ñánh giá và thông báo k t qu .
- Giáo viên phân b th i gian ñ các
nhóm th c hi n.
Công vi c c th :
* Ti t 1: Nghiên c u n i dung, ti n hành bư c 1 và 2.
* Ti t 2: Ti n hành n i dung bư c 3 và th c hi n vi t báo
cáo th c hành.
c. Ho t ñ ng 3: Nh n xét, ñánh giá k t * Ti t 3: Ti p t c hoàn thành báo cáo và c ñ i dienj báo
qu : cáo t i l p.
- ð i di n m i nhóm h c sinh báo cáo
k t qu công vi c ñư c phân công.

- Giáo viên hư ng d n HS các nhóm
ñánh giá chéo công vi c c a nhau.

- M i nhóm c ñ i di n m t h c sinh
trình bày, các h c sinh khác góp ý,
nh n xét, b sung.

- HS t ñánh giá, nhóm t ñánh giá.


4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên ñánh giá công vi c c a các nhóm, nh n xét các nhóm, cá nhân làm t t, phê bình các trư ng
h p th c hi n chưa t t ho c m i chơi.
- Giáo viên công b ñi m th c hành cho các h c sinh th c hi n t t nh t, có k t qu phù h p.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Nghiên c u n i dung bài 4. Th c hành: “Kh o sát, l p k ho ch c i t o, tu b m t vư n t p”
- Các nhóm chu n b các d ng c c n thi t: gi y kh A0, bút chì, bút d , v ghi, bút vi t, thư c dây,
m t s c c tre.
- H c sinh c n ñ c kĩ n i dung bài 2 ñ v n d ng trong bài th c hành.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 03
TÊN BÀI D Y: Bài 4. Th c hành: KH O SÁT, L P K HO CH

C I T O, TU B M T VƯ N T P.
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 7 ñ n ti t 9)
2. Ngày so n: 16/03/2009
3. Ngày gi ng: 25/03/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñi u tra, thu th p thông tin c n thi t cho vi c c i t o, tu b vư n t p c th (vư n trư ng ho c
trong gia ñình).
- V ñư c sơ ñ vư n t p trư c và sau khi c i t o.
- Xác ñ nh ñư c n i dung c n c i t o, l p k ho ch th c hi n.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, bút vi t và các d ng c th c hành khác:
- Bút chì, bút d , gi y kh l n, phi u kh o sát vư n ñ a phương (theo m u cu i bài)
- Thư c dây, m t s c c tre.
- ð c k n i dung bài 2 “C i t o, tu b vư n t p”.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 07 phút.
1. Vư n t p nư c ta có ñ c ñi m gì? Nêu m c ñích c a vi c c i t o vư n t p.
2. Nêu các bư c ti n hành trong vi c th c hi n c i t o, tu b vư n t p.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
a. Ho t ñ ng 1: Th o lu n xây d ng
n i dung 30’ I. N i dung th c hành:

A. Kh o sát vư n t i ñ a phương (vư n gia ñình)
- GV yêu c u h c sinh d a vào sơ ñ
trang 30 và n i dung SGK, nêu các (theo phi u báo cáo – m u)
bư c c a bài th c hành.
B. L p k ho ch c i t o, tu b vư n t p
* Bư c 1: Xác ñ nh m c tiêu c i t o vư n trên cơ s ñã
kh o sát.
- C n nh n xét nh ng v n ñ gì trong
ho t ñ ng c a bư c 2? * Bư c 2: Nh n xét ñánh giá nh ng ñi m b t h p lí c a
vư n t p, nh ng t n t i c n c i t o
Hi n tr ng m t b ng c a vư n t p: khu cây tr ng, ao,
chu ng, nhà , ñư ng ñi…
Cơ c u cây tr ng, các gi ng cây ñang có trong vư n
- Giáo viên hư ng d n h c sinh c th Tr ng thái ñ t vư n
các công vi c c n th c hi n.
* Bư c 3: V sơ ñ vư n t p

* Bư c 4: Thi t k vư n sau khi c i t o, ño ñ c và ghi
kích thư c c th các khu tr ng cây trong vư n, ñư ng
ñi, ao, chu ng… (v vào gi y kh Ao).
(1) (2) (3)
* Bư c 5: D ki n cây tr ng s ñưa vào vư n.

* Bư c 6: D ki n các bư c c i t o ñ t vư n.

* Bư c 7: L p k ho ch c i t o vư n cho t ng giai ño n
c th

b. T ch c th c hi n 90’ II. Ti n hành công vi c
* HS d a trên n i dung ñư c gi i thi u
và th c hi n.
+ Th c hi n ñ y ñ các bư c ñã hư ng
d n nêu trên.
+ Ghi chép chi ti t các n i dung.
+ Bư c 3: v b ng gi y A3. N i dung ñánh giá:
+ Bư c 4: v b ng gi y Ao.
- ðánh giá, nh n xét hi n tr ng c a vư n t p.
* H c sinh báo cáo b ng gi y phô tô - Các k t qu ñi u tra, thu th p ñư c ñ làm căn c c i
s n (theo m u cu i bài – trang 32) t o.
- B n v thi t k khu vư n trư c và sau c i t o.
- D ki n cơ c u gi ng cây tr ng trong vư n.
- K ho ch c i t o cho t ng giai ño n.M u báo cáo: PHI U KH O SÁT M T VƯ N T P ð A PHƯƠNG


Tên ch h : …...……………….........................................
Trình ñ văn hóa: ...………………....................................
Dân t c: …………...…………….......................................
Nơi : …………………………………………………………………………………
T ng diên tích vư n: …………….........…m2

Các lo i cây ñang Di n tích (m2) Nơi tr ng Hi u qu
TT Ghi chú
có trong vư n ho c s cây kinh t
Vư n nhà Vư n trư ng
1

2

3

4

5
...

- Các lo i cây tr ng xen trong vư n (cây th i v ng n ngày): ..............................…………………………
………………………………………….……………………………..................…………………………..
- Ngu n g c mua cây gi ng: ................……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………....................………………………….
- ð a hình khu vư n………………………………………................………………………………………
- Ngu n nư c………………………………….................………………………………………………….
- Các gi ng cây quý có ñ a phương: ..............…………………………………………………………….
………………………………………....................………………………………………………………….
- Kh năng tiêu th s n ph m vư n (nhu c u th trư ng): ....………………………………………………
………………………………………………………………...................…………………………………..
- Nh ng kĩ thu t ch y u ñã th c hi n: ................…………………………………………………………..
……………………………………………………..................……………………………………………...
- Tính ch t ch y u c a ñ t vư n: ..............…………………………………………………………………
- Ý mu n c i t o vư n c a ch vư n: ................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….....................
- Sơ ñ c a khu vư n chưa c i t o (báo cáo b ng b n v riêng).
- L c lư ng lao ñ ng c a gia ñình: ................................................................................................................
- Kh năng kinh t c a gia ñình (khá, trung bình, nghèo): ............................................................................

Nam Sách, ngày.... tháng .... năm 2009.
Ngư i th c hi n ñi u tra
(Nhóm, cá nhân)
4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên thu các b n thu ho ch c a m i nhóm, nh n xét, ñánh giá chung.
- Rút kinh nghi m v i m t s th c hành nhóm, h c sinh th c hi n chưa tích c c.
- Công b k t qu c a m i nhóm qua th c t (k t h p v i k t qu b ng báo cáo ñ ñánh giá ñi m).
- Nh c nh h c sinh thu d n hi n trư ng và v sinh khu th c hành trư c khi ngh .
- Các nhóm ti p t c phân công hoàn thi n b n v chi ti t.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Giáo viên nh c nh h c sinh ñ c và nghiên c u kĩ n i dung các bài 5 và 6 (chương II) ñ chu n b
cho bu i h c sau.
- H c sinh ti p t c v thi t k c th (bư c 4) vào kh gi y Ao ñ n p vào bu i h c sau.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 04

CHƯƠNG II: VƯ N ƯƠM VÀ PHƯƠNG PHÁP NHÂN GI NG CÂY
Bài 5+6. VƯ N ƯƠM CÂY GI NG, PHƯƠNG PHÁP NHÂN GI NG B NG H T
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 10 ñ n ti t 12)
2. Ngày so n: 26/03/2009
3. Ngày gi ng: 01/04/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- H c sinh bi t ñư c nh ng yêu c u ch n ñ a ñi m l p vư n ươm cây gi ng.
- Bi t ñư c nh ng căn c c n thi t ñ thi t k , cách b trí các khu trong vư n ươm cây gi ng.
- Bi t ñư c ưu như c ñi m c a phương pháp gieo h t.
- Hi u ñư c ñi u c n lưu ý khi nhân gi ng b ng h t và kĩ thu t gieo h t.
- Bi t thi t k vư n ươm cây gi ng cho gia ñình.
- Th c hi n ñư c các quy trình kĩ thu t c a phương pháp nhân gi ng b ng h t.
- Yêu thích công vi c làm vư n ươm và nhân gi ng cây tr ng trong vư n.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 07 phút.
1. Vư n t p nư c ta có nh ng ñ c ñi m gì?
2. Khi th c hi n c i t o vư n t p ta c n tuân th nh ng nguyên t c nào?
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
60’ VƯ N ƯƠM CÂY GI NG
- Vư n ươm cây gi ng có t m quan
tr ng gì? 10’ I. T m quan tr ng c a vư n ươm
HS nghiên c u SGK và tr l i. * Vai trò c a vư n ươm.
* Nhi m v c a vư n ươm:
- Vư n ươm g m có m y lo i? - Ch n l c và b i dư ng gi ng t t.
HS: Nghiên c u SGK và tr l i. - S n xu t cây gi ng có ch t lư ng cao b ng phương
pháp tiên ti n, mang tính công nghi p.
- ð t vư n ươm ñâu, trên lo i ñ t
nào là phù h p? 10’ II. Ch n ñ a ñi m, ch n ñ t làm vư n ươm
(2’) 1. Các lo i vư n ươm:
HS: Nghiên c u SGK và và tr l i.
- Vư n ươm c ñ nh.
- Vư n ươm t m th i.
(8’) 2. Yêu c u c a ch n ñ a ñi m, ch n ñ t làm vư n ươm.
- Khi xây d ng vư n ươm ph i c n căn - ði u ki n khí h u phù h p v i lo i cây.
c vào nh ng ñi m gì? - ð t có k t c u t t, t ng ñ t dày, gi nư c và thoát
nư c t t (cát pha, th t nh pH 5 – 7).
- HS nghiên c u sách giáo khoa k t - Ch y u là ñ t b ng ph ng, n u có d c thì ít (3 – 4
h p v i th o lu n nhóm tr l i. ñ ), ñ ánh sáng, gió.
- ð a ñi m l p vư n ươm g n ñư ng giao thông, v n
chuy n, ñi l i ph i thu n l i.
- Vư n ươm ph i có ngu n nư c tư i thu n l i.
(1) (2) (3)
10’ III. Nh ng căn c ñ l p vư n
* Căn c vào m c ñích và phương hư ng phát tri n c a
vư n s n xu t:
- V i m c ñích s n xu t hàng hóa nên ph i có ngu n cây
gi ng có ph m ch t t t, ñáp ng nhu c u th trư ng.- Ph i
ñ s lư ng cây gi ng và k p th i.
- C n ph i xem xét hư ng phát tri n c a vư n trong
tương lai.
- GV gi i thi u tranh v theo H5 (SGK) * Căn c vào nhu c u v cây gi ng có giá tr cao c a ñ a
phóng to. phương và các vùng lân c n.
HS quan sát th o lu n nhóm, và tr l i * Căn c vào ñi u ki n c th c a ch vư n: di n tích,
câu h i: Vư n ươm thi t k g m nh ng kh năng ñ u tư v n, lao ñ ng, trình ñ hi u bi t c a ch
khu nào? vư n.

30’ IV. Thi t k vư n ươm
(5’) 1. Khu cây gi ng
- Khu cây gi ng có ñ c ñi m gì? G m G m 2 khu nh
m y khu nh ? M i khu ñó có nhi m v - Tr ng cây gi ng ch n ñ l y h t, t o g c ghép
gì? - Tr ng cây cung c p cành ghép, m t ghép, cành chi t,
cành giâm, h t….

(20’) 2. Khu nhân gi ng
(Nên có mái che b ng lư i PE ph n quang, có h th ng
nư c có vòi phun mù, ñèn chi u sáng, b ch a nư c, b
ngâm phân, các ñương tr c, b lô thu n l i cho ñi l i và
- Khu luân canh ñư c b trí nh m m c chăm sóc cây con gi ng).
ñích gì? - Khu gieo h t t o g c ghép.
- Khu gieo h t SX cây gi ng b ng phương pháp gieo h t.
- Vì sao ph i ñ i ch luân canh gi a - Khu ra ngôi cây g c ghép
hai khu ñó? - Khu giâm cành và ra ngôi cành giâm làm cây gi ng
- Khu ra ngôi cành chi t làm cây gi ng
- Ngoài các khu trên, vư n ươm c n có (5’)
thành ph n nào khác? 3. Khu luân canh.
- Ch y u tr ng các cây rau, cây h ñ u… có tác d ng c i
t o ñ t và nâng cao ñ phì nhiêu cho ñ t.
- Sau 2 năm c n luân canh ñ i v trí các khu v c trên.

Xung quanh vư n tr ng cây nên có ñai phòng h ch n
gió v a có tác d ng b o v cho vư n ươm.

60’ PHƯƠNG PHÁP NHÂN GI NG B NG H T
- Nhân gi ng b ng h t có nh ng ưu,
như c ñi m gì? 15’ I. Ưu, như c ñi m c a phương pháp nhân gi ng b ng
h t
HS: Nghiên c u SGK và tr l i.
1. Ưu ñi m
- Phương pháp kh c ph c như c ñi m? - Kĩ thu t ñơn gi n.
- Cây con kh e, tu i th cao, thích ng r ng.
HS: Nghiên c u SGK và tr l i. - H s nhân gi ng cao, s m cho cây gi ng, giá thành h .
- Khi gieo h t ñ t k t qu t t c n lưu ý 2. Như c ñi m
nh ng ñi m gì?
- Khó gi ñư c các ñ c tính, hình thái c a gi ng.
- Phương pháp này ñư c s d ng trong
- Ra hoa, k t qu ch m.
nh ng trư ng h p nào?
- Cây m c cao, cành m c th ng, l n x n, khó khăn cho
vi c chăm sóc, thu ho ch.
(1) (2) (3)
15’ II. Nh ng ñi m lưu ý khi nhân gi ng b ng h t
(5’) 1. Ch n h t gi ng t t
- Em hãy nêu 1 s kinh nghi m trong a. Ch n cây m t t: mang các ñ c ñi m c a gi ng.
làm vư n c a b n thân? b. Ch n qu t t: qu to, hình d ng ñ c trưng.
c. Ch n h t t t: to, m y, cân ñ i, không sâu b nh.
(5’) 2. Gieo h t trong ñi u ki n thích h p.
a. Th i v : có nhi t ñ thích h p cho t ng lo i cây.
b. ð t gieo h t: tơi, x p, thoáng khí, ñ O2, ñ m kho ng
70 – 80% tr lên.
- Hãy nêu ñ c tính sinh lí c a m t s (5’) 3. C n bi t ñ c tính c a h t ñ có bi n pháp x lý trư c
lo i h t? khi gieo
- ð c ñi m chín sinh lí c a h t.
- M t s lo i h t khó n y m m ho c n y m m ngay trong
qu .
- M t s lo i h t v c ng ph i ñ p n t ho c ngâm nư c...

30’ III. Kĩ thu t gieo h t
- Kĩ thu t gieo h t trên lu ng c n th c (17’)
1. Gieo h t trên lu ng
hi n các công vi c gì?
- Làm ñ t.
- Bón lót ñ y ñ .
- Lên lu ng.
- X lý h t trư c khi gieo.
- Gieo h t.
- Cho bi t ưu, như c ñi m c a gieo h t - Chăm sóc h t sau gieo.
trong b u?
(13’) 2. Gieo h t trong b u

- Gĩ ñư c b r .
- Thu n ti n khi chăm sóc và b o v , chi phí s n xu t
gi ng th p, v n chuy n d dàng, hao phí gi ng th p.
- Khi th c hi n gieo h t trong b u c n - Dùng túi b u PE có ñ c l , ñ m b o dinh dư ng trong
lưu ý gì? b u, kĩ thu t chăm sóc ñúng.


4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên tóm t t các ki n th c cơ b n c a các bài và nh n m nh tr ng tâm.
- G i h c sinh nh c l i m t s yêu c u kĩ thu t c a làm vư n ươm và nhân gi ng b ng h t.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Nêu các kĩ thu t ch y u ñư c áp d ng gia ñinh khi l p vư n ươm.
- Nêu các kĩ thu t ch y u ñư c áp d ng gia ñinh khi th c hi n nhân gi ng b ng h t.
- ð c và nghiên c u trư c n i dung các bài 7, 8 và 9/SGK ñ chu n b cho bu i sau.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 05

TÊN BÀI D Y: Bài 7, 8 & 9: PHƯƠNG PHÁP CHI T CÀNH, GIÂM CÀNH,
PHƯƠNG PHÁP GHÉP VÀ CÁC KI U GHÉP
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 13 ñ n ti t 15)
2. Ngày so n: 02/04/2009
3. Ngày gi ng: 08/04/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñư c nh ng ưu, như c ñi m c a phương pháp giâm cành và phương pháp chi t cành.
- Hi u ñư c nh ng y u t nh hư ng ñ n s ra r c a cành giâm, cành chi t và kĩ thu t giâm cành,
chi t cành.
- Hi u ñư c cơ s khoa h c và ưu ñi m c a phương pháp ghép.
- Bi t ñư c các y u t nh hư ng ñ n t l ghép s ng.
- Ham thích h c h i kĩ thu t thu t nhân gi ng vô tính cây tr ng và ng d ng trong th c t s n xu t.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 07 phút.
1. Nêu nhi m v c a vư n ươm. ð ch n ñ a ñi m t o vư n ươm c n chú ý gì?
2. Nêu kĩ thu t gieo h t, phân bi t gieo h t trong b u và gieo trên lu ng.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
45’ PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH
- Nhân gi ng vô tính d a trên cơ s
khoa h c nào? Áp d ng cho ñ i tư ng 4’ I. Khái ni m
nào? Cách th c hi n? - Là phương pháp nhân gi ng vô tính
- HS nghiên c u sách giáo khoa tr l i. - Cây con t o ra b ng cách m t ño n cành tách kh i cây
- HS quan sát hình v 7 - SGK m t o r trong ñi u ki n thích h p
- Áp d ng cho 1 s cây như s n, rau mu ng, rau ngót…
- Em hãy nêu 1 s ưu như c ñi m c a 9’ II. Ưu như c ñi m c a phương pháp giâm cành
giâm cành? 1. Ưu ñi m
- Gĩ ñư c ñ c tính gi ng v i cây m .
- S m ra hoa k t qu .
- H s nhân gi ng cao, th i gian cho cây gi ng nhanh
2. Như c ñi m
- Nhi u th h không thay ñ i d n ñ n già hóa.
- Mu n cho cành giâm ra r t t c n - ðòi h i yêu c u kĩ thu t cao, ñòi h i ñ u tư l n.
ph i lưu ý nh ng ñi m gì?
21’ III. Nh ng y u t nh hư ng ñ n ra r c a cành giâm
(7’) 1. Y u t n i t i c a cành giâm
- HS th o lu n, phân tích và tr l i .
a. Các gi ng cây
- Cây d ra r : cây dây leo, dâu, m n, doi, chanh…
- ñ a phương em hi n tr ng gi ng - Cây khó ra r : thân g c ng, xoài, nhãn, h ng, táo…
xoài nào ? b. Ch t lu ng c a cành giâm
- Cây m cho cành giâm ph i t t
- HS liên h th c t tr l i câu h i. - ð c ñi m c a cành giâm ph i phù h p: -không quá già,
không quá non, dài 10-15cm, ñư ng kính 0,5cm
(1) (2) (3)
(7’) 2. Y u t ngo i c nh
a. Nhi t ñ : liên quan ñ n hô h p, tiêu hao ch t dinh
dư ng, hình thành b r .
b. ð m: Luôn gi ñ m b o hòa m t lá.
c. Ánh sáng: tuy t ñ i tránh ánh sáng tr c x .
d. Giá th cành giâm
- Ch n th i v giâm cành thích h p.
- Khu giâm cành có mái che b ng lư i ph n quang PE.
- Dùng bình phun mù tư i gi m m t lá và gi cho giá
th không b úng.
- Trong kĩ thu t giâm cành c n lưu ý
(7’) 3. Y u t kĩ thu t
nh ng khâu gì?
- Giá th cành giâm.
- HS th o lu n và ñưa ra câu tr l i - Ch n cành.
- Kĩ thu t c t cành.
- C m cành.
- S d ng ch t ñi u hòa sinh trư ng - Chăm sóc cành sau khi giâm.
trong giâm cành có tác d ng gì? Cho 1
s ñ i di n và hư ng s d ng? 11’ IV. S d ng ch t ñi u hòa ST trong giâm cành.
* Giúp cành giâm ra r s m, ch t lư ng b r t t.
* M t s ch t thư ng ñư c s d ng: NAA, IBA, IAA, ...
- HS nghiên c u sách giáo khoa và tr
* Lưu ý:
l i câu h i.
- Pha ñúng n ng ñ , li u lư ng.
- Th i gian x lý ph i phù h p: tùy thu c n ng ñ pha,
- GV lưu ý HS: các ki n th c này còn tu i cành giâm, gi ng cây…
ñư c nghiên c u kĩ chương IV - Nhúng ph n g c hom giâm vào dung d ch.

- Chi t cành là gì? 45’ PHƯƠNG PHÁP CHI T CÀNH
5’ I. Khái ni m
- Chi t cành là phương pháp nhân gi ng vô tính.
- T 1 cành trên cây m t o ñi u ki n ñ cành ra r r i
- Hãy nên m t s ưu, như c ñi m c a tách ra t o thành cá th m i.
phương pháp chi t cành? 12’ II. Ưu như c ñi m c a phương pháp chi t cành
1. Ưu ñi m
- S m ra hoa k t qu -thư ng sau 3 năm
- Gi ñư c các ñ c tính t t c a cây m .
- Cành th p, tán cân ñ i, g n, thu n l i cho chăm sóc và
thu ho ch.
- Mu n cho cành chi t ra r t t c n - S m cho cây gi ng (kho ng 3 - 6 tháng tùy lo i).
ph i lưu ý nh ng ñi m gì?
- HS th o lu n, phân tích và tr l i câu 2. Như c ñi m
h i. - M t s gi ng cho hi u qu th p do t l ra r th p.
- H s nhân gi ng không cao.
- Tu i th vư n cây tr ng t chi t cành là không cao.
- Mu n cành chi t ñ t t l ra r cao - Cây chi t qua nhi u th h d b nhi m vi rut.
c n ph i chú ý nh ng khâu kĩ thu t gì? 15’ III. Nh ng y u t nh hư ng ñ n ra r c a cành chi t.
1. Gi ng cây: Gi ng khác nhau kh năng ra r khác nhau.
- HS liên h th c t ñ tr l i câu h i.
2. Tu i cây, tu i cành
Tu i cây, tu i cành càng cao kh năng ra r càng th p.
C n lưu ý khi ch n cành chi t.
3. Th i v chi t: nhi t ñ và ñ m ph i thích h p
- V xuân: tháng 3 – 4.
- V thu: tháng 8 – 9.
(1) (2) (3)
13’ IV. Quy trình kĩ thu t chi t cành
- Trong kĩ thu t chi t cành c n lưu ý
nh ng khâu gì? - Chi u dài khoanh v g p 1,5 - 2 l n Ø cành chi t.
HS: Th o lu n và ñưa ra câu tr l i. - C o s ch l p t bào tư ng t ng sát ph n v .
- ð t v t khoanh vào tâm b u chi t.
- Bó b u b ng gi y PE.
- Bó ch t ñ m b o b u không xoay.
30’ PHƯƠNG PHÁP GHÉP VÀ CÁC KI U GHÉP
- Ghép là gì? Cơ s khoa h c c a 12’ I. Khái ni m và cơ s khoa h c c a phương pháp ghép
phương pháp ghép?
1. Khái ni m chung
- Là phương pháp nhân gi ng vô tính cây tr ng.
- Cá th m i ñư c t o ra b ng cách l y m t b ph n c a
cây khác (cây gi ng) g n lên 1 cây khác (cây g c ghép).
- Cây con mang ñ c tính c a cây m , tăng kh năng
- Ghép có gì ñ c bi t so v i giâm cành
ch ng ch u nh b r c a cây g c ghép.
và chi t cành?
2. Cơ s khoa h c c a phương pháp ghép
- Làm tư ng t ng c a cây g c ghép & b ph n ghép ti p
xúc → phân hóa thành m ch d n giúp v n chuy n các
- Tr ng cây b ng phương pháp ghép ch t bình thư ng gi a cây g c ghép và b ph n ghép.
có ưu ñi m gì? 8’ II. Ưu ñi m c a phương pháp ghép
- HS th o lu n, phân tích và tr l i . - Cây sinh trư ng và phát tri n t t nh tính thích nghi và
tính ch ng ch u c a cây g c ghép
- Mu n ghép ñ t t l s ng cao c n - S m cho hoa và k t qu
ph i chú ý nh ng yêú t nào? - Gi ñư c ñ y ñ ñ c tính c a gi ng mu n nhân…..tính
di truy n n ñ nh
- HS liên h th c t và tr l i câu h i. - Tăng tính ch ng ch u c a cây
- H s nhân gi ng cao
10’ III. Nh ng y u t nh hư ng ñ n t l ghép s ng.
1. Gi ng cây làm g c ghép và gi ng cây l y cành, m t.
2. Ch t lư ng cây g c ghép.
3. Cành ghép, g c ghép
- Thao tác kĩ thu t ghép c n lưu ý - Cành bánh t , 3 - 6 tháng tu i, phía ngoài, gi a t ng tán.
nh ng ñi m gì? 4. Th i v ghép
- Mi n B c: tháng 5 - 8, mi n Nam: ñ u mùa mưa .
HS: Th o lu n và ñưa ra câu tr l i 5. Thao tác kĩ thu t
- Dao ghép ph i s c, thao tác ph i nhanh g n.
- V t c t, cành ghép, g c ghép ph i ñ m b o v sinh.
- Tư ng t ng c a cành ghép và g c ghép ti p xúc càng
nhi u càng t t.
- Bu c ch t v t ghép ñ tránh mưa, n ng, và cành ghép
thoát hơi nư c quá m nh.
4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên nêu các lưu ý chung khi th c hi n các phương pháp nhân gi ng vô tính: giâm, chi t, ghép
và các v n ñ c n kh c sâu ñ chu n b cho th c hành.
- HS c n nêu ñư c các ưu, như c ñi m và bi n pháp kĩ thu t ch y u c a m i phương pháp nêu trên.
5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Ti p t c nghiên c u các ki u ghép bài 9, nghiên c u bài 10 và 11 ñ chu n b cho bu i h c sau.
- Liên h th c t ñ a phương trong vi c nhân gi ng cây b ng các phương pháp giâm, chi t, ghép.


ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 06

TÊN BÀI D Y: Bài 9, 10 & 11: PHƯƠNG PHÁP GHÉP VÀ CÁC KI U GHÉP (ti p),
PHƯƠNG PHÁP TÁCH CH I CH N R , PHƯƠNG PHÁP NUÔI C Y MÔ
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 16 ñ n ti t 18)
2. Ngày so n: 08/04/2009
3. Ngày gi ng: 15/04/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Phân bi t ñư c n i dung kĩ thu t c a t ng phương pháp ghép.
- Hi u ñư c nh ng ñi m c n chú ý khi nhân gi ng b ng cách tách ch i, ch n r , kĩ thu t ch n r
- Bi t ñư c ưu, như c ñi m c a phương pháp tách ch i, ch n r , nuôi c y mô.
- Hi u ñư c nh ng ñi u ki n khi nhân gi ng b ng phương pháp nuôi c y mô
- Th c hi n ñư c các thao tác cơ b n trong t ng kĩ thu t nhân gi ng ñó.
- Ham thích h c h i kĩ thu t thu t nhân gi ng vô tính cây tr ng và ng d ng trong th c t s n xu t.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, tài li u tham kh o, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 07 phút.
1. Giâm cành là gì? Nêu nh ng y u t cơ b n nh hư ng ñ n s ra r c a cành giâm.
2. Chi t cành là gì? Nêu ưu, như c ñi m c a phương pháp chi t cành và các quy trình c a kĩ thu t
chi t cành.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
30’ PHƯƠNG PHÁP GHÉP VÀ CÁC KI U GHÉP (ti p)
IV. Thao tác kĩ thu t
- GV gi i thi u sơ ñ trang 49 - SGK,
20’ 1. Ghép r i
và h i: Em hãy cho bi t có nh ng ki u (l y m t b ph n kh i cây m g n vào cây g c ghép)
ghép nào?
a. Ghép m t ch T
- HS quan sát hình 9.1, 9.2, 9.3/SGK, - M g c ghép, l y m t ghép.
GV g i m t s HS mô t kĩ thu t ghép - Ghép m t ghép vào g c ghép.
m t ch T, ghép m t c a s , ghép m t - Dùng dây bu c ch t.
nh có g .
b. Ghép m t c a s
- Ghép ño n cành là gì? Phương pháp
này có gì ưu ñi m? c. Ghép m t nh có g

- HS quan sát hình v 9.4 - SGK và mô d. Ghép ño n cành
t kĩ thu t ghép áp cành.
10’ 2. Ghép áp cành
- T o v trí thích h p cho cây g c ghép và cành ghép.
- Ch n các cành có ñư ng kính tương ñưong.
- V t m nh nh trên cây g c ghép và cành ghép có ñư ng
kính tương ñương.
- Dùng dây nilon bu c kín, ch t cành ghép và g c ghép
- HS tham kh o thêm phương pháp t i v trí ghép.
ghép áp cành c i ti n (hình v trong bài - Sau kho ng 30 ngày c t ng n cây g c ghép, ñưa b u cây
th c hành 17). g c ghép ñã s ng ra vư n ươm.
(1) (2) (3)
35’ PHƯƠNG PHÁP TÁCH CH I CH N R
- Tách ch i là gì? Cơ s khoa h c c a 20’ I. Phương pháp tách ch i
phương pháp tách ch i? (quan sát hình (5) 1. Khái ni m
v 10.1 SGK) - Là phương pháp có t lâu ñ i
- Cây con ñư c hình thành do tách t ch i c a cây m
- Là phương pháp nhân gi ng t nhiên
(5) 2. Ưu, như c ñi m c a phương pháp tách ch i
- S m ra hoa k t qu
- Hãy cho bi t ưu, như c ñi m c a - Gi ñư c ñ c tính di truy n c a cây m .
phương pháp tách ch i? - T l s ng cao.
Như c ñi m ch y u là h s nhân gi ng th p, cây con
- Nhân gi ng b ng tách ch i c n lưu ý không ñ ng ñ u, d mang m m m ng sâu b nh.
nh ng ñi m gì? (10) 3. Nh ng ñi m c n lưu ý khi nhân gi ng b ng tách ch i
- HS th o lu n, phân tích và tr l i . a. Cây con và ch i tách ñ tr ng có chi u cao, hình thái,
kh i lư ng ñ ng ñ u, ñ t tiêu chu n kĩ thu t nh t ñ nh.
b.Cây con và ch i ph i x lý di t tr sâu b nh, trư c khi
tr ng b ng thu c ch ng r p sáp.
c. Các cây con ho c các lo i ch i con có cùng kích thư c,
kh i lư ng, c n ñư c tr ng thành khu riêng ñ tiên chăm
- HS cho bi t ưu, như c ñi m c a sóc và thu ho ch.
phương pháp ch n r ?
- HS th o lu n và ñưa ra câu tr l i 15’ II. Phương pháp ch n r
1. Ưu như c ñi m c a phương pháp ch n r
- Cho bi t cách ti n hành ch n r - Là phương pháp nhân gi ng c truy n.
(quan sát hình 10.2 SGK)? C n lưu ý - S m ra hoa k t qu .
gì cho vư n ươm cây gi ng? - Các ñ c tính t t c a m ñư c gi v ng.
- Như c ñi m là h s nhân gi ng th p n u quá nhi u s
nh hư ng ñ n ST - PT c a cây m .
- D th c hiên cho các gi ng: h ng, táo, ñào, mơ, m n…
2. Cách ti n hành
- Tháng 11 - 12: cây ng ng sinh trư ng b i ñ t quanh g c
t tán vào.
- Ch n r t t, dùng dao c t ñ t h n r , cây con t o thành
sau 2 - 3 tháng, Cây cao 20 - 25 cm ñem tr ng.
55’ PHƯƠNG PHÁP NUÔI C Y MÔ
- Nuôi c y mô là gì? Cơ s khoa h c
c a phương pháp nuôi c y mô? (quan 5’ I. Khái ni m
sát hình v 11- SGK) - Là phương pháp nhân gi ng vô tính
- Cây con t o ra b ng cách l y 1 t bào ho c 1 nhóm t
bào ñ nh sinh trư ng m m ng ñ nh sinh trư ng r mô
lá…nuôi c y trong môi trư ng thích h p
- MT nuôi c y thư ng ch a: th ch aga, ñư ng ñơn,
- HS cho bi t ưu, như c ñi m c a ñư ng kép, các lo i mu i khoáng, các ch t ñi u hòa sinh
phương pháp nuôi cây mô? trư ng như IBA, NAA, IAA…, các vitamin nhóm B và
xitokinin v i t l thích h p cho t ng gi ng.
- HS th o lu n, phân tích và tr l i .
10’ II. Ưu như c ñi m c a phương pháp nuôi c y mô
1. Ưu ñi m
- T o cây tr hóa, gi ng s ch b nh.
- ð ñ ng ñ u cao, gi nguyên các ñ c tính t t c a m .
- H s nhân gi ng r t cao (SX gi ng trên quy mô CN).
2. Như c ñi m
- D phât sinh bi n d n u gi ng d m n c m v i ch t
ñi u hòa sinh trư ng.
- Giá thành s n xu t cây gi ng còn cao.
(1) (2) (3)
15’ III. ði u ki n nuôi c y mô.
- Cho bi t nuôi c y mô c n th a mãn (5’) 1. Ch n m u và x lý m u
ñi u ki n gì - l y cây d a làm ví d ?
- Ch n ch i ng n làm m u nuôi c y.
- X lý: r a s ch trong c n 90o, x lý b ng Ca(OCl)2 7%
- HS th o lu n và ñưa ra câu tr l i.
trong 20 phút, r a b ng nư c vô trùng.
(5’) 2. Môi trư ng nuôi c y thích h p
Dùng môi trư ng Morashige và Skoog g m: NAA, IBA,
kenetin, benzyladenin v i li u lương thích h p tùy thu c
vào t ng giai ño n nuôi c y t bào.
(5’) 3. Phòng nuôi c y có ch ñ nhi t & ánh sáng thích h p
- Nhi t ñ trung bình t 22 - 25oC.
- Ánh sáng ñèn huỳnh quang 3500 - 4000 lux. Có chu kỳ
chi u sáng 16 - 18/24 gi .
- Hãy nêu quy trình nuôi c y mô t bào
25’ IV. Quy trình nuôi c y mô t bào th c v t.
th c v t?
(4’) 1. Ch n m u dùng nuôi c y mô

- HS nghiên c u SGK và xây d ng bài, Có th dùng t t c các ph n tươi c a cơ th th c v t,
GV lưu ý các v n ñ cơ b n trong m i nhưng ph i s ch b nh, ñúng lo i mô , ñúng giai ño n phát
khâu c a kĩ thu t nuôi c y mô. tri n…
(2’) 2. Kh trùng.
Dùng xà phòng ñ kh trùng (như ph n III).
- Giáo viên s d ng sơ ñ ñ phân tích (3’) 3. Tái t o ch i: th c hiên trong ñi u ki n môi trư ng
trình t các khâu c a quy trình nuôi thích h p (như ph n II).
c y mô t bào th c v t
(3’) 4. Tái t o r (t o cây hoàn ch nh).
Sau khi ch i ñ t kích thư c c n thi t c n chuy n ch i
sang môi trư ng t o r .
(9’) 5. Cây cây trong môi trư ng thích ng
- Sau khi ch i ñã ra r c y cây vào môi trư ng thích ng
ñ cây thích nghi v i ñi u ki n t nhiên.
- Giá th thư ng là invitro (cát, ñ t phù sa, tr u hun, xơ
d a… ho c h n h p c a chúng).
(4’) 6. Tr ng cây trong vư n ươm
Khi cây phát tri n bình thư ng và ñ t tiêu chu n cây
gi ng, chuy n cây ra vư n ươm và chăm sóc như các cây
con khác.
4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên nêu các ki n th c cơ b n và tr ng tâm trong m i bài h c.
- Giáo viên yêu c u HS so sánh ưu, như c ñi m c a m i phương pháp nhân gi ng vô tính ñã h c.
5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Nghiên c u kĩ các ki n th c lí thuy t ñã h c các bài 6 – 11 ñ chu n b cho các bu i th c hành.
- HS nghiên c u các kĩ thu t cơ b n c a phương pháp nhân gi ng b ng h t cho bu i sau th c hành,
h c sinh c n th c hi n bư c 4 (x lí h t) nhà.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 07

TÊN BÀI D Y: Bài 12. Th c hành: KĨ THU T GIEO H T TRONG B U

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 19 ñ n ti t 21)
2. Ngày so n: 16/04/2009
3. Ngày gi ng: 22/04/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Th c hi n ñư c các thao tác: chu n b ñ t và phân cho vào b u, x lí h t trư c khi gieo, gieo h t vào
b u và chăm sóc.
- Nghiêm túc th c hi n các khâu kĩ thu t, ham tìm tòi, sáng t o.
- Th c hi n ñúng quy trình, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c , v t li u th c hành:
- ð t phù sa, ñ t th t nh , phân chu ng ñã hoai, phân N-P-K, vôi.
- Các lo i túi b u PE màu ñen có l ñ c phía ñáy; v i các kích thư c: 10cm x 6cm, 15cm x 10cm
và 18cm x 16cm.
- M t s lo i h t gi ng (na, v i, nhãn, ngô, bí …).
- Nư c ñun sôi và nư c ngu i s ch.
- Ô doa, thùng tư i có vòi phun, dao x i, x ng, cu c, que tre nh …
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 07 phút.
Nêu các ưu, như c ñi m c a phương pháp nhân gi ng b ng h t? Gieo h t trong b u c n chú ý gì?
Giáo viên ki m tra s chu n b c a các nhóm h c sinh.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
30’ I. Gi i thi u n i dung
- ð th c hi n gieo h t trong b u c n
ti n hành qua m y bư c?

- HS trình bày n i dung theo SGK (ñã
* Bư c1. Tr n h n h p giá th .
ñư c nghiên c u nhà).
- Dùng ñ t phù sa hay ñ t th t tr n v i phân chu ng hoai
và phân lân, vôi theo t l : 2 ph n ñ t: 1 ph n phân.
- ð o cho ñ u ñ h n h p không b vón c c
- Làm b u ñ t ñ gieo h t ph i lưu ý
nh ng gì? * Bư c 2. Làm b u dinh dư ng
Dùng tay xoa ho c dùng chân gi ñ tách mi ng túi
r i cho h n h p ñ t v a tr n vào b u, n ch t ñ t ñáy
b u, v xung quanh ñ cho b u ph ng.
- Khi x p b u vào lu ng c n th c hi n
như th nào? * Bư c 3. X p b u vào lu ng.
- Lu ng x p b u r ng 0,6 – 0,8 m, chi u dài tuỳ ñ a th .
- ð t b u thành l i
- Vét ñ t trên rãnh ph kín 2/3 chi u cao b u ñ gi cho
b u không b ñ .
- Vư n ươm ph i ñư c che tránh n ng tr c ti p.
(1) (2) (3)

- Trư c khi gieo, h t c n ñư c x lí * Bư c 4. X lý h t trư c khi gieo.
như th nào? (ñã ñư c th c hi n nhà)
- Ngâm h t trong nư c nóng (2 sôi + 3 l nh) kho ng 20 –
30 phút.
- H t có v c ng c n ñ p cho n t v trư c khi ngâm.
- h t: Cho h t vào túi v i m i túi kho ng 0,5kg. X p túi
vào r , s t … nơi kín gió, m. Khi h t n t nanh thì
- T i sao ph i s d ng bao màu ñen? mang ñi gieo.
- Ph tr u (b i, mùn cưa, xơ d a …)
có tác d ng gì? * Bư c 5. Gieo h t vào b u.
- M i b u gieo 2 – 3 h t, ñ sâu 2 – 3cm, sau khi gieo l y
- Giáo viên làm m u các bư c ñ h c
tay nén nh ñ t trên m t.
sinh th c hi n.
- Ph trên b m t lu ng 1 l p tr u (b i mùn cưa...)
- HS quan sát H12.1 ñ nghiên c u thao - Tư i nư c b ng bình có hoa sen.
tác khi th c hi n.

- GV lưu ý HS khi tư i: tư i nh b ng
nư c s ch, không dùng nư c gi ng
khoan ñ tư i.


90’ II. Ti n hành thí nghi m
- GV chia l p thành 7 nhóm, m i nhóm
c m t nhóm trư ng ñ ch ñ o công
vi c và bao quát chung công vi c
nhóm, thư kí ghi chép n i dung công
* Ti t 1: Nghiên c u n i dung, xem làm m u, th c hi n
vi c, các thành viên khác th c hi n.
bư c 1 + 2.
- GV làm m u các thao tác m t l n ñ
các nhóm theo dõi và phân b th i gian * Ti t 2: Th c hi n bư c 3 + 4 (bư c 4 HS ñã th c hi n
ñ các nhóm th c hành. nhà, GV ki m tra các m u ñã x lí c a m i nhóm).

* Ti t 3: Th c hi n bư c 5 vi t báo cáo th c hành và t ng
- HS báo cáo k t qu th c hành t i l p, k t, ñánh giá.
thư kí nhóm n p b n tư ng trình th c
hành theo yêu c u.
4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên nh n xét chung v i các nhóm th c hành, phê bình các trư ng h p cá nhân làm chưa t t,
bi u dương các nhóm và cá nhân có ý th c th c hi n t t.
- Lưu ý v các khâu ñ HS có th th c hi n công vi c t i nhà ñư c t t, ñúng quy trình.
- Giáo viên phân công HS d n d p, v sinh khu th c hành và d ng c .
5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- ð c & nghiên c u l i n i dung bài 7 “Phương pháp giâm cành” chu n b cho bu i th c hành sau.
- Chu n b các d ng c , v t li u như hư ng d n trong bài 13 – SGK ñ cho bu i th c hành sau.
- Ti p t c nghiên c u các v n ñ c a phương pháp nhân gi ng b ng h t ñ có th v n d ng th c t t t
hơn, ñ m b o ñúng quy trình kĩ thu t.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 08

TÊN BÀI D Y: Bài 13. Th c hành: KĨ THU T GIÂM CÀNH

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 22 ñ n ti t 24)
2. Ngày so n: 23/04/2009
3. Ngày gi ng: 29/04/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Làm ñư c các khâu: chu n b n n giâm, ch n cành giâm và c t ño n hom giâm, x lí hom giâm và
cách c m hom, chăm sóc sau khi giâm.
- Th c hi n ñúng quy trình, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.
- Kích thích lòng say mê, yêu thích công vi c nhân gi ng cây tr ng và v n d ng vào th c t s n xu t.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c , v t li u th c hành:
- Các gi ng cây ăn qu , hom ñ l y cành giâm có trong vư n trư ng ho c vư n c a h dân quanh
trư ng (sanh, si, nhót, s n dây, dâu …)
- G ch bao lu ng ho c khay g , kéo c t cành ho c dao s c, ô doa, bình tư i có hoa sen.
- Các ch ph m kích thích r α NAA, IBA.
- Nguyên li u làm giá th giâm cành: cát (bùn) song nh t s ch t p ch t và phơi khô, ñ p nh 2 -
4mm, vôi b t.
- Nhà ươm cây có mái che.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 07 phút.
1. Giâm cành là gì? Nêu các ưu, như c ñi m c a phương pháp giâm cành.
2. Trình bày nh ng y u t nh hư ng ñ n s ra r c a cành giâm.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
10’ I. Gi i thi u n i dung th c hành:
- GV yêu c u HS nêu các quy trình
th c hành giâm cành.

- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy * Bư c 1: Chu n b n n giâm (giá th ).
trình ti n hành thí nghi m.
- Các nhóm khác nghe và b sung cho - Làm lu ng giâm: r ng 60 – 80cm, rãnh gi a lu ng 40 –
hoàn thi n quy trình ñ ti n hành. 50 cm, chi u cao lu ng 20cm, chi u dài tuỳ ñ a hình; có
th thay b ng giá g , khay.

- Giá th giâm: Dùng cát (bùn) s ch, phơi khô x lí n m,
vi khu n, tuy n trùng sau ñó ñ t trong vư n ươm tránh
- Cành ñ làm hom giâm c n ch n ánh n ng tr c ti p và c n tư i m trư c khi giâm cho giá
cành như th nào? th có ñ m kho ng 85 – 90%.

* Bư c 2: Ch n cành ñ c t l y hom giâm.
- Ch n cành bánh t , c t cành t ng ño n dài 5 – 10cm,
trên ño n hom có 2 – 4 lá.

- V t c t ph i ph ng, không d p nát, v cây không d p
nát, phía g c ph i c t vát.
(1) (2) (3)

- C n x lí hom gi ng như th nào? * Bư c 3: X lý các hom giâm b ng ch ph m kích thích
ra r .
Nhúng ño n g c vào dung d ch ñã pha, nhúng ng p
g c 1 – 2cm ; dung d ch pha n ng ñ 2000 – 8000 ppm.
- C m hom như th nào cho ñúng k
thu t?
* Bư c 4: C m hom giâm vào lu ng (khay g )
Hom sau khi x lý c m vào lu ng v i kho ng cách:
hàng cách hàng 8cm, hom cách hom 4 – 5 cm, góc c m
- Giáo viên lưu ý: m i nhóm s th c hom nghiêng 45o, ñ sâu c m hom 4cm nén ch t ñ t
hi n trên m t lo i s n ph m (các ñ i quanh hom.
tư ng khác nhau).
* Bư c 5: Phun nư c gi m.
Sau khi c m hom c n ph i tư i liên t c ñ gi cho lá
không b héo.


20’ II. Làm m u

- Giáo viên làm m u các bư c c a quy
trình giâm cành. 3’ - Chu n b n n giâm (giá th ).

- H c sinh quan sát và nghiên c u các 4’ - Ch n cành ñ c t l y hom giâm.
khâu kĩ thu t trong quy trình ñ th c
hi n theo nhóm. 5’ - X lý hom giâm b ng ch ph m kích thích ra r .

5’ - C m hom giâm vào lu ng (khay g )
- Giáo viên gi i ñáp các th c m c cho 3’ - Phun nư c gi m.
h c sinh (n u có). Ch ra các khâu
quan tr ng c n lưu ý khi th c hi n.


90’ III. Ti n hành th c hành.
- Giáo viên chia l p thành các nhóm
tương t bu i th c hành trư c.
- Giáo viên t p trung các nhóm, làm
* Ti t 1:
m u ñ HS quan sát và yêu c u HS ti n
hành theo quy ñ nh. - Nghiên c u n i dung.
- Xem làm m u.
- HS ti n hành theo s phân b th i
gian c a giáo viên. Giáo viên quan sát - Th c hi n công vi c c a bư c 1 và 2.
ho t ñ ng c a các nhóm và yêu c u các
nhóm quan sát l n nhau, thư kí các
nhóm ghi chép c n th n n i dung công * Ti t 2:
vi c. - Th c hi n bư c 3.
- Th c hi n bư c 4.

* Ti t 3:
- Các nhóm c ñ i di n ñ báo cáo quy
trình th c hành và k t qu công vi c, - Th c hi n bư c 5.
các h c sinh khác s nh n xét, b sung, - Vi t báo cáo thu ho ch theo m u.
giáo viên nh n xét và ñánh giá chung
cho toàn bài. - Ki m tra, ñánh giá k t qu .
4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên hư ng d n cho các nhóm ki m tra chéo thông qua s n ph m th c hành c a m i nhóm:
+ Chu n b n n gi m ñúng kĩ thu t hay không?
+ C t cành giâm có ñúng kích thư c quy ñ nh phù h p v i lo i cây hay không?
+ Kĩ thu t giâm cành: kho ng cách giâm và ñ nghiêng.
+ Vi c phun nư c gi m ñúng hay sai?
- GV nh c nh các nhóm d n d p, v sinh khu th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- ð c và nghiên c u l i các n i dung c a bài 8 “Phương pháp chi t cành” ñ chu n b cho bu i th c
hành sau.
- Chu n b các d ng c , v t li u như hư ng d n trong bài 14 – SGK ñ cho bu i th c hành sau.
- Ti p t c nghiên c u các v n ñ c a phương pháp nhân gi ng b ng giâm cành ñ có th v n d ng
th c t t t hơn, ñ m b o ñúng quy trình kĩ thu t.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 09

TÊN BÀI D Y: Bài 14. KĨ THU T CHI T CÀNH

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 25 ñ n ti t 27)
2. Ngày so n: 29/04/2009
3. Ngày gi ng: 06/05/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Th c hi n ñư c các thao tác chi t cành ñúng quy trình và yêu c u k thu t
- ð m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng
- Kích thích lòng say mê, yêu thích công vi c nhân gi ng cây tr ng và v n d ng vào th c t s n xu t.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c , v t li u th c hành:
- Dao s c, kéo c t cành , que qu n bông.
- Nilông tr ng ñ bó b u, kích thư c: 20 x 30cm ; 25 x 35cm, dây bu c nilông
- Nguyên li u làm giá th b u chi t: ñ t th t pha t ng sâu 20 – 30cm, ñ t than bùn phơi khô, ñ p
nh , rơm s ch m m, r bèo tây khô.
- Ch ph m kích thích ra r (dung d ch IAA, IBA, α-NAA,…).
- M t s cây ăn qu có trong vư n trư ng ho c vư n c a gia ñình ph huynh c nh trư ng
- Xô, ch u, khay nhôm, c c nh a.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
1. Chi t cành là gì? Nêu các ưu, như c ñi m c a phương pháp chi t cành?
2. Trình bày các quy trình kĩ thu t c a nhân gi ng b ng phương pháp chi t cành.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.

Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
30’ I. Gi i thi u n i dung th c hành.
- GV g i m t vài HS nêu các quy trình
cơ b n trong kĩ thu t chi t cành ñã h c.

- HS nghiên c u SGK và tr l i, các * Bư c 1. Chu n b giá th b u chi t.
HS khác b sung ý ki n. - L y ñ t phơi khô, ñ p nh r i tr n v i rơm hay r bèo
tây theo t l 1/3 ñ t + 2/3 rơm. Tư i nư c cho h n h p
ñ m b o có ñ m 70 - 80%.
- N m ñ t thành t ng n m có tr ng lư ng 150 – 250g tuỳ
cành chi t.
- Cành chi t c n ph i ñ m b o các yêu
* Bư c 2. Ch n cành chi t.
c u gì?
- Ch n nh ng cành bánh t , có ñư ng kính g c cành b ng
0,5 – 1,5cm, dài t 50 – 60cm, có lá xanh t t, cành cách
g c chi t 30 – 40 cm, cành hư ng ra ánh sáng, v cành
m ng.

- Vì sao cành ñem chi t không ñư c có - Ch n cành lá trong th i kỳ bánh t , m m ñã tròn m t,
hoa, qu ? cành không ñư c mang hoa qu .
(1) (2) (3)
* Bư c 3. Khoanh v cành chi t.
- Khoanh cành chi t như th nào cho - Dùng dao khoanh 2 vòng trên v cành v i chi u dài
phù h p? Hãy mô t kĩ thu t khoanh b ng 1,5 – 2 l n ñư ng kính c a cành, Cách ch c trên
v b u chi t. xu ng 10cm, dùng mũi dao tách b l p v khoanh, dùng
s ng dao c o h t l p t bào tư ng t ng.
- Vì sao trong kĩ thu t khoanh v cành
chi t c n thi t ph i c o s ch l p t bào
tư ng t ng? - Bôi thu c kích thích ra r vào v t c t khoanh v phía
trên.
- Vi c s d ng ch t kích thích sinh
trư ng có th ñư c th c hi n theo m y
cách? Mô t m i cách ñó.
* Bư c 4. Bó b u

- L y m nh nilông tr ng qu n vào phía dư i v t khoanh
- C n ti n hành bó b u như th nào sao cho 2 mép c a m nh nilông ti p giáp phía dư i
cho phù h p? cành chi t, ñ h v t khoanh.


- H n h p ñ t bó b u sau khi ñã x lí - B ñôi n m ñ t ñã chu n b , p vào v t khoanh v sao
trên ñư c bó vào cánh chi t như th cho v t khoanh n m vào gi a n m ñ t, kéo m nh nilông
nào? lên phía trên, r i dùng tay n m ch t b u ñ t r i dùng dây
nilông bu c ch t l i

- Khi ti n hành bu c dây bó b u ñ t
c n ph i lưu ý nh ng yêu c u gì?

- Giáo viên làm m u các khâu trong Yêu c u: - V t khoanh gi a b u chi t.
quy trình thí nghi m ñ h c sinh quan - Bu c ch t dây ñ b u không b xoay .
sát và th c hi n trong quy trình th c
hành c a mình.
45’ II. Ti n hành công vi c

- Giáo viên t p h p HS các nhóm l i,
làm m u trên cành cây ñ HS quan sát
các bư c kĩ thu t, sau ñó yêu c u các
nhóm th c hi n theo n i dung ñã
hư ng d n.

- Giáo viên t ch c h sinh th c hành
theo nhóm, làm ñ y ñ các bư c c a kĩ
thu t chi t cành.
* Ti t 1:
- Các nhóm th c hành theo s phân b - Nghiên c u n i dung.
th i gian c a giáo viên. - Xem th c hi n m u.

* Ti t 2: th c hi n các bư c th c hành.

* Ti t 3: Các HS n p s n ph m (theo t ng cá nhân, ghi rõ
- GV k t h p gi a ch m bài và ki m h tên vào s n ph m) ñ ki m tra.
tra s n m v ng ki n th c c a t ng HS
ñ l y ñi m 15 phút.
(1) (2) (3)
45’ III. T ng k t, ñánh giá

- Giáo viên nh n xét chung v bài th c ðánh giá k t qu th c hành:
hành, ñ c ñi m cho t ng h c sinh qua
ñó h c sinh rút kinh nghi m cho bu i
N i dung Yêu c u kĩ thu t ði m
th c hành và c g ng t t hơn trong các
bu i sau. - D ng c th c hành ñ y ñ ,
1,5 ñi m
phù h p
Chu n b
- Cành cây ñ tiêu chu n, s
1,5 ñi m
- Giáo viên gi i ñáp các th c m c cho lư ng h p lí
m t s h c sinh. - V t c t ñúng kĩ thu t. 3 ñi m
Thao tác - Thao tác bó b u ñúng kĩ 2 ñi m
kĩ thu t thu t.
- Bu c dây ñúng quy ñ nh 2 ñi m
T ng Th c hi n ñ y ñ , h p lí các
10 ñi m
ñi m yêu c u nêu trên


4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên lưu ý l i trình t các khâu, kĩ thu t x lí ch t ñi u hòa sinh trư ng cho cành chi t ñ HS
n m rõ n i dung.
- Giáo viên công b ñi m ki m tra 15 phút c a m i h c sinh vào cu i ti t h c cu i, nh n xét chung
và phê bình các trư ng h p làm chưa t t, m i chơi.
- Giáo viên c h c sinh d n v sinh khu th c hành, chăm sóc cành chi t sau th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.

- ð c và nghiên c u l i các n i dung c a bài 9 “Phương pháp ghep và các ki u ghép” – ph n ghép
m t c a s - ñ chu n b cho bu i th c hành sau.
- Chu n b các d ng c , v t li u như hư ng d n trong bài 15 – SGK ñ cho bu i th c hành sau.
- Ti p t c nghiên c u các v n ñ c a phương pháp nhân gi ng b ng chi t cành ñ có th v n d ng
th c t t t hơn, ñ m b o ñúng quy trình kĩ thu t.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 10

TÊN BÀI D Y: Bài 15. Th c hành: GHÉP M T C A S

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 28 ñ n ti t 30)
2. Ngày so n: 06/05/2009
3. Ngày gi ng: 13/05/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Th c hi n các thao tác ghép m t c a s theo ñúng quy trình k thu t
- C n th n, chính xác, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.
- Kích thích lòng say mê, yêu thích công vi c nhân gi ng cây tr ng và v n d ng vào th c t s n xu t.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c , v t li u th c hành:
- Dao ghép chuyên d ng, kéo c t cành
- Dây nilông ñ bu c (dây ni lông chuyên d ng)
- Cây g c ghép trong b u
- Các gi ng cây ăn qu có trong vư n trư ng ho c c a các h dân g n trư ng ñ ch n cành l y
m t ghép (cây cùng loài v i cây g c ghép)

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Trình bày các quy trình trong kĩ thu t ghép m t c a s .
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.

Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
20’ I. Gi i thi u n i dung th c hành
- Giáo viên g i m t s h c sinh nêu
các quy trình th c hành ñã nghiên c u
nhà.
* Bư c 1. Ch n cành ñ l y m t ghép.
- ð i di n h c sinh nêu các quy trình - Cành l y m t là cành bánh t ñã hoá g c ng, n m gi a
th c hành, các h c sinh khác b sung t ng tán ra ngoài ánh sáng. Ch n cành ñã r ng lá, cành
thêm.
còn lá dùng kéo c t lá.
- Cành ghép ki u c a s thư ng to hơn cành ghép ch T,
- Khi l y m t ghép c n chú ý ñi u gì?
ñư ng kính 6 – 10cm.

* Bư c 2. M g c ghép
Trên g c ghép cách m t b u 15 – 20cm dùng mũi dao
- Khi m g c ghép chúng ta ph i ti n
r ch 2 ñư ng th ng song song cách nhau 1cm dài 2cm,
hành như th nào cho ñúng?
sau ñó ch n 1 ñư ng ngay phía dư i , dùng mũi dao l p
l p v lên phía trên r i c t b m nh v ñó ñi.

* Bư c 3. L y m t ghép
- Nh ng ñi u gì c n chú ý khi l y m t
Dùng dao tách l y 1 m nh v có m t ng trên cành
ghép?
ghép, di n tích m t ghép b ng di n tích c a s ñã tr trên
g c ghép.
(1) (2) (3)
- C n chú ý gì khi ñ t m t ghép vào
c a s g c ghép ñã m ? * Bư c 4. ð t m t ghép
ð t m t ghép c n chú ý: N u m t ghép to ta c t cho
nh l i, n u m t ghép nh ph i ñ t cho sát v m t phía là
phía dư i c a c a s .
- Khi bu c dây b u chi t ti n hành các
thao tác bu c như th nào? * Bư c 5. Bu c dây
Dùng dây nilông bu c ch t v t ghép cho tư ng t ng m t
ghép và g c áp sát vào nhau, bu c ch t qu n dây t dư i
g c lên trên.

90’ II. Ti n hành công vi c
- Giáo viên yêu c u các HS ph i n m
rõ ki n th c lí thuy t ñ khi th c hi n
h n ch th p nh t nh ng sai sót.

- Giáo viên th c hi n làm m u các thao
tác c a kĩ thu t ghép m t c a s ñ các
h c sinh quan sát, sau ñó yêu c u h c
sinh th c hi n các bư c ñã ñư c h c.

- H c sinh th c hi n theo nhóm các
* Ti t 1:
thao tác ghép m t c a s , th c hi n
- Nghiên c u n i dung.
theo s phân b th i gian c a giáo viên
ñ ra. - Xem làm m u.
- Làm th trên cành cây chu n b s n.
- Giáo viên quan sát các thao tác c a
t ng h c sinh và nh n xét, s a sai cho * Ti t 2: Th c hành ghép c a s trên các cây g c ghép
t ng em. trong vư n.

* Ti t 3: Vi t báo cáo k t qu theo nhóm và trình bày k t
qu th c hành.

10’ III. T ng k t, ñánh giá
- ð i di n m i nhóm h c sinh báo cáo
k t qu t i l p theo n i dung ñã h c, - ðánh giá d a trên các s n ph m h c sinh n p cho giáo
các h c sinh khác nh n xét, b sung. viên và s n ph m th c t trên cây.
- Giáo viên nh n xét và ñánh giá chung
bu i th c hành.

4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên lưu ý l i các ki n th c cơ b n c n ñ t ñư c trong bu i th c hành.
- Giáo viên c h c sinh d n v sinh khu th c hành, chăm sóc cây con sau th c hành.
5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- ð c và nghiên c u l i các n i dung c a bài 9 “Phương pháp ghép và các ki u ghép” – ph n ghép
m t ch T và ghép m t nh có g - ñ chu n b cho bu i th c hành sau.
- Chu n b các d ng c , v t li u như hư ng d n trong bài 16 – SGK ñ cho bu i th c hành sau.
- Ti p t c nghiên c u các v n ñ c a phương pháp nhân gi ng b ng ghép c a s ñ có th v n d ng
th c t t t hơn, ñ m b o ñúng quy trình kĩ thu t.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 11

TÊN BÀI D Y: Bài 16. Th c hành: GHÉP M T CH T & GHÉP M T NH CÓ G
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 31 ñ n ti t 33)
2. Ngày so n: 13/05/2009
3. Ngày gi ng: 20/05/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Th c hi n ñư c các thao tác ghép m t ch T và ghép m t nh có g theo ñúng quy trình và yêu c u
k thu t
- Có ý th c c n th n, t m , linh ho t, sáng t o trong công vi c, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh
môi trư ng.
- Kích thích lòng say mê, yêu thích công vi c nhân gi ng cây tr ng và v n d ng vào th c t s n xu t
t o ra các s n ph m nông nghi p.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c , v t li u th c hành:
- Dao ghép chuyên d ng, kéo c t cành
- Dây nilông ñ bu c, r ng 1 – 1,5cm ho c dây nilông t hu .
- Các g c cây ghép trên lu ng ho c trong b u
- Các gi ng cây ăn qu có trong vư n trư ng ho c c a các h dân g n trư ng ñ ch n cành l y m t
ghép (cây cùng loài v i cây g c ghép)

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Nêu yêu c u cơ b n trong quy trình kĩ thu t ghép ch T và ghép m t nh có g .
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.

Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
15’ I. Gi i thi u n i dung.
- Giáo viên g i m t s HS nêu quy
trình c ghép ch T mà HS ñã nghiên
8’ A. Ghép m t ch T.
c u nhà.

- ð i di n HS c a các nhóm ñ ng lên * Bư c 1. Ch n cành, x lý cành ñ l y m t ghép.
trình bày, các HS khác b sung và xây
d ng bài. - Ch n cành nh 6 – 8 tháng tu i còn ñ y lá.
- Dùng kéo c t h t phi n lá, ñ l i cu ng lá, b c v i m
ñ ñem ñi ghép.


- Trong kĩ thu t ghép ch T, kích thư c
trên g c ghép ñư c m như th nào? * Bư c 2. Cách m g c ghép
Trên g c ghép cách m t b u 15 – 20cm dùng mũi dao
- HS nghiên c u và tr l i câu h i. r ch 1 ñư ng th ng xu ng phía dư i dài 2cm t o ch T,
l y dao m hai môi hình ch T ra.
(1) (2) (3)
* Bư c 3. L y m t ghép
- M t ghép ñư c c t như th nào?
Trên cành ñã ch n dùng dao c t l y m t mi ng m t
ghép m ng dài 1,5 – 2cm còn cu ng lá và phía trong có 1
l p g m ng.
- Sau khi m g c ghép và c t m t ghép, * Bư c 4. Lu n m t ghép vào g c ghép
ta ti n hành gài m t ghép như th nào? Lu n m t ghép vào v t m hình ch T trên g c ghép,
lu n t trên xu ng cho ng p m t ch T, vu t hai môi hình
ch T sao cho m t ghép áp ch t v i g c ghép.

- Dây ñư c bu c theo nguyên t c như
* Bư c 5. Bu c dây
th nào?
Dùng dây nilông bu c ch t v t ghép cho tư ng t ng
m t ghép và g c áp sát vào nhau, bu c ch t qu n dây t
dư i g c lên trên, tr ph n m t lá.- Trong phương pháp ghép m t nh có 7’ B. Ghép m t nh có g
g , c n chú ý gì khi l y m t ghép?
* Bư c 1. Ch n cành ñ l y m t ghép
- Ch n gi ng như cách ghép trên (ki u ch T).
- Dùng kéo c t lá, c t b t ph n non và ph n già g c
cành. B c v i m s ch mang ñi ghép.
- Trong ki u ghép này g c ghép ñư c
m như th nào? * Bư c 2. M g c ghép
Trên g c ghép cách m t ñ t 15 - 20cm, dùng dao n
sâu vào thân g m t góc 30o, dao ñ t trên xu ng l y m t
lát v có dính g hình lư i gà dài kho ng 2 – 3cm.
- Vi c c t m t ghép c n ñ m b o các
yêu c u gì? Kích thư c m t ghép ra * Bư c 3. C t m t ghép
sao? Trên m t lá cách 1cm ñ t dao nghiêng 30o . ð t dao
n vào thân l y m t ghép ra có dính 1 ít g , dài 2cm.

- Ti n hành ñưa m t ghép vào g c * Bư c 4. ðưa m t ghép vào g c ghép
ghép ph i ñ m b o ñi u ki n gì? ðưa m t ghép vào v t m trên g c ghép, ch nh hai
m t c t khít nhau.

- Kĩ thu t bu c dây trong ghép m t nh * Bư c 5. Bu c dây
có g ñư c th c hi n như th nào? Bu c ch t v t ghép, bu c t dư i lên trên theo ki u
l p ngói ñ tránh nư c mưa và sương xâm nh p vào
trong.
- Các nhóm h c sinh c n nghiên c u
th t kĩ các quy trình c a ghép ch T và
ghép m t nh có g , giáo viên nêu các
yêu c u, sau ñó v hình minh h a.

30’ II. Làm m u
- Giáo viên th c hi n làm m u các thao
tác c a kĩ thu t ghép m t ch T và
ghép m t nh có g ñ các h c sinh 15’ - Ghép m t ch T.
quan sát, sau ñó yêu c u h c sinh th c
hi n các bư c ñã ñư c h c. 15’ - Ghép m t nh có g
(1) (2) (3)
- Giáo viên chia l p thành các nhóm 60’ III. T ch c th c hành.
nh 5 – 6 h c sinh.
- H c sinh th c hi n theo nhóm các
thao tác ghép m t c a s , th c hi n
theo s phân b th i gian c a giáo viên 25’ - Ghép m t ch T.
ñ ra.
- M i h c sinh ph i th c hi n các kĩ 25’ - Ghép m t nh có g
thu t ghép và n p 2 s n ph m ghép
ñư c hư ng d n.

- Giáo viên quan sát các thao tác c a
t ng h c sinh và nh n xét, s a sai cho 10’
- Vi t báo cáo th c hành thu ho ch k t qu .
t ng em.


15’ IV. T ng k t, ñánh giá

- H c sinh trong nhóm ñánh giá s n * Tiêu chu n ñánh giá:
ph m c a nhau qua s giám sát c a
giáo viên. - S chu n b d ng c , v t li u.
- Các thao tác th c hành.
- ð i di n m i nhóm h c sinh báo cáo
k t qu t i l p theo n i dung ñã h c, - S n ph m ñ p, h p lí.
các h c sinh khác nh n xét, b sung, - Bu c dây ñúng kĩ thu t.
giáo viên nh n xét và ñánh giá chung.
- Ý th c th c hành.

4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên lưu ý l i các n i dung ki n th c cơ b n c n ñ t ñư c trong bu i th c hành.
- Giáo viên c h c sinh d n v sinh khu th c hành, chăm sóc cây con sau th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- ð c và nghiên c u l i các n i dung c a bài 9 “Phương pháp ghép và các ki u ghép” – ph n ghép
áp cành - ñ chu n b cho bu i th c hành sau.
- Chu n b các d ng c , v t li u như hư ng d n trong bài 17 – SGK ñ cho bu i th c hành sau.
- Ti p t c nghiên c u các v n ñ c a phương pháp nhân gi ng b ng ghép ch T và ghép m t nh có
g ñ có th v n d ng th c t t t hơn, ñ m b o ñúng quy trình kĩ thu t.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 12

TÊN BÀI D Y: Bài 17. Th c hành: GHÉP ÁP CÀNH

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 34 ñ n ti t 36)
2. Ngày so n: 20/05/2009
3. Ngày gi ng: 24/05/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Làm ñư c các khâu trong quy trình ghép áp cành ñúng k thu t.
- Nghêm túc, c n th n trong th c hành, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng
- Kích thích lòng say mê, yêu thích công vi c nhân gi ng cây tr ng và v n d ng vào th c t s n xu t.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c , v t li u th c hành:
- Dao ghép và kéo c t cành.
- Dây nilông t hu ho c dây nilông m ng, trong.
- Các b u cây g c ghép.
- Các cây gi ng (cây m ) ñ l y cành ghép.
- Các k kê cây g c ghép, dây bu c.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Trình bày các quy trình kĩ thu t trong ghép áp cành bình thư ng và ghép áp cành c i ti n.
3. N i dung bài gi ng: phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
15’ I. Gi i thi u n i dung th c hành
- Giaos viên g i m t s h c sinh nêu
các quy trình c a hai ki u ghép áp cành
ñã h c.
- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy
8 A. Ghép áp cành bình thư ng
trình ti n hành thí nghi m.
- Các nhóm khác nghe và b sung cho
hoàn thi n quy trình ñ ti n hành. * Bư c 1. ð t g c ghép.
- L y m t b u cây g c ghép có ñư ng kính thân cây g c
tương ñương v i cành ghép 0,6 – 1cm ñ t lên v trí thích
h p trên cây m ñ ghép.
- Dùng kéo t a b t cành lá v trí ñ nh ghép.
- Vi c c t v cây g c ghép và cành * Bư c 2. C t v cây g c ghép.
ghép ñư c th c hi n như th nào?
Cách m t b u g c ghép 15 – 20cm dùng dao vát m t
mi ng v v i m t l p g m ng dài 1,5 – 2cm, r ng 0,4 –
0,5cm.

* Bư c 3. C t v cành ghép..
Làm như v i g c ghép.
(1) (2) (3)

- ð t g c ghép và cành ghép như th * Bư c 4. ð t g c ghép áp vào cành ghép
nào? Dùng tay áp sát 2 v t ñã vát v c a g c ghép và cành
ghép cho khít vào nhau.
- Dây bu c có c n bu c gi ng như
bu c c a các ki u ghép m t hay
không? * Bư c 5: Bu c dây.
Dùng dây nilông bu c ch t, kín v t ghép.

7’ B. Ghép áp cành c i ti n
- Ghép áp cành c i ti n ñư c th c hi n
có gì khác so v i ghép áp bình thư ng? * Bư c 1. ð t b u và x lý ng n cây g c ghép.
Cách m t b u g c ghép 15 – 20cm, c t ng n cây g c
ghép thành hình m t cái nêm

* Bư c 2. Ch cành ghép.
v trí trên cành ghép ñã ch n c t m t v t xiên t
dư i lên, v t không ñư c sâu quá 1/3 ñư ng kính cành.

* Bư c 3. ð t g c ghép vào cành ghép.
Lu n g c ghép vào v t c t cành ghép

* Bư c 4. Bu c dây.

- HS nghiên c u kĩ các yêu c u c a Dùng dây nilông bu c kín, ch t v t ghép.
m i ki u ghép áp cành nêu trên ñ
chu n b cho th c hành.

30’
II. Làm m u
- Giáo viên th c hi n làm m u các thao
tác c a kĩ thu t ghép áp cành ñ các
h c sinh quan sát, sau ñó yêu c u h c
15’ - Ghép áp cành bình thư ng
sinh th c hi n các bư c ñã ñư c h c.

- H c sinh các nhóm quan sát kĩ các 15’ - Ghép áp cành c i ti n
thao tác ñ th c hi n.
- Giáo viên gi i ñáp các th c m c c a
h c sinh.

60’ II. Ti n hành công vi c.
- Giáo viên chia l p thành các nhóm
như bu i th c hành trư c, giao công
vi c cho các nhóm: m i nhóm 6 – 7
HS ph i hoàn thi n m t b s n ph m 25’ - Ghép áp cành bình thư ng
tương ng v i s h c sinh và ghi rõ h
tên h c sinh vào s n ph m.
20’ - Ghép áp cành c i ti n

- HS th c hi n xong thì ghi tên và n p
s n ph m cho giáo viên ki m tra.
(1) (2) (3)
- Giáo viên quan sát các thao tác c a
t ng h c sinh và nh n xét, s a sai cho 15’ - Vi t báo cáo tư ng trình th c hành (th hi n ñư c s so
t ng em. sánh gi a hai ki u ghép áp nêu trên).


15’ IV. T ng k t, ñánh giá.
- ð i di n m i nhóm h c sinh báo cáo
k t qu t i l p theo n i dung ñã h c, - Báo cáo t i l p các công vi c và k t qu .

các h c sinh khác nh n xét, b sung, - N p b n tư ng trình báo cáo k t qu .
giáo viên nh n xét và ñánh giá chung
cho bu i th c hành.

4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên lưu ý l i các n i dung ki n th c cơ b n c n ñ t ñư c trong bu i th c hành.
- Giáo viên c h c sinh d n v sinh khu th c hành, chăm sóc cây con sau th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- ð c và nghiên c u l i các n i dung c a bài 18 “Kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây ăn qu có múi”
- Ti p t c nghiên c u các v n ñ c a phương pháp nhân gi ng b ng ghép áp cành bình thư ng và
ghép áp cành c i ti n ñ có th v n d ng th c t t t hơn, ñ m b o ñúng quy trình kĩ thu t.
- Ôn các n i dung c a chương I, II ñ chu n b cho ti t ki m tra bu i h c sau.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 13

CHƯƠNG III. KĨ THU T TR NG M T S CÂY ðI N HÌNH TRONG VƯ N
- CÂY ĂN QU -

TÊN BÀI: Bài 18. KĨ THU T TR NG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QU CÓ MÚI
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 37 ñ n ti t 39)
2. Ngày so n: 28/05/2009
3. Ngày gi ng: 10/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Hi u ñư c m t s ñ c ñi m sinh h c và yêu c u c a ñi u ki n ngo i c nh c a cây ăn qu có múi.
- Phát bi u ñư c quy trình kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây ăn qu có múi.
- Bi t v n d ng các ki n th c ñư c h c vào vi c c i t o tu b vư n t p thành vư n chuyên canh cây ăn
qu có múi, t ñó thêm yêu quý, chân tr ng ngh làm vư n hơn.
- Th c hi n m t bài ki m tra ñ ñánh giá kh năng n m b t ki n th c c a h c sinh.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Không ki m tra – giáo viên nh n xét chung v ñ t th c t p v a qua và rút kinh nghi m ñ các bu i
th c hành sau ñư c t t hơn.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
5’ I. Giá tr dinh dư ng và ý nghĩa kinh t .
- Cam, quýt và các cây có múi khác
có nh ng giá tr kinh t và dinh - Giá tr dinh dư ng: Nhóm cây ăn qu có múi, trong th t qu
dư ng như th nào? ch a 6 - 12% ñư ng (ch y u là ñư ng saccarôzơ), hàm
lư ng vitamin C cao 40 – 90mmg/100g múi, có 0,4 – 1,2%
- HS nghiên c u SGK và tr l i câu axit h u cơ có ho t tính sinh h c cao.
h i, các HS khác b sung. - Giá tr kinh t : Dùng các lo i qu có múi làm nguyên li u
cho ngành công nghi p ch bi n như: nư c gi i khát, làm
m t. Ngoài ta còn dùng trong công ngh mĩ ph m, th c ph m
và dùng ch bi n thu c trong y h c c truy n. Là lo i cây
- Hi n nay, xu th phát tri n các tr ng có năng su t cao, mang l i giá tr kinh t cao.
lo i cây ăn qu có múi như th - Hi n nay, cây cam ñang ñư c chú ý phát tri n nhi u vùng
nào? trong c nư c.
10’ II. ð c ñi m th c v t
1. B r
- R cam, quýt thu c lo i r n m (khu n căn) do c ng sinh
v i n m Micorhiza l p bi u bì r , có vai trò như lông hút
- Mô t ñ c ñi m c a b r các cây các cây khác.
có múi. - R phân b t ng ñ t 10 – 30cm và r hút t p trung l p
ñ t 10 – 25cm.
(1) (2) (3)
2. Thân, cành
- Thân và cành các cây có múi có
- Cây cam, quýt thu c lo i cây thân g , có lo i n a cây b i,
nh ng ñ c ñi m gì?
chi u cao tuỳ theo tu i.
- Hình thái cây: tán bán nguy t, hình dù, tình tr , hình tr ng,
hình tháp.
- Cây có múi thư ng ra m y ñ t - Cành có 2 lo i: cành dinh dư ng và cành qu .
l c? Lo i l c nào có giá tr nh t? - Th i ñi m ra l c nư c ta 3 – 4 ñ t.
+ L c xuân (tháng 2 – 3): ch y u ra hoa, qu
+ L c hè (tháng 5 – 7): Tuỳ ñi u ki n th i ti t mà l c ra
nhi u hay ít.
+ L c thu (tháng 8 – 9): ra l c là cành dinh dư ng và cành
- Hãy nêu ñ c ñi m c a lá và hoa qu cho năm sau
c a các cây có múi. + L c ñông (tháng 10 – 12): thư ng ra ít l c
3. Lá: có hình d ng khác nhau, chú ý chăm cho cây luôn có
lá xanh tươi
- Hoa, qu các cây có múi có ñ c
ñi m gì? 4. Hoa: Hoa có 2 lo i: hoa ñ và hoa d hình
- Hoa ñ : có ñ y ñ các b ph n: cánh dài, màu tr ng, s nh
g p 4 l n s cánh hoa, b u thư ng có 10 - 14 ô (múi qu ).
- Hoa d hình: phát tri n kém, không có kh năng ñ u qu .
5. Qu : Cam quýt ñ u qu nh th phân chéo, t th ph n,
không th ph n. Qu có 8 – 14 múi, m i múi có 0 – 20 h t

10’ III. Yêu c u ñi u ki n ngo i c nh.
- Hãy nêu các yêu c u ngo i c nh 1. Nhi t ñ
nh hư ng ñ n s sinh trư ng, - Cam, quýt cây xu t phát t vùng nhi t ñ i nóng, m.
phát tri n c a các cây có múi? - Cam, quýt cây ưa m ch u ñư c nhi t th p sinh trư ng và
phát tri n nhi t ñ 12 – 39oC.
- HS nghiên c u SGK và tr l i câu
2. Nư c và ch ñ m
h i, các HS khác b sung.
- Cây cam, quýt cây c n m, ch u h n kém. Th i kỳ c n
nư c: n y l c, phân hoá m m, ra hoa, t o qu .
- Cam, quýt ch u úng kém
ð m ñ t phù h p: 60 – 65%.
ð m không khí phù h p: 75 – 80%.

- Nhu c u c a cam, quýt v ánh 3. Ánh sáng:
sáng như th nào? Cam quýt không ưa ánh sáng m nh, nhu c u ánh sáng
khác nhau tuỳ loài.
4. Gió:
T c ñ gió v a nh hư ng t t ñ n lưu thông không khí,
ñi u hoà ñ m trong vư n.
T c ñ gió l n nh hư ng ñ n sinh trư ng & phát tri n,
n u bão làm gãy cành, r ng hoa, qu → gi m năng su t cây
- ð t tr ng cây có múi c n ñ m tr ng.
b o các ñi u ki n gì? Không nên 5. ð t ñai
tr ng cây có múi ñ t nào? - Cam, quýt có th tr ng trên nhi u lo i ñ t: ñ t th t n ng, ñ t
phù sa, th t nh , cát pha, ñ t b c màu, ñ t phù sa c .
- ð t có k t c u t t, nhi u mùn, thoáng khí, gi và thoát nư c
t t, t ng ñ t dày ≥ 100cm, m ch nư c ng m > 80cm.
- Tuy t ñ i không tr ng trên ñ t cát già, ñ t sét n ng, ñ t có
t ng m ng, ñ t ñá ong.
- pH c a ñ t t 4 – 8, t t nh t là t 5,5 – 6.
(1) (2) (3)
10’ IV. M t s gi ng t t hi n tr ng
- Giáo viên yêu c u m t h c sinh
1. Các gi ng cam chanh
ñ c m c IV/SGK ñ n m ñư c m t
s gi ng cây ăn qu có múi ph a. Các gi ng cam chanh các t nh phía B c, B c Trung B .
bi n nư c ta. Giáo viên b sung - Cam Sông Con
thêm các gi ng khác. - Cam Vân Du
- Cam Xã ðoài
b. Các gi ng cam chanh các t nh phía Nam
- Cam giây
- Cam m t
2. Các gi ng quýt
a) M t s gi ng ch y u các t nh phía B c
- Quýt Tích Giang (Phúc Th - Hà N i)
- Quýt v vàng L ng Sơn
- Cam ñư ng Canh (quýt ñư ng, quýt Vân Nam)
- nư c ta n i ti ng v i các gi ng - Cam bù Hương Sơn (Hà Tĩnh).
bư i nào? - Cam sành (lai gi a cam và quýt).
b) M t s gi ng quýt phía Nam (quýt ñư ng, cam sành)
3. Các gi ng bư i
a) M t s gi ng bư i các t nh phía B c.
- HS nghiên c u SGK và tr l i câu - Bư i Phúc Tr ch (Hà Tĩnh)
h i. - Bư i ðoan Hùng (Phú Th )
- Bư i Phú Di n (Hà N i)
b) M t s gi ng bư i các t nh phía Nam.
- Bư i Thanh Trà (Th a Thiên Hu )
- Bư i da xanh (B n Tre)
- Bư i Biên Hoà (ð ng Nai)
- Bư i ñư ng Lá Cam (ð ng Nai, Bình Dương)
- Bư i Lông C Cò (Ti n Giang)
- Bư i Năm Roi (Vĩnh Long).
15’ V. Kĩ thu t tr ng và chăm sóc
1. K thu t tr ng
- Tr ng cây ăn qu có múi c n chú a) M t ñ và kho ng cách tr ng
ý m t ñ - k/c tr ng như th nào? - M t ñ tuỳ lo i ñ t, ñ a th , gi ng
- Kho ng cách hàng và cây: 4m x 4m , 4m x 5m, 6m x6m
tương ng m t ñ 625, 500, 278 cây/1ha
b) Chu n b h tr ng
- Kích thư c h : dài x r ng x sâu
+ ñ ng b ng: 60cm x 60cm x 60cm
+ ð t ñ i: 80cm x 80cm x 80cm; 100cm x 100cm x 100cm.
+ Vùng có m c nư c ng m cao, ñ ng b ng sông C u Long:
r ng 60 - 80cm, cao 20 - 30cm.
- Bón lót: 40 – 50kg phân chu ng hoai, 0,5 – 0,7kg lân, 0,2 –
0,3kg KCl, 0,5 – 1kg vôi bón cho 1 h .
- Tr ng cam vào th i gian nào là c) Th i v tr ng
thích h p nh t? - Vùng B c B : tr ng tháng 2 – 3, ho c 9 – 10.
- Vùng B c Trung B : tr ng tháng 10 – 11.
- Các t nh phía Nam: tr ng ñ u và cu i mùa mưa.
d) Cách tr ng
ðào chính gi a h sao cho c r cao hơn m t ñ t 3 – 5cm.
- Sau khi tr ng cây c n chú ý gì?
e) Tư i nư c, t g c gi m
Gi m cho g c ñ ñ m b o cho r phát tri n, dùng rơm r
ho c c khô t p g c.
(1) (2) (3)
2. K thu t chăm sóc
- Lư ng phân bón lót cho cây trong a) Bón phân
3 năm ñ u như th nào? - Bón phân th i kỳ cây chưa có qu (1 - 3 năm tu i): phân
chu ng 30kg, supe lân: 200 - 300g, ñ m urê 200 - 300g, KCl
100 – 200g.
- Phân bón thúc cho cây th i kì cây Bón chia thành 4 l n:
cho qu như th nào? + L n 1: phân chu ng + toàn b phân lân
+ L n 2: 30% Urê.
+ L n 3: 40% Urê + 100% Kali (bón tháng 4 - 5).
+ L n 4: Urê 30%.
- Bón th i kì cây cho qu :
+ Bón cho cây 1 cây/năm: phân chu ng 30-50kg, supe lân
- K m t s lo i sâu chính h i cây 2kg, phân urê 1 - 1,5kg, kali 1kg.
có múi và bi n pháp phòng, tr + Bón làm 3 l n trong năm.
chúng. b) Phòng tr m t s sâu, b nh h i chính.
- Sâu v bùa: Sâu trư ng thành ñ tr ng n sâu non ñ c vào
mô lá t o thành các ñư ng ngo n ngèo màu tr ng trên lá.
Phòng tr b ng cách phun thu c s m khi các ñ t l c m i ra,
dùng các lo i thu c sau: Decis 2,5EC 0,1 – 0,15%; Trebon
0,1 – 0,15%; Polytrin 50EC 0,1 – 0,2%...
- Sâu ñ c cành: sâu ñ c thân ñ l i l , tu n ra m n cưa.
Phòng tr : v sinh vư n s ch s , t a cành, dùng v t b t xén
tóc, phát hi n sâu non b t và di t, sau thu ho ch quét vôi di t
tr ng, bơm thu c vào ch sâu ñ c.
- K m t s lo i b nh h i chính - Nh n h i: h i lá bánh t , lá non. Phòng tr chăm sóc cây
trên cây có múi và nêu các bi n kho phun thu c: Ortus 3SC, Pegasus 500ND, Comite 73EC.
pháp phòng, tr . - R p mu i: hút h a lá non làm ch i lá bi n d ng, r p ti t ra
nh a làm cho ki n và mu i ñen phát tri n.
- B nh loét: h i cành non, lá, qu . V t b nh s n sùi, màu nâu
vàng, xung quanh có vi n vàng. Phòng tr : tr ng cây s ch
b nh, v sinh vư n tr ng s ch s , c t b cành b b nh, dùng
thu c tr b nh như Boocñô 1%, Zincopper 50WP.
- B nh ch y gôm: H i thân cành v t n t d c thân làm ch y ra
d ch vàng gây ch cây t t . Phòng tr : tr ng gi ng s ch
b nh, v sinh vư n, c t cành b b nh, phu thu c Boocñô 1%
ho c Aliette 80WP.
- B nh vàng lá: lá màu vàng, qu v o, tép khô nh t, có th
d n ñ n ch t cây. Phòng tr : tr ng cây s ch b nh, phun thu c
Basa 50EC, Rengent 800WG…, c t b cành b b nh, chăm
sóc cây phát tri n t t.
- Ngoài vi c chăm sóc cây nêu trên, c) Các khâu chăm sóc khác
vi c chăm sóc vư n cam c n ph i - Làm c , tư i nư c, gi m: Thư ng xuyên làm s ch c ,
th c hi n các v n ñ nào khác? tư i tiêu h p lý, t p rơm r ñ gi m, chú ý tiêu nư c v
mùa mưa, ki m tra ñ m thư ng xuyên …
- T o hình, c t t a: T o cây có ñ cao v a ph i, c t cành nh ,
y u, cành b sâu b nh …
- Th i kỳ cây ñã cho qu : t a cành khô, cành tăm, cành sâu,
cành vư t …
5’ VI. Thu ho ch và b o qu n
- Vi c ti n hành thu ho ch và b o
qu n cây ăn qu có múi ñư c th c 1. Thu ho ch
hi n như th nào? - Thu ho ch khi 1/3 di n tích qu xu t hi n màu vàng - ñ .
- Dùng kéo c t cành sát cu ng, tránh sây sát cành
- Qu thu ho ch b o qu n v n chuy n sao cho không b d p.
(1) (2) (3)
2. B o qu n
- Phân lo i qu theo kích thư c, lo i b nh ng qu không ñ t
yêu c u.
- Lau s ch b ng khăn m m, dùng gi y ho c bao nilông b c
vào, có th b o qu n trong cát.

45’ KI M TRA 45 PHÚT
- Giáo viên ra ñ t lu n ñ h c
sinh th c hi n trong th i gian 45 1. Thi t k vư n là gì? Nh ng yêu c u c a vi c thi t k vư n
phút.
2. V sơ ñ và trình bày ñ c ñi m các khu c a m t vư n ươm
cây gi ng.
3. Nuôi c y mô là gì? Nêu các ưu ñi m c a nuôi c y mô th c
v t trong vi c nhân gi ng cây tr ng?

THANG ðI M

- GV thông báo thang ñi m cho * Câu 1:
t ng câu: câu 1 (3 ñi m), câu 2 (5
- HS nêu ñư c khái ni m v thi t k vư n: 1 ñi m.
ñi m), câu 3 (2 ñi m).
- Nêu rõ các yêu c u c a thi t k vư n: 2 ñi m.

* Câu 2:
- HS th c hi n làm bài nghiêm túc
theo yêu c u c a GV. - V sơ ñ ñ p, phù h p: 1,5 ñi m.
- Nêu ñư c ñ c ñi m c a các khu trong vư n ươm cây gi ng:
+ Khu cây gi ng: 1 ñi m.
+ Khu nhân gi ng: 1,5 ñi m.
+ Khu luân canh: 1 ñi m.

* Câu 3:
- Nêu ñư c khái ni m nuôi c y mô: 1 ñi m.
- Ưu ñi m c a nuôi c y mô: 1 ñi m.


4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên tóm lư c các ki n th c cơ b n, tr ng tâm c a bài.
- Nh n xét v thái ñ làm bài ki m tra c a m i h c sinh.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Nghiên c u, tìm hi u thêm các tư li u v cây ăn qu có múi ñư c tr ng nư c ta.
- Nghiên c u các tư li u liên quan ñ n cây xoài và kĩ thu t tr ng xoài.
- ð c trư c n i dung bài 19 ñ chu n b cho bu i h c sau.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 14

TÊN BÀI D Y: Bài 19. KĨ THU T TR NG VÀ CHĂM SÓC CÂY XOÀI

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 40 ñ n ti t 42)
2. Ngày so n: 29/05/2009
3. Ngày gi ng: 11/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Hi u ñư c m t s ñ c ñi m sinh h c và yêu c u c a cây xoài v i các ñi u ki n ngo i c nh.
- Bi t ñư c quy trình kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây xoài.
- N m ñư c các thao tác kĩ thu t v n d ng trong quá trình tr ng xoài.
- Bi t yêu quý các gi ng cây tr ng và thành qu lao ñ ng làm vư n.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
1. Trình bày giá tr dinh dư ng và giá tr kinh t c a các cây có múi.
2. Nêu các ñ c ñi m th c v t c a cam, quýt và các cây có múi khác.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
- Nh ng giá tr v kinh t và dinh
10’ I. Giá tr dinh dư ng và ý nghĩa kinh t
dư ng c a cây xoài mang l i là gì?
- Giá tr dinnh dư ng: Qu xoài chín ch a nhi u ch t dinh
dư ng, có 11 – 12% ñư ng, trong 100g th t qu cung c p
- HS nghiên c u sách giáo khoa và tr 70 cal, có nhi u VTM A, B2 , C, ngoài ra còn ch a các
l i câu h i. nguyên t khoáng K, Ca, P …
- Giá tr kinh t : Xoài tr ng l y g , qu cho kinh t khá
cao, l y bóng mát, ch ng xói mòn.
15’ II. ð c ñi m th c v t
- Hãy nêu nh ng ñ c ñi m c n chú ý 1. B r : r xoài ăn sâu, t p trung t ng ñ t 0 – 50cm, r
2’
khi nghiên c u các b ph n r , thân, hút t p trung t ng 2m, t ng 1,2m.
cành, lá, hoa qu c a cây xoài?
3’ 2. Thân, tán cây: thân g , sinh trư ng kho , càng to thì
chi u cao càng l n, có th cao trên 10 – 12m, tán có th
- HS nghiên c u sách giáo khoa k t có ñư ng kính b ng ho c l n hơn chi u cao
3’
h p v i th o lu n nhóm ñ tr l i. 3. Lá và cành: lá m c ra t các ch i, m c ñ i x ng t ng
chùm 7 – 12 lá, tuỳ thu c vào loài mà có chi u dài, màu
s c, r ng lá khác nhau.
M t năm, cây thư ng ra 3 - 4 ñ t l c.
5’
4. Hoa: ra ng n có 2 lo i: hoa lư ng tính và hoa ñ c.
Hoa ra nhi u nhưng t l ñ u th p vì:
- Th i gian ti p nh n h t ph n c a nhu ng n 2 – 3 gi .
- T/g chín c a nhu s m hơn th i gian hoa ñ c th ph n.
- N u th i gian ra hoa g p to th p, mưa, ñ m không khí
cao làm cho quá trình th ph n, ñ u qu … th p.
2’ 5. Qu và h t
. Qu có 1 h t ña phôi, qu hình thành sau khi th tinh
xong và phát tri n ñ n lúc chín kho ng 3 – 3,5 tháng.
(1) (2) (3)
- Hãy k tên và ñ c ñi m ñáng chú ý
10’ III. M t s gi ng xoài ñư c tr ng ch y u
khi nói v m t s gi ng xoài hi n ñang
tr ng? 1. các t nh phía Nam
- Xoài cát (Hoà L c)
- HS th o lu n, phân tích và tr l i . - Xoài Thơm
- Xoài Bư i
- Xoài Thanh ca
2. các t nh phía B c
- ñ a phương em hi n tr ng gi ng - Xoài tr ng (xoài tròn)
xoài nào? - Xoài Hôi Yên Châu - Sơn La
- Gi ng GL1
- HS liên h th c t tr l i câu h i - Gi ng GL2
- Gi ng GL6
- Cây xoài có th thích ng v i nh ng
ñi u ki n ngo i c nh như th nào? 15’ IV. Yêu c u ñi u ki n ngo i c nh.
1. Nhi t ñ : to thích h p cho xoài sinh trư ng và phát
- HS th o lu n và ñưa ra câu tr l i tri n là: 24 - 26oC. Gi i h n ch u ñ ng c a xoài 2 - 45oC.
2. Lư ng mưa
- Có th tr ng xoài vùng có lư ng mưa 1200 – 1500
mm/năm, n u lư ng mưa l n hơn 1500 mm thân và lá
phát tri n, ra hoa ít d b sâu b nh.
- Trư c khi ra hoa 2 – 3 tháng c n có ñi u ki n h n, n u
mưa nhi u năm sau s ít ra hoa.
3. Ánh sáng: Xoài là loài ưa sáng, thi u ánh sáng t l
ñ u qu th p, phân hoá m m kém .
4. ð t ñai: Có th tr ng trên nhi u lo i ñ t, yêu c u ph i
có t ng ñ t dày v i pH thích h p 5,5 – 7,5. Vùng ñ t th p
- Hãy trình bày các kĩ thu t tr ng cây h m c nư c ng m.
xoài?
45’ V. Kĩ thu t tr ng và chăm sóc
- HS nghiên c u SGK và tr l i theo 25’ 1. K thu t tr ng
ñúng yêu c u: m t ñ , ñào h , th i v a. M t ñ và kho ng cách tr ng
tr ng, cách tr ng. - M t ñ tuỳ lo i ñ t, ñ a th , gi ng
- K/c: hàng v i hàng là 5 - 6m, cây v i cây là 4 - 5m.
b. ðào h , bón lót
- Kích thư c h : 80 x 80 x 80cm.
- Bón lót: 30 – 50kg phân chu ng, 1,5 – 2kg supe lân và
0,5 – 1kg vôi cho 1 g c
c. Th i v tr ng
- Xoài ñư c tr ng vào th i gian nào - Vùng B c B : tr ng tháng 2-3, ho c 8 – 9.
trong năm là thích h p nh t? - Vùng B c Trung B : tr ng tháng 10 – 11.
- Các t nh phía Nam: tr ng tháng 4 – 5.
d. Cách tr ng: ñào l chính gi a h bóc bao nilông ñ t
cây vào gi a h ñào:
- V i ñ t cao tr ng sao cho mép trên b u b ng m t ñ t
- ð i v i vùng ñ t th p tr ng sao cho mép b u trên cao
hơn m t ñ t 0,5 – 0,6m. C ñ nh cây sau khi tr ng.
- Chăm sóc cây xoài th i kỳ chưa cho 20’ 2. K thu t chăm sóc
qu như th nào cho phù h p? a. Chăm sóc cây th i kỳ chưa có qu
- Làm c : giúp cây tránh nh ng c nh tranh dinh dư ng
- HS th o lu n và tr l i câu h i. ñ i v i cây khi cây còn bé, tr ng xen cây h ñ u
- Bón phân: m t năm bón 2 l n:
+ Bón ñ t 1: bón vào tháng 3 – 4 bón 0,5kg NPK
(14:14:14), t g c b ng rơm r .
(1) (2) (3)
+ ð t 2: tháng 8 – 9: 0,6 – 0,8 kg NPK.
- T a cành, t o tán cơ b n: T o dáng ñ u phù h p cho cây
sinh trư ng t t nh t.
- Cây xoài th i kỳ cho thu ho ch c n b. Chăm sóc th i kỳ cây cho thu ho ch
ph i chăm sóc như th nào? - Tư i nư c: Thư ng xuyên theo dõi ñ ñ m b o ñ m
cho cây.
- HS nghiên c u sách giáo khoa và tr + Cây ra hoa ñ u qu .
l i câu h i. + ð t bón phân sau thu ho ch.
+ Ra l c th 2 – 3.
+ Trư c thu ho ch 1 tháng ng ng tư i nư c.
- Bón phân: 3 ñ t.
+ ð t 1: 50 kg phân chu ng, 3 - 4kg NPK,
+ ð t 2: bón 200g urê/cây
+ ð t 3: tháng 5 - 6; lư ng 100g urê + 100g KCl/cây
- T a cành: b cành m c l n x n trong tán, cành b sâu
b nh, cành khô, cành vư t.

10’ VI. Phòng tr sâu, b nh
1. M t s sâu h i chính
- K tên m t s lo i sâu, b nh chính - R y chích hút.
h i cây xoàn và nêu các bi n pháp - R p sáp.
phòng tr . - Ru i ñ c qu .
2. M t s b nh h i chính
- HS nghiên c u SGK, th o lu n nhóm, - B nh n m ph n tr ng.
k t h p v i nh ng hi u bi t và tr l i. - B nh thán thư.
15’
VII. Thu ho ch, d m qu
- Vi c thu ho ch và d m xoài ñư c 1. Thu ho ch
th c hi n như th nào? - Thu ho ch khi qu s p chín, núm qu r ng, v chuy n
t xanh ñ m sang xanh nh t.
- Thu hái qu vào bu i sáng ho c chi u mát.
- Khi thu ho ch c t cu ng tánh nh a dính lên m t v qu .
2. D m qu
Sau khi hái qu thì r a s ch d m b ng ñ t ñèn 1kg qu
tương ng v i 2g ñ t ñèn, sau ñó ñ nơi thoáng mát.

4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên yêu c u h c sinh nêu các n i dung cơ b n trong kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây xoài.
- Vì sao mi n B c, cây xoài thư ng kém thích nghi hơn so v i mi n Nam?

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Hãy liên h th c t ñ a phương em trong vi c th c hi n kĩ thu t tr ng xoài, t ñó ch ra các kĩ thu t
phù h p và nh ng v n ñ còn h n ch .
- H c bài và tr l i các câu h i trong SGK trang 102.
- ð c và nghiên c u kĩ n i dung bài 20 “Kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây nhãn”.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 15

TÊN BÀI D Y: Bài 20. KĨ THU T TR NG VÀ CHĂM SÓC CÂY NHÃN

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 43 ñ n ti t 45)
2. Ngày so n: 30/05/2009
3. Ngày gi ng: 12/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñư c m t s ñ c ñi m sinh h c và yêu c u ngo i c nh c a cây nhãn
- Nêu ñư c quy trình kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây nhãn.
- N m rõ các thao tác kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây xoài ñ v n d ng vào s n xu t tr ng tr t.
- Thêm yêu quý các gi ng cây tr ng và thành qu lao ñ ng c a ngư i làm vư n.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 07 phút.
1. Trình bày các khâu kĩ thu t trong vi c chăm sóc xoài cho thu ho ch.
2. Vi c thu ho ch và d m xoài ñư c th c hi n như th nào?
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
10’ I. Giá tr dinh dư ng và ý nghĩa kinh t
- Nh ng giá tr v kinh t và dinh - Giá tr dinnh dư ng: v hương thơm ngon, ñư ng chi m 15
dư ng mà cây nhãn mang l i là gì? – 20%, các lo i axit h u cơ 0,09 – 0,1%, vitamin B1, B2 và
các ch t khoáng Fe, Ca, P …
- HS nghiên c u sách giáo khoa và - Giá tr kinh t : Dùng làm thu c ñông y, nguyên li u cho
tr l i câu h i. ngành công nghi p ch bi n, xu t kh u.
15’ II. ð c ñi m th c v t.
- Hãy nêu nh ng ñ c ñi m c n chú 3’ 1. B r :
ý khi nghiên c u các b ph n r , R nhãn thu c lo i r n m, thích nghi v i ñi u ki n ñ t
thân, cành, lá, hoa qu c a cây khô, nghèo dinh dư ng, có 2 lo i r : R c c ñ ng ăn sâu 2 –
nhãn? 3m , r ngang t ng 0 – 70cm , ngoài tán 10 – 30cm.
3’ 2. Sinh trư ng c a cành: là cây á nhi t ñ i xanh quanh năm,
- HS nghiên c u sách giáo khoa k t cây tr ra nhánh m t năm 4 - 5 lư t; cây già 2 - 3 lư t.
h p v i th o lu n nhóm ñ tr l i - Cành xuân.
câu h i. - Cành hè.
- Cành thu.
- Cành ñông.
6’ 3. Hoa: Nhãn có hai lo i hoa ch y u: hoa ñ c và hoa cái
- Hoa ñ c: là hoa có nhu thoái hoá chi m 80% t ng s hoa,
cung c p h t ph n
- Hoa cái: là hoa có nh thoái hoá chi m 17% t ng s hoa,
ch y u ñ th tinh t o qu , n t p trung thành 1 – 2 ñư t
th i gian n 2 – 4 ngày
- Ngoài ra còn có hoa lư ng tính, hoa d hình: hoa lư ng tính
có kh năng ra qu , hoa d hình phát tri n không bình thư ng
(1) (2) (3)
3’ 4. Qu : Hoa th tinh phát tri n thành qu trong năm có hai
ñ t r ng qu :
- ð t 1: Sau khi hoa tàn 1 tháng t l qu non r ng 40 –
70%, ch y u do th tinh không ñ y ñ , noãn kém phát
tri n.
- ð t 2: R ng qu sinh lí vào tháng 6 – 7 ch y u do thi u
dinh dư ng, nư c.
- mi n B c nư c ta có nh ng
gi ng nhãn nào ph bi n? 15’ III. M t s gi ng nhãn hi n tr ng ph bi n
1. các t nh phía B c
- Nhãn l ng
- Nhãn ñư ng phèn
- mi n Nam nư c ta có nh ng - Nhãn cùi
gi ng nhãn nào ph bi n? 2. các t nh phía Nam
- Nhãn tiêu da bò
- Nhãn xu ng cơm vàng
- Nhãn cơm vàng bánh xe
- Nhãn long
15’ IV. Yêu c u ñi u ki n ngo i c nh
1. Nhi t ñ : to thích h p cho nhãn sinh trư ng và phát tri n
là: 21 – 27oC. Nhi t ñ th p không quá – 1oC.
- Cây nhãn có nh ng yêu c u ñi u
ki n ngo i c nh như th nào? 2. Nư c và ch ñ m: có th tr ng nhãn vùng có lư ng
mưa 1200 – 1800 mm/năm, nư c c n nhi u th i kỳ ra hoa
- HS Th o lu n nhóm và ñưa ra câu nh t là th i kì qu phát tri n. ð m thích h p 70 – 80%
tr l i. 3. Yêu c u v ánh sáng: Nhãn c n ñ ánh sáng & thoáng,
thích h p v i ánh sáng tán x hơn ánh sáng tr c ti p.
4. Yêu c u v ñ t ñai
Có th tr ng trên nhi u lo i ñ t, pH thích h p 5,5 – 6,5.
- Hãy nêu các k thu t cơ b n 60’ V. Kĩ thu t tr ng
trong vi c tr ng cây nhãn? 6’ 1. Nhân gi ng: ch y u b ng phương pháp chi t và ghép:
- Ghép g c: l y cây nhãn nư c, nhãn thóc làm g c.
- HS ñ c sách giáo khoa tr l i
- Cành l y ñ ghép: cành bánh t .
theo ñúng yêu c u: m t ñ , ñào h ,
- S d ng ki u ghép ño n cành: m i ño n 4 – 5 cm có m m
th i v tr ng, cách tr ng.
g c cu ng lá. Thao tác ghép ph i nhanh.
19’ 2. Tr ng ra vư n s n xu t
- Th i v tr ng: ñ ng b ng sông H ng tr ng vào tháng 3 -
4 ho c 9 - 10. Mi n núi phía B c tháng 4 -5. T nh phía Nam
tr ng vào ñ u mùa mưa.
- M t ñ : ñ t ñ i 8 x 8m ho c 7 x 7m; ñ t b ng 7 x 6m ho c
6 x 6m.
- ðào h và bón phân lót: vùng ñ ng b ng kích thư c h : 60
x 60 x 60cm; vùng ñ i: r ng 90 – 100cm, sâu 80cm. Bón lót:
30 – 50kg phân chu ng, 0,5 – 1kg supe lân, 0,2 – 0,3kg kali.
- Cách tr ng:
+ Vùng ñ i: tr ng chìm sao cho r th p hơn m t b u, c m
c c dùng dây c ñ nh cây, tr ng xong tư i nư c gi m.
+ Vùng ñ ng b ng m c nư c ng m th p: tr ng n i ho c n a
- Nhãn có th tr ng xen v i các ñ i chìm, m t b u cao hơn m t h 5 – 6cm.
tư ng cây tr ng nào khác?
25’ 3. Cách tr ng
a. Tr ng xen: xen các cây h ñ u, có th tr ng rau, cây ăn
qu ng n ngày khác.
(1) (2) (3)
- Phân bón cho nhãn trong 3 năm b. Bón phân: - Th i kì cây 1 - 3 năm:
ñ u ñư c ñ nh lư ng như th nào? + Cây 1 năm: phân chu ng 30kg, urê 0,2kg, supe lân 1kg,
KCl 0,2kg.
+ Cây 2 – 3 năm: phân chu ng 40kg, ñ m urê 0,3kg, supe lân
1,2kg, KCl 0,3kg.
- Phân chu ng bón t p trung 1 l n vào tháng 10 – 11.
- Phân vô cơ thúc sau m i ñ t l c.
- Bón th i kì cho thu ho ch qu : Phân chu ng 30 – 70kg; urê
0,3 – 1,5kg; supe lân 0,3 – 1,5kg; KCl 0,3 – 2,0kg. Bón chia
- Vi c c t t a cành t o hình ñư c thành 3 l n.
ti n hành như th nào? + L n 1: bón T2 – 3: 30% ñ m + 30% kali + 10 – 20% lân.
+ L n 2: bón T6 – 7: 40% ñ m + 40% Kali .
+ L n 3: bón T8 – 10: 100% phân h u cơ, 80 - 90% phân lân.
c. C t t a cành t o hình
- C t t a cành t o cho cây có thân hình v ng chãi.
- ð l i cành kho có th cành c p 1 hay c p 2 ho c c p 3.
- Cách t a cành th i kì cây ñã cho qu .
+ V xuân: tháng 2 – 3.
+ V hè: tháng 5 – 6.
- Hãy k tên m t s lo i sâu, b nh + V thu: cu i tháng 8, ñ u tháng 9.
ch y u h i nhãn và ñ ra bi n d. Tư i nư c, làm c cho cây
pháp phòng tr sâu, b nh h i nhãn. - Tư i nư c vào th i kì ra hoa, qu phát tri n.
- Làm c thư ng xuyên quanh g c cây cho ra h t mép tán.
- HS nghiên c u SGK k t h p v i 10’ 4. Phòng tr m t s lo i sâu, b nh h i: chăm sóc cây sinh
th c t s n xu t ñ tr l i câu h i, trư ng t t, v sinh ñ ng ru ng, c t t a cành b sâu, b nh, phát
GV b sung và chu n ki n th c. hi n s m ñ tiêu di t.
a. M t s lo i sâu h i chính: b xít, câu c u xanh, r p h i
hoa, qu non, sâu ñ c thân.
- Nhãn thu ho ch vào th i ñi m b. M t s lo i b nh h i chính: B nh t r ng, b nh sương mai.
nào là thích h p?
5’ VI. Thu ho ch
- Thu nhãn c n lưu ý gì? 1. Th i ñi m thu ho ch: thu khi qu chuy n t màu hơi xanh
sang màu vàng nâu, v m ng nh n, qu m m, mùi thơm. Thu
ho ch vào bu i sáng, tr i không mưa.
2. Cách thu ho ch, b o qu n
- C t chùm g m có c lá (1 – 2 lá) ñ i v i cây còn sung s c.
- Sau thu ho ch ñ nơi khô mát, lo i qu khô n t, dùng rơm
r lót s t, x p qu quay ra cu ng trong t o kho ng tr ng
trong s t.
- B o qu n l nh qu tươi: nhi t ñ thích h p 5 – 10oC.
4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên yêu c u h c sinh nêu các n i dung cơ b n trong kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây nhãn.
- Vì sao mi n Nam, cây nhãn thư ng kém thích nghi hơn so v i mi n B c?
5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Hãy liên h th c t ñ a phương em trong vi c th c hi n kĩ thu t tr ng nhãn, t ñó ch ra các kĩ thu t
phù h p và nh ng v n ñ còn h n ch .
- H c bài và tr l i các câu h i trong SGK trang 112, ôn l i bài 18.
- ð c và nghiên c u kĩ n i dung bài 21 “Th c hành: Tr ng cam”, chu n b các d ng c theo yêu c u.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 16

TÊN BÀI D Y: Bài 21. Th c hành: TR NG CAM

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 46 ñ n ti t 48)
2. Ngày so n: 31/05/2009
3. Ngày gi ng: 13/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Ch n ñư c cây gi ng ñ tiêu chu n ñ tr ng.
- Làm ñư c các thao tác tr ng cam theo ñúng quy trình kĩ thu t.
- ð m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c th c hành:
- Cây cam gi ng ñ t tiêu chu n ñ tr ng.
- Phân bón các lo i cho m t cây: Phân chu ng 20kg; Supe lân 0,5kg; phân Kali 0,3kg; vôi b t 1kg.
- Cu c, x ng, kéo c t cành, thùng tư i nư c có vòi hoa sen.
- C c tre dài 70 – 80cm, dây bu c.
- Rơm r khô (c khô).

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
1. Trình bày các yêu c u ngo i c nh c a cây nhãn.
2. Nêu các khâu kĩ thu t trong quá trình tr ng và chăm sóc cây nhãn.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
10’ I. Gi i thi u n i dung
- Giáo viên yêu c u HS nêu các quy
trình th c hành ñã nghiên c u trư c
nhà.
- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy * Bư c 1. ðào h , bón phân lót trư c khi tr ng.
trình ti n hành thí nghi m.
- Các nhóm khác nghe và b sung cho - ðào h : Kho ng cách h 4 x 4m ho c 4 x 5m; kích
hoàn thi n quy trình ñ ti n hành. thư c h : 60 x 60 x 60cm(ñ ng b ng); 80 x 80 x 80cm
(ñ i núi), khi ñào nh ñ riêng l p ñ t m t v i l p ñ t
ñáy, r c vôi xung quanh h .

- Tr n phân: tr n toàn b lư ng phân ñã ñ nh lư ng s n
v i l p ñ t m t.
- Em hãy nh c l i lư ng phân c n thi t
bón cho 1 g c cam ñ tr ng? Phân
- L p h : Dùng h n h p tr n l p h , sau dùng l p ñ t ñáy
ñư c tr n v i ñ t như th nào?
h ñ p nh l p lên m t cho ñ y h .

* Bư c 2. Ch n cây gi ng.
- Cây có b r phát tri n kho , cành phân ñ u, lá màu
- Cây gi ng c n ph i ñ m b o các yêu
xanh bóng, cây không có l c non.
c u nào?
- Cây không b sâu b nh.
(1) (2) (3)
* Bư c 3. Tr ng cây
- Khi tr ng cây cam c n thao tác như
th nào? Các bi n pháp kĩ thu t nào - ðào m t l nh chính gi a h b ng kích thư c c a
ñư c th c hi n ñ tr ng cây cam? b u cây.
- Bóc b túi nilông c a b u cây gi ng (chú ý làm nh
nhàng, tránh làm v ñ t b u), ñ t cây vào l v a ñào, gi
cho b u không b v .
- Vun ñ t vào g c sao cho c r cao hơn m t h 3 – 5cm,
n m nh ñ t quanh b u cây gi ng.

- C m c c chéo thân cây, dùng dây m m c ñ nh cây
- Vì sao ph i ph rơn, r vào g c? Sau tránh gió lay làm cây b ñ t r .
khi ph g c cây con c n ph i có ch ñ
chăm sóc như th nào? * Bư c 4. Ph g c, tư i nư c
- Dùng rơm r , c khô hay tr u ph quanh g c (cách g c
- Giáo viên yêu c u h c sinh n m v ng 10cm), dày 5 – 10cm, r ng 0,8 – 1m.
các khâu th c hành ñ th c hi n n i - Tư i nư c ñ m cho cây.
dung m t cách t t nh t.

30’ II. Làm m u
- Giáo viên v a làm m u v a phân tích
các bư c th c hành ñê h c sinh n m rõ
quy trình.
- ðào h , bón phân lót trư c khi tr ng.
- H c sinh quan sát các thao tác ñ
- Ch n cây gi ng.
th c hi n chính xác.
- Tr ng cây
- Giáo viên gi i ñáp các th c m c c a
h c sinh. - Ph g c, tư i nư c.


65’ III. Ti n hành công vi c
- Giáo viên chia l p thành các nhóm
th c hành g m 5 – 6 h c sinh, yêu c u
các nhóm th c hi n ñ y ñ các khâu kĩ
thu t.
- Nhóm trư ng các nhóm ñi u hành 35’ - ðào h , bón phân lót trư c khi tr ng.
công vi c, thư kí ghi chép các n i dung
ñ báo cáo, làm b n tư ng trình báo
cáo k t qu . 10’ - Ch n cây gi ng.

- M i nhóm th c hi n ñ y ñ quy trình,
tr ng 2 cây và báo cáo các n i dung, 10’ - Tr ng cây
k t qu theo nhóm.

- Giáo viên phân b th i gian thích h p 10’ - Ph g c, tư i nư c.
cho các nhóm th c hi n.

- Giáo viên quan sát ho t ñ ng c a các
nhóm, nh c nh các HS làm chưa t t.

- Các nhóm c ñ i di n báo cáo n i
dung công vi c và k t qu t i l p, các
nhóm khác góp ý, b sung.
(1) (2) (3)

- Giáo viên ñưa ra các tiêu chu n ñánh 15’ IV. T ng k t, ñánh giá công vi c.
giá k t qu th c hành ñ các nhóm t
ñánh giá và ñánh giá chéo công vi c
c a nhau. * Tiêu chu n ñánh giá:
- Công vi c ch n b .
- Các nhóm t ñánh giá công vi c c a - Vi c chu n b cây gi ng.
mình, các nhóm khác nhau căn c k t
qu ñ ñánh giá chéo công vi c c a - Các thao tác kĩ thu t tr ng cây.
nhau. - Ph g c và tư i nư c ñúng yêu c u.
- Ý th c th c hành.
- Giáo viên nh n xét, ñánh giá chung
các m t trong bu i th c hành c a l p. * ðánh giá công vi c:
Nêu nên các h n ch ñ các h c sinh
rút kinh nghi m cho các bu i th c - Các nhóm t ñánh giá.
hành sau ñư c t t hơn. - Các nhóm ñánh giá chéo.
- Giáo viên ñánh giá chung.

4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên nh n xét chung, ñánh giá công vi c c a m i nhóm và phê bình các trư ng h p lao ñ ng
chưa t t.
- Yêu c u HS phân công chăm sóc vư n cam sau tr ng ñ ñ m b o các cây sinh trư ng t t.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- HS c n n m v ng các ki n th c ñó, có th v n d ng tr c ti p vào th c t s n xu t gia ñình.
- Giáo viên nh c nh HS ôn t p ñ chu n b cho các ti t ôn t p và ki m tra bu i sau.
- Yêu c u HS nghiên c u kĩ n i dung, chu n b các d ng c c n thi t c a bài th c hành 22 ñ ñ n ti t
h c sau có th th c hi n ngay n i dung th c hành.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 17

TÊN BÀI: Bài 22. Th c hành: BÓN THÚC CHO CÂY CAM TH I KÌ ðà CHO QU
(Ôn t p và ki m tra th c hành)
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 49 ñ n ti t 51)
2. Ngày so n: 10/06/2009
3. Ngày gi ng: 17/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñư c các th i kì bón và phương pháp bón thích h p cho t ng th i kì c a cây cam.
- Th c hành ñư c các phương pháp bón phân.
- Th c hi n ñúng quy trình, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.
- Ôn t p lí thuy t bài m ñ u, chương I, II và ph n cây ăn qu chương III.
- Th c hành t t ñ l y ñi m ki m tra th c hành 45 phút.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c th c hành:
- Vư n cam ñã vào th i kì cho qu (vư n cây tr ng 5 – 10 tu i).
- Phân bón các lo i cho m t cây: Phân chu ng 30 - 50kg; Supe lân 2kg; Phân Kali 1kg; phân urê 1 –
1,5kg; m t s lo i phân bón lá: Humic, Supe 900, Ba lá xanh, B i thu vàng …
- Cu c, x ng, kéo c t cành, thùng tư i nư c có vòi hoa sen, cân ñĩa lo i 60kg.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Không ki m tra bài cũ, ki m tra s chu n b c a h c sinh các nhóm.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
- H c sinh ñã nghiên c u n i dung 40’ I. N i dung công vi c
công vi c trư c, giáo viên lưu ý nhanh
10’ A. Gi i thi u n i dung
các yêu c u r i cho HS th c hành
ngay.
* Bư c 1. Chu n b .
M t năm bón 3 l n tuỳ th i ñi m th c hành mà ti n hành
bón cho phù h p
- L n 1: Bón thúc hoa vào tháng 1 – 2: 60% urê + 40%
kali .
- Giáo viên lưu ý công vi c bón phân - L n 2: Bón thúc qu vào tháng 4 – 5: 40% urê + 60%
ch th c hi n giai ño n bón thúc qu kali.
(l n 2). - L n 3: Bón sau thu ho ch vào tháng 11 – 12: 100%
phân chu ng + 100% phân lân.

* Bư c 2. Thao tác bón phân tương ng v i t ng th i kì
- Bón l n 1, 2 theo phương pháp bón nông ho c bón h c.
- Bón l n 3 theo phương pháp bón rãnh theo hình chi u
c a tán cây.
Phương pháp bón nông
- Dùng cu c x t 1 l p ñ t m ng t trong ra ngoài tán
cách g c 40 - 50cm, làm s ch c .
(1) (2) (3)
- HS ch th c hành n i dung bón nông, - Tr n ñ u phân ñ m và kali theo lư ng c a t ng th i kì
bón h phù h p v i th i gian th c r i r c ñ u lên di n tích v a x i.
hành. Các phương pháp còn l i ch - Dùng cu c ph l p ñ t m ng t ngoài vào trong ñ ñ y
nghiên c u ñ n m n i dung. phân.
- L y rơm r , c khô t toàn b di n tích r i phân.
- Tư i nư c ñ hoà tan phân cung c p cho cây.
Phương pháp bón h
- X i l p ñ t m ng lo i b c d i.
- HS t nghiên c u n i dung c a - Dùng cu c ñào 10 - 12 l nh 4cm quanh g c theo hình
phương pháp này ñ có th t v n d ng chi u c a tán cây.
nhà. - Chia lư ng phân b ng nhau b ñ u vào các h .
- L p m t l p ñ t m ng, t rơn r ho c c khô,tư i nư c.
Phương pháp bón rãnh
- X i nh toàn b di n tích ñ t cách g c 40 – 50cm, vơ
h t c d i.
- T hình chi u c a cây ra phía ngoài tán ñào m t rãnh
r ng 30 – 40cm, sâu 20cm.
- Tr n ñ u phân chu ng và phân lân r i r i ñ u trên các
ph n rãnh ñã ñào, l p ñ t che, t rơm r , tư i nư c.

- Phương pháp bón phân phun lá ñư c Bón phân lên lá
s d ng m t s cây, m i nhóm th c Bón thúc th i kì ra hoa k t qu .
hi n m t vài cây. Thao tác phun:
- Ki m tra bình phun, r a s ch, ñi u ch nh vòi phùn cho
- Khi s d ng phương pháp này c n phù h p.
lưu ý gì? - ð c kĩ hư ng d n trên bao bì c a thu c.
- Phun ñ m và ñ u trên toàn b lá.
- Giáo viên làm m u m t s n i dung
th c hành, yêu c u h c sinh quan sát 10’ B. Làm m u:
và th c hi n c n th n.

25’ II. Ti n hành công vi c.
- Giáo viên yêu c u các nhóm th c
hi n công vi c theo hư ng d n c a 4’ - Chu n b : ñ nh lư ng phân (cho l n 2)
giáo viên. 6’ - ðào h quanh g c.
7’ - Bón phân:
- Giáo viên quan sát công vi c c a + Bón phân nông.
t ng nhóm, t ng cá nhân; các nhóm + Bón phân theo h c.
quan sát nhau trong quá trình th c + Bón phân lên lá.
hi n ñ ñánh giá. 3’ - T rơm, r , c khô quanh g c.
- Giáo viên ghi chép công vi c c a
t ng nhóm ñ làm căn c ñánh giá
ñi m ki m tra th c hành 1 ti t.

- Giáo viên ñưa h th ng câu h i ôn t p 35’ ÔN T P
các bài, các chương ñ HS ôn theo các
1. Trình bày v v trí c a ngh Làm vư n trong n n kinh
ch ñ .
t nư c ta.
2. Nêu tình hình và phương hư ng phát tri n ngh Làm
- HS ôn theo n i dung cho s n, làm ñ
vư n nư c ta.
cương ôn t p.
3. Trong lao ñ ng LV, c n chú ý gì ñ ñ m b o an toàn
lao ñ ng, v sinh MT và v sinh an toàn th c ph m?
4. Thi t k vư n là gì? Nh ng yêu c u c a vi c thi t k
vư n?
(1) (2) (3)
5. Nêu các n i dung c a thi t k vư n.
6. Trình bày v mô hình vư n c a vùng ñ ng b ng B c
- Giáo viên g i m t vài h c sinh tr l i B , v sơ ñ minh h a.
các câu h i. 7. Trình bày v mô hình vư n c a vùng ñ ng b ng Nam
B , trung du, mi n núi và vùng ven bi n.
8. Vư n t p nư c ta có ñ c ñi m gì? M c ñích c a c i t o
- H c sinh d a vào ki n th c ñã h c ñ vư n t p và nêu nguyên t c, các bư c c i t o, tu b vư n.
tr l i các câu h i, các h c sinh khác 9. Trình bày t m quan tr ng c a vư n ươm cây gi ng. Có
nghe, nh n xét và b sung. m y lo i vư n ươm? ð a ñi m và ñ t làm vư n ươm c n
nh ng yêu c u gì?
10. Nêu nh ng căn c l p vư n ươm, các khu c a m t
vư n ươm c ñ nh và v sơ ñ minh h a.
11. Phương pháp nhân gi ng b ng h t, ưu như c ñi m và
yêu c u kĩ thu t c a nó.
- Giáo viên lưu ý h c sinh c n n m 12. Phương pháp giâm cành, ưu như c ñi m và yêu c u
v ng các ki n th c ñã th c hành ñ kĩ thu t c a giâm cành.
v n d ng vào th c t và ki m tra th c 13. Phương pháp chi t cành, ưu như c ñi m và yêu c u
hành ñ nh kì. kĩ thu t c a phương pháp chi t cành.
14. Phương pháp ghép, ưu như c ñi m và yêu c u kĩ
thu t c a các ki u ghép.
15. Các phương pháp nhân gi ng khác: tách ch i, ch n
r , nuôi c y mô.
16. Trình bày giá tr dinh dư ng và kinh t , ñ c ñi m th c
v t và kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây có múi.
17. Trình bày giá tr dinh dư ng và kinh t , ñ c ñi m th c
v t và kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây xoài, cây nhãn.

45’ KI M TRA TH C HÀNH
- Trên cơ s bài th c hành c a h c
sinh, sau khi ôn t p xong, giáo viên
THANG ðI M CH M TH C HÀNH:
yêu c u các nhóm báo cáo k t qu , cho
- Chu n b t t: 2 ñi m.
các nhóm ñánh giá chéo nhau, k t h p
v i ñánh giá c a giáo viên ñ l y ñi m. - ð nh lư ng phân phù h p: 2 ñi m.
- Bón phân:
- Giáo viên ñưa ra thang ñi m th c + Bón phân nông: 2 ñi m.
hành ñ các nhóm ñánh giá nhau. + Bón phân theo h c: 2 ñi m.
+ Bón phân lên lá: 2 ñi m.
- K t h p v i k t qu c th c a t ng
nhóm, t ng cá nhân (chu n b ñ y ñ , - Tùy theo s nghiêm túc làm vi c, hi u qu công vi c, s
tích c c, t m , làm t t,…), giáo viên s ph i h p nhóm t t… giáo viên ñánh giá ñi m cho t ng
cho ñi m t ng h c sinh. h c sinh, các sai sót thì tr t 0,25 ñi m ñ n h t s ñi m
c a n i dung ñó.

4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên công b ñi m c a t ng h c sinh, rút kinh nghi m chung cho c l p.
- Nh c nh h c sinh d n d p, v sinh khu v c th c hành.
5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- ð c l i và nghiên c u kĩ n i dung bài 20 ñ chu n b cho bu i th c hành sau.
- Xem trư c ph n chu n b và n i dung bài 23 ñ chu n b cho bu i th c hành ti p theo: Tr ng nhãn.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 18

TÊN BÀI D Y: Bài 23. Th c hành: TR NG NHÃN

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 52 ñ n ti t 54)
2. Ngày so n: 11/06/2009
3. Ngày gi ng: 18/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Ch n ñư c cây gi ng ñ tiêu chu n và x lí cây gi ng trư c khi tr ng.
- Làm ñư c các thao tác: ñào h , bón phân lót, tr ng và b o v cây sau khi tr ng.
- Th c hi n ñúng quy trình, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.
- Thêm yêu quý và chân tr ng ngh Làm vư n và các s n ph m vư n.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c th c hành:
- Cây nhãn gi ng ñ t tiêu chu n.
- Phân bón các lo i cho 1cây: phân chu ng 30 - 50kg; spe lân 0,5kg; pân kli 0,2 - 0,3kg; vôi 0,5kg.
- Cu c, x ng, kéo c t cành, thùng tư i nư c có vòi hoa sen.
- M t ít rơm r , c khô, c c và dây bu c.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Không ki m tra – ki m tra s chu n b c a m i nhóm, cá nhân h c sinh.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.

Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
10’ I. Gi i thi u n i dung.

- Giáo viên yêu c u h c sinh nêu ñ y
ñ các quy trình th c hành ñã nghiên
c u trư c nhà.
* Bư c 1. Chu n b cây gi ng.
- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy
- Quan sát ch n cây ñ tiêu chu n, ñã ñư c t o hình cơ
trình ti n hành thí nghi m.
b n trong vư n ươm, cây sinh trư ng t t, cao 60 – 70cm,
- Các nhóm khác nghe và b sung ñ có 2 – 3 cành c p 1, lá tươi xanh, không có l c non,
hoàn thi n quy trình th c hành và ti n không b sâu b nh.
hành công vi c. - C t t a nh ng lá quá non.
- C t ñ t nh ng r dài chui ra ngoài b u.
- Chu n b cây gi ng như th nào là
ñ t tiêu chu n ñ tr ng?
* Bư c 2. ðào h , bón lót
- ðào h ñúng cách: ñ t ñ i: r ng 80 – 100cm, sâu 80cm;
- Hãy nêu cách ñào h và bón lót trư c ñ ng b ng: r ng 60cm, sâu 60cm.
khi tr ng cây nhãn. - Khi ñào h l p ñ t m t ñ 1 bên, l p ñ t ñáy ñ 1 bên,
r c vôi quanh h .
- Tr n phân: tr n ñ u s phân ñã chu n b ñ bón cho 1
h .
- L p h : cho phân và l p ñ t m t xu ng trư c, ñ t ñáy
lên trên h .
(1) (2) (3)

- Em hãy trình bày các trình t ti n * Bư c 3. Tr ng cây
hành tr ng cây nhãn? - Bóc b túi nilông b u gi ng.
- H t m t l nh chính gi a h , ñ ñ d t b u r c a cây
gi ng, ñ t cây gi ng vào l , ñ t cây th ng.
- Dùng ñ t nh ph kín m t b u và lèn ch t ñ t.
- Ngư i ta ti n hành b o v cây nhãn * Bư c 4. B o v cây tr ng
sau khi tr ng như th nào?
- C m c c bu c vào thân cây tr ng ñ ch ng ñ . C m
- H c sinh nghiên c u và tr l i các c c xung quanh ñ b o v cây sau khi tr ng
câu h i. - Dùng thùng ô doa tư i vào g c cây v i lư ng nư c v a
ñ ñ gi m cho cây nhãn m i tr ng.
- T rơm r , c khô xung quanh g c cây ñ h n ch c
d i và gi m cho cây.


30’ II. Làm m u
- Giáo viên làm m u quy trình th c
- Chu n b cây gi ng.
hành và phân tích các v n ñ cơ b n ñ
h c sinh n m rõ. - ðào h , bón lót
- H c sinh chú ý, quan sát các thao tác - Tr ng cây
ñ th c hi n cho t t.
- B o v cây tr ng
- Giáo viên gi i ñáp các th c m c c a
h c sinh.

70’ III. Ti n hành công vi c.
- Giáo viên chia l p thành các nhóm
như bu i th c hành trư c, yêu c u các
h c sinh n m rõ các khâu trong quy
trình tr ng và chăm sóc cho cây nhãn
và th c hi n công vi c theo nhóm.
15’ - Chu n b cây gi ng.
- Giáo viên phân b th i gian ñ h c
sinh th c hi n. 25’ - ðào h , bón lót

15’ - Tr ng cây
- Giáo viên quan sát vi c th c hành c a
các nhóm, s a sai cho các trư ng h p 5’ - B o v cây tr ng
làm chưa t t.

- Thư kí các nhóm vi t báo cáo th c 10’ - Vi t báo cáo th c hành.
hành, th hi n rõ các công vi c, k t qu
th c hành.

10’ IV. T ng k t, ñánh giá
- ð i di n HS các nhóm báo cáo t i
ch công vi c và k t qu , các h c sinh
khác b sung ý ki n.
* Tiêu chu n ñánh giá:
- Giáo viên hư ng d n các nhóm ñánh - Vi c chu n b các cây gi ng ñ tiêu chu n.
giá chéo công vi c c a nhau d a vào
tiêu chu n ñánh giá. - ðào h và bón lót ñúng kĩ thu t.
(1) (2) (3)
- Kĩ thu t tr ng cây phù h p.
- Các nhóm ñánh giá chéo công vi c
c a nhau theo hư ng d n c a giáo - Làm rào b o v cây tr ng.
viên. - Ý th c th c hành.

- Giáo viên nh n xét chung các m t
ho t ñ ng.

4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Các nhóm t ki m tra các s n ph m c a nhau ki m tra chéo.
- Giáo viên nh n xét chung v gi th c hành theo các bư c c a quy trình tr ng nhãn và rút kinh
nghi m cho các nhóm, cho l p.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- ð c l i và nghiên c u kĩ n i dung bài 20 ph n chăm sóc cây ñ chu n b cho bu i th c hành sau.
- Giáo viên nh c nh h c sinh chu n b cho bài 25: Th c hành “C t t a cành cho cây nhãn th i kì
cây ñã cho qu ”.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 19

TÊN BÀI D Y: Bài 24: Th c hành: C T T A CÀNH CHO CÂY NHÃN
TH I KÌ CÂY ðà CHO QU
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 55 ñ n ti t 57)
2. Ngày so n: 12/06/2009
3. Ngày gi ng: 19/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Th c hi n ñư c cách t a cành.
- Làm ñúng thao tác kĩ thu t c t t a.
- Th c hi n ñúng quy trình, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.
- Thêm yêu quý và chân tr ng ngh Làm vư n và các s n ph m vư n.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và th c hành:
- Vư n nhãn th i kì ñã cho qu (liên h m t gia ñình g n trư ng).
- Kéo c t cành, cưa nh chuyên d ng, m t ít vôi tôi.
- Thang s t ho c tre.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Không ki m tra bài cũ – ki m tra s chu n b c a m i nhóm, cá nhân h c sinh.
3. N i dung bài gi ng: phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
10’ I. Gi i thi u n i dung.
- Giáo viên yêu c u h c sinh nêu ñ y
ñ các quy trình th c hành ñã nghiên
c u trư c nhà. * Bư c 1. Quan sát cây trư c khi t a.
Xác ñ nh nh ng cành nào c n t a tuỳ thu c th i ñi m
- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy th c hành.
trình ti n hành thí nghi m.
- Các nhóm khác nghe và b sung ñ - T a cành v xuân (tháng 2 – 3).
hoàn thi n quy trình th c hành và ti n + Cành ra v xuân có ch t lư ng kém, nh , y u, cành
hành công vi c. có sâu, b nh, cành cong queo, m c l n x n.
+ Nh ng chùm hoa dày, chùm hoa nh , b sâu, b nh…

- C t t a cành v hè (tháng 5 – 6).
+ Nh ng cành ra v hè nh , y u, m c quá sít nhau,
cành b sâu, b nh.
+ Nh ng chùm hoa nh không có kh năng cho qu , t
l ñ u qu th p.

- C t t a v thu (tháng 8 – 9)
- HS th c hi n c t t a cành v hè + Nh ng cành khô, cành tăm, cành b sâu b nh.
(tháng 5 – 6) + Nh ng cành hè m c m nh, quá dài, m c t thân
chính, cành chính.
(1) (2) (3)
- Trư c khi c t t a cành c n ph i làm * Bư c 2. C t t a
gì?
- Dùng kéo c t cành chuyên d ng, s c ñ c t.
- C t tri t ñ nh ng cành ph i c t, c t sát thân cành,
- Lưu ý: c n c t v i l c m nh ñ cành không làm d p thân cành b c t.
ñ t ngay, không ñ xư c ho c bong v
trên cành. - Dùng cưa con chuyên d ng cưa nh ng cành to không
dùng kéo c t ñư c.
- Bôi vôi tôi vào v t c t.

- Sau khi th c hi n c t t a cành c n
ph i làm như th nào? * Bư c 3. Ki m tra

- Giáo viên yêu c u h c sinh nghiên Sau khi c t ki m tra l i toàn b cành c n c t, thu gom
c u kĩ lí thuy t và th c hi n các khâu cành, v sinh quanh g c.
ñúng quy trình ñã gi i thi u.


25’ II. Làm m u
- Giáo viên hư ng d n h c sinh làm
m u trên m t cây nhãn c th .

- Giáo viên lưu ý h c sinh các cành c n
c t t a trên cây nhãn, lí do c t t a.
6’ - Quan sát cây trư c khi t a sơ b .
- T i sao khi c t t a ph i dùng kéo
hayc cưa con chuyên d ng?
10’ -C tta
- T i sao sau khi c t t a ph i l y nư c
vôi bôi vào v t c t? 9’ - Ki m tra toàn cây.

- H c sinh các nhóm theo dõi các công
vi c th c hành t ñ u ñ n khi th c hi n
xong → quan sát, ki m tra l i toàn cây,
thu gom cành, v sinh quanh g c cây.

75’ II. Ti n hành công vi c.
- Giáo viên chia l p thành các nhóm
như bu i th c hành trư c, yêu c u các
h c sinh n m rõ các khâu trong quy
trình c t t a cành cho cây nhãn và th c
hi n công vi c theo nhóm.

- Giáo viên phân b th i gian ñ h c
sinh th c hi n. 10’ - Quan sát cây trư c khi t a sơ b .

- Các nhóm th c hi n theo yêu c u c a 40’ -C tta
giáo viên, nhóm trư ng ñi u hành, thư
kí ghi chép các m t ho t ñ ng ñ làm
15’ - Ki m tra toàn cây.
báo cáo.


- Giáo viên quan sát vi c th c hành c a 10’ - Vi t báo cáo th c hành ñ báo cáo t i l p.
các nhóm, s a sai cho các trư ng h p
làm chưa t t.
(1) (2) (3)
10’ IV. T ng k t, ñánh giá
- HS các nhóm báo cáo t i ch công
vi c và k t qu , các h c sinh khác b
sung ý ki n.
* Tiêu chu n ñánh giá:
- Các công vi c chu n b .
- Giáo viên ñưa ra tiêu chu n ñánh giá
ñ các nhóm ki m tra chéo các ho t - ð nh hư ng trư c khi c t t a h p lí.
ñ ng c a nhau và báo cáo. - Th c hi n c t t a.
- Ki m tra sau khi c t h p lí.
- Giáo viên nh n xét chung các m t - Ý th c th c hi n công vi c.
ho t ñ ng c a nhóm, thu b n tư ng
trình c a t ng nhóm.


4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Các nhóm t ki m tra các công vi c c a nhau, ki m tra chéo thông qua k t qu ñã th c hành.
- Giáo viên nh n xét chung v gi th c hành theo các bư c c a quy trình c t t a cành cho cây nhãn và
rút kinh nghi m cho các nhóm, cho l p, phê bình các trư ng h p làm chưa t t.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- ð c l i và nghiên c u kĩ n i dung bài 25 ñ chu n b cho bu i th c hành sau.
- Giáo viên nh c nh h c sinh chu n b các d ng c , v t li u cho bu i th c hành sau.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 20

TÊN BÀI: Bài 25. Th c hành: ðI U TRA TÌNH HÌNH SÂU, B NH H I CÂY ĂN QU

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 58 ñ n ti t 60)
2. Ngày so n: 13/06/2009
3. Ngày gi ng: 20/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Nh n bi t ñư c m t s sâu, b nh h i thông thư ng trên cây ăn qu .
- Làm ñư c các thao tác ñi u tra sâu, b nh h i.
- Bi t vi t m t thông báo v tình hình sâu, b nh h i c a cây ăn qu và ñ xu t phương pháp phòng tr .
- Thêm yêu quý và chân tr ng ngh Làm vư n và các s n ph m vư n.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và d ng c th c hành:
- Vư n cây ăn qu (liên h vư n cây ăn qu c a m t gia ñình g n trư ng).
- M t s l nh a có n p thông khí.
- H p gi y ho c c p gi y ñ ñ ng m u cành, lá b sâu, b nh.
- Kính lúp, gi y bút …

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Không ki m tra bài cũ – ki m tra s chu n b c a m i nhóm, cá nhân h c sinh.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
20’ I. Gi i thi u n i dung.
- Giáo viên yêu c u h c sinh nêu ñ y
ñ các quy trình th c hành ñã nghiên
c u trư c nhà.
* Bư c 1. Ch n xác ñ nh ñi m ñi u tra.
- ð i di n các nhóm trình bày quy trình
ti n hành thí nghi m. Các HS khác - Trên vư n trư ng ch n 5 cây theo 5 ñi m trên ñư ng
nghe và b sung ñ hoàn thi n quy chéo (m i nhóm ch n m t ñư ng chéo khác nhau).
trình th c hành và ti n hành công vi c. - Trên m i cây ph i ñi u tra các ñi m xung quanh tán
theo 4 hư ng: ñông, tây, nam, b c.
- Khi ra vư n ñ ñi u tra sâu, b nh c n
ph i l y m u như th nào? - M i hư ng ñi u tra 3 t ng tán lá (t ng dư i, t ng gi a
và t ng ng n).

- Ti n hành ñi u tra các lo i sâu, b nh * Bư c 2. Ti n hành ñi u tra
như th nào? - B t các lo i sâu có trên cây cho vào l nh a có n p
thông khí.
- L y m u lá, cành, chùm hoa, qu b b nh cho vào h p,
c p gi y.
- Dùng m t quan sát, ño, ñ m và ghi chép vào s ñ xác
ñ nh m t ñ gây h i cho t ng lo i sâu, b nh và tính toán
s li u.
(1) (2) (3)
* Bư c 3. Mô t các lo i sâu
- Mô t nh ng ñ c ñi m nào c a m i
lo i sâu, bênh h i cây? Mô t m t s lo i sâu, b nh h i ñã ñi u tra ñư c: hình
d ng sâu, tri u ch ng v t b nh, b ph n b h i, m c ñ
gây h i …

- Giáo viên hư ng d n HS cách l p * Bư c 4. L p bi u m u tình hình sâu, b nh h i (theo
bi u m u và lưu s li u ñ ñi n vào m u) và ñ xu t bi n pháp phòng tr :
b ng.
Tên sâu B ph n M cñ b T l T l cây
- M i nhóm c n ph i ghi chép ti n h i h i cành
trình công vi c, báo cáo k t qu th c
hành (bư c 4) vào b n tư ng trình th c
hành.
Ghi chú:

- B ph n b h i: Trên lá, cành, hoa qu .

- M c ñ b h i: Quan sát và phân c p
ít: +; Trung bình: + +; Nhi u + + +

S cành b b nh
- T l cành b h i: x 100
T ng s cây ñi u tra
S cành b b nh
- T l cây b h i: x 100
T ng s cây ñi u tra

- M t ñ sâu h i: ít:+; trung bình: ++; nhi u: +++

- ð xu t bi n pháp phòng tr :
- Giáo viên hư ng d n h c sinh cách
phòng, tr các lo i sâu, b nh h i tùy + Bi n pháp canh tác: ………………………………..
vào lo i sâu, b nh và ñ c ñi m gây h i + B t di t th công: ………………………………….
c a chúng.
+ Thu c hóa h c: ……………………………………

85’ II. Ti n hành công vi c th c hành
- Giáo viên chia l p thành các nhóm
như bu i th c hành trư c, yêu c u các
h c sinh n m rõ các khâu trong quy
trình ñi u tra sâu b nh.

- Giáo viên phân b th i gian ñ h c 20’ 1. Ch n xác ñ nh ñi m ñi u tra.
sinh th c hi n.
25’ 2. Ti n hành ñi u tra
- Giáo viên quan sát vi c th c hành c a
các nhóm, s a sai cho các trư ng h p 20’ 3. Mô t các lo i sâu
làm chưa t t.
20’ 4. L p bi u m u tình hình sâu, b nh h i
- Các nhóm hoàn thi n n i dung, ñi n
vào các bi u m u ñ báo cáo.
(1) (2) (3)
15’ III. T ng k t, ñánh giá
- HS các nhóm báo cáo t i ch công
vi c và k t qu , các h c sinh khác b
sung ý ki n.

* Tiêu chu n ñánh giá:
- Các nhóm ñánh giá chéo s n ph m - Vi c ch n ñ a ñi m c a m i nhóm ph i ñ c l p, phù
th c hành c a nhau. h p.
- Ti n hành công vi c ñi u tra h p lí, khoa h c.
- Giáo viên nh n xét chung các m t - Vi c mô t các lo i sâu, b nh.
ho t ñ ng c a m i nhóm. - Hoàn thi n các bi u m u.
- Ý th c th c hành.


4. C ng c ki n th c: 07 phút.

- Các nhóm t ki m tra các công vi c c a nhau, ki m tra chéo thông qua k t qu ñã th c hành.

- Giáo viên nh n xét chung v gi th c hành theo các bư c c a quy trình ñi u tra tình hình sâu, b nh
h i cây tr ng và rút kinh nghi m cho các nhóm, cho l p, phê bình các trư ng h p làm chưa t t.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.

- Ti p t c th c hi n công vi c này các cây vư n nhà ñ năng cao kh năng quan sát, nh n xét và
ñ xu t các bi n pháp thích h p phòng tr .

- ð c và nghiên c u n i dung các bài 26, 27 và 28 ñ chu n b cho bu i h c ti p theo.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 21
- HOA, CÂY C NH VÀ RAU -
TÊN BÀI: Bài 26 + 27 + 28. M T S V N ð CHUNG V HOA VÀ CÂY C NH
KĨ THU T TR NG M T S CÂY HOA PH BI N
KĨ THU T TR NG CÂY C NH TRONG CH U
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 61 ñ n ti t 63)
2. Ngày so n: 17/06/2009
3. Ngày gi ng: 24/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñư c vai tròm giá tr kinh t c a cây hoa, cây c nh.
- Bi t cách phân lo i hoa, cây c nh và ham thích công vi c tr ng và chăm sóc cây c nh.
- Bi t m t s ñ c ñi m, yêu c u ngo i c nh và kĩ thu t tr ng m t s cây hoa ph bi n.
- Bi t ñư c m t s yêu c u kĩ thu t và quy trình tr ng, chăm sóc cây c nh trong ch u.
- Bi t chân tr ng giá tr th m mĩ và ngh thu t c a hoa, cây c nh và ngh tr ng hoa, cây c nh trong
nhân dân ta.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút:
Không ki m tra – nh n xét các báo cáo th c hành.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
30’ M T S V N ð CHUNG V HOA VÀ CÂY C NH
- Hãy nêu vai trò và giá tr kinh t
c a cây hoa, cây c nh trong ñ i 15’ I. Vai trò, giá tr kinh t c a hoa, cây c nh.
s ng? - Hoa là món ăn tinh th n c a cu c s ng hi n ñ i, tham gia
vào l ti c như cư i xin, m ng th , sinh nh t …
- HS nghiên c u SGK và tr l i câu - ð ñáp ng nhu c u c a cu c s ng ngày nay chúng ta ñã
h i. hình thành nhi u vùng chuyên canh s n xu t hoa, cây c nh
có giá trinh kinh t cao, gìn gi ñư c nh u gi ng cây c nh
và gi ng hoa quý.
- Hoa, cây c nh cũng là m t hàng xu t kh u ñem l i giá tr
kinh t cao cho nhi u qu c gia
- Nư c ta là nư c n m trong khu v c khí h u nhi t ñ i gió
mùa m có nhi u gi ng th c v t quý trong ñó có các loài
hoa như: b c hà, c m chư ng, trà ph n, ñ a lan, phong lan,
hoa h ng, hoa cúc … Là ñi u ki n thu n l i cho vi c phát
tri n ngành tr ng hoa.
- Hãy nêu nên cách phân lo i hoa?
15’ II. Phân lo i hoa, cây c nh
- HS ñ c sách giáo khoa và tr l i. Có nhi u cách phân lo i hoa, cây c nh tuỳ vào m c ñích
và tiêu chí
(1) (2) (3)
Căn c vào th i gian s ng phân chia thành hai lo i như
là: hoa th i v và hoa lưu niêm. N u căn c ñ c ñi m c u
t o c a thân cây: cây thân th o, cây thân g b i, thân leo,
cây s ng dư i nư c, cây thân m m.
- Th nào là cây dáng, cây th ? Cây V i cây c nh ngư i ta phân làm 3 lo i: cây c nh t
th có nh ng ñ c ñi m gì? nhiên, cây dáng, cây th .
- Cây c nh t nhiên là cây có s n trong t nhiên.
- HS nghiên c u SGK và tr l i câu - Cây dáng: là m t lo i cây mà ngư i ta ch chú ý dáng v
h i, có th tham kh o thêm các hình c a nó. Ngư i tr ng và ngư i chơi t o dáng cho cây theo
26.1 và 26.2/SGK ñ hi u rõ hơn. s thích hay th hi n m t ý tư ng nào ñó.
- Cây th : Là lo i cây ñ c bi t, có m t s ñ c ñi m sau:
+ Cây th là lo i cây dáng c th , lùn nhưng ph i duy trì t
l cân ñ i gi a các b ph n c a cây (r , thân, cành).
+ Cây th do bàn tay ngư i tài hoa t o nhi u th , theo nhi u
trư ng phái, ngư i chơi ph i hi u các ñ c ñi m sinh lí, sinh
- Bonsai là gì? thái c a cây.
+ Ngư i chơi ph i có óc th m m , th hi n tâm h n và tình
c m c a ngư i chơi.
+ Cây th tr ng trong ch u còn ñư c g i là Bonsai.
42’ KĨ THU T TR NG M T S CÂY HOA PH BI N
- Hãy nêu ñ c ñi m và yêu c u ngo i
c nh c a cây hoa h ng? 20’ I. Cây hoa h ng (Rosa sp)
(5’) 1. ð c ñi m và yêu c u ngo i c nh c a cây hoa h ng
- HS nghiên c u SGK và tr l i. a. ð c ñi m
- Tên khoa h c là Rosa sp, thu c h Hoa h ng.
- Hoa h ng xu t x t vùng nhi t ñ i và á nhi t ñ i.
- Hi n nay Vi t Nam có m t s gi ng : h ng c hoa, h ng
c ng, h ng b ch, h ng nhung, h ng ðà L t, t m xuân…
b. Yêu c u ngo i c nh
- Nhi t ñ thích h p cho hoa h ng 18 – 25oC
- ð m không khí phù h p 80 – 85%, ñ m ñ t 60 – 70%
- Lư ng mưa trung bình h ng năm 1000 – 2000mm, hoa
- Hãy nêu các công vi c chu n b ñ t h ng ưa ánh sáng.
cho cây hoa h ng như th nào?
(15) 2. Kĩ thu t tr ng
- HS nghiên c u SGK k t h p v i a. Chu n b ñ t tr ng
th o lu n nhóm ñ tr l i câu h i. - Ch n nơi ñ t b ng ph ng, tơi x p, ñ t th t nh là t t nh t,
pH 5,5 – 6,5
- Làm ñ t kĩ, lên lu ng r ng 1,2m. Bón lót trư c khi lên
lu ng: 20 – 30 t n phân chu ng; 400kg supe lân; 500kg vôi
cho 1 ha.
- ð t tr ng luôn ñư c gi m, không ư t
- Cây hoa h ng có th ñư c nhân
b. Chu n b gi ng: Chu n b b ng cách giâm, chi t, ghép:
gi ng như th nào?
- Giâm cành: ch n cành bánh t , dài 20 – 25cm vào mùa
thu (tháng 10), mùa xuân (tháng 2, 3). Dùng ch t ñi u hoà
sinh trư ng NAA n ng ñ 1000 – 2000ppm.
- Ghép: dùng cây t m xuân làm g c có th ghép m t ch T,
c a s , ghép ño n cành.
- Vi c tr ng và chăm sóc cây hoa
h ng ñư c th c hi n như th nào? c. Tr ng và chăm sóc
- Th i v : mi n B c tr ng v xuân hay v thu, mi n Nam
tr ng sau mùa mưa.
- Kho ng cách tr ng 40 x 50cm, 30 x 40cm, chú ý c t t a lá
vàng, già. Sau 15 ngày x i xáo bón lót, t a b cành tăm,
cành to, bón phân hoai m c quanh g c.
(1) (2) (3)
- Thu ho ch khi hoa v a hé n .
- Phòng tr m t s lo i n m dùng CuSO4 1 - 2‰ ho c
Zinep Simel 1 – 3 ‰.

- Hoa cúc có ñ c ñi m và yêu c u
ngo i c nh như th nào? 15’ II. Cây hoa cúc Chrysanthenum – h Cúc.
(4’) 1. ð c ñi m và yêu c u ngo i c nh c a cây hoa cúc
- HS nghiên c u SGK và tr l i câu - Hoa cúc ngu n g c t Trung Qu c, Nh t B n, Vi t Nam.
h i. - Hoa cúc dáng ñ p, thơm d u, ñ c bi t không r ng cánh.
- Hoa cúc có nhi u gi ng, màu s c, kích thư c, khi phân
hoá m m c n ñi u ki n chi u sáng ngày ng n, ñ m th p,
- Cây hoa cúc tr ng trên lo i ñ t nào m t s n v mùa hè ðà L t.
thì thích h p nh t?
(11) 2. Kĩ thu t tr ng, chăm sóc
- HS nghiên c u sách giáo khoa và a. Chu n b ñ t tr ng cây hoa cúc.
tr l i câu h i. Cúc là cây ưa ñ t t t, m, nhi u mùn, không úng nư c,
pH 6,8 – 7 .
- Cây hoa cúc có th ñư c nhân b. Chu n b cây gi ng
gi ng như th nào? - Giâm ng n: Tr i mát, ch n ng n ñ giâm, cành giâm dài
7 – 10cm, có 3 – 4 ñ t, kho ng cách 2 x 2cm. Cúc ch u rét
giâm vào tháng 7 – 8 tr ng tháng 10, cây kém ch u rét
tr ng s m vào tháng 6 – 7.
- Vi c chăm sóc cây hoa cúc c n ti n - Giâm m m non, ch i: Sau khi thu ho ch hoa t cây m c
hành như th nào? lên ch i non c t ch i giâm thành cây gi ng.
c. Chăm sóc
- T a ng n ñ m b o cây cúc phát tri n nhi u nhánh. M i
cành ñ t 2 – 3 nhánh. Sau m i l n b m ng n thì bón thúc,
h n ch x i ñ t tránh gây ñ t r .
- Khi cây cúc cao 25 – 30cm dùng c c c m ch ng ñ .
- Cúc d b r p, n m r s t dùng thu c zinep, Basudin.

- Hãy nêu nh ng ñ c ñi m và yêu 17’ III. Cây hoa ñ ng ti n Gerbelra jamesonii.
c u ngo i c nh c a cây hoa ñông (5’) 1. ð c ñi m và yêu c u ngo i c nh c a cây hoa ñ ng ti n
ti n? a. ð c ñi m
- Hoa ñ ng ti n có ngu n g c châu Phi, ch u nóng t t.
- HS th o lu n nhóm và tr l i câu
h i. - Cây hoa ñ ng ti n có 2 gi ng: ñơn và kép.
- Hoa ñ ng ti n ñ kho , nhánh nhi u, r ăn sâu.
b. Yêu c u ngo i c nh
Cây hoa ñ ng ti n ch u rét kho , pH trung bình, kém
ch u nư c, m, ch u phân bón cao, không ưa nư c ñ m.

- ð t tr ng cây hoa ñ ng ti n c n có (12) 2. Kĩ thu t tr ng
nh ng yêu c u gì?
a. Chu n b ñ t
- pH 6,5 – 7, ñ t ráo, thoát nư c t t, tơi x p.
- Bón lót: 25 – 30 t n phân chu ng, 300kg vôi b t cho 1
ha. Lên lu ng cao 35– 40cm, r ng 70 – 80cm h ñào
- Tr ng cây vào th i ñi m nào là kích thư c 20x30cm.
thích h p nh t?
b. Th i v tr ng
Mi n B c tr ng vào tháng 8 là t t nh t, mi n Nam
tr ng sau mùa mưa.
(1) (2) (3)
- Hãy nêu cách chăm sóc cây hoa c. Chăm sóc
ñ ng ti n?
- Sau khi tr ng tư i ñ u m t ngày m t l n, hàng tháng x i
- HS nghiên c u SGK, th o lu n và vun lu ng, 15 ngày tư i nư c phân 1 l n, vào mùa rét t
tr l i các câu h i. g c b ng rơm r ho c c khô.
- Nhân gi ng b ng cách tách ch i t cây m .
- Cây hay b th i nhũn g c hoa khi ñó phun Boocñô hay
Basudin 2‰ phun 3 – 4 l n 3 ngày/l n.

40’ KĨ THU T TR NG CÂY C NH TRONG CH U
- Hãy nêu kĩ thu t tr ng cây c nh 19’ I. Kĩ thu t tr ng.
trong ch u? C n ph i chu n b (7’) 1. Chu n b ñ t cho vào ch u
nh ng gì? - ð t trông là ñ t th t nh ho c trung bình, ñ t bùn ao là t t
nh t, phơi khô, ñ p nh kích thư c viên ñ t 0,5 – 1cm,
- HS nghiên c u SGK và tr l i câu tránh ñ p m n.
h i. - Tr n ñ t v i phân hoai và NPK theo t l : 7 ph n ñ t +
2 ph n phân + 1 ph n tro, tr u và NPK.
- Dùng nhi u supe lân và kali, ít ñ m, cho thêm m t ít vôi
b t, lót ñáy ch u m t l p s i ho c ñá v ñ d thoát nư c.
(4’) 2. Chu n b ch u ñ tr ng
Ch n ch u phù h p v i cây, ý tư ng, phù h p v i tính
th m m nên chon ch u sâu r ng, hình ch nh t, ô van…
(8’) 3. Tr ng cây vào ch u
- Trong kĩ thu t tr ng cây c nh trong
- Cho h n h p ñ t ñã chu n b vào ch u kho ng 1/3 ch u.
ch u c n chú ý nh ng gì?
- ð t cây vào ch u sao cho c r b ng m t ch u.
- Gi cây theo ñúng th ñ ñ nh s n, r i l p ñ t cho ñ y ñ n
c r , không l p kín c r , tư i nư c cho th m ñ u toàn
- Khi tư i nư c cho cây c nh c n lưu
ch u.
ý tư i như th nào?
- ð t cây nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng b c x
tr c ti p, sau 1 - 2 tu n thì ñ t vào nơi ñ nh ñ lâu dài ñ
làm c nh. Khi m i tr ng r chưa bén nên tư i m t ngày 2
l n.

21’ II. Chăm sóc cây c nh trong ch u
(6’)
1. Tư i nư c cho cây c nh
- Vi c tư i nư c cho cây c nh trong - Căn c vào kích thư c c a ch u, ch u càng nh th tư i
ch u c n ñư c th c hi n theo nh ng càng nhi u l n ñ gi m cho cây.
nguyên t c nào? - Yêu c u c a cây: cây m ng nư c c n ít nư c, cây thu
sinh c n nhi u nư c, cây khác có nhu c u khác.
- M c ñích c a ngư i tr ng: Hãm cây tư i ít.
- Nư c tư i ph i là nư c s ch, không b nhi m b n, không
có m m b nh.
- Nư c tư i m i ngày 2 l n vào sáng và chi u t i, tư i ñ u
c di n tích g c, không ñ l i váng sau khi tư i.
- Hãy nên các yêu c u c a vi c bón (5’) 2. Bón phân cho cây c nh
phân cho cây c nh trong ch u ñúng Khi bón phân c n chú ý li u lư ng và vào th i ñi m sinh
kĩ thu t? trư ng nào c a cây, thư ng ch bón cho cây ñ lâu trong
ch u, t ng lo i phân c n chú ý nhưng thư ng là lo i d tan,
- HS nghiên c u và tr l i câu h i. d s d ng.
- Phân ñ m m i kg ñ t không quá 1g ñ m nguyên ch t.
- Phân lân m i kg ñ t không quá 2,4g nguyên ch t.
- Phân Kali m i kg ñ t không quá 0,5g nguyên ch t.
- Phân NPK thư ng dung t l 1 : 3 : 1, kèm phân vi lư ng.
(1) (2) (3)
(7’) 3. Thay ch u và ñ t cho cây c nh
- Vì sao ph i thay ch u, thay ñ t?
- Vi c thay ch u và ñ t cho cây c nh - D n các ph n ph hi n ñang tr ng trên ch u ñang tr ng
c n ph i th c hi n như th nào? - ð t ch u n m nghiêng, dùng d m x i ñ t sát thành ch u
sao cho không gây nh hư ng t i b r c a cây.
- HS nghiên c u SGK k t h p nh ng - Chu n b ch u m i, b s i, ñá ñ t chi m 1/3 ñ sâu c a
hi u bi t th c t ñ tr l i. ch u.
- Sau khi thay ch u, thay ñ t c n
chăm sóc cây c nh như th nào?
- Chuy n cây t ch u cũ ra ngoài m t cách nh nhàng,
không làm nh hư ng t i cây, t a các r b d p nát, sâu.
- ð t cây vào ch u m i theo ki u dáng và v trí mong
mu n, ph kín b r , dùng tay nén nh ñ t xung quanh g c
- Tư i nư c cho cây b ng vòi phun có h t nh , tư i ñ u c
trên cây và trên ñ t, tư i thư ng xuyên trong 20 – 45 ngày
- Hãy nêu cách phòng tr sâu, b nh
cho cây c nh? - ð t cây nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh sáng tr c ti p .
Th i gian thay ñ t là kho ng 1 – 2 năm.
- HS nghiên c u và tr l i câu h i.
(3’) 4. Phòng tr sâu, b nh

Cây c nh thư ng ít b sâu, b nh vì ñư c chăm sóc t m ,
nhưng khi b sâu b nh ti n hành dùng tay tiêu di t, dùng
các ch ph m sinh h c di t tr sâu b nh không nh hư ng
t i con ngư i.


4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên tóm t t các n i dung ki n th c cơ b n c a m i bài, yêu c u HS ph i n m v ng các ki n
th c ñó và có th v n d ng vào th c t s n xu t làm vư n.
- G i m t s h c sinh tr l i m t s v n ñ cơ b n c a bài.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- ð c và nghiên c u kĩ các n i dung ñã h c.
- Tr l i các câu h i, bài t p trang 149, 154 và 158/SGK.
- N u h c sinh có ñi u ki n có th th c hi n các kĩ thu t tr ng, chăm sóc cây hoa, cây c nh trong
ñi u ki n th c t gia ñình.
- ð c và nghiên c u trư c n i dung bài 29 “M t s kĩ thu t cơ b n t o dáng, th cây c nh” ñ
chu n b cho bu i h c sau.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 22

TÊN BÀI: Bài 29. M T S KĨ THU T CƠ B N T O DÁNG, TH CÂY C NH
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 64 ñ n ti t 66)
2. Ngày so n: 18/06/2009
3. Ngày gi ng: 25/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Hi u ñư c m t s bi n pháp kĩ thu t t o dáng, th cây c nh.
- Bi t quan sát, nh n xét m t s cây c nh ñã t o dáng, th và m i quan h v i các bi n pháp kĩ thu t
tác ñ ng.
- Bi t thư ng th c cái ñ p, giàu tính th m m , ham thích công vi c tr ng và chăm sóc cây c nh.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
1. Trình bày vai trò, giá tr kinh t và phân lo i hoa, cây c nh.
2. Nêu các khâu cơ b n trong kĩ thu t tr ng và chăm sóc cây hoa h ng.
3. Trình bày các công vi c c n thi t trong chăm sóc cây c nh trong ch u.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
20’ I. M t s dáng th c a cây c nh.
- HS quan sát các hình 29.1 trong sách
giáo khoa ngh “Làm vư n” trang 159, * Dáng cây: g m 4 lo i:
160, 161, giáo viên b sung b ng m t - Dáng tr c.
s tranh v khác. - Dáng siêu.
- Dáng hoành.
- Dáng huy n.
* Th cây: s k t h p các dáng cây m t cách linh ho t.

35’ II. Kĩ thu t t o cây c nh lùn
- Các kĩ thu t nào ñư c áp d ng ñ t o
cây? 10’ 1. H n ch sinh trư ng c a cây b ng ch t c ch sinh
trư ng
- S d ng ch t c ch sinh trư ng trên toàn b các b
- Vi c s d ng ch t c ch sinh trư ng
ph n c a cây như thân lá, r làm cho cây nh l i nhưng
c n lưu ý gì?
v n ñ m b o cân ñ i gi a các b ph n
- M t s ch t c ch sinh trư ng thư ng dùng: CCC
(chloro chorin chlorid), M.H (malein hidrazit), TIBA
- HS nghiên c u SGK và tr l i câu (1,3,5 trijodbenjoic acid), …
h i. 10’ 2. H n ch sinh trư ng c a cây b ng bi n pháp bón
phân và tư i nư c
- Bón phân tư i nư c có th h n ch sinh trư ng.
- Vi c bón phân và tư i nư c như th
nào có th t o cho cây dáng lùn? - ð i v i cây trong ch u bón phân nhi u l n, m i l n bón
m t ít, bón nhi u lân và phân h u cơ, kèm v i vôi.
(1) (2) (3)
15’ 3. Kìm hãm s sinh trư ng c a cây b ng bi n pháp c t
t a cành, lá và r
a. C t t a cành và lá
- Ti n hành t a cành và r cây c nh - C t t a cành lá h n ch sinh trư ng c a cây, vi c c t t a
như th nào ñ t o cây lùn? còn ph thu c vào cách t o dáng th , v trí cành.
- Thư ng c t t a cành m c không ñúng v trí, cành sinh
- HS nghiên c u SGK, th o lu n nhóm trư ng m nh (c t 1/3 ñ n 1/2 cành), c t cành lá r m r p,
và tr l i câu h i. b sâu b nh, lá già.
b. C t t a r cây c nh:
- C t r h n ch sinh trư ng c a cây, thư ng c t r hàng
năm, c t 1/3 chi u dài r c c, c t r chùm xung quanh.
- HS nghiên c u, quan sát các hình
29.2, 29.3, 29.4 ñ tham kh o thêm.
37’ III. Kĩ thu t t o hình cho cây.
7’ Yêu c u ngư i chơi ph i t m , kiêm trì, có óc th m
mĩ. Kĩ th t này nh m t o dánh, th cho cây nhưng cũng
ñ m b o cân ñ i trên các b ph n c a cây.
15’ 1. Kĩ thu t u n dây k m
- Hãy nêu vai trò c a vi c u n dây k m * M t s yêu c u khi qu n dây k m quanh thân, cành cây
trong vi c t o hình cây c nh. c nh:
- Khi qu n dây không quá l ng, không quá ch t, qu n t
- Hãy trình bày kĩ thu t u n dây k m
g c ra cành, t dư i lên trên.
t o dáng, th cho cây c nh?
- Tuỳ lo i cây mà ti n hành qu n dây vào th i ñi m c
- HS nghiên c u và tr l i câu h i. th .
- Tránh qu n dây khi cây non, m i thay ch u, thay ñ t.
- Qu n dây vào lúc tr i râm mát, khi v a tư i nư c, khi
tr i mưa, tr i h n lâu ngày.
- Ch n r khí sinh như th nào ñ
nuôi? - Ch n kích thư c dây phù h p v i cách u n cây: dây
ñư ng kính 5mm, 3mm, 1,5mm, 1mm.
15’ 2. Kĩ thu t nuôi các r khí sinh
- HS quan sát các hình v 29.5 và 29.6 Ch áp d ng cho các lo i cây có r khí sinh (si, sanh,
ñ tham kh o thêm. b ñ …) Các cây d ng này thư ng có 2 lo i r m t lo i
có ñ u tr ng là lo i s ch t sau ñó còn 1 lo i có ñ u màu
nâu ñây là r c n ñư c b o v .


28’ IV. Kĩ thu t lão hóa cho cây c nh
- Kĩ thu t l t v , t o s o, t o hang h c
trên cây nh m m c ñích gì? 15’ 1. Kĩ thu t l t v
T o các u, s n sùi trên thân cây nh kh năng tái sinh
- HS suy nghĩ và tr l i câu h i. c a cây.

- Ti n hành l p v vào th i kì ph n thư ng t ng ñang
ho t ñ ng, không ti n hành khi cây tr ng thái ngh ho c
ch m phát tri n. Thư ng ti n hành vào mùa xuân (tháng
3 - 4) ho c mùa thu (tháng 8 - 9).
- Chú ý ñ n v trí l t v vì nó t o v ñ p cho cây, có kh
năng tái sinh hay không, n u không d d n ñ n cây b suy
ki t và có th ch t.
(1) (2) (3)
8’ 2. Kĩ thu t t o s o trên cây c nh
- HS quan sát các hình v 29.7 và 29.8
ñ tham kh o thêm.
C t b nh ng ph n không c n trên cây ñ t o các s o
có nh ng hình dáng trông ñ p m t, l lùng theo ý tư ng
c a ngư i chơi.


- Làm th nào ñ có th t o ra các 7’ 3. Kĩ thu t t o hang h c trên thân, cành cây c nh
hang h c trên thân cây và các cành
cây c nh? Kĩ thu t này nh m làm ch t l p v theo ý mu n và m t 1
ph n g c a cây ñ t o các hang h c, t o dáng c th cho
cây.


4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Em hãy so sánh các bi n pháp kĩ thu t t o cây c nh lùn. ñ a phương em, ngư i tr ng cây c nh áp
d ng các bi n pháp gì ñ t o cây c nh lùn?
- Hãy nêu các bi n pháp kĩ thu t t o cây c nh già c i, dáng c th . Cây dáng c th c n ph i ñ m b o
các yêu c u gì?

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- H c bài và làm tr l i các câu h i trang 169/SGK.
- Làm th các kĩ thu t t o cây c nh già, t o hang h c và u n cây ñ có th t o ra các cây c nh ñ p
theo ý thích.
- Xem l i n i dung bài 27 ñ chu n b cho th c hành tr ng hoa bu i sau.
- Chu n b các d ng c , v t li u cho bài th c hành sau, ñ c kĩ trư c các yêu c u và n i dung c a bài
th c hành Tr ng hoa.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 23

TÊN BÀI D Y: Bài 30. Th c hành: TR NG HOA

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 67 ñ n ti t 69)
2. Ngày so n: 19/06/2009
3. Ngày gi ng: 26/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Làm ñúng các khâu kĩ thu t: làm ñ t, bón lót phân, tr ng, làm mái che.
- Th c hi n ñúng quy trình, nghêm túc, c n th n trong th c hành, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh
môi trư ng.
- Phát tri n kĩ năng quan sát, th c hành t ñó thêm yêu quý ngh tr ng hoa và cái ñ p c a hoa.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và d ng c , v t li u th c hành:
- D ng c làm ñ t: cu c, cào, bay x i.
- Bình tư i có gương sen, m t s c c tre dài 50cm.
- T m lư i nilông ph n quang ñ che n ng.
- Phân h u cơ ñã hoai, supe lân, vôi b t.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 2 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 6 phút.
1. Trình bày các kĩ thu t t o hình cho cây c nh.
2. Hãy nêu các bi n pháp kĩ thu t t o cây c nh già c i, dáng c th . Cây dáng c th c n ph i ñ m
b o các yêu c u gì?
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
I. Gi i thi u n i dung.
- Giáo viên yêu c u các nhóm nêu quy 10’
trình th c hành ñã nghiên c u nhà.

- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy
trình ti n hành thí nghi m.
- Các nhóm khác nghe và b sung cho
hoàn thi n quy trình ñ ti n hành. * Bư c 1. Làm ñ t, bón phân lót.
- Cu c và ñ p nh ñ t, làm s ch c d i. R i phân chu ng
- ð t tr ng hoa c n ñ m b o yêu c u ñã hoai cùng v i phân lân và vôi b t (ñã ñư c chu n b
nào? Khi làm ñ t ph i lưu ý gì? s n).
- Dùng cu c tr n ñ u ñ t v i phân.
- Yêu c u c a lu ng ñ t tr ng hoa ph i
như th nào? * Bư c 2. Lên lu ng, b h c tr ng.
- Dùng cu c, cào ñ lên lu ng. Lu ng r ng 1 – 1,2m; cao
- C n chú ý kho ng cách tr ng như th 25 – 30cm. Rãnh gi a hai lu ng r ng 40cm, san ph ng
nào cho h p lí? lu ng.
- Dùng cu c b h c tr ng kho ng cách gi a các h c là 30
- 40cm ho c 40 – 50cm.
(1) (2) (3)

* Bư c 3. Tr ng và tư i nư c.
- Khi tr ng cây c n ñ t cây như th
nào?
- ð t cây th ng ñ ng, dùng d m x i g t ñ t vào g c cây,
nén ch t ñ t quanh g c.
- Khi tư i cho cây c n ph i lưu ý gì?
Nêu yêu c u c a ngu n nư c tư i.
- Tư i nư c b ng thùng tư i có gương sen, dùng ngu n
nư c s ch ñ m b o không b nhi m b n, không ch a
- Hãy nêu các l i ích c a vi c làm mái m m b nh.
che. Làm mái che như th nào m i ñ m
b o yêu c u.
* Bư c 4. Làm mái che
- Dùng c c tre ñóng ch t 4 góc lu ng và xung quanh.
Bu c dây vào 4 góc t m lư i, kéo căng và bu c vào c c
tre quanh lu ng sao cho mái không ch m vào ng n cây,
d dàng tháo ra vào bu i chi u mát. Che n ng ñ n khi cây
- Làm mái che c n ph i ñ m b o yêu h i s c (cây bén).
c u gì?

- Tuỳ ñi u ki n có th làm mái che r ng cho vài ba lu ng,
mái cao và d c v 2 phía ñ tránh ñ ng nư c khi tr i
mưa.

20’ II. Làm m u.
- Giáo viên làm m u, hư ng d n các
nhóm HS quan sát ñ làm theo các
công vi c. - Làm ñ t, bón phân.
- Lên lu ng, b h c tr ng.
- Tr ng và tư i nư c.
- Làm mái che.

70’ III. Ti n hành công vi c th c hành.
- Giáo viên chia l p thành các nhóm
như các bu i th c hành trư c và giao
nhi m v cho các nhóm, m i nhóm
tr ng hoàn ch nh m t lu ng cây.

- GV giao các d ng c , v t tư th c
hành cho các nhóm, phân chia th i
20’ - Làm ñ t, bón phân lót.
gian ñ HS th c hi n.
18’ - Lên lu ng, b h c tr ng.
- Các nhóm th o lu n, phân công các
công vi c c th cho t ng thành viên
ñ th c hi n. 15’ - Tr ng và tư i nư c.

- Giáo viên quan sát, s a sai cho HS, 7’ - Làm mái che.
nh c nh các trư ng h p làm công vi c
chưa t t.
10’ - Vi t tư ng trình báo cáo k t qu .
- Yêu c u HS vi t tư ng trình báo cáo
công vi c th c hành.
(1) (2) (3)
20’ IV. T ng k t, ñánh giá.
- GV nêu các tiêu chu n ñánh giá. Các
nhóm nghe ñ ñánh giá chéo nhau.

- T ch c HS t ñánh giá k t qu và
ñánh giá chéo các nhóm khác.
* Tiêu chu n ñánh giá công vi c:
- Làm ñ t nh , tr n phân ñ u, phù h p.
- Lu ng ph i th ng, ñ m b o quy trình kĩ thu t và kích
thư c h p lí.
- Giáo viên nh n xét, ñánh giá k t qu
- Cây tr ng ñ m b o th ng ñ ng, tr ng ñúng m t ñ .
th c hành c a t ng nhóm h c sinh.
Nh n xét vi c ñánh giá c a các nhóm - Mái che ñ m b o kĩ thu t và ch c ch n.
thông qua công vi c và b n tư ng trình
báo các k t qu .


4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên nh n xét, rút kinh nghi m chung cho bu i th c hành c a l p, nêu các t n t i ch y u và
yêu c u HS rút kinh nghi m ñ các bu i sau làm t t hơn.
- Yêu c u l p trư ng phân công các h c sinh d n v sinh khu v c th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 2 phút.
- H c sinh ti p t c th c hi n các công vi c ñó nhà cho thành th o các kĩ năng.
- ð c và nghiên c u l i các n i dung c a bài 29 ñ chu n b cho bu i th c hành sau.
- Xem trư c các yêu c u, chu n b d ng c , v t li u, nghiên c u n i dung th c hành chu n b cho
bu i th c hành ti p theo: Bài 31. Th c hành: U n b ng dây k m ñ t o dáng cây c nh.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 24

Bài 31. Th c hành: U N CÂY B NG DÂY K M ð T O DÁNG CÂY C NH
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 70 ñ n ti t 72)
2. Ngày so n: 20/06/2009
3. Ngày gi ng: 27/06/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Làm ñư c các khâu kĩ thu t sau:
+ Ch n ñư c cây ñ u n.
+ Ch n ñư c lo i dây k m phù h p v i thân, cành c a cây.
+ Phác ho dáng cây s u n.
+ Làm ñúng thao tác qu n dây k m trên thân, cành và u n cành cho cây c nh.
- Hình thành phong cách lao ñ ng sáng tao, ñ c l p, c n th n, nhi t tình, xây d ng tình c m yêu quý
thiên nhiên.
- Th c hi n ñúng quy trình, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và th c hành:
- Ch n cây thân g , có ñ gi o d u n có th là cây trong ch u ho c cây trong vư n.
- Dây nhôm, s t c 2 – 3mm và m t s dây c nh 1mm. S lư ng tuỳ thu c s cành ñ nh u n, cành
to hay nh .
- Kìm s t, kéo c t cành, kéo nh t a lá.
- Các cành c a cây si, sanh,… d o ñ làm th .

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Em hãy trình bày l i các kĩ thu t u n dây k m t o th cho cây c nh.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
- Giáo viên yêu c u m t s h c sinh 10’ I. Gi i thi u n i dung.
nêu các bư c c a n i dung bài th c
hành ñã ñư c nghiên c u nhà.

- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy * Bư c 1. Phác ho dáng cây s u n.
trình ti n hành thí nghi m. Các nhóm - V dáng cây s ti n hành u n lên trên gi y r i quan sát
khác nghe và b sung cho hoàn thi n cây u n ch n cành ñ ti n hành u n theo ý tư ng.
quy trình ñ ti n hành.
- Dùng kéo c t cành ñ t a b t nh ng cành còn l i cho
g n và không vư ng khi qu n dây k m.
- khâu này ta c n th c hi n nh ng
công vi c gì? - Dùng kéo nh t a b t lá trên cây cho thoáng.

* Bư c 2. Qu n dây k m
- Vi c qu n dây k m cho cành cây - Qu n dây k m lên t ng cành. Cành to dùng dây cơ l n,
c nh ñư c th c hi n như th nào? nhánh nh dùng dây cơ nh . ðo chi u dài cành ñ nh qu n
t g c lên ng n. Dùng kìm s t c t dây k m có chi u dài
g p 3 l n chi u dài cành ñ nh qu n.
(1) (2) (3)
- Qu n dây k m b t ñ u t g c cành lên ñ n ng n. Khi
- Trong quá trình ñó c n lưu ý ñi u gì? qu n dây c n lưu ý:
+ Qu n dây k m v a ch t vào cành.
+ Các vòng dây qu n cách nhau v a ph i, có ñ xiên
40 – 45o. N u qu n quá g n nh hư ng ñ n kh năng
gi cành và sinh trư ng c a cây, n u qu n quá xa thì
dây qu n y u.
- Sau khi qu n dây k m, cành cây ñư c + Luôn qu n dây quanh ch ch ba c a cành v i thân.
u n như th nào ñ t o dáng, th ?
* Bư c 3. U n cành.
- Sau khi qu n dây k m xong, b t ñ u u n cành. Làm t
- Sau khi u n thân cây, cành c n ph i t , ch m rãi, dùng 2 ngón tay cái làm ñi m t a ñ u n
cành.
chú ý nh ng gì?
- Sau khi u n cong ph i gi ñư c cành v trí mong
mu n, n u b b t tr l i do dây k m quá nh , c n ph i
qu n l i b ng dây khác cho phù h p, n u cành b sây
xư c là qu n quá ch t thì cũng ph i qu n l i.
- Cu i cùng, quan sát l i cây ñã u n xem n u ch nào
chưa h p lí thì ti n hành u n l i.


II. Làm m u.
- Giáo viên làm m u các công ño n 30’
ñ ng th i hư ng d n h c sinh, yêu c u - Phác h a dáng cây s u n (tùy theo hình dáng cây).
h c sinh quan sát ñ th c hi n sau ñó.
Căn c vào dáng cây t nhiên, phác h a dáng cây ñ nh
t o. T ñó xác ñ nh nh ng cành s u n.

- H c sinh chú ý nghe và th c hi n th Dùng kéo t a b t các cành không c n thi t ñ cây g n
trên các cành chu n b s n. và không vư ng khi qu n dây.
Dùng kéo t a b t lá.

- Qu n dây k m:
- Giáo viên v a hư ng d n, v a gi i
thích m t s th c m c c a h c sinh. Qu n dây k m l n lư t t ng cành, qu n t g c cành ra
ng n cành, chi u dài dây k m g p kho ng 3 l n chi u dài
cành s qu n, các vòng xo n ph i ñ u, không quá g n
ho c quá xa nhau.
- N u cành b t tr l i ho c b sây xư c
thì ta ph a làm gì? T i sao? - U n cành:
B cong cành: t t ñ t hai tay cách nhau m t ño n
thích h p, dùng hai ngón tay cái ñ t vào v trí c n u n
làm ñi m t a.
Sau khi b cong dây k m ph i gi a cành v trí mong
mu n.
Nhìn vào t ng th cây sau khi ñã u n, n u ch nào chưa
thích h p thì ñi u ch nh l i.
(1) (2) (3)
III. T ch c th c hi n.
- Giáo viên chia l p thành các nhóm 80’
nh , m i nhóm th c hi n u n m t s
cây c nh.
40’ 1. Phác h a dáng cây s u n.
- Giáo viên phân b th i gian ñ h c
sinh th c hi n và báo cáo k t qu .
20’ 2. Qu n dây k m.
- HS th c hi n các n i dung theo nhóm
trên các cành cây si, sanh,… ñã chu n 20’ 3. U n cành
b s n ñ làm quen các kĩ thu t ph c
t p và ñòi h i công phu này.


4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên nh n xét, rút kinh nghi m chung cho bu i th c hành c a l p, nêu các t n t i ch y u và
yêu c u HS rút kinh nghi m ñ các bu i th c hành sau s làm t t hơn.

- Yêu c u l p trư ng phân công các h c sinh d n v sinh khu v c th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- H c sinh ti p t c th c hi n các khâu ñó nhà ñ hoàn thi n các kĩ năng th c hành.

- Chu n b các d ng c ñ ti p t c th c hành n i dung này vào bu i sau.

- Làm b n tư ng trình ñ báo cáo các k t qu th c hành.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 25

TÊN BÀI D Y: Bài 31. Th c hành: U N CÂY B NG DÂY K M
ð T O DÁNG CÂY C NH (ti p theo)
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 73 ñ n ti t 75)
2. Ngày so n: 24/06/2009
3. Ngày gi ng: 01/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Làm ñư c các khâu kĩ thu t sau:
+ Ch n ñư c cây ñ u n.
+ Ch n ñư c lo i dây k m phù h p v i thân, cành c a cây.
+ Phác ho dáng cây s u n.
+ Làm ñúng thao tác qu n dây k m trên thân, cành và u n cành cho cây c nh.
- Hình thành phong cách lao ñ ng sáng tao, ñ c l p, c n th n, nhi t tình, xây d ng tình c m yêu quý
thiên nhiên.
- Th c hi n ñúng quy trình, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và th c hành:
- Ch n cây thân g , có ñ gi o d u n có th là cây trong ch u ho c cây trong vư n.
- Dây nhôm, s t c 2 – 3mm và m t s dây c nh 1mm. S lư ng tuỳ thu c s cành ñ nh u n, cành
to hay nh .
- Kìm s t, kéo c t cành, kéo nh t a lá.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Ki m tra s chu n b c a các nhóm th c hành.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
90’ III. T ch c th c hi n (ti p).
- Giáo viên ti p t c chia l p thành các
nhóm nh theo bu i th c hành trư c,
m i nhóm th c hi n u n trên m t s * Ti p t c th c hi n theo trình t công vi c:
ch u cây c nh ñã chu n b s n.
35’ 1. Phác h a dáng cây s u n.
- Giáo viên phân b th i gian ñ h c
sinh th c hi n và báo cáo k t qu .
30’ 2. Qu n dây k m.
- HS th c hi n các n i dung theo nhóm
trên các ch u c nh ñã tr ng các cây 25’ 3. U n cành
(chưa ñư c u n),…

- Giáo viên quan sát h c sinh ti n hành
trên các ch u c nh, s a sai cho các em,
u n n n các ñ ng tác kĩ thu t ph c t p
ñ h c sinh th c hi n cho ñúng.
(1) (2) (3)
30’ IV. T ng k t, ñánh giá.
- GV nêu các tiêu chu n ñánh giá. Các
nhóm nghe ñ ñánh giá chéo nhau.

* Các tiêu chu n ñánh giá:
- T ch c HS t ñánh giá k t qu c a
nhóm mình và ñánh giá chéo các nhóm
th c hành khác. - V phác h a dáng c n u n.
- Vi c qu n dây k m có phù h p không.
- Kĩ thu t u n cây có h p lí không.
- Giáo viên nh n xét, ñánh giá k t qu
th c hành c a t ng nhóm h c sinh. - Dáng c n u n ñư c phác h a có tương ñ i gi ng
Nh n xét vi c ñánh giá c a các nhóm dáng ñã u n chưa.
thông qua công vi c và b n tư ng trình
báo các k t qu .


4. C ng c ki n th c: 7 phút.
- Giáo viên nh n xét, rút kinh nghi m chung cho hai bu i th c hành c a l p, nêu các t n t i ch y u
và yêu c u HS rút kinh nghi m ñ các bu i th c hành sau s làm t t hơn.
- Giáo viên thu các b n tư ng trình báo cáo công vi c.
- Yêu c u l p trư ng phân công các h c sinh d n v sinh khu v c th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 2 phút.
- H c sinh ti p t c th c hi n các khâu u n t o hình cho cây c nh nhà ñ hoàn thi n các kĩ năng
th c hành.
- Tìm hi u kĩ thu t tr ng rau gia ñình, ñ a phương ñ chu n b cho bài sau.
- Ôn t p các n i dung c a chương ñ chu n b cho ki m tra 45 phút.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 26

TÊN BÀI D Y: Bài 32. KĨ THU T TR NG RAU + KI M TRA 1 TI T

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 76 ñ n ti t 78)
2. Ngày so n: 25/06/2009
3. Ngày gi ng: 02/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Hi u ñư c vai trò, giá tr kinh t c a các lo i rau.
- Bi t ñư c ñ c tính sinh h c c a cây rau và quy trình tr ng rau an toàn.
- Có th v n d ng các ki n th c ñó vào s n xu t ñ t o ra các lo i rau an toàn cho ngư i và v t nuôi.
- Bi t chân tr ng và yêu quý các s n ph m vư n và ngh Làm vư n.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 1 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 4 phút.
Không ki m tra – nh n xét các b n tư ng trình c a m i nhóm th c hành bu i trư c.
3. N i dung bài gi ng: 122 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
19’ I. Vai trò, giá tr kinh t c a cây rau.
- Hãy nêu vai trò và giá tr dinh 9’ 1. Giá tr dinh dư ng
dư ng c a cây rau mang l i cho - Rau là lo i th c ph m cung c p cho con ngư i nhi u lo i
con ngư i? mu i khoáng, axit h u cơ, các ch t thơm… ñ c bi t là các
vitmin như: A, B, C, E… các ch t khoáng như: Ca, P, Fe …
- HS nghiên c u SGK và tr l i. Do ñó rau không th thi u ñư c trong ñư i s ng con ngư i.
- M t s còn là nh ng dư c li u quý: t i, g ng, ngh …
10’ 2. Giá tr kinh t
- Tr ng rau còn mang l i các giá - Tr ng rau ñem l i giá tr kinh t cao do rau có th i gian sinh
tr kinh t gì? trư ng ng n, có th tr ng nhi u v trong năm.
- Rau có giá tr xu t kh u, hi n ñang có hơn 40 nư c ñang
nh p rau c a Vi t Nam. M t s lo i rau xu t kh u c a Vi t
Nam như: t, dưa chu t, hành tây, n m m …
- Rau còn là nguyên li u cho ngành công nghi p ch bi n ñ
xu t kh u và ph c v nhu c u trong nư c nh ng mùa không
có rau.
20’ II. ð c tính sinh h c c a cây rau
- Hãy nêu cách phân lo i rau theo
b ph n s d ng? 5’ 1. Phân lo i cây rau
Phân lo i cây rau theo nhi u cách tuỳ thu c vào tiêu chí phân
- HS th o lu n nhóm và tr l i câu lo i. Phân chia theo b ph n s d ng:
h i. - Rau ăn c , r : cà r t, c c i, c ñ u …
- Rau ăn thân, thân c : khoai tây, xu hào …
- Rau ăn lá: c i b p, c i xanh, xà lách, rau ñay, m ng tơi …
- Rau ăn n hoa: Hoa thiên lí, súp lơ …
- Rau ăn qu : dưa chu t, dưa h u, dưa gang, b u, bí, t …
(1) (2) (3)
2. nh hư ng c a ñi u ki n ngo i c nh ñ n sinh trư ng và
15’ phát tri n c a cây rau
- Nhi t ñ nh hư ng như th nào
ñ n sinh trư ng và phát tri n c a a. Nhi t ñ
cây rau? Căn c vào yêu c u v nhi t ñ c a rau, ngư i ta phân lo i
- H c sinh nghiên c u SGK và tr các lo i rau như sau:
l i câu h i. - Lo i rau ch u rét: lo i rau ch u rét trong m t th i gian
dài, nhi t ñ thích h p 15 - 20oC.
- Lo i rau ch u rét trung bình: ch ch u rét trong th i gian
- M i lo i rau thích h p v i nhi t ng n. Nhi t ñ thích h p 15 - 20oC, khi lên ñ n 30oC t c
ñ như th nào? ñ ñ ng hoá và d hoá b ng nhau, 40oC sinh trư ng kém.
- Lo i rau ưa m: cây rau không ch u ñư c rét, nhi t ñ
th p kém phát tri n, nhi t ñ thích h p 20 – 30oC.
- Lo i rau ch u nóng: cây ch u ñư c nhi t ñ cao, ñ ng hoá
nhi t ñ 30oC và c nhi t ñ cao hơn 40oC.
Trong m i th i kì sinh trư ng, phát tri n cây rau c n nhu
c u nhi t ñ khác nhau:
- Th i kì n y m m: thích h p nhi t ñ 25 – 30oC
- Th i kì cây non: Nhi t ñ thích h p 18 – 20oC
- Th i kì sinh trư ng sinh dư ng: cây ch u rét 17 – 18oC,
rau ưa m 20 – 30oC.
- Th i kì sinh trư ng sinh th c: nhi t ñ 20oC.
- Ánh sáng nh hư ng như th nào b. Ánh sáng
ñ n sinh trư ng và phát tri n c a
- Rau ăn lá c n ñi u ki n râm mát, tránh ánh sáng tr c ti p.
cây rau?
- Rau ăn qu : thíc ánh sáng m nh.
- Rau c i b p, c i c , hành … ưa ánh sáng trung bình.
HS: Tr l i câu h i
- Rau c i cúc, rau ngót, mùi tây … ưa ánh sáng y u.
c. Nư c: nh hư ng ñ n năng su t c a rau, thi u nư c rau còi
- Hãy nêu các vai trò, nh hư ng c c, th a nư c cây y u, m m, úng d n ñ n ch t.
c a nư c v i ñ i s ng cây rau? - Th i kì n y m m: c n nhi u nư c ñ h t n y m m.
- Th i kì cây con: tư i nư c cho ñ t có ñ m 70 – 80%.
- Th i kì sinh trư ng: Yêu c u ñ m cao 80 – 85%.
- Th i kì sinh trư ng sinh th c: c n ñ m 65 – 70%.
- Hãy nêu các vai trò c a các ch t d. Ch t dinh dư ng
dinh dư ng ñ i v i cây rau?
- N (ñ m).
- P (Ph t pho).
- HS nghiên c u SGK và tr l i câu
- K (Kali).
h i.
- Ca (canxi).
- Các nguyên t vi lư ng.
- Rau an toàn là gì? Rau có ý nghĩa 38’ III. Kĩ thu t tr ng rau an toàn (rau s ch)
gì trong ñ i s ng c a con ngư i?
8’ 1. Ý nghĩa c a s n xu t rau an toàn
- HS nghiên c u và tr l i câu h i. - Rau là th c ăn không th thi u ñư c c a con ngư i trong
m i b a ăn, vi c s n xu t rau s ch là m t v n ñ c n thi t.
- Ngày nay do ch y theo l i nhu n nh ng nhà s n xu t rau s
d ng nhi u lo i phân hoá h c, thu c tr sâu, ch t kích thích
gây nh hư ng ñ n s c kho c a con ngư i.
- Hãy nêu nh ng tiêu chu n ñ 5’ 2. Tiêu chu n rau an toàn
ñánh giá rau s ch?
- Rau xanh tươi, không héo úa, nhũn, không d p nát.
- HS th o lu n và tr l i. - Dư lư ng kim lo i n ng t ng lo i rau ñ m b o tiêu chu n
cho phép.
- Không có ho c có t i thi u vi khu n gây b nh cho ngư i.
- Rau có giá tr dinh dư ng cao.
(1) (2) (3)
25’ 3. ði u ki n c n thi t ñ s n xu t rau an toàn
- Hãy nêu nh ng ñi u ki n ñ s n a. ð t s ch
xu t rau an toàn? Lo i ñ t tr ng rau thích h p như: ñ t cát pha, th t nh …
pH trung tính, không ch a ho c ch a hàm lư ng kim lo i
- HS th o lu n và tr l i câu h i, n ng cho phép, không ho c ch a t i thi u VSV gây b nh.
các HS khác nh n xét, b sung, b. Nư c s ch tư i
giáo viên chu n ki n th c cho h c Nư c tư i rau ph i là nư c s ch, không ph i là nư c th i
sinh. sinh ho t, nư c th i công nghi p, b nh vi n.
c. Phân bón ph i qua ch bi n
Phân chu ng ph i hoai, phân hoá h c ph i bón lư ng
v a ph i. Nghiêm c m s d ng nư c phân tươi tư i cho rau.
d. Phòng tr sâu, b nh h i trên rau theo quy trình phòng tr
d ch h i t ng h p
- Vi c phòng tr sâu, b nh h i cho
rau s ch c n ñư c th c hi n như - Bi n pháp sinh h c: s d ng các lo i thiên ñ ch, ch ph m
th nào? sinh h c phòng tr sâu, b nh.
- Bi n pháp canh tác: Làm ñ t ñúng kĩ thu t, ch n cây tr ng
ch ng ch u sâu, b nh, bón phân cân ñ i, luân canh, xen canh,
v sinh ñ ng ru ng tr ng rau.
- Bi n pháp th công: tìm sâu, tr ng, nh ng, v t b nh trên
rau.
- Bi n pháp hoá h c: S d ng khi sâu b nh pháp tri n m nh,
dùng thu c ñúng li u lư ng, n ng ñ , phun ñúng lúc, ñúng
cách, ñúng lo i thu c, chú ý an toàn khi làm vi c v i thu c.
KI M TRA 45 PHÚT
- Giáo viên ñ c ñ t lu n, h c sinh
A. ð bài:
chép ñ và th c hi n theo th i gian
quy ñ nh. 1. Em hãy trình bày các quy trình kĩ thu t tr ng và chăm sóc
- H c sinh làm bài nghiêm túc. cây hoa h ng.
2. Theo em, kĩ thu t tr ng cây c nh trong ch u có gì gi ng
45’
và khác các lo i cây tr ng khác?
B. Thang ñi m:
1. HS trình bày ñúng các khâu kĩ thu t trong vi c tr ng và
chăm sóc cây hoa h ng: 5 ñi m.
- HS trình bày ñ ý, nêu ñúng n i 2. H c sinh nêu ñư c s gi ng và khác nhau:
dung thì cho ñi m t i ña, n u sai - Gi ng nhau: các khâu chu n b (phân bón, ch u,…)
thì tùy n i dung mà tr t 0,25 ñ n (3 ñi m).
h t s ñi m c a ph n ñó. - Khác nhau: cách ch n ch u, lư ng phân bón, tư i nư c…
(2 ñi m).
4. C ng c ki n th c: 02 phút.
- GV thu bài ki m tra, công b ñáp án, thang ñi m v i HS và nh n xét ý th c HS trong ti t ki m tra.
- T i sao vi c s n xu t rau s ch l i r t c n thi t trong ñ i s ng con ngư i? Mu n tr ng ñư c rau
s ch ta c n ph i ñ m b o các ñi u ki n gì?
5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 01 phút.
- ð c và nghiên c u kĩ n i dung c a bài, tr l i các câu h i trang 183/SGK.
- ð c kĩ n i dung bài th c hành 33 “Tr ng rau” và chu n b các d ng c , v t tư theo quy ñ nh.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 27

TÊN BÀI D Y: Bài 33. Th c hành: TR NG RAU

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 79 ñ n ti t 81)
2. Ngày so n: 26/06/2009
3. Ngày gi ng: 03/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t và làm ñúng các thao tác kĩ thu t tr ng rau t khâu làm ñ t ñ n tr ng rau.
- Th c hi n ñúng quy trình th c hành, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.
- Bi t chân tr ng và yêu quý các s n ph m vư n và ngh Làm vư n.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c , v t tư cho th c hành:
- ð t tr ng (vư n tr ng c a m t h dân g n trư ng).
- Phân bón cho 1ha: phân chu ng m c: 25 - 30 t n; N nguyên ch t: 120 - 140kg; P2O5: 60 - 90kg;
K2O: 90 - 150kg (HS ñ nh lư ng cho 1 sào B c B ).
- Cây rau gi ng.
- D ng c : cu c, x ng, v , d m, thùng tư i, gáo tư i.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 06 phút.
1. Trình bày vai trò c a các nhóm ch t dinh dư ng ñ i v i cây rau.
2. Rau an toàn là gì? Nêu ý nghĩa c a vi c s n xu t rau an toàn và các tiêu chu n c a rau an toàn.
3. N i dung bài gi ng: 121 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
- Giáo viên yêu c u h c sinh nêu các 15’ I. Gi i thi u n i dung th c hành.
bư c trong quy trình th c hành.

- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy
trình ti n hành thí nghi m.
- Các nhóm khác nghe và b sung cho * Bư c 1. Làm ñ t.
hoàn thi n quy trình ñ ti n hành.
Làm ñ t yêu c u ph i tơi, x p, s ch c , tiêu di t các
m m b nh, sâu trong ñ t.

- Khi làm ñ t và lên lu ng c n lưu ý - Các bư c làm ñ t:
nh ng gì? + Làm v ñ t: cu c l t l p ñ t ñ tách, l t ñ t thành
t ng, c c to.
+ Làm nh ñ t: Dùng cu c, v ñ c t, ñ p làm ñ t v
v n, tơi, x p ñ t kích thư c t 2 – 3cm, không ñư c
ñ p quá nh .
- Lu ng tr ng c n ñ m b o các kích
+ San b ng m t ñ t: san l p t ch cao xu ng ch th p
thư c như th nào?
sao cho m ñ t b ng ph ng.
+ Lên lu ng v i kích thư c: r ng 1,2m; cao 18 - 20cm;
r ng rãnh 20 - 25cm.

- Chi u dài lu ng tuỳ ñ a th , t i ña không quá 20m.
(1) (2) (3)
* Bư c 2. Chu n b phân bón lót.
- Giáo viên lưu ý HS ñ nh lư ng phân
phù h p cho 1 sào B c B (360 m2). Tr n ñ u s phân ñã chu n b căn c vào di n tích ñ t:
100% phân chu ng + 100% phân lân + 30% phân Kali ñ
bón lót.

* Bư c 3. B h c, bón phân lót.
- Sau khi làm lu ng xong, vi c b h c
ñư c th c hi n như th nào? - Dùng cu c b h c kích thư c: hàng cách hàng 60cm,
cây cách cây 40cm, h sâu 15 – 20cm.
- Dùng phân ñã chu n b trên chia ñ u cho các lu ng, h c
r i ph m t l p ñ t m ng.

* Bư c 4. Ki m tra cây gi ng
- Khi ki m tra, cây gi ng c n ñ m b o
các yêu c u gì? - Ki m tra cây gi ng ph i ñ t tiêu chu n: cây, lá c ng
cáp, r phát tri n, không già, không non quá.
- Lo i b cây héo, úa có sâu b nh.
- R quá dài thì c t b t, khi tr ng r không b xo n, cu n.

Bư c 5. Tr ng cây
- Vi c tr ng cây và tư i nư c c n ñ m
b o th c hi n như th nào? Dùng d m moi m t l nhó gi a h c, ñ t cây gi ng
vào l , ñ t cây ñ ng th ng, dùng tay nén ñ t ch t l i.

Bư c 6. Tư i nư c
- Tư i b ng gáo 1- 2 l n/ngày tuỳ th i ti t.
- Tư i ñ m nư c, tư i cách g c 7 – 10cm.
Sau khi tr ng xong vét l i lu ng, v sinh ñ ng ru ng.


25’ II. Làm m u

- Giáo viên làm m u các thao tác trong 5’ - Làm ñ t.
quy trình thí nghi m, h c sinh chú ý,
quan sát các thao tác ñ th c hi n. 3’ - Chu n b phân bón lót.

5’ - B h c, bón phân lót.
- Giáo viên hư ng d n, gi i ñáp các
th c m c c a h c sinh. 5’ - Ki m tra cây gi ng.

4’ - Tr ng cây.

3’ - Tư i nư c.


80’ III. T ch c th c hành
- Giáo viên chia l p thành các nhóm
như các bu i th c hành trư c, yêu c u
các nhóm th c hi n các khâu trong quy
trình th c hành tr ng rau: m i nhóm
th c hi n v i m t lo i rau. Các nhóm 5’ - Làm ñ t.
trư ng nh n các d ng c , v t tư ñ
nhóm mình th c hi n.
10’ - Chu n b phân bón lót.
- Giáo viên phân b th i gian ñ các
15’ - B h c, bón phân lót.
nhóm th c hi n.
(1) (2) (3)

- Giáo viên quan sát vi c th c hi n 10’ - Ki m tra cây gi ng.
công vi c c a m i nhóm, nh c nh các
h c sinh th c hi n chưa t t. 20’ - Tr ng cây.

9’ - Tư i nư c.

- Các nhóm làm b n báo cáo th c
hành, ghi rõ công vi c, cách ti n hành, 10’
k t qu .

16’ IV. T ng k t, ñánh giá
- Giáo viên ñưa ra tiêu chu n ñánh giá
bài th c hành, yêu c u các nhóm t
ñánh giá và ñánh giá chéo công vi c * Tiêu chu n ñánh giá:
c a m t nhóm khác.
- ð t ph i nh , m n, lên lu ng th ng.
- Giáo viên d a vào công vi c c th - Chu n b phân bón lót ñúng t l .
c a t ng nhóm ñ ñánh giá chung và - B h c ñúng kho ng cách, ñ sâu.
so sánh công vi c c a t ng nhóm.
- Tr ng cây ñúng kĩ thu t.
- Tư i nư c ñ m, ñúng kĩ thu t.


4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên nh n xét chung, nh c nh các trư ng h p làm chưa t t và yêu c u các nhóm rút kinh
nghi m ñ các bu i sau th c hi n t t hơn.
- Giáo viên thu các b n tư ng trình báo cáo công vi c c a m i nhóm.
- Yêu c u l p trư ng phân công các h c sinh d n v sinh khu v c th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Yêu c u các nhóm c ñ i di n h c sinh chăm sóc cây rau sau tr ng.
- ð c và nghiên c u n i dung bài th c hành ti p theo.
- Chu n b các d ng c , v t li u ñ cho bu i th c hành sau.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 28

TÊN BÀI D Y: Bài 34. Th c hành: CHĂM BÓN RAU SAU TR NG

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 82 ñ n ti t 84)
2. Ngày so n: 27/06/2009
3. Ngày gi ng: 04/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Làm ñư c m t s các thao tác kĩ thu t trong quy trình chăm bón cây rau sau tr ng
- Th c hi n ñúng quy trình, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng
- Bi t chân tr ng và yêu quý các s n ph m vư n và ngh Làm vư n.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c th c hành:
- Vư n tr ng rau (ñã có rau)
- Phân bón tính cho 1ha: N nguyên ch t: 120 – 140kg; P2O5: 60 – 90kg; K2O: 60 – 100kg
- Cu c, x ng, v , d m, thùng tư i, gáo tư i

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
- Nh n xét k t qu các bài tư ng trình báo cáo c a các nhóm.
- Ki m tra s chu n b các m t c a h c sinh.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
10’ I. N i dung th c hành
- Giáo viên yêu c u h c sinh các nhóm
nêu các quy trình th c hành ñã nghiên
c u trư c nhà.
* Bư c 1. Tư i nư c.
- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy - Ngu n nư c tư i ph i s ch
trình ti n hành thí nghi m.
- Các nhóm khác nghe và b sung cho - Tư i ñúng phương pháp, cung c p ñ nư c cho cây theo
hoàn thi n quy trình ñ ti n hành. t ng th i kì
+ Th i kì t tr ng ñ n h i xanh: tư i nư c b ng gáo,
- Khi ti n hành tư i nư c c n ph i lưu tư i cách g c 7 – 10cm, tư i 1 – 2 l n/ngày
ý tư i như th nào? Ngu n nư c tư i + Th i kì h i xanh ñ n thu ho ch: có 2 cách tư i
ra sao? Tư i rãnh: tháo nư c vào ng p rãnh, cho nư c ng m
qua mép lu ng
Tư i b ng ô doa, tư i ñ u m t lu ng, tư i ñ m trên lá.

- C n ti n hành vun x i như th nào? * Bư c 2. Vun x i.
Vun x i vào các giai ño n nào? - Th i kì sau tr ng ñ n h i xanh: Sau tr ng 10 – 15 ngày
dùng d m x i ñ t, làm c quanh g c
- Th i kì h i xanh ñ n thu ho ch: Dùng cu c, d m x i
ñ t, x i nông và thu h p di n tích x i. Vun nh ñ t vào
g c.
(1) (2) (3)

* Bư c 3. Bón phân thúc.
- Lư ng phân bón thúc ñư c ñ nh Bón ñúng th i kì, bón ñ , ñúng lo i phân, ñúng phương
lư ng như th nào? Cách bón và các pháp.
th i kì c n bón? - Th i kì h i xanh ñ n tr i lá: Ch y u bón ñ m. Lư ng
bón: uê 1 – 2kg/sào B c b (1 sào = 360m2).
Có hai cách bón:
+ Bón khô: Phân ph i ñ u phân cho di n tích bón. Bón
ñ m khô vào g c b ng cách ñào h c sâu 5cm, cách g c
rau 10cm.
+ Hòa phân vào nư c ñ tư i: N ng ñ 1 – 2%. Th i kì
này bón 2 – 3 l n.

- Th i kì tr i lá ñ n thu ho ch: Ch y u bón b ng cách
tư i. Lư ng phân cho 1 sào 2 – 3kg ñ m, 2 – 3kg Kali
pha loãng v i n ng ñ 1 – 2%. Sau khi bín xong ti n
- Trong quá trình chăm sóc rau, n u hành tư i nư c r a lá.
g p sâu b nh c n ph i làm gì? N u rau b sâu, b nh c n chú ý s d ng các bi n pháp
phòng tr sâu, b nh cho rau.

30’ II. Làm m u
- Giáo viên làm m u các bư c c a bài
th c hành, yêu c u h c sinh chú ý quan 5’ 1. Tư i nư c.
sát ñ n m rõ các bư c ti n hành công
vi c. 10’ 2. Vun x i.

- H c sinh các nhóm quan sát các thao 15’ 3. Bón phân thúc và phòng tr sâu b nh.
tác, giáo viên gi i ñáp các th c m c
cho h c sinh.

60’ III. T ch c th c hành
- Giáo viên t ch c HS thành các nhóm
như các bu i th c hành trư c, yêu c u
các nhóm th c hi n t t các khâu trong 10’ 1. Tư i nư c.
kĩ thu t chăm sóc rau.
20’ 2. Vun x i.
- Các nhóm nh n d ng c , v t tư và
th c hi n theo s phân b th i gian c a 3. Bón phân thúc và phòng tr sâu b nh.
giáo viên.
20’ - Bón phân thúc.
10’ - Phòng tr sâu, b nh.


20’ IV. T ng k t, ñánh giá
- Giáo viên t ch c h c sinh t ñánh
giá k t qu , ñánh giá chéo gi a các
nhóm d a vào k t qu công vi c theo * Tiêu chu n ñánh giá:
tiêu chu n ñánh giá mà giáo viên ñưa
ra. - Tư i nư c ñúng kĩ thu t.
- Vun x i ñúng kĩ thu t, nhanh g n, h p lí.
- Bón phân: ñ nh lư ng phân h p lí, bón ñúng kĩ thu t.
- Giáo viên nh n xét, ñánh giá công
vi c k t qu c a m i nhóm, phê bình - Phát hi n, di t tr sâu b nh, ñ xu t các bi n pháp
các cá nhân, nhóm làm vi c chưa t t. phòng tr .
(1) (2) (3)

* Vi t báo cáo th c hành:
- Các nhóm vi t báo cáo th c hành
Tên bài:
theo m u do giáo viên nêu ra. ð i di n
Nhóm:
m i nhóm ñ ng th i vi t báo cáo trong
quá trình các nhóm ñánh giá k t qu . N i dung và k t qu :


4. C ng c ki n th c: 07 phút.

- Các nhóm n p báo cáo th c hành cho giáo viên.

- Giáo viên ñánh giá gi h c theo các bư c quy trình bón phân, chăm sóc cho rau.

- Yêu c u l p trư ng phân công các h c sinh d n v sinh khu v c th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.

- H c sinh có th th c hi n các công vi c chăm sóc rau nhà ñ tăng kh năng th c hành và t o ra
s n ph m nông nghi p s ch s d ng hàng ngày.

- ð c và nghiên c u kĩ n i dung c a bài sau: “Ch t ñi u hoà sinh trư ng, ch ph m sinh h c và ng
d ng c a chúng”
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 29

CHƯƠNG IV. NG D NG CH T ðI U HÒA SINH TRƯ NG
VÀ CH PH M SINH H C
TÊN BÀI D Y: Bài 35. CH T ðI U HÒA SINH TRƯ NG,
CH PH M SINH H C VÀ NG D NG C A CHÚNG
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 85 ñ n ti t 87)
2. Ngày so n: 09/07/2009
3. Ngày gi ng: 15/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñư c ñ c ñi m, tác d ng c a ch t ñi u hoà sinh trư ng và ch ph m sinh h c
- Bi t ñư c kĩ thu t s d ng ch t ñi u hoà sinh trư ng và ch ph m sinh h c trong ngh Làm vư n.
- Thông qua ki n th c ñư c h c, có th v n d ng ñ s d ng trong th c t tăng năng su t cây tr ng.
- Thêm yêu quý, say mê v i ngh Làm vư n và chân tr ng các s n ph m c a ngh Làm vư n.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Không ki m tra – nh n xét b n tư ng trình báo cáo th c hành c a các nhóm.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
40’ I. Ch t ñi u hoà sinh trư ng
20’ 1. Ch t ñi u hoà sinh trư ng và vai trò sinh lí c a
- Ch t ñi u hoà sinh trư ng là gì? chúng
Ch t ñi u hoà sinh trư ng có ñ c ñi m
gì? a. Ch t ñi u hoà sinh trư ng là gì?
* Ch t ñi u hoà sinh trư ng còn g i là phytohormon là
nh ng ch t h u cơ có b n ch t hoá h c khác nhau, ñư c
t ng h p m t b ph n nh t ñ nh c a cây và v n chuy n
ñ n các b ph n khác ñ ñi u hoà các ho t ñ ng sinh lí,
sinh trư ng, phát tri n.
* ð c ñi m: V i lư ng ít có th thay ñ i v ñ c trưng
- Có th phân lo i thành m y nhóm sinh thái, sinh lí c a th c v t và chúng ñư c di chuy n
ch t ñi u hòa sinh trư ng? trong cây.
* Có 2 nhóm ch t ñi u hoà sinh trư ng: ch t kích thích
sinh trư ng và ch t c ch sinh trư ng.
- H c sinh nghiên c u sách giáo khoa - Ch t kích thích: G m các mà n ng ñ th p có tác
và tr l i câu h i. d ng kích thích quá trình sinh trư ng c a cây và chi ph i
s sinh trư ng, hình thành các cơ quan sinh dư ng. S n
xu t t lá non, ch i non, qu non.
- Ch t c ch sinh trư ng: Các ch t gây c ch quá trình
sinh trư ng, làm cho cây chóng già c i. Chúng ñư c hình
thành và tích lu tròng các cơ quan trư ng thành, sinh
s n, d tr .
(1) (2) (3)
b. Vai trò c a ch t ñi u hòa sinh trư ng
- Hãy nêu các vai trò c a các ch t ñi u
Tuỳ ch t ðHST mà chúng tham gia vào các quá trình sau:
hoà sinh trư ng?
- ði u ki n quá trình ra la, n y ch i, tăng chi u cao và
ñư ng kính.
- HS nghiên c u sách giáo khoa k t
- ði u khi n quá trình ra r , k t qu , ra hoa trái v .
h p v i th o lu n nhóm ñ tr l i câu
- ði u khi n quá trình b o qu n hoa, qu khi còn trên
h i.
cây và khi c t tr .
- ði u khi n quá trình già c a các b ph n cây.
20’ 2. Các ch t ñi u hoà sinh trư ng
- Hãy li t kê tên các kích thích hoà a. Auxin
sinh trư ng và nêu ñ c ñi m, tác d ng
- ðư c chi t xu t t t o, vi khu n, n m. Tinh th màu
c a chúng?
tr ng, d b phân hu , dư i tác d ng c a ánh sáng chuy n
thành màu t i, kho tan trong nư c, bezol, d tan trong
- HS th o lu n và ñưa ra câu tr l i.
c n, axeton…
- Kích thích s phân chia cà kéo dài t bào, kích thích ra
- K m t s ch t ñ i di n thu c nhóm
r , phát tri n cây và l n lên c a b u, t o qu không h t.
auxin.
- Hi n có các ch t: IBA, αNAA, IAA …
b. Gibberellin (GA)
- Gibberellin là nhóm ch t có tinh th màu tr ng, d tan
trong rư u, axeton, ít tan trong nư c và không b ánh
sáng phân hu .
- So sánh tác d ng c a auxin và GA v - Gibberellin tác d ng kéo dài t bào thân lá, thúc ñ y
sưh thúc ñ y kéo dài t bào. quá trình ra hoa, n y m m c a h t, tăng s lư ng qu , n y
m mc .
c. Xitokinin
- Tan trong axeton, ít tan trong nư c, không phân hu c a
- Xitokinin có ñ c ñi m gì? S d ng
axit, ki m.
xitokinin có tác d ng gì v i cây tr ng?
- Kích thích phân chia t bào, h n ch quá trình phân gi i
ch t di p l c, kéo dài th i gian tươi c a rau, hoa, qu .
Th c ch i, ngăn c n s lão hoa c a mô và r ng ñ hoa,
qu non.
- Hãy li t kê tên các ch t c ch sinh d. Axit abxixic (ABA)
trư ng và nêu ñ c ñi m, tác d ng c a - Tinh th tr ng, tích lu nhi u lá già, qu chín, m m và
chúng? h t giai ño n ng sinh lí.
- Tác d ng c ch quá trình n y m m c a h t, phát tri n
ch i, ra hoa, kích thích r ng lá, tham gia ch ng ch u ñi u
ki n b t l i.
- Ethylen t n t i d ng nào trong t e. Ethylen
nhiên? Nó có tác d ng gì v i ñ i s ng
- Là khí không màu, có mùi ñ c bi t, d cháy, tan trong
cây tr ng?
etilen, c n.
- c ch m m dài, ñình phát tri n lá, kìm hãm phân chia
t bào; kích thích chín qu , quá trình già nhanh, r ng lá.
f. Chlor cholin chlorid (CCC)
c ch chi u cao c a cây, làm c ng, ch ng l p, ñ , c
ch sinh trư ng ch i và m m hoa.

GV: Hãy nêu ý nghĩa c a ch ph m 40’ II. Ch ph m sinh h c
sinh h c? 3’ 1. Ý nghĩa
Làm tăng năng su t, ch t lư ng, không gây ô nhi m môi
HS: Tr l i trư ng, không gây ñ c cho con ngư i và các loài sinh v t
khác, có tác d ng c i t o ñ t.
(1) (2) (3)
37’ 2. M t s ch ph m sinh h c
- Hãy k tên các ch ph m sinh h c và a. Phân lân h u cơ - vi sinh
tác d ng c a chúng? - Ch t h u cơ ho c than bùn.
- ðá photphorit ho c apatit.
- Men sinh v t.
b. Phân ph c h p h u cơ
Là h n h p h u cơ g m 4 thành ph n: phân mùn h u
cơ, phân vô cơ, phân vi lư ng và phân vi sinh v t.
- Phân h n h p h u cơ ñư c t o thành
- Lên men nguyên li u: giao ño n ch y u t o phân mùn
như th nào?
h u cơ - Ph i tr n và c y vi sinh v t h u ích.
c. Ch ph m BT
- Ch ph m BT là gì? Chúng có tác Lo i thu c ch a tr c khu n Bacillus thuringensis (BT)
d ng di t tr sâu như th nào? có kh năng gây b nh cho côn trùng. Lo i vi khu n này
gây ñ c cho côn trùng gây h i, hi n nay có t i 30 lo i ch
ph m t BT.
d. Ch ph m h n h p virut + BT tr sâu h i
- Lo i ch ph m này có công d ng ra
Ch ph m này có tác d ng gây h i cho các lo i sâu
sao?
như: sâu keo, sâu ñ c thân, sâu cu n lá, sâu tơ, sâu
khoang…
e. Ch ph m t n m Trichoderma tr b nh h i
Tr các lo i n m h i cây, phân hu ch t h u cơ như
xenlulose.
f. B sinh h c di t chu t
- B di t chu t sinh h c ñư c ch t o
Lo i ch ph m ch y u l y nguyên li u ch t vi khu n
như th nào? Nêu hi u qu tr chu t
issachenko di t chu t và còn gây ch t qua lây lan, không
ch a b .
gây ñ c cho ngư i và sinh v t khác.
- HS th o lu n và tr l i câu h i.
40’ III. ng d ng ch t ñi u hoà sinh trư ng và ch ph m
sinh h c
- Hãy nêu nguyên t c khi s d ng ch t 20’ 1. Kĩ thu t s d ng ch t ñi u hoà sinh trư ng
ñi u hoà sinh trư ng?
a. Nguyên t c
- HS th o lu n và ñưa ra câu tr l i - Ph i s d ng ñúng n ng ñ , ñúng lúc v ñúng phương
pháp. Ch t ñi u hoà sinh trư ng n ng ñ th p kích
thích sinh trư ng, n ng ñ cao thì c ch sinh trư ng.
- Ch t ñi u hoà sinh trư ng không ph i là ch t dinh
dư ng nên không th thay th phân bón.
- Hãy nêu cách s d ng ch t ñi u hoà b. Hình th c s d ng
sinh trư ng cho cây tr ng? - Phun lên cây: phun v i n ng ñ khác nhau tuỳ vào lo i
cây, t ng giai ño n phát tri n c a cây, trong ñi u ki n
- HS nghiên c u sách giáo khoa và tr nhi t ñ dư i 30o, n ng nh , không mưa …
l i câu h i. - Ngâm c , cành cây vào dung d ch ñi u hoà sinh trư ng
kích thích n y m m, phá quá trình ng , kích thích r .
- Bôi lên cây: kích thích r , s d ng trong chi t cành.
- Tiêm tr c ti p vào cây: vào thân c , m t ngu c a cây.
- Ch t ñi u hoà sinh trư ng có tác
d ng như th nào cho cây trong quá c. M t s ng d ng ch t ñi u hoà sinh trư ng
trình sinh trư ng và phát tri n? - Phá v ho c rút ng n th i gian ng , ngh và kích thích
h t n y m m: S d ng Gibberellin.
- HS nghiên c u và tr l i câu h i. - Thúc ñ y s hình thành r c a cành giâm, cành chi t
trong nhân gi ng vô tính: s d ng Auxin.
- Làm tăng chi u cao và sinh kh i: s d ng auxin, GA.
- ði u khi n s ra hoa: S d ng auxin, gibberellin, CCC
(1) (2) (3)
20’ 2. Kĩ thu t s d ng ch ph m sinh h c
- Các ch ph m sinh h c ñư c s d ng - Phân lân h u cơ s d ng bón lót cho nhi u lo i cây
như th nào? lương th c, cây ăn qu , hoa, cây c nh v i lư ng 223 –
378kg/ha, s d ng ñ cùng v i phân chu ng ñ bón lót.
- HS th o lu n và tr l i câu h i. - Ch ph m tr sâu h h p virut + BT pha loãng v i
lư ng 0,8 – 1,6 lít + 500 lít cho 1ha.
- Ch ph m n m Metarkizium và Beauveria khi s d ng
ph i pha v i nư c 200g n m + 5 lit nư c.
- B di t chu t: ñ t b trên các mô cao cách nhau 4 – 5m
- Khi s d ng ch ph m sinh h c, ñ ho c 6 – 7m. M i b ñ t kho ng 15 – 20g, s lư ng 2-
tăng hi u qu s d ng c n chú ý gì? 5kg/ha.
- Ch ph m Vi-BT: pha 1 lít ch ph m BT v i 30 lít nư c
ho c 1 gói 20 – 30g v i 8 lít nư c, có thêm ch t bám dính
phun khi tr i râm mát.


4. C ng c ki n th c: 07 phút.

- Hãy nêu các ch t ñi u hòa sinh trư ng và ch ph m sinh h c mà em bi t. ñ a phương em ñã s
d ng các ch t ñi u hòa sinh trư ng và ch ph m sinh h c nào? S d ng cho lo i cây gì?

- Giáo viên tóm lư c các ki n th c cơ b n ñ h c sinh n m rõ hơn các ki n th c và v n d ng vào
th c t s n xu t t t hơn.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.

- H c sinh ñ c và nghiên c u kĩ l i các n i dung m c I, III c a bài 35 và tr l i các câu h i cu i bài –
trang 196/SGK.

- ð c kĩ n i dung bài 36 và chu n b các d ng c , v t li u cho bu i th c hành sau.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 30

TÊN BÀI D Y: Bài 36. S D NG CH T ðI U HÒA SINH TRƯ NG
TRONG GIÂM, CHI T CÀNH VÀ KÍCH THÍCH RA HOA.
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 88 ñ n ti t 90)
2. Ngày so n: 09/07/2009
3. Ngày gi ng: 16/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñư c cách s d ng ch t ñi u hoà sinh trư ng trong giâm, chi t cành và kích thích ra hoa.
- Làm ñư c các thao tác trong vi c s d ng ch t ñi u hoà sinh trư ng khi ti n hành giâm, chi t cành
và kích thích ra hoa.
- Say sưa h c t p, làm vi c c n th n, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c th c hành:
- Cành giâm và chi t c a các cây ăn qu , hoa …
- Vư n tr ng cây ăn qu , hoa …
- Ch ph m giâm, chi t cành (d ng dung d ch ñ ng trong ng tiêm 5 ml).
- Ch ph m kích thích ra hoa.
- Xô, ch u, gáo …, bình phun thu c tr sâu.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Em hãy nêu các tác d ng c a các ch t kích thích sinh trư ng và c ch sinh trư ng ñ i v i ñ i
s ng cây tr ng.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
10’ I. Gi i thi u n i dung th c hành.
- Giáo viên yêu c u ñ i di n các nhóm
nêu các quy trình th c hành ñã ñư c
nghiên c u trư c nhà.

- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy 1. Giâm, chi t cành
trình ti n hành thí nghi m.
- Các nhóm khác nghe và b sung cho
- Giâm cành: B ng ñ ng thu c r i cho vào bát ho c
hoàn thi n quy trình ñ ti n hành.
ch u nh , nhúng ph n g c kho ng 1cm c a cành giâm
- Giâm cành b ng cách s d ng ch t vào ch ph m 5 – 10 giây. Cành ñã x lí c m vào cát
kích thích ti n hành như th nào? s ch, m, hàng ngày hàng ngày phun m cho cành giâm
- Chi t cành b ng cách s d ng ch t ñ n khi ra r .
ñi u hoà sinh trư ng ti n hành như th
nào? - Chi t: Trư c khi bó b u, c n bôi ch ph m lên v t c t
khoanh v phía trên ng n cành ho c pha loãng tr n vào
giá th bó b u.
(1) (2) (3)
2. Kích thích ra hoa
- Hãy trình bày cách phun thu c kích
thích ra hoa ñ i v i 2 lo i ch t kích
- Pha m t gói ch ph m (KPT – HT) c a công ti Thiên
thích sinh trư ng?
Nông (ch a 100g) vào 200 lít nư c phun lên cây trư c
khi tr hoa 10 ngày. Phun ñ nh kì cho rau 7 ngày 1 l n
trong c v . V i cây ăn qu như cam, quýt, v i , nhãn,
- S d ng các ch t kích thích sinh
xoài… phun 3 l n trong 1 v .
trư ng cho các ñ i tư ng cây tr ng n
ào?

- Pha gói ch ph m c a xí nghi p Phitohormon s n xu t
vào 1 lít nư c m, khu y ñ u cho tan r i cho thêm 15 lít
nư c lã vào r i ñem phun cho cây hoa vào giai ño n phân
cành và ra n hoa.

30’ II. Làm m u
- Giáo viên lưu ý h c sinh s d ng các
d ng c b o h lao ñ ng (găng tay cao
su, kh u trang, kính m t) ñ ñ m b o
an toàn lao ñ ng.

- Giáo viên s d ng các d ng c b o
h lao ñ ng và th c hi n các bư c làm
m u, h c sinh các nhóm quan sát ñ 1. Giâm, chi t cành.
th c hi n. 10’ - Giâm cành
10’ - Chi t cành (2 cách)
- Giáo viên gi i ñáp các th c m c c a
h c sinh.
10’ 2. Kích thích ra hoa.


80’ III. T ch c th c hành
- Giáo viên chia l p thành các nhóm
như các bu i th c hành trư c, giao
nhi m v , v t tư cho t ng nhóm:
+ M i cá nhân h c sinh ph i hoàn
thành m t b s n ph m g m 1 cành
giâm, 1 cành chi t.
+ M i nhóm ph i hoàn thành m t
lu ng rau. 1. Giâm, chi t cành.

- Các nhóm nh n d ng c , v t tư, phân 20’ - Giâm cành
công nhi m v cho các thành viên. 25’ - Chi t cành
Th c hi n theo s phân b th i gian
c a giáo viên.
35’ 2. Kích thích ra hoa.
- Giáo viên quan sát các nhóm, cá nhân
th c hi n công vi c, hư ng d n, s a (phun ch t kích thích sinh trư ng và ch ph m sinh h c
sai cho h c sinh ñ ng th i bao quát các cho rau)
ho t ñ ng c a h c sinh.
- Thư kí các nhóm c n ghi rõ các quy * Vi t báo cáo th c hành: ñ i di n m t h c sinh trong
trình th c hành, k t qu ñ báo cáo. nhóm vi t b n tư ng trình thu ho ch k t qu .
(1) (2) (3)
10’ IV. T ng k t, ñánh giá
- Giáo viên hư ng d n các nhóm ñánh
giá chéo k t qu thông qua tiên chu n
ñánh giá mà giáo viên ñưa ra.
* Tiêu chu n ñánh giá:
- Các nhóm th c hi n ñánh giá chéo
công vi c c a nhau, giáo viên d a vào
quan sát c a mình ñ xem xét tính - Chu n b th c hành: 2 ñi m
trung th c c a m i nhóm. - Th c hi n t t các thao tác trong quy trình: 2 ñi m
- K t qu ñ t ñư c ñ m b o ch t lư ng: 2 ñi m
- Giáo viên nh n xét, ñánh giá chung - ð m b o v sinh, an toàn lao ñ ng: 2 ñi m
công vi c c a m i nhóm, ho t ñ ng - Th i gian hoàn thành theo quy ñ nh: 2 ñi m
c a m i cá nhân.


4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên nh n xét, rút kinh nghi m cho bu i th c hành, yêu c u các h c sinh ý th c chưa t t ph i
c g ng hơn.
- Giáo viên yêu c u l p trư ng c ñ i di n h c sinh d n v sinh khu v c th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Giáo viên lưu ý h c sinh các quy trình th c hành ñ có th th c hi n t i gia ñình trong vi c nâng
cao năng su t, ch t lư ng s n ph m nông nghi p.
- H c sinh ñ c và nghiên c u l i lí thuy t các n i dung m c II, III bài 35 ñ chu n b cho bu i th c
hành sau.
- ð c và nghiên c u n i dung bài th c hành 37, chu n b các d ng c , v t li u theo yêu c u ñ chu n
b cho bu i th c hành ti p theo.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 31

TÊN BÀI D Y: Bài 37. Th c hành: S D NG CH PH M SINH H C
TRONG S N XU T LÀM VƯ N
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 91 ñ n ti t 93)
2. Ngày so n: 10/07/2009
3. Ngày gi ng: 17/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñư c cách s d ng ch ph m sinh h c trong s n xu t làm vư n.
- Làm ñư c các thao tác trong vi c s d ng ch ph m sinh h c.
- Làm vi c c n th n trong th c hành, ñ m b o an toàn lao ñ ng và v sinh môi trư ng
- Thêm yêu quý, say mê v i ngh Làm vư n và chân tr ng các s n ph m c a ngh Làm vư n.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c , v t li u th c hành:
- Vư n tr ng rau, hoa, cây ăn qu …
- Ch ph m sinh h c: Phân vi sinh, thu c tr sâu sinh h c, ch ph m BT
- Bình phun thu c tr sâu, xô, ch u, gáo , cu c …

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Không ki m tra – ki m tra s chu n b c a các nhóm th c hành.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
5’ I. Gi i thi u n i dung th c hành.
- Giáo viên yêu c u các nhóm nêu quy
trình th c hành ñã nghiên c u nhà.

- Các nhóm c ñ i di n trình bày quy
trình ti n hành thí nghi m. 1. Bón phân vi sinh cho cây tr ng

- Các nhóm khác nghe và b sung ñ - Tính lư ng phân c n bón cho m t cây hay trên m t ñơn
hoàn thi n quy trình th c hành. v di n tích tr ng cây (rau, hoa…) theo hư ng d n c a
nhà s n xu t (in trên bao bì).
- Tùy theo ñ i tư ng cây tr ng, phân vi - Bón phân vào g c cây (rau, hoa) và theo hình chi u tán
sinh ñư c bón như th nào? cây (câu ăn qu ).
- L p ñ t và tư i nư c.

2. Phun thu c tr sâu sinh h c
- Thu c tr sâu sinh h c ñư c s d ng - Pha ch ph m v i n ng ñ khác nhau tuỳ ch ph m. Pha
như th nào ñ di t tr sâu? thêm ch t dính 100g trong 20 lit dung d ch ch ph m.
- ð ch ph m vào bình và ti n hành phun.
Chú ý: Phun vào tr i râm, mát, ánh sáng y u, không ñ
thu c pha quá 24 gi .
(1) (2) (3)

- Giáo viên g i m i nhóm 2 h c sinh 30’ II. Làm m u
lên làm m u (2 m u) theo quy trình ñã
hư ng d n nêu trên.
- Các h c sinh còn l i quan sát t i ch 15’ 1. Bón phân vi sinh cho cây tr ng.
xem các b n làm ñúng hay chưa ñúng,
th o lu n ñ xác ñ nh các khâu kĩ thu t 15’ 2. Phun thu c tr sâu sinh h c
quan tr ng trong quy trình th c hành.
- Giáo viên theo dõi, s a sai cho các
h c sinh làm m u ñ các h c sinh khác
th y ñư c yêu c u c th .

- Giáo viên chia l p thành các nhóm 80’ III. T ch c th c hành
như các bu i th c hành trư c. Giao
nhi m v , v t tư cho các nhóm: m i
nhóm ph i th c hi n ñư c vi c bón
phân và phun thu c tr sâu sinh h c 40’ 1. Bón phân vi sinh cho cây tr ng.
cho 1 lu ng rau.
30’ 2. Phun thu c tr sâu sinh h c
- H c sinh các nhóm th c hi n công
vi c theo s phân b th i gian c a giáo
viên.
* Vi t báo cáo k t qu th c hành: m i nhóm vi t m t báo
- Giáo viên quan sát ho t ñ ng c a các 10’ cáo k t qu th c hành, th hi n rõ các n i dung th c
nhóm, nh c nh các trư ng h p làm hành, k t qu .
chưa t t.

10’ IV. T ng k t, ñánh giá
- Giáo viên hư ng d n h c sinh các
nhóm ñánh giá chéo các k t qu th c
hành c a nhau theo tiêu chu n giáo * Tiêu chu n ñánh giá:
viên ñưa ra. - Chu n b th c hành
- Th c hi n ñúng thao tác
- Giáo viên nh n xét, ñánh giá k t qu - K t qu h p lí
c a t ng nhóm và nêu nên h n ch ñ - ð m b o v sinh, an toàn lao ñ ng
h c sinh rút kinh nghi m. - Th i gian hoàn thành ñúng quy ñ nh


4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên nh n xét chung v bu i th c hành, rút kinh nghi m cho các trư ng h p làm chưa t t.
- Giáo viên thu b n tư ng trình báo cáo k t qu th c hành.
- Yêu c u l p trư ng phân công h c sinh d n v sinh khu v c th c hành cho s ch s .

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Nghiên c u các bi n pháp b o qu n các s n ph m rau, qu ñ a phương làm tư li u cho bài sau.
- ð c và nghiên c u các n i dung c a bài 38: “Phương pháp b o qu n, ch bi n rau, qu ” ñ chu n
b cho bu i h c sau.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 32

CHƯƠNG V. B O QU N, CH BI N S N PH M RAU QU
TÊN BÀI D Y: Bài 38. PHƯƠNG PHÁP B O QU N, CH BI N RAU QU
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 94 ñ n ti t 96)
2. Ngày so n: 11/07/2009
3. Ngày gi ng: 18/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.
B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñư c s c n thi t, các nguyên t c chung v b o qu n, ch bi n s n ph m rau, qu .
- Bi t ñư c n i dung các phương pháp b o qu n, ch bi n rau qu .
- Có th v n d ng các ki n th c vào th c t s n xu t ñ t o ra các s n ph m ngon, an toàn và v sinh.
- Thêm yêu quý, chân tr ng ngh Làm vư n và các s n ph m c a nó.
C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.
D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Không ki m tra – nh n xét các b n tư ng trình c a các nhóm th c hành.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
40’ I. Nh ng v n ñ chung
- Vì sao ph i b o qu n, ch bi n s n
ph m rau qu ? 5’ 1. S c n thi t ph i ti n hành b o qu n, ch bi n s n
ph m rau, qu
Rau, qu ch a nhi u vitamin, ch t khoáng, hàm lư ng
- HS nghiên c u sách giáo khoa và tr ñư ng cao, ch a nhi u lo i vi khu n gây b nh. Th i gian
l i câu h i. s d ng ng n ch 2 – 3 ngày. Mu n kéo dài th i gian s
d ng ph i b o qu n ho c ch bi n
15’ 2. Nguyên nhân gây hư h ng s n ph m rau, qu
- Hãy nêu nh ng nguyên nhân ch y u
gây hư h ng cho rau, qu . a. Nguyên nhân cơ h c: do cơ h c va ch m làm xây xư c,
rách v rách lá, d p v s t o ñi u ki n cho vi khu n xâm
- HS nghiên c u sách giáo khoa k t nh p gây h ng s n ph m.
h p v i th o lu n nhóm và tr l i. b. Nguyên nhân sinh hóa: do ñi u ki n tác ñ ng làm cho
các enzim ho t ñ ng phân gi i các ch t làm cho s n ph m
rút ng n th i gian s d ng.
c. Nguyên nhân sinh h c:
- Do côn trùng c n phá v chui vào s n ph m gây h i.
- Do vi sinh v t trong không khí, nư c, ñ t xâm nh p vào
- Trong các nguyên nhân ñó, nguyên s n ph m ñ phá h i.
nhân nào nguy h i nh t gây hư h ng 20’ 3. Nguyên t c chung v b o qu n, ch bi n s n ph m
s n ph m? rau, qu
a. Nh nhàng, c n th n: tránh sây sát do va ch m cơ h c,
- Hãy nêu các nguyên t c b o qu n, tránh t n thương, b c gi y, túi nilông.
ch bi n s n ph m rau, qu .
b. S ch s : r a s ch v qu , c , m t lá.
(1) (2) (3)
c. Khô ráo: rau, qu , hoa c n gi cho b m t luôn khô
- HS th o lu n và ñưa ra câu tr l i. ráo. Phơi hay s y khô thư ng gi ñư c lâu hơn.

d. Mát l nh: ñ s n ph m nơi mát, l nh nhi t ñ th p. S
d ng b o qu n l nh b ng t l nh, kho l nh.

- Nh ng s n ph m nào có th ñư c
e. Mu i m n, ñ chua: t o môi trư ng m n làm các vi
mu i m n, ñ chua?
khu n không s ng và ho t ñ ng ñư c.

80’ II. M t s phương pháp b o qu n, sơ ch và ch bi n
- Hãy nêu cách b o qu n l nh cho rau, rau qu .
qu gia ñình em.
10’ 1. B o qu n l nh
- HS v n d ng th c t ñ tr l i. Rau qu r a s ch lau khô b vào túi nilông r i b vào
t l nh ho c kho l nh nhi t ñ 2 – 8o có th b o qu n
- Phương pháp mu i chua d a trên cơ vài tháng ñ i v i qu , 4 – 5 ngày ñ i v i rau lá m ng
s khoa h c nào, chúng ñư c ti n hành 15’ 2. Mu i chua
ra sao?
ðây là phương pháp ng d ng kĩ thu t lên men lactic.
- HS th o lu n và tr l i câu h i. Vi khu n lactic trong ñi u ki n y m khí v i n ng ñ
mu i 1,2 - 2,5% ,ho c 3 - 5% s phân gi i 1 ph n ñư ng
thành axit lactic và khi ñ t t i n ng ñ 0,6 - 1,2% kìm
hãm ho t ñ ng c a các vi khu n. S d ng kĩ thu t này có
th b o qu n rau kho ng 7 ngày, hàng tháng ñ i v i các
lo i qu .
- Trong quá trình mu i chua có th g p - Rau mu i lâu ngày d b khú do phân hu protopectin
nh ng hi n tư ng nào x y ra? Nêu trong rau. Kh c ph c b ng cách cho thêm nư c c ng.
nh ng cách kh c ph c. - Rau, qu mu i d b ñ i màu do pH tăng làm di p l c
m t, do có l n vi khu n gây ph n ng gi a tanin v i s t.
- B o qu n ñi u ki n y u khí ñ tránh m t vitamin C, h n
- Khi mu i chua còn th y xu t hi n l p
ch n m xâm nh p.
váng tr ng trên m t. Có th kh c ph c
hi n tư ng này như th nào?
15’ 3. S y khô
- S y khô là gì? Có nh ng phương
pháp s y khô nào? Là phương pháp s d ng nhi t ñ ñ làm gi m lư ng
nư c có trong s n ph m nh m h n ch không cho vi sinh
- HS th o lu n và ñưa ra câu tr l i. v t ho t ñ ng.
- Phơi n ng: s d ng lư ng nhi t c a t năng lư ng m t
tr i. R i m ng s n ph m trên phên, nong, nia … kê cao,
- Phơi n ng ñư c s d ng cho các s n phơi cho ñ n khô. Có s n ph m ch c n phôi khô se m t
ph m nào? là ñư c.
- S y lò th công và máy s y: s d ng lò s y 1 t ng,
nhi u t ng và s y gián ti p.
+ Lò s y m t t ng, nhi u t ng có c u trúc: Phía dư i là lò
s y, trên là 1 t ng hay nhi u t ng s y, xung quanh bao
kín, trên nóc có ng thông gió ñ hơi nư c thoát ra ngoài.
+ Lò s y gián ti p: Có 1 t m s t bao h t ñáy lò không ñ
h , phía dư i có lò ñ t, phía trên là t ng s y, nóc có các ô
thông gió. S y lò s y gián ti p th i gian lâu nhưng gi
- Khi s y b ng lò s y, nhi t ñ t t nh t ñư c hương v t nhiên c a s n ph m.
ñư c s d ng là bao nhiêu? Nhi t ñ s d ng t t nh t cho s y rau là 60 – 65oC, cho
qu là 70 – 75oC.
(1) (2) (3)
20’ 4. Ch bi n qu b ng ñư ng
- Ch bi n qu b ng ñư ng g m các
phương pháp nào? a. Nư c qu
T các lo i qu như táo, d a, xoài, mơ, m n… ép l y
- Hãy nêu quy trình làm nư c qu nư c l c l y ph n v n ñ c, k t t a thanh trùng trongñi u
ñóng h p. ki n nhi t ñ 80 – 85o th i gian 15 – 20 phút, cu i cùng
ñóng h p ñem b o qu n l nh.
- Quy trình làm xirô qu ñư c th c b. Xirô qu
hi n như th nào? D a trên kĩ thu t Ngâm qu trong ñư ng ñ t o s n ph m dư i d ng xirô.
nào? Nêu cách làm xirô qu t s u.
c. M t qu : là s n ph m ch bi n t qu v i ñư ng có 3
d ng:
- M t qu là gì? Có m y d ng m t - M t qu ư p ñư ng: Qu r a s ch, ngâm v i nư c vôi
qu ? Cách t o ra các d ng m t qu 10 - 12 gi , v t ra s a s ch b ng nư c, ch n b ng nư c
ñó. phèn chua ñun sôi v t ra ráo nư c. Cho ñư ng ñun sôi
cho tan thành xirô, v t h t váng, b qu vào ñun v i nư c
- HS nghiên c u SGK và tr l i các xirô sôi kĩ r i nh c ra ñ ngu i r i ti p t c ñun c như th
câu h i. ñ n khi ñư ng sánh l i bám vào qu thì thêm vani và
nhu m màu vào cho ñ p.
- M t qu nghi n: gi ng như làm m t ư p nhưng th i
gian lâu hơn, ñánh cho nhuy n qu ho c nghi n qu trư c
khi ch bi n.
- M t qu ñông: làm t xirô ngâm ñư ng, sau khi ngâm
thành xirô v t ra cho ch t t o ñông vào r i ñun sôi ñ
ngu i.
- ðóng h p là gì? Khi ñóng h p ph i 20’ 5. ðóng h p
lưu ý nh ng gì?
Là phương pháp ch bi n qu ho c nư c qu cùng v i
dung d ch ñư ng ch a trong h p s t lá tráng thi c ho c l
thu tinh.
- HS nghiên c u SGK và tr l i câu - Nguyên li u cho vào h p ph i có ñ chín ñ ng ñ u, kích
h i. thư c, lo i b t p ch t.
- Ph i g n th t kín h p ho c chai ñ ch ng vi khu n xâm
nh p.
- Thanh trùng nhi t ñ 80 – 100oC ñ m b o an toàn cho
ñ h p.

4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Hãy phân tích các nguyên nhân chính gây nên hư h ng s n ph m rau qu .
- Có nh ng phương pháp b o qu n, ch bi n rau, qu nào? gia ñình, ñ a phương em thư ng áp
d ng các phương pháp b o qu n, ch bi n rau, qu nào?

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- H c sinh ñ c và nghiên c u kĩ n i dung c a bài 38.
- Tr l i các câu h i trang 207/SGK.
- ð c và nghiên c u kĩ n i dung bài th c hành 39, chu n b các d ng c , v t li u như hư ng d n.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 33

Bài 39. Th c hành: CH BI N RAU, QU B NG PHƯƠNG PHÁP MU I CHUA
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 97 ñ n ti t 99)
2. Ngày so n: 15/07/2009
3. Ngày gi ng: 22/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Làm ñư c các thao tác trong quy trình mu i chua rau, qu .
- Làm vi c c n th n, ñ m b o an toàn th c ph m và v sinh môi trư ng
- Say mê, hào h ng áp d ng lí thuy t vào s n xu t ñ t o ra các s n ph m s ch, ch t lư ng cho b a ăn
hàng ngày.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m, chu n b hi n trư ng th c hành.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p và các d ng c , v t li u th c hành:
- Rau, qu c n mu i như: rau c i, cà, dưa chu t
- Mu i ăn, nư c s ch, m t s gia v khác (t i, t, thìa là,…)
- L thu tinh (ho c v i sành) ñ ng rau, qu mu i chua
- Ch u, xô ñ ng nư c.
- Khăn lau s ch.
- V nén.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 07 phút.
Mu i chua là gì? Nêu quy trình c a kĩ thu t mu i chua rau, qu . Trong quá trình mu i chua
thư ng g p nh ng hi n tư ng gì ngoài ý mu n? Nêu cách kh c ph c.
Ki m tra s chu n b c a các nhóm th c hành.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
10’ I. Gi i thi u n i dung th c hành.
- Giáo viên yêu c u m t nhóm ñ i di n
nêu quy trình th c hành mu i chua rau
qu , các h c sinh khác nghe và b sung
ñ hoàn thi n quy trình th c hành.

- Giáo viên s d ng sơ ñ phóng to * Bư c 1. L a ch n rau, qu .
theo sơ ñ trang 208 ñ phân tích thêm.
L a ch n lo i rau qu tươi, không b gi p nát, héo úa
ho c có v t sâu b nh làm nh hư ng ñ n ph m ch t rau,
- Rau, qu ñư c l a ch n ñ mu i c n qu .
ñ m b o yêu c u gì?

- C n ph i r a nh ng y u t nào ñ * Bư c 2: R a s ch rau, qu .
mu i chua?
Dùng nư c s ch r a kĩ rau, qu (ngoài b m t), r a
s ch d ng c ch a rau, qu .
(1) (2) (3)

- ð rau qu và d ng c mu i khô ráo * Bư c 3: Làm khô ráo rau, qu và d ng c ch a.
có th th c hi n bi n pháp gì? - Rau: có th x p m t l p m ng ñ hong gió cho ráo
nư c. C t b lá úa, gi p nát…
- Qu : sau khi r a s ch có th ñ tãi m ng hong cho
ráo nư c. Có th dùng khăn s ch lau khô t ng qu .

* Bư c 4: Ti n hành mu i chua
- Rau qu ñư c ñưa vào d ng c mu i - Cho các nguyên li u mu i (rau, qu ) vào v i hay bình
và x lí như th nào? ñ mu i.
+ ð i v i các lo i qu thì có th r c mu i lên trên b
m t qu v i t l 0,5 – 0,7kg mu i/10kg qu .
+ ð i v i rau khi mu i ph i dùng nư c mu i pha v i
n ng ñ 7 – 10% (70 – 100g mu i trong 1lit nư c
ñun sôi ñ ngu i) r i ñ ng p rau.
- Sau khi mu i rau, qu xong thì còn
+ Dùng v nh a nén nh rau, qu . Có th dùng thêm
c n làm gì?
các v t n ng (viên ñá, ñá cu i s ch) ñ nén (như
mu i cà).
- ð y kín tránh xâm nh p c a n m, khu n. B o qu n
nơi thoáng mát.


30’ II. Làm m u
- Giáo viên hư ng d n m t nhóm làm
m u, trên cơ s hư ng d n h c sinh,
giáo viên phân tích cho h c sinh n m
v ng các khâu kĩ thu t. 6’ * Bư c 1. L a ch n rau, qu .

- H c sinh các nhóm c n quan sát kĩ 4’ * Bư c 2: R a s ch rau, qu .
các thao tác, quy trình kĩ thu t ñ khi
th c hi n không ñư c làm h ng 10’ * Bư c 3: Làm khô ráo rau, qu và d ng c ch a.
nguyên li u.
10’ * Bư c 4: Ti n hành mu i chua
- Giáo viên gi i ñáp các th c m c c a
h c sinh.
70’ III. T ch c th c hành
- Giáo viên t ch c h c sinh thành các
nhóm nh 5 – 6 em. M i nhóm th c
hi n mu i chua: 1 kg rau c i cu n và 5
kg dưa chu t.

- Các nhóm trư ng nh n d ng c ,
nguyên li u và phân công công vi c 15’
* Bư c 1. L a ch n rau, qu .
cho các thành viên. Th c hi n theo th i
gian mà giáo viên nêu ra. 15’ * Bư c 2: R a s ch

- Thư kí các nhóm ph i ghi rõ các n i 10’ * Bư c 3: Làm khô ráo rau, qu và d ng c ch a.
dung công vi c k t qur và làm b n
tư ng trình thu ho ch k t qu . 30’ * Bư c 4: Ti n hành mu i chua

- Giáo viên quan sát ho t ñ ng th c
hành c a các nhóm, nh c nh các h c - Làm báo cáo th c hành theo quy ñ nh c a giáo viên.
sinh th c hi n cho t t.
(1) (2) (3)
10’ IV. ðánh giá, t ng k t
- Giáo viên hư ng d n h c sinh t
ñánh giá k t qu th c hành thông qua
tiêu chu n ñánh giá.
* Tiêu chu n ñánh giá:
- Các nhóm ñánh giá chéo nhau theo
hư ng d n c a giáo viên.
- S chu n b cho th c hành.
- Th c hi n ñúng các bư c trong quy trình th c hành.
- ð m b o v sinh an toàn th c ph m.

- Giáo viên ñánh giá chung công vi c - Thái ñ nghiêm túc trong gi th c hành.
c a m i nhóm. Nh c nh h c sinh th c
hi n công vi c này c n th n hơn n a.


4. C ng c ki n th c: 05 phút.
- Giáo viên thu các b n báo cáo th c hành c a t ng nhóm ñ ki m tra.
- Nh n xét chung cho c l p, rút kinh nghi m cho bu i th c hành.
- Yêu c u l p trư ng c h c sinh c a l p d n v sinh khu v c th c hành.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Giáo viên lưu ý h c sinh v n d ng các ki n th c ñư c th c hành ñ áp d ng tr c ti p gia ñình t o
ra các s n ph m v a ngon, r và an toàn.
- ð c và nghiên c u kĩ n i dung bài 40: ð c ñi m, yêu c u, tri n v ng c a ngh Làm vư n ñ
chu n b cho bu i h c ti p theo.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 34

CHƯƠNG VI. TÌM HI U NGH LÀM VƯ N
TÊN BÀI: Bài 40. ð C ðI M, YÊU C U & TRI N V NG C A NGH LÀM VƯ N
A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 100 ñ n ti t 102)
2. Ngày so n: 16/07/2009
3. Ngày gi ng: 23/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Bi t ñư c vai trò, v trí c a ngh Làm vư n.
- Bi t ñư c các ñ c ñi m, yêu c u và nơi ñào t o ngh Làm vư n.
- Say mê h c t p các kĩ thu t áp d ng trong ngh Làm vư n.
- Có th ng d ng các ti n b kĩ thu t vào các khâu ch y u trong ngh Làm vư n.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Không ki m tra – nh n xét các b n tư ng trình th c hành c a các nhóm h c sinh.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
30’ I. Vai trò, v trí c a ngh làm vư n
- Hãy nêu các vai trò, v trí c a ngh
Làm vư n? - Ngh Làm vư n nư c ta có t lâu ñ i và có nhi u
kinh nghi m quý báu do cha ông chúng ta truy n l i.
- HS nghiên c u sách giáo khoa và tr
l i câu h i. - Ngh làm vư n góp ph n nâng cao b a ăn h ng ngày,
cung c p nguyên li u cho ngành công nghi p ch bi n,
làm thu c ch a b nh, ngu n xu t kh u quan tr ng.
- Ngư i làm vư n có kiên th c t ng h p và hi u bi t v
th i ti t, ñ t ñai và tăng thêm thu nh p.
- Ngh Làm vư n c n có nh ng ñ c
ñi m, yêu c u gì? 35’ II. ð c ñi m và yêu c u c a ngh làm vư n
5’ 1. ð i tư ng lao ñ ng
- HS nghiên c u sách giáo khoa k t
h p v i th o lu n nhóm ñ tr l i. Là các lo i cây tr ng có giá tr dinh dư ng và kinh t :
cây ăn qu , cây rau, cây hoa, cây c nh,…
7’ 2. M c ñích lao ñ ng
- M c ñích c a ho t ñ ng lao ñ ng làm T n d ng h p lí ñ t ñai, ñi u ki n t nhiên, ngu n lao
vư n là gì? ñ ng ñ s n xu t ra các nông s n có giá tr cung c p cho
ngư i tiêu dùng, nguyên li u cho công nghi p ch bi n,
tăng thu nh p.
- Lao ñ ng làm vư n bao g m các
công vi c gì? 10’ 3. N i dung lao ñ ng
- Lai t o, giâm, chi t cành, ghép cành.
- Cày b a, ñ p ñ t.
- Làm c vun x i, tư i nư c, bón phân, t a cành, c t cành
t o hình.
- Phòng tr sâu, b nh; s d ng ch t kích thích sinh
- Giáo viên yêu c u h c sinh hoàn trư ng.
thiên b ng trang 211/SGK. - Thu ho ch s n ph m.
- C t gi s n ph m trong kho l nh….
- Hãy nêu các công c lao ñ ng làm
5’ 4. Công c lao ñ ng
vư n mà em bi t.
D ng c ph c v cho ngành tr ng tr t: cu c, x ng,
dao, kéo, xe bơm nư c, xô ch u, s t,…
- Trong ho t ñ ng làm vư n, ngư i lao 8’ 5. ði u ki n lao ñ ng
ñ ng làm vi c trong ñi u ki n như th - Làm vi c ngoài tr i.
nào? - Thư ng xuyên thay ñ i tư th .
- Làm vi c trong nhà.
- H c sinh tr l i câu h i trang - Ti p xúc v i ch t ñ c.
212/SGK . - B tác ñ ng c a n ng mưa.
25’ III. Nh ng yêu c u c a ngh ñ i v i ngư i lao ñ ng
5’ 1. V ki n th c
- Ngư i làm vư n c n ph i có ki n
Có nh ng hi u bi t cơ b n v kĩ thu t tr ng tr t như
th c nh t ñ nh trong các lĩnh v c nào?
các nguyên lí chung và quy trình kĩ thu t c a các cây
tr ng trong ngh Làm vư n.
5’ 2. V kĩ năng
- ð tham gia lao ñ ng làm vư ng, Có kĩ năng ch n gi ng, nhân gi ng, gieo tr ng, chăm
ngư i lao ñ ng ph i có kĩ năng, thái sóc, thu ho ch, b o qu n cây tr ng trong vư n.
ñ như th nào?
5’ 3. V thái ñ
Yêu thích ngh làm vư n, làm vi c c n cù, ham h c
h i, nh nhàng, có kh năng quan sát, phân tích, t ng
h p. Có ý th c b o v môi trư ng.
- Vì sao lao ñ ng làm vư n ñòi h i 5’ 4. V s c kho
ph i có s c kh e t t?
Có s c kho t t, d o dai, ch u ñ ng ñư c nh ng thay
ñ i c a khí h u, th i ti t.

30’ IV. Tri n v ng và nơi ñào t o, làm vi c c a ngh Làm
vư n
- Ngh Làm vư n hi n nay có nh ng
tri n v ng gì? 15’ 1. Tri n v ng
Ngh Làm vư n nư c ta ngày càng ñư c khuy n khích
phát tri n ñ s n xu t ra nhi u s n ph m cung c p cho
ngư i tiêu dùng, nguyên li u cho công nghi p ch bi n và
- H c sinh nghiên c u b ng 40.1 trang
xu t kh u.
213/SGK ñ tìm hi u tình hình phát
tri n rau qu trong th i gian t i, qua ñó - Xây d ng và c i t o vư n theo hư ng chuyên canh, xây
th y ñư c tri n v ng c a ngh Làm s ng mô hình phù h p v i ñ a phương.
vư n. - Khuy n khích phát tri n vư n ñ i, vư n r ng, trang tr i.

- Áp d ng ti n b kĩ thu t như: tr ng các gi ng cây có
năng su t cao, ch t lư ng t t, s d ng phương pháp nhân
gi ng m i, s d ng các ch t ñi u hòa sinh trư ng, phân
vi sinh, thu c tr sâu sinh h c, áp d ng công ngh b o
qu n, ch bi n tiên ti n…
(1) (2) (3)

- M r ng m ng lư i h i làm vư n ñ hư ng d n, trao
ñ i kinh nghi m, chuy n giao kĩ thu t và công ngh v
làm vư n cho nhân dân.
- Xây d ng chính sách phù h p, ñ y m nh ñào t o, hu n
- Ngh làm vư n ñư c ñào t o t i các luy n cán b kĩ thu t.
cơ s ñào t o nào?
8’ 2. Nơi ñào t o
- Khoa tr ng tr t c a Trư ng d y ngh , Trung c p, Cao
ñ ng, ð i h c Nông nghi p.
- Các trung tâm d y ngh c p huy n và tư nhân.
- Ho t ñ ng ngh làm vư n ñư c di n
ra t i ñâu? - Trung tâm kĩ thu t t ng h p – hư ng nghi p.

- HS th o lu n và tr l i các câu h i.
7’ 3. Nơi ho t ñ ng ngh
- Ho t ñ ng trên m nh vư n c a gia ñình, t p th .
- Các cơ quan c a nhà nư c (tr m, tr i, trung tâm, vi n
nghiên c u, các trư ng chuyên nghi p,…)


4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên nêu tóm lư c các ki n th c cơ b n c a bài h c.
- Hãy phân tích các ý nghĩa c a các yêu c u ñ i v i ngư i lao ñ ng trong ngh Làm vư n.
- Hãy nêu m t vài ñi n hình v làm vư n có hi u qu ñ a phương em.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Giáo viên hư ng d n h c sinh h th ng hóa các ki n th c ñã h c t ñ u chương trình.
- Ôn t p và chu n b cho ki m tra bu i h c sau.
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
Trung tâm KTTH – HNDN Nam Sách Giáo án s : 35

TÊN BÀI D Y: ÔN T P VÀ KI M TRA

A. TH I GIAN
1. S ti t: 03 (t ti t 103 ñ n ti t 105)
2. Ngày so n: 17/07/2009
3. Ngày gi ng: 24/07/2009 – t i l p 12G – Trư ng THPT Nam Sách II.

B. M C TIÊU BÀI GI NG (ki n th c, kĩ năng, thái ñ )
- Hi u ñư c m t cách h th ng các ki n th c ñã h c trong chương trình c a môn h c ngh Làm vư n
b c THPT.
- N m v ng các ki n th c tr ng tâm c a các chương, các bài ñã h c.
- Phát tri n các ki n th c còn y u c a h c sinh, qua ñó b sung k p th i.
- Rèn luy n nh ng kĩ năng, thao tác còn chưa thành th o.
- Có thái ñ nghiêm túc trong vi c ôn t p và ki m tra cu i khóa.

C. CÁC CÔNG VI C CHU N B CHO D Y VÀ H C
1. Th y: SGK ngh Làm vư n, giáo án, s ñi m.
2. Trò: v ghi, các d ng c h c t p.

D. TH C HI N BÀI GI NG:
1. n ñ nh l p: 01 phút.
2. Ki m tra bài cũ: 05 phút.
Không ki m tra, nh c nh h c sinh chu n b cho bu i ôn t p và ki m tra.
3. N i dung bài gi ng: 120 phút.
Ho t ñ ng c a th y và trò TG N i dung cơ b n
(1) (2) (3)
15’ I. Ôn t p ki n th c ñã h c

- Sau khi h c xong chương trình ngh 1. M c tiêu môn h c.
làm vư n, em hãy nh c l i các m c
tiêu c n ñ t khi h c nó. (theo n i dung bài m ñ u)

- H c sinh d a vào bài m ñ u ñ nêu
l i các m c tiêu cơ b n.


- Giáo viên treo sơ ñ h th ng các 2. H th ng hóa các n i dung, ki n th c ñã h c
ki n th c ñã h c.
(b ng sơ ñ phóng to theo SGK trang 217 – 219)
- M t h c sinh ñ ng lên ñ c các n i
dung trang 215 và 216/SGK.

- M t h c sinh khác phân tích sơ ñ h
th ng ki n th c môn ngh Làm vư n.
Các h c sinh khác nghe và b sung ñ
hoàn thi n n i dung.

- Giáo viên nh n xét, chu n ki n th c
cho h c sinh.
(1) (2) (3)

- T sơ ñ h th ng ki n th c, GV t 20’ II. Ki n th c tr ng tâm
ch c HS th o lu n và rút ra các ki n
th c tr ng tâm c a t ng chương. 3’ Chương I. Thi t k vư n
- Nh ng yêu c u kĩ thu t c a thi t k vư n.
- N i dung thi t k vư n.
- Trong chương này, ta c n lưu ý các - Vư n t p, nguyên nhân c a vư n t p.
v n ñ gì? - Bi n pháp c i t o, tu b vư n t p.

Chương II. Vư n ươm & phương pháp nhân gi ng cây
4’
- V n ñ tr ng tâm c a chương II là - Yêu c u kĩ thu t khi ch n vư n ươm.
gì? Các quy trình th c hành nào trong - C u trúc c a vư n ươm c ñ nh
chương r t quan tr ng? - Quy trình kĩ thu t và nh ng yêu c u c n ñ t khi
th c hi n các bi n pháp nhân gi ng (gieo h t,
giâm cành, chi t cành, ghép, tách ch i, ch n r ).
Ph m v ng d ng c a tư ng phương pháp ñó.
4’ Chương III. KT tr ng m t s cây ñi n hình trong vư n
- Chúng ta ñã h c kĩ thu t tr ng các
ñ i tư ng cây tr ng nào? C n n m các - Quy trình tr ng, chăm sóc cây, thu ho ch, b o
v n ñ gì khi h c m i ñ i tư ng ñó? qu n.
- Hi u cơ s khoa h c c a các bi n pháp kĩ thu t
tr ng, chăm sóc t ng cây c th trên cơ s v n
d ng nh ng ki n th c v ñ c ñi m sinh h c, các
yêu c u ngo i c nh. ð c bi t ph i v n d ng ki n
th c ñã h c t ng bài vào th c ti n s n xu t và
ngư c l i (s liên h hai chi u).
- C n ph i n m các ki n th c nào v
3’ Chương IV. ng d ng ch t ðHST & ch ph m sinh h c
ch t ñi u hòa sinh trư ng và ch ph m
sinh h c? - Ý nghĩa th c ti n c a các ch t ñi u hòa sinh
trư ng và ch ph m sinh h c trong ngh Làm
vư n.
- Kĩ thu t s d ng chúng trong ngh Làm vư n.
- Trong chương này, ta c n lưu ý gì?
2’ Chương V. B o qu n, ch bi n s n ph m rau, qu
- Hi u ñư c cơ s khoa h c c a các phương pháp
b o qu n, ch bi n rau, qu .
- C n n m v ng các n i dung gì khi - Quy trình kĩ thu t b o qu n, ch bi n rau, qu .
tìm hi u ngh Làm vư n?
2’ Chương VI. Tìm hi u ngh Làm vư n.
- ð i tư ng, công c hành ngh , n i dung và ñi u
- Các ki n th c th c hành nào c n ki n lao ñ ng, tri n v ng và nơi ñào t o ngh .
thi t cho vi c ôn t p?
2’ Th c hành

40’ III. Ôn t p th c hành
- Giáo viên hư ng d n h c sinh rèn
luy n m t s kĩ thu t khó mà các em N i dung do h c sinh yêu c u, ñ c bi t các n i dung:
chưa thành th o. - Chi t cành
- H c sinh c n chú ý, tích c c và n - Các ki u ghép cơ b n
l c ñ hoàn thi n các kĩ thu t năng
th c hành còn chưa th o.
(1) (2) (3)
45’ IV. Ki m tra th c hành
- Giáo viên chép ñ lên b ng.
• ð 1:
- H c sinh ch n m t trong hai ñ ñ
Em hãy th c hi n ñ y ñ các thao tác kĩ thu t trong
th c hi n trong th i gian 30 phút.
ghép ño n cành và chi t cành.
- Sau khi th c hi n xong các s n ph m
ph i ghi rõ h tên bu c vào s n ph m • ð 2
và n p theo th t ñ giáo viên ch m.
Em hãy th c hi n ñ y ñ các thao tác kĩ thu t trong
ghép áp cành và ghép m t nh có g .
- Giáo viên thông báo v thang ñi m ñ
h c sinh t ch m bài c a mình và so Thang ñi m:
sánh v i ñi m giáo viên ch m.
N i dung Yêu c u kĩ thu t ði m
- H c sinh n p các s n ph m c a mình - D ng c th c hành ñ y ñ ,
(có th n p trong gi ), giáo viên ch m 1,5 ñi m
phù h p
các bài n p theo th t trư c sau. Chu n b
- Cành cây ñ tiêu chu n, s
1,5 ñi m
lư ng h p lí
- V t c t ñúng kĩ thu t. 3 ñi m
Thao tác - ð t cành ghép/m t ghép 2 ñi m
kĩ thu t ho c bó b u ñúng kĩ thu t
- Bu c dây ñúng quy ñ nh 2 ñi m
T ng Th c hi n ñ y ñ , h p lí các
10 ñi m
ñi m yêu c u nêu trên


4. C ng c ki n th c: 07 phút.
- Giáo viên nh n xét, rút kinh nghi m v bu i ki m tra th c hành.
- Gi i ñáp các th c m c c a h c sinh (n u có) và công b ñi m th c hành c a t ng h c sinh.

5. Hư ng d n h c sinh h c bài nhà: 02 phút.
- Nh c h c sinh ti p t c ôn t p các v n ñ lí thuy t, nh t là các n i dung tr ng tâm ñã hư ng d n ñ
chu n b cho thi t t nghi p ngh ph thông.
- C ng c , hoàn thi n các kĩ năng th c hành ñ ñ m b o ñ t k t qu t t trong bài thi th c hành.
- Ti p t c v n d ng lí thuy t và các n i dung th c hành vào s n xu t tr ng tr t t i gia ñình ñ t o nên
các s n ph m s ch, an toàn,…
ð Văn Mư i – B môn Sinh h c - Trư ng THPT Nam Sách II - website: http://dovanmuoi.violet.vn
TRUNG TÂM KTTH – HN – DN NAM SÁCH
GIÁO ÁN
D Y NGH PH THÔNG
NGH : LÀM VƯ N
H VÀ TÊN GIÁO VIÊN: ð VĂN MƯ I
TRƯ NG THPT NAM SÁCH II
NĂM H C 2009 - 2010
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản