Giáo án Tập làm văn 5: Luyện tập tả cảnh

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
108
lượt xem
9
download

Giáo án Tập làm văn 5: Luyện tập tả cảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Trên cơ sở phân tích nghệ thuật quan sát, chọn học chi tiết của nhà văn Tô Hoài qua bài văn mẫu "Mưa rào", hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn tả cảnh mưa. 2. Kĩ năng: Biết chuyển những điều mình quan sát được về một cơn mưa thành dàn ý chi tiết, với các phần cụ thể. Biết trình bày dàn ý rõ ràng, tự nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tập làm văn 5: Luyện tập tả cảnh

  1. TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Treân cô sôû phaân tích ngheä thuaät quan saùt, choïn hoïc chi tieát cuûa nhaø vaên Toâ Hoaøi qua baøi vaên maãu "Möa raøo", hieåu theá naøo laø quan saùt vaø choïn loïc chi tieát trong baøi vaên taû caûnh möa. 2. Kó naêng: Bieát chuyeån nhöõng ñieàu mình quan saùt ñöôïc veà moät côn möa thaønh daøn yù chi tieát, vôùi caùc phaàn cuï theå. Bieát trình baøy daøn yù roõ raøng, töï nhieân. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu quyù caûnh vaät thieân nhieân vaø say meâ saùng taïo. II. Chuaån bò: - Thaày: Giaáy khoå to
  2. - Troø: Nhöõng ghi cheùp cuûa hoïc sinh khi quan saùt côn möa. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Kieåm tra baøi chuaån bò cuûa hoïc sinh - Kieåm tra baøi veà nhaø baøi 2 - Laàn löôït cho hoïc sinh ñoïc  Giaùo vieân nhaän xeùt cho - Lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Luyeän taäp taû caûnh .
  3. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Tìm caùc - Hoaït ñoäng nhoùm chi tieát hay veà vaên taû caûnh Muïc tieâu: HS quan saùt vaø bieát choïn loïc chi tieát taû caûnh veà moät hieän töôïng thieân nhieân Phöông phaùp: Thaûo luaän  Baøi 1:  Giaùo vieân nhaán maïnh - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1, baøi "Möa raøo" + Nhöõng daáu hieäu naøo baùo + Maây: bay veà, maây lôùn, hieäu côn saép ñeán ? naëng, ñaëc xòt, loåm ngoåm ñaày trôøi, maây taûn ra roài saøn ñeàu treân neàn ñen.
  4. + Gioù: thoåi giaät, ñoåi maùt laïnh, nhuoám hôi nöôùc, roài ñieân ñaûo treân caønh caây. + Tìm nhöõng töø ngöõ taû tieáng möa vaø haït möa töø _Hoïc sinh trao ñoåi theo luùc baét ñaàu ñeán luùc keát nhoùm ñoâi, vieát yù vaøo nhaùp thuùc côn möa ? + Tieáng möa: leït ñeït, uø laùch taùch, raøo raøo, saàm saäp, ñoàm ñoäp, buøng buøng, oà oà, xoái ... + Haït möa: nhöõng gioït laên taên, maáy gioït tuoân raøo raøo, xieân xuoáng, lao xuoáng, lao vaøo buïi caây, gioït ngaõ, gioït bay.
  5. - Tìm nhöõng töø ngöõ taû caây _ Hoïc sinh trình baøy töøng coái, con vaät vaø baàu trôøi phaàn trong vaø sau traän möa ?  Trong möa: + Laù ñaøo, laù na, laù soùi vaãy tay run raãy. + Con gaø troáng öùôt löôùt thöôùt ngaät ngöôõng tìm choã truù. Trong nhaø toái saàm, toûa moät muøi noàng ngai ngaùi. + Nöôùc chaûy ñoû ngoùn, boán beà saân cuoàn cuoän dìn vaøo caùi raõnh coáng ñoå xuoáng ao chuoâm. + Cuoái côn möa, voøm trôøi toái thaúm vang leân 1 hoài uïc uïc ì aàm nhöõng tieáng saám
  6. cuûa möa môùi ñaàu muøa.  Sau côn möa: + Trôøi raïng daàn + Chim chaøo maøo hoùt raâm ran + Phía ñoâng moät maûng trôøi trong vaét + Maët trôøi loù ra, choùi loïi treân nhöõng voøm laù böôûi laáp laùnh. + Taùc giaû quan saùt côn möa baèng nhöõng giaùc quan + Maét:  maây bieán ñoåi, naøo? möa rôi, ñoåi thay cuûa caây coái, con vaät, baàu trôøi, caûnh xung quanh. + Tai:  tieáng gioù, tieáng möa, tieáng saám, tieáng chim
  7. hoùt. + Caûm giaùc:  söï maùt laïnh cuûa laøn gioù, maùt laïnh nhuoám hôi nöôùc _ Sau moãi phaàn hoïc sinh nhaän xeùt  Giaùo vieân bình luaän (daãn - Caû lôùp nhaän xeùt chöùng vaø coâng nhaän keát quaû quan saùt vieát thaønh baøi vaên raát tinh teá, caùch duøng töø ngöõ mieâu taû chính xaùc, ñoäc ñaùo, moät côn möa ñaàu muøa raát chaân thöïc. * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Muïc tieâu: HS bieát chuyeån caùc keát quaû quan saùt thaønh daøn yù, chuyeån moät phaàn
  8. cuûa daøn yù thaønh moät ñoaïn vaên mieâu taû hoaøn chænh Phöông phaùp: Buùt ñaøm  Baøi 2: - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2  lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân kieåm tra vieäc - Töø nhöõng ñieàu em ñaõ chuaån bò cuûa hoïc sinh quan saùt, hoïc sinh chuyeån keát quaû quan saùt thaønh daøn yù chi tieát mieâu taû côn möa. - Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân - Hoïc sinh laàn löôït neâu daøn yù (daùn giaáy leân baûng)  Giaùo vieân nhaän xeùt ñeå caû - Caû lôùp theo doõi hoaøn lôùp ruùt kinh nghieäm chænh daøn yù * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng lôùp
  9. Muïc tieâu: Reøn cho HS bieát nhaän xeùt baøi vaên hay Phöông phaùp: Thi ñua - Hoïc sinh bình choïn daøn baøi hôïp lí, hay  phaùt trieån caùi hay - Giaùo vieân ñaùnh giaù - Lôùp nhaän xeùt 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø hoaøn chænh daøn yù taû côn möa - Chuyeån thaønh ñoaïn vaên hoaøn chænh trong tieát hoïc tôùi - Chuaån bò: Luyeän taäp taû caûnh (tt)
  10. - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản