Giáo án tích hợp - danh sách trong HTML

Chia sẻ: tankythu1088

Tài liệu tham khảo về giáo án tích hợp - danh sách trong HTML...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tích hợp - danh sách trong HTML

GIÁO ÁN SỐ: 01 Thời gian thực hiện:…4 tiết……......
Tên bài học trước: Cấu trúc và nguyên tắc trong
HTML
Thực hiện từ ngày:17/3/2011.
Tên bài:
DANH SÁCH TRONG HTML

A-CHUẨN BỊ
1. Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài học này học sinh có khả năng:
Mô tả được cú pháp tạo danh sách.
-
Thiết kế được trang web có các kiểu
-
danh sách: không theo thứ tự, theo thứ tự, định nghĩa.
Tạo hứng thú, long say mê của học
-
sinh đối với môn học.
Có thái độ nghiêm túc trong gi ờ học,
-
chấp hành đúng nội quy phòng máy.
Có trách nhiệm bảo vệ trang thiết bị
-
trong phòng máy.
2. Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
- Máy vi tính
Phần mềm Adobe Dreamweaver CS5.
-
Máy chiếu.
-
Bảng, phấn.
-
3. Hình thức tổ chức dạy học:
Tập trung học sinh học lí thuyết và
-
hướng dẫn đầu tiết.
Thực hành cá nhân.
-
B-CÁC BƯỚC LÊN LỚP
1. Ổn định lớp:
- Chào: 30s.
Điểm danh: vắng:…………….có mặt:
-
…………….. 2p.
2. Kiểm tra bài cũ: (10p)
Dự kiến số học sinh kiểm tra:

Nguyễn Văn A Hoàng Thị C
Tên
Điểm

Câu hỏi:

Câu 1: Nêu cấu trúc một trang HTML?
Câu 2: Nêu một số nguyên tắc trong HTML?
Đáp án:

Câu 1:


tiêu đề


Nội dung


Câu 2:
• Tên tag không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
• Giá trị của thuộc tính nên được đặt trong dấu nháy đơn
hoặc dấu nháy kép (thường dùng).
• Các tag html có thể lồng nhau.
• HTML sẽ hiện thị đúng 1 kí tự khoảng trắng giữa các từ
trong vùng nội dung của HTML element
• Còn kí tự tab, kí tự xuống dòng sẽ được bỏ qua.
=> Không sử dụng những kí tự này để định vị nội dung của
trang web.

3. Thực hiện bài học:

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜ
TT
I
GIAN
GV HS
DẪN NHẬP:
1 5p
- Đặt vấn đề - Đưa ra một - Quan sát. 4,5p
trang web có sử
vào bài.
dụng danh sách.
- Đặt câu hỏi: - Lắng nghe, trả
Muốn tạo lời câu hỏi.
được 1 trang
web như thế này,
chúng ta phải
làm gì?
- Nhận xét.

30s
-Tên bài: -Ghi chép.
“DANH SÁCH -Ghi tên bài lên
bảng.
TRONG
HTML”
GIỚI THIỆU
2 3p
CHỦ ĐỀ - Nêu nội dung - Lắng nghe.
- Nội dung bài của bài học.
học. - Chiếu mục - Quan sát, lắng
tiêu và giảng nghe.
- Mục tiêu. giải.
GIẢI QUYẾT
3 162p
VẤN ĐỀ

1. Định - Quan sát, ghi
(Chiếu slide 3 )
nghĩa. chép. 3p

Danh
sách
trong
HTML
được
hiểu là 30p
một list
các đối
tượng Lắng nghe
được Nêu khái niệm 5p
hiển thị Phân tích khái
niệm
theo
cùng một
kiểu
giống
nhau. Quan sát
5p
2. Các loại Chiếu slide
danh
sách.

2.1. Dan
h Làm theo
Xem kết quả
sách 10p
Sử dụng phần
khôn
mềm
g Adobe
theo Dreamweaver
thứ CS5
tự: Cho ví dụ chạy
chương trình và
Thực hành
2.1.1. phân tích
Khái 10p

( Chiếu slide )
Da
nh
sách
khôn
g
theo
thứ
tự là
một 32p
danh
Lắng nghe
sách
các 7p
mục. (Chiếu slide)
Nêu khái niệm
Danh
sách Phân tích khái
của niệm
các
mục sát,lắng
Quan
sẽ nghe 5p
được
đánh
dấu Chiếu slide Thực hành theo
bởi Xem kết quả 10p
nhữn
g
Sử dụng phần
bullet
(dạn mềm Adobe
g như Dreamweaver
gạch CS5
đầu Nhập đoạn Thực hành
chạy
dòng code 10p
nhưn chương trình và
g là phân tích
một
vòng
Chiếu Slide
tròn
màu
đen).
35p
2.1.2.
Code

Lắng nghe,chép

bài 5p

Da
nh

ch
Nêu khái niệm
mộ
Phân tích
t


Da
nh
Lắng nghe

5p
ch
ha
i


Phân tích cấu
trúc Làm theo các
2.1.3.
bước, xem kết

quả 15p


Kh
Sử dụng phần
oa
mềm Adobe
SP
Dreamweaver
KT
CS5


chạy
code

phân tích
Kh
oa
CN
TT
*Kết
quả:

K


K

Thực hành.
2.1.4. 10p
Áp

Cho
bài
tập: Thực hành.
Bạn
hãy
hiển
thị (Chiếu slide) 40p
trên
trang
web
nội
dung (Chiếu slide).
sau
Một
số
môn
chuyê
n
ngàn
h
CNT
T

C


T


Ti


C

2.1.5.

2.2. Dan
h
sách
theo
thứ
tự:
2.2.1.
Khái

Da
nh

ch
the
o
th

tự

ng

m
ột
dạ
ng
da
nh

ch
củ
a

c
m
ục
.
Nh
ưn
g
nh
ữn
g
m
ục
tro
ng
đó
đư
ợc
đá
nh
dấ
u
bở
i
số.
M
ột
da
nh

ch
the
o
th

tự
bắ
t
đầ
u
vớ
i
th

.
M
ỗi
m
ục
đư
ợc
bắ
t
đầ
u
vớ
i
th

.
2.2.2.
CodeDa
nh

ch
1


Da
nh

ch
22.2
.3.

dụ
.


Kh
oa
SP
KTKh
oa
CN
TT
*Kết
quả:
1.
K

2.
K

2.
2.
4.
Á
p
d

n
g
.
Bạn
hãy
hiển
thị
trên
trang
web
nội
dung
sau
Các
thành
phố
trực
thuộc
TW
Việt
Nam:
1. Hà Nội
I. Hải
Phòng
i. Đà Nẵng
A. TP HCM
a. Cần Thơ
2.3. Dan
h
sách
định
nghĩ
a:
2.3.1.
Khái

M
ột
da
nh

ch
dạ
ng
đị
nh
ng
hĩa
kh
ôn
g
ph
ải

da
nh

ch
củ
a

c
hạ
ng
m
ục
.


m
ột
da
nh

ch
củ
a

c
th
uậ
t
ng


nh
ữn
g
lời
gi
ải
thí
ch
củ
a
th
uậ
t
ng

đó.
M
ột
da
nh

ch
đị
nh
ng
hĩa
bắ
t
đầ
u
vớ
i
th

.
M
ỗi
m
ột
th
uậ
t
ng

đư
ợc
bắ
t
đầ
u
vớ
i
th

.
M
ỗi
đị
nh
ng
hĩa
tro
ng
da
nh

ch
đị
nh
ng
hĩa
đư
ợc
bắ
t
đầ
u
bằ
ng
th


.
2.3.2.
CodeDa
nh

ch
1tả
1


Da
nh

ch
2tả
2
2.3.3.

Da
nh

ch
kh
ôn
g
th
eo
th

tự

c
mụ
c
sẽ
đư
ợc
đá
nh
dấ
u
bở
i
nh
ữn
g
bu
ll
et
Da
nh

ch
th
eo
th

tự

c
mụ
c
đư
ợc
đá
nh
dấ
u
bở
i
sốDa
nh

ch
địn
h
ng

aDa
nh

ch
củ
a

c
th
uậ
t
ng


nh
ữn
g
lờ
i
gi
ải
th
íc
h
củ
a
th
uậ
t
ng

đó*Kết
quả:
Danh
sách
khôn
g
theo
thứ
tự
C
á
c

m

c

s


đ
ư

c

đ
á
n
h

d

u

b

i

n
h

n
g
b
u
l
l
e
t

Danh
sách
theo
thứ
tự
C
á
c

m

c

đ
ư

c

đ
á
n
h

d

u

b

i
s

Danh
sách
định
nghĩa
D
a
n
h

s
á
c
h

c

a

c
á
c

t
h
u

t
n
g


v
à

n
h

n
g

l

i
g
i

i
t
h
í
c
h
c

a

t
h
u

t
n
g


đ
ó
2.3.4.
Áp


y
hi
ển
thị
nộ
i
du
ng

for
ma
t

n
bả
n
nh
ư
sa
u:
To
án
C
C
A1
Toán
CC
A3
V
ật

A1
Vật
lý A3


2.4.
Bài tập
tổng
hợp:
Hãy
tạo
một
trang
HTM
L
trong
đó có
chứa
các
kiểu
danh
sách
vừa
học.

KẾT
4 THÚC 20p
VẤN ĐỀ - Chiếu câu hỏi. - Quan sát, lắng 2p
- Củng cố nghe.
kiến - Phát phiếu - Nhận phiếu
thức: kiểm tra (trắc kiểm tra và làm 5p
nghiệm). bài.
- Quan sát, lắng
- Chiếu đáp án. nghe, ghi nhớ.
- Lắng nghe, ghi 3p
- Nhận xét kết nhớ.
quả bài kiểm tra. 4p
- Nhận xét kết
quả buổi học. - Lắng nghe, ghi 3p
nhớ.

3p
Củng cố
-
kĩ năng
rèn
luyện:
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ôn tập và ghi nhớ cú pháp tạo danh 5p
5
sách trong HTML.

4. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………


TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG BỘ MÔN Ngày …tháng …năm…
………………………………………….. GIÁO VIÊN
…………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản