Giáo án thể dục lớp 1

Chia sẻ: ngoctamkhue

MỤC TIÊU: - phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ lớp học , chọ cán sự bộ môn . Yêu cầu HS biết được những quy định cơ bản để thực hiện trông giờ học thể dục. - Chơi trò chơi “ Diệt con vật có hại”. Yêu cầu HS bước đầu biết tham gia vào trò chơi

Nội dung Text: Giáo án thể dục lớp 1

…………..o0o…………..
Giáo án thể dục lớp 1
1
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hiền

Lớp 1. Tiết 1 Ngày:........tháng.......năm…….

Tên bài: TỔ CHỨC LỚP - TRÒ CHƠI
I- MỤC TIÊU:
- phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ lớp học , chọ cán sự bộ môn . Yêu cầu
HS biết được những quy định cơ bản để thực hiện trông giờ học thể dục.
- Chơi trò chơi “ Diệt con vật có hại”. Yêu cầu HS bước đầu biết tham gia vào
trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
2. Phương tiện: 1 còi
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
LƯỢNG
NỘI DUNG YÊU CẦU
VĐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU
1. - Ổn định tổ chức: hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 1-2’ hhhhhh
dung yêu cầu tiết học. hhhhhh
2. Khởi động: hhhhhh
GV
- Đứng vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. 1’
- Trò chơi:Chim bay cò bay. 1’

2’
PHẦN CƠ BẢN


2
1. giới thiệu chương trình-phổ biến nội hhhhhh
10’
quy- phân cán sự: hhhhhh
-Gv cùng lớp trưởng tập hợp lớp hhhhhh
- Gv nêu toàn bộ nội dung học –sau hỏi hhhhhh
dể cho HS trả lời
GV
_Gv phân cán sự lớp và cán sự tổ.


2- Trò chơi :“Diệt con vật có hại” hhhhhh
- GV cùng HS nhắc lại một số loài vật 10’ hhhhhh
(có hại, có lợi). hhhhhh
- GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn hhhhhh
cách chơi.
- Cho chơi thử, chơi thật và có GV
thưởng phạt.

* cho cán sự làn lượt lên tập điều khiển

PHẦN KẾT THÚC:
1’
1.Thả lỏng: Đứng tại chỗ vỗ tay và hát hhhhhh
bài “Trái đất này” hhhhhh
hhhhhh
2. Hệ thống bài hhhhhh
GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi
GV
học
2’
3. Giao bài về nhà: về nhà chơi trò chơi
-
em yêu thích
Lớp trưởng bắt nhịp cả lớp hát + vỗ
1’
tay to.
- Cho học sinh dồn hàng lại thực hiện
thủ tục xuống lớp

IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT HỌC:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 2 Ngày:......tháng.........năm…..
Tên bài: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG DỌC, DỒN HÀNG

I- MỤC TIÊU:
- Ôn trò chơi “ Diệt con vật có hại”. Yêu cầu HS biết thêm một số con vật có
hại, biết tham gia vào trò chơi chủ động hơn giờ trước.
- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản
đúng, có thể còn chậm.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
2. Phương tiện: 1 còi , tranh.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG YÊU CẦU PHƯƠNG LƯỢNG VĐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
PHÁP LÊN LỚP
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1. Ổn định tổ chức: hhhhhh
hhhhhh
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp, 1-2’ hhhhhh
phổ biến nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu
bài học. GV
I1.Khởi động- GV điều khiển
- Chạy một vòng sân tập (chạy
1V GV
nhẹ nhàng, hít thở sâu)
- Đi thường theo vòng tròn và hít
thở sâu.
- Tại chỗ võ tay và hát. 1’

1’
PHẦN CƠ BẢN hhhhhh
10-12’
1 làm quen tập hợp theo đội hình hhhhhh
hhhhhh
hàng dọc, dóng hàng dọc hhhhhh
- GV nêu tên động tác.
4
GV phân tích và làm mẫu động tác kết GV
hợp với khẩu lệnh.

- GV gọi 1-2 em lên thực hiện
động tác. GV cùng HS quan sát -
> GV cùng HS nhận xét.
hhhhhh
- GV nêu tên động tác. hhhhhh
- GV phân tích và làm mẫu động tác hhhhhh
hhhhhh
kết hợp với khẩu lệnh
- GV làm mẫu 1-2 lần. GV
- GV gọi 1 nhóm HS lên thực hiện
động tác. GV cùng HS quan sát -> GV
cùng HS nhận xé


2. Trò chơi
7’
“Diệt cá con vạt có hại ” hhhhhh
- GV nêu tên trò chơi. hhhhhh
hhhhhh
- GV nhác lại cách chơi. hhhhhh
- GV tổ chức cho HS chơi.
GVPHẦN KẾT THÚC:
Thả lỏng: Tại chỗ rũ chận, rũ tay Đội hình xuống lớp:
1’
-GV cùng HS hệ thống bài t hhhhhh
- GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi 1’ hhhhhh
hhhhhh
học hhhhhh
- Giao bài tập về nhà: - HS tự tập 1’
GV
luyện ở nhàPHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------

5
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy
Hiền
Lớp 1 Tiết 3. Ngày:......tháng .........năm……
Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGHŨ – TRÒ CHƠI.
I- MỤC TIÊU:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu HS tập hợp đúng chỗ, nahnh và
trật tự hơn giờ trước.
- Học đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản
đúng.
- Ôn trò chơi “ Diệt con vật có hại”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức
tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
2. Phương tiện: 1 còi giáo viên , tranh
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

NỘI DUNG YÊU CẦU
T
SL
G
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Ổn định tổ chức: 1- hhhhhh
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, 2’ hhhhhh
nhiệm vụ bài học hhhhhh
hhhhhh
2.KhởiĐộng - CS tập trung báo cáo
GV
- Cán sự lớp bắt nhịp điệu cả lớp giậm
chân + vỗ tay và hát bài “Em yêu
trường em” 1’

Tại chỗ xoay các khớp cổ chân, cổ
tay, xoay hông, xoay gối. 2’
PHẦN CƠ BẢN
1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, 2-3L
hhhhhh
- GV nhắc lại cách thực hiện động hhhhhh
tác. hhhhhh
- GV làm mẫu lại 1 lần. hhhhhh
- GV gọi 1 nhóm HS lên thực hiện.
GV
HS cùng GV quan sát và nhận xét.
- Lần 1-2: GV điều khiển.
- Lần 3-4: CS điều khiển. GV quan
sát và sửa sai cho HS.
6
2. Học tư thế đứng nghỉ, đứng
nghiêm. 2-3L

- Gv nêu tên động tác và thực hiện hhhhhh
động tác. hhhhhh
- GV làm mẫu lại 1 lần. hhhhhh
- GV gọi 1 nhóm HS lên thực hiện. hhhhhh
HS cùng GV quan sát và nhận xét.
GV
- Lần 1-2: GV điều khiển.
- Lần 3-4: CS điều khiển. GV quan
sát và sửa sai cho HS.3. Diết con vật có hại. 5-
hhhhhh
- GV nêu tên trò chơi và nhắc lại 6’ hhhhhh
cách chơi hhhhhh
Gv cho HS chơi thử 1-2 Lần-> Gv tổ hhhhhh
chức cho HS chơi.
GV

PHẦN KẾT THÚC:
1Thả lỏng: Từ trái qua phải chạy một
vòng sân tập 1’
GV
2 GV cùng HS hệ thống bài
1’
3 GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi hhhhhh
học 1’ hhhhhh
hhhhhh
- Giao bài tập về nhà: 1’ hhhhhh
+Về nhà ôn lại những nội dung đã học GV
và chơi trò chơi em yêu thích

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp 1Tiết 4. Ngày:....tháng ........năm.……
Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
7
I- MỤC TIÊU:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số, đứng nghiêm nghỉ Yêu cầu thực
hiện động tác cơ bản đúng nhanh và trật tự
- Học quay phải quay trái. Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay người đúng
hướng
- Trò chơi “Diệt con vật có hại”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một
cách nhiệt tình
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
2. Phương tiện: 1 còi tập, tranh .
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
8
L VĐ
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN
T HÌNH THỨC TỔ CHỨC
LỚP SL
G
PHẦN MỞ ĐẦU hhhhhh
1. Ổn định tổ chức: hhhhhh
1- hhhhhh
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp, phổ
2’ hhhhhh
biến nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu bài học
GV
2. Khởi động
h h h h h
- Xoay các khới cổ, tay, chân, gối,
hông. h h h h h
- Tại chỗ vỗ tay và hát.
- GV giúp đỡ CS điều khiển. h h h h h
2’

1’ h h h h h

GV

PHẦN CƠ BẢN
1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng hhhhhh
2-
dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ. hhhhhh
3L hhhhhh
hhhhhh
- GV nhắc lại cách thực hiện động tác.
- GV gọi 1 nhóm HS lên thực hiện lại
GV
động tác.
- GV cùng HS quan sát-> GV cùng
HSnhận xét.
hhhhhh
- Lần 1-2: GV điều khiển. hhhhhh
- Lần 3: CS điều khiển. GV quan sát hhhhhh
và sửa sai cho HS. hhhhhh
GV có thể giúp đỡ CS điều khiển.
GV
2. Ôn quay phải, quay tráiHọc
- GV nêu tên và cách thực hiện động
tác.
- GV gọi 1 nhóm HS lên thực hiện lại hhhhhh
2- hhhhhh
động tác.
3L hhhhhh
- GV cùng HS quan sát-> GV cùng
HSnhận xét. hhhhhh
- Lần 1-2: GV điều khiển.
GV 9
- Lần 3: CS điều khiển. GV quan sát
và sửa sai cho HS.
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp 1Tiết 5. Ngày:..….tháng..…..năm...…..
Tên bài: ÔN ĐÚNG NGHIÊM - NGHỈ -
XOAY PHẢI XOAY TRÁI, DÓNG HÀNG NGANG

I MỤC TIÊU:
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện chính xác , nhanh,
trật tự hơn giừo trước.
- Làm quen với trò chơi “Qua đường lội ”. Yêu cầu HS biết tham gai vào trò
chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát.
2. Phương tiện: 1 còi tập.kẻ sân trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
L VĐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN
S
LỚP TG
L
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1. Ổn định tổ chức: hhhhhh
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp, phổ hhhhhh
biến nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu bài học hhhhhh
2’
GV


h h h h h h
2.Khởi động:
- Xoay các khới cổ, tay, chân, gối, h h h h h h
hông. 2’
- Tại chỗ vỗ tay theo nhịp. h h h h h h
- Tại chỗ vỗ tay và hát. 1’
h h h h h h
1’
GV
10
PHẦN CƠ BẢN
1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, hhhhhh
2-
đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, hhhhhh
3L hhhhhh
quay trái.
hhhhhh
- GV nhắc lại cách thực hiện kĩ thuật
động tác.
GV
- GV gọi 1-3 HS lên thực hiện lại kĩ
thuật động tác.
- GV cùng HS qua sát và nhận xét .
- Lần 1-2: GV điều khiển.
- Lần 3: VS điều khiển. Gv quan sát
và sửa sai cho HS.
4. Trò chơi
5’
“Qua đường lội ” hhhh
- GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn
lại luật chơi..
- GV cho HS chơi thử 1-2 lần. hhhh
- GV tổ chức cho HS chơi .
GV nhận xét và biểu dương sau mỗi lần
chơi XP
GV

PHẦN KẾT THÚC:
1
Thả lỏng:Chạy nhẹ nhàng một vòng sân
V
tập
- GV cùng HS hệ thống và nhận xét, GV
2’
đánh giá kết quả giờ học
- Giao bài tập về nhà: Về nhà tự tập xoay
phải, xoay trái, hô và chơi trò chơi “Làm
theo hiệu lệnh”
1’
Đội hình xuống lớp:

IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT HỌC:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................11
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬNHOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy
Hiền
Lớp 1Tiết 6. Ngày:.......tháng........năm……
Tên bài: : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI
I- MỤC TIÊU
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện nhanh, trật tự hơn
giờ trướ.
- Học dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu biết thực hiện được ở mức cơ bản đúng
- Ôn trò chơi “ Qua đường lội ”. Yêu cầu HS tham gia vào trò chơi ở mức
tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
2. Phương tiện: 1 còi tập, tranh,kẻ sân chơi trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Lượng VĐ
Nội dung - Phương pháp tổ chức TG SL Hình thức tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1. Ổn định tổ chức: hhhhhh
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp, phổ hhhhhh
biến nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu bài hhhhhh
2’
học.
GV

h h h h h h
2.Khởi động:
- Xoay các khới cổ, tay, chân, gối, h h h h h h
hông.
2’
- Tại chỗ vỗ tay và hát. h h h h h
- Tại chỗ hát và múa. h
1’
- GV điều khiển
1’ h h h h h h

GV

PHẦN CƠ BẢN
1. Ôn tập hợp hàng dọc, đóng hàng hhhhhh
3L
dọc, động tác nghỉ, nghiêm, quay phải, hhhhhh
quay trái. hhhhhh
- GV nêu và nhắc lại cách thực hiện hhhhhh

12
động tác. GV
- GV điểu khiển 1-2 lần.
- Lần 3: CS điều khiển.

2. Học dàn hàng, dồn hàng
3L
- GV nêutên động tác và hướng dẫn h h h h h h
cách cách thực hiện động tác.
- GV gọi 2-3 HS lên thực hiện lại kĩ h h h h h h
thuật động tác.
- GV cùng HS quan sát -> GV cùng h h h h h
HS nhận xét động tác.
- GV điểu khiển 1-2 lần.
- Lần 3: CS điều khiển. GV

3. Ôn trò chơi “Qua đường lội”
4-5’
- GV nêu tên và nhắc lại luật chơi. hhhh
- GV cho HS chơi thử 1-2 lần.
- GV tổ chức cho HS chơi. hhhh
Tổ nào thắng cuộc GV cùng cả lớp tuyên
dương, tổ nào thua cuộc GV yêu cầu lò hhhh
cò 1 vòng sân.
hhhh

XP

PHẦN KẾT THÚC:
1. Thả lỏng: Tại chỗ thả lỏng: vỗ tay và hhhhhh
hát bài “Quê hương em” hhhhhh
1’ hhhhhh
2. GV cùng HS hệ thống bài
hhhhhh
2’
3. Nhận xét, đánh giá kết quả
GV
giờhọc:GV NX
- GV cho HS xuống lớp.
1’
* Giao bài tập về nhà: Về nhà tự tập
những nội dung vừa học

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp 1Tiết 7. Ngày:........tháng.......năm…….

13
Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI

I- MỤC TIÊU:
- Ôn một số kĩ năng đội hình dội ngũ đã học. Yêu cầu thực hiện động tác ở
mức cơ bản đúng, nhanh, trật tự.
- Ôn trò chơi “ Qua đương lội ”. Yêu cầu HS tham gia vào trò chơi ở mức
tương dối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
2. Phơng tiện: 1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP LÊN LVĐ
HÌNH THỨC TỔ CHỨC
LỚP TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức: hhhhhh
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, nhiệm 1-2’ hhhhhh
hhhhhh
vụ bài học hhhhhh
2Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên GV
địa hình tự nhiện.
1V GV
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, xoay
hông, xoay gối.
- CS điều khiển. GV quan sát và nhắc nhở 2’ h h h h h h
HS thực hiện sao cho chính xác. h h h h h h

h h h h h


GV
PHẦN CƠ BẢN:
14
1. Ôn đội hình đội ngũ:
2L
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng hhhhhh
nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay hhhhhh
hhhhhh
trái. hhhhhh
- Lần 1: GV điều khiển.
- Lần 2: CS điều khiển, sau mỗi lần GV
GV có nhận xét và đánh giá.

2.Giãn cách hàng ngang, dồn hàng . h h h h h h
2L
- GV nhăc lại tên và cách thực hiện h h h h h h
động tác.
- GV gọi 1-2 HS lên thực hiệnđộngtác. h h h h h h
GV cùng HS quan sát và nhận xét. GV
- Lần 1: GV điều khiển.
Lần 2: CS điều khiển.
3. Chơi trò chơi
“Qua đường lội ” hhhh
GV nêu tên trò chơi GV phân tích lại cách
- GV cho HS chơi thử 1-2 lần. hhhh
- GV tổ chức cho HS chơi.
XP
Tổ nào thắng cuộc GV cùng cả lớp tuyên
dương, tổ nào thua cuộc GV yêu cầu lò cò
PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng:Tại chỗ rũ chân, rũ tay, kết 1’ hhhhhh
hợp với hít thở sâu hhhhhh
hhhhhh
2. GV cùng HS hệ thông và nhận xét, hhhhhh
đánh giá kết quả giờ học 2’
GV
3. Giao bài tập về nhà: Về nhà HS ôn xoay
phải, xoay trái và giậm chân tại chỗ 1’ Đội hình xuống lớp:


PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tô Hoàng
- ----- ------
15
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp 1Tiết 8. Ngày:........tháng.......năm……..

Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ
BẢN.

I- MỤC TIÊU:
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối
chính xác.
- Học tư thế cơ bản đứng đưa hai tay về trước.Yêu cầu thực hiện động tác cơ
bản đúng.
- Ôn trò chơi “ Qua đường lội ”. Yêu cầu HS tham gia chơi ở mức tương đối
chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường.
2. Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi.tranh
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
LVĐ
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1-2’
1. Ổn định tổ chức: hhhhhh
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, nhiệm hhhhhh
vụ bài học hhhhhh

GV
2.Khởi động:
- Tại chỗ vỗ tay hát.
1’
- Tại chỗ vỗ tay theo nhạc
1’ h h h h h
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,
xoay hông, xoay gối. h h h h h
- Cán sự lớp hô nhịp, cả lớp tập đồng loạt
2’
h h h h h

h h h h h
GV


PHẦN CƠ BẢN
I. Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng. hhhhhh
- GV gọi từng tở lên thực hiện.
4L
- GV cùng HS các tổ khác quan sát GV hhhhhh
bạn thực hiện hhhhhh
16
- Sau khi các tổ thực hiện xong, GV hhhhhh
nhận xét và đánh giá các tổ.
- GV cùng cả lớp tuyên dương tổ tập
tốt.

3-4L
2. Học tư thế đứng cơ bản. h h h h h
h
- Lần 1: GV nêu tên động tác và làm h h h h h
h
mẫu động tác cho quan sát tranh . h h h h h
- Lần 2: GV phân tích kết hợp làm h
mẫu động tác. h h h h h h
- Lần 3: GV hô cho HS thực hiện. GV
- Lần 4. CS điều khiển. V quan sát và
sửa sai cho HS. 3-4L
3. Học đứng đưa hai tay ra trước.
- Phương pháp giảng dạy như động tác
trên:
PHẦN KẾT THÚC:
1Thả lỏng: Đi vòng tròn vỗ tay hát
1’
2 .GV cùng HS hệ thống bài nhận xét, GV
đánh giá kết quả giờ học
2’
- Giao bài tập về nhà: Về nhà ôn tập
quay phải (trái), nghiêm (nghỉ) giậm GV cho HS xuống
1’
chân tại chỗ, lớp.IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT HỌC:
.........................................................................................................................PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 9. Ngày:........tháng.......năm……
Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ
BẢN
17
I- MỤC TIÊU:
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện được động tác ở
mức tương đối chính xác, nhanh, trật tự.
- Ôn tư thế đứng cơ bản, đứng hai tay đưa ra trước, đứng đưa tay tay dang
ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện động tác ở
mức cơ bản đúng.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân tập vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
2. Phơng tiện: 1 còi tập.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
LVĐ
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1. Ổn định tổ chức: hhhhhh
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, hhhhhh
1-2’ hhhhhh
nhiệm vụ bài học
GV
2.Khởi động h h h h h h
- Tại chỗ vỗ tay hát.
1’
- Tại chỗ vỗ tay theo nhạc h h h h h h
1’
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,
xoay hông, xoay gối. h h h h h
- Trò chơi “ Diệt con vật có hại”.
2’
- CS điều khiển. GV quan sát và nhắc GV
nhở HS thực hiện cho tốt.
1’
PHẦN CƠ BẢN

1-
1. Ôn tư thế đứng cơ bản.
2L
- Lần 1 : GV điều khiển. h h h h h h
- Lần 2: CS điều khiển. GV quan h h h h h h
sát và sửa sai cho HS h h h h h
Sau mỗi lần GV quan sát và sửa sai cho h
h h h h h h
HS.
GV

18
2: Ôn đứng hai tay dang ngang.
2-
- Lần 1: GV nêu tên động tác và 4L h h h h h h
làm mẫulại động tác cho HS quan h h h h h h
sát . h h h h h
- Lần 2: GV hô cho HS thực hiện. h
h h h h h h
- Lần 3. CS điều khiển. V quan sát
và sửa sai cho HS GV
3. Tập phối hợp hai lần.
− N1: TTCB hai tay ra trước.
− N2: TTCB. 2-
− N3: Hai tay dang ngang. 3L
− N4: TTCB.
- Lần 1: GV điều khiển.
- Lần 2-3: CS điều khiển. GV quan
sát và sửa sai cho HS.
4: Đứng đưa hai tay lên cao chếch h h h h h h
chữ V. h h h h h h
- Lần 1: GV nêu tên động tác và h h h h h
làm mẫulại động tác cho HS quan h h h h h h
sát . 2-
- Lần 2: GV hô cho HS thực hiện. 4L GV
- Lần 3. CS điều khiển. V quan sát
và sửa sai cho HSPHẦN KẾT THÚC: hhhhhh
1.Thả lỏng:Tại chỗ vỗ tay và hát hhhhhh
1’ hhhhhh
2.GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học hhhhhh
1’
3.Giao bài tập về nhà: Ôn đội hình đội
GV
ngũ
- Tập những tư thế cơ bản
1’ - Đội hình xuống lớp:

IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT HỌC:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
19
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị THúy Hiền
Lớp 1.Tiết 210 Ngày:.......tháng........năm……

Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I- MỤC TIÊU:
- Ôn một số động tác RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện được động tác
chính xác hơn giờ trước.
- Học đứng kiễng gót hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản
đúng.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân tập vệ sinh sạch sẽ, an toàn
2. Phương tiện: 1 còi,
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
20
LVĐ
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP T HÌNH THỨC TỔ CHỨC
SL
G
PHẦN MỞ ĐẦU:
5-
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
7’
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, nhiệm hhhhhh
vụ bài học. 2’ hhhhhh
hhhhhh
2.Khởi động
GV
- Tại chỗ vỗ tay hát.
h h h h h h
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, xoay
1’
hông, xoay gối. h h h h h h
- Trò chơi “ Ai nhanh mắt, nhanh 2’
tay” h h h h h
- CS điều khiển.
- GV tổ chức cho HS chơi. h h h h h h
GV
2’
PHẦN CƠ BẢN
1. Ôn đứng hai tay đưa ra trước, hai tay h h h h h h
1-
dang ngang.
2L
- Lần 1 : GV điều khiển. h h h h h h
- Lần 2: CS điều khiển. GV quan sát
và sửa sai cho HS h h h h h h
- Sau mỗi lần GV quan sát và sửa sai
cho HS. h h h h h h
GV2.Ôn phối hợp: đứng hai tay ra trước,
2L
hai tay lên cao chếch chữ V. h h h h h h
- Lần 1: GV điều khiển.
- Lần 2: CS điều khiển. GV quan sát h h h h h h
và sửa sai cho HS.
h h h h h h
2L
3.Ôn phối hợp: Đứng hai tay dang
ngang, hai tay lên cao chếch chữ V. h h h h h h
GV
- Lần 1: GV điều khiển.
- Lần 2: CS điều khiển. GV quan sát
và sửa sai cho HS.
h h h h h h
21
4 Học đứng kiễng gót hai tay chống 4-
hông 5L h h h h h h

- Lần 1: GV nêu tên động tác và làm h h h h h h
mẫu lại động tác.
- Lần 2: GV hô cho HS thực hiện. h h h h h h
- Lần 3-4: CS điều khiển. GV quan sát GV
và sửa sai cho HS
PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát h h h h h h
1’
bài “Đỏ thắm khăn quàng”
2.GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ tập h h h h h h
3. Giao bài tập về nhà:
1- h h h h h h
- Ôn tập rèn luyện tư thế cơ bản, chơi trò
2’
chơi em yêu thích
h h h h h h
2’ GV

- GV cho HS xuống lớp.
IV. Rút kinh nghiệm sau tiết họ c


PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 11. Ngày:.........tháng......năm……
Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI
I- MỤC TIÊU:
- Ôn một số động tác RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức
tương đối chính xác.
- Học động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. Yêu cầu
thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Làm quen trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia vào trò
chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân tập vệ sinh sạch sẽ, an toàn
2. Phơng tiện: 1 còi tập, bóng ,tranh.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
22

NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, 1-2’ hhhhhh
nhiệm vụ, yêu cầu giờ học thể dục hhhhhh

GV
2.Khởi động:
h h h h h h
- Tại chỗ vỗ tay hát.
- Tại chỗ vỗ tay đếm theo nhịp. h h h h h h
1’
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,
1’
xoay hông, xoay gối, xoay vai. h h h h h h
- Cán sự lớp hô nhịp, cả lớp tập
2’
đồng loạt h h h h h h

GV

PHẦN CƠ BẢN :
1 Ôn một số độmg tác TD RLTTCB: h h h h h h
4-
- Lần 1: GV điều khiển.
5L
- Lần 2: CS điều khiển. GV quan sát h h h h h h
và sửa sai cho HS.
h h h h h h
2: Đứng đưa một chân ra trước, hai tay
chống hông. h h h h h h

GV
- N1: Đưa chân trái ra trước, hai tay
h h h h h h
chống hông.
- N2: Về TTCB. h h h h h h
- N3: Đưa chân phải ra trước hai tay
chống hông. h h h h h h
- N4: TTCB.
- Lần 1: GV nêu tên động tác và làm h h h h h h
mẫu động tác , quan sát tranh.
- Lần 2: GV phân tích kết hợp làm GV
mẫu động tác.
- Lần 3: GV hô cho HS thực hiện.
- Lần 4-5: CS điều khiển. GV quan sát
và sửa sai cho HS .

23
2. Trò chơi: “ Chuyền bóng tiếp sức”. hhhhhh
10-12’
- GV nêu lại tên trò chơi.
- GV cho HS chơi thử 1-2 lần. hhhhhh
- GV tổ chức cho HS chơi. GV*
Tổ nào thua cuộc. GV yêu cầu hát 1 bài. hhhhhh

hhhhhhPHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: Tại chỗ hát và thả lỏng 1’ hhhhhh
hhhhhh
2.GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ hhhhhh
tập 2’ hhhhhh
3.Giao bài tập về nhà cho HS :
GV
+ Tập các tư thế cơ bản 1’

GV cho HS xống lớp.
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy
Hiền
Lớp 1. Tiết 12. Ngày:........tháng......năm…...
Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI
I- MỤC TIÊU:
- Ôn một số động tác RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác chính xác hơn
giờ trước.
- Học động tác đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Yêu
cầu HS thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức
bát đầu có chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân tập vệ sinh sạch sẽ, an toàn
2. Phương tiện: 1 các còi, bóng, tranh.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP LƯỢNG VĐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL


24
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
2’ hhhhhh
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, nhiệm vụ,
yêu cầu, mục đích, yêu cầu giờ học hhhhhh
2.Khởi động
GV
- Tại chỗ vỗ tay và hát. 1’
- Xoay các khớp: cổ, cổ tay, cổ chân, tay,
2’ h h h h h
vai, hông, gối
a: Ôn phối hợp : h h h h h h
- N1: TTCB, hai tay ra trước.
- N2: Về TTCB. 1L h h h h h
- N3: Hai tay đưa giang ngang. 2x4n
- N4: Vè TTCB.. h h h h h h
b: Ôn phối hợp
- N1: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. GV
- N2: Về TTCB.
- N3: Đứng đưa hai tay lên cao thẳng.
- N4: Về TTCB 1L
- CS điều khiển khởi động. 2x4n
- GV nêu tên động tác
- GV hô và làm mẫu HS thực hiện theo.
25
PHẦN CƠ BẢN
2L
1. Ôn tập:Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:
- Ôn Đứng kiễng gót hai tay chống h h h h h h
hông.
h h h h h h

- Ôn một chân ra trước, hai tay chống h h h h h h
2L
hông.
h h h h h h
2 . Học đưa một chân ra sau, hai tay đưa
3-5L GV
giơ cao thảng hướng.
+ N1; Đưa chân trái ra sau, hai tay thẳng
hướng.
+ N2: TTCB.
N3: Đưa chân ra sau, hai tay đưa cao thẳng
hướng.
+ N4: TTCB
- Lần 1: GV nêu tên động tác và làm
mẫu động tác, quan sát tranh.
- Lần 2: GV phân tích kết hợp làm mẫu
động tác.
- Lần 3: GV hô cho HS thực hiện.
- Lần 4-5: CS điều khiển. GV quan sát
hhhhhh
và sửa sai cho HS .
hhhhhh
2. Trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức” GV*
- GV cho HS chơi thử 1-2 lần. hhhhhh
- GV tổ chức cho HS chơi.
Tổ nào thua cuộc. GV yêu cầu hát 1 bài. hhhhhh


PHẦN KẾT THÚC: hhhhhh
1.Thả lỏng: Tại chỗ làm động tác thả lỏng. hhhhhh
1’ hhhhhh
2.GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi tập hhhhhh
2’
GV
3.Giao bài tập về nhà:
1’
- Tập các tư thế cơ bản
GV cho HS xuống lớp.
- Chơi trò chơi em yêu thích
IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT HỌC:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
26
27
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNH MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 13. Ngày:.........tháng......năm…..
Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI
I- MỤC TIÊU:
- - Ôn một số động tác RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác chính xác hơn
giờ trước.
- Học động tác đứng đưa một chân sang ngang. Yêu cầu HS thực hiện động
tác ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức
bát đầu có chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân tập vệ sinh sạch sẽ, an toàn
2. Phương tiện: 1 còi giành cho giáo viên , bóng , tranh
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
LƯỢNG
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP VĐ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, nhiệm hhhhhh
1- hhhhhh
vụ, yêu cầu bài học
2’
GV
2.Khởi động
h h h h h h
- HS giậm chân + vỗ tay + hát
- Xoay các khớp: cổ, cổ tay, cổ chân, tay, h h h h h h
vai, hông, gối
2’
- Cán sự lớp hô nhịp, cả lớp tập đồng loạt h h h h h h
2’
h h h h h h
GVPHẦN CƠ BẢN
28
1. Ôn tập:Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
- Kiểm tra bài cũ: gọi 2 - 3 em lên thực h h h h h h
hiện lại các tư thế cơ bản 3’
- GV gọi 1-2 HS lên thực hiệ lại 1 số h h h h h h
động tác TDTTCB đã học.
GV cùng HS quan sát-> GV cùng HS nhận h h h h h h
xét.
h h h h h h
GV
- Ôn tập: Các tư thế cơ bản.
7’
- Lần 1-2: GV điều khiển có kết hợp hhhh
làm mẫu. *CS
- Lần 3-4: CS điều khiển. GV quan sát
và sửa sai cho HS. hhhh
GV
*CS
hhhh
*CS
- Chia nhóm thực hiện.
- CS điều khiển. hhhh
GV quan sát và sửa sai cho HS.
*CS

2. Trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức”
7’
- GV cho HS chơi thử 1-2 lần. hhhhhh
- GV tổ chức cho HS chơi.
Tổ nào thua cuộc. GV yêu cầu hát 1 bài. hhhhhh
GV*
hhhhhh

hhhhhh

PHẦN KẾT THÚC: hhhhhh
1.Thả lỏng:Tại chỗ thả lỏng, rũ chân, rũ hhhhhh
1- hhhhhh
tay, cúi gập người.
2’ hhhhhh
2. GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi tập
GV
3.Giao bài tập về nhà:
1’
1’ - GV cho HS xuống lớp.
- Ôn thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
29
Giáo viên thực hiện:Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 14. Ngày:......tháng.......năm…....
Tên bài: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN -TRÒ CHƠI
I- MỤC TIÊU:
- Ôn một số động tác TDRLTTCB. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng
- Lam quen trò chơi “Chạy tiếp sức”.Yêu cầu tham gia được váo trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
2. Phơng tiện: 1 còi , vật mốc.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
LƯỢNG VĐ
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU:
5’
1. Phổ biến nội dung:
h h h h h
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, nhiệm h h h h h
vụ, yêu cầu, mục đích, yêu cầu bài học h h h h h
h h h h h
GV

2Khởi động 5’
h h h h
h h h h
h h h h
h h h h
GV

PHẦN CƠ BẢN :
18-
22’
1. Ôn:
10’
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
- Tư thế đứng cơ bản
- Đứng giơ hai tay ra trước
- Đứng hai tay giang ngang
- Đứng giơ hai tay lên cao
h h h h h
Đứng kiễng gót hai tay chống hông
- Đứng kiễng gót hai tay giang ngang h h h h h
- h h h h h
- Đứng đưa một chân về trước
- Đứng đưa một chân ra sau h h h h h
30
- Đứng đưa một chân sang ngang GV
- GV làm mẫu và hô nhịp lần 1 - 2 sau đó
lần 3, 4, 5 Cán sự lớp hô nhịp
GV quan sát uốn nắn, sửa sai cho HS
Đội hình tập luyện

2. Trò chơi
7’
“Diệt các con vật có hại”
h h h h h
GV giới thiệu cho HS chơi thử và chơi thật
có thưởng phạt h h h h h
h h h h h
h h h h h
GV

PHẦN KẾT THÚC:
4-6’
1Thả lỏng:
1
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
h h h h h
-2GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ tập h h h h h
2
h h h h h
- Giao bài tập về nhà:
(Ôn tập rèn luyện tư thế cơ bản, chơi trò h h h h h
1 GV
x
chơi em yêu thích)
HS tự giác tập luyện ở nhà
IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT HỌC:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
31
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 15. Ngày:......tháng........năm…...
Tên bài: THỂ DỤC “RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN” TRÒ CHƠI
I- MỤC TIÊU:
-Tiếp tục ôn một số động tác TDRLTTCB. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản
đúng
-Trò chơi “Chạy tiếp sức”.Yêu cầu tham gia được váo trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
2. Phơng tiện: 1 còi , vật mốc.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP LÊN LƯỢNG VĐ
HÌNH THỨC TỔ CHỨC
LỚP TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU
6-8’
1 Phổ biến nội dung
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp
h h h h h
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu
bài học h h h h h
h h h h h
h h h h h

GV
5’
2Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, chân, gối,
hông
- Chơi trò chơi “Diệt các con vật h h h h
có hại” h h h h
h h h h
h h h h

GV

PHẦN CƠ BẢN
18-
20’
1. Ôn tập:
10’
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
- Kiểm tra bài cũ: gọi 2 - 3 em lên thực
32
hiện lại các tư thế cơ bản
- Tập đồng loạt cả lớp7’
2. Trò chơi” Chạy tiếp sức”
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách
chơi
- cho 1 nhóm lên chơi thử
- Cho lớp chơi thử – GV tổ chức cho
HS chơi

PHẦN KẾT THÚC:
4-6’
1Thả lỏng:
Tại chỗ cúi người thả lỏng rũ chân rũ
1’ h h h h h
tay
h h h h h
-2GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ h h h h h
2’
tập
h h h h h
- Giao bài tập về nhà: GV
Tập “các tư thế cơ bản” chơi trò chơi
1’
em yêu thích
IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT HỌC:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
33
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết16. Ngày:......tháng........năm…...
Tên bài: ÔN THỂ DỤC “RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN”
I- MỤC TIÊU:
- ôn các động tác TDRLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
- làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”,Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát
2. Phơng tiện: 1 còi vật mốc.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
LƯỢNG VĐ
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU
5’ 1
1Phổ biến nội dung
h h h h h
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu h h h h h
kiểm tra h h h h h
h h h h h


2Khởi động GV
5’
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân sau đó đi
thường kết hợp với hít thở sâu
Trở về 4 hàng ngang tập hợp tập bài
thể dục tay không. h h h h
Đội hình tập luyện: h h h h
h h h h
h h h h

GV

PHẦN CƠ BẢN
18-22’

1. Ôn: h h h h h
8-10’
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
- GV làm mẫu và hô nhịp lần 1 - 2 sau h h h h h h
đó lần 3, 4, 5 Cán sự lớp hô nhịp
34
GV quan sát uốn nắn, sửa sai cho HS h h h h h h
Đội hình tập luyện
h h h h h h
2 Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
8-10’ GV
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn
lạicách chơi
- Cho lớp chơi thử – GV tổ chức cho
HS chơi


hhhhhh

hhhhhh
GV*
hhhhhh

hhhhhh
PHẦN KẾT THÚC:
5’ 1
1Thả lỏng:
Giậm chân + vỗ tay + hát
h h h h h
2. Hệ thống bài: GV và HS cùng hệ h h h h h
thống bài h h h h h
3 GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ h h h h h
GV
học.

- Giao bài tập về nhà:

IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT HỌC:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
35
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện:Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 17. Ngày:........tháng......năm…….
Tên bài: SƠ KẾT HỌC KÌ 1
I- MỤC TIÊU:
- Sơ kết học kì 1 . Yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức đã học
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, an toàn
2. Phơng tiện: 1 còi, sân chơi trò chơi
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
LVĐ
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU
5’ 1
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp
h h h h h
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu
bài học h h h h h
h h h h h
h h h h h
GV
x
Khởi động 3’
GV điều khiển HS chạy nhẹ nhàng 1
vòng sân tập sau đó đi thường kết hợp
với hít thở sâu

PHẦN CƠ BẢN
1. Sơ kết học kì 1 h h h h
10-
- GV sơ kết toàn bộ nội dụng h h h h
15
HK1những mặt được và chưa được cần h h h h
khắc phực trong HK2. ’ h h h h
x
GV
2. Trò chơi:
15’
Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lạicách
chơi
- Cho lớp chơi thử – GV tổ chức cho HS
chơi

36
PHẦN KẾT THÚC:
5’ 1
2Thả lỏng:
Tại chỗ vỗ tay và hát

2 GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
h h h h h
- Giao bài tập về nhà: h h h h h
h h h h h
h h h h h
GV
x
IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT HỌC:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------

37
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền

Lớp 1. Tiết 18. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: TRÒ CHƠI


I MỤC TIÊU:
- Làm quen với trò chơi ( Nhảy ô tiếp sức). Yêu cầu biết cách chơi ở mức
ban đầu.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

* Địa điểm: Sân trường đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.

* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị một còi và kẻ sân cho trò chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định
NỘI DUNG PHƠNG PHÁP LÊN lượng HÌNH THỨC TỔ CHỨC
LỚP TG SL

PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
*Ổn định tổ chức: hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 1’ hhhhhh
dung yêu cầu tiết học. hhhhhh
-
Δ GV
*Khởi động:
- Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát. 1’
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo 1’
nhịp.

- Theo đội hình hàng ngang.
- Cán sự tập trung báo cáo giáo viên
điều khiển khởi động.
38
PHẦN CƠ BẢN:

Trò chơi ( Nhảy ô tiếp sức).

- GV nêu tên trò chơi. hh
- GV phân tích và làm mẫu trò chơi.
- GV cho HS chơi thử.
- GV cùng HS nhận xét. hh
GV tổ chức cho HS chơi
CB XP


PHẦN KẾT THÚC 5’ hhhhhh
1. Hồi tĩnh: đứng vỗ tay và hát. hhhhhh
hhhhhh
1- hhhhhh
2. Giáo viên cùng học sinh hệ thống 2’
Δ GV
bài.
1-
2’
3. Giáo viên nhận xét tiết học.
1’Rút kinh nghiệm bài dạy:....................................................................................
.............................................................................................................................PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 19. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I.MỤC TIÊU:
- Ôn trò chơi "Nhảy ô tiếp sức". Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức tơng đối
chủ động.

39
- Làm quen 2 động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục. Yêu cầu tham gia vào
trò chơi ở mức đã có sự chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: trên sân trờng đã đợc vệ sinh an toàn, sạch sẽ.
- Phơng tiện: giáo viên chuẩn bị 1 còi, kẻ sân cho trò chơi"Nhảy ô tiếp sức",
tranh động tác vươn thở và tay.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

ĐỊNH
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP LƯỢNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL

PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
2’ hhhhhh
1. Ổn định tổ chức hhhhhh
hhhhhh
Δ GV
GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
tiết học viên đầu giờ.

2. Khởi động: 40m Δ GV

- Chạy chậm theo vòng tròn xung quanh 10L
sân tập.

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. 1

- Trò chơi “ Đứng ngồi theo hiệu
lệnh”.


- Giáo viên điều khiển khởi động. h h h h h h
h h h h h
- GV tổ chức cho HS chơi. h
h h h h h
h
h h h h h
h
Δ GV
40
PHẦN CƠ BẢN:
1. động tác vơn thở. 4L
- GV nêu tên động tác.
- GV phân tích và làm mẫu động
tác, cho HS quan sát tranh.
- Lần 1: GV gọi 1 HS lên thực h h h h h h
hiện động tác. h h h h h h
->GV cùng HS nhận xét. h h h h h h
- Lần 2: Gv hô và làm mẫu cho h h h h h h
Δ GV
HS thực hiện.
Lần 3: GV hô không làm mẫu.
Sau mỗi lần GV nhận xét cho HS
thực hiện.
- Lần 4 CS hô cho các bạn tập 4L

2. Động tác tay:
- Cách bớc thực hiện như
động tác vươn thở.
- GV chú ý sửa tư thế tay cho
HS sao cho thẳng.

3. Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức’’.
- Yêu cầu: HS tham gia chơi hhh
nhanh hơn giờ trớc.
- GV nhắc lại tên trò chơi.
- GV cho HS chơi thử.
hhh
GV tổ chức cho HS chơi. Tổ nào
thắng GV tuyên dơng.
CB XP

PHẦN KẾT THÚC: 4
1. Hồi tĩnh: Múa + hát 1 bài. ’
hhhhhh
2. Giáo viên cùng học sinh hệ hhhhhh
thống bài học. hhhhhh
hhhhhh
Δ GV
3. Nhận xét giờ học.
Dặn dò: Về tập bài thể dục vào
buổi sáng.

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
41
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền

Lớp 1. Tiết 20. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: BÀI THỂ DỤC – TTRÒ CHƠI

I MỤC TIÊU: Giúp học sinh.
- Tiếp tục ôn 2 động tác thể dục đã học, học động tác chân. Yêu cầu học sinh
thuộc bài và thực hiện động ác tương đối chính xác.
- Điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
-
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trờng đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị một còi, cờ và kẻ sân cho trò chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

ĐỊNH L-
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP ƯỢNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1. Ổn định tổ chức: 6’ hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội hhhhhh
2’ hhhhhh
dung yêu cầu tiết học.
2. Khởi động: Δ GV
- Chạy nhẹ nhàng.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Giáo viên điều khiển theo đội hình 50
Δ GV
vòng tròn. 1’ m
PHẦN CƠ BẢN:
1. Ôn 2 động tác vơn thở và động 3-
tay. 4L
- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện lại 2 h h h h h h
động tác đã học.
- GV cùng HS nhận xét động tác. h h h h h h
- Lần 1: GV hô và làm mẫu cho HS
thực hiện. h h h h h
42
- Lần 2: Gv hô không làm mẫu.
- Lần 3-4: CS điều khiển. GV đi h h h h h h
sửa sai cho HS thực hiện. Δ GV

2. Học động tác chân.
4-
5L


CB, 4 N1 N2 N3 h h h h h
- GV nêu tên động tác. h
- GV phân tích và làm mẫu động
tác. h h h h h h
- GV gọi 1 HS lên thực hiện động
tác. Gv cùng HS nhận xét. h h h h h h
- Lần 1-2: GV hô và làm mẫu cho
h h h h h h
HS thực hiện. Δ GV
- Lần 3-4: CS điều khiển. GV đi
sửa sai cho HS hhhhhh
3.Điểm số hàng dọc theo tổ. hhhhhh
- GV nêu tên động tác. 8-10’ hhhhhh
- GV gọi 1 nhóm HS lên , GV phân hhhhhh
tích và hớng dẫn cách thực hiện. Δ GV
- Lần 1-2: GV hô cho HS thực
hiện-> GV nhận xét.
Lần 3-4: CS điều khiển. GV quan sát
và sửa sai cho HS sinh.

PHẦN KẾT THÚC: 4’
1. Hồi tĩnh: Bằng bài múa tập thể. 2’ hhhhhh
2. Giáo viên hệ thống bài và nhận hhhhhh
xét giờ dạy. 1’ hhhhhh
3. Dặn dò: Ôn lại các động tác thể hhhhhh
Δ GV
dục đã học.
1’
Rút kinh nghiệm bài dạy:..................................................................................
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Đan Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền

Lớp 1. Tiết 21. Ngày:........tháng.......năm……
43
Tên bài: BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn 3 động tác thể dục đã học. Yêu cầu thực hiện đợc động tác ở mức tơng
dối chính xác.
- Học động tác vặn mình. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu điểm số đúng và rõ ràng.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

ĐỊNH LƯỢNG
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: 5-6’
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 2’ hhhhhh
dung yêu cầu tiết học. hhhhhh
- GV tiếp tục giúp cán sự điều khiển hhhhhh
Δ GV
tập hợp, điểm số, báo cáo sĩ số.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc
trong địa hình tự nhiên.
- Đi thờng theo vòng tròn và hít thở Δ GV
sâu. 60m
- Giáo viên điều khiển theo đội hình
vòng tròn. 2’
PHẦN CƠ BẢN: h h h h h h
1.Ôn 3 đông tác thể dục đã học. h h h h h h
2-3L h h h h h h
-> Từ đội hình vòng tròn, giáo viên h h h h h h
Δ GV
cho học sinh vềhàng ngang.
- Lần 1: GV hô và làm mẫu cho HS
- Lần 1: GV hô và làm mẫu.
thực hiện.
- Lần 2: GV hô không làm
- Lần 2: GV hô không làm mẫu.
mẫu.
- Lần 3: CS điều khiển Gv đi sửa sai
- Lần 3 : CS điều khiển. Gv
cho HS.
quan sát và sử sai cho HS.
2.Học động tác vặn mình:
- GV nêu tên động tác.
- GV phân tích và làm mẫu động tác,

44
cho HS quan sát tranh. 4L
- GV gọi 1 HS lên thực hiện động h h h h h h
tác. Gv cùng HS nhận xét. h h h h h h
- Lần 1-2: GV hô và làm mẫu cho h h h h h h
HS thực hiện. h h h h h h
Δ GV
- Lần 3-4: CS điều khiển. GV đi sửa
sai cho HS
3. Ôn 4 động tác đã học:

- Lần 1: GV hô và làm mẫu.
- Lần 2: GV hô không làm mẫu.
- Lần 3 : CS điều khiển. Gv quan sát 1L
và sử sai cho HS.
4. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
điểm số.
- Lần 1: GV nhắc lại và điều khiển hhhhhh
hhhhhh
cách tập hợp hàng dọc dóng hàng 2-3L hhhhhh
điểm số. hhhhhh
Lần 2-3: GV giúp đõ CS sự điều Δ GV
khiển.
PHẦN KẾT THÚC; 4’ hhhhhh
1.Hồi tĩnh: Tại chỗ vỗ tay và hát. hhhhhh
hhhhhh
2.GV cùng HS hệ thống lại bài học hhhhhh
Δ GV
- GV Cho học sinh xuống lớp.
3.Giáo viên nhận xét giờ học
4.Dặn dò: về ôn lại 4 đtác thể dục.

Rút kinh nghiệm bài dạy:....................................................................................
.............................................................................................................................

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền

Lớp1. Tiết 22. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: BÀI THỂ DỤC TRÒ CHƠI

I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh.

45
- Ôn 4 động tác thể dục đã học. Học động tác bụng.. Yêu cầu học sinh thực
hiện được 4 động tác ở mức tương đối chính xác, riêng động tác bụng chỉ yêu
cầu ở mức cơ bản đúng.
- Làm quen với trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh’’. Yêu cầu bớc đầu biết
cách nhảy.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
* Địa điểm: Sân trường đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị một còi, và kẻ sân cho HS chơi , tranh động
tác bụng.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: 4-6’ hhhhhh
1.ổn định tổ chức: hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 2’ hhhhhh
dung yêu cầu tiết học. hhhhhh
Δ GV
2.Khởi động:
- Chạy chậm theo hàng dọc quanh 3-5’
sân tập
- Đi thờng theo vòng tròn. Δ GV
- Xoạy các khớp: cổ tay, cổ chân, đầu
-
gối, hông.
Giáo viên điều khiển. h h h h h h
h h h h h h
Học sinh thực hiện. h h h h h h
h h h h h h
Δ GV
PHẦN CƠ BẢN: 18-
22’ h h h h h h
1. Học động tác bụng: 4-5L h h h h h h
- GV nêu tên động tác. h h h h h h
- GV phân tích và làm mẫu động tác. h h h h h h
Δ GV
- GV gọi 1 HS lên thực hiện động
tác. Gv cùng HS nhận xét.
- Lần 1-3: GV hô và làm mẫu cho
HS thực hiện.
- Lần 4-5: CS điều khiển. GV đi sửa
sai cho HS


2. Ôn 5 động tác thể dục đã học.
h h h h h h
46
- Lần 1: Gv hô và làm mẫu. h h h h h h
- Lần 2: Gv hô không làm mẫu. 2-3L h h h h h h
Lần 3 -: CS điều khiển. Gv quan sát h h h h h h
và sử sai cho HS. Δ GV


3. Chơi trò chơi “ Nhảy đúng nhảy
nhanh”. GV
- GV nêu tên trò chơi.
- GV phân tích va làm mẫu trò chơi. hhh
- GV cho chơi thử 1 lần.
- GV cùng HS nhận xét. 4-5’
- GV tổ chức cho HS chơi.
Tổ nào thắng GV tuyên dương. hhh XP


PHẦN KẾT THÚC: 4-6’
1.Hồi tĩnh: Tại chỗ võ tay hát. hhhhhh
2.Giáo viên cùng học sinh hệ thống hhhhhh
bài 1’ hhhhhh
3 .Nhận xét giờ dạy. hhhhhh
3.Dặn dò: Ôn bài TD đã học 2’
Δ GV

Rútkinhnghiệmbàidạy:..................................................................................…
….…..
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy
Hiền

Lớp 1. Tiết 23. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI

I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh.
- Học động tác phối hợp. Yêu cầu học sinh thực hiện đợc động tác ở mức tư-
ơng đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Nhảy đúng - Nhảy nhanh ”. Yêu cầu học sinh biết tham gia
vào trò chơi.

47
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị một còi, kẻ sân , tranh động tác phối hợp.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:


Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: 6- hhhhhh
1.Ổn định tổ chức: 10’ hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội hhhhhh
dung yêu cầu tiết học. hhhhhh
Δ GV
2’
2.Khởi động:
- Chạy chậm theo hàng dọc xung
quanh sân tập. 60m Δ GV
- Đi thờng theo vòng tròn và hít thở 1’
sâu.
- Giáo viên điều khiển.PHẦN CƠ BẢN: 18-
1: Học động tác phối hơp. 22’ 4- h h h h h h
GV nêu tên động tác. 5L h h h h h h
- GV phân tích và làm mẫu động tác, h h h h h h
cho HS quan sát tranh. h h h h h h
Δ GV
- GV gọi 1 HS lên thực hiện động tác.
Gv cùng HS nhận xét.
- Lần 1-3: GV hô và làm mẫu cho HS
thực hiện.
- Lần 4-5: CS điều khiển. GV đi sửa
sai cho HS
2.Ôn 6 động tác thể dục đã học.
- Yêu cầu: HS thực hiện tốt hơn các giờ h h h h h h
h h h h h h
trớc. h h h h h h
- Lần 1: GV hô và làm mẫu cho HS h h h h h h
thực hiện. Δ GV
- Lần 2: CS điều khiển. Gv quan sát và 1-
sửa sai cho HS. 2L hhhhhh
hhhhhh
48
3.Điểm số hàng dọc theo Tổ. hhhhhh
- GV cùng HS nhắc lại cách thực hiện hhhhhh
điểm số.
- Lần 1: GV điều khiển cho HS điểm Δ GV
số. GV
- Lần 2: CS điều khiển. GV quan sát 4-5’ hhh
và sửa sai cho HS.
- 4.Trò chơi: “ Nhảy đúng -nhảy
nhanh’’GV nêu tên trò chơi và nhắc
lại cách chơi.
- Gv tổ chức cho HS chơi thử 1 lần. hhh
XP
GV nhận xét-> Gv tổ chức cho HS hơiPHẦN KẾT THÚC: 4-
1.Hồi tĩnh: Đứng tại chỗ vỗ tay hát. 6’ hhhhhh
hhhhhh
2.Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài 1’ hhhhhh
hhhhhh
3Nhận xét giờ. 1’
Δ GV
*Giao bài về nhà

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền

Lớp 1. Tiết 24. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Học động tác điều hòa. Yêu cầu học sinh thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Ôn tập hợp hàng dọc theo tổ hoặc cả lớp. Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng.
-
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường ( Hoặc nhà thể chất ) đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị một còi, tranh động tác điều hòa .

49
III. NỘI DUNG VÀ PHƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1.Ổn định tổ chức: 7’ hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung hhhhhh
yêu cầu tiết học. 1-2’ hhhhhh
Δ GV
2.Khởi động:
- Chạy theo hàng dọc xung quanh sân tập
- Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
50-
- Chơi trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh’’ 1’ 60m Δ GV

1’

PHẦN CƠ BẢN: 22’
1. Học động tác điều hòa
- GV nêu tên động tác. 3-
- GV phân tích và làm mẫu động tác. 4L
- GV gọi 1 HS lên thực hiện động tác. Gv h h h h h h
cùng HS nhận xét.
- Lần 1-2: GV hô và làm mẫu cho HS thực h h h h h h
hiện.
- Lần3- 4: CS điều khiển. GV đi sửa sai 1- h h h h h
cho HS 2L
2.Ôn toàn bộ bài thể dục. Δ GV
- Lần 1: GV hô và làm mẫu cho HS thực
hiện.
- Lần 2: CS điều khiển. Gv quan sát và sửa
sai cho HS. 2L
3. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. h h h h h h
- Yêu cầu: HS thực hiện tơng đối chính xác h h h h h h
và nhanh, trật tự. GV
- GV cùng HS nhắc lại cách thực hiện h h h h h h
dóng hàng. h h h h h h
- Lần 1: GV điều khiển cho HS điểm số. .
- Lần 2: CS điều khiển. GV quan sát và
sửa sai cho HS

PHẦN KẾT THÚC: 5’
50
1.Hồi tĩnh: hhhhhh
- Tại chỗ vỗ tay hát. 1-2’ hhhhhh
2.Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. hhhhhh
2’ hhhhhh
Δ GV
3. Giáo viên nhận xét giờ dạy.
1’
- Giáo viên điều khiển và
cho học sinh xuống lớp

Rút kinh nghiệm bài dạy:....................................................................................
...............................................................................................................................
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 25. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn bài thể dục. Yêu cầu học sinh thuộc thứ tự động tác trong bài và thực hiện
ở mức tương đối chính xác.
Làm quen với trò chơi “ Tâng cầu”. Yêu cầu HS thực hiện động tác cơ bản
đúng.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị một còi, cầu,bàng tâng cầu.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:


Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1.Ổn định tổ chức: 7’ hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung hhhhhh
hhhhhh
51
yêu cầu tiết học. 1-2’ Δ GV
2.Khởi động:
- Chạy theo hàng dọc xung quanh sân
tập. Δ
GV
- Xoạy các khớp: cổ chân, tay, gối, 50m
hông. 1’
- Xoay cánh tay.
- *Giáo viên điều khiển khởi động và trò 1’
chơi.
PHẦN CƠ BẢN: 18-
1.Ôn bài thể dục: 22’

- Lần 1: GV vừa hô vừa làm mẫu động 2-3L
tác. h h h h h h
- Lần 2: GV chỉ hô nhịp. h h h h h h
- Lần 3: CS điều khiển. GV quan sát và h h h h h h
sửa sai cho HS. h h h h h h

Δ GV
2. Tâng cầu:

- GV nêu tên trò chơi. 10-
- GV phân tích và làm mẫu trò chơi. 12’
- GV gọi 1 -2 HS lên làm lại.
- GV cùng HS nhận xét. h h h h h h
h h h h h h
- GV tổ chức cho HS chơi. h h h h h h
- Cuối cùng: GV tổ chức thi đua giữa các h h h h h h
cá nhân. Ai lâu rơi cầu nhất ngời đó chiến
thắng.
Δ GVPHẦN KẾT THÚC: 4-6’
1.Hồi tĩnh:
- Chạy thờng theo hàng dọc trên địa
hình tự nhiên. 2-3’ Δ GV
- Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu. 50m

2.Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài
1’
3. nhận xét giờ dạy. hhhhhh
52
1-2’ hhhhhh
.Dặn dò: Ôn bài thể dục hhhhhh
hhhhhh

Δ GVRút kinh nghiệm bài dạy:....................................................................................
............................................................................................................................PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 26. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: ÔN BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI

I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn bài thể dục. Yêu cầu thuộc bài.
- Trò chơi “ Tâng cầu”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi ở mức chủ động
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị một còi, cầu, bảng tâng cầu.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Ổn định tổ chức: 7’ hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung hhhhhh
yêu cầu tiết học. 1-2’ hhhhhh
2.Khởi động: Δ GV
- Chạy chậm theo vòng tròn xung quanh
sân tập. 1’

- Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, xoay 1’
53
hông, xoay gối.
*Cán sự điều khiển lớp. 1-2’ h h h h h
h h h h h
h
h h h h h h
h h h h h

Δ GV


PHẦN CƠ BẢN: 18-22’

1.Ôn bài thể duc.. 3l

Lần 1 :GV điều khiển xen kẽ GV sửa sai
cho HS.
h h h h hh
- Lần 2 -3: Cán sự điều khiển. GV quan h h h h h h
sát và sửa sai cho HS. h h h h h h
-> Chia nhóm thực hiện. h h h h h h

Δ GV
- CS của các tổ điều khiển.
- GV đi tới các tổ quan sát và nhắc nhở
HS thực hiện cho đúng và nghiêm túc.2.Trò chơi: Tâng cầu’’ hhhhhh
*

hhhhhh
10-12’ *
- GV nhắc lại tên trò chơi.
- 3-4 phút đầu, GV cho thực hiện theo cá hhhhhh
nhân.Thời gian còn lại GV tổ chức cho *
từng tổ thi với nhau xem ai trong tổ có số
lần tâng cầu lâu nhất.
hhhhhh

PHẦN KẾT THÚC:
4-6’
1.Hồi tĩnh: Đi thành vòng tròn vừa đi vừa 1’ Δ GV
thả lỏng.
1-2’
54
2.Giáo viên cùng HS hệ thống bài và nhận
xét giờ dạy. 1,
hhhhhh
3.Dặn dò: Ôn bài tập thể dục vào hàng hhhhhh
ngày. hhhhhh
hhhhhh

Δ GV
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 27. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: ÔN BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI

I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn bài thể dục. Yêu cầu hoàn thiện bài.
- Chơi trò chơi “ Tâng cầu”. Yêu cầu tham gia chơi tơng đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
* Địa điểm: Sân trường ( Hoặc phòng thể chất ) đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị còi, cầu, bảng.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Ổn định tổ chức: 5’ hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung hhhhhh
yêu cầu tiết kiểm tra. 1’- hhhhhh
- 2’ hhhhhh
Δ GV
2.Khởi động:
- Chạy chậm theo vòng tròn quanh sân tập.
- Xoạy các khớp: cổ chân, tay, gối, hông. 1’
- Chơi trò chơi: “Đứng ngồi theo lệnh’’
Δ GV
2x8
n

1’
h h h h h h
h h h h h h
h h h h h h
55
h h h h h h
Δ GV

PHẦN CƠ BẢN: 18-
22’ h h h h h h
1.Ôn bài thể dục. h h h h h h
2- h h h h h h
Lần 1 :GV điều khiển xen kẽ GV sửa sai 3L h h h h h h
Δ GV
cho HS.

- Lần 2 -3: Cán sự điều khiển. GV quan
sát và sửa sai cho HS.
-> Chia nhóm thực hiện. hhhhhh
*
- CS của các tổ điều khiển.
hhhhhh
- GV Quan sát sửa sai. *

hhhhhh
3. Ôn tổng hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng *
hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng
nghỉ

- GV nhắc lại các bớc thực hiện. hhhhhh
- Lần 1: Gv điều khiển xen kẽ GV sửa sai hhhhhh
cho HS. hhhhhh
- Lần 2: CS điều khiển. 6-’ hhhhhh

2.Chơi trò chơi: “Tâng cầu”. Δ GV


- GV nhắc lại tên trò chơi. 1- hhhhhh
2L hhhhhh
- GV cho HS chơi thử và điều khiển trò hhhhhh
chơi .
- GV tổ chức cho HS chơi. Δ GV
PHẦN KẾT THÚC:
4-
1.Hồi tĩnh: Đi thờng theo nhịp và hát. 6’
Δ GV
2.Giáo viên cùng HS hệ thống bài và 1’
nhận xét học. hhhhhh
hhhhhh
3.Dặn dò: Ôn các động tác thể dục . 2’ hhhhhh
56
hhhhhh
1’
Δ GV
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy hiền

Lớp 1. Tiết 28. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: ÔN BÀI BÀI THỂ DỤC

I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh.
- Ôn bài thể dục. Yêu cầu thuộc bài và thẹc hiện động tác tơng đối chính xác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
* Địa điểm: Sân trường ( Hoặc phòng thể chất ) đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị còi,
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội hhhhhh
dung yêu cầu tiết kiểm tra. 1’ hhhhhh
Δ GV
2.Khởi động.
- Giậm chân tại chỗ võ tay theo nhịp và
hát. 1’
- Xoạy các khớp: cổ chân, tay, gối,
hông.
1’ h h h h h h
h h h h h h
- Thực hiện theo đội hình hàng ngang. h h h h h h
- CS điều khiển 2x8n h h h h h h
Δ GV

PHẦN CƠ BẢN:
18-
22’ h h h h h h
1.Ôn bài thể dục. h h h h h h
h h h h h h
Lần 1 :GV điều khiển xen kẽ GV sửa 2-3l h h h h h h
57
sai cho HS.
Δ GV
- Lần 2 -3: Cán sự điều khiển. GV
quan sát và sửa sai cho HS.
-> Chia nhóm thực hiện.

- CS của các tổ điều khiển.
- GV Quan sát sửa sai.
2.Chơi trò chơi: “Tâng cầu”.
8- hhhhhh
10’ hhhhhh
- GV nhắc lại tên trò chơi. hhhhhh
- GV cho HS chơi thử và điều khiển
trò chơi . hhhhhh
- GV tổ chức cho HS chơi.
Δ GV
PHẦN KẾT THÚC: 4-
6’ hhhhhh
1.Hồi tĩnh: Thả lỏng. 1’ hhhhhh
hhhhhh
2. GV nhận xét 1’ hhhhhh
Δ GV
.
3.Dặn dò: Ôn các động tác của bài thể
dục. 1’
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------

58
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền

Lớp 1. Tiết 29. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: TRÒ CHƠI

I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh.
- Làm quen với chuyền cầu theo nhóm hai người. Yêu cầu biết tham gia vào
trò chơi ở mức tương đối nhất định.
- Học trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ’’. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham g
ia được trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường đã được vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Sân chơi, cầu, vợt.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định l-
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP ượng HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: hhhhhh
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, hhhhhh
yêu cầu. 1’ hhhhhh

Δ GV
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa
hình tự nhiên. 100
- Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu. m
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, h h h h h h
h h h h h h
hông 1- h h h h h h
h h h h
- Cán sự điều khiển ( The đội hình vòng 1’ Δ GV
tròn )
CS điều khiển. GV quan sát và nhắc nhở
HS thực hiện nghiêm túc.
PHẦN CƠ BẢN:
1.Trò chơi “ Kéo ca lừa xẻ”. 6-8’

- GV nêu tên trò chơi.
- GV phân tích và làm mẫu trò chơi. h h h h h h
- GV gọi 2 HS lên chơi thử. HS và GV
59
quan sát cùng nhận xét. GVΔ
- GV tổ chức cho HS chơi.
- GV cho 2 HS một quay mặt vào nhau h h h h h h
và chơi.
- GV đến tận nơi uốn nắn và sửa sai cho
HS. GV tổ chức cho HS chơi.

1. Tâng cầu theo nhóm 2 ngời.
- GV nhắc tên động tác.
- GV phân tích và làm mẫu động tác.
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện động tác.
- GV cùng HS quan sát và nhận xét. 8-
- GV tổ chức cho HS thực hiện. 10’ h h h h h h
- GV cho 2 hàng quay mặt vào nhau
thành đôi một và thực hiện động tác. GVΔ
- GV quan sát và sửa sai cho HS.
h h h h h h
PHẦN KẾT THÚC:
1’ hhhhhh
1.Hồi tĩnh: Bằng một bài múa tập thể. hhhhhh
hhhhhh
2.Giáo viên cùng HS hệ thống bài và nhận 1’ hhhhhh
Δ GV
xét tiết học.

3.Dặn dò:
-> Giáo viên điều khiển và
Ôn những động tác thể dục đã học.
cho học sinh xuống lớp.
Chơi trò chơi mà yêu thích.

Rút kinh nghiệm bài dạy:....................................................................................
...........................................................................................................................
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy hiền
Lớp 1. Tiết 30. Ngày:........tháng.......năm……
Tên bài: TRÒ CHƠI
I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh.
60
- Tiếp tục học trò chơi “ Kéo ca lừa xẻ”. Yêu cầu học sinh biết tham gia vào
trò chơi ở mức đọ có kết hợp có vần điệu.
- Tiếp tục chuyền cầu theo nhóm 2 ngời. Yêu cầu học sinh tham gia vào trò
chơi ở mức tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Chuẩn bài 29.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU: 6- hhhhhh
1.Ổn định tổ chức: 8’ hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm hhhhhh
vụ, yêu cầu. hhhhhh
Δ GV
1’

2.Khởi động:
- Chạy chậm theo hàng dọc trên địa hình
tự nhiên. 100m Δ GV
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối,
hông
Cán sự điều khiển, giáo viên nhắc nhở. 1-2’PHẦN CƠ BẢN: 18-
22’
1.Trò chơi “ Kéo ca lừa xẻ”.
- GV nhắc lại tên trò chơi. 8-10’
- GV cho HS chơi không vần điệu lại 1
lần.
->GV hớng dẫn cho HS đọc vần điệu 2-
3 lần.
-> GV cho HS chơi thử với vần điệu 1-
2 lần. h h h h h h
GV tổ chức cho HS chơi kết hợp có vần
điệu GVΔ

h h h h h h
2.Chuyền cầu theo nhóm 2 ngời.

61
- GV nhắc lại cách thực hiện trò chơi. h h h h h h
- GV gọi 1 nhóm lên chơi lại.
- GV cùng HS quan sát và nhận xét. 8-10’ GVΔ
GV tổ chức cho HS chơi. GV đi tơí các
cá nhân sửa sai cho HS. h h h h h h
PHẦN KẾT THÚC:
4-
Δ GV
1.Hồi tĩnh: 6’
- Đi đều và hát.
- Tập động tác điều hoà. 1-2’
2.Giáo viên cùng HS hệ thống bài.
1’
3.Giáo viên nhận xét giờ học.
1’
4.Dặn dò: hhhhhh
hhhhhh
- Ôn bài thể dục phát triển chung. hhhhhh
hhhhhh
Δ GV


Rút kinh nghiệm bài dạy:....................................................................................
...............................................................................................................................
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy hiền
Lớp 1. Tiết 31. Ngày:........tháng.......năm……
Tên bài: TRÒ CHƠI

I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh.
- ÔN trò chơi “ Kéo ca lừa xẻ”. Yêu cầu chơi kết hợp có vần điệu.
- Tiếp tục chuyền cầu theo nhóm hai ngời. Yêu cầu học sinh tham gia vào trò
chơi tơng đối chủ động.
62
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường ( Hoặc nhà thể chất) đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Còi, cầu, vợt.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến hhhhhh
nhiệm vụ, yêu cầu. 1-2’ hhhhhh
2.Khởi động: hhhhhh
Δ GV
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc
trên địa hình tự nhiên
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu 60m
- CS điều khiển khởi động theo đội
hình vòng tròn. 1’
- GV quan sát và nhắc nhở HS tập
cho đúng
PHẦN CƠ BẢN: 22’

I. Trò chơi “ Kéo ca lừa xẻ”. 6-8’
- Yêu cầu: HS biết cách chơi kết hợp
với vần điệu.
- GV nhắc lại tên trò chơi và cách
chơi.
- GV cho HS ôn lại vần điệu 1-2
lần. h h h h h h
> GV tổ chức cho HS chơi.
Δ GV

2.Chơi trò chơi:“Chuyền cầu theo 6-8’ h h h h h h
nhóm hai ngời’’
Yêu cầu: Học sinh chơi chủ động, an
toàn.
- GV cho hai hàng quay mặt vào
nhau.
- Lần 1: GV gọi 1-2 đôi lên thực
hiện-> GV cùng HS trong lớp
quan sát và nhận xét.
GV tổ chức cho HS chơi. GV quan

63
sát và nhắc nhở HS chơi cho đúng và
chính xác khi tiếp xúc với cầu.

PHẦN KẾT THÚC: 5’
1.Hồi tĩnh: hhhhhh
- Đi thờng theo 2-4 hàng dọc và hát. hhhhhh
2.Giáo viên cùng HS hệ thống bài 1’ hhhhhh
và nhận xét giờ học. hhhhhh
Δ GV
3.Giao bài tập về nhà: 1-2’
-> Cho học sinh xuống lớp.
- Ôn bài thể dục. 1’
Rút kinh nghiệm bài dạy:....................................................................................
...............................................................................................................................
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 32. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: BÀI THỂ DỤC TRÒ CHƠI
I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh.
- Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu học sinh bớc đầu hoàn
thiện bài tập, động tác tơng đối chính xác.
- Tiếp tục ôn tâng cầu. Yêu cầu nâng cao thành tích.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường ( Hoặc nhà thể chất) đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị 1 còi, cầu, vợt.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
64
Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, hhhhhh
yêu cầu. 1- hhhhhh
2’ hhhhhh
Δ GV
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa
hình tự nhiên. 60m
- Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu. Δ GV
- Xoay các khớp cổ chân cổ tay, xoay
hông, xoay gHieen 1’
- Cán sự điều khiển. h h h h h h
h h h h h h
1-2’ h h h h h h
h h h h

Δ GV
PHẦN CƠ BẢN: 22’
1.Ôn bài thể dục phát triển chung. h h h h h h
2L h h h h h h
Lần 1: GV hô nhịp không làm mẫu. h h h h h h
- Lần 2: CS điều khiển GV quan sát và h h h h h h
Δ GV
sửa sai cho HS.
2.Ôn tâng cầu cá nhân. 10-
- GV cùng HS nhắc lại cách thực hiện 12’
tâng cầu.
GV chia tổ tập luyện . GV quan sát và sửa * *
sai cho HS.
*
*

65
PHẦN KẾT THÚC: 4-
6’ Δ GV
1.Hồi tĩnh:
- Đi thờng theo 2-4 hàng dọc và hát. 1’

2.Giáo viên cùng HS hệ thống bài và
nhận xét giờ học. 1-
2’
3.Giao bài tập về nhà: hhhhhh
- Ôn bài thể dục. 1’ hhhhhh
hhhhhh
hhhhhh
Δ GVRút kinh nghiệm bài dạy:....................................................................................
...............................................................................................................................

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 33. Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI
I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh.
- Ôn kĩ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng, nhanh
và trật tự, khiông xô đẩy nhau.
- Tiếp tục ôn tâng cầu. Yêu cầu nâng cao thành tích.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường ( Hoặc nhà thể chất) đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị 1 còi, cầu, vợt.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
TG SL

66
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, hhhhhh
yêu cầu. 1- hhhhhh
2’ hhhhhh
Δ GV
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa
hình tự nhiên. 60m
- Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu. Δ GV
- Xoay các khớp cổ chân cổ tay, xoay
hông, xoay gHieen 1’
- Cán sự điều khiển. h h h h h h
h h h h h h
1-2’ h h h h h h
h h h h h h

Δ GV
PHẦN CƠ BẢN: 22’
1.Ôn ĐHĐn h h h h h h
*Tập hợp hàng dọc,dóng hàng , đứng 2L h h h h h h
nghỉ ,nnghiếC h h h h h h
L1 GV điều khiển h h h h h h
L2CS điều khieenS, GV giúp đỡ ,xen giữa
Δ GV
các lần tập gv Nn


2.Ôn tâng cầu cá nhân.
- GV cùng HS nhắc lại cách thực hiện 10-
tâng cầu. 12’
GV chia tổ tập luyện . GV quan sát và sửa
sai cho HS.
* *


*
*
67
PHẦN KẾT THÚC: 4-
6’ Δ GV
1.Hồi tĩnh:
- Đi thờng theo 2-4 hàng dọc và hát. 1’

2.Giáo viên cùng HS hệ thống bài và
nhận xét giờ học. 1-
2’
3.Giao bài tập về nhà: hhhhhh
- Ôn bài thể dục. 1’ hhhhhh
hhhhhh
hhhhhh
Δ GVRút kinh nghiệm bài dạy:....................................................................................
...............................................................................................................................

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện: Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 34 Ngày:........tháng.......năm……

Tên bài: TRÒ CHƠI
I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh.
- Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu học sinh bớc đầu hoàn
thiện bài tập, động tác tơng đối chính xác.
- Tiếp tục ôn tâng cầu. Yêu cầu nâng cao thành tích.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
* Địa điểm: Sân trường ( Hoặc nhà thể chất) đã đợc vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
* Phương tiện: Giáo viên chuẩn bị 1 còi, cầu, vợt.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định lượng
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Ổn định tổ chức: hhhhhh
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, hhhhhh
yêu cầu. 1- hhhhhh
hhhhhh
68
2’ Δ GV
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa
hình tự nhiên. 60m Δ GV
- Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Xoay các khớp cổ chân cổ tay, xoay
hông, xoay gHieen 1’ h h h h h h
- Cán sự điều khiển. h h h h h h
1-2’ h h h h h h
h h h h

Δ GV
PHẦN CƠ BẢN: 22’
1.Ôn bài thể dục phát triển chung. h h h h h h
2L h h h h h h
Lần 1: GV hô nhịp không làm mẫu. h h h h h h
- Lần 2: CS điều khiển GV quan sát và h h h h h h
Δ GV
sửa sai cho HS.
2.Ôn tâng cầu cá nhân. 10-
- GV cùng HS nhắc lại cách thực hiện 12’
tâng cầu.
GV chia tổ tập luyện . GV quan sát và sửa * *
sai cho HS.
*
*
PHẦN KẾT THÚC: 4-
6’ Δ GV
1.Hồi tĩnh:
- Đi thờng theo 2-4 hàng dọc và hát. 1’
69
2.Giáo viên cùng HS hệ thống bài và
nhận xét giờ học. 1-
2’
3.Giao bài tập về nhà: hhhhhh
- Ôn bài thể dục. 1’ hhhhhh
hhhhhh
hhhhhh
Δ GVRút kinh nghiệm bài dạy:....................................................................................
...............................................................................................................................

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HOÀNG MAI
Trường tiểu học Tân Định
- ----- ------
Giáo viên thực hiện:Thúy Hiền
Lớp 1. Tiết 35Ngày:........tháng......năm…….
Tên bài: TỔNG KẾT NĂM HỌC
I- MỤC TIÊU:
-tổng kết năm học. Yêu cầu hệ thống được những kiến thức , kĩ năng cơ bán
đã học. đánh giá được kết quả học tập để hắc phục trong năm học tiếp theo.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường vệ sinh sạch sẽ, an toàn
2. Phơng tiện: 1 còi, sân chơi trò chơi
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
LVĐ
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
TG SL
PHẦN MỞ ĐẦU
5’ 1
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp
h h h h h
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu
bài học h h h h h
h h h h h
h h h h h
GV
x
Khởi động 3’
GV điều khiển HS chạy nhẹ nhàng 1
vòng sân tập sau đó đi thường kết hợp
với hít thở sâu
70
PHẦN CƠ BẢN
1. tổng kết năm học h h h h
10-
- Gv tổng kết toàn bộ nội dung học h h h h
15
h h h h
’ h h h h
x
GV
2. Trò chơi:
15’
Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lạicách
chơi
- Cho lớp chơi thử – GV tổ chức cho HS
chơi
PHẦN KẾT THÚC:
5’ 1
2Thả lỏng:
Tại chỗ vỗ tay và hát

2 GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học
h h h h h
- Giao bài tập về nhà: h h h h h
h h h h h
h h h h h
GV
x
71
72
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản